EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/ Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/ Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör, Kommissionen vill med denna skrivelse informera Finland om att den, efter att ha granskat de finska myndigheternas uppgifter om det stöd som nämns ovan, har beslutat att inte göra några invändningar mot stödet i fråga eftersom det är förenligt med EGfördraget. Kommissionen har fattat detta beslut med beaktande av följande: 1. FÖRFARANDE (1) I enlighet med artikel 88.3 har Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen anmält ett förslag till stödordning till kommissionen genom en skrivelse av den 18 maj 2006, registrerad den 19 maj Kompletterande uppgifter lämnades via en skrivelse av den 28 mars 2007, registrerad samma dag, och via en skrivelse av den 27 augusti 2007, registrerad den 28 augusti BESKRIVNING 2.1. Benämning (2) Återbäring av accis på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter 2.2. Rättslig grund: (3) Lagen om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket samt lagen om ändring av 10 a i lagen om accis på flytande bränslen (1472/1994). Utrikesminister Erkki TUOMIOJA Sjöekipaget PL 176, FIN Helsingfors Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel België Tfn (växel) (32-2)

2 2.3. Budget (4) Högst 21,5 miljoner euro per år, vilket totalt uppgår till ca 190 miljoner euro under stödordningens giltighetstid Varaktighet (5) Stödmottagare (6) De som bedriver yrkesmässigt jordbruk och de som bedriver yrkesmässig växthusodling Stödåtgärd (7) De bestämmelser om punktskatt på energiprodukter som fastställs i direktiv 2003/96/EG har införlivats i Finland genom lagarna 1472/94 och 1260/96 samt förordning 1547/94 med ändringar. Genom lagen om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (nedan kallad lagen ) och lagen om ändring av 10 a i lagen om accis på flytande bränslen (1472/1994) (nedan kallad lagen om ändring av lag 1472/1994 ) ändras den nationella lagstiftningen genom att de tillämpliga punktskattesatserna minskas för vissa energiprodukter och elektricitet som används i primär jordbruks-, trädgårds- och växthusproduktion under perioden mellan den 11 mars 2005 och 31 december Lagen trädde i kraft den 1 augusti Med skrivelse av den 27 augusti 2007, registrerad den 28 augusti 2007, har de finska myndigheterna bekräftat, att någon återbäring inte ännu har utbetalats. (8) Skattesatsen minskas genom en årlig återbäring för de berörda energiprodukterna enligt följande: Produkt Återbäring/ cent Skatt som skall betalas efter återbäring/cent Mängd Lätt brännolja 3,75 2,96 liter Tung brännolja 1,75 3,93 kg Elektricitet 0,23 0,50 kwh (9) Återbäringen utbetalas till yrkesmässiga jordbrukare och växthusodlare på grundval av den mängd stödberättigande energiprodukter som de använt för produktionsändamål under skatteåret. Skatt under 50 euro per skatteår omfattas inte av återbäringen. Energiprodukter eller elektricitet som använts för annat än produktionsändamål är inte berättigande till återbäringen. Ansökan om 2

3 återbäringen måste lämnas in separat för varje skatteår. Tidsfristen att lämna in ansökan om återbäringen gällande skatteår 2005 var slutet av november (10) Yrkesmässiga jordbrukare skall bokföra de mängder av stödberättigande produkter som använts för produktionsändamål och ange dem i skattedeklarationen eller i andra officiella dokument som fastställs av skattestyrelsen (6 i lagen). Yrkesmässiga växthusodlare skall ange dessa mängder i de blanketter som överlämnas till tullstyrelsen och bokföra dessa i enlighet med 10 a i lagen om ändring av lag 1472/ Stödintensitet (11) Varierande (se punkt 8 ovan). 3. BEDÖMNING 3.1. Förekomst av stöd (12) För att artikel 87.1 i fördraget skall vara tillämplig måste stödåtgärden innebära att ett företag gynnas ekonomiskt på ett sätt som det inte skulle ha gjort under normala handelsförhållanden, att stödet endast beviljas vissa företag, att stödet beviljas av en medlemsstat eller i form av statliga medel och att det dessutom är av ett sådant slag att det märkbart påverkar handeln mellan medlemsstaterna. (13) Vid första påseendet verkar dessa villkor vara uppfyllda. (14) Genom stödåtgärden förlorar staten skatteinkomster. Åtgärden finansieras därför med statliga medel. Eftersom de differentierade skattesatserna endast gäller för yrkesmässiga jordbrukare och växthusodlare och inte för alla företag i Finland gynnar stödåtgärden vissa företag. Dessa företag är verksamma på en högst konkurrensutsatt internationell marknad, vilket innebär att åtgärden snedvrider eller hotar att snedvrida 1 konkurrensen och påverkar handeln mellan medlemsstaterna Stödets förenlighet med reglerna för statligt stöd (15) Det fanns inga särskilda regler för statligt stöd med avseende på stöd till jordbrukssektorn enligt direktiv 2003/96/EG vid den tidpunkt då åtgärden anmäldes. Stödåtgärden bör därför bedömas direkt på grundval av artikel 87.3 c i EG-fördraget. Därefter antog emellertid kommissionen Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till jordbruk och skogsbruk (nedan kallade riktlinjerna). I kapitel VI.F fastställs bestämmelser för stöd kopplat till 1 En förbättrad konkurrenssituation för ett företag tack vare statligt stöd medför enligt EG-domstolens rättspraxis generellt sett en snedvridning av konkurrensen i förhållande till andra företag som inte får sådant stöd, mål C-730/79, Rec. 1980, s. 2671, punkterna 11 och EUT C 319, , s. 1. 3

4 skattebefrielse enligt direktiv 2003/96/EG och kommissionen kommer att tillämpa de kriterier som fastställs enligt de bestämmelserna i tillämpliga delar. (16) Enligt punkt 172 i riktlinjerna utökas tillämpningsområdet för kapitel VI.F i riktlinjerna till att omfatta olagligt statligt stöd som beviljas efter ikraftträdandet av direktiv 2003/96/EG. Den anmälda stödordningen trädde i kraft den 1 augusti 2006 och stödet skulle beviljas retroaktivt från och med den 11 mars Det förefaller emellertid som om stödet inte ännu har beviljats. Punkt 172 skulle vanligt inte tillämpas i en dylik situation, men i detta fall kunde detta betyda att det skulle ha varit gynnsammare att bevilja stödet olagligt. Stödordningen trädde i kraft innan de nuvarande riktlinjerna blev tillämpliga, när de nationella myndigheterna inte kunde vara säkra på stödkaraktären av dessa skattelättnader och anmälde ordningen av rättsäkerhetsskäl i stället för att betala stödet ut omedelbart. Dessutom har stödmottagarna kunnat ansöka stödet från och med tiden för ikraftträdandet. I sådana omständigheter bör bestämmelsen om tillåtet retroaktivt beviljande av stöd tillämpas för att redan lagenligt beviljat stöd som har anmälts innan dessa riktlinjer trädde i kraft inte skall missgynnas i förhållande till det stöd som har beviljats utan att kravet om anmälan enligt artikel 88 i fördraget har uppfyllts. (17) Enligt punkt 167 i riktlinjerna anser kommissionen att en skatteåtgärd kan bidra till sektorns utveckling när denna åtgärd enligt artikel 8 eller artikel 15.3 i direktiv 2003/96/EG tillämpas på samma sätt på hela jordbrukssektorn. (18) Enligt punkt 170 i riktlinjerna skall tillämpningen av en skattenivå ner till noll för energiprodukter och elektricitet som används inom primär jordbruksproduktion godkännas, under förutsättning att ingen skattedifferentiering tillämpas inom jordbruket. (19) Dessa villkor är uppfyllda. Åtgärden har artikel 15.3 i direktiv 2003/96/EG som rättslig grund. Lätt och tung brännolja och elektricitet som används inom jordbruksproduktionen omfattas av en skattelättnad som gäller för alla jordbruksföretag utan differentiering. (20) Det faktum att stödmottagarna får återbäringen av skatten endast från och med 50 kan inte betraktas som en differentiering inom jordbruket, eftersom samma återbäringsbelopp tillämpas på alla jordbrukare. 4. SLUTSATSER (21) Den anmälda statliga stödordningen uppfyller de kriterier som fastställs i kapitel VI.F i Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till jordbruk och skogsbruk Kommissionen anser därför att stödet är förenligt med artikel 87.3 c i EGfördraget. (22) Om denna skrivelse innehåller konfidentiella uppgifter som inte får lämnas ut till tredje part uppmanas Ni att informera kommissionen om detta inom femton arbetsdagar räknat från dagen för mottagandet av denna skrivelse. Om kommissionen inte har erhållit en motiverad begäran inom den föreskrivna 4

5 fristen, kommer den att anse att Ni lämnat Ert samtycke till att denna skrivelse kommuniceras i sin helhet till tredje part och offentliggörs på det språk som är giltigt på följande webbadress: Er begäran skall sändas med rekommenderat brev eller fax till Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling Direktorat H Kontor: LOI 130 5/128 B-1049 Bryssel Fax: (+32-2) Högaktningsfullt På kommissionens vägnar Mariann Fischer Boel Ledamot av kommissionen 5

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande:

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande: EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 21.12.2001 C(2001)4748 Ärende: Statligt stöd nr N 649/00 Finland Undantag från skatt vid köp av fast egendom Herr Minister, Jag har äran att informera Er att kommissionen

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.X.2004 C(2004)3909fin Ärende : Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag Fru Minister, 1.

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.04.2004 C (2004) 1354fin Ärende: Statligt stöd nr N 301/2003 Sverige Statligt lån till Volvo Aero för FoU Fru Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse daterad den

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.5.2010 K(2010) 3124 slutlig Ärende: Statligt stöd NN18/2010 Sverige Omstruktureringsstöd till Carnegie Investment Bank 1 FÖRFARANDE (1) Genom beslut av den 15 december

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 24.X.2006 K(2006) 4963 slutlig

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 24.X.2006 K(2006) 4963 slutlig EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.X.2006 K(2006) 4963 slutlig Ärende: Statligt stöd NN 62/B/2006 Tyskland & Sverige Syndikerat lån och bilateralt lån vid Framatome ANP:s uppförande av ett kärnkraftverk

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling

Läs mer

RP 54/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 54/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk (RP 72/2008 rd) PROPOSITIONENS

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

SAMRÅDSDOKUMENT. Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter

SAMRÅDSDOKUMENT. Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter SV SV SV SAMRÅDSDOKUMENT Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter Enkätsvar Regeringskansliet (Sverige) 1. Inledning Gemenskapens nuvarande

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

Guide om de minimis-stöd. EU:s regler om statligt stöd

Guide om de minimis-stöd. EU:s regler om statligt stöd Guide om de minimis-stöd EU:s regler om statligt stöd Innehåll Inledning... 3 1 EU:s statsstödsregler och förfarandena i samband med dem... 4 1.1 Definition av de minimis-stöd och checklista för den som

Läs mer

RP 50/2011 rd. som betalas till begränsat skattskyldiga. samfund föreslås sänkt till 25 procent. Samfundsskattesatsen

RP 50/2011 rd. som betalas till begränsat skattskyldiga. samfund föreslås sänkt till 25 procent. Samfundsskattesatsen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2012 samt lagar om ändring av vissa skattelagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅL Denna proposition innehåller ett

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 28.1.2009 KOM(2009) 21 slutlig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

Läs mer

en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag

en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag innehåll bakgrund 3 bakomliggande reglering 4 Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 4 EU:s statsstödsregler 4 Exempel på

Läs mer

HANDLEDNING OM GEMENSKAPSREGLERNA FÖR STATLIGT STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

HANDLEDNING OM GEMENSKAPSREGLERNA FÖR STATLIGT STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG 25.2.2009 HANDLEDNING OM GEMENSKAPSREGLERNA FÖR STATLIGT STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG INBEGRIPET TILLFÄLLIGA STATLIGA STÖDÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA TILLGÅNGEN TILL FINANSIERING I DEN AKTUELLA FINANSIELLA

Läs mer

Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter

Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 382, 31/12/1986 s. 0017-0021

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från territoriet för en medlemsstat i Europeiska unionen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal SV SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2006R0865 SV 27.09.2012 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 865/2006 av den 4 maj

Läs mer

Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och Spa i Melleruds kommun

Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och Spa i Melleruds kommun Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2010-002 Mellerud Datum: 2011-03-07 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och

Läs mer

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som

Läs mer

BESLUT. 29.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 359/45

BESLUT. 29.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 359/45 29.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 359/45 BESLUT KOMMISSIONENS BESLUT av den 18 december 2012 om antagande av regler för konsekvent kontroll av deltagarna i indirekta åtgärder med avseende

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll FRAMSTÄLLNING nr x/200x-200x 200X-XX-XX Till Ålands lagting Utkast 24 september 2007 Stöd till näringslivet Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att landskapets regelverk om stöd till näringslivet

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändrad beskattning bränslen för viss värmeproduktion

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändrad beskattning bränslen för viss värmeproduktion Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändrad beskattning bränslen för viss värmeproduktion 1 juli 2013 Innehåll Promemorians huvudsakliga innebåll 3 1 Lagtext 4 ti Förslag till lag om ändringilagen(1994:1776)

Läs mer

Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd)

Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd) Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd) Denna rapport är slutredovisningen av Jordbruksverkets uppdrag att redovisa möjlig utformning av en ersättning

Läs mer

RP 125/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 125/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Tekes utvecklingscentralen för teknologi och innovationer och till lag om statens helägda aktiebolag som placerar riskfinansiering

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 150/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer