EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA KOMMISSIONEN"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den K(2008) 6684 Ärende: Statligt stöd nr N 234/ Sverige Stöd för investeringar i solvärme Herr Minister, 1. FÖRFARANDE 1) De svenska myndigheterna anmälde ovannämnda stödåtgärd den 13 maj Genom en skrivelse av den 9 juli 2008 begärde kommissionen ytterligare upplysningar, vilka de svenska myndigheterna lämnade i skrivelser av den 26 augusti, den 18, 19 och 26 september och den 8 oktober BESKRIVNING AV STÖDORDNINGEN 2) Den anmälda stödåtgärden är en stödordning till förmån för solvärme, och ingår i den svenska regeringens strategi för att fasa ut olja. Det finns i dag m 2 glasade solfångare i Sverige, och Sverige har som mål att ha 1 miljon m 2 sådana solfångare installerade fram till år De svenska myndigheterna räknar med att m 2 glasade solfångare ska installeras varje år under perioden Enligt Kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning; EUT L 214, , s. 3) är investeringsstöd för att främja energi från förnybara energikällor undantagna från anmälningsskyldigheten i artikel 88.3 i fördraget om stödnivån inte överskrider 45 % av de stödberättigande kostnaderna. Sverige har valt att låta statsstödsanmälan kvarstå efter det att förordningen trätt i kraft, eftersom stödnivåerna i det anmälda stödprogrammet kan ligga nära nämnda tak, se tabell 4 nedan. Carl BILDT Chef för Utrikesdepartementet Arvfurstens palats Gustav Adolfs torg 1 SE Stockholm Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique, Europese Commissie, B-1049 Brussel België Telefon: (0)

2 3) Det anmälda stödet kommer att ges i form av ett direkt bidrag till företag som investerar i solvärme. Stöd kommer att lämnas så länge det finns medel. Stödberättigande investeringar är investeringar i installation av glasade solfångare med vätska som värmebärare, som uppfyller den europeiska standarden EN :2006 och är provade av ett provningsorgan som är ackrediterat för provning enligt den europeiska standarden :2006. Till solfångarna måste det finnas bevis för att de uppfyller kraven enligt avsnitten 4, 5 och 6 i Specific CEN Keymark Scheme Rules for Solar Thermal Products, samt installationsanvisningar och drift- och skötselinstruktioner på svenska. Antalet stödmottagare beräknas uppgå till företag, och stödet lämnas oberoende av företagets storlek, sektor och region i Sverige. 4) Stödet kommer att lämnas med ett belopp som motsvarar 2,50 kronor (ca 0,26 euro) per uppskattad årlig kwh i värmeutbyte, med ett högsta belopp på 3 miljoner kronor (ca euro) per projekt och kronor (ca 770 euro) per lägenhet i småhus. Som exempel berättigar ett solvärmesystem som producerar kwh per år med en livslängd på 20 år och en kostnad på kronor stödmottagaren till ett investeringsbidrag på 2,50 kronor x = konor (ca 580 euro). Små och medelstora företag kommer inte att få någon bonus. 5) Stödordningen har anmälts för perioden den 1 juli 2008 den 30 juni 2013, men ikraftträdandet är beroende av kommissionens godkännande av stödordningen. Budgeten för hela det svenska solvärmestödet beräknas till 27 miljoner kronor under 2008 och 24 miljoner kronor under vart och ett av åren 2009 och De svenska myndigheterna uppskattar dock att högst 10 % av dessa belopp, dvs. 2,7 miljoner kronor (ca euro) under 2008 och 2,4 miljoner kronor (ca euro) under vart och ett av åren 2009 och 2010 kommer att utgöra statsstöd i den mening som avses i artikel 87 i fördraget, eftersom återstående 90 % kommer att ges till egnahemsägare och andra som inte omfattas av statsstödsreglerna. Den del av års budget som kommer att utgöra statligt stöd uppskattas till omkring 8 miljoner kronor (ca euro) sammanlagt över de tre åren. 6) Den rättsliga grunden för stödordningen är förordning (1988:764) om statligt stöd till näringslivet. Stödet kommer att finansieras från statsbudgeten och beviljas av Boverket. Ett villkor för att stöd ska beviljas till företag är att det understödda projektet inte får ha påbörjats innan stödmottagaren har lämnat in sin stödansökan till de nationella myndigheterna. Stödet kan inte kumuleras med stöd från lokala, regionala eller nationella stödordningar eller gemenskapsordningar för att täcka samma stödberättigande kostnader. 7) Sverige har åtagit sig att göra en individuell anmälan till kommissionen av allt stöd som överstiger de tröskelvärden för en detaljgranskning som anges i kapitel 5 i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd 2. De svenska myndigheterna har också åtagit sig att till kommissionen lämna årliga rapporter med detaljerade uppgifter om stora företag och att bevara detaljerade register över allt beviljat stöd i tio år och lämna in dessa till kommissionen på begäran. 2 EUT C 82, , s. 1. 2

3 3. BEDÖMNING 3.1. Förekomst av statligt stöd 8) Enligt artikel 87 i EG-fördraget omfattar statsstödsdefinitionen stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, i den utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna. 9) Förevarande stöd beviljas av en nationell myndighet och finansieras genom statsbudgeten. Det ges således av staten med hjälp av statliga medel i den mening som avses i artikel 87 i EG-fördraget. Stödet snedvrider konkurrensen genom att det gynnar de företag som väljer att investera i solvärmesystem. Eftersom dessa kan vara vilka företag som helst, kan stödåtgärden påverka handeln inom gemenskapen Stödets förenlighet 10) Enligt artikel 87.3 c i EG-fördraget kan stöd för att underlätta utveckling av vissa näringsverksamheter eller vissa regioner anses vara förenligt med den gemensamma marknaden, när det inte påverkar handeln i negativ riktning i en omfattning som strider mot det gemensamma intresset. När kommissionen granskar statligt stöd till miljöskydd grundar den sin bedömning av stödets förenlighet med den gemensamma marknaden enligt denna bestämmelse på gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd 3 (nedan kallade miljöstödsriktlinjerna). Enligt punkt 101 i miljöstödsriktlinjerna i förening med punkt 70.5 i samma riktlinjer omfattar riktlinjerna stöd till miljöinvesteringar för att främja energi från förnybara energikällor, bland annat solenergi Stödberättigande kostnader och stödnivå 11) Enligt punkt 101 i miljöstödsriktlinjerna kommer miljörelaterat investeringsstöd för att främja energi från förnybara energikällor att anses vara förenligt med den gemensamma marknaden i den mening som avses i artikel 87.3 c i EG-fördraget, om villkoren i punkterna är uppfyllda. Enligt punkt 102 i miljöstödsriktlinjerna får stödnivån för sådant stöd inte överstiga 60 % av de stödberättigande investeringskostnaderna, såsom dessa definieras i punkterna 105 och 106 i riktlinjerna. Enligt sistnämnda bestämmelser ska de stödberättigande investeringskostnaderna begränsas till de extra investeringskostnader som ska betalas av stödmottagaren jämfört med ett konventionellt uppvärmningssystem med samma kapacitet, beräknade med avdrag för eventuella driftsfördelar och driftskostnader som sammanhänger med den extra investeringen för förnybara energikällor och som uppkommit under de fem första åren av investeringens varaktighet. 12) De svenska myndigheterna har uppgett att solvärmeanläggningar i Sverige producerar mest värme när behovet är som lägst, och att incitamentet för att investera i solvärme minskas av att det är omöjligt att lagra energi från solvärmeanläggningar från sommarmånaderna till vintermånaderna. De har uppgivit att ett solvärmesystem inte kan ersätta ett konventionellt värmesystem, utan måste kompletteras med någon annan värmeanläggning för att fylla det totala årsbehovet av värme. 3 Ibid. 3

4 13) För solfångaranläggningar i småhus i Sverige avsedda endast för uppvärmning av tappvatten, har Sverige illustrerat detta med följande uppgifter: Tabell 1: Täckning per månad, tappvarmvatten, småhus i Sverige Månad Behov, kwh Insamlad solenergi, kwh Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Källa: Rapport 1995:09 från Statens Provningsanstalt (SP), Solvärmesystem i småhus en fältundersökning, Författare: Åke Blomsterberg, Bertil Andréasson, Per Bergquist 14) De svenska myndigheterna har givit in motsvarande data för solfångare för kombinerat tappvarmvatten och rumsuppvärmning enligt följande: Tabell 2: Täckning per månad, tappvarmvatten och rumsuppvärmning, småhus i Sverige Månad Behov tappvarmvatten, kwh Behov rumsuppvärmning, kwh Sammanlagt behov, kwh Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Insamlad solenergi, kwh Dec Källa: Rapport 1995:09 från Statens Provningsanstalt (SP), Solvärmesystem i småhus en fältundersökning, Författare: Åke Blomsterberg, Bertil Andréasson, Per Bergquist 4

5 15) Beträffande investeringskostnader, driftskostnader och driftsfördelar har de svenska myndigheterna givit in följande uppgifter: Tabell 3: Stödberättigande kostnader Småhus Tappvarmvattensystem Kombisystem för tappvarmvatten och rumsuppvärmning Flerbostads hus med en solfångararea på 100 m 2 Andra hus Solfångararea: m 2 1 Solfångararea, m Investeringskostnad, SEK (solfångare, system, installation) Drifts- och underhållskostnad per år, procent av investeringskostnaderna 1 1,5 2 2,5 Drifts- och underhållskostnad per år, SEK (rad 2 x rad 3) Drifts- och underhållskostnad under fem år (5 x rad 4) Årlig energibesparing, kwh/år (400 kwh/m 2 x rad 1) Driftsfördelar genom insparade energikostnader, SEK/kWh 1 1 0,70 0,50 Driftsfördelar under fem år, SEK (5 x rad 6 och rad 7) Stödberättigande kostnader, SEK (rad 2 + rad 5 rad 8) ) Kommissionen noterar att det enligt uppgifterna i tabellerna 1 och 2 ovan finns perioder under vintern när uppvärmningsbehovet nästan inte till någon del kan täckas av solvärmeanläggningar. Kommissionen noterar särskilt att en solvärmeanläggning för tappvarmvatten i januari endast kommer att fylla 1,5 % av behovet. Motsvarande siffra för solfångare för kombivärme till tappvarmvatten och rumsuppvärmning är 0,3 %. Under sådana förhållanden måste solvärmeanläggningen alltid kombineras med någon annan värmeanläggning som kan täcka i princip hela värmebehovet under vissa perioder av året. Kommissionen finner därför att hela investeringskostnaden för solvärmeanläggningen utgör en extra investeringskostnad för investeraren, vars investeringskostnad för en konventionell värmeanläggning förblir oförändrad och således inte kan dras av från de stödberättigande kostnaderna. I ljuset härav, och eftersom de stödberättigande kostnaderna har beräknats med avdrag för fem års driftsfördelar och driftskostnader, finner kommissionen att beräkningen av stödberättigande kostnader i tabell 3 ovan är förenlig med bestämmelserna i punkterna 105 och 106 i miljöstödsriktlinjerna. 5

6 17) Bidraget kommer att beräknas på grundval av energiproduktion (2,50 kronor per beräknad årlig kwh i värmeproduktion) och inte på investeringskostnaden. De svenska myndigheterna har dock uppgivit i sin anmälan att begränsningen till 60 % av de stödberättigande kostnaderna kommer att iakttas i samtliga fall. För att visa att detta villkor är uppfyllt har de svenska myndigheterna lämnat in följande beräkningar utöver de som anges i tabell 3 ovan: Tabell 4: Stödnivå Småhus Tappvarmvattensystem Kombisystem för tappvarmvatten och rumsuppvärmning Flerbostads hus med en solfångararea på 100 m 2 Andra hus Solfångararea: m 2 Stödberättigande kostnader (från tabell 3) Stöd, SEK (2,5*rad 6 I tabell 3; tak för enfamiljs- och tvåfamiljshus på SEK)) Stödnivå (stöd/stödberättigande kostnader) 23 % 22 % 33 % 42 % 18) Eftersom stödnivåerna i samtliga exempel i tabell 4 ovan ligger under 60 % av de stödberättigande kostnaderna, och eftersom de svenska myndigheterna i sin anmälan har bekräftat att denna begränsning kommer att iakttas i samtliga fall, finner kommissionen att stödnivån i den anmälda stödordningen är förenlig med punkt 102 i miljöstödsriktlinjerna Stimulanseffekt 19) Enligt punkt 142 i miljöstödsriktlinjerna måste statligt stöd till miljöskydd ha en stimulanseffekt och leda till att stödmottagaren ändrar sitt beteende så att nivån på miljöskyddet höjs. I punkt 143 i miljöstödsriktlinjerna anges att stödet inte har någon stimulanseffekt om projektet redan har inletts innan stödmottagaren ansöker om stöd. I detta sammanhang noterar kommissionen att stöd enligt den anmälda stödordningen inte kan ges till företag som har inlett projektet innan de lämnar in sin stödansökan till de svenska myndigheterna. 20) Enligt punkterna i miljöstödsriktlinjerna måste den anmälande medlemsstaten visa att den miljövänliga investeringen inte hade genomförts utan stöd, genom att visa att investeringen inte skulle vara tillräckligt lönsam jämfört med en trovärdigt kontrafaktisk situation och att de stödberättigande kostnaderna beräknas med den metod som anges i punkterna 81, 82 och 83 i miljöstödsriktlinjerna. I de sistnämnda bestämmelserna definieras de stödberättigande investeringskostnaderna som de extra investeringskostnader som är nödvändiga för att nå en högre miljöskyddsnivå, vilka fastställs genom att först dra av kostnaden för en tekniskt jämförbar investering som ger en lägre grad av miljöskydd och som troligen skulle genomföras utan stöd som ett alternativ till den miljövänligare investeringen 6

7 (referensinvesteringen), och sedan dra av eventuella driftsfördelar och lägga på eventuella driftskostnader som den extra investeringen ger upphov till under de fem första åren av sin varaktighet. 21) Eftersom, som angivits i punkt 16 ovan, behovet av att investera i ett konventionellt uppvärmningssystem kvarstår oförändrat oberoende av solfångaranläggningen, finner kommissionen att den trovärdiga kontrafaktiska situationen i förevarande fall är en situation där investeringen i solvärme helt enkelt inte skulle göras. Eftersom solvärmeanläggningen således endast kan vara ett komplement till en konventionell värmeanläggning, finner kommissionen att kostnaden för den investering som skulle ha gjorts som alternativ till solvärme är noll. Sålunda kan ingen referensinvestering dras av från de stödberättigande kostnaderna. De extra investeringskostnader som är nödvändiga för att uppnå miljöskyddet är därför investeringskostnaderna med avdrag för fem års driftsfördelar och driftskostnader. Eftersom dessa stödberättigande kostnader är avsevärda i samtliga fall, som framgår av rad 9 i tabell 3 ovan, finner kommissionen att investeringen inte skulle vara tillräckligt lönsam utan stödet i den mening som avses i miljöstödsriktlinjerna. 22) Kommissionen drar därför slutsatsen att stödet har en stimulanseffekt i den mening som avses i punkterna i miljöstödsriktlinjerna. 23) Kommissionen finner därför stödet förenligt med miljöstödsriktlinjerna och därmed med den gemensamma marknaden i den mening som avses i artikel 87 i EG-fördraget. 4. BESLUT Kommissionen har därför dragit slutsatsen att statligt stöd nr N 234/2008, Stöd för investeringar i solvärme, utgör statligt stöd enligt artikel 87.1 i EG-fördraget. Vidare har kommissionen dragit slutsatsen att stödet är förenligt med den gemensamma marknaden enligt artikel 87.3 c i EG-fördraget, eftersom det är förenligt med de tillämpliga bestämmelserna i Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd. 7

8 Om denna skrivelse innehåller konfidentiella uppgifter som inte bör spridas till tredje part uppmanas ni att informera kommissionen om detta inom femton arbetsdagar räknat från dagen för mottagandet av denna skrivelse. Om kommissionen inte har mottagit en motiverad begäran inom den föreskrivna tidsfristen, kommer den att anse att ni har lämnat ert samtycke till att denna skrivelse i sin helhet meddelas till tredje part och offentliggörs på det språk som är giltigt på följande webbadress: Er begäran ska skickas med rekommenderat brev eller fax till följande adress: Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för konkurrens Registreringsenheten för statligt stöd B-1049 Bryssel Fax: Högaktningsfullt På kommissionens vägnar Neelie Kroes Ledamot av kommissionen 8

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093 Ärende: Statligt stöd N 66/2009 Sverige Ordning för statligt stöd till solceller Herr Minister, 1. FÖRFARANDE 1) De svenska myndigheterna anmälde

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.V.28 K(28)1917 Ärende: Statligt stöd nr N /28 - Sverige Nedsättning av koldioxidskatten för bränsle som används i anläggningar som omfattas av EU:s system för handel

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.01.2013 C(2013) 266 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

Statligt stöd N 203/2004 Sverige Volvo regionalstöd till transport utvidgning av stödordningen till att även omfatta färdiga förarhytter

Statligt stöd N 203/2004 Sverige Volvo regionalstöd till transport utvidgning av stödordningen till att även omfatta färdiga förarhytter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 08.09.2004 C(2004)3346fin Ärende: Statligt stöd N 203/2004 Sverige Volvo regionalstöd till transport utvidgning av stödordningen till att även omfatta färdiga förarhytter

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 28.XII.2005 K(2005)6054

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 28.XII.2005 K(2005)6054 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.XII.2005 K(2005)6054 Ärende: Statligt stöd nr. N 588/2005 - Sverige Förlängning av tillverkningsindustrins skattelättnader nedsättning av koldioxidskatt och befrielse

Läs mer

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar:

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar: EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.01.2004 C(2004)261 Ärende: Statligt stöd N 269/2003 Finland Bidrag och lån till teknisk forskning och utveckling Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av

Läs mer

Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet

Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 05.08.2009 K(2009)6228 slutlig Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet Herr Minister, FÖRFARANDE (1) Genom

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.06.2004 C (2004)/ 2028 fin Ärende: Statligt stöd N 58/2004 och N 60/2004 - Finland Undsättnings- och omstruktureringsstöd till små och medelstora företag i Finland

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17-VII-2006 C (2006) 3329 Ärende: Statligt stöd N 184/2006 Sverige Stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i flerbostadshus Hr. Minister, 1. FÖRFARANDE (1)

Läs mer

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. EUROPEAN EUROPEISKA COMMISSION KOMMISSIONEN Bryssel den 26.11.2013 C (2013) 3866 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.VI.2005 K(2005) 1943 Ärende: Statligt stöd nr N 220/2005 Sverige Ändring av den svenska stödordningen för regionalpolitiskt transportbidrag (f.d. N 146/1999) Fru

Läs mer

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro.

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro. EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23.01.2001 SG(2001) D/ 285315 Ärende: Statligt stöd - Finland Stöd nr N 43/2000 Investeringsstöd för renhushållning och naturnäring Herr Minister, Jag har äran att meddela

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 20.11.2008 K(2008) 7333. Statligt stöd nr N 442/2008 Sverige Sjöfartsstöd. Herr Minister, 1.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 20.11.2008 K(2008) 7333. Statligt stöd nr N 442/2008 Sverige Sjöfartsstöd. Herr Minister, 1. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.11.2008 K(2008) 7333 Ärende: Statligt stöd nr N 442/2008 Sverige Sjöfartsstöd Herr Minister, 1. FÖRFARANDE 1. Genom en elektronisk anmälan av 2 september 2008 anmälde

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.11.2002 C(2002) 4257 Ärende: Statligt stöd nr N 469/02 Finland Stöd för flisning av energivirke Herr Minister, 1. Förfarande: I en skrivelse av den 1 juli 2002, som

Läs mer

Statligt stöd N 359/07 Finland Förlängning och ändring av stödordning N 75/02 för energisektorn

Statligt stöd N 359/07 Finland Förlängning och ändring av stödordning N 75/02 för energisektorn EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.XI.2007 K(2007)6085 Ärende: Statligt stöd N 359/07 Finland Förlängning och ändring av stödordning N 75/02 för energisektorn Herr minister, Kommissionen önskar härmed

Läs mer

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande:

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande: EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 21.12.2001 C(2001)4748 Ärende: Statligt stöd nr N 649/00 Finland Undantag från skatt vid köp av fast egendom Herr Minister, Jag har äran att informera Er att kommissionen

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.03.2002 C(2002)930fin Ärende: Statligt stöd nr N 801/2001 Finland Stöd till passagerarfartyg FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 22 oktober 2001, som registrerades

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.01.2004 C(2004)5fin Ärende: Statligt stöd N 635/2002 - Sverige Efterbehandling av förorenade områden Fru Minister, Genom en skrivelse daterad den 18 september 2002,

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.01.2012 K(2012) 495 slutlig Ärende: Statligt stöd SA.33609 (2011/N) Sverige Sjöfartsstöd Herr Minister! 1. FÖRFARANDE OCH BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN (1) Den 9 november

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 06.07.2010 K(2010)4494 slutlig Ärende: Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion Herr Minister, Kommissionen vill med denna skrivelse

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA (2015/N) Finland Ändring av regionalstödskartan användning av befolkningsreserven

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA (2015/N) Finland Ändring av regionalstödskartan användning av befolkningsreserven EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.05.2015 C(2015) 3104 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13-05-2003 C(2003)1471fin Ärende: Statligt stöd N 591/2002 - Finland CIRR - system för finansiering av fartyg Herr Minister, (1) Efter att ha granskat de upplysningar

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.05.2014 C(2014) 3309 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.06.2000 SG(2000) D/ 104296 Ärende: Statligt stöd N 4/00 Sverige Stöd till småskalig elproduktion Fru minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 21 december

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 13.05.2009 K(2009)3545 slutlig. Statligt stöd N 98/2009 Sverige Utbildningsstöd till Scania.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 13.05.2009 K(2009)3545 slutlig. Statligt stöd N 98/2009 Sverige Utbildningsstöd till Scania. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.05.2009 K(2009)3545 slutlig Ärende: Statligt stöd N 98/2009 Sverige Utbildningsstöd till Scania Herr Minister, 1. FÖRFARANDE (1) Den 17 februari 2009 anmälde Sverige

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.03.2014 C(2014) 1823 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter

Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23-03-2001 SG(2001) D/287103 Ärende: Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter Herr Minister, I enlighet med artikel 88.3

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den, 19.03.2002 C(2002) 708 Ärende: Statligt stöd nr N 327/01 Sverige Stöd till trädgårdsnäringen Herr Minister, Jag har äran att meddela Er att kommissionen inte har några

Läs mer

1. FÖRFARANDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN

1. FÖRFARANDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.11.2016 C(2016) 7554 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2001 C (2001) 3289fin Ärende: Statligt stöd nr N 542/2001 Sverige Skatteåtgärder för sjöfarten Fru Minister, Förfarande 1. I en skrivelse av den 4 juli 2001 anmälde

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd / Sverige - Stöd nr N 593/ Stöd för att främja utvecklingen av ekologiskt lantbruk

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd / Sverige - Stöd nr N 593/ Stöd för att främja utvecklingen av ekologiskt lantbruk EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11-05-2005 K(2005) 1466 Ärende: Statligt stöd / Sverige - Stöd nr N 593/2004 - Stöd för att främja utvecklingen av ekologiskt lantbruk Fru Minister, Kommissionen önskar

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 19.11.2003 C (2003)4415 Ärende: Statligt stöd N 294/2003 Sverige Ändring av systemet med gröna certifikat Fru Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 2 juli

Läs mer

2.3. Varaktighet. Två år från ikraftträdandet. 2.4. Stödmottagare. Uppfödare i norra Sverige norr om 62:a breddgraden. 2.5. Syfte

2.3. Varaktighet. Två år från ikraftträdandet. 2.4. Stödmottagare. Uppfödare i norra Sverige norr om 62:a breddgraden. 2.5. Syfte EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den, C(2002)1790fin Ärende : Statligt stöd nr N 4/2002 Sverige Stöd för kadavertransporter Fru minister, Kommissionen vill informera Sverige om att den efter att ha granskat

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA.32834 (2011/N) Sverige Nedsättning av egenavgifter för egenföretagare

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA.32834 (2011/N) Sverige Nedsättning av egenavgifter för egenföretagare EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 07.12.2011 K (2011) 8902 slutlig Ärende: Statligt stöd SA.32834 (2011/N) Sverige Nedsättning av egenavgifter för egenföretagare Herr minister, I. Förfarande 1. Genom

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 40/2003 Sverige Åtgärder för att främja visst bostadsbyggande

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 40/2003 Sverige Åtgärder för att främja visst bostadsbyggande EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24-06-2003 C(2003)1762fin Ärende: Statligt stöd N 40/2003 Sverige Åtgärder för att främja visst bostadsbyggande Fru Minister, 1. Förfarande I en skrivelse av den 21

Läs mer

Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till skydd för miljön Frågeformulär

Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till skydd för miljön Frågeformulär Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till skydd för miljön Frågeformulär De nuvarande riktlinjerna upphör att gälla vid 2007 års utgång. Som förberedelse inför översynen av riktlinjerna uppmanar kommissionen

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.XII.2006 K (2006) 6719 slutlig Ärende: Statligt stöd N 431/2006 Sverige Regionalstödskarta 2007 2013 Herr minister, 1. FÖRFARANDE (1) Genom en elektronisk anmälan

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr SA.38421 (2014/NN) Sverige Sveriges energibeskattning vad gäller biodrivmedel till blandning förlängning

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr SA.38421 (2014/NN) Sverige Sveriges energibeskattning vad gäller biodrivmedel till blandning förlängning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.6.2014 C(2014) 4350 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.X.2004 C(2004)3909fin Ärende : Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag Fru Minister, 1.

Läs mer

Skattebefrielse för biobränslen som används för uppvärmningsändamål och till stationära motorer

Skattebefrielse för biobränslen som används för uppvärmningsändamål och till stationära motorer EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 29.VIII.2008 K(2008)4683 Ärende: N59/2008 Finland Skattebefrielse för biobränslen som används för uppvärmningsändamål och till stationära motorer Herr minister, 1.

Läs mer

Statligt stöd N 761/2006 Sverige Ändring av stödordningen för effektiv och miljöanpassad energiförsörjning

Statligt stöd N 761/2006 Sverige Ändring av stödordningen för effektiv och miljöanpassad energiförsörjning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19-II-2007 K(2007) 576 Ärende: Statligt stöd N 761/2006 Sverige Ändring av stödordningen för effektiv och miljöanpassad energiförsörjning Herr Minister, 1. FÖRFARANDE

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 27.VI.2007 K(2007) 2613 slutlig. Statligt stöd nr N 749/2006 Sverige Sjöfartsstöd. Herr minister, 1.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 27.VI.2007 K(2007) 2613 slutlig. Statligt stöd nr N 749/2006 Sverige Sjöfartsstöd. Herr minister, 1. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.VI.2007 K(2007) 2613 slutlig Ärende: Statligt stöd nr N 749/2006 Sverige Sjöfartsstöd Herr minister, 1. FÖRFARANDE 1. Genom en skrivelse av den 14 november 2006 anmälde

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd - Sverige Stöd nr SA (2011/N) Stöd för marknadsfrämjande återgärder för ekologiska produkter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd - Sverige Stöd nr SA (2011/N) Stöd för marknadsfrämjande återgärder för ekologiska produkter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.2.2011 K(2011) 1324 slutlig Ärende: Statligt stöd - Sverige Stöd nr SA.32185 (2011/N) Stöd för marknadsfrämjande återgärder för ekologiska produkter Herr Minister,

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Statligt stöd Finland SA.41559 (2015/N) Stöd för avbytartjänster inom jordbruket på Åland Bryssel den 22.6.2015 C(2015) 4357 final Efter att ha granskat upplysningarna från era

Läs mer

Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter

Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 28-10-2002 C(2002) 4136 Ärende: Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter Herr Minister,

Läs mer

1. Ärende Statligt stöd N 785/00 Svenskt bidrag till fartygsförlagd utbildning.

1. Ärende Statligt stöd N 785/00 Svenskt bidrag till fartygsförlagd utbildning. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.02.2001 SG(2001) D/ 286567 Fru Minister, 1. Ärende Statligt stöd N 785/00 Svenskt bidrag till fartygsförlagd utbildning. 2. Förfarande I en skrivelse registrerad

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.I.2005 C(2005)47 fin Ärende: Statligt nr NN 66/2003 - Sverige Förlängning och ändring av miljöstödsåtgärd Fru minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 18

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 156/ Sverige Energiskatt på el som förbrukas av tillverkningsindustrin

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 156/ Sverige Energiskatt på el som förbrukas av tillverkningsindustrin EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.06.2004 C(2004)2200fin Ärende: Statligt stöd N 156/2004 - Sverige Energiskatt på el som förbrukas av tillverkningsindustrin Fru Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 370/2009 Finland Befrielse från accis på biobränsle som beviljats St1 Ab

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 370/2009 Finland Befrielse från accis på biobränsle som beviljats St1 Ab EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2009 K(2009)8497 Ärende: Statligt stöd nr N 370/2009 Finland Befrielse från accis på biobränsle som beviljats St1 Ab Herr Minister, Jag har nöjet att meddela att

Läs mer

Statligt stöd N 310/2005 - Sverige Åtgärder i samband med stormen i södra Sverige den 8-9 januari 2005.

Statligt stöd N 310/2005 - Sverige Åtgärder i samband med stormen i södra Sverige den 8-9 januari 2005. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 07.XII.2005 K(2005)4686 slutig Ärende: Statligt stöd N 310/2005 - Sverige Åtgärder i samband med stormen i södra Sverige den 8-9 januari 2005. Fru Minister, Kommissionen

Läs mer

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse

Läs mer

Embargo VISTA illimité(*)

Embargo VISTA illimité(*) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den K(2015) Embargo VISTA illimité(*) Ärende: Statligt stöd Finland SA.40228 (2014/N) Stöd för att kompensera för skador orsakade av rovdjur Herr minister, Efter att ha

Läs mer

1. De finländska myndigheterna anmälde ovannämnda åtgärd på elektronisk väg den 19 september 2007 (SANI 659).

1. De finländska myndigheterna anmälde ovannämnda åtgärd på elektronisk väg den 19 september 2007 (SANI 659). EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.V.2008 K(2008)1839 slutlig Ärende: Statligt stöd N 537/2007 Finland Presstöd. Herr minister, 1. FÖRFARANDE 1. De finländska myndigheterna anmälde ovannämnda åtgärd

Läs mer

EG:s regler om statligt stöd

EG:s regler om statligt stöd EG:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna 1 för statligt stöd till företag definieras i artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget. Fastän statliga stöd i princip är förbjudna kan

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 211/99 - Ändring av stödordningen Finansiering genom regionala utvecklingsbolag

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 211/99 - Ändring av stödordningen Finansiering genom regionala utvecklingsbolag EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 08.08.2000 SG(2000) D/ 106089 Ärende : Statligt stöd nr N 211/99 - Ändring av stödordningen Finansiering genom regionala utvecklingsbolag Fru minister, 1. FÖRFARANDE

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Generalsekretariatet ber er att vidarebefordra den bifogade skrivelsen till utrikesministern.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Generalsekretariatet ber er att vidarebefordra den bifogade skrivelsen till utrikesministern. EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALSEKRETARIATET Bryssel den SG-Greffe(2013)D/ SVERIGES STÄNDIGA REPRESENTATION VID EUROPEISKA UNIONEN Square de Meeûs, 30 1000 BRUXELLES Formell underrättelse Överträdelse

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 05-02-2003 C(2003)382fin Ärende: Statligt stöd N 789/2002 Sverige Elcertifikatsystemet Fru Minister, 1. FÖRFARANDE I en skrivelse av den 6 december 2002, registrerad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus; SFS 2006:125 Utkom från trycket den 7 mars 2006 Omtryck utfärdad

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 03.06.2013 C(2013) 3397 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA (2015/N) Sverige Investering i Kvarken Ports infrastruktur (Umeå)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA (2015/N) Sverige Investering i Kvarken Ports infrastruktur (Umeå) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 01.08.2016 C(2016) 5109 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Ärende : Statligt stöd N 179/20 04 Finland Systemet med en garanticentral för kommunerna i Finland

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Ärende : Statligt stöd N 179/20 04 Finland Systemet med en garanticentral för kommunerna i Finland EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, 16.06.2004 C(2004)2034fin Ärende : Statligt stöd N 179/20 04 Finland Systemet med en garanticentral för kommunerna i Finland Herr minister, 1. Förfarande (1) Genom en skrivelse

Läs mer

NATURVÅRDSVERKETS VILTSKADEFÖRESKRIFTER NFS 2018:5

NATURVÅRDSVERKETS VILTSKADEFÖRESKRIFTER NFS 2018:5 NATURVÅRDSVERKETS VILTSKADEFÖRESKRIFTER NFS 2018:5 Viltförvaltarkonferensen 15 november 2018 Malin Hollberg Malm, jurist Per Risberg, vilthandläggare Viltförvaltningsenheten Naturvårdsverket Swedish Environmental

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Ärende : Bryssel den 10-06-2003 C(2003)1872 Statligt stöd/finland - Stöd nr N 679/2002 - Ändring av stödordningar för landsbygdens utveckling Kommissionen önskar genom denna skrivelse

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA (2011/N) Finland Fast driftstöd till kraftverk som använder förnybara energikällor

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA (2011/N) Finland Fast driftstöd till kraftverk som använder förnybara energikällor EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 22.03.2011 K(2011)1951 slutlig Ärende: Statligt stöd SA.32470 (2011/N) Finland Fast driftstöd till kraftverk som använder förnybara energikällor Herr Minister, 1. FÖRFARANDE

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förordning om regionalt utvecklingsbidrag. I. FÖRFARANDE DETALJERAD BESKRIVNING

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förordning om regionalt utvecklingsbidrag. I. FÖRFARANDE DETALJERAD BESKRIVNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.05.2000 SG(2000) D/ 103903 Ärende: Statligt stöd nr N 646/99 - Sverige Förordning om regionalt utvecklingsbidrag. Fru minister, I. FÖRFARANDE (1) I en skrivelse av

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.I.2008 K(2008)436 Ärende: Statligt stöd N 356/2007 Finland FoU-stödordning Herr minister, 1. FÖRFARANDE (1) Genom en skrivelse av den 26 juni 2007 som registrerades

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 154/2009 Sverige Ändringar i stödordning om garantier till banker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 154/2009 Sverige Ändringar i stödordning om garantier till banker EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.4.2009 K(2009) 3203 slutlig Ärende: Statligt stöd N 154/2009 Sverige Ändringar i stödordning om garantier till banker Herr minister, 1. FÖRFARANDE (1) Den 16 mars

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 01.08.2002 C(2002)2886 fin. Ärende: Statligt stöd nr NN 75/2002 Finland Differentierade energiskattesatser på el Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 512/2002 - Sverige Stöd till förmån för pilotprojekt för biobränslen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 512/2002 - Sverige Stöd till förmån för pilotprojekt för biobränslen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.01.2003 C(2003)30fin Ärende: Statligt stöd N 512/2002 - Sverige Stöd till förmån för pilotprojekt för biobränslen Fru Minister, 1. Förfarande 1. Genom en skrivelse

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA (2015/N) Sverige Skattebefrielser för biogas som används som motorbränsle

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA (2015/N) Sverige Skattebefrielser för biogas som används som motorbränsle EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2015 C(2015) 9345 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Statligt stöd

Läs mer

DEL III.4.FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE

DEL III.4.FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE DEL III.4.FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR OM REGIONALSTÖD Detta formulär för kompletterande upplysningar skall användas för anmälan av alla stödordningar eller enskilda stöd som omfattas av riktlinjerna

Läs mer

EU:s regler om statligt stöd

EU:s regler om statligt stöd EU:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna för statligt stöd till företag 1 definieras i artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.* Fastän statliga

Läs mer

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR CT/CA-012/2004/01sv ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR STYRELSEN HAR FATTAT DETTA BESLUT med beaktande av rådets förordning

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

Mål C-298/00 P. Republiken Italien. Europeiska gemenskapernas kommission

Mål C-298/00 P. Republiken Italien. Europeiska gemenskapernas kommission Mål C-298/00 P Republiken Italien m o t Europeiska gemenskapernas kommission "Överklagande Statligt stöd Godstransporter på väg Inverkan på handeln mellan medlemsstaterna och snedvridning av konkurrensen

Läs mer

Helsingfors den 25 mars 2009 Dok: MB/12/2008 slutlig

Helsingfors den 25 mars 2009 Dok: MB/12/2008 slutlig Helsingfors den 25 mars 2009 Dok: MB/12/2008 slutlig BESLUT OM GENOMFÖRANDE AV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS

Läs mer

Stödet kan betalas för lagrings- och transportkostnader av stormfällt virke från skog som drabbades av stormen den 8 9 januari 2005.

Stödet kan betalas för lagrings- och transportkostnader av stormfällt virke från skog som drabbades av stormen den 8 9 januari 2005. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 02-X-2006 K(2006) 4405 Ärende: Statligt stöd/ Sverige - Stöd nr N 185/2006 - Åtgärder i samband med stormen i södra Sverige den 8 9 januari 2005 (lagringsstöd och stöd

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.08.2016 C(2016) 5257 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för hållbara städer; SFS 2008:1407 Utkom från trycket den 30 december 2008 utfärdad den 18 december 2008. Regeringen föreskriver följande. 1 Enligt

Läs mer

Statligt stöd / Sverige Stöd nr SA.34100 (2011/N) Stöd till skogsbruksåtgärder inom ramen för landsbygdsprogrammet

Statligt stöd / Sverige Stöd nr SA.34100 (2011/N) Stöd till skogsbruksåtgärder inom ramen för landsbygdsprogrammet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2012 C(2012) 3426 final Angående: Statligt stöd / Sverige Stöd nr SA.34100 (2011/N) Stöd till skogsbruksåtgärder inom ramen för landsbygdsprogrammet Till ambassadör

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 408/2005 Finland Ändring av två befintliga stöd för sjötransporter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 408/2005 Finland Ändring av två befintliga stöd för sjötransporter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.V.2006 K(2006)1854 slutlig Ärende: Statligt stöd N 408/2005 Finland Ändring av två befintliga stöd för sjötransporter Herr Minister, 1. FÖRFARANDE 1. Genom en skrivelse

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.7.2018 C(2018) 4847 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA (2011/NN) Finland Omstruktureringsstöd till Air Åland

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA (2011/NN) Finland Omstruktureringsstöd till Air Åland EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.02.2012 C (2012) 931 final Ärende: Statligt stöd SA. 32698 (2011/NN) Finland Omstruktureringsstöd till Air Åland Herr minister, 1. FÖRFARANDE (1) Genom en skrivelse

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Gemenskapens växtsortsmyndighet

EUROPEISKA UNIONEN Gemenskapens växtsortsmyndighet EUROPEISKA UNIONEN Gemenskapens växtsortsmyndighet BESLUT AV GEMENSKAPENS VÄXTSORTSMYNDIGHETS FÖRVALTNINGSRÅD av den 25 mars 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Ärende: Statligt stöd N 726/2002 Sverige Värmeproduktion i kraftvärmeverk Bryssel, 11-06-2003 C(2003)1749fin Fru Minister, Kommissionen vill härmed underrätta Sverige om att den

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. N 639/99 - Regionalstödskarta 2000 2006 (Sverige)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. N 639/99 - Regionalstödskarta 2000 2006 (Sverige) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.04.2000 SG(2000) D/ 103189 Ärende: N 639/99 - Regionalstödskarta 2000 2006 (Sverige) Fru minister, I. FÖRFARANDE (1) I en skrivelse av den 22 oktober 1999, registrerad

Läs mer

Nya EU-regler på statsstödsområdet ska bl.a. underlätta att identifiera otillåtet stöd

Nya EU-regler på statsstödsområdet ska bl.a. underlätta att identifiera otillåtet stöd att identifiera Europeiska kommissionen meddelande den 8 maj 2012 att den hade för avsikt att modernisera det statsstödsrättsliga regelverket. Kommissionen har sedan dess genom ett omfattande arbete bestående

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX COM(2018) 398 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EU) 2015/1588 av den 13 juli 2015 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget

Läs mer

Komplettering av förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar

Komplettering av förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Komplettering av förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el Juni 2014 1 Sammanfattning För att förslaget om skattereduktion för mikroproduktion

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.II.2008 K(2008)460 slutlig Ärende: Statligt stöd nr N 130a/2007 - Finland Stöd till skogsbruket Herr Minister, Kommissionen vill med denna skrivelse informera Finland

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.5.2017 C(2017) 3773 final Ärende: Statligt stöd/finland SA. 47450 (2017/N) Förebyggande av omfattande skogsskador orsakade av växtskadegörare som regleras i rådets

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.8.2013 C(2013) 5451 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: SA.36503

Läs mer

Förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller

Förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller Start / Dokument & lagar / Förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller Förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller Svensk författningssamling 2009:689 t.o.m. SFS 2017:1300 SFS nr: 2009:689

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.3.2010 KOM(2010)114 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift som mjölkproducenterna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag; SFS 2012:872 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd till insatser på livsmedelsområdet; SFS 2008:80 Utkom från trycket den 11 mars 2008 utfärdad den 21 februari 2008. Regeringen föreskriver följande. Förordningens

Läs mer

9.8.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 214/3

9.8.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 214/3 9.8.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 214/3 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden

Läs mer

Regionala företagsstöd och de nya förordningarna

Regionala företagsstöd och de nya förordningarna Regionala företagsstöd och de nya förordningarna katalin.frydenlund@tillvaxtverket.se 08-6819297 1 Regionala företagsstöd Tillåtet statsstöd enligt EU:s regelverk i syfte att utjämna regionala skillnader.

Läs mer

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I BILAGA II Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I ska tillhandahållas genom kommissionens fastställda IT-applikation enligt vad som föreskrivs i artikel 11 Stödreferens

Läs mer