EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA KOMMISSIONEN"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den C(2003)382fin Ärende: Statligt stöd N 789/2002 Sverige Elcertifikatsystemet Fru Minister, 1. FÖRFARANDE I en skrivelse av den 6 december 2002, registrerad vid kommissionens generalsekretariat samma dag, anmälde de svenska myndigheterna ovan nämnda åtgärder till kommissionen i enlighet med artikel 88.3 EG-fördraget. De svenska myndigheterna inkom med ytterligare upplysningar genom en skrivelse av den 29 januari 2003, som registrerades samma dag. 2. DETALJERAD BESKRIVNING Den rättsliga grunden för detta nya system är lagen om elcertifikat, som träder i kraft den 1 maj Huvudsyftet med elcertifikatsystemet är att bibehålla ekonomiskt acceptabla villkor för produktion av elektricitet med förnybara energikällor ( grön el ) i samband med att de tidigare ordningarna för investerings- och driftstöd löper ut. Endast vindkraftverk kommer även fortsatt att erhålla ett separat driftstöd, som kommer att bedömas för sig. Ett ytterligare syfte med systemet är att stimulera till nyinvesteringar i produktionen av grön el. Detta är nödvändigt för att nå målsättningen att öka användningen av sådan elektricitet med 10 TWh från 2002 års nivå fram till Målet har satts upp inom ramen för Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/77/EG av den 27 Statsrådet Anna LINDH Chef för Utrikesdepartementet Arvfurstens palats Gustav Adolfs torg 1 SE STOCKHOLM Europeiska kommission, B-1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Brussel - Belgien Telefon: direktanknytning (+32-2) , växel Fax:

2 september 2001 om främjande av el producerad från förnybara energikällor på den inre marknaden för el 1. Slutligen är det viktigt att främja grön el för att minska utsläppen av växthusgaser. 2.1 Tilldelningen av elcertifikat Certifikaten delas ut av den nationella systemoperatören (Svenska kraftnät). Detta sker på så sätt att kraftverksägare som använder stödberättigande energikällor tilldelas ett certifikat per MWh el som produceras och rapporteras. Certifikaten förs in på ett konto och har obegränsad giltighet. Följande energikällor 2 är stödberättigande: Vattenkraft (på vissa villkor) Vindkraft Solenergi Geotermisk energi Biobränslen Vågenergi Det sammanlagda antalet stödmottagare beräknas till Skyldighet att köpa elcertifikat Staten skapar efterfrågan på certifikaten med hjälp av en köpskyldighet. Elkonsumenterna blir skyldiga att köpa ett visst antal certifikat per MWh elektricitet som förbrukas. All elkonsumtion, med några undantag, medför kvotplikt. Antalet certifikat som krävs per MWh benämns kvoten. Att kvoten verkligen uppfyllts under ett kalenderår skall rapporteras till Statens energimyndighet före den 1 april nästkommande år. Av administrativa skäl föreskriver lagen att konsumenterna skall låta sina elleverantörer sköta inköpen och hanteringen av certifikaten. Leverantörerna skall föra över den fulla kostnaden på konsumenterna genom att särskilt redovisa kostnaden för certifikaten och en hanteringsavgift på elräkningarna. Konsumenter som t.ex. vill köpa certifikat från en viss producent, eller bilda kollektiv för gemensamma inköp, får dock göra det. Kvoten höjs med tiden så att förbrukningen av grön el kommer att ha stigit med 10 TWh fram till EGT L 283, , s Definitionen av förnybara energikällor är den som återfinns i rådets direktiv 2001/77/EG, dock med en mer restriktiv definition i fråga om vattenkraft.

3 Tabell 1. Kvotens utveckling År Antal certifikat per MWh , , , , , , , , Sanktionsavgiften och garantipriset En konsument eller leverantör som underlåter att köpa det nödvändiga antalet elcertifikat före den 1 april ett år måste betala en sanktionsavgift till staten. Sanktionsavgiften uppgår till 150 % av det vägda medelvärdet på priset för certifikaten under det föregående året. Under de två första åren kommer dock sanktionsavgiften att begränsas till 175 kronor/mwh (ca 19 euro/mwh) respektive 240 kronor/mwh (ca 26 euro/mwh). Sanktionsavgiften kommer att föras in på ett nytt statligt särskilt konto som administreras av Statens energimyndighet. Medlen på kontot kommer att användas för att garantera certifikatpriset för producenterna under systemets första fem år. Enligt de svenska myndigheterna kommer det inte att finnas några överskott på kontot så länge garantipriset finns tillgängligt. Det garanterade certifikatpriset är att likna vid en garanti, som kan tillgripas under år när priset på certifikat är mycket lågt. Detta skulle kunna inträffa under nederbördsrika år med hög vattenkraftproduktion och följaktligen många certifikat på marknaden. En stödberättigad producent kan lösa in certifikat som erhållits under föregående kalenderår hos Statens energimyndighet under perioden 30 april 30 juni varje år under perioden Priset per certifikat som betalas av Statens energimyndighet blir enligt nedan: Tabell 2. Garantipris per certifikat som tilldelats Certifikat tilldelade år Pris SEK ( ) per certifikat Ev. kostnad, milj. SEK (milj. ) (6,54) 100 (10,90) (5,45) 80 (8,72) (4,36) 60 (6,54) (3,27) 40 (4,36) (2,18) 20 (2,18) 2.4 Inkomster i förhållande till produktionskostnader Den garanterade inkomsten för samtliga stödberättigade producenter består av marknadspriset på elektricitet plus marknadspriset, eller under de första fem

4 åren garantipriset, på elcertifikat. Denna inkomst måste jämföras med produktionskostnaderna, som varierar beroende på vilken energikälla som används. Konkurrens kommer därför att finnas mellan de förnybara energikällorna. Energikällor med de lägsta produktionskostnaderna kommer att kunna attrahera ytterligare investeringar, medan energikällor vars extra inkomster ännu är otillräckliga kommer att förlora marknadsandelar. Utvecklingen av marknadspriset på certifikat kommer att bero på faktorer som t.ex. utbud av och efterfrågan på certifikat, utvecklingen av certifikatmarknaden, teknisk utveckling och den bakomliggande utvecklingen av elpriset. I följande tabell visas den förväntade ekonomiska situationen för olika förnybara energikällor under 2003, dvs. året med det högsta garanterade priset på certifikat. De svenska myndigheterna har lämnat in uppgifter om produktionskostnader för energikällor som är redo för omedelbar medverkan i systemet. Kostnaderna för att producera elektricitet med någon annan stödberättigande energikälla skulle i vart fall bli högre. Dessutom är 200 kronor/mwh det högsta 12-månaders rullande elprismedelvärdet under perioden Tabell 3. Skillnaden mellan produktionskostnaderna och elmarknadspriset i förhållande till det garanterade certifikatpriset år 2003 (SEK/MWh): Produktions kostnad Energikälla Elmarknads pris Skillnad Garanterat certifikatpris Andel som täcks (2) (3)=(1)-(2) (4) (4):(3) (1) Vind % Vatten % Biobränsledrivna % kraftvärmeverk 3. BEDÖMNING 3.1 Inslag av statligt stöd enligt artikel 87.1 EG-fördraget Försäljning av elcertifikat på marknaden De svenska myndigheternas avsikt är att ge producenter av grön elektricitet extrainkomster genom försäljning av elcertifikat på marknaden. Systemet utgör därför en förmån för dem. Orsaken till att förmånen ges till dessa producenter är att det av miljöskäl är önskvärt 3 Under perioden låg det 12-månaders rullande elprismedelvärdet på kronor/mwh. Variationerna beror i hög grad på årliga variationer i nederbörden och tillrinningen till vattenmagasinen.

5 att höja den gröna elektricitetens konkurrenskraft på den avreglerade elmarknaden. En åtgärd utgör emellertid inte statligt stöd om det inte är fråga om statliga medel. Kommissionen har redan slagit fast att utdelning av gratis elcertifikat till producenter inte innebär någon förlust av statliga medel, eftersom certifikaten endast är ett bevis på att grön el har producerats 4. Inte heller i föreliggande fall tas medlen från statsbudgeten, utan dessa betalas av alla elförbrukare myndigheter, företag och enskilda som omfattas av skyldigheten att köpa elcertifikat 5. Elleverantörerna hanterar endast inköpsskyldigheten för slutkonsumenterna och får en hanteringsavgift för dessa tjänster. Följaktligen finner kommissionen att den förmån som tilldelas producenter av grön el genom försäljning av elcertifikat på marknaden inte utgör statligt stöd Garantipriset på elcertifikat Det garantipris på elcertifikat som staten lämnar under systemets första fem år får samma effekter för producenterna, i termer av förmåner och förbättrad konkurrenskraft, som försäljning av elcertifikat på marknaden. I detta fall härrör dock medlen från den sanktionsavgift som betalas av de konsumenter och leverantörer som inte uppfyllt sin kvotplikt. Dessa pengar placeras på ett särskilt statligt konto, som är jämförbart med en fond. För att kunna bedöma huruvida pengarna på det särskilda kontot utgör statliga medel, och därför statligt stöd, är det nödvändigt att se närmare på systemets egenskaper. Domstolen har i sin rättspraxis på området fastställt tre kumulativa kriterier för att bedöma förekomsten av statliga medel när pengar överförs via en fond 6. Fonden måste vara upprättad eller utsedd av staten De medel som betalas in till fonden måste bestå i avgifter som ålagts av staten. Fonden måste användas till att gynna vissa företag. För det första noterar kommissionen att fonden upprättas av staten och administreras av Statens energimyndighet. Formeln för beräkning av sanktionsavgiften har fastställts av staten. Statens roll är inte 4 T.ex. statligt stöd N 504/2000 Förenade kungariket Skyldighet att använda förnybar energi och kapitaltillskott till teknik för förnybara energikällor, EGT C 30, , s Jfr EG-domstolens dom av den 13 mars 2001 i mål C-379/98 PreussenElektra AG mot Schleswag AG. REG 2001, s. I EG-domstolens dom av den 2 juli 1974 i mål C-173/73 Italien mot kommissionen, Rec.1974 s. 709, samt domen av den 22 mars 1997 i mål C-78/76 Steinike mot Tyskland, REG 1977 s. 595.

6 begränsad ren bokföring, utan är en vidare ledningsfunktion som framför allt innebär säkerställande av att leverantörer eller konsumenter gör sina inbetalningar. För det andra fastställs det i lagen att en sanktionsavgift skall betalas under vissa förutsättningar och sanktionsavgiften är därför ålagd av staten. För det tredje gynnar fonden vissa företag, nämligen producenter av grön el, vilka inte är de som ursprungligen bidrog till fonden. Följaktligen finner kommissionen att garantipriset, som finns tillgängligt som ett alternativ för producenter av grön el, utgör statligt stöd till dessa producenter när det utnyttjas. 3.2 Stödets förenlighet enligt artikel 87.3 c i EG-fördraget Detta avsnitt avser endast garantipriset på elcertifikat (punkt ), dvs. den del av åtgärden som utgör statligt stöd. Kommissionen har bedömt stödets förenlighet med den gemensamma marknaden mot bakgrund av artikel 87.3 c EG-fördraget, med hänvisning till avsnitt E.3.3 i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till skydd för miljön 7. Detta avsnitt tar specifikt upp driftstöd för förnybara energikällor. Enligt alternativ 2 kan medlemsstaterna bevilja stöd till förnybara energikällor genom att utnyttja marknadsmekanismer, såsom elcertifikat. När dessa system utgör statligt stöd kan kommission godkänna dem om medlemsstaten kan visa att A. stödet är nödvändigt för att säkerställa att användningen av de ifrågavarande förnybara energikällorna är lönsam, B. systemet inte som helhet leder till alltför stora ersättningar till förnybara energikällor, C. stödet inte avhåller producenter som utnyttjar förnybara energikällor från att förbättra sin konkurrenskraft, och att D. stödet inte varar i mer än tio år. 7 EGT C 37, , s. 3.

7 Kommissionen finner av följande skäl att det anmälda stödet uppfyller dessa villkor: A. Det framgår av kolumn 3 i Tabell 3 att ytterligare bidrag behövs för att säkerställa att användningen av de ifrågavarande förnybara energikällorna är lönsam, eftersom det 12-månaders rullande elprismedelvärdet inte täcker produktionskostnaderna. B. Det framgår av kolumn 4 i Tabell 3 att inte ens det högsta garantipriset helt täcker skillnaden mellan produktionskostnaderna och elpriset på marknaden, så att ersättningen inte kan anses vara alltför stor. C. Flera faktorer bidrar till att säkerställa att garantipriset inte avhåller producenter från att förbättra sin konkurrenskraft. För det första undanröjer garantipriset inte den motivation att sänka produktionskostnaderna och öka vinsten som är en naturlig del av all ekonomisk verksamhet. För det andra är garantipriset endast tillgängligt under de fem första åren, medan beslut om att investera i mer konkurrenskraftiga produktionsmetoder förmodligen görs på grundval av ett längre perspektiv. För det tredje minskar garantipriset väsentligt varje år. För det fjärde kommer marknadspriset på certifikat, allteftersom kvotplikten ökar och garantipriset minskar, förmodligen att vara högre än garantipriset, så att dess belopp inte avhåller producenterna från att förbättra sin konkurrenskraft. Tvärtom är inkomsten avsedd att uppmuntra producenterna att expandera så att konkurrensen mellan dem ökar. D. Garantipriset är endast tillgängligt under de fem första åren. Kommissionen noterar att de svenska myndigheterna kommer att beakta elcertifikat som getts ut i en annan medlemsstat under förutsättning att elcertifikat hade beviljats för elen i fråga om den hade varit producerad i Sverige. Dessutom har de svenska myndigheterna åtagit sig att inte träffa juridiskt bindande avtal med andra länder om ömsesidigt godkännande av elcertifikat. Kommissionen fäster i synnerhet de svenska myndigheters uppmärksamhet på medlemsstaternas skyldighet, enligt rådets direktiv 2001/77/EG, att införa ursprungscertifikat senast den 27 oktober Kommissionen anser att ursprungscertifikaten kommer att undanröja ett stort hinder för den fria rörligheten för grön el. Kommissionen förbehåller sig rätten att ompröva systemet när medlemsstaterna väl är skyldiga att lämna ursprungscertifikat. Kommissionen kommer då särskilt att bedöma om det fortfarande är motiverat att behålla begränsningarna för importerad grön el och importerade elcertifikat. Kommissionen kommer slutligen vid behov att föreslå lämpliga åtgärder i fråga om stödet för att tillse att gemenskapens regler efterlevs 8.De svenska myndigheterna skall inkomma med en årlig rapport för den del av systemet som utgör stöd. 8 T.ex. statligt stöd N 504/2000 Förenade kungariket Skyldighet att använda förnybar energi och kapitaltillskott till teknik för förnybara energikällor, EGT C 30, , s. 15.

8 4. SLUTSATS Kommissionen har följaktligen beslutat att åtgärden delvis inte utgör stöd och delvis utgör stöd som är förenligt med EG-fördraget. Om denna skrivelse innehåller konfidentiella uppgifter som inte bör spridas till tredje part uppmanas ni att informera kommissionen om detta inom femton arbetsdagar räknat från dagen för mottagandet av denna skrivelse. Om kommissionen inte har mottagit en motiverad begäran inom den föreskrivna fristen, kommer den att anse att ni lämnat ert samtycke till att denna skrivelse kommuniceras i sin helhet till tredje part och offentliggörs på det språk som är giltigt på följande webbadress: Er begäran skall sändas med rekommenderat brev eller fax till: Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för konkurrens Registreringsenheten för statligt stöd B-1049 Bryssel Fax: Var vänlig ange ärendets namn och nummer i all korrespondens. Högaktningsfullt, På kommissionens vägnar M. MONTI Ledamot av kommissionen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.I.2005 C(2005)47 fin Ärende: Statligt nr NN 66/2003 - Sverige Förlängning och ändring av miljöstödsåtgärd Fru minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 18

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.X.2004 C(2004)3909fin Ärende : Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag Fru Minister, 1.

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 25.VI.2007 K(2007)3168. Statligt stöd N 893/2007 Finland Ändring och förlängning av stöd till kraftverk

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 25.VI.2007 K(2007)3168. Statligt stöd N 893/2007 Finland Ändring och förlängning av stöd till kraftverk EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.VI.2007 K(2007)3168 Ärende: Statligt stöd N 893/2007 Finland Ändring och förlängning av stöd till Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom elektronisk anmälan SANI 358

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.06.2000 SG(2000) D/ 104296 Ärende: Statligt stöd N 4/00 Sverige Stöd till småskalig elproduktion Fru minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 21 december

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA.32037 (2010/N) Sverige Utbyggnad av bredband i Västra Götalandsregionen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA.32037 (2010/N) Sverige Utbyggnad av bredband i Västra Götalandsregionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.8.2011 K(2010) 6055 slutlig Ärende: Statligt stöd SA.32037 (2010/N) Sverige Utbyggnad av bredband i Västra Götalandsregionen Herr Minister! 1. FÖRFARANDE (1) De svenska

Läs mer

Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter

Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 28-10-2002 C(2002) 4136 Ärende: Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter Herr Minister,

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA.32834 (2011/N) Sverige Nedsättning av egenavgifter för egenföretagare

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA.32834 (2011/N) Sverige Nedsättning av egenavgifter för egenföretagare EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 07.12.2011 K (2011) 8902 slutlig Ärende: Statligt stöd SA.32834 (2011/N) Sverige Nedsättning av egenavgifter för egenföretagare Herr minister, I. Förfarande 1. Genom

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.04.2004 C (2004) 1354fin Ärende: Statligt stöd nr N 301/2003 Sverige Statligt lån till Volvo Aero för FoU Fru Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse daterad den

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.I.2008 K(2008)436 Ärende: Statligt stöd N 356/2007 Finland FoU-stödordning Herr minister, 1. FÖRFARANDE (1) Genom en skrivelse av den 26 juni 2007 som registrerades

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 24.X.2006 K(2006) 4963 slutlig

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 24.X.2006 K(2006) 4963 slutlig EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.X.2006 K(2006) 4963 slutlig Ärende: Statligt stöd NN 62/B/2006 Tyskland & Sverige Syndikerat lån och bilateralt lån vid Framatome ANP:s uppförande av ett kärnkraftverk

Läs mer

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro.

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro. EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23.01.2001 SG(2001) D/ 285315 Ärende: Statligt stöd - Finland Stöd nr N 43/2000 Investeringsstöd för renhushållning och naturnäring Herr Minister, Jag har äran att meddela

Läs mer

Elcertifikatsystemet Uppfyller det sina mål?

Elcertifikatsystemet Uppfyller det sina mål? Elcertifikatsystemet Uppfyller det sina mål? Emma Heikensten 19861218-0367 Kandidatuppsats Våren 2010 Nationalekonomiska institutionen Handledare: Fredrik Andersson Sammanfattning Elcertifikatsystemet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Andelen förnybar energi i EU

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Andelen förnybar energi i EU EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.5.2004 KOM(2004) 366 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Andelen förnybar energi i EU Kommissionens rapport i enlighet

Läs mer

Översyn av elcertifikatsystemet

Översyn av elcertifikatsystemet Översyn av elcertifikatsystemet Delrapport etapp 2 - Allmän översikt av elcertifikatsystemet - De framtida kvotnivåerna - Villkor för konsumenten - Effekter för vindkraften - Statistik om elcertifikatsystemet

Läs mer

Regeringens proposition 2002/03:40

Regeringens proposition 2002/03:40 Regeringens proposition 2002/03:40 Elcertifikat för att främja förnybara energikällor Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 januari 2003 Göran Persson Leif Pagrotsky

Läs mer

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande:

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande: EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 21.12.2001 C(2001)4748 Ärende: Statligt stöd nr N 649/00 Finland Undantag från skatt vid köp av fast egendom Herr Minister, Jag har äran att informera Er att kommissionen

Läs mer

En svensk-norsk elcertifikatsmarknad ÅRSRAPPORT FÖR 2014

En svensk-norsk elcertifikatsmarknad ÅRSRAPPORT FÖR 2014 En svensknorsk elcertifikatsmarknad ÅRSRAPPORT FÖR 214 Innehållsförteckning Förord 5 Nyckeltal för år 214 6 Så fungerar elcertifikatsmarknaden 7 Måluppfyllelse 16 Tilldelning av elcertifikat 2 Annullering

Läs mer

Elcertifikatsystemet 2010

Elcertifikatsystemet 2010 Elcertifikatsystemet 2010 Böcker och rapporter utgivna av Energimyndigheten kan beställas från Energimyndighetens förlag Orderfax: 016-544 22 59 E-post: energimyndigheten@cm.se De kan också laddas ned

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.5.2010 K(2010) 3124 slutlig Ärende: Statligt stöd NN18/2010 Sverige Omstruktureringsstöd till Carnegie Investment Bank 1 FÖRFARANDE (1) Genom beslut av den 15 december

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 01.10.2014 C(2014) 6832 final I den offentliggjorda versionen av detta beslut har vissa upplysningar utelämnats i enlighet med artiklarna 24 och 25 i rådets förordning

Läs mer

Elcertifikatsystemet 2012

Elcertifikatsystemet 2012 Elcertifikatsystemet 2012 Elcertifikatsystemet 2012 Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ner via www.energimyndigheten.se. E-post: energimyndigheten@cm.se Orderfax: 08-505

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning för finansiering, omstrukturering och privatisering av statligt ägda bolag som är förenlig med reglerna för statligt stöd INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2003L0087 SV 01.07.2013 005.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2003/87/EG av den

Läs mer

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Pressmeddelande 2007-01-17 Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Åtskilliga elbolag bryter mot lagen. Den 1 januari 2007 trädde Förändringar i lagen om elcertifikat i kraft, vilket ska underlätta

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer Utgivare:

Läs mer