Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande:"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den C(2001)4748 Ärende: Statligt stöd nr N 649/00 Finland Undantag från skatt vid köp av fast egendom Herr Minister, Jag har äran att informera Er att kommissionen inte har några invändningar mot denna stödåtgärd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget. Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande: I. FÖRFARANDE I enlighet med artikel 88 paragraf 3, anmälde Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen denna planerade åtgärd till kommissionen genom en skrivelse daterad 6 oktober 2000, registrerad den 9 oktober Ytterligare information mottogs genom skrivelser daterade 11 januari 2001, registrerad 12 januari 2001, 30 april 2001, registrerad 2 maj 2001, 11 juli 2001, registrerad 16 juli 2001, 28 september 2001, registrerad 1 oktober 2001 och 29 november 2001, registrerad samma dag. II. BESKRIVNING A. Titel Undantag från skatt vid köp av fast egendom. Utrikesminister Erkki TUOMIOJA Skepparegatan 22 FIN HELSINGFORS Rue de la Loi B-1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Brussel - Belgien Telefon: växel +32 (0) Telex: COMEU B Telegramadress: COMEUR Bryssel

2 B. Stödmottagare Företag engagerade i jordbruk, skogsbruk, andra ekonomiska aktiviteter i kombination med renskötsel eller utkomst från naturnäringar. C. Stödåtgärd Lånerelaterade stödprogram har godkänts av kommissionen genom beslut SG (2000) D/ av den 9 oktober 2000 beträffande Lag om finansiering av landsbygdsnäringar, beslut SG (2000) D/ av den 29 december 2000 beträffande Lagen om renhushållning och naturnäringar samt beslut SG (96) D/10642 beträffande Skoltlagen. Det maximala stödet i relation till förutnämnda lån får inte överstiga 30 % av köpets värde. Det nuvarande programmet gäller ett undantag från kravet att erlägga överlåtelseskatt vid köp av fast egendom som skall utnyttjas för produktion av Bilaga I angivna produkter. Målet är att förbättra jordbrukets inkomster genom att reducera produktionskostnader. Endast företag som fått lån beviljade enligt förutnämnda lagar blir berättigade till skattebefrielse. Skatten är, enligt lag nr 931/1996 om överlåtelseskatt (Varainsiirtoverolaki N:o 931/1996), 4 % av egendomens inköpsvärde. De finska myndigheter har försäkrat att villkoren i punkt och i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till jordbrukssektorn 1 (härefter benämnt riktlinjerna), beträffande ekonomisk livskraft, jordbrukarens yrkesskicklighet och tillgång på avsättning och minimistandarder beträffande miljö, hygien och djurskydd, är de förutsättningarna som företag som åtnjuter skattelättnader måste rätta sig efter. Samma villkor gäller för beviljande av stöd i samband med de lånerelaterade stödprogrammen. Skattelättnaden kommer att läggas på taket för lånestödet, dvs. det totala investeringsstödet får inte överstiga 34 %. Det finns ett allmänt villkor i den finska lagstiftningen som säger att inget investeringsstöd får överstiga 40 %. Kostnaderna för programmet är uppskattade till 10 miljoner/år. E. Varaktighet Programmets varaktighet är obegränsat. F. Legal grund Lag nr 931/1996 om överlåtelseskatt (Varainsiirtoverolaki N:o 931/1996). 1 EGT C 28, , s. 2 2

3 III. BEDÖMNING För att artikel 87(1) i fördraget skall vara tillämplig måste stödåtgärden innebära att ett företag gynnas ekonomiskt på ett sätt som det inte skulle gjort under normala handelsförhållanden, stödet endast beviljas vissa företag, stödet beviljas av en medlemsstat eller i form av statliga medel och stödet dessutom är av ett sådant slag att det märkbart påverkar handeln mellan medlemsstaterna. Vid en första anblick tycks dessa villkor vara uppfyllda. Åtgärden innebär en ekonomisk fördel genom skattelättnader och därmed statliga medel för att stödja företag som producerar produkter som faller under Bilaga I i fördraget, där producenter konkurrerar på den internationella marknaden (se tabell nedan). Stödet kan därför påverka handeln mellan medlemsstaterna. Handeln under år 2000 mellan Finland och andra EU-medlemsstater i fråga om jordbruksprodukter: Import miljoner Export 477 miljoner Det förbud mot att bevilja stöd som ingår i artikel 87(1) är emellertid inte ovillkorligt. Artikel 87(3)(c) i fördraget medger att stöd för att underlätta utvecklingen av vissa ekonomiska aktiviteter eller vissa ekonomiska områden, där sådant stöd inte negativt påverkar handeln i strid med gemensamma intresse kan vara förenligt med den gemensamma marknaden. Stödet är en reduktion av investeringskostnaderna när företagen köper fast egendom, eftersom de får ett undantag från att betala överlåtelseskatten. Sådant investeringsstöd skall bedömas i enlighet med punkt 4.1 i riktlinjerna. Avsikten med stödet är att förbättra jordbruksinkomsterna genom att reducera produktionskostnaderna, varför det kan anses vara i överensstämmelse med punkt i riktlinjerna. Enligt punkt i riktlinjerna är den maximala nivån av offentligt stöd, uttryckt i volym av den stödberättigade investering, begränsad till ett maximum av 40 %, eller 50 % i mindre gynnade områden. I det finska programmet är den maximala stödnivån för lån och överlåtelseskatten 34 % (30% + 4 %). Programmet kan därför anses vara förenligt med punkt Enligt punkt i riktlinjerna kan stöd till investeringar bara ges till jordbruksföretag med ekonomisk bärkraft, vilken kan visas genom en utvärdering av jordbruksföretagets 2 framtidsutsikter och där jordbrukaren innehar tillräcklig yrkesutbildning och yrkesskicklighet. Jordbruksföretaget skall uppfylla gemenskapens minimistandard beträffande miljö, hygien och djurskydd. De finska myndigheterna har försäkrat att villkoren i punkt i riktlinjerna 2 Stöd till jordbruksföretag i finansiella svårigheter får inte beviljas stöd om inte stödet uppfyller villkoren i gemenskapens riktlinjer om statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter (EGT C 288, s. 2) 3

4 beträffande ekonomisk bärkraft, jordbrukarens yrkeskunnande och tillgång till marknader och minimistandarder beträffande miljö, hygien och djurskydd är villkor som företagen måste acceptera för att erhålla skattelättnad. Samma villkor skall gälla beträffande stöd enligt ovannämnda lånerelaterade stödprogram, som redan godkänts av kommissionen. Stödet kan därför anses förenligt med punkt Enligt punkt skall inget stöd ges till investeringar som har som mål att öka produktion som det inte finns någon normal marknad för. Förekomst av normala avsättningsmöjligheter bör bedömas på lämplig nivå, beträffande berörda produkter, typ av investeringar och existerande och förväntade kapacitet. Alla produktionsrestriktioner eller begränsningar av gemenskapsstöd under gemensamma organisationen av marknaden skall beaktas. Där produktionsrestriktioner eller begränsningar av gemenskapsstöd finns för enskilda jordbrukare, jordbruksföretag eller bearbetningsanläggningar, får inget stöd beviljas till investeringar som syftar till att öka produktionen utöver dessa restriktioner eller begränsningar. De finska myndigheterna har försäkrat att villkoren i punkt i riktlinjerna vad beträffar befintliga marknader är villkor som företagen måste acceptera för att erhålla skattelättnad. Samma villkor skall gälla beträffande stöd enligt ovannämnda lånerelaterade stödprogram. Stödet kan därför anses förenligt med punkt Enligt punkt i riktlinjerna är förvärv av fast egendom en stödberättigad investering. Eftersom det finska programmet avser skattelättnad vid köp av fast egendom kan det anses förenligt med punkt IV. BESLUT Eftersom stödet är förenligt med relevanta punkter i gemenskapens riktlinjer, anses stödet förenligt med kraven i artikel 87 (3)(c) i fördraget. Kommissionen har på grundval av detta beslutat att stödet är förenligt med EG-fördraget. Om denna skrivelse innehåller konfidentiella uppgifter som inte bör spridas till tredje part uppmanas Ni att informera kommissionen om detta inom femton arbetsdagar räknat från dagen för mottagandet av denna skrivelse. Om kommissionen inte har mottagit en motiverad begäran inom den föreskrivna fristen, kommer den att anse att Ni lämnat Ert samtycke till att denna skrivelse kommuniceras i sin helhet. Er begäran skall sändas med rekommenderat brev eller fax till : Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för jordbruk Direktoratet för jordbruksekonomisk lagstiftning 200 rue de la Loi B-1049 Bryssel (fax ). 4

5 Högaktningsfullt På kommissionens vägnar Franz FISCHLER Ledamot av kommissionen 5

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 24.X.2006 K(2006) 4963 slutlig

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 24.X.2006 K(2006) 4963 slutlig EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.X.2006 K(2006) 4963 slutlig Ärende: Statligt stöd NN 62/B/2006 Tyskland & Sverige Syndikerat lån och bilateralt lån vid Framatome ANP:s uppförande av ett kärnkraftverk

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

HANDLEDNING OM GEMENSKAPSREGLERNA FÖR STATLIGT STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

HANDLEDNING OM GEMENSKAPSREGLERNA FÖR STATLIGT STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG 25.2.2009 HANDLEDNING OM GEMENSKAPSREGLERNA FÖR STATLIGT STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG INBEGRIPET TILLFÄLLIGA STATLIGA STÖDÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA TILLGÅNGEN TILL FINANSIERING I DEN AKTUELLA FINANSIELLA

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny

Läs mer

RP 54/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 54/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk (RP 72/2008 rd) PROPOSITIONENS

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 150/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation

Statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation VINNOVA0009 W/1.0, 2004-02-11 Alexander Hantosi, +46 8 473 32 23 Alexander.Hantosi@VINNOVA.se STATLIGT STÖD 1 (10) Diarienummer Statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation Detta dokument

Läs mer

Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter

Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 382, 31/12/1986 s. 0017-0021

Läs mer

SAMRÅDSDOKUMENT. Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter

SAMRÅDSDOKUMENT. Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter SV SV SV SAMRÅDSDOKUMENT Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter Enkätsvar Regeringskansliet (Sverige) 1. Inledning Gemenskapens nuvarande

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd)

Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd) Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd) Denna rapport är slutredovisningen av Jordbruksverkets uppdrag att redovisa möjlig utformning av en ersättning

Läs mer

Kommittédirektiv. EU-rättsliga förutsättningar för kommunal bostadspolitik. Dir. 2013:68. Beslut vid regeringssammanträde den 13 juni 2013

Kommittédirektiv. EU-rättsliga förutsättningar för kommunal bostadspolitik. Dir. 2013:68. Beslut vid regeringssammanträde den 13 juni 2013 Kommittédirektiv EU-rättsliga förutsättningar för kommunal bostadspolitik Dir. 2013:68 Beslut vid regeringssammanträde den 13 juni 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna de förslag som möjliggör

Läs mer

Guide om de minimis-stöd. EU:s regler om statligt stöd

Guide om de minimis-stöd. EU:s regler om statligt stöd Guide om de minimis-stöd EU:s regler om statligt stöd Innehåll Inledning... 3 1 EU:s statsstödsregler och förfarandena i samband med dem... 4 1.1 Definition av de minimis-stöd och checklista för den som

Läs mer

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys För mer information kontakta: Jörgen Mark-Nielsen 08-406 55 40 jorgen.mark-nielsen@sabo.se Lars Matton 08-406 55 32 lars.matton@sabo.se

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 78/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag

en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag innehåll bakgrund 3 bakomliggande reglering 4 Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 4 EU:s statsstödsregler 4 Exempel på

Läs mer

2012-04460_15. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader

2012-04460_15. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader 2012-04460_15 Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Innehåll 1 Inledning... 3 2 Aktiviteter och stödberättigande kostnader... 4 2.1 Forskning och utveckling... 4 2.2 Investeringsstöd

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från territoriet för en medlemsstat i Europeiska unionen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 207/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Nr 88 Nr 88 LANDSKAPSLAG om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen Föredragen för Republikens President den 29 juni 2007 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2006R0865 SV 27.09.2012 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 865/2006 av den 4 maj

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statlig finansiering genom Almi Företagspartner AB och bolag som ingår i dess koncern; SFS 2009:41 Utkom från trycket den 10 februari 2009 utfärdad den 29 januari

Läs mer

BESLUT. 29.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 359/45

BESLUT. 29.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 359/45 29.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 359/45 BESLUT KOMMISSIONENS BESLUT av den 18 december 2012 om antagande av regler för konsekvent kontroll av deltagarna i indirekta åtgärder med avseende

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdeshandling

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdeshandling EUROPAPARLAMENTET 1999 Sammanträdeshandling 2004 C5-0034/2003 2001/0077(COD) 11/02/2003 Gemensam ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre

Läs mer

ESV 2003:21. Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt. verksamhet. Regeringsuppdrag

ESV 2003:21. Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt. verksamhet. Regeringsuppdrag ESV 2003:21 Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt verksamhet Regeringsuppdrag 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...3 1 INLEDNING...5 1.1 BAKGRUND...5 1.2 REGERINGENS UPPDRAG...5 1.3 GENOMFÖRANDE...5

Läs mer

Bilaga 1 till N2111P01_10032011

Bilaga 1 till N2111P01_10032011 Bilaga 1 till N2111P01_10032011 LANDSKAPSREGERINGENS REGLER FÖR INVESTERINGSSTÖD OCH STARTSTÖD TILL LANTBRUKET PÅ ÅLAND ANTAGNA AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING DEN??ÅR 2015 Dnr N21/00/1/3 Innehållsförteckning

Läs mer