Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den COM(2014) 395 final 2014/0200 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om tillstånd enligt artikel 19 i direktiv 2003/96/EG för Italien att i vissa geografiska områden tillämpa nedsatta skattesatser för dieselbrännolja och gasol som används för uppvärmningsändamål SV SV

2 MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET Motiv och syfte Beskattningen av energiprodukter och elektricitet i EU regleras av rådets direktiv 2003/96/EG( 1 ). Utöver vad som följer särskilt av bestämmelserna i artiklarna 5, 15 och 17 i direktivet får rådet i enlighet med artikel 19.1 i direktivet enhälligt på förslag från kommissionen ge varje medlemsstat tillstånd att av särskilda politiska hänsyn införa ytterligare befrielser från eller nedsättningar av punktskatter. Syftet med det föreliggande förslaget är att ge Italien tillstånd att i vissa särskilt eftersatta geografiska områden tillämpa nedsatta skattesatser för dieselbrännolja och gasol som används för uppvärmningsändamål, för att delvis utjämna de höga uppvärmningskostnaderna för personer som är bosatta i dessa områden. De höga uppvärmningskostnaderna beror på svåra klimatförhållanden, svårigheter med bränsleförsörjningen och geografisk isolering. Allmän bakgrund Genom en skrivelse av den 31 maj 2012 begärde de italienska myndigheterna tillstånd att i vissa särskilt eftersatta geografiska områden tillämpa nedsatta skattesatser för dieselbrännolja och gasol för uppvärmningsändamål genom utvidgning i vissa områden av ett förfarande som följts inom ramen för rådets beslut 2008/318/EG, och detta innan beslutet löpt ut. Genom rådets beslut 2008/318/EG av den 7 april 2008 om tillåtelse för Italien att i vissa geografiska områden tillämpa nedsatta skattesatser för diesel och gasol som används för uppvärmning i enlighet med artikel 19 i direktiv 2003/96/EG( 2 ) gavs Italien tillstånd att tillämpa dessa nedsatta skattesatser i vissa särskilt eftersatta områden till och med den 31 december De italienska myndigheternas skrivelse av den 31 maj 2012 omfattade en begäran om utvidgning av tillståndets territoriella tillämpningsområde till kommuner som inte faller inom klimatzon F men tillhör provinser där över 70 % av kommunerna faller inom klimatzon F. De italienska myndigheterna tillhandahöll den 4 december 2012, den 16 juli 2013, den 31 december 2013 och den 22 januari 2014 kompletterande information och förtydliganden. Genom en skrivelse av den 19 mars 2014 begärde de italienska myndigheterna istället en förlängning för perioden från och med den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2018 av det tillstånd som gavs genom rådets beslut 2008/318/EG, utan ändring av tillståndets territoriella tillämpningsområde. De italienska myndigheterna framhåller till stöd för sin begäran om undantag från bestämmelserna i direktivet att Italien kännetecknas av mycket varierande geografiska förhållanden och klimatförhållanden. De nationella punktskattesatserna för dieselbrännolja och gasol som används för uppvärmningsändamål är relativt höga i Italien. Italien har i syfte att förhindra att vissa konsumenter som är särskilt beroende av uppvärmning drabbas av alltför stora kostnader infört nedsatta skattesatser i vissa delar av landets territorium. Landet vill fortsätta att tillämpa de skattenedsättningar som infördes genom beslutet från Skattenedsättningen uppgår till 129,11 euro per liter i fråga om dieselbrännolja (vilket leder till att den tillämpliga skattesatsen blir 274,10 euro per liter) och till 159,07 euro per kg i fråga om gasol (vilket leder till att den tillämpliga skattesatsen blir 30,87 euro ( 1 ) Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet (EUT L 283, s. 51). Direktivet ändrat genom direktiv 2004/74/EG och direktiv 2004/75/EG (EUT L 157, , s. 87 respektive s. 100). ( 2 ) EUT L 109, , s. 27. SV 2 SV

3 per kg). De tillämpliga skattesatserna är högre än de minimiskattenivåer som fastställs i direktivet. Skattenedsättningen är tillämplig i geografiska områden som uppfyller de nedan angivna kriterierna. Enligt artikel 8.10 i den italienska lagen 448/1998 gäller skatteförmånen leveranser av dieselbrännolja och gasol som används i kommuner som faller inom klimatzon F enligt definitionen i presidentdekret nr 412 av den 26 augusti kommuner som faller inom klimatzon E enligt definitionen i presidentdekret nr 412 av den 26 augusti 1993 och inte har ett naturgasnät. I detta fall utgår skatteförmånen enligt artikel 8.10.c.4 i lag 448/1998 så snart kommunen har anslutits till naturgasnätet. kommuner som är belägna på Sardinien och på de små öarna (alla italienska öar utom Sicilien) och inte har ett naturgasnät. Även i detta fall utgår skatteförmånen så snart kommunen har anslutits till naturgasnätet. Skatteförmånen får inte kombineras med andra punktskattenedsättningar. Skattedifferentieringen grundar sig enligt de italienska myndigheterna på objektiva kriterier och syftar enligt dem till att ställa personer som är bosatta i de berörda områdena på en mer jämlik fot med resten av den italienska befolkningen genom att minska deras oproportionerligt höga uppvärmningskostnader. Skattenedsättningen är lika stor för alla användare. Dess enda syfte är att till viss del uppväga de extra uppvärmningskostnader för befolkningen i de berörda områdena som har att göra med svåra klimatförhållanden, svårigheter med bränsleförsörjningen och geografisk isolering. Enligt de italienska myndigheterna är kostnaderna för transport av dieselbrännolja och gasol i bergsområden 132 respektive 120 % högre än kostnaderna för transport av dessa produkter i resten av landet. För klimatzonerna E och F motsvarar skattenedsättningen enligt de italienska myndigheterna i genomsnitt % av priset på dieselbrännolja och gasol för uppvärmningsändamål. Detta bör jämföras med de klimatbetingade extrakostnaderna för uppvärmning: kostnaden för uppvärmning i klimatzon E och klimatzon F är 90 respektive 170 % högre än den nationella genomsnittskostnaden. Svårigheterna med bränsleförsörjningen på öarna har särskilt att göra med geografisk isolering (som medför högre transportkostnader) och med öarnas i förhållande till fastlandet mer begränsade bränsleutbud. Dessa faktorer leder till högre priser för konsumenterna på de berörda produkterna. De italienska myndigheterna försäkrar att skattenedsättningen inte leder till överkompensation eller till att priset på de berörda produkterna blir lägre än på det italienska fastlandet. På de små öarna leder särskilt följande faktorer till högre kostnader: transport av produkterna till öarna, brist på primär logistik (som medför högre distributionskostnader), bristfälliga vägförbindelser, högre motorbränslekostnader än de på fastlandet och enskilda leveransers begränsade storlek. Enligt de italienska myndigheterna är kostnaderna på de små öarna sammantaget ca % högre än på det italienska fastlandet. Enligt de italienska myndigheterna har skattenedsättningsåtgärden under de tre senaste åren lett till en minskning med ca 10 % av slutkonsumentpriset på dieselbrännolja och gasol för uppvärmningsändamål. SV 3 SV

4 Enligt de italienska myndigheterna pågår ingen utbyggnad av naturgasnätet i de berörda bergskommunerna eller kommunerna på Sardinien och de små öarna, vilket utgör en ytterligare nackdel för dessa. De årliga kostnaderna för åtgärden uppgår till ca 230 miljoner euro. Gällande bestämmelser Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet samt rådets beslut 2008/318/EG av den 7 april 2008 om tillåtelse för Italien att i vissa geografiska områden tillämpa nedsatta skattesatser för diesel och gasol som används för uppvärmning i enlighet med artikel 19 i direktiv 2003/96/EG. Förenlighet med Europeiska unionens politik och mål på andra områden Varje begäran enligt artikel 19 i direktiv 2003/96/EG om undantag från de allmänna bestämmelserna i direktivet måste prövas av kommissionen. Denna måste därvid särskilt beakta den inre marknadens funktion, behovet av att säkerställa en sund konkurrens samt EU:s politik när det gäller hälsa, miljö, energi och transport. Skattedifferentieringen uppväger till viss del de extra uppvärmningskostnaderna för personer som är bosatta i de berörda geografiska områdena i Italien. Om den normala skattesatsen för dieselbrännolja och gasol tillämpas med avseende på dessa personer, drabbas de av alltför stora kostnader. De extra uppvärmningskostnaderna har att göra med svåra klimatförhållanden och svårigheter med bränsleförsörjningen bl.a. på grund av den geografiska isoleringen och det begränsade utbudet av alternativa bränslen (kommunerna i fråga har t.ex. inget naturgasnät). Den nedsatta skattesatsen för såväl dieselbrännolja som gasol kommer även fortsättningsvis att vara högre än de EU-minimiskattenivåer som fastställs i direktivet och uppväger endast till viss del de extra uppvärmningskostnaderna i de berörda geografiska områdena. Skattenedsättningen kan därför anses vara förenlig med målet att skapa incitament för energieffektivitet. Åtgärden bedöms inte vara oförenlig med de relevanta EU-policyerna på miljö- och energiområdena. Åtgärden är godtagbar med hänsyn till den inre marknadens funktion och behovet att säkerställa en sund konkurrens. Dess enda syfte är att till viss del uppväga de extra uppvärmningskostnader som har samband med de faktiska förhållandena i de berörda områdena. Skattenedsättningen får inte kombineras med andra skattenedsättningar och gäller inte för annan användning av de berörda bränslena än rumsuppvärmning. Enligt artikel 19.2 i direktivet är tillämpningsperioden för åtgärder som antas med stöd av den artikeln begränsad till högst 6 år, med möjlighet till förlängning. Eftersom det här rör sig om en skatteåtgärd av temporär karaktär, anser kommissionen att en förlängning av åtgärden bör ge de italienska myndigheterna tillräckligt med tid för att bedöma åtgärdens miljökonsekvenser, och även för att införa incitament för att förbättra energieffektiviteten och utvärdera dessa. Tillämpningsperioden bör också ge signalen att det framöver måste vidtas mer riktade energibesparingsåtgärder för att förbättra energieffektiviteten och trygga positiva verkningar för miljön. Av dessa skäl förefaller det lämpligt att bevilja tillstånd för en period av tre år. SV 4 SV

5 Regler för statligt stöd De nedsatta skattesatser för dieselbrännolja och och gasol för uppvärmningsändamål som de italienska myndigheterna önskar tillämpa (274,10 euro per liter respektive 30,87 euro per kg) är högre än EU-minimiskattenivåerna enligt artikel 9 i direktiv 2003/96/EG. Åtgärden är förenlig med artikel 25 i kommissionens förordning (EG) nr 800/2008( 3 ) (allmänna gruppundantagsförordningen) och bör därför anses vara förenlig med den inre marknaden och vara undantagen från anmälningsskyldigheten. Giltighetstiden för allmänna gruppundantagsförordningen var till att börja med begränsad till den 31 december 2013 men förlängdes genom kommissionens förordning (EU) nr 1224/2013( 4 ) till den 30 juni Om kommissionen antar nya regler för statligt stöd innan rådet har fattat beslut om det föreliggande förslaget, kommer frågan om anmälningsskyldigheten att behöva prövas på nytt, på grundval av de nya reglerna. 2. RESULTAT AV SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR Samråd med berörda parter Förslaget rör endast Italien. Extern experthjälp Någon extern experthjälp har inte behövts. Konsekvensbedömning Förslaget rör ett tillstånd för en enskild medlemsstat på dess begäran. 3. FÖRSLAGETS RÄTTSLIGA ASPEKTER Syftet med förslaget är att ge Italien tillstånd att göra undantag från de allmänna bestämmelserna i rådets direktiv 2003/96/EG och i vissa geografiska områden tillämpa nedsatta skattesatser för dieselbrännolja och gasol som används för uppvärmningsändamål. Rättslig grund Artikel 19 i rådets direktiv 2003/96/EG. Subsidiaritetsprincipen Området indirekt beskattning, som behandlas i artikel 113 i EUF-fördraget, faller inte i sig under Europeiska unionens exklusiva befogenhet i den mening som avses i artikel 3 i EUFfördraget. Utövandet från medlemsstaternas sida av deras befogenheter på det området begränsas dock noga i den gällande EU-lagstiftningen. I enlighet med artikel 19 i direktiv 2003/96/EG är det bara rådet som är berättigat att ge en medlemsstat tillstånd att införa ytterligare skattebefrielser eller skattenedsättningar i den mening som avses i den bestämmelsen. Medlemsstaterna får inte träda i rådets ställe. ( 3 ) Kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (EUT L 214, , s. 3). ( 4 ) EUT L 320, , s. 22. SV 5 SV

6 Förslaget är därför förenligt med subsidiaritetsprincipen. Proportionalitetsprincipen Förslaget är förenligt med proportionalitetsprincipen. Skattenedsättningen går inte utöver vad som krävs för att uppnå det mål som eftersträvas (jfr övervägandena ovan om den inre marknaden och sund konkurrens). Val av regleringsform Föreslagen regleringsform: rådets genomförandebeslut. I artikel 19 i direktiv 2003/96/EG föreskrivs enbart den typen av åtgärd. 4. BUDGETKONSEKVENSER Åtgärden medför inte någon finansiell eller administrativ börda för unionen. Förslaget påverkar därför inte unionens budget. SV 6 SV

7 2014/0200 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om tillstånd enligt artikel 19 i direktiv 2003/96/EG för Italien att i vissa geografiska områden tillämpa nedsatta skattesatser för dieselbrännolja och gasol som används för uppvärmningsändamål EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med beaktande av rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet( 5 ), särskilt artikel 19.1, med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och av följande skäl: (1) På grundval av artikel 19.1 i direktiv 2003/96/EG gavs Italien tillstånd att till och med den 31 december 2012 i vissa särskilt eftersatta områden tillämpa nedsatta punktskattesatser för dieselbrännolja och gasol för uppvärmningsändamål. Tillståndet gavs genom rådets beslut 2008/318/EG av den 7 april 2008 om tillåtelse för Italien att i vissa geografiska områden tillämpa nedsatta skattesatser för diesel och gasol som används för uppvärmning i enlighet med artikel 19 i direktiv 2003/96/EG( 6 ). (2) Genom en skrivelse av den 31 maj 2012 begärde de italienska myndigheterna tillstånd att i vissa särskilt eftersatta geografiska områden tillämpa nedsatta skattesatser för dieselbrännolja och gasol för uppvärmningsändamål genom utvidgning i vissa områden av ett förfarande som följts inom ramen för rådets beslut 2008/318/EG, och detta innan beslutet löpt ut. De italienska myndigheterna tillhandahöll den 4 december 2012, den 16 juli 2013, den 31 december 2013 och den 22 januari 2014 kompletterande information och förtydliganden. Genom en skrivelse av den 19 mars 2014 begärde de italienska myndigheterna en förlängning för perioden från och med den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2018 av det tillstånd som gavs genom rådets beslut 2008/318/EG, utan ändring av tillståndets territoriella tillämpningsområde. (3) Italien kännetecknas av mycket varierande geografiska förhållanden och klimatförhållanden. Landet har med beaktande av de territoriella särdragen infört nedsatta skattesatser för dieselbrännolja och gasol i syfte att delvis utjämna de oproportionerligt höga uppvärmningskostnaderna för personer som är bosatta i vissa geografiska områden. (4) Skattedifferentieringen grundar sig på objektiva kriterier och syftar till att ställa personer som är bosatta i de berörda områdena på en mer jämlik fot med resten av den ( 5 ) EUT L 283, , s. 51. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/75/EG (EUT L 157, , s. 100). ( 6 ) EUT L 109, , s. 27. SV 7 SV

8 italienska befolkningen genom att minska deras oproportionerligt höga uppvärmningskostnader, som beror på i förhållande till resten av Italiens territorium svåra klimatförhållanden och/eller svårigheter med bränsleförsörjningen. (5) Skattenedsättningen tillämpas i geografiska områden som uppfyller följande kriterier: i) de svåraste klimatförhållandena på Italiens territorium (kommuner som faller inom klimatzon F enligt definitionen i presidentdekret nr 412 från 1993( 7 )), ii) svåra klimatförhållanden i kombination med svårigheter med bränsleförsörjningen (kommuner som faller inom klimatzon E enligt definitionen i presidentdekret nr 412 från 1993 och inte har ett naturgasnät) och iii) geografisk isolering i kombination med svårigheter med bränsleförsörjningen som leder till högre kostnader (Sardinien och små öar). Eftersom utbyggnad av naturgasnätet skulle leda till större mångfald i bränsleutbudet och till en betydande minskning av de extra uppvärmningskostnaderna, tillämpas de nedsatta skattesatserna där så är lämpligt bara till dess att naturgasnätet har färdigställts i de berörda kommunerna. (6) Kommissionen har granskat skattenedsättningsåtgärden på nytt och kommit fram till att den inte snedvrider konkurrensen eller stör den inre marknadens funktion och att den inte är oförenlig med EU:s miljö-, energi- och transportpolitik. Den nedsatta skattesatsen för såväl dieselbrännolja som gasol kommer även fortsättningsvis att vara högre än de EU-minimiskattenivåer som fastställs i direktiv 2003/96/EG och uppväger endast till viss del de extra uppvärmningskostnaderna i de berörda geografiska områdena. (7) Åtgärden i fråga gäller bara för rumsuppvärmningsändamål (uppvärmning både hos privatpersoner och i företag). Den gäller inte för annan användning i företag av de berörda produkterna än den som avses ovan. Enligt de italienska myndigheterna faller beloppet för skatteförmånen för företagsanvändare i varje enskilt fall inom ramen för det som är tillåtet enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse( 8 ). Om skatteförmånen för ett enskilt företag trots det skulle överstiga det tak som fastställs i den förordningen, bör den anmälas till kommissionen i enlighet med rådets förordning (EU) nr 734/2013 av den 22 juli 2013 om ändring av förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget( 9 ). (8) Med hänsyn till åtgärdens potentiella miljökonsekvenser förefaller det lämpligt att bevilja tillstånd för en period av tre år. En sådan tillämpningsperiod ger de italienska myndigheterna tillräckligt med tid att bedöma åtgärdens miljökonsekvenser och indikerar också att det framöver måste vidtas mer riktade energibesparingsåtgärder för att förbättra energieffektiviteten och trygga positiva verkningar för miljön. HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Artikel 1 Italien ges härmed tillstånd att tillämpa nedsatta skattesatser för dieselbrännolja och gasol som används för uppvärmningsändamål, i följande eftersatta geografiska områden: ( 7 ) Genom presidentdekret nr 412 från 1993 indelas Italiens territorium i sex klimatzoner (A till F). Indelningen grundas på antalet dygngrader, som motsvarar summan av skillnaderna under den konventionella uppvärmningsperioden mellan den optimala temperaturen 20 C och dygnsmedeltemperaturen. ( 8 ) EUT L 352, , s. 1. ( 9 ) EUT L 204, , s. 15. SV 8 SV

9 1. Kommuner som faller inom klimatzon F enligt definitionen i presidentdekret nr 412 av den 26 augusti Kommuner som faller inom klimatzon E enligt definitionen i presidentdekret nr 412 av den 26 augusti Kommuner på Sardinien och på de små öarna( 10 ). För att undvika överkompensation får skattenedsättningen inte gå utöver de extra uppvärmningskostnaderna i de berörda områdena. I det särskilda fallet Sardinien och de små öarna får skattenedsättningen inte leda till att priset på bränslena blir lägre än på det italienska fastlandet. De nedsatta skattesatserna ska vara förenliga med kraven i rådets direktiv 2003/96/EG, i synnerhet med de minimiskattenivåer som avses i artikel 9 i direktivet. Artikel 2 Kommuner i de geografiska områden som avses i punkterna 2 och 3 i artikel 1 omfattas av skattenedsättningen endast om det inte finns ett naturgasnät i kommunen i fråga. Artikel 3 Detta beslut får verkan samma dag som det delges. Det upphör att gälla tre år därefter. Artikel 4 Detta beslut riktar sig till Republiken Italien. Utfärdat i Bryssel den På rådets vägnar Ordförande ( 10 ) Alla italienska öar utom Sicilien. SV 9 SV

7521/08 SH/ss,lh DG G I

7521/08 SH/ss,lh DG G I EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 1 april 2008 (OR. en) 7521/08 FISC 30 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: RÅDETS BESLUT om tillåtelse för Italien att i vissa geografiska områden tillämpa nedsatta

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 december 2017 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 december 2017 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 12 december 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2017/0320 (NLE) 15365/17 FISC 337 ECOFIN 1082 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/678/EU om bemyndigande för Republiken Italien att fortsätta

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.11.2017 COM(2017) 659 final 2017/0296 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Republiken Lettland att tillämpa en särskild åtgärd som avviker

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.5.2017 COM(2017) 170 final 2017/0079 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att tillämpa nedsatta skattesatser för motorbränslen

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2009/790/EG om bemyndigande för Republiken Polen att tillämpa

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2013/53/EU om bemyndigande för Konungariket Belgien

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.6.2016 COM(2016) 354 final 2016/0163 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2013/676/EU om bemyndigande för Rumänien att fortsätta

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/677/EU om bemyndigande för Luxemburg att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 5.1.2005 KOM(2004) 852 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Sverige att tillämpa en nedsatt skattesats för el som förbrukas

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2017 COM(2017) 640 final 2017/0282 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EESkommittén avseende

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 FÖRSLAG från: inkom den: 8 juni 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU,

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Frankrike att ingå ett avtal med Schweiz som innehåller bestämmelser

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen SV SV MOTIVERING

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland SV SV MOTIVERING

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 07.03.2002 KOM(2002) 113 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om tillåtelse, i enlighet med artikel 8.4 i direktiv 92/81/EEG, för Luxemburg att tillämpa en

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.10.2017 COM(2017) 625 final 2017/0274 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG)

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2013 av storleken på avgiften till pensionssystemet

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Republiken Polen att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.9.2017 COM(2017) 556 final 2017/0241 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna,

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2010 KOM(2010)293 slutlig 2010/0161 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Polen att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.10.2016 COM(2016) 651 final 2016/0318 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.10.2016 COM(2016) 677 final 2016/0332 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om tillstånd för Nederländerna att tillämpa en nedsatt skattenivå för elektricitet

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.8.2017 COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vad gäller förslag till Unece-handelsnormer

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2016 COM(2016) 653 final 2016/0319 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1370/2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2016 COM(2016) 669 final 2016/0330 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal i form av skriftväxling mellan

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 15.12.2015 COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av provisoriska åtgärder på området för internationellt skydd till förmån

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Lettland att införa en särskild åtgärd som avviker från artiklarna

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.6.2016 COM(2016) 426 final 2016/0196 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av 2015 års internationella

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.10.2016 COM(2016) 648 final 2016/0316 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 28 juli 2017 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 28 juli 2017 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 28 juli 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2017/0124 (NLE) 11284/17 FISC 162 ECOFIN 650 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om en eventuell flyttning av Internationella kakaoorganisationens huvudkontor från London till Abidjan

Förslag till RÅDETS BESLUT. om en eventuell flyttning av Internationella kakaoorganisationens huvudkontor från London till Abidjan EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.8.2015 COM(2015) 410 final 2015/0183 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om en eventuell flyttning av Internationella kakaoorganisationens huvudkontor från London till

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.9.2015 COM(2015) 464 final 2015/0215 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Världshandelsorganisationens

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX [ ](2015) XXX draft Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Danmark att i enlighet med artikel 19 i direktiv 2003/96/EG, tillämpa en nedsatt skattesats

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i gemensamma EESkommittén beträffande

Läs mer

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

RESTREINT UE/EU RESTRICTED EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.11.2017 COM(2017) 670 final This document was downgraded/declassified Date 27.11.2017 By Matthias Petschke Authority DG/GROW Rekommendation till RÅDETS BESLUT om

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.1.2016 COM(2016) 17 final 2016/0006 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om samarbete och ömsesidigt

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 januari 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 januari 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 30 januari 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0016 (NLE) 5760/15 NT 4 UD 15 FÖRSLAG från: inkom den: 29 januari 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 6.12.2007 KOM(2007) 772 slutlig 2007/0273 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsatt punktskattesats för öl som

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EU) nr 1370/2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.V.28 K(28)1917 Ärende: Statligt stöd nr N /28 - Sverige Nedsättning av koldioxidskatten för bränsle som används i anläggningar som omfattas av EU:s system för handel

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.6.2016 COM(2016) 413 final 2016/0192 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ömsesidigt tillträde

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.7.2014 COM(2014) 497 final 2014/0230 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Sverige att tillämpa en nedsatt skattesats för el som direkt

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.7.2014 COM(2014) 438 final 2014/0203 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella olivoljerådets

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.9.2014 COM(2014) 518 final 2014/0238 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett partnerskapsavtal för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.10.2015 COM(2015) 474 final 2015/0228 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fördelningen av fiskemöjligheterna i enlighet med protokollet om fastställande för en

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.6.2016 COM(2016) 384 final 2016/0181 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1370/2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.6.2010 KOM(2010)280 slutlig 2010/0168 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om obligatorisk tillämpning av föreskrifter nr 100 från Förenta nationernas ekonomiska kommission

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6798 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2015 COM(2015) 181 final 2015/0094 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 22.9.2016 JOIN(2016) 45 final 2016/0299 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande,

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING om att ålägga Portugal böter för underlåtenhet att vidta effektiva åtgärder för att komma

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.12.2015 COM(2015) 643 final 2015/0293 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina om undantag från viseringskravet

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU) 2016/72 vad gäller vissa fiskemöjligheter

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU) 2016/72 vad gäller vissa fiskemöjligheter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 8.3.2016 COM(2016) 123 final 2016/0068 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2016/72 vad gäller vissa fiskemöjligheter SV SV MOTIVERING

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 8.7.2016 C(2016) 4172 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 8.7.2016 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 om tillämpning

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 4.9.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 4.9.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.9.2014 C(2014) 6326 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 4.9.2014 om tillfälliga undantagsåtgärder för sektorn för mjölk och mjölkprodukter i

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6782 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.10.2017 COM(2017) 596 final 2017/0260 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2012 COM(2012) 416 final 2012/0202 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av direktiv 2003/87/EG vad gäller att förtydliga bestämmelserna

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism

Förslag till RÅDETS BESLUT. om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare mottagen

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 25.9.2017 JOIN(2017) 36 final 2017/0236 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.4.2012 COM(2012) 185 final 2012/0093 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets

Läs mer

Interinstitutionellt ärende: 2015/0097 (NLE)

Interinstitutionellt ärende: 2015/0097 (NLE) Europeiska unionens råd Bryssel den 6 maj 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0097 (NLE) 8587/15 EEE 16 ENV 262 ENT 77 FÖRSLAG från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.12.2013 COM(2013) 917 final 2013/0448 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om godtagande av ändringen av 1999 års protokoll till 1979 års konvention om långväga och marknära

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Ny förordning om spritdrycker Näringsdepartementet 2017-01-03 Dokumentbeteckning KOM(2016) 750 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, presentation

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av avtalet mellan

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.11.2011 KOM(2011) 710 slutlig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 26 november 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 26 november 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 26 november 2015 (OR. en) 14531/15 FÖLJENOT från: inkom den: 24 november 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: MAP 32 MI 756 COMPET 542 IND 191 POLARM 8 COARM 253 CFSP/PESC

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 16.4.2003 KOM(2003) 186 slutlig 2003/0075 (CNS) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiven 92/79/EEG och 92/80/EEG i syfte att bemyndiga Frankrike

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen, Island, Furstendömet Liechtenstein och Konungariket

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 55/2008 om införande av autonoma

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.1.2014 COM(2014) 28 final 2014/0012 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.8.2008 KOM(2008) 514 slutlig VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2182/2004 om medaljer

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.3.2014 C(2014) 1642 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 13.3.2014 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Konsoliderat lagstiftningsdokument 13.12.2011 EP-PE_TC2-COD(2009)0035 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 13 december 2011 inför antagandet

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om fastställande för 2012 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om fastställande för 2012 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.11.2011 KOM(2011) 799 slutlig 2011/0375 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande för 2012 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning L 343/91

Europeiska unionens officiella tidning L 343/91 23.12.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 343/91 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 19 december 2011 om fastställande av harmoniserade referensvärden för effektivitet vid separat produktion

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM22. Anpassning av regler för genomförande. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM22. Anpassning av regler för genomförande. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen Regeringskansliet Faktapromemoria Anpassning av regler för genomförande av EU-rätten på EU-nivå Statsrådsberedningen 2013-11-21 Dokumentbeteckning KOM (2013) 751 Förslag till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för internationell handel 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. enligt artikel 19.1 i rådets direktiv 2003/96/EG (privat nöjesflyg)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. enligt artikel 19.1 i rådets direktiv 2003/96/EG (privat nöjesflyg) EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.11.2006 KOM(2006) 742 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET enligt artikel 19.1 i rådets direktiv 2003/96/EG (privat nöjesflyg) SV SV 1. INLEDNING

Läs mer