EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förordning om regionalt utvecklingsbidrag. I. FÖRFARANDE DETALJERAD BESKRIVNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förordning om regionalt utvecklingsbidrag. I. FÖRFARANDE DETALJERAD BESKRIVNING"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den SG(2000) D/ Ärende: Statligt stöd nr N 646/99 - Sverige Förordning om regionalt utvecklingsbidrag. Fru minister, I. FÖRFARANDE (1) I en skrivelse av den 22 oktober 1999, registrerad vid kommissionens generalsekretariat den 25 oktober 1999, anmäldes förordningen om regionalt utvecklingsbidrag av de svenska myndigheterna, i enlighet med artikel 88.3 i EG-fördraget. (2) I skrivelse nr D/64924 av den 26 november 1999 och i skrivelse nr D/51137 av den 14 mars 2000, begärde kommissionen ytterligare information rörande ovanstående förordning. I skrivelser av den 20 december 1999, 11 februari 2000 och 23 mars 2000 inkom de svenska myndigheterna med den begärda ytterligare informationen. II. DETALJERAD BESKRIVNING (3) Syftet med förordningen: Huvudsyftet är att främja ekonomisk tillväxt och en lämplig lokalisering av näringslivet. Statsrådet Anna LINDH Chef för utrikesdepartementet Arvfurstens palats Gustaf Adolfs torg 1 S STOCKHOLM Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Brussel - Belgien. Telefon: växel (+32-2) Telex: COMEU B Telegramadress: COMEUR Bryssel.

2 För att uppnå detta mål kan stöd enligt förordningen beviljas till: a) Nyinvesteringar. b) Utbildning. c) Konsulttjänster, informationskampanjer och kunskapsspridning. d) Forskning och utveckling. ALLMÄNNA VILLKOR (4) Förordningens geografiska tillämpningsområde: Förordningen skall uteslutande tillämpas på områden som ingår i den svenska regionalstödskartan för perioden Regionalstödskartan för Sverige är uppdelad i två delar, nämligen stödområde A (med ett regionalstödstak på 30 % NBE) och stödområde B (med ett regionalstödstak på 17 % NBE för stora företag och på 17 % NBE + 10 % BBE för små och medelstora företag). (5) Stödmottagare Regionala utvecklingsbidrag kan ges till företag med ekonomisk verksamhet liksom till ideella organisationer eller intresseorganisationer som inte ägnar sig åt ekonomisk verksamhet. Regionalutvecklingsbidrag kan även ges till kommuner eller affärsverksamheter som direkt eller indirekt ägs av en kommun. (6) Definition av små och medelstora företag I förordningen definieras små och medelstora företag såsom företag som: a) har färre än 250 anställda och b) antingen har en årsomsättning som motsvarar högst 40 miljoner euro eller har en årlig balansomslutning som motsvarar högst 27 miljoner euro, och c) som inte alls eller med en andel som understiger 25 % ägs av företag som inte uppfyller villkoren i punkt a) och b) ovan. (7) Sektorer som ej omfattas Regionalutvecklingsbidrag får inte tilldelas: a) Fiskeri- eller jordbruksverksamhet som avser produkter förtecknade i bilaga 1 i EG-fördraget. b) Transportverksamhet. c) Verksamhet inom stålindustrin som omfattas av EKSG-fördraget. 1 Avgränsning i "Regionalstödskartan Sverige" (N 639/99, godkänd genom kommissionens beslut av den 29 mars 2000). 2

3 (8) Företag i svårigheter omfattas inte Bidrag får inte tilldelas mottagare som befinner sig i svårigheter. I detta sammanhang avses med "svårigheter" en situation där mottagaren eller mottagarens ägare, aktieägare eller långivare har otillräckliga medel för att hindra förluster som, utan ingripande från myndigheternas sida, sannolikt skulle leda till att mottagaren kommer att förklaras i konkurs på kort eller medellång sikt. (9) Särskilda anmälningskrav Förhandsanmälan enligt artikel 88.3 i EG-fördraget krävs för all enskild tillämpning av förordningen i följande fall: a) Stålindustri som inte omfattas av EKSG-fördraget, om bidraget avser produkter i form av vissa sömlösa och grövre svetsade rör. b) Syntetfiberindustrin. c) Varvsindustrin. d) Motorfordonsindustrin för projekt vars kostnader motsvarar lägst 50 miljoner euro eller vars sammanlagda stöd motsvarar lägst 5 miljoner euro. e) Bidrag till enskilda forsknings- och utvecklingsprojekt vars kostnader motsvarar 25 miljoner euro då stöd avses beviljas för mer än 5 miljoner euro BBE. f) Stora investeringsprojekt som uppfyller anmälningskraven i de sektorsövergripande rambestämmelserna för regionalstöd till stora investeringsprojekt 2. (10) Driftsstöd omfattas inte Bidrag kan inte ges till företags löpande utgifter (driftsstöd). (11) Ansökan om stöd enligt förordningen Ansökningar om stöd enligt förordningen måste lämnas till behörig myndighet innan investeringen görs. (12) Kumulering a) Regionala utvecklingsbidrag kan kombineras med andra former av statligt stöd om det sammanlagda stödet inte överstiger de högsta tillåtna stödnivåerna enligt punkterna 18, 22, 25, 28 och 32 nedan. b) Maximinivåerna för stödet gäller det sammanlagda stödet då stöd beviljas samtidigt enligt flera olika stödåtgärder, och oavsett om stödet utbetalas med lokala, regionala, nationella eller gemenskapens medel. c) När utgifter som berättigar till regionalstöd helt eller delvis också berättigar till stöd som för andra ändamål, skall de utgifter som är gemensamma omfattas av det fördelaktigaste stödtaket som gäller för dessa ordningar. (13) Förordningens varaktighet: 1 januari december EGT C 107, , s. 7. 3

4 (14) Förordningens budget: 350 miljoner svenska kronor (c:a 42,4 miljoner euro) per år. NYINVESTERINGSSTÖD: (15) Nyinvestering Stöd enligt förordningen kan beviljas till nyinvesteringar. I detta sammanhang avses med "nyinvesteringar": a) Investeringar i anläggningstillgångar i samband med bildandet av ett nytt företag, utökning av kapaciteten vid en befintlig anläggning eller igångsättande av en verksamhet som medför genomgripande förändring av befintlig en verksamhets produkter eller produktionsprocesser. b) Investeringar av privata företag, kommuner eller företag som kontrolleras av kommuner vid uppförande, ombyggnad eller restaurering av lokaler för uthyrning uteslutande till små och medelstora företag, och detta endast i mindre orter med färre än invånare. (16) Bidragsberättigande utgifter a) Bidrag kan ges till: - Investeringar i ny-, till- eller ombyggnad av byggnader eller markberedning för torvproduktion eller anordnande av annan markanläggning. - Investeringar i anläggningar och utrustning med en förväntad avskrivningsperiod på över tre år. - Immateriella investeringar enligt definitionen i punkt 17 nedan. b)vid övertagande av en byggnad eller fast tillgång beaktas endast inköpskostnader under förutsättning att transaktionen äger rum på marknadsvillkor. Om ett bidrag till förvärv av en tillgång redan lämnats innan denna övertagits skall tillgången räknas bort. (17) Immateriella investeringar a) Stöd kan enligt förordningen ges till utgifter för förvärv av patent, tillverkningslicenser samt patenterat eller icke-patenterat tekniskt kunnande. Sådana utgifter berättigar till stöd om följande villkor uppfylls: - De skall uteslutande utnyttjas i den anläggning som beviljats regionalstöd. - De måste även förvärvas från tredje part till marknadsvillkor. - De måste betraktas som avskrivningsbara tillgångar. - De måste ingå som tillgångar i balansräkningen och kvarstå i det företag som mottar regionalstöd. b) När det gäller stora företag begränsas de immateriella investeringarna till 25 % av de totala stödberättigande utgifterna för tomter och lokaler samt anläggningar och utrustning. (18) Högsta tillåtna stödnivåer: De högsta stödnivåer som kan tillämpas på nyinvesteringsprojekt är de följande: 4

5 Stödområde A Stödområde B Investering i lokaler för uthyrning 30 % 20 % Markberedning för torvproduktion 30 % 20 % Annan nyinvestering (stora företag) 35 % 20 % Annan nyinvestering (små och medelstora företag) 35 % 25 % (19) Övriga bestämmelser a) Mottagarens bidrag till finansieringen av den understödda investeringen skall ligga på minst 25 %. b) Bidrag till nyinvesteringar skall medges om investeringen i fråga fortgår i minst fem år och detta kontrolleras med hjälp av utbetalningsmetoden eller villkor som införs. STÖD TILL UTLOKALISERING AV ANLÄGGNINGAR OCH UTRUSTNING: (20) Bidragsberättigande utgifter I enlighet med förordningen kan stöd beviljas för kostnader vid utlokaliseringar av anläggningar och utrustning från Stockholmsregionen. (21) Stödmottagare Stöd till utlokalisering av anläggningar och utrustning kan uteslutande beviljas till ideella organisationer som inte ägnar sig åt ekonomisk verksamhet. (22) Högsta tillåtna stödnivåer: De högsta stödnivåer som kan tillämpas på utlokaliseringar av anläggningar och utrustning är de följande: Stora företag Små och medelstora företag Stödområde A 35 % 35 % Stödområde B 20 % 25 % 5

6 STÖD TILL UTBILDNING: (23) Allmän och särskild utbildning Enligt förordningen kan stöd beviljas till allmänna och särskilda utbildningsinsatser: a) För att räknas som "allmän utbildning" skall utbildningen uppfylla åtminstone ett av följande kriterier: - Utbildningen skall leda till någon form av formellt erkännande (d.v.s. ett intyg eller ett godkännande från myndigheter eller andra organ till vilka medlemsstaten eller Europeiska kommissionen har överfört erforderliga befogenheter) eller - utbildningen skall vara öppen för anställda från ett antal oberoende företag eller organisationer, eller - utbildningen skall organiseras gemensamt av ett antal oberoende företag. b) Särskild utbildning är utbildning som omfattar teoretisk och praktisk undervisning som är direkt och i första hand lämplig för den anställdes nuvarande eller framtida befattning i det stödmottagande företaget, och som är kopplad till en särskild verksamhet i företaget och som endast i mycket begränsad omfattning kan överföras till andra affärsverksamheter eller verksamhetsområden. (24) Bidragsberättigande utgifter: a) Personalkostnader för lärare. b) Reseutgifter för lärare och deltagare. c) Övriga löpande utgifter som t.ex. material och utrustning. d) Avskrivningar av instrument, utrustning, mark och byggnader i förhållande till deras användning i det aktuella utbildningsprojektet. e) Utgifter för konsulttjänster i samband med utbildningen. e) Personalkostnader för deltagare i utbildningsprojektet upp till högst 50 % av de totala stödberättigande kostnaderna. (25) Högsta tillåtna stödnivåer: De högsta stödnivåer som kan tillämpas på utbildningsprojekt är de följande: Stora företag Små och medelstora företag Allmän utbildning 55 % 75 % Särskild utbildning 30 % 40 % 6

7 KONSULTTJÄNSTER, INFORMATIONSKAMPANJER OCH KUNSKAPSSPRIDNING (26) Regionala utvecklingsbidrag kan lämnas till rådgivning från utomstående konsulter, allmänna informationskampanjer samt kunskapsspridning. (27) Stöd enligt denna rubrik kan endast ges till små och medelstora företag. (28) Stöd för detta ändamål kan aldrig överstiga 50 % av de stödberättigande kostnaderna. STÖD TILL FORSKNING OCH UTVECKLING (29) De typer av FoU-verksamheter som omfattas Enligt förordningen kan stöd beviljas till följande typer av FoU-verksamhet: a) Grundforskning: Forskning som avser att utvidga allmän vetenskaplig och teknisk kunskap som inte är knuten till industriella eller affärsmässiga mål. b) Industriell forskning: Planerad forskning och kritisk analys som syftar till att utveckla ny kunskap som skall kunna användas för att utveckla nya produkter, tillverkningsprocesser eller tjänster eller för att markant förbättra befintliga produkter, tillverkningsprocesser eller tjänster. c) Utvecklingsverksamhet före det konkurrensutsatta stadiet: Överföring av industriella forskningsresultat till en metod, ett utkast eller en skiss till nya, ändrade eller förbättrade varor, processer eller tjänster oberoende av om de är avsedda för försäljning eller användning. Häri kan ingå skapande av den första prototypen som dock inte skall kunna användas i kommersiella syften. Det kan även inbegripa konceptuella utformningar och skisser av andra varor, processer eller tjänster och inledande demonstrationer eller pilotprojekt under förutsättning att dessa projekt inte kan omvandlas eller användas för industriell tillämpning eller kommersiell exploatering. d) Tekniska genomförbarhetsstudier: Förberedande verksamhet som utförs före industriell forskning och utvecklingsverksamhet före det konkurrensutsatta stadiet. (30) Bidragsberättigande utgifter: Följande typer av utgifter kan berättiga till stöd: a) Kostnader för personal (forskare, tekniker och annan stödpersonal som uteslutande arbetar med produktutveckling). b) Kostnader för instrument, utrustning, och mark och lokaler som uteslutande och permanent används för produktutveckling. c) Kostnader för konsulttjänster och likartade tjänster, inklusive tekniskt kunnande och patent som inköps externt. d) Ytterligare allmänna omkostnader som direkt uppstår vid produktutveckling. e) Andra kostnader (t.ex. materialkostnader, tillbehör och liknande varor) som 7

8 direkt uppstår som en följd av produktutvecklingen. (31) Stödets stimulanseffekt: När det gäller stora företag beviljas FoU-stöd endast då de svenska myndigheterna bedömer att bidraget har en stimulanseffekt genom att mottagaren stimuleras till att bedriva forskning och utveckling vid sidan av sina normala dagliga verksamhet. Stora företag måste påvisa att stödet får en sådan stimulanseffekt. (32) Stödnivåer: De högsta stödnivåer som kan tillämpas på FoU-projekt är de följande: Stora företag Små och medelstora företag Grundforskning 100 % 100 % Industriell forskning 55 % 65 % Utveckling före det konkurrensutsatta stadiet Genomförbarhetsstudier före industriell forskning Genomförbarhetsstudier som föregår utvecklingsverksamhet före det konkurrensutsatta stadiet 30 % 40 % 75 % 75 % 50 % 50 % III. BEDÖMNING (33) De svenska myndigheterna har följt procedurkraven i artikel 88.3 i EG-fördraget genom att anmäla den föreslagna förordningen om regionalt utvecklingsbidrag före ett ikraftträdande. (34) Kommissionen har jämfört den föreslagna förordningen med artikel 87.3 c i EG-fördraget och nedanstående riktlinjer och rambestämmelser: a) Riktlinjerna för statligt stöd för regionala ändamål 3 b) Gemenskapsramarna för statligt stöd till forskning och utveckling 4 c) Rambestämmelser för stöd till utbildning 5 d) Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till små och medelstora företag 6. Slutsatserna av denna granskning sammanfattas nedan. (35) Stöd till utlokalisering av anläggningar och utrustning 3 EGT C 74, , s EGT C 45, , s EGT C 343, , s EGT C 213, , s. 4. 8

9 Stöd enligt förordningen till utlokalisering av anläggningar och utrustning från Stockholmsregionen kan endast beviljas ideella organisationer som inte ägnar sig åt ekonomisk verksamhet. Därför utgör denna åtgärd inte statligt stöd i den mening som avses i artikel 87.1 i EG-fördraget. (36) Förordningens täckning: a) Kommissionen noterar att förordningen uteslutande gäller artikel 87.3 c-regioner. Förteckningen över svenska artikel 87.3 c-regioner för perioden godkändes av kommissionen den 29 mars 2000 (statsstödsärende N 639/99). Förordningen upphör att gälla den 31 december 2004, vilket är inom varaktigheten för regionalstödskartan som löper ut den 31 december b) Kommissionen noterar att de svenska myndigheterna har åtagit sig att, i enlighet med artikel 88.3 i EG-fördraget, enskilt anmäla: - Investeringsprojekt som överskrider tröskelvärdena i de sektorsövergripande rambestämmelserna för regionalstöd till stora investeringsprojekt 7. - FoU-projekt vars kostnader är lägst 25 miljoner euro samt FoU-projekt för vilka stöd förslås med en bruttoekvivalent på mer än 5 miljoner euro. - Varje tillämpning av förordningen på företag inom följande sektorer: Stålindustri som ej omfattas av EKSG-fördraget (om bidraget gäller produkter i form av vissa sömlösa eller grövre svetsade rör), syntetfiberindustrin, varvsindustrin, samt motorfordonsindustrin för projekt vars kostnader är lägst 50 miljoner euro eller vars sammanlagda stöd motsvarar högst 5 miljoner euro. b) Kommissionen noterar även att: - Stöd enligt förordningen inte kan beviljas till företag som ägnar sig åt följande verksamheter: Fiskeri, jordbruksverksamhet som avser produkter förtecknade i bilaga 1 i EG-fördraget, transport och verksamhet inom den stålindustrin som omfattas av EKSG-fördraget. - Stöd enligt förordningen inte kan beviljas till företag i svårigheter: (37) Definition av små och medelstora företag Definitionen av små och medelstora företag (punkt 6 ovan) överensstämmer med definitionen i kommissionens rekommendation av den 3 april EGT C 107, EGT L 107, , s. 4. 9

10 (38) Stöd till nyinvestering Kommissionen anser att villkoren enligt vilka stöd till nyinvestering beviljas överensstämmer med riktlinjerna för statligt stöd för regionala ändamål 9, och detta av följande skäl: a) Stöd till nyinvestering kan endast beviljas till investeringsprojekt, som definieras i enlighet med definitionen av "nyinvestering" i punkt 4.4 i riktlinjerna för statligt stöd för regionala ändamål. b) Förteckningen över stödberättigande utgiftsposter (punkt 16 och 17 ovan) överensstämmer med definitionen av typberäkningsunderlaget och av stödberättigande kostnader i relation till immateriella investeringar enligt punkterna 4.5 och 4.6 i riktlinjerna för statligt stöd för regionala ändamål. c) När det gäller immateriella tillgångar noterar kommissionen att dessa är begränsade till utgifter som rör överföring av teknik genom förvärv av patent, tillverkningslicenser patenterat eller icke-patenterat kunnande enligt vad som krävs i punkt 4.6 i riktlinjerna för statligt stöd för regionala ändamål. Kommissionen noterar även att de nödvändiga villkoren för att se till att dessa tillgångar kvarstår i mottagarregionen (såsom krävs i punkt 4.6 i riktlinjerna för statligt stöd för regionala ändamål) är uppfyllda. Slutligen föreskrivs i den föreslagna förordningen att immateriella investeringskostnader som tas med i stödberäkningen för stora företag skall begränsas till 25 % av de stödberättigande utgifterna för mark, byggnader och utrustning (typberäkningsunderlaget). d) Enligt förordningen kan stöd även beviljas till investeringar av privata företag, kommuner eller av företag som kontrolleras av kommuner vid uppförande, ombyggnad eller restaurering av lokaler. Stöd för detta ändamål beviljas på villkor att dessa lokaler är belägna i relativt små orter (högst invånare) och att de hyrs ut till små och medelstora företag. Då lokaler ägs av kommuner eller av företag som kontrolleras av kommuner har de svenska myndigheterna särskilt åtagit sig att se till att hyrorna ligger på marknadsnivå. e) Stöd enligt förordningen beviljas på villkor att investeringen i fråga fortgår i minst fem år. f) Stödnivån som tillämpas i stödområde A är 35 % BBE för de flesta typerna av nyinvestering och 30 % BBE för investeringar i lokaler för uthyrning och markberedning för torvproduktion. Enligt nuvarande villkor uppgår dessa procentsatser till omkring 28 % NBE respektive omkring 24 % NBE. Detta ligger under taket på 30 % NBE som är tillämpligt i stödområde A, i enlighet med den svenska regionalstödskartan för perioden g) Stödnivån i stödområde B ligger på 20 % BBE för stora företag och på 25 % BBE för små och medelstora företag. Enligt nuvarande villkor uppgår dessa procentsatser till omkring 16 % NBE respektive 16 % NBE plus 5 % BBE. Detta understiger det tillämpliga stödtaket i stödområde B i enlighet med den 9 EGT C 74, , s Statligt stöd N 639/99, godkänt genom kommissionens beslut av den 29 mars

11 svenska regionalstödskartan för perioden (17 % NBE för stora företag och 17 % BBE plus 10 % BBE för små och medelstora företag). (39) Stöd till FoU: Kommissionen anser att villkoren enligt vilka stöd från denna rubrik beviljas överensstämmer med gemenskapsramarna för statligt stöd till forskning och utveckling 11, och detta av följande skäl: a) Definitionen av vilka olika typer av FoU verksamhet som omfattas (se punkt 29 ovan) överensstämmer med bilaga I i gemenskapsramarna för statligt stöd till forskning och utveckling. b) De stödberättigande kostnaderna för stöd till produktutveckling (se punkt 30 ovan) definieras i överensstämmelse med definitionen av stödberättigande kostnader i bilaga II i gemenskapsramarna för statligt stöd till forskning och utveckling. c) De stödnivåer som förslås för produktutveckling överensstämmer med de stödtak som specificeras i punkterna 5.3, 5.4, 5.5 och 5.10 i gemenskapsramarna för statligt stöd till forskning och utveckling. d) De svenska myndigheterna har åtagit sig att tillse att stöd till produktutveckling till stora företag endast ges om företaget i fråga kan påvisa stödets stimulanseffekt i enlighet med vad som krävs i punkt 6.2 i gemenskapsramarna för statligt stöd till forskning och utveckling. e) De svenska myndigheterna har även åtagit sig att tillse att den årliga rapporteringen om den föreslagna förordningen skall innehålla ingående information om stödets stimulanseffekt för varje ärende där stöd för produktutveckling beviljats till ett stort företag. (40) Stöd till utbildning Kommissionen anser att villkoren för hur stöd till utbildning beviljas överensstämmer med rambestämmelserna för stöd till utbildning 12, och detta av följande skäl: a) Stöd till utbildning beviljas både allmänna och särskilda utbildningsinsatser. Båda typerna av utbildning definieras i överensstämmelse med definitionerna i rambestämmelserna för stöd till utbildning. b) För att räknas som "allmän utbildning" bör de nya kvalifikationerna vara användbara också i andra företag. För att avgöra om kvalifikationerna kan "överföras" kommer de svenska myndigheterna att tillämpa kriterierna i punkt 26 i rambestämmelserna för stöd till utbildning. c) De stödberättigande kostnaderna för stöd enligt denna rubrik (se punkt 24 ovan) definieras i överensstämmelse med definitionen av stödberättigande kostnader i punkt 30 i rambestämmelserna för stöd till utbildning. d) Nivån på stöd till utbildning (se tabell i punkt 25 ovan) överensstämmer med de 11 EGT C 45, , s EGT C 343, , s

12 tak som specificeras i punkt 31 i rambestämmelserna för stöd till utbildning. e) Kommissionen noterar att enligt förordningen ges stöd till utbildning endast om det har en stimulanseffekt. (41) Stöd till konsulttjänster, informationskampanjer samt kunskapsspridning. Kommissionen anser att villkoren enligt vilka stöd från denna rubrik beviljas överensstämmer med gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till små och medelstora företag 13, och detta av följande skäl: a) Stöd enligt denna rubrik kan beviljas endast till små och medelstora företags utgifter för konsulttjänster, allmänna informationskampanjer och kunskapsspridning. Endast utomstående konsulters tjänster är stödberättigande. b) De svenska myndigheterna har bekräftat att stöd enligt denna rubrik inte kommer beviljas till företags normala driftskostnader (rutinmässig skatterådgivning, regelmässiga juridiska tjänster, annonskostnader o.s.v.). c) Högsta stödnivå är 50 % bruttobidragsekvivalenter, vilket överensstämmer med det högsta tillåtna taket enligt punkt i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till små och medelstora företag. (42) Kumulering av stöd Kommissionen noterar att stödnivåtaken i punkterna 18, 22, 25, 28 och 32 ovan gäller sammanlagt stöd, oavsett om stödet beviljas samtidigt enligt flera bidragsordningar och oavsett om det kommer från lokala, regionala, nationella medel eller gemenskapens medel. De svenska myndigheterna har åtagit sig att tillse att dessa totala stödtak aldrig överskrids. IV. BESLUT (43) Kommissionen har följaktligen beslutat att den svenska förordningen om regionalt utvecklingsbidrag är förenlig med EG-fördraget. De svenska myndigheterna påminns om att de, i enlighet med artikel 88.3 i EG-fördraget, är skyldiga att informera kommissionen om alla planer på att utvidga eller göra tillägg till förordningen. (44) De svenska myndigheterna anmodas även att årligen lämna in en ingående rapport om genomförandet av förordningen. 13 EGT C 213, , s

13 (45) Om denna skrivelse innehåller konfidentiella uppgifter som inte bör spridas till tredje part uppmanas Ni att informera kommissionen om detta inom femton arbetsdagar räknat från dagen för mottagandet av denna skrivelse. Om kommissionen inte har mottagit en motiverad begäran inom den föreskrivna fristen, kommer den att anse att Ni har lämnat Ert samtycke till att denna skrivelse kommuniceras i sin helhet till tredje part och offentliggörs på det språk som är giltigt på följande webbadress: Er begäran skall sändas med rekommenderat brev eller fax till Högaktningsfullt Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för konkurrens Direktorat G.3 RuedelaLoi/Wetstraat200 B-1049 BRYSSEL Fax (+32-2) På kommissionens vägnar Mario MONTI 13

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om regionalt utvecklingsbidrag; SFS 2000:279 Utkom från trycket den 23 maj 2000 utfärdad den 11 maj 2000. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser Syfte

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. N 639/99 - Regionalstödskarta 2000 2006 (Sverige)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. N 639/99 - Regionalstödskarta 2000 2006 (Sverige) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.04.2000 SG(2000) D/ 103189 Ärende: N 639/99 - Regionalstödskarta 2000 2006 (Sverige) Fru minister, I. FÖRFARANDE (1) I en skrivelse av den 22 oktober 1999, registrerad

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den, 19.03.2002 C(2002) 708 Ärende: Statligt stöd nr N 327/01 Sverige Stöd till trädgårdsnäringen Herr Minister, Jag har äran att meddela Er att kommissionen inte har några

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.01.2004 C(2004)5fin Ärende: Statligt stöd N 635/2002 - Sverige Efterbehandling av förorenade områden Fru Minister, Genom en skrivelse daterad den 18 september 2002,

Läs mer

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar:

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar: EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.01.2004 C(2004)261 Ärende: Statligt stöd N 269/2003 Finland Bidrag och lån till teknisk forskning och utveckling Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.XII.2006 K (2006) 6719 slutlig Ärende: Statligt stöd N 431/2006 Sverige Regionalstödskarta 2007 2013 Herr minister, 1. FÖRFARANDE (1) Genom en elektronisk anmälan

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Ärende : Statligt stöd N 179/20 04 Finland Systemet med en garanticentral för kommunerna i Finland

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Ärende : Statligt stöd N 179/20 04 Finland Systemet med en garanticentral för kommunerna i Finland EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, 16.06.2004 C(2004)2034fin Ärende : Statligt stöd N 179/20 04 Finland Systemet med en garanticentral för kommunerna i Finland Herr minister, 1. Förfarande (1) Genom en skrivelse

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 13.05.2009 K(2009)3545 slutlig. Statligt stöd N 98/2009 Sverige Utbildningsstöd till Scania.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 13.05.2009 K(2009)3545 slutlig. Statligt stöd N 98/2009 Sverige Utbildningsstöd till Scania. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.05.2009 K(2009)3545 slutlig Ärende: Statligt stöd N 98/2009 Sverige Utbildningsstöd till Scania Herr Minister, 1. FÖRFARANDE (1) Den 17 februari 2009 anmälde Sverige

Läs mer

Statligt stöd N 761/2006 Sverige Ändring av stödordningen för effektiv och miljöanpassad energiförsörjning

Statligt stöd N 761/2006 Sverige Ändring av stödordningen för effektiv och miljöanpassad energiförsörjning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19-II-2007 K(2007) 576 Ärende: Statligt stöd N 761/2006 Sverige Ändring av stödordningen för effektiv och miljöanpassad energiförsörjning Herr Minister, 1. FÖRFARANDE

Läs mer

Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet

Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 05.08.2009 K(2009)6228 slutlig Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet Herr Minister, FÖRFARANDE (1) Genom

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.06.2000 SG(2000) D/ 104296 Ärende: Statligt stöd N 4/00 Sverige Stöd till småskalig elproduktion Fru minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 21 december

Läs mer

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande:

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande: EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 21.12.2001 C(2001)4748 Ärende: Statligt stöd nr N 649/00 Finland Undantag från skatt vid köp av fast egendom Herr Minister, Jag har äran att informera Er att kommissionen

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 40/2003 Sverige Åtgärder för att främja visst bostadsbyggande

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 40/2003 Sverige Åtgärder för att främja visst bostadsbyggande EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24-06-2003 C(2003)1762fin Ärende: Statligt stöd N 40/2003 Sverige Åtgärder för att främja visst bostadsbyggande Fru Minister, 1. Förfarande I en skrivelse av den 21

Läs mer

I ALLMÄNT. När det gäller gränsdragning mellan byggnads- och maskininvestering tillämpas skattelagstiftningens

I ALLMÄNT. När det gäller gränsdragning mellan byggnads- och maskininvestering tillämpas skattelagstiftningens PM om stödgrundande investeringar/kostnader och redovisning av dessa kostnader vid regionalt investeringsstöd enligt SFS 2015:211 1 (5) I ALLMÄNT Denna PM ger kompletterande information om Tillväxtverkets

Läs mer

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro.

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro. EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23.01.2001 SG(2001) D/ 285315 Ärende: Statligt stöd - Finland Stöd nr N 43/2000 Investeringsstöd för renhushållning och naturnäring Herr Minister, Jag har äran att meddela

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr. NN 139/2001 Sverige Försäkringsgarantier avseende luftfartssektorn

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr. NN 139/2001 Sverige Försäkringsgarantier avseende luftfartssektorn EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.12.2001 C (2001)3976fin Ärende: Statligt stöd nr. NN 139/2001 Sverige Försäkringsgarantier avseende luftfartssektorn Fru minister, FÖRFARANDE 1. I en skrivelse daterad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:283) om landsbygdsstöd; SFS 2005:529 Utkom från trycket den 27 juni 2005 utfärdad den 16 juni 2005. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr SA.38421 (2014/NN) Sverige Sveriges energibeskattning vad gäller biodrivmedel till blandning förlängning

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr SA.38421 (2014/NN) Sverige Sveriges energibeskattning vad gäller biodrivmedel till blandning förlängning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.6.2014 C(2014) 4350 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13-05-2003 C(2003)1471fin Ärende: Statligt stöd N 591/2002 - Finland CIRR - system för finansiering av fartyg Herr Minister, (1) Efter att ha granskat de upplysningar

Läs mer

Utkast till allmän gruppundantagsförordning Reviderad version efter offentliggörande av utkast i EUT Innehållsförteckning

Utkast till allmän gruppundantagsförordning Reviderad version efter offentliggörande av utkast i EUT Innehållsförteckning Utkast till allmän gruppundantagsförordning Reviderad version efter offentliggörande av utkast i EUT Innehållsförteckning Kapitel I... 15 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER... 15 Artikel 1... 16 Tillämpningsområde...

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX COMP A3/JW/vn [ ](2013) XXX draft KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Läs mer

Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter

Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23-03-2001 SG(2001) D/287103 Ärende: Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter Herr Minister, I enlighet med artikel 88.3

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 23.4.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 102/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 330/2010 av den 20 april 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Statligt stöd Finland SA.41559 (2015/N) Stöd för avbytartjänster inom jordbruket på Åland Bryssel den 22.6.2015 C(2015) 4357 final Efter att ha granskat upplysningarna från era

Läs mer

Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter

Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 28-10-2002 C(2002) 4136 Ärende: Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter Herr Minister,

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 370/2009 Finland Befrielse från accis på biobränsle som beviljats St1 Ab

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 370/2009 Finland Befrielse från accis på biobränsle som beviljats St1 Ab EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2009 K(2009)8497 Ärende: Statligt stöd nr N 370/2009 Finland Befrielse från accis på biobränsle som beviljats St1 Ab Herr Minister, Jag har nöjet att meddela att

Läs mer

2.3. Varaktighet. Två år från ikraftträdandet. 2.4. Stödmottagare. Uppfödare i norra Sverige norr om 62:a breddgraden. 2.5. Syfte

2.3. Varaktighet. Två år från ikraftträdandet. 2.4. Stödmottagare. Uppfödare i norra Sverige norr om 62:a breddgraden. 2.5. Syfte EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den, C(2002)1790fin Ärende : Statligt stöd nr N 4/2002 Sverige Stöd för kadavertransporter Fru minister, Kommissionen vill informera Sverige om att den efter att ha granskat

Läs mer

1. Ärende Statligt stöd N 785/00 Svenskt bidrag till fartygsförlagd utbildning.

1. Ärende Statligt stöd N 785/00 Svenskt bidrag till fartygsförlagd utbildning. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.02.2001 SG(2001) D/ 286567 Fru Minister, 1. Ärende Statligt stöd N 785/00 Svenskt bidrag till fartygsförlagd utbildning. 2. Förfarande I en skrivelse registrerad

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 09.03.2001 KOM(2001) 128 slutlig 2001/0064 (ACC) VOLYM I Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i associeringsrådet beträffande Republiken

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.II.2008 K(2008)460 slutlig Ärende: Statligt stöd nr N 130a/2007 - Finland Stöd till skogsbruket Herr Minister, Kommissionen vill med denna skrivelse informera Finland

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.28) Riktlinjer för investeringar Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Investeringar Ägare/ansvarig Ekonomienheten Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-30 284 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093 Ärende: Statligt stöd N 66/2009 Sverige Ordning för statligt stöd till solceller Herr Minister, 1. FÖRFARANDE 1) De svenska myndigheterna anmälde

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 9.11.2010 C 302 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN UTLYSNING AV LEDIG TJÄNST Direktör för Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao (Spanien) (KOM/2010/10285) (2010/C 302 A/01)

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 19.11.2003 C (2003)4415 Ärende: Statligt stöd N 294/2003 Sverige Ändring av systemet med gröna certifikat Fru Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 2 juli

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Lettland att införa en särskild åtgärd som avviker från artiklarna

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.12.2001 KOM(2001) 759 slutlig 2001/0290 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och

Läs mer

Statligt stöd N 397/2009 Finland investeringar i anläggning av fraktinfrastruktur vid flygplatsen i Vasa

Statligt stöd N 397/2009 Finland investeringar i anläggning av fraktinfrastruktur vid flygplatsen i Vasa EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 13.1.2010 K(2009)10518 slutlig Ärende: Statligt stöd N 397/2009 Finland investeringar i anläggning av fraktinfrastruktur vid flygplatsen i Vasa Herr Minister 1. FÖRFARANDE

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 7.6.2014 L 168/55 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 611/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller programmen för stöd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om sysselsättningsbidrag; SFS 1998:996 Utkom från trycket den 28 juli 1998 utfärdad den 16 juli 1998. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser 1 För

Läs mer

PARLAMENTET OCH RÅDET FÖRLIKNINGSKOMMITTÉ. Överenskommelse om tredje järnvägspaketet

PARLAMENTET OCH RÅDET FÖRLIKNINGSKOMMITTÉ. Överenskommelse om tredje järnvägspaketet EUROPEISKA UNIONENS RÅD C/07/49 Bryssel den 22 juni 2007 08/07 (Presse 49) (OR. en) PARLAMENTET OCH RÅDET FÖRLIKNINGSKOMMITTÉ Överenskommelse om tredje järnvägspaketet Rådet och Europaparlamentet nådde

Läs mer

INTERNATIONELLA AVTAL

INTERNATIONELLA AVTAL Beslut 2014/494/EU, EUT L 261, 2014 1 II (Icke-lagstiftningsakter) INTERNATIONELLA AVTAL RÅDETS BESLUT av den 16 juni 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning

Läs mer

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03)

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03) 20.5.2003 Europeiska unionens officiella tidning C 118/5 Kommissionens meddelande Exempel på försäkran rörande uppgifter om ett företags status som tillhörande kategorin mikroföretag samt små och medelstora

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 05-02-2003 C(2003)382fin Ärende: Statligt stöd N 789/2002 Sverige Elcertifikatsystemet Fru Minister, 1. FÖRFARANDE I en skrivelse av den 6 december 2002, registrerad

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.X.2007 K (2007) 5092 slutlig Ärende: Statligt stöd N 152/2007 Sverige Förordning om regionalt transportbidrag Herr Minister, 1. FÖRFARANDET (1) Den 15 december 1999

Läs mer

Skatter m.m./dumpad eller subventionerad import 1

Skatter m.m./dumpad eller subventionerad import 1 Skatter m.m./dumpad eller subventionerad import 1 Kommissionens beslut nr 1889/98/EKSG av den 3 september 1998 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar [1090] EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS

Läs mer

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN C 58/4 Europeiska unionens officiella tidning 24.2.2011 EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDENS BESLUT av den 20 januari 2011 om arbetsordningen för Europeiska systemrisknämnden (ESRB/2011/1)

Läs mer

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER föredraget den 16 januari 2003 1

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER föredraget den 16 januari 2003 1 FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER föredraget den 16 januari 2003 1 1. Kommissionen har med stöd av artikel 226 EG yrkat att domstolen skall fastställa att Konungariket

Läs mer

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING 24 oktober 2012 RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING Innehållsförteckning I. Inledning II. EU-lagstiftning

Läs mer

Embargo VISTA illimité(*)

Embargo VISTA illimité(*) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den K(2015) Embargo VISTA illimité(*) Ärende: Statligt stöd Finland SA.40228 (2014/N) Stöd för att kompensera för skador orsakade av rovdjur Herr minister, Efter att ha

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 3 PART 1/4 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående av det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2013

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2013 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 06.07.2010 K(2010)4494 slutlig Ärende: Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion Herr Minister, Kommissionen vill med denna skrivelse

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) 11488/1/07 REV 1 ENV 379 COMER 117 SAN 145 CODEC 758 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2014 COM(2014) 496 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om slutande av ett avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer

Ekonomiskt stöd till DITT Företag

Ekonomiskt stöd till DITT Företag Ekonomiskt stöd till DITT Företag Stödguide för Västerbottens län 2010 Innehåll Inledning 3 Snabbguide Företagsstöd 4 Regionalt bidrag till företagsutveckling: 6 Investeringsbidrag Mikrobidrag Konsultcheck

Läs mer

Forska&Väx hösten 2013

Forska&Väx hösten 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer [2013-05-29_] [2012-02377] Reviderad [2013-05-15] Forska&Väx hösten 2013 Finansiering för små och medelstora företag forskning utveckling innovation 1 Sammanfattning

Läs mer

Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning

Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning ISSN 1725-1311 SV RÅDETS GENERALSEKRETARIAT Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning REFERENSMATERIAL DECEMBER 2009 Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning DECEMBER 2009 Meddelande

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) 17279/3/09 REV 3 ADD 1 SOC 762 CODEC 1426 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets ståndpunkt vid första

Läs mer

ANSÖKAN OM ENERGISTÖD FÖR ETT UTREDNINGSPROJEKT Statsrådets förordning om energistöd (1063/2012), mom. 32.60.40

ANSÖKAN OM ENERGISTÖD FÖR ETT UTREDNINGSPROJEKT Statsrådets förordning om energistöd (1063/2012), mom. 32.60.40 Stödet kan sökas endast om det på ett betydande sätt anses bidra till att projektet inleds. Energistöd för utredningsprojekt ska sökas innan projektet inleds. Utredningsprojektet anses ha blivit inlett

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG L 15/24 RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt EUROPEISKA

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 512/2002 - Sverige Stöd till förmån för pilotprojekt för biobränslen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 512/2002 - Sverige Stöd till förmån för pilotprojekt för biobränslen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.01.2003 C(2003)30fin Ärende: Statligt stöd N 512/2002 - Sverige Stöd till förmån för pilotprojekt för biobränslen Fru Minister, 1. Förfarande 1. Genom en skrivelse

Läs mer

Åtgärderna i samband med tillämpningen av konventionen

Åtgärderna i samband med tillämpningen av konventionen 60 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 15/Vol 04 382R3626 311282 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 384/ 1 RÅDETS FÖRORDNING ( EEG ) nr 3626/82 av den 3 december 1982 om genomförande

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV

EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Konsumtionsvaror Farmaceutiska produkter Bryssel den 9/1/2008 ENTR NR D(2007) Offentlig inbjudan till intresseanmälan till Europeiska läkemedelsmyndighetens

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.X.2004 C(2004)3909fin Ärende : Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag Fru Minister, 1.

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.V.28 K(28)1917 Ärende: Statligt stöd nr N /28 - Sverige Nedsättning av koldioxidskatten för bränsle som används i anläggningar som omfattas av EU:s system för handel

Läs mer

E-Bilbao: EUOSHA/FC/RSC/08/HR/S/2 tillhandahållande av tillfällig personal till Europeiska arbetsmiljöbyrån 2008/S 124-165120

E-Bilbao: EUOSHA/FC/RSC/08/HR/S/2 tillhandahållande av tillfällig personal till Europeiska arbetsmiljöbyrån 2008/S 124-165120 1/6 E-Bilbao: EUOSHA/FC/RSC/08/HR/S/2 tillhandahållande av tillfällig personal till Europeiska arbetsmiljöbyrån 2008/S 124-165120 Meddelande om upphandling Tjänster Avsnitt I: Upphandlande myndighet I.1)

Läs mer

Handbok för ansökan. Minor Field Studies stipendier 2015

Handbok för ansökan. Minor Field Studies stipendier 2015 Handbok för ansökan Minor Field Studies stipendier 2015 Förord Välkommen till Minor Field Studies, programmet för insamling av material i fält för examensarbeten. Syftet med denna handbok är att ge dig

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1100) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag; SFS 2003:4 Utkom från trycket den 21 januari 2003 Omtryck utfärdad

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 286/2010 Finland Investeringsstöd till Finavia Abp för utvidgning av Uleåborgs flygplats

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 286/2010 Finland Investeringsstöd till Finavia Abp för utvidgning av Uleåborgs flygplats EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 19.10.2010 K(2010)7181 Ärende: Statligt stöd N 286/2010 Finland Investeringsstöd till Finavia Abp för utvidgning av Uleåborgs flygplats Herr minister, 1. FÖRFARANDE

Läs mer

Information inför projektansökan inom nationella program. Bilaga: Statsstöd. Rapport 0002

Information inför projektansökan inom nationella program. Bilaga: Statsstöd. Rapport 0002 Information inför projektansökan inom nationella program Bilaga: Statsstöd Rapport 0002 Rev A Information inför projektansökan inom nationella program Bilaga: Statsstöd KOM 0027 Tillväxtverket Stockholm,

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 28.5.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 163 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska datatillsynsmannen Utlysning av ledig tjänst som biträdande datatillsynsman

Läs mer

Statligt stöd / Sverige Stöd nr SA.34100 (2011/N) Stöd till skogsbruksåtgärder inom ramen för landsbygdsprogrammet

Statligt stöd / Sverige Stöd nr SA.34100 (2011/N) Stöd till skogsbruksåtgärder inom ramen för landsbygdsprogrammet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2012 C(2012) 3426 final Angående: Statligt stöd / Sverige Stöd nr SA.34100 (2011/N) Stöd till skogsbruksåtgärder inom ramen för landsbygdsprogrammet Till ambassadör

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 8.11.2007 KOM(2007) 686 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET om överlämnande av det europeiska ramavtalet om trakasserier

Läs mer

AVTAL för innovationsdeltagare

AVTAL för innovationsdeltagare Avdelning Digitala samlingar Dnr 137-KB 415-2014 AVTAL för innovationsdeltagare Detta avtal har tecknats mellan (1) Kungl. biblioteket (KB), organisationsnummer 202100-1710 och (2) XYZ (Innovationsdeltagaren),

Läs mer

Statligt stöd C 12/2009 (f.d. N 19/2009) Potentiellt stöd till Järvi-Suomen Portti Osuuskunta

Statligt stöd C 12/2009 (f.d. N 19/2009) Potentiellt stöd till Järvi-Suomen Portti Osuuskunta EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.12.2009 K (2009) 9945 slutlig I den offentliggjorda versionen av detta beslut har vissa upplysningar utelämnats i enlighet med artiklarna 24 och 25 i rådets förordning

Läs mer

Case Id: cefd9047-1317-460d-8e8f-77477d5269e3

Case Id: cefd9047-1317-460d-8e8f-77477d5269e3 Case Id: cefd9047-1317-460d-8e8f-77477d5269e3 Enkät om ett europeiskt yrkeskort för sjuksköterskor, läkare, farmaceuter, sjukgymnaster, ingenjörer, bergsguider och fastighetsmäklare (för yrkesförbund,

Läs mer

Till dig som driver företag

Till dig som driver företag Till dig som driver företag Underlag för att arbeta med pilotsatsningen Finansiering av strategi för immateriella tillgångar för små och medelstora företag Framtagning av strategi för affärsstrategisk

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008. av den 22 oktober 2008

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008. av den 22 oktober 2008 14.11.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 304/75 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008 av den 22 oktober 2008 om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter SV SV

Läs mer

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 Europeiska unionen Offentliggörande av Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-post: ojs@publications.europa.eu Information

Läs mer

Information och råd. Ver. 1, 071217

Information och råd. Ver. 1, 071217 Information och råd till dem som beviljats stöd ur något av de Regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Ver. 1, 071217 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Information

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg, den 25 juni 2008 DOMSTOL ANSLAGSÖVERFÖRING NR 1 OCH 2. från artikel 102 Avgångsersättningar - 400 000 euro

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg, den 25 juni 2008 DOMSTOL ANSLAGSÖVERFÖRING NR 1 OCH 2. från artikel 102 Avgångsersättningar - 400 000 euro EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg, den 25 juni 2008 DOMSTOL ANSLAGSÖVERFÖRING NR 1 OCH 2 Nr 1 Inom kapitel 10 Institutionens ledamöter från artikel 102 Avgångsersättningar - 400 000 euro till artikel

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 11.10.2007 KOM(2007) 600 slutlig Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av medel ur Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

DEL III.4.FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE

DEL III.4.FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE DEL III.4.FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR OM REGIONALSTÖD Detta formulär för kompletterande upplysningar skall användas för anmälan av alla stödordningar eller enskilda stöd som omfattas av riktlinjerna

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2001

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2001 EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna 13/2001 Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2001 Härmed bifogas förslag till anslagsöverföring C10 budgetåret 2001. GENERALDIREKTORATET

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 07.11.2001 KOM(2001) 637 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som gemenskapen skall inta i AVS EG-ministerrådet beträffande ett beslut om

Läs mer

Regionala företagsstöd och de nya förordningarna

Regionala företagsstöd och de nya förordningarna Regionala företagsstöd och de nya förordningarna katalin.frydenlund@tillvaxtverket.se 08-6819297 1 Regionala företagsstöd Tillåtet statsstöd enligt EU:s regelverk i syfte att utjämna regionala skillnader.

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader. Dnr 2012-04460_17

Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader. Dnr 2012-04460_17 Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Dnr 2012-04460_17 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Aktiviteter och stödberättigande kostnader... 3 2.1 Forskning och utveckling... 4 2.2 Investeringsstöd

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 23.10.2001 KOM(2001) 612 slutlig 2001/0251 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om Europeiska gemenskapens bidrag till den globala fonden

Läs mer

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät.

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät. MOLNTJÄNSTAVTAL MALL 1 PARTER # (nedan kallat Kunden ), organisationsnummer #, med adress # och # (nedan kallat Leverantören ), organisationsnummer #, med adress # (gemensamt benämnda Parterna ) har denna

Läs mer

2012-04460_15. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader

2012-04460_15. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader 2012-04460_15 Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Innehåll 1 Inledning... 3 2 Aktiviteter och stödberättigande kostnader... 4 2.1 Forskning och utveckling... 4 2.2 Investeringsstöd

Läs mer

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av ett system med

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 8 juli 1999 *

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 8 juli 1999 * DOM AV DEN 8.7.1999 MÅL C-178/98 DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 8 juli 1999 * I mål C-178/98, Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av juridiske rådgivaren Götz zur Hausen och Olivier

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16/10/2009 K(2009)8121 SG-Greffe (2009) D/7223 Post- och telestyrelsen (PTS) Birger Jarlsgatan 16 102 49 Stockholm Sverige Att.: Marianne Treschow Generaldirektör Fax:

Läs mer

2012-06-27 N2012/2984/MK. Europeiska kommissionen DG Konkurrens

2012-06-27 N2012/2984/MK. Europeiska kommissionen DG Konkurrens Rapport 2012-06-27 N2012/2984/MK Näringsdepartementet Marknad och konkurrens Stefan Sagebro Telefon 08-405 56 16 Mobil 072-714 17 78 E-post stefan.sagebro@enterprise.ministry.se Europeiska kommissionen

Läs mer