EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den K(2008) Statligt stöd nr N 442/2008 Sverige Sjöfartsstöd. Herr Minister, 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 20.11.2008 K(2008) 7333. Statligt stöd nr N 442/2008 Sverige Sjöfartsstöd. Herr Minister, 1."

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den K(2008) 7333 Ärende: Statligt stöd nr N 442/2008 Sverige Sjöfartsstöd Herr Minister, 1. FÖRFARANDE 1. Genom en elektronisk anmälan av 2 september 2008 anmälde de svenska myndigheterna till kommissionen sin avsikt att ändra en gällande stödordning i enlighet med artikel 88.3 i EG-fördraget. Anmälan registrerades av Europeiska kommissionen samma dag med nummer N 442/ BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN 2. Avsikten med de anmälda ändringarna av stödordningen Sjöfartsstöd (nedan kallade de anmälda ändringarna) är att ändra den gällande förordningen om sjöfartsstöd (2001:770). Ändringarna avser den stödordning som kommissionen redan tidigare har granskat på grundval av reglerna för statligt stöd. De utgör en ändring av den gällande ordningen för sjöfartsstöd i Sverige 1, som godkändes av kommissionen , och som godkändes på nytt av kommissionen De anmälda ändringarna kommer att träda i kraft under förutsättning att kommissionen godkänner dem och gälla till och med den 17 januari Den anmälda stödordningen kommer att finansieras genom statsbudgeten och det totala årliga stödbeloppet beräknas uppgå till miljoner SEK (200 miljoner euro). De anmälda ändringarna kommer inte avsevärt att inverka på åtgärdens budget som kommer att förbli oförändrad. De svenska myndigheterna uppskattar att antalet stödmottagare kommer att uppgå till mellan 51 och Förordning (2001:770) om sjöfartsstöd. 2 Statligt stöd nr N 542/2001, beslut av den 30 oktober 2001, EGT C , s. 2 3 Statligt stöd nr N 749/2006, beslut av den 27 juni 2007, EUT C , s. 2 Carl BILDT Chef för Utrikesdepartementet Arvfurstens palats Gustav Adolfs torg 1 SE Stockholm Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique, Europese Commissie, B-1049 Brussel België Telefon: (0)

2 5. De anmälda ändringarna liknar i alla väsentliga avseenden den befintliga ordningen för sjöfartsstöd i Sverige, och de ändringar som är föremål för det här beslutet förväntas inte få några nämnvärda följder för budgeten. 6. Enligt den tidigare godkända åtgärden ska stöd inom räckvidden för sjöfartsstöd beviljas till arbetsgivare med avseende på tre avdragstyper i. skatt på sjöinkomster ii. kostnader för arbetsgivaravgifter och iii. allmän löneavgift. 7. Enligt det svenska skattesystemet måste arbetsgivaren normalt sett innehålla preliminärskatt vid löneutbetalning (skatteavdrag). Därefter betalar arbetsgivaren den innehållna skatten som krediteras den enskilde skattebetalaren. Enligt gällande stödordning motsvarar stödet för inkomstskatteundantaget det belopp som arbetsgivaren har dragit av och innehållit från sjöinkomsten. 8. Arbetsgivarna betalar också sociala avgifter för sina anställda i form av arbetsgivaravgifter. Dessa kostnader uppgår till ungefär 30 % av lönerna. Arbetsgivaren är dessutom tvungen att betala ytterligare en avgift, allmän löneavgift, på utbetalda löner. Inom ramen för gällande ordning ersätts arbetsgivaren fullständigt för båda dessa kostnader. 9. De fartyg på vilka sjöfolket arbetar får endast vara registrerade i det svenska sjöfartsregistret. Dessutom kommer stödet endast att beviljas till de rederier som ställer utbildningsplatser ombord till förfogande och som har tillräckliga försäkringar för fartyget och dess drift. Dessa bestämmelser finns redan i den gällande stödordningen. 10. Följaktligen utgörs sjöfartsstödet i dess nuvarande utformning (som kommer att bestå) av en skattelättnad som motsvarar den preliminära inkomstskatten och av ett bidrag som motsvarar de totala kostnaderna för sociala avgifter och den allmänna löneavgiften. Ändringar av den gällande åtgärden 11. I 2 de anmälda ändringarna finns den första ändringen av den gällande stödordningen i och med att sjöfartsstöd ska beviljas till fysiska och juridiska personer (samt till partrederier) som har eller har haft sjömän anställda för arbete ombord på svenskregistrerade last- och passagerarfartyg som huvudsakligen används i utrikestrafik. Fartygen får inte vara registrerade i något annat register än det svenska. Sjöfartsstöd ska endast lämnas till den som ställer utbildningsplatser ombord till förfogande enligt Sjöfartsverkets anvisningar och som har tillräckliga försäkringar för fartyget och dess drift. 12. Enligt 5 de anmälda ändringarna ska sjöfartsstöd lämnas för sjömän med ett belopp som motsvarar det skatteavdrag enligt skattebetalningslagen (1997:483) som arbetsgivaren gjort på sjöinkomster samt kostnader för arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980) och allmän löneavgift enligt 1 lagen (1994:1920) om allmän löneavgift på dessa inkomster. Om en sjöman direkt eller indirekt är delägare till ett sådant fartyg som avses i 2 eller 3, eller om han eller hon är verkställande direktör eller styrelseledamot i en juridisk person eller ett partrederi som äger ett sådant fartyg, lämnas sjöfartsstöd enligt första stycket beräknat på följande belopp: 1. månadslön i den omfattning beloppet motsvarar lönenivån enligt gällande kollektivavtal i branschen i de fall sådant avtal finns för befattningen i fråga, i annat fall med ett belopp som motsvarar prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, 2

3 2. ersättning för kompensationsledighet varvid högst en ledig dag per arbetad dag får ersättas, 3. kontant kostersättning och semesterförmåner enligt gällande kollektivavtal i branschen. Vad som sägs i andra stycket ska också gälla närstående i den mening som avses i 2 kap. 22 inkomstskattelagen (1999:1229). 13. Enligt 7 de anmälda ändringarna ska sökanden i en ansökan ange vilka fartyg och hur många tjänster ombord på dem ansökan omfattar och hur många utbildningsplatser som kan erbjudas på de fartyg ansökan avser i enlighet med rederinämndens bestämmelser. Sökanden ska också ange vilka försäkringar som gäller för fartygen och driften av dessa. 14. Enligt 9 de anmälda ändringarna och senast inom sju dagar efter det att stödet krediterats arbetsgivarens skattekonto (enligt 10 andra stycket) ska denne komma in med underlag för slutligt fastställande av stödbelopp. Underlaget ska innehålla uppgifter om 1. den tid som arbetsgivaren bemannat fartyget, 2. kontant bruttolön inklusive skattepliktiga förmåner, det skatteavdrag enligt skattebetalningslagen (1997:483) som arbetsgivaren gjort samt de avgifter som arbetsgivaren är skyldig att betala enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, och 3. antal avlönade dagar. 15. Inget sjöfartsstöd ska beviljas för fler sjömän än de som innehar det antal tjänster som anges i ansökan i enlighet med 7. Underlaget ska vara undertecknat av arbetsgivaren samt vara granskat och godkänt av en auktoriserad eller godkänd revisor. Om underlaget inte lämnas in inom den tid som anges i första stycket förlorar arbetsgivaren rätt till stödbeloppet, om inte Rederinämnden medger annan tid för att ge in underlaget. Beviljande av stöd 16. Beviljandet av stöd förblir allmänt taget oförändrat jämfört med föregående gällande stödordning, eftersom Rederinämnden efter ansökan beslutar om en sökande är berättigad till sjöfartsstöd inom ramen för stödordningen. Enligt 9 den anmälda åtgärden och senast inom sju dagar efter det att stödet krediterats arbetsgivarens skattekonto (enligt 10 andra stycket) ska denne komma in med underlag för slutligt fastställande av stödbelopp. Underlaget ska innehålla uppgifter om Samlat stöd 1. den tid som arbetsgivaren bemannat fartyget, 2. kontant bruttolön inklusive skattepliktiga förmåner, det skatteavdrag enligt skattebetalningslagen (1997:483) som arbetsgivaren gjort samt de avgifter som arbetsgivaren är skyldig att betala enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, och 3. antal avlönade dagar. 17. Det statliga stödet till svenska rederier regleras även i förordningen (2001:167) om bidrag till fartygsförlagd utbildning 4. Enligt denna stödordning får bidrag lämnas med högst SEK per vecka och studerande. Ett villkor för stödåtgärden som fastställs i det berörda beslutet är att stödmottagaren ställer utbildningsplatser till förfogande ombord på sina fartyg. Därför kommer inget stöd att beviljas enligt gällande stödordning för de första två studeranden som utbildas ombord ett fartyg som tillhör stödmottagaren. 4 Kommissionens beslut av den 28 februari 2001, ärende nr N 785/2000, EGT C 107, , s. 2. 3

4 3. BEDÖMNING 18. I och med att de svenska myndigheterna har anmält ändringarna innan de genomförts har de uppfyllt sina åligganden enligt artikel 88.3 i EG-fördraget. 3.1 Förekomst av statligt stöd i enlighet med artikel 87.1 i EG-fördraget 19. Enligt artikel 87.1 i EG-fördraget är stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, oförenligt med den gemensamma marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna. 20. Denna åtgärd, ändrad genom anmälan, gynnar vissa företag genom att deras driftskostnader sänks. Detta görs med hjälp av minskade inkomstskatter och sociala kostnader för sjöfolk anställda ombord på de berörda fartygen. Detta skatteundantag kommer att leda till en kostnad för staten och avser vissa företag. Eftersom sjötransportsektorn har liberaliserats inom Europeiska unionen skulle denna åtgärd kunna snedvrida konkurrensen och påverka handeln mellan medlemsstaterna. 21. Följaktligen utgör de anmälda ändringarna stöd i enlighet med artikel 87.1 i EG-fördraget. 3.2 Stödets förenlighet med artikel 87.3 c i EG-fördraget 22. I artikel 87.3 c i fördraget föreskrivs att stödet är förenligt med den gemensamma marknaden om det är ett stöd för att underlätta utveckling av vissa näringsverksamheter eller vissa regioner, när det inte påverkar handeln i negativ riktning i en omfattning som strider mot det gemensamma intresset. 23. Kommissionen har utfärdat riktlinjer för tillämpningen av artikel 87.3 c i fördraget med avseende på statligt stöd till sjötransporter (nedan kallade riktlinjerna) 5. Enligt avsnitt 3.2 i riktlinjerna under området för socialförsäkring och inkomstskatt för sjöfolk, bör sänkta avgifter som avkrävs redare utan att socialförsäkringsskyddet för sjöfolk minskas vid drift av gemenskapsregistrerade fartyg anses vara förenliga med den inre marknaden. I synnerhet bör följande åtgärder från en medlemsstat avseende sysselsättningskostnader anses vara förenliga med den inre marknaden: Lägre socialförsäkringsavgifter för sjöfolk från gemenskapen ombord på fartyg som är registrerade i en medlemsstat. Lägre inkomstskattesatser för sjöfolk från gemenskapen ombord på fartyg som är registrerade i en medlemsstat. 24. Det framgår även av avsnitt 3.2 i riktlinjerna att system där redarna delvis eller helt ersätts för sysselsättningskostnaderna också kan tillåtas i stället för att system med lägre avgifter tillämpas, under förutsättning att det finns en klar koppling till skatterna och avgifterna i fråga, att det inte förekommer någon överkompensation och att systemet ger insyn och inte kan missbrukas. 25. Den gällande ordningen hade redan bedömts tidigare enligt dessa riktlinjer och endast ändringarna behöver därför bedömas enligt det här beslutet. 26. Enligt den första ändringen som avses i anmälan ska sjöfartsstöd beviljas till fysiska och juridiska personer (samt till partrederier) som har eller har haft sjömän anställda för arbete ombord på svenskregistrerade last- och passagerarfartyg som huvudsakligen används i 5 Meddelande C(2004) 43 från kommissionen Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till sjötransport, EUT C 13, , s. 3. 4

5 utrikestrafik. Fartygen får inte vara registrerade i något annat register än det svenska. Sjöfartsstöd ska endast lämnas till den som ställer utbildningsplatser ombord till förfogande enligt Sjöfartsverkets anvisningar och som har tillräckliga försäkringar för fartyget och dess drift. 27. Detta är i linje med avsnitt 3.2 fjärde stycket i riktlinjerna. 28. Enligt den andra ändringen som fastställs genom anmälan förtydligar detta att sjöfartsstöd ska lämnas för sjömän med ett belopp som motsvarar det skatteavdrag enligt skattebetalningslagen (1997:483) som arbetsgivaren gjort på sjöinkomster samt kostnader för arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980) och allmän löneavgift enligt 1 lagen (1994:1920) om allmän löneavgift på dessa inkomster. I detta sammanhang har kommissionen noterat att den anmälda stödordningen kommer att innebära en fortsättning av en ordning genom vilken arbetsgivare för sjömän som arbetar ombord på svenskregistrerade fartyg får full ersättning för de personalkostnader och sociala avgifter vilka denne är skyldig att betala å de anställdas vägnar enligt det svenska skattesystemet. Stödet kommer således att i praktiken sänka dessa skyldigheter till noll, vilket är högsta tillåtna stödnivån enligt avsnitt 11 i riktlinjerna. 29. Den tredje ändringen som fastställs genom anmälan utvidgar åtgärdens förmåner till sjömän som direkt eller indirekt är delägare till ett stödberättigat fartyg, eller om han eller hon är verkställande direktör eller styrelseledamot i en juridisk person eller ett partrederi som äger ett sådant fartyg. Utvidgningen av ordningen till denna kategori av sjömän inkluderar endast i ordningen ytterligare en kategori sjömän som inte undantas genom avsnitt 3.2 tredje stycket i riktlinjerna. 30. Alla andra ändringar gäller det system som avses i anmälan genom vilket stöd beviljas och innebär en striktare tillämpning av ordningen och kopplingen till tillhandahållandet av utbildningsplatser. 31. När det gäller dessa ändringar anser kommissionen att de inte på något väsentligt sätt ändrar de positiva aspekterna av ordningen och att de inte har några märkbara negativa effekter på konkurrensen. 32. Den anmälda ordningen kommer att fortsätta att administreras och tillämpas av Rederinämnden i samarbete med de svenska skattemyndigheterna. Trots ändringarna fortsätter ordningen således att säkerställa en tydlig koppling mellan skatterna och avgifterna och det stödbelopp som beviljas, och tillhandahåller tillräckliga garantier för att det inte förekommer någon överkompensation. Det noteras också att de uppgifter på grundval av vilka det slutliga stödbeloppet kommer att fastställas måste godkännas av en auktoriserad revisor. Under dessa omständigheter är kommissionen övertygad om att systemet ger insyn och inte kan missbrukas, och att detta även kommer att gälla i framtiden. 33. I enlighet med riktlinjerna bör inte det sammanlagda stödet i form av skattelättnader och sänkta socialförsäkringsavgifter, stöd för avlösning av besättning, direkta investeringsbidrag samt regionalstöd inte överskrida det sammanlagda beloppet av skatter och socialförsäkringsavgifter som uppbärs från rederier och sjömän (stödtaket). Kommissionen noterar i detta avseende att den enda åtgärd som är i kraft i Sverige som skulle kunna påverka den gällande åtgärden avser utbildning av sjömän. De ändringar som beaktas i det föreliggande ärendet utesluter uttryckligen de två studerande per fartyg för vilka stöd kan erhållas från ordningen för utbildningsstöd, från den anmälda stödordningens räckvidd. Överlappning av stöd bör således inte utgöra något problem i det föreliggande fallet. Kommissionen påminner dock Sverige om behovet av att kontrollera 5

6 att stödtaket respekteras i samtliga fall då ett rederi är berättigat till stöd enligt både den föreliggande ordningen och annan stödordning, i synnerhet regionalstöd. 34. Kommissionen påminner dessutom om att de anmälda ändringarna, i alla väsentliga avseenden, inte innebär någon betydande förändring av den ordning som för närvarande är i kraft i Sverige, vilken har tjänat till att upprätthålla antalet svenskregistrerade fartyg och sysselsättningen för EU-sjömän ombord på sådana fartyg. Även om de anmälda ändringarna kommer att innebära något fler förmånstagare kommer de inte att ha någon väsentlig inverkan på budgeten. Kommissionen är därför övertygad om att de anmälda ändringarna inte tillhandahåller mer stöd än nödvändigt i syfte att upprätthålla och säkerställa konkurrenskraften för den svenska sjöfartsnäringen och att den är ett svar på utvecklingen i sjöfartssektorn. 35. Med beaktande av ovanstående anser kommissionen att de anmälda ändringar som föreslås ligger helt i linje med gemenskapens sjöfartspolitik vars främsta syften är att säkerställa upprätthållandet av fartyg under gemenskapens flaggor och sysselsättning för ett så stort antal EU-sjömän som möjligt. De anmälda ändringarna respekterar även gemenskapens riktlinjer från 2004 om statligt stöd till sjötransport och främjar utbildning, något som kommissionen har fastställt är avgörande för framtiden för gemenskapens sjöfartssektor. 36. Om den pågående utvecklingen eller sjöfartssektorns funktion så kräver förbehåller sig kommissionen emellertid sig rätten att, i enlighet med artikel 88.1 i EG-fördraget, ompröva den anmälda stödordningens förenlighet med den gemensamma marknaden, i synnerhet dess överensstämmelse med EU:s transport- och skattepolitik. 37. Mot bakgrund av dessa överväganden drar kommissionen följaktligen slutsatsen att stödet inte påverkar handeln i negativ riktning i en omfattning som strider mot det gemensamma intresset och att de anmälda ändringarna kan undantas i enlighet med artikel 87.3 c i fördraget. 4. SLUTSATS Kommissionen har därför beslutat att det anmälda stödet är förenligt med EG-fördraget. Om denna skrivelse innehåller konfidentiella uppgifter som inte bör spridas till tredje part uppmanas ni att informera kommissionen om detta inom 15 arbetsdagar räknat från dagen för mottagandet av denna skrivelse. Om kommissionen inte har erhållit en motiverad begäran inom den föreskrivna fristen, kommer den att anse att Ni lämnat Ert samtycke till att denna skrivelse kommuniceras i sin helhet till tredje part och offentliggörs på det språk som är giltigt på följande webbadress: 6

7 Er begäran ska sändas med rekommenderat brev eller fax till Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för konkurrens Registreringsenheten för statligt stöd B-1049 Bryssel Fax Högaktningsfullt På kommissionens vägnar Neelie Kroes Ledamot av kommissionen 7

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 27.VI.2007 K(2007) 2613 slutlig. Statligt stöd nr N 749/2006 Sverige Sjöfartsstöd. Herr minister, 1.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 27.VI.2007 K(2007) 2613 slutlig. Statligt stöd nr N 749/2006 Sverige Sjöfartsstöd. Herr minister, 1. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.VI.2007 K(2007) 2613 slutlig Ärende: Statligt stöd nr N 749/2006 Sverige Sjöfartsstöd Herr minister, 1. FÖRFARANDE 1. Genom en skrivelse av den 14 november 2006 anmälde

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2001 C (2001) 3289fin Ärende: Statligt stöd nr N 542/2001 Sverige Skatteåtgärder för sjöfarten Fru Minister, Förfarande 1. I en skrivelse av den 4 juli 2001 anmälde

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.01.2012 K(2012) 495 slutlig Ärende: Statligt stöd SA.33609 (2011/N) Sverige Sjöfartsstöd Herr Minister! 1. FÖRFARANDE OCH BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN (1) Den 9 november

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 28.XII.2005 K(2005)6054

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 28.XII.2005 K(2005)6054 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.XII.2005 K(2005)6054 Ärende: Statligt stöd nr. N 588/2005 - Sverige Förlängning av tillverkningsindustrins skattelättnader nedsättning av koldioxidskatt och befrielse

Läs mer

Statligt stöd N 203/2004 Sverige Volvo regionalstöd till transport utvidgning av stödordningen till att även omfatta färdiga förarhytter

Statligt stöd N 203/2004 Sverige Volvo regionalstöd till transport utvidgning av stödordningen till att även omfatta färdiga förarhytter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 08.09.2004 C(2004)3346fin Ärende: Statligt stöd N 203/2004 Sverige Volvo regionalstöd till transport utvidgning av stödordningen till att även omfatta färdiga förarhytter

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.03.2002 C(2002)930fin Ärende: Statligt stöd nr N 801/2001 Finland Stöd till passagerarfartyg FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 22 oktober 2001, som registrerades

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.V.28 K(28)1917 Ärende: Statligt stöd nr N /28 - Sverige Nedsättning av koldioxidskatten för bränsle som används i anläggningar som omfattas av EU:s system för handel

Läs mer

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar:

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar: EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.01.2004 C(2004)261 Ärende: Statligt stöd N 269/2003 Finland Bidrag och lån till teknisk forskning och utveckling Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093 Ärende: Statligt stöd N 66/2009 Sverige Ordning för statligt stöd till solceller Herr Minister, 1. FÖRFARANDE 1) De svenska myndigheterna anmälde

Läs mer

1. Ärende Statligt stöd N 785/00 Svenskt bidrag till fartygsförlagd utbildning.

1. Ärende Statligt stöd N 785/00 Svenskt bidrag till fartygsförlagd utbildning. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.02.2001 SG(2001) D/ 286567 Fru Minister, 1. Ärende Statligt stöd N 785/00 Svenskt bidrag till fartygsförlagd utbildning. 2. Förfarande I en skrivelse registrerad

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.01.2013 C(2013) 266 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. EUROPEAN EUROPEISKA COMMISSION KOMMISSIONEN Bryssel den 26.11.2013 C (2013) 3866 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.VI.2005 K(2005) 1943 Ärende: Statligt stöd nr N 220/2005 Sverige Ändring av den svenska stödordningen för regionalpolitiskt transportbidrag (f.d. N 146/1999) Fru

Läs mer

Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet

Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 05.08.2009 K(2009)6228 slutlig Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet Herr Minister, FÖRFARANDE (1) Genom

Läs mer

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande:

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande: EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 21.12.2001 C(2001)4748 Ärende: Statligt stöd nr N 649/00 Finland Undantag från skatt vid köp av fast egendom Herr Minister, Jag har äran att informera Er att kommissionen

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA (2015/N) Finland Ändring av regionalstödskartan användning av befolkningsreserven

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA (2015/N) Finland Ändring av regionalstödskartan användning av befolkningsreserven EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.05.2015 C(2015) 3104 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro.

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro. EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23.01.2001 SG(2001) D/ 285315 Ärende: Statligt stöd - Finland Stöd nr N 43/2000 Investeringsstöd för renhushållning och naturnäring Herr Minister, Jag har äran att meddela

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.01.2004 C(2004)5fin Ärende: Statligt stöd N 635/2002 - Sverige Efterbehandling av förorenade områden Fru Minister, Genom en skrivelse daterad den 18 september 2002,

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA.32834 (2011/N) Sverige Nedsättning av egenavgifter för egenföretagare

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA.32834 (2011/N) Sverige Nedsättning av egenavgifter för egenföretagare EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 07.12.2011 K (2011) 8902 slutlig Ärende: Statligt stöd SA.32834 (2011/N) Sverige Nedsättning av egenavgifter för egenföretagare Herr minister, I. Förfarande 1. Genom

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13-05-2003 C(2003)1471fin Ärende: Statligt stöd N 591/2002 - Finland CIRR - system för finansiering av fartyg Herr Minister, (1) Efter att ha granskat de upplysningar

Läs mer

INFORMATION OM SJÖFARTSSTÖD 2018

INFORMATION OM SJÖFARTSSTÖD 2018 INFORMATION OM SJÖFARTSSTÖD 2018 Dnr DFS 18/4:2 Sjöfartsstöd lämnas enligt förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd, ändrad senast (2014:232). Beslut om sjöfartsstöd fattas av Delegationen för sjöfartsstöd

Läs mer

1. FÖRFARANDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN

1. FÖRFARANDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.11.2016 C(2016) 7554 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.11.2002 C(2002) 4257 Ärende: Statligt stöd nr N 469/02 Finland Stöd för flisning av energivirke Herr Minister, 1. Förfarande: I en skrivelse av den 1 juli 2002, som

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.06.2004 C (2004)/ 2028 fin Ärende: Statligt stöd N 58/2004 och N 60/2004 - Finland Undsättnings- och omstruktureringsstöd till små och medelstora företag i Finland

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 06.07.2010 K(2010)4494 slutlig Ärende: Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion Herr Minister, Kommissionen vill med denna skrivelse

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 5.11.2008 K(2008) 6684 Ärende: Statligt stöd nr N 234/2008 - Sverige Stöd för investeringar i solvärme Herr Minister, 1. FÖRFARANDE 1) De svenska myndigheterna anmälde

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den, 19.03.2002 C(2002) 708 Ärende: Statligt stöd nr N 327/01 Sverige Stöd till trädgårdsnäringen Herr Minister, Jag har äran att meddela Er att kommissionen inte har några

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.05.2014 C(2014) 3309 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 13.05.2009 K(2009)3545 slutlig. Statligt stöd N 98/2009 Sverige Utbildningsstöd till Scania.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 13.05.2009 K(2009)3545 slutlig. Statligt stöd N 98/2009 Sverige Utbildningsstöd till Scania. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.05.2009 K(2009)3545 slutlig Ärende: Statligt stöd N 98/2009 Sverige Utbildningsstöd till Scania Herr Minister, 1. FÖRFARANDE (1) Den 17 februari 2009 anmälde Sverige

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 19.11.2003 C (2003)4415 Ärende: Statligt stöd N 294/2003 Sverige Ändring av systemet med gröna certifikat Fru Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 2 juli

Läs mer

Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter

Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23-03-2001 SG(2001) D/287103 Ärende: Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter Herr Minister, I enlighet med artikel 88.3

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 408/2005 Finland Ändring av två befintliga stöd för sjötransporter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 408/2005 Finland Ändring av två befintliga stöd för sjötransporter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.V.2006 K(2006)1854 slutlig Ärende: Statligt stöd N 408/2005 Finland Ändring av två befintliga stöd för sjötransporter Herr Minister, 1. FÖRFARANDE 1. Genom en skrivelse

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.03.2014 C(2014) 1823 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

Statligt stöd N 359/07 Finland Förlängning och ändring av stödordning N 75/02 för energisektorn

Statligt stöd N 359/07 Finland Förlängning och ändring av stödordning N 75/02 för energisektorn EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.XI.2007 K(2007)6085 Ärende: Statligt stöd N 359/07 Finland Förlängning och ändring av stödordning N 75/02 för energisektorn Herr minister, Kommissionen önskar härmed

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.06.2000 SG(2000) D/ 104296 Ärende: Statligt stöd N 4/00 Sverige Stöd till småskalig elproduktion Fru minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 21 december

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd / Sverige - Stöd nr N 593/ Stöd för att främja utvecklingen av ekologiskt lantbruk

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd / Sverige - Stöd nr N 593/ Stöd för att främja utvecklingen av ekologiskt lantbruk EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11-05-2005 K(2005) 1466 Ärende: Statligt stöd / Sverige - Stöd nr N 593/2004 - Stöd för att främja utvecklingen av ekologiskt lantbruk Fru Minister, Kommissionen önskar

Läs mer

Mål C-298/00 P. Republiken Italien. Europeiska gemenskapernas kommission

Mål C-298/00 P. Republiken Italien. Europeiska gemenskapernas kommission Mål C-298/00 P Republiken Italien m o t Europeiska gemenskapernas kommission "Överklagande Statligt stöd Godstransporter på väg Inverkan på handeln mellan medlemsstaterna och snedvridning av konkurrensen

Läs mer

INFORMATION OM SJÖFARTSSTÖD 2015

INFORMATION OM SJÖFARTSSTÖD 2015 INFORMATION OM SJÖFARTSSTÖD 2015 Götgatan 15 Dnr DFS 15/1:1 Enligt förordning (SFS 2001:770) om sjöfartsstöd, ändrad senast (SFS 2014:232). Villkor för sjöfartsstöd Enligt 2 första stycket i förordningen

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr SA.38421 (2014/NN) Sverige Sveriges energibeskattning vad gäller biodrivmedel till blandning förlängning

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr SA.38421 (2014/NN) Sverige Sveriges energibeskattning vad gäller biodrivmedel till blandning förlängning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.6.2014 C(2014) 4350 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 40/2003 Sverige Åtgärder för att främja visst bostadsbyggande

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 40/2003 Sverige Åtgärder för att främja visst bostadsbyggande EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24-06-2003 C(2003)1762fin Ärende: Statligt stöd N 40/2003 Sverige Åtgärder för att främja visst bostadsbyggande Fru Minister, 1. Förfarande I en skrivelse av den 21

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17-VII-2006 C (2006) 3329 Ärende: Statligt stöd N 184/2006 Sverige Stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i flerbostadshus Hr. Minister, 1. FÖRFARANDE (1)

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Generalsekretariatet ber er att vidarebefordra den bifogade skrivelsen till utrikesministern.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Generalsekretariatet ber er att vidarebefordra den bifogade skrivelsen till utrikesministern. EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALSEKRETARIATET Bryssel den SG-Greffe(2013)D/ SVERIGES STÄNDIGA REPRESENTATION VID EUROPEISKA UNIONEN Square de Meeûs, 30 1000 BRUXELLES Formell underrättelse Överträdelse

Läs mer

2.3. Varaktighet. Två år från ikraftträdandet. 2.4. Stödmottagare. Uppfödare i norra Sverige norr om 62:a breddgraden. 2.5. Syfte

2.3. Varaktighet. Två år från ikraftträdandet. 2.4. Stödmottagare. Uppfödare i norra Sverige norr om 62:a breddgraden. 2.5. Syfte EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den, C(2002)1790fin Ärende : Statligt stöd nr N 4/2002 Sverige Stöd för kadavertransporter Fru minister, Kommissionen vill informera Sverige om att den efter att ha granskat

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 156/ Sverige Energiskatt på el som förbrukas av tillverkningsindustrin

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 156/ Sverige Energiskatt på el som förbrukas av tillverkningsindustrin EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.06.2004 C(2004)2200fin Ärende: Statligt stöd N 156/2004 - Sverige Energiskatt på el som förbrukas av tillverkningsindustrin Fru Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Gemenskapens växtsortsmyndighet

EUROPEISKA UNIONEN Gemenskapens växtsortsmyndighet EUROPEISKA UNIONEN Gemenskapens växtsortsmyndighet BESLUT AV GEMENSKAPENS VÄXTSORTSMYNDIGHETS FÖRVALTNINGSRÅD av den 25 mars 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd - Sverige Stöd nr SA (2011/N) Stöd för marknadsfrämjande återgärder för ekologiska produkter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd - Sverige Stöd nr SA (2011/N) Stöd för marknadsfrämjande återgärder för ekologiska produkter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.2.2011 K(2011) 1324 slutlig Ärende: Statligt stöd - Sverige Stöd nr SA.32185 (2011/N) Stöd för marknadsfrämjande återgärder för ekologiska produkter Herr Minister,

Läs mer

Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar

Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar Svensk författningssamling 2013:1157 t.o.m. SFS 2016:428 Inledande bestämmelser 1 Denna förordning innehåller bestämmelser om stöd till

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 370/2009 Finland Befrielse från accis på biobränsle som beviljats St1 Ab

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 370/2009 Finland Befrielse från accis på biobränsle som beviljats St1 Ab EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2009 K(2009)8497 Ärende: Statligt stöd nr N 370/2009 Finland Befrielse från accis på biobränsle som beviljats St1 Ab Herr Minister, Jag har nöjet att meddela att

Läs mer

Statligt stöd N 310/2005 - Sverige Åtgärder i samband med stormen i södra Sverige den 8-9 januari 2005.

Statligt stöd N 310/2005 - Sverige Åtgärder i samband med stormen i södra Sverige den 8-9 januari 2005. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 07.XII.2005 K(2005)4686 slutig Ärende: Statligt stöd N 310/2005 - Sverige Åtgärder i samband med stormen i södra Sverige den 8-9 januari 2005. Fru Minister, Kommissionen

Läs mer

1. De finländska myndigheterna anmälde ovannämnda åtgärd på elektronisk väg den 19 september 2007 (SANI 659).

1. De finländska myndigheterna anmälde ovannämnda åtgärd på elektronisk väg den 19 september 2007 (SANI 659). EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.V.2008 K(2008)1839 slutlig Ärende: Statligt stöd N 537/2007 Finland Presstöd. Herr minister, 1. FÖRFARANDE 1. De finländska myndigheterna anmälde ovannämnda åtgärd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd för yrkesintroduktionsanställningar; utfärdad den 19 december 2013. SFS 2013:1157 Utkom från trycket den 27 december 2013 Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Ärende : Statligt stöd N 179/20 04 Finland Systemet med en garanticentral för kommunerna i Finland

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Ärende : Statligt stöd N 179/20 04 Finland Systemet med en garanticentral för kommunerna i Finland EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, 16.06.2004 C(2004)2034fin Ärende : Statligt stöd N 179/20 04 Finland Systemet med en garanticentral för kommunerna i Finland Herr minister, 1. Förfarande (1) Genom en skrivelse

Läs mer

Riktlinje kring hantering av statligt stöd

Riktlinje kring hantering av statligt stöd Beslut Datum Diarienr 2018-11-20 2018/00216 1(6) GD-nummer 2018/00003-85 Riktlinje kring hantering av statligt stöd Syfte med riktlinjen Denna riktlinje beskriver översiktligt reglerna om statligt stöd

Läs mer

Skattebefrielse för biobränslen som används för uppvärmningsändamål och till stationära motorer

Skattebefrielse för biobränslen som används för uppvärmningsändamål och till stationära motorer EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 29.VIII.2008 K(2008)4683 Ärende: N59/2008 Finland Skattebefrielse för biobränslen som används för uppvärmningsändamål och till stationära motorer Herr minister, 1.

Läs mer

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR CT/CA-012/2004/01sv ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR STYRELSEN HAR FATTAT DETTA BESLUT med beaktande av rådets förordning

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX COM(2018) 398 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EU) 2015/1588 av den 13 juli 2015 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget

Läs mer

1 Förfarande EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 01.XII.2004 C (2004) 4515 fin

1 Förfarande EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 01.XII.2004 C (2004) 4515 fin EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 01.XII.2004 C (2004) 4515 fin Ärende: Statligt stöd N 70/2004 Finland Sjöfarare anställda ombord på passagerarfartyg som regelbundet trafikerar finska hamnar: befrielse

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA (2015/N) Sverige Investering i Kvarken Ports infrastruktur (Umeå)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA (2015/N) Sverige Investering i Kvarken Ports infrastruktur (Umeå) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 01.08.2016 C(2016) 5109 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

RP 365/2014 rd 2016.

RP 365/2014 rd 2016. RP 365/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 6 och 56 i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, 10 f i inkomstskattelagen för gårdsbruk och 15

Läs mer

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 30.4.2012

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 30.4.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2012 C(2012) 3011 final KOMMISSIONENS YTTRANDE av den 30.4.2012 enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 714/2009 och artikel 10.6 i direktiv 2009/72/EG Sverige

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.XII.2006 K (2006) 6719 slutlig Ärende: Statligt stöd N 431/2006 Sverige Regionalstödskarta 2007 2013 Herr minister, 1. FÖRFARANDE (1) Genom en elektronisk anmälan

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 154/2009 Sverige Ändringar i stödordning om garantier till banker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 154/2009 Sverige Ändringar i stödordning om garantier till banker EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.4.2009 K(2009) 3203 slutlig Ärende: Statligt stöd N 154/2009 Sverige Ändringar i stödordning om garantier till banker Herr minister, 1. FÖRFARANDE (1) Den 16 mars

Läs mer

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 3.9.2015

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 3.9.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.9.2015 C(2015) 6197 final KOMMISSIONENS YTTRANDE av den 3.9.2015 enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 714/2009 och artikel 10 i direktiv 2009/72/EG Finland (Åland)

Läs mer

EG:s regler om statligt stöd

EG:s regler om statligt stöd EG:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna 1 för statligt stöd till företag definieras i artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget. Fastän statliga stöd i princip är förbjudna kan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga; SFS 2007:924 Utkom från trycket den 27

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND

Läs mer

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning L 170/7

Europeiska unionens officiella tidning L 170/7 1.7.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 170/7 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1002/2005 av den 30 juni 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1239/95 när det gäller beviljande av tvångslicenser

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.8.2013 C(2013) 5451 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: SA.36503

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 07.03.2002 KOM(2002) 113 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om tillåtelse, i enlighet med artikel 8.4 i direktiv 92/81/EEG, för Luxemburg att tillämpa en

Läs mer

Helsingfors den 25 mars 2009 Dok: MB/12/2008 slutlig

Helsingfors den 25 mars 2009 Dok: MB/12/2008 slutlig Helsingfors den 25 mars 2009 Dok: MB/12/2008 slutlig BESLUT OM GENOMFÖRANDE AV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 05-02-2003 C(2003)382fin Ärende: Statligt stöd N 789/2002 Sverige Elcertifikatsystemet Fru Minister, 1. FÖRFARANDE I en skrivelse av den 6 december 2002, registrerad

Läs mer

Embargo VISTA illimité(*)

Embargo VISTA illimité(*) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den K(2015) Embargo VISTA illimité(*) Ärende: Statligt stöd Finland SA.40228 (2014/N) Stöd för att kompensera för skador orsakade av rovdjur Herr minister, Efter att ha

Läs mer

Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter

Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 28-10-2002 C(2002) 4136 Ärende: Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter Herr Minister,

Läs mer

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (Text med betydelse för EES) 1. I detta tillkännagivande beskrivs

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.X.2004 C(2004)3909fin Ärende : Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag Fru Minister, 1.

Läs mer

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I BILAGA II Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I ska tillhandahållas genom kommissionens fastställda IT-applikation enligt vad som föreskrivs i artikel 11 Stödreferens

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förordning om regionalt utvecklingsbidrag. I. FÖRFARANDE DETALJERAD BESKRIVNING

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förordning om regionalt utvecklingsbidrag. I. FÖRFARANDE DETALJERAD BESKRIVNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.05.2000 SG(2000) D/ 103903 Ärende: Statligt stöd nr N 646/99 - Sverige Förordning om regionalt utvecklingsbidrag. Fru minister, I. FÖRFARANDE (1) I en skrivelse av

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 5.1.2005 KOM(2004) 852 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Sverige att tillämpa en nedsatt skattesats för el som förbrukas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd för nystartsjobb; SFS 2018:43 Utkom från trycket den 13 februari 2018 utfärdad den 1 februari 2018. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Statligt stöd Finland SA.41559 (2015/N) Stöd för avbytartjänster inom jordbruket på Åland Bryssel den 22.6.2015 C(2015) 4357 final Efter att ha granskat upplysningarna från era

Läs mer

Riktlinjer för fastställande och anmälan av. tillämpning av direktiv 98/34/EG

Riktlinjer för fastställande och anmälan av. tillämpning av direktiv 98/34/EG Riktlinjer för fastställande och anmälan av skattemässiga eller finansiella åtgärder vid tillämpning av direktiv 98/34/EG Dessa riktlinjer innehåller endast uppfattningar som kan tillskrivas generaldirektoratet

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 01.08.2002 C(2002)2886 fin. Ärende: Statligt stöd nr NN 75/2002 Finland Differentierade energiskattesatser på el Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd inom det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning; SFS 2009:982 Utkom från trycket den 3 november 2009 utfärdad

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

EU:s regler om statligt stöd

EU:s regler om statligt stöd EU:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna för statligt stöd till företag 1 definieras i artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.* Fastän statliga

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.4.2012 COM(2012) 185 final 2012/0093 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.11.2009 KOM(2009)194 slutlig/2 2009/0060 (COD) CORRIGENDUM Upphäver och ersätter KOM(2009)194 slutlig av den 21 april 2009Detta gäller den ursprungliga

Läs mer

BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING]

BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING] SJUNDE RAMPROGRAMMET BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING] (ange FINANSIERINGSSYSTEM) [Europeiska unionen ( unionen )], [Europeiska atomenergigemenskapen ( Euratom )], företrädd av Europeiska

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm 20 december 2018 KLAGANDE Furetank Rederi AB, 556371-7510 Ombud: Advokat Jonas Rosengren WERKS Advokater AB Östra Hamngatan 41 43 411 10 Göteborg

Läs mer

2 förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 20 december 2018 följande dom (mål nr och ).

2 förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 20 december 2018 följande dom (mål nr och ). HFD 2018 ref. 82 Fråga om tolkningen av konkurrensvillkoret i regelverket om sjöfartsstöd. Även fråga om nationella domstolars roll vid tillämpning av de unionsrättsliga reglerna om statligt stöd. 2 förordningen

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 22.5.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 126/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 440/2010 av den 21 maj 2010 om de avgifter som ska betalas till Europeiska

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/678/EU om bemyndigande för Republiken Italien att fortsätta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om särskilt anställningsstöd; SFS 2015:503 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 Denna

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.3.2010 KOM(2010)114 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift som mjölkproducenterna

Läs mer

Yttrande nr 7/2015. (i enlighet med artikel andra stycket och artikel i EUF-fördraget)

Yttrande nr 7/2015. (i enlighet med artikel andra stycket och artikel i EUF-fördraget) Yttrande nr 7/2015 (i enlighet med artikel 287.4 andra stycket och artikel 322.2 i EUF-fördraget) över förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 om metoder och

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN SV RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN om läget när det gäller arbetet med riktlinjerna för statligt stöd till tjänster av allmänt ekonomiskt intresse 1. RAPPORTENS SYFTE I sina slutsatser uppmanar Europeiska rådet

Läs mer