EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA KOMMISSIONEN"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den SG(2000) D/ Ärende: Statligt stöd N 4/00 Sverige Stöd till småskalig elproduktion Fru minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 21 december 1999, registrerad den 3 januari 2000, anmälde de svenska myndigheterna, i enlighet med artikel 88.3 i EG-fördraget, stödordningen Stöd till småskalig elproduktion till kommissionen. Kommissionen begärde ytterligare upplysningar genom en skrivelse av den 14 januari 2000, som de svenska myndigheterna inkom med genom skrivelser av den 23 februari 2000, registrerad den 24 februari 2000, 12 april 2000, registrerad den 13 april 2000, och den 18 april 2000, registrerad den 26 april DETALJERAD BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN Syftet med stödet är att garantera rimliga villkor för småskalig elproduktion från vindkraft, vattenkraft och kraftvärme 1 på den liberaliserade elmarknaden. Det är avsett att överbrygga den lucka som har uppstått mellan det tidigare systemet till förmån för småskalig elproduktion 2, som löpte ut den 31 oktober 1999, och införandet av ett nytt övergripande system till förmån för elproduktion från förnybara energikällor. Stödet kommer att beviljas för elektricitet producerad i småskaliga kraftverk under perioden De kraftvärmeverk som omfattas av ordningen använder skogsbränslen, biogas eller deponigas. 2 Tidigare fanns det en avsättningsgaranti för småskalig elproduktion och reglerade priser. Se statligt stöd NN 143/96, skrivelse till medlemsstaten SG(99) D/9743. Statsrådet Anna LINDH Chef för utrikesdepartementet Arvfurstens palats Gustaf Adolfs torg 1 S STOCKHOLM Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Brussel - Belgien. Telefon: växel (+32-2) Telex: COMEU B Telegramadress: COMEUR Bryssel.

2 Den totala budgeten är 250 miljoner svenska kronor (ca 30 miljoner euro). Stödet uppgår till 9 öre/kwh (ca 0,01 euro/kwh) för elektricitet som produceras i småskaliga kraftverk. Av administrativa skäl är stödbeloppet detsamma oavsett energikälla. Det genomsnittliga priset kommer att vara 23 öre/kwh, vilket är 2 öre/kwh lägre än under det tidigare systemet. För att underlätta administrationen, kontrollen och uppföljningen av ordningen lämnas stödet till köpare av elektricitet från småskaliga kraftverk, vilka definieras som kraftverk som kan leverera en effekt på mindre än 1500 kw. Företag som både producerar och handlar med elektricitet kan få stödet direkt. Inget stöd utbetalas för egenproduktion. I den mån egenproducenter säljer elektricitet vid vissa tillfällen, kommer stöd att betalas ut för den totala mängd elektricitet som sålts. Det måste alltid finnas ett avtal mellan producent och köpare där det klart framgår att stödet kommer producenten till godo, och det kommer endast att betalas ut mot uppvisande av fakturor som bevis på faktisk produktion. Eftersom stödet förs vidare till producenterna, kommer de slutliga stödmottagarna att vara ca 400 vindkraftverksägare, 1000 vattenkraftverksägare och 10 ägare av småskaliga kraftvärmeverk. Statens Energimyndighet ansvarar för genomförandet av ordningen. Affärsverket Svenska Kraftnät har genomfört ett offentligt upphandlingsförfarande för att fastställa marknadspriset för elektricitet från förnybara energikällor och för att underlätta försäljningen för de berörda kraftverken. Tillräckligt många anbud har mottagits för att garantera avsättning för den småskaliga elproduktionen så länge ordningen är tillämplig. De viktade genomsnittspriserna ligger på öre/kwh. Upphandlingsförfarandet har lett till ramavtal, i vilka anbudsgivarna åtar sig att köpa en minsta mängd till ett lägsta pris. Producenterna är inte bundna av förfarandet, utan kan sluta avtal med vilken köpare som helst. De som väljer att använda sig av de inlämnade anbuden måste försöka att sluta avtal med den köpare som lämnat det bästa anbudet. Följaktligen kommer det pris som producenterna får enligt anbudsförfarandet att variera, men vara baserat på en marknadsmekanism. Stödet differentieras inte med hänsyn till dessa varierande priser för att inte uppväga inslaget av marknadsprissättning. De svenska myndigheterna har låtit genomföra en studie av investeringskostnader, drifts- och underhållskostnader samt totala produktionskostnader för vindkraftverk och småskaliga vattenkraftverk. De har även tillhandahållit motsvarande information om kraftvärmeverk: Studien omfattar drygt 300 vindkraftverk. Vindkraftens produktionskostnader bestäms i första hand av investeringskostnaderna. Aggregatkostnaden utgör i medeltal 85 % av den totala investeringskostnaden. Drifts- och underhållskostnaderna utgör 1 3 % av aggregatkostnaden för aggregat som är upp till 10 år gamla, och befanns vara ca 8 öre/kwh för verk upp till 250 kw och ca 5-6 öre/kwh för verk över 500 kw. De finansiella villkoren är avgörande för investeringskostnaden. Studien visar att bankerna vanligtvis kräver en internränta på 8 %. Denna ränta är tre procentenheter högre än den effektiva räntan på långa statsobligationer för att kompensera för den högre risken. Bankerna anser att en avskrivningstid på 12 år är rimlig för vindkraftverk. Dessa faktorer ger en total 2

3 produktionskostnad på öre/kwh. Spridningen beror på kraftverkets kapacitet och placering. Studien omfattar fem småskaliga vattenkraftverk. De småskaliga vattenkraftverken är en mycket heterogen grupp. Investeringskostnaderna, oavsett om det gäller ombyggnad eller nybyggnad, beror i stor utsträckning på hur vattendomen för varje kraftverk är utformad med avseende på regleringsmöjligheter. Investeringskostnaden för nybyggnad befanns variera mellan 2,4 och 4,1 kronor/kwh, år. Drifts- och underhållskostnaderna varierar också kraftigt, beroende på krafverkets ålder, storlek och geografiska och topografiska läge. De uppgår i allmänhet till mellan 5 och 8 öre/kwh. Bankerna kräver samma internränta som för vindkraftverk, dvs. 8 %, men avskrivningstiden är vanligtvis 20 år. Med en investeringskostnad på 4 kronor/kwh, år, är den totala produktionskostnaden öre/kwh, och med en investeringskostnad på 2 kronor/kwh, år, är produktionskostnaden ca 27 öre/kwh. Produktionskostnaderna för kraftvärmeverk är främst beroende av den marginalinvestering som krävs för att producera elektricitet i systemet samt de därtill knutna kapitalkostnaderna, och av bränslekostnaderna. Marginalinvesteringen är i nivån kronor/kw installerad eleffekt och bränslekostnaden ca 14 öre/kwh producerad el. Bankerna anser att en avskrivningstid på 15 är är rimlig och att internräntan bör vara 6 8 %. Drifts- och underhållskostnaderna uppgår till ca 2 % av marginalinvesteringen. Detta ger en total produktionskostnad på öre/kwh beroende på kraftverkets effekt (780 kw respektive 1120 kw). Spridningen kan vara större beroende på lokala förutsättningar och redan gjorda investeringar som kan utnyttjas för elproduktionen. Priset på Nordpool är för närvarande ca 13,5 öre/kwh. Det är också det genomsnittliga pris som de producenter får som säljer till köpare enligt det upphandlingsförfarande som beskrevs ovan. Det framgår av tabellen nedan att med de nuvarande marknadspriserna kommer det nya stödet inte att överkompensera producenterna. Produktionsk ostnad Nuvarande 3 stöd Nytt stöd Vind ,5 15, ,6 Sammanlagd ersättning Vatten ,5-9 22, ,5-9 22,5 Energikälla Marknadspris Kraftvärme ,5-9 22,5 3 Vattenkraftverk på kw och vindkraftverk större än 200 kw kan få investeringsstöd på 15 % brutto av de stödberättigande kostnaderna. Statligt stöd N 454/97, Skrivelse till medlemsstaten SG (97) D/ Miljöbonus, statligt stöd NN 143/96, skrivelse till medlemsstaten SG(99) D/

4 3. BEDÖMNING 3.1. Förekomst av statligt stöd enligt artikel 87.1 i EG-fördraget Stödet på 9 öre/kwh är ett driftsstöd. Driftstöd är stöd som befriar företag från allmänna driftskostnader som de normalt har att bära inom ramen för sin normala verksamhet 5. Stödet gynnar endast vissa företag, nämligen småskaliga elproducenter. Med hänsyn till handeln med elektricitet inom gemenskapen kan detta driftsstöd snedvrida konkurrensen och påverka handeln mellan medlemsstaterna och omfattas därför av artikel 87.1 EG-fördraget Förenlighet enligt artikel 87.3 c i EG-fördraget Enligt punkt 2.3 i Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd 6 skall driftsstöd för framställning av elektricitet från förnybara energikällor bedömas med hänsyn tagen till dess fördelar. Enligt punkt 3.4 i riktlinjerna, skall driftsstöd endast kompensera för extra produktionskostnader jämfört med traditionella kostnader och bör dessutom var tillfälligt och i princip degressivt. På grundval av dessa riktlinjer har kommissionen beslutat att bevilja ett undantag enligt artikel 87.3 c i EG-fördraget för det anmälda stödet. Skälen är följande: Det har framgått att i genomsnitt, och med de antaganden som ligger till grund för studien, kommer det anmälda driftsstödet inte att leda till överkompensation av de småskaliga elproducenterna. Därför kan stödet inte anses överstiga de extra produktionskostnader som är förknippade med elproduktion från förnybara energikällor jämfört med konventionella energikällor. Ordningen är tidsbegränsad till 14 månader. Med tanke på ordningens korta varaktighet är det inte nödvändigt att kräva att stödet skall vara degressivt. Dessutom är ordningen i linje med gemenskapens energipolitik som nyligen kommit till uttryck i kommissionens förslag till ett direktiv om främjande av el från förnybara energikällor 7, och dessförinnan i Vitboken om förnybara energikällor 8 och Rådets resolution av den 8 juni 1998 om förnybara energikällor 9. 5 Mål C-278/95 P, Siemens SA mot Europeiska kommissionen. REG [1997] I EGT C 72, , s KOM (2000) 279, Meddelande från kommissionen: Energi för framtiden: Förnybara energikällor Vitbok för en gemenskapsstrategi och handlingsplan, KOM(97) 599 slutlig. 9 EGT C 198, , s. 1. 4

5 4. SLUTSATS Kommissionen har följaktligen beslutat att betrakta stödet som förenligt med EG-fördraget. Om denna skrivelse innehåller konfidentiella uppgifter som inte bör spridas till tredje part uppmanas Ni att informera kommissionen om detta inom femton arbetsdagar räknat från dagen för mottagandet av denna skrivelse. Om kommissionen inte har mottagit en motiverad begäran inom den föreskrivna fristen, kommer den att anse att Ni lämnat Ert samtycke till att denna skrivelse kommuniceras i sin helhet till tredje part och offentliggörs på det språk som är giltigt på följande webbadress: Er begäran skall sändas med rekommenderat brev eller fax till Europeiska kommissionen GD Konkurrens Direktorat G RuedelaLoi/Wetstraat200 B-1049 BRYSSEL Fax nummer: Högaktningsfullt På kommissionens vägnar Mario MONTI 5

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.I.2005 C(2005)47 fin Ärende: Statligt nr NN 66/2003 - Sverige Förlängning och ändring av miljöstödsåtgärd Fru minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 18

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.X.2004 C(2004)3909fin Ärende : Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag Fru Minister, 1.

Läs mer

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande:

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande: EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 21.12.2001 C(2001)4748 Ärende: Statligt stöd nr N 649/00 Finland Undantag från skatt vid köp av fast egendom Herr Minister, Jag har äran att informera Er att kommissionen

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.04.2004 C (2004) 1354fin Ärende: Statligt stöd nr N 301/2003 Sverige Statligt lån till Volvo Aero för FoU Fru Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse daterad den

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 24.X.2006 K(2006) 4963 slutlig

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 24.X.2006 K(2006) 4963 slutlig EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.X.2006 K(2006) 4963 slutlig Ärende: Statligt stöd NN 62/B/2006 Tyskland & Sverige Syndikerat lån och bilateralt lån vid Framatome ANP:s uppförande av ett kärnkraftverk

Läs mer

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse

Läs mer

Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd)

Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd) Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd) Denna rapport är slutredovisningen av Jordbruksverkets uppdrag att redovisa möjlig utformning av en ersättning

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.5.2010 K(2010) 3124 slutlig Ärende: Statligt stöd NN18/2010 Sverige Omstruktureringsstöd till Carnegie Investment Bank 1 FÖRFARANDE (1) Genom beslut av den 15 december

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

HANDLEDNING OM GEMENSKAPSREGLERNA FÖR STATLIGT STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

HANDLEDNING OM GEMENSKAPSREGLERNA FÖR STATLIGT STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG 25.2.2009 HANDLEDNING OM GEMENSKAPSREGLERNA FÖR STATLIGT STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG INBEGRIPET TILLFÄLLIGA STATLIGA STÖDÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA TILLGÅNGEN TILL FINANSIERING I DEN AKTUELLA FINANSIELLA

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 01.10.2014 C(2014) 6832 final I den offentliggjorda versionen av detta beslut har vissa upplysningar utelämnats i enlighet med artiklarna 24 och 25 i rådets förordning

Läs mer

Översyn av elcertifikatsystemet

Översyn av elcertifikatsystemet Översyn av elcertifikatsystemet Delrapport etapp 2 - Allmän översikt av elcertifikatsystemet - De framtida kvotnivåerna - Villkor för konsumenten - Effekter för vindkraften - Statistik om elcertifikatsystemet

Läs mer

En bredare skattereduktion för egenägd el Möjligheterna att likställa andelsägd el med mikroproduktion i anslutning till bostaden.

En bredare skattereduktion för egenägd el Möjligheterna att likställa andelsägd el med mikroproduktion i anslutning till bostaden. En bredare skattereduktion för egenägd el Möjligheterna att likställa andelsägd el med mikroproduktion i anslutning till bostaden. 2015-01-21 Jessica Henryson, Westander Klimat och Energi på uppdrag av

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdeshandling

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdeshandling EUROPAPARLAMENTET 1999 Sammanträdeshandling 2004 C5-0034/2003 2001/0077(COD) 11/02/2003 Gemensam ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre

Läs mer

SAMRÅDSDOKUMENT. Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter

SAMRÅDSDOKUMENT. Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter SV SV SV SAMRÅDSDOKUMENT Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter Enkätsvar Regeringskansliet (Sverige) 1. Inledning Gemenskapens nuvarande

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi 2009-10-29 Dnr 2009/1306 Tröskeleffekter och förnybar energi Författningsförslag EI061 W-1.0 2008-08-21 EI061 W-1.0 2008-08-21 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regeringens uppdrag... 5 3. Kostnader för

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Harald Klomp Uppsala Engineering Partner Första utgåva 2014-05-05 Uppdaterat 2014-05-07 Innehållsförteckning

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0114-0240

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0114-0240 Avis juridique important 32004L0018 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster

Läs mer

Vägledning för nätförstärkningslån

Vägledning för nätförstärkningslån Vägledning för nätförstärkningslån Förord Den elproducent som vill ansluta till ett nät som saknar ledig kapacitet får genom en anslutningsavgift betala de merkostnader som anslutningen orsakar nätbolaget.

Läs mer

BILAGA II ADMINISTRATIVA STANDARDFÖRESKRIFTER LIFE

BILAGA II ADMINISTRATIVA STANDARDFÖRESKRIFTER LIFE BILAGA II ADMINISTRATIVA STANDARDFÖRESKRIFTER LIFE INLEDNING I detta dokument sammanfattas de administrativa bestämmelser som gäller för alla Life-projekt som samfinansieras av Europeiska kommissionen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG 7.10.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 263/11 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten

Läs mer

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund CO 2 -snåla hus så blir det möjligt Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund Innehåll: SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 1 1 INLEDNING... 5 1.1 Syfte och frågeställning... 6 1.2

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling

Läs mer

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 B E S L U T S P R O M E M O R I A Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 Allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in1 1 24/9/07 14:33:22 Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in2 2 24/9/07 14:33:23 Konkurrenskraft Kilpailukyky Kestävä Hållbar kehitys

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2010:571 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer