FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET Utskottet för konstitutionella frågor /2309(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INI)) Utskottet för konstitutionella frågor Föredragande: Roberto Gualtieri och Rafał Trzaskowski PR\ doc PE v02-00 Förenade i mångfalden

2 PR_INI INNEHÅLL Sida FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION...3 BILAGA TILL FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION...5 MOTIVERING...8 BILAGA I...11 BILAGA II...15 PE v /20 PR\ doc

3 FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av artikel 14.2 i fördraget om Europeiska unionen, med beaktande av protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser, med beaktande av fördraget om Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen, med beaktande av artiklarna 41, 48 och 74f i arbetsordningen, med beaktande av sin resolution av den 11 oktober 2007 om Europaparlamentets sammansättning 1, med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A7-0000/2013), och av följande skäl: A. Bestämmelserna i artikel 2.1 och 2.2 i protokoll nr 36 upphör att gälla i slutet av Europaparlamentets valperiod B. Republiken Kroatien väntas ansluta sig till EU före valet till Europaparlamentet som ska hållas våren I och med slutet på parlamentsvalperioden upphör giltighetstiden för bestämmelserna i artikel 19.1 i akten om villkoren för Republiken Kroatiens anslutning och om anpassning av fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen. C. De demografiska förändringar som har skett sedan det senaste valet till Europaparlamentet bör beaktas. 1. Europaparlamentet överlämnar bifogat förslag till Europeiska rådets beslut om fastställande av Europaparlamentets sammansättning för valperioden , på grundval av dess initiativrätt enligt artikel 14.2 i fördraget om Europeiska unionen. 2. Europaparlamentet betonar det brådskande behovet av att anta beslutet, som måste godkännas av parlamentet, så snart som fördraget om Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen träder i kraft, så att medlemsstaterna i god tid kan anta nödvändiga interna bestämmelser för anordnandet av valet till Europaparlamentet för valperioden Europaparlamentet åtar sig att, i tillräckligt god tid före valperioden , lämna ett nytt förslag till Europeiska rådets beslut, i syfte att fastställa ett system som i framtiden gör det möjligt att före varje nytt val till Europaparlamentet vid behov omfördela platserna mellan medlemsstaterna på ett objektivt sätt och på grundval av den princip om degressiv 1 EUT C 227 E,, , s PR\ doc 3/20 PE v02-00

4 proportionalitet som fastställs i artikel 1 i beslutet, med beaktande av ett eventuellt ökat antal stater och av den demografiska befolkningsutveckling som vederbörligen konstaterats och utan att utesluta möjligheten att reservera ett antal platser för ledamöter som valts från en nationsövergripande lista. 4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution och bifogat förslag till Europeiska rådets beslut, tillsammans med det tidigare nämnda betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor, till Europeiska rådet och Republiken Kroatiens regering och parlament samt till kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament för kännedom. PE v /20 PR\ doc

5 BILAGA TILL FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION Förslag till Europeiska rådets beslut om Europaparlamentets sammansättning EUROPEISKA RÅDET HAR FATTAT DETTA BESLUT med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 14.2, med beaktande av artikel 2.3 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser, med beaktande av Europaparlamentets initiativ, med beaktande av Europaparlamentets godkännande, och av följande skäl: 1) Bestämmelserna i artikel 2.1 och 2.2 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser upphör att gälla i slutet av Europaparlamentets valperiod ) Bestämmelserna i artikel 19.1 i akten om villkoren för Republiken Kroatiens anslutning och om anpassning av fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen upphör att gälla i slutet av Europaparlamentets valperiod (3) Det är viktigt att bestämmelserna i artikel 2.3 i protokoll nr 36 efterlevs utan fördröjning, och därför är det viktigt att anta det beslut som föreskrivs i artikel 14.2 andra stycket i fördraget om Europeiska unionen, så att medlemsstaterna i god tid kan anta nödvändiga interna åtgärder för anordnandet av valet till Europaparlamentet för valperioden (4) I detta beslut måste kriterierna i artikel 14.2 första stycket i fördraget om Europeiska unionen respekteras, det vill säga att antalet företrädare för unionens medborgare inte får överstiga 750, plus ordföranden, att medborgarna ska företrädas med degressiv proportionalitet, med minst sex ledamöter per medlemsstat. Ingen medlemsstat får tilldelas fler än 96 platser. PR\ doc 5/20 PE v02-00

6 HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Artikel 1 Vid tillämpningen av principen om degressiv proportionalitet enligt artikel 14.2 första stycket i fördraget om Europeiska unionen ska följande principer respekteras så långt som det är möjligt: De lägsta och högsta antal som fastställs i fördraget måste utnyttjas fullt så att fördelningen av platser i Europaparlamentet så nära som möjligt avspeglar befolkningsstorleken i respektive medlemsstat. Ju fler invånare en medlemsstat har, desto fler platser har den rätt till. Ju fler invånare en medlemsstat har, desto högre är det antal invånare som varje ledamot av Europaparlamentet företräder. Artikel 2 Den totala befolkningen i medlemsstaterna beräknas av kommissionen (Eurostat) utifrån uppgifter från medlemsstaterna och enligt en metod som fastställts genom en förordning från Europaparlamentet och rådet. Artikel 3 I enlighet med artikel 1 fastställs antalet företrädare i Europaparlamentet från varje medlemsstat som följer nedan, med verkan från och med början av valperioden Belgien 21 Bulgarien 17 Tjeckien 21 Danmark 13 Tyskland 96 Estland 6 Irland 11 Grekland 21 Spanien 54 Frankrike 74 Kroatien 11 Italien 73 Cypern 6 Lettland 8 Litauen 11 Luxemburg 6 Ungern 21 Malta 6 Nederländerna 26 Österrike 19 PE v /20 PR\ doc

7 Polen 51 Portugal 21 Rumänien 32 Slovenien 8 Slovakien 13 Finland 13 Sverige 19 Förenade kungariket 73 Artikel 4 Detta beslut ska ses över i tillräckligt god tid före valperioden i syfte att fastställa ett system som i framtiden gör det möjligt att före varje nytt val till Europaparlamentet omfördela platserna mellan medlemsstaterna på ett objektivt sätt och på grundval av den princip om degressiv proportionalitet som anges i artikel 1, med beaktande av ett eventuellt ökat antal stater och av den demografiska befolkningsutveckling som vederbörligen konstaterats. Artikel 5 Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Utfärdat i På Europeiska rådets vägnar Ordförande. PR\ doc 7/20 PE v02-00

8 MOTIVERING Under parlamentets nästa valperiod som inleds 2014 upphör det nuvarande undantaget till artikel 14.2 i fördraget om Europeiska unionen att gälla, och Europaparlamentet kommer då att bestå av 751 ledamöter (750 plus ordföranden). Det nuvarande antalet platser i Europaparlamentet är 754: 736 platser genom Nicefördraget som gällde vid valet 2009, plus 18 platser som tilldelas genom Lissabonfördraget och en ändring av artikel 2 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser som även innebar att ett tillfälligt undantag till artikel 14.2 i EU-fördraget infördes så att Tyskland kunde behålla de 99 platser som de tilldelats genom Nicefördraget fram till (Enligt Lissabonfördraget får nämligen ingen medlemsstat tilldelas fler än 96 platser.) När anslutningsfördraget med Kroatien träder i kraft kommer antalet platser i Europaparlamentet tillfälligt att öka till 766 platser, varav 12 platser tilldelas Kroatien (som för närvarande har 12 observatörer), i enlighet med artikel 19.1 i anslutningsakten, som även den ändrar artikel 2 i protokoll nr 36. Om antalet platser ska vara förenligt med bestämmelserna i fördraget (751 platser) måste därför 15 platser tas bort från den nuvarande sammansättningen av parlamentet. Tre av dessa femton platser måste nödvändigtvis tas från Tysklands kvot som minskar från 99 till 96 platser, vilket är taket enligt fördraget. De övriga 12 platserna ska erhållas genom att man tar bort minst en plats för upp till 12 av de 24 medlemsstaterna (däribland Kroatien) vilka har fler platser än minimitröskeln enligt fördraget på 6 platser. (Följande medlemsstater har för närvarande sex platser: Malta, Luxemburg, Cypern och Estland.) Beslutet om det nya Europaparlamentets sammansättning kan även omfatta en vidare omfördelning av platser, där hänsyn tas till demografiska förändringar i medlemsstaterna och/eller där man försöker tydliggöra hur fördragets princip om degressiv proportionalitet ska tolkas och tillämpas. Enligt artikel 14.2 i EU-fördraget ska det nya Europaparlamentets sammansättning fastställas genom ett beslut som, på parlamentets initiativ och med dess godkännande, enhälligt har antagits av Europeiska rådet. Parlamentet ansvarar därför för att ett förslag överlämnas till Europeiska rådet. Det förslag som föredraganden här lägger fram grundar sig på följande: Artikel 14.2 i EU-fördraget föreskriver att medborgarna ska företrädas med degressiv proportionalitet i Europaparlamentet. Enligt betänkandet av Lamassoure-Severin innebär degressiv proportionalitet följande: 1) De lägsta och högsta antal som fastställs i fördraget måste utnyttjas fullt så att fördelningen av platser i Europaparlamentet skiljer sig så lite som möjligt jämfört med hur befolkningen fördelar sig mellan medlemsstaterna. 2) Ju fler invånare ett land har, desto fler antal platser har det rätt till. och 3) Ju fler invånare ett land har, desto högre är det antal invånare som varje ledamot av Europaparlamentet företräder. Denna definition gäller som en allmän princip och är inget matematiskt kriterium. Definitionen kan å ena sidan inte helt följas när det gäller den andra principen (som om den tolkas bokstavligt innebär att två medlemsstater med olika invånarantal inte kan tilldelas lika många platser). Å andra sidan kan den tillämpas på olika sätt och leder inte till ett enda resultat. Med den nuvarande fördelningen av platser respekteras inte den tredje principen för olika medlemsstater, vilket tabell 1 i bilaga I visar. Vårt första kriterium är därför att så långt PE v /20 PR\ doc

9 som det är möjligt respektera principen om degressiv proportionalitet. Frågan är vilken av de olika modellerna som bör väljas. Vid tidigare omfördelningar överutnyttjades degressivitet av antalet tilldelade platser, vilket har lett till att kvoten folkmängd/antal platser för de större medlemsstaterna avsevärt har ökat i jämförelse med kvoten för medelstora medlemsstater (se bilaga II) och därigenom föranleder ett behov av att väga upp denna trend. Dessutom förhindrar den första principen i betänkandet av Lamassoure-Severin, om att tillämpa de fastställda gränserna i fördraget fullt ut, att ytterligare platser tas bort för Tyskland under den övre gränsen på 96 platser, vilket skulle vara politiskt kontraproduktivt för hela Europaparlamentet med tanke på den tyska författningsdomstolens redan kända kritiska hållning till degressiv proportionalitet. Detta utesluter automatiskt en minskning av antalet platser för de större medlemsstaterna och skulle istället logiskt sett leda till en ökning för åtminstone vissa av dem. I den senaste konventionen föreslog Europaparlamentet den så kallade fix-prop-metoden, som nyligen har kommit att kallas Cambridge-kompromissen: sex platser tilldelas alla medlemsstater, och övriga platser fördelas utifrån proportionalitet (se bilaga I, tabell 4). Fix-prop-metoden är den mest proportionella när det gäller att respektera principen om degressiv proportionalitet, och med denna metod skulle kritiken från den tyska författningsdomstolen minska avsevärt (särskilt om modellen kombineras med en fördragsändring där den övre gränsen på 96 platser avskaffas). Om modellen tillämpas skulle det dock resultera i en dramatisk omfördelning av platser där medelstora och mindre medlemsstater förlorar ett stort antal platser samtidigt som de större medlemsstaterna tilldelas betydligt fler platser. Om den övre gränsen på 96 platser behölls skulle Tyskland dessutom diskrimineras bland de större medlemsstaterna eftersom kvoten folkmängd/antal ledamöter kraftigt skulle öka mellan Frankrike och Tyskland. Bland de olika matematiska modellerna som tillämpar principen om degressiv proportionalitet 1 är den så kallade paraboliska metoden en av de mest degressiva (se bilaga I, tabell 3). Modellen skulle kunna vara det vägledande kriteriet på lång sikt utan en fördragsändring, men den innebär en alltför stor omfördelning för att vara politiskt hållbar i ett enda steg. Föredraganden föreslår därför en pragmatisk lösning som grundar sig på ett annat kriterium: att minska det antal platser som medlemsstaterna förlorar samtidigt som principen om degressiv proportionalitet så långt som möjligt respekteras, enligt principen att ingen ska vinna eller förlora mer än en plats (se bilaga I, tabell 1). Denna pragmatiska lösning uppnås i två steg. Det första steget (se bilaga I, tabell 2) är en omfördelning som är helt i linje med de tre principerna om degressiv proportionalitet och som samtidigt innebär så små förändringar som möjligt av antalet platser. Resultatet är färre platser för 13 medlemsstater, varav två förlorar 3 platser (Ungern och Litauen), sex förlorar 2 platser (Rumänien, Grekland, Belgien, Portugal, Tjeckien och Lettland) och fem förlorar 1 plats (Sverige, Bulgarien, Irland, Kroatien och Slovenien). Frankrike skulle dock få ytterligare 4 platser, Förenade kungariket och Spanien 3 samt Italien 1 plats. Det andra steget innebär en politisk kompensation mellan vinster (11 platser) och förluster av fler än en plats (10 platser). Den extra fria platsen tilldelas Slovenien (som behåller sina 8 platser) som ett av de mindre länderna bland 1 En analys och beskrivning av de olika matematiska modellerna finns i specialutgåvan av tidskriften Mathematical Social Sciences, vol. 63, 2012, s , särskilt tabell 2 på s PR\ doc 9/20 PE v02-00

10 förlorarna i det första steget. Resultatet är en minimering av ovan nämnda förluster; bara tolv medlemsstater förlorar 1 plats vardera och ingen stat tilldelas fler platser. Denna vinstavsägelse innebär förstås att den tredje principen om degressiv proportionalitet inte helt respekteras, men utfallet har en tydlig politisk logik. Dessutom ligger denna lösning betydligt närmare att respektera principen om degressiv proportionalitet än någon av de andra modellerna som utgår från principen att ingen ska vinna eller förlora mer än en plats (exempelvis genom att man tar bort 12 platser, en från varje vinnare i den senaste omfördelningen). Föredraganden tror att den föreslagna lösningen, under rådande omständigheter och utifrån den aktuella beslutsprocessen inom detta område, troligtvis vinner majoritet i parlamentet och enhällighet i rådet, samtidigt som principen om degressiv proportionalitet respekteras så långt som det är möjligt. Ett nytt försök att hitta ett mer permanent system som grundar sig på objektiva kriterier och som godkänns av alla berörda parter skulle kunna sättas igång om ett nytt initiativ från Europaparlamentet läggs fram i god tid före det efterkommande valet Parallellt skulle man, genom en särskild förordning som antas i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, kunna utveckla en lämpligare metod för beräkning av valmanskåren, vilken tas under övervägande på medlemsstatsnivå. Bilagor: I. Tabeller som beskriver resultatet av olika beräkningsmetoder II. Historisk bakgrund PE v /20 PR\ doc

11 BILAGA I TABELL 1: PRAGMATISK LÖSNING Medlemsstater Folkmängd* Platser (nuv. tilldeln.) Kvot folkm./ platser Platser (ny tilldelning) Skillnad Kvot folkm./pl. (ny tilldelning) Tyskland minus Frankrike Förenade kungariket Italien Spanien Polen Rumänien minus Nederländerna Grekland minus Belgien minus Portugal minus Tjeckien minus Ungern minus Sverige minus Österrike Bulgarien minus Danmark Slovakien Finland Irland minus Kroatien minus Litauen minus Slovenien Lettland minus Estland Cypern Luxemburg Malta TOTALT * från och med den 1 januari 2012 PR\ doc 11/20 PE v02-00

12 TABELL 2: PRAGMATISK LÖSNING i två steg Medlemsstater Folkmängd* Platser (steg 1) Skillnad Kvot folkm./pl. (steg 1) Platser (steg 2) Skillnad Kvot folkm./pl. (steg 2) Tyskland minus minus Frankrike plus Förenade kungariket plus Italien plus Spanien plus Polen Rumänien minus minus Nederländerna Grekland minus minus Belgien minus minus Portugal minus minus Tjeckien minus minus Ungern minus minus Sverige minus minus Österrike Bulgarien minus minus Danmark Slovakien Finland Irland minus minus Kroatien minus minus Litauen minus minus Slovenien minus Lettland minus minus Estland Cypern Luxemburg Malta TOTALT * från och med den 1 januari 2012 PE v /20 PR\ doc

13 TABELL 3: PARABOLISKA METODEN Medlemsstater Folkmängd* Platser Skillnad Kvot folkm./pl. Tyskland minus Frankrike plus Förenade kungariket plus Italien plus Spanien plus Polen Rumänien minus Nederländerna Grekland minus Belgien minus Portugal minus Tjeckien minus Ungern minus Sverige minus Österrike minus Bulgarien minus Danmark Slovakien minus Finland minus Irland minus Kroatien minus Litauen minus Slovenien Lettland minus Estland plus Cypern plus Luxemburg Malta TOTALT 751 * från och med den 1 januari 2012 PR\ doc 13/20 PE v02-00

14 TABELL 4: FIX-PROP-METODEN CAMBRIDGE-KOMPROMISSEN Medlemsstater Folkmängd* Platser Skillnad Kvot folkm./pl. Tyskland minus Frankrike plus Förenade kungariket plus Italien plus Spanien plus Polen Rumänien minus Nederländerna minus Grekland minus Belgien minus Portugal minus Tjeckien minus Ungern minus Sverige minus Österrike minus Bulgarien minus Danmark minus Slovakien minus Finland minus Irland minus Kroatien minus Litauen minus Slovenien minus Lettland Estland plus Cypern Luxemburg Malta TOTALT 751 * Beräkningen grundar sig på 2011 års befolkningsdata. PE v /20 PR\ doc

15 BILAGA II TABELL 1: 1979 Medlemsstater Folkmängd Platser Kvot folkmängd/platser Tyskland Frankrike Förenade kungariket Italien Nederländerna Belgien Danmark Irland Luxemburg TOTALT 410 PR\ doc 15/20 PE v02-00

16 TABELL 2: 1986 Medlemsstater Folkmängd Platser Kvot folkmängd/platser Tyskland Frankrike Förenade kungariket Italien Spanien Nederländerna Portugal Grekland Belgien Danmark Irland Luxemburg TOTALT 518 PE v /20 PR\ doc

17 TABELL 3: 1995 Medlemsstater Folkmängd Platser Kvot folkmängd/platser Tyskland Frankrike Förenade kungariket Italien Spanien Nederländerna Grekland Belgien Portugal Sverige Österrike Danmark Finland Irland Luxemburg TOTALT 626 PR\ doc 17/20 PE v02-00

18 TABELL 4: 2004 Medlemsstater Folkmängd Platser Kvot folkmängd/platser Tyskland Frankrike Förenade kungariket Italien Spanien Polen Nederländerna Grekland Belgien Portugal Tjeckien Ungern Sverige Österrike Danmark Slovakien Finland Irland Litauen Lettland Slovenien Estland Cypern Luxemburg Malta TOTALT 732 PE v /20 PR\ doc

19 TABELL 5: 2009 Medlemsstater Folkmängd Platser Kvot folkmängd/platser Tyskland Frankrike Förenade kungariket Italien Spanien Polen Rumänien Nederländerna Grekland Belgien Portugal Tjeckien Ungern Sverige Österrike Bulgarien Danmark Slovakien Finland Irland Litauen Lettland Slovenien Estland Cypern Luxemburg Malta TOTALT 736 PR\ doc 19/20 PE v02-00

20 TABELL 6: EXTRA LEDAMÖTER Medlemsstater Folkmängd Platser Skillnad Kvot folkm./pl. Tyskland Frankrike plus Förenade kungariket plus Italien plus Spanien plus Polen plus Rumänien Nederländerna Grekland plus Belgien Portugal Tjeckien Ungern Sverige plus Österrike plus Bulgarien plus Danmark Slovakien Finland Irland Litauen Lettland plus Slovenien plus Estland Cypern Luxemburg Malta plus TOTALT 754 PE v /20 PR\ doc

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 P7_TA(2013)0082 Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INL)) Europaparlamentet

Läs mer

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 31 maj 2013 (OR. en)

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 31 maj 2013 (OR. en) EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 31 maj 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0900 (NLE) EUCO 110/13 INST 234 POLGEN 69 OC 295 RÄTTSAKTER Ärende: UTKAST TILL EUROPEISKA RÅDETS BESLUT om Europaparlamentets

Läs mer

L 165 I officiella tidning

L 165 I officiella tidning Europeiska unionens L 165 I officiella tidning Svensk utgåva Lagstiftning sextioförsta årgången 2 juli 2018 Innehållsförteckning II Icke-lagstiftningsakter BESLUT Europeiska rådets beslut (EU) 2018/937

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för konstitutionella frågor 2017/2054(INL) 7.9.2017 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Europaparlamentets sammansättning (2017/2054(INL)) Utskottet för konstitutionella frågor

Läs mer

A8-0061/19 EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG * till kommissionens förslag

A8-0061/19 EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG * till kommissionens förslag 8.6.2017 A8-0061/19 Ändringsförslag 19 Petra Kammerevert för utskottet för kultur och utbildning Betänkande Santiago Fisas Ayxelà Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020 2033 COM(2016)0400 C8-0223/2016

Läs mer

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2003) 700) 1,

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2003) 700) 1, P5_TA(2004)0361 Europeisk kulturhuvudstad för åren 2005 till 2019 ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut 1419/1999/EG

Läs mer

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOLL OM ÄNDRING AV PROTOKOLLET OM ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER, FOGAT TILL FÖRDRAGET

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 22.2.2019 L 51 I/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2019/316 av den 21 februari 2019 om ändring av förordning (EU) nr 1408/2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: SLUTAKT UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till

Läs mer

Förfarandet för utnämning av Regionkommitténs ledamöter. Utnämningsförfaranden i de olika medlemsstaterna

Förfarandet för utnämning av Regionkommitténs ledamöter. Utnämningsförfaranden i de olika medlemsstaterna Förfarandet för utnämning av Regionkommitténs ledamöter Utnämningsförfaranden i de olika medlemsstaterna SAMMANFATTNING I EU-fördragets förord anges bland målsättningarna för unionen att man ska fortsätta

Läs mer

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.12.2017 COM(2017) 722 final ANNEX BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 06 (OR. en) 355/6 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: JAI 856 DAPIX 8 CRIMORG 33 ENFOPOL 359 ENFOCUSTOM 68 RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om automatiskt utbyte

Läs mer

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG)

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: RÅDETS BESLUT om bemyndigande av ett fördjupat

Läs mer

Plenarhandling ADDENDUM. till betänkandet. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Czesław Adam Siekierski A8-0018/2019

Plenarhandling ADDENDUM. till betänkandet. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Czesław Adam Siekierski A8-0018/2019 Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling 28.1.2019 A8-0018/2019/err01 ADDENDUM till betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013

Läs mer

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/sv 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/sv 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/sv 1 FA/TR/EU/HR/sv 2 I. SLUTAKTENS TEXT 1. De befullmäktigade ombuden för HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG, REPUBLIKEN BULGARIENS PRESIDENT, REPUBLIKEN TJECKIENS PRESIDENT, HENNES MAJESTÄT

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: FÖRDRAGET UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

L 201 officiella tidning

L 201 officiella tidning Europeiska unionens L 201 officiella tidning Svensk utgåva Lagstiftning sextioförsta årgången 8 augusti 2018 Innehållsförteckning II Icke-lagstiftningsakter INTERNATIONELLA AVTAL Information om datum för

Läs mer

15410/17 MLB/cc DGC 1A

15410/17 MLB/cc DGC 1A Europeiska unionens råd Bryssel den 14 maj 2018 (OR. en) 15410/17 Interinstitutionellt ärende: 2017/0319 (NLE) COLAC 144 WTO 329 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Tredje tilläggsprotokollet till

Läs mer

9. Protokoll om anslutningsfördraget och

9. Protokoll om anslutningsfördraget och Slutakten innehåller en förteckning över bindande protokoll och icke-bindande förklaringar. Slutakt KONFERENSEN MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, som samlades i Bryssel den trettionde

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 maj 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 maj 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 18 maj 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 FÖLJENOT från: inkom den: 17 maj 2017 till: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

(6) Kommissionen vidarebefordrade de mottagna meddelandena till de övriga medlemsstaterna senast den 15 mars 2017.

(6) Kommissionen vidarebefordrade de mottagna meddelandena till de övriga medlemsstaterna senast den 15 mars 2017. L 162/22 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/1112 av den 22 juni 2017 om ändring av förordning (EG) nr 3199/93 om ömsesidigt erkännande av förfaranden för att fullständigt denaturera alkohol

Läs mer

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 23.3.2015 2014/0322(NLE) * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om rekommendationen till rådets beslut

Läs mer

L 314/28 Europeiska unionens officiella tidning (Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk) RÅDET

L 314/28 Europeiska unionens officiella tidning (Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk) RÅDET L 314/28 Europeiska unionens officiella tidning 15.11.2006 II (Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk) RÅDET RÅDETS BESLUT av den 7 november 2006 om att tillåta vissa medlemsstater att tillämpa

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV A8-0249/139. Ändringsförslag. Jens Gieseke för PPE-gruppen Jens Rohde med flera

SV Förenade i mångfalden SV A8-0249/139. Ändringsförslag. Jens Gieseke för PPE-gruppen Jens Rohde med flera 21.10.2015 A8-0249/139 139 Jens Rohde med flera Artikel 4 punkt 1 1. Medlemsstaterna ska, som ett minimum, begränsa sina årliga antropogena utsläpp av svaveldioxid (SO 2 ), kväveoxider (NOx), flyktiga

Läs mer

SLUTAKT. AF/CE/BA/sv 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/sv 1 SLUTAKT AF/CE/BA/sv 1 De befullmäktigade för KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, REPUBLIKEN TJECKIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN ESTLAND, REPUBLIKEN GREKLAND,

Läs mer

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT Europaparlamentet 2014-2019 Konsoliderat lagstiftningsdokument 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 11 december 2018 inför antagandet

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2013/15/EU

RÅDETS DIREKTIV 2013/15/EU L 158/172 Europeiska unionens officiella tidning 10.6.2013 DIREKTIV RÅDETS DIREKTIV 2013/15/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för transport och turism 2014/0023(NLE) 7.6.2018 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens och dess medlemsstaters vägnar,

Läs mer

BILAGOR. till. Meddelande från kommissionen

BILAGOR. till. Meddelande från kommissionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2015 COM(2015) 639 final ANNEXES 3 to 4 BILAGOR BILAGA III: Samlad bedömning av additionalitet (artikel 95 i förordningen om gemensamma bestämmelser) BILAGA IV:

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 mars 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 mars 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 3 mars 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 FÖLJENOT från: inkom den: 2 mars 2017 till: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) 15992/17 ADD 1 FÖLJENOT från: inkom den: 14 december 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: AGRI 716 ENV 1087 PHYTOSAN 31 PESTICIDE 6 Jordi AYET

Läs mer

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde Skatter m.m./skatter m.m. 1 Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde 1 [2101] Vid tillämpningen av lagen (1994:1563) om tobaksskatt ([3501] o.f.), lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Läs mer

Bryssel den COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAGA. till

Bryssel den COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAGA. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.2.2016 COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAGA Meddelande från kommissionen Europaparlamentet och rådet om lägesrapporten om genomförandet av de prioriterade åtgärderna

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1 Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning L 61/1 FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning L 61/1 FÖRORDNINGAR 5.3.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 61/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 169/2009 av

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 25.9.2014 2014/0021(NLE) *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om godkännande på Europeiska unionens vägnar av Haagkonventionen

Läs mer

L 323/34 Europeiska unionens officiella tidning

L 323/34 Europeiska unionens officiella tidning L 323/34 Europeiska unionens officiella tidning 8.12.2007 RÅDETS BESLUT av den 6 december 2007 om fullständig tillämpning av bestämmelserna i Schengenregelverket i Republiken Tjeckien, Republiken Estland,

Läs mer

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte samt Erklärungen - Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte samt Erklärungen - Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte samt Erklärungen - Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/sv 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET Plenarhandling. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande (av yttrande): Czesław Adam Siekierski

EUROPAPARLAMENTET Plenarhandling. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande (av yttrande): Czesław Adam Siekierski EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling A8-0174/2015 1.6.2015 ***I BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av den justeringsgrad som avses i förordning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014 101/2014 (Finlands författningssamlings nr 1018/2014) Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet om

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning L 331/13

Europeiska unionens officiella tidning L 331/13 5.11.2004 Europeiska unionens officiella tidning L 331/13 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1925/2004 av den 29 oktober 2004 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i rådets

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 21.11.2011 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA (0089/2011) Ärende: Motiverat yttrande från nationalrådet i Republiken Slovakien över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Offentligt samråd om en möjlig revidering av förordning (EG) nr 764/2008 om ömsesidigt erkännande

Offentligt samråd om en möjlig revidering av förordning (EG) nr 764/2008 om ömsesidigt erkännande Offentligt samråd om en möjlig revidering av förordning (EG) nr 764/2008 om ömsesidigt erkännande Fält märkta med är obligatoriska. Namn E-post Inledning 1 Om ett företag lagligen säljer en produkt i en

Läs mer

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.10.2015 COM(2015) 545 final FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN SV SV Europeiska kommissionen

Läs mer

RÄTTSLIG GRUND GEMENSAMMA REGLER

RÄTTSLIG GRUND GEMENSAMMA REGLER EUROPAPARLAMENTET: VALSYSTEM Valet till Europaparlamentet regleras både av EU:s lagstiftning, som fastställer gemensamma bestämmelser för alla medlemsstater, och av särskilda nationella bestämmelser som

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Ekonomiska uppgifter om Europeiska utvecklingsfonden

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Ekonomiska uppgifter om Europeiska utvecklingsfonden EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.6.2018 COM(2018) 475 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Ekonomiska uppgifter om Europeiska utvecklingsfonden Europeiska utvecklingsfonden (EUF): prognos

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.8.2011 KOM(2011) 516 slutlig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 810/2009 av den 13

Läs mer

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 6.4.2016 2015/0314(NLE) * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om fastställande

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 29 november 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 29 november 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 29 november 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2017/0291 (COD) 14183/17 ADD 1 REV 1 (sv) FÖRSLAG från: inkom den: 10 november 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende:

Läs mer

443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/EEE/BG/RO/sv 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/EEE/BG/RO/sv 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT AF/EEE/BG/RO/sv 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte

Läs mer

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2016/0168(NLE) 18.7.2016 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för Republiken Österrike och Rumänien att i

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 14 juni 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) PE-CONS 22/16 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

17196/09 akb/ell/am 1 DQPG

17196/09 akb/ell/am 1 DQPG EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 4 december 2009 (7.12) (OR. es,fr) 17196/09 POLGEN 232 FÖLJENOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Coreper/rådet Översyn av fördragen Övergångsåtgärder avseende

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 18.12.2014 2013/0390(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Europaparlamentets och rådets direktiv om sjöfolk och om ändring av

Läs mer

Sverige i EU. Finland. Estland. Lettland. Sverige. Litauen Irland. Danmark. Nederländerna. Storbritannien (förhandlar om utträde) Tyskland.

Sverige i EU. Finland. Estland. Lettland. Sverige. Litauen Irland. Danmark. Nederländerna. Storbritannien (förhandlar om utträde) Tyskland. EU PÅ 10 MINUTER Sverige i EU Sverige är en av 28 medlemmar i Europeiska unionen, EU. Det är över tjugo år sedan Sverige gick med det var den 1 januari 1995. Medlemskapet innebär att Sverige samarbetar

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik 12 mars 2003 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION PRELIMINÄR VERSION 2003/ (AVC) Rev 1 om

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 26.9.2014 2013/0184(NLE) *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om godkännande, på Europeiska unionens vägnar, av protokollet

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 13 december 2010 om utgivningen av eurosedlar (ECB/2010/29) (2011/67/EU)

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 13 december 2010 om utgivningen av eurosedlar (ECB/2010/29) (2011/67/EU) L 35/26 Europeiska unionens officiella tidning 9.2.2011 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 13 december 2010 om utgivningen av eurosedlar (omarbetning) (ECB/2010/29) (2011/67/EU) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT Europaparlamentet 204-209 Konsoliderat lagstiftningsdokument 2.9.207 EP-PE_TC-COD(206)0368 ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 2 september 207 inför antagandet av

Läs mer

BILAGA IV TILLÄMPLIGA ENHETSBIDRAGSSATSER

BILAGA IV TILLÄMPLIGA ENHETSBIDRAGSSATSER BILAGA IV TILLÄMPLIGA ENHETSBIDRAGSSATSER A. VOLONTÄRARBETE SAMT PRAKTIK OCH JOBB 1. Resor Anm.: Reseavståndet är avståndet mellan ursprungsorten och platsen för verksamheten, och beloppet omfattar bidraget

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 21 januari 2004 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om bemyndigande

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 23.5.2013 2012/0271(NLE) *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om

Läs mer

KONSTI TUTIONEN OCH FOLK OMRÖST NINGARNA, EN LÄGES BESKRIVNING. 8b/2005 KONSTITUTIONEN OCH FOLKOMRÖSTNINGARNA, EN LÄGESBESKRIVNING

KONSTI TUTIONEN OCH FOLK OMRÖST NINGARNA, EN LÄGES BESKRIVNING. 8b/2005 KONSTITUTIONEN OCH FOLKOMRÖSTNINGARNA, EN LÄGESBESKRIVNING KONSTITUTIONEN OCH FOLKOMRÖSTNINGARNA, EN LÄGESBESKRIVNING Det konstitutionella fördragets ikraftträdande 8b/2005 KONSTI TUTIONEN OCH FOLK OMRÖST NINGARNA, EN LÄGES BESKRIVNING Fördraget om en konstitution

Läs mer

BILAGA IV TILLÄMPLIGA ENHETSBELOPP

BILAGA IV TILLÄMPLIGA ENHETSBELOPP TILLÄMPLIGA ENHETSBELOPP A. VOLONTÄRTJÄNST, PRAKTIK OCH ARBETE 1. Resebidrag Följande belopp gäller för volontärtjänst, praktik och arbete: Tabell 1 Resebidrag Resebidrag (EUR per deltagare) Resans längd

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen SV SV MOTIVERING

Läs mer

Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I

Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I P7_TA-PROV(20)045 Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 oktober 20 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om

Läs mer

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT AF/CE/AL/sv 1 2 von 7 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 8.3.2019 COM(2019) 108 final 2019/0058 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den årliga partskonferensen för

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 juli 2011 (18.7) (OR. en) 12987/11 TRANS 216

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 juli 2011 (18.7) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 15 juli 2011 (18.7) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 14 juli 2011 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr: D011724/02

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN L 348/130 Europeiska unionens officiella tidning 24.12.2008 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 11.3.2015 2013/0376(NLE) *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.1.2004 KOM(2004) 32 slutlig 2004/0009 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de medlemsstater som

Läs mer

Tilläggsregler 1. Innehåll. Kapitel III Anmälan om mened eller ovarsam utsaga av vittne eller sakkunnig (artiklarna 6 och 7) Kapitel I

Tilläggsregler 1. Innehåll. Kapitel III Anmälan om mened eller ovarsam utsaga av vittne eller sakkunnig (artiklarna 6 och 7) Kapitel I Tilläggsregler 1 Innehåll Kapitel I Framställning om bevisupptagning (artikel 1 3) Kapitel II Rättshjälp (artiklarna 4 och 5) Kapitel III Anmälan om mened eller ovarsam utsaga av vittne eller sakkunnig

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Offentligt samråd om en möjlig revidering av förordning (EG) nr 764/2008 om ömsesidigt erkännande

Offentligt samråd om en möjlig revidering av förordning (EG) nr 764/2008 om ömsesidigt erkännande Offentligt samråd om en möjlig revidering av förordning (EG) nr 764/2008 om ömsesidigt erkännande Fält märkta med är obligatoriska. Namn E-post Inledning 1 Om ett företag lagligen säljer en produkt i en

Läs mer

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/sv 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in

Läs mer

För delegationerna bifogas ett dokument om ovannämnda ärende som rådet (rättsliga och inrikes frågor) enades om den 20 juli 2015.

För delegationerna bifogas ett dokument om ovannämnda ärende som rådet (rättsliga och inrikes frågor) enades om den 20 juli 2015. Europeiska unionens råd Bryssel den 22 juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOT från: till: Rådets generalsekretariat Delegationerna Föreg. dok. nr: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX 592 Komm. dok.

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland SV SV MOTIVERING

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN GREKLAND, KONUNGARIKET SPANIEN,

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN GREKLAND, KONUNGARIKET SPANIEN, AVTAL OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS, REPUBLIKEN UNGERNS, REPUBLIKEN MALTAS, REPUBLIKEN POLENS, REPUBLIKEN SLOVENIENS OCH REPUBLIKEN

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 2012/0165(COD) 7.9.2012 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.6.011 KOM(011) 35 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Andra rapporten

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 16.10.2015 L 271/25 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2015/1853 av den 15 oktober 2015 om tillfälligt extraordinärt stöd till jordbrukare inom sektorn för animalieproduktion EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 4.3.2015 L 60/55 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2015/348 av den 2 mars 2015 om överensstämmelsen hos vissa mål i de nationella eller funktionella luftrumsblockplaner som inlämnats enligt förordning

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 9.12.2010 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA (33/2010) Angående: Motiverat yttrande från sejmen i Republiken Polen om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2009

VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2009 Generaldirektoratet för kommunikation ENHETEN FÖR UPPFÖLJNING AV DEN ALLMÄNNA OPINIONEN 15/09/2008 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2009 Ordinarie Eurobarometerundersökning (EB 69) Våren 2008 De första obearbetade

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER TEKNISK BILAGA TILL MOTIVERINGEN UPPRÄTTAD AV RÅDET DEN 13 JULI 2007 11707/07

Läs mer

UTLÄNDSKA STUDERANDE MED STUDIESTÖD FRÅN ETT NORDISKT LAND ASIN

UTLÄNDSKA STUDERANDE MED STUDIESTÖD FRÅN ETT NORDISKT LAND ASIN Nordiska medborgare I stödlandet Utomlands Studiestöd för nordiska medborgarna 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 Danmark 2 949 61 Finland 198 13 Island 7 1 Norge 3 310 294 Sverige 2 208 125

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 17.10.2014 2014/2072(BUD) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond,

Läs mer

Plenarhandling cor01 RÄTTELSE

Plenarhandling cor01 RÄTTELSE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 4.4.2014 cor01 RÄTTELSE till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 27 februari 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och

Läs mer