Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/ Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den C(2002) 4136 Ärende: Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/ Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter Herr Minister, Kommissionen önskar genom denna skrivelse informera Finlans om att den, efter att ha granskat de upplysningar som tillhandahållits av Era myndigheter angående stödet i fråga, har beslutat att inleda det förfarande som anges i artikel 88.2 i EG-fördraget. Kommissionen har fattat detta beslut med beaktande av följande överväganden. 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den , registrerad den anmälde Finland i enlighet med artikel 88.3 i EG-fördraget det aktuella stödet till kommissionen. Ytterligare upplysningar mottogs per fax den 10 september BESKRIVNING 2.1. Titel Låneprogram för Finnvera AB för förädling och saluföring av jordbruksprodukter 2.2. Budgeten De finländska myndigheterna uppskattar att lån på 24,5 miljoner euro kommer att beviljas årligen. Räntesubventionen för dessa lån skulle uppgå till euro och ersättningen för kreditförluster till 1,15 miljoner euro för hela låneperioden. Staten betalar dessa kostnader. Utrikesminister Erkki TUOMIOJA Skepparegatan 22 FIN HELSINGFORS Rue de la Loi B-1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Brussel - Belgien Telefon: växel +32 (0) Telex: COMEU B Telegramadress: COMEUR Bryssel

2 2.3. Varaktighet Tills vidare Stödmottagare Små- och medelstora företag som bearbetar eller hanterar produkter som omfattas av bilaga I Stödåtgärder Stödets form: Stöd får beviljas små och medelstora företag i form av räntesubventioner och statlig delgaranti mot kreditförluster för risklån (dvs. lån utan säkerhet) som Finnvera beviljar. Staten betalar subventionen och säkerheten. Finnvera AB är ett helt och hållet statligt ägt finansieringsinstitut som grundades genom lag nr 443 av den 18 juni I lag nr 445 av den 18 juni 1998 fastställs Finnveras kredit- och säkerhetsverksamheter och i artikel 7 att Finnvera skall bevilja krediter och säkerheter för att råda bot på andra finansinstituts underskott. De finländska myndigheterna har förklarat att Finnvera inte konkurrerar med andra finansieringsinstitut utan beviljar ytterligare finansiering när ett företag inte kan ge tillräckliga säkerheter eller garantier för att få fullständig finansiering från andra kreditinstitut. För att ovanstående skall kunna beviljas bör Finnvera ge följande lån: a) lån till investeringar och driftskapital b) mindre lån c) lån åt kvinnliga entreprenörer d) utvecklingslån e) miljölån f) lån åt entreprenörer Lånetyperna a, b, c, f och e beviljas för investeringar. Lånetyp d beviljas för forskning och utveckling Stödberättigande kostnader och stödnivå Följande utgifter berättigar till investeringslån: byggnation, förvärv eller förbättring av fast egendom, nya maskiner och utrustning, inklusive programvara för datorer, allmänna kostnader, exempelvis för arvoden till arkitekter, ingenjörer och konsulter, genomförbarhetsstudier, förvärv av patent och licenser, upp till 12 % av ovanstående utgifter. 2

3 Alla produktionsrestriktioner eller begränsningar av gemenskapsstöd inom ramen för den gemensamma organisationen av marknaden skall beaktas. Stöd får inte beviljas när det gäller framställning och saluföring av imitations- eller ersättningsprodukter för mjölk och mjölkprodukter. Alla investeringsstöd till sockersektorn skall först anmälas till kommissionen. Utvecklingslån beviljas för verksamheter på utvecklingsområdet som främjar konkurrens, dvs. utnyttjar resultaten av industriell forskning för att utforma planer eller utkast (även prototyper) till nya eller förbättrade produkter, metoder eller tjänster. Stödberättigande utgifter omfattar kostnader för personal, material, drift, allmänt och rådgivning. Kostnaderna måste ha direkt anknytning till forskning. Stödnivån bestäms genom att dra av räntesubventionen och fördelen med den statliga delgarantin mot kreditförluster från den räntesats som låntagaren skulle betala och genom att jämföra den räntesats som har beräknats på så sätt med referensräntesatsen (normal marknadsränta). Stödnivån (låntagarens fördel) är differensen, som beräknats på hela låneperioden, mellan referenssatsen och den verkliga räntesats från vilken stödet har dragits av. Räntan på de lån som Finnvera beviljat inom ramen för det anmälda stödprogrammet består av marknadsräntan plus en riskpremie. Riskpremien varierar mellan 0,5 och 5 % av lånesumman beroende på gäldenärens kreditvärdighet. Den högsta procentsatsen tas ut när det inte finns några säkerheter. Den statliga delgarantin minskar riskpremien och följaktligen lånekostnaden. Stödnivån varierar enligt nivån på räntesubventionen och den statliga delgarantin, men är begränsad till 40 % (50 % för mindre gynnade områden) för investeringslån och 35 % för utvecklingslån. Stöd från andra givare tas med i beräkningen så att dessa maximinivåer aldrig överskrids Regler gällande stödberättigade företag Stöd beviljas endast små- och medelstora företag 1. Vidare är företag endast berättigade investeringsstöd om de kan visa att de kan finansiera investeringen och om de vid tidpunkten för ansökan om stöd uppfyller minimikraven för miljö, hygien och djurskydd. Stöd beviljas endast företag som vid en detaljerad riskbedömning bedöms vara affärsmässigt lönsamma. Det måste visas att det finns normala avsättningsmöjligheter på marknaden och för varje projekt som åtnjuter stöd krävs en analys på lämplig nivå av tillgång och efterfråga Rättslig grund Denna åtgärd grundar sig på lag 443/1998 och lag 445/1998 som reglerar Finnvera AB:s verksamheter, regeringsåtagandet till Finnvera AB av den 17 december 1998, senast ändrat den 15 december 2001 beträffande betalning av regional räntesubvention och särskild räntesubvention, regeringsåtagandet till Finnvera AB av den 17 december 1998, senast ändrat den 15 november 2001 beträffande delvis täckning av kredit- och garantiförluster, samt på Finnvera AB:s stadgar av den 2 augusti Definitionen av små- och medelstora företag enligt kommissionen rekommendation 96/280/EG av den 3 april

4 2.7. Stödnivå Upp till 40 % (50 % för mindre gynnade områden) för investeringslån och 35 % för utvecklingslån. 3. BEDÖMNING 3.1. Förekomst av stöd För att artikel 87.1 i fördraget skall vara tillämplig måste stödåtgärden innebära att ett företag gynnas ekonomiskt på ett sätt som det inte skulle gjort under normala handelsförhållanden, stödet endast beviljas vissa företag, stödet beviljas av en medlemsstat eller i form av statliga medel och stödet dessutom är av ett sådant slag att det märkbart påverkar handeln mellan medlemsstaterna. Vid en första anblick tycks dessa villkor vara uppfyllda. Åtgärden finansieras med statliga medel. Åtgärden gynnar vissa företag i Finland (företag som bearbetar och hanterar jordbruksprodukter och företag som är sysselsatta med forskning om och utveckling av bearbetning och hantering av jordbruksprodukter). Dessa företag är verksamma på en högst konkurrensutsatt internationell marknad, vilket innebär att åtgärden snedvrider eller hotar att snedvrida 2 konkurrensen och påverkar handeln mellan medlemsstaterna. Åtgärden utgör därför stöd och artikel 87.1 i fördraget är tillämplig. Det måste därför undersökas om ett undantag kan beviljas från den allmänna principen om oförenligheten av statligt stöd enligt artikel 87.1 i EG-fördraget Finnvera AB I det anmälda stödprogrammet är räntesubvententionen och den partiella garantin endast tillgängliga för risklån som Finnvera AB beviljar. Finnvera måste vidarebefordra räntesubventionen direkt till låntagaren genom att minska den tillämpliga räntesatsen med det belopp som räntesubventiuonen uppgår till. Även den statliga delgarantin mot kreditförluster gynnar låntagaren genom att den minskar den riskpremie som låntagaren måste betala för lånet. Finnvera lagstadgades i syfte att förse företag med vissa typer av finansiering som inte finns att tillgå på de finansiella marknaderna. Finnvera konkurrerar följaktligen inte med andra finansiella institut eftersom stödet endast beviljas för lån som inte kunde tas på de finansiella marknaderna på grund av brist på säkerheter. I ärende 465/00 rörande statligt stöd för de företagarlån till små- och medelstora företag (exklusive de verksamheter som anges i bilaga I) som Finnvera AB beviljar, drog kommissionen slutsatsen att räntesubvention och statlig delgaranti mot kreditförluster inte utgör något statligt stöd till Finnvera AB eftersom mottagaren av räntesubventionen och den statliga delgarantin var låntagaren och eftersom Finnvera AB inte konkurrerar med andra finansiella institut. 2 En förbättrad konkurrenssituation för ett företag tack vare statligt stöd ger enligt EG-domstolens rättspraxis generellt sett en snedvridning av konkurrensen i i förhållande till andra företag som inte får sådant stöd, mål C-730/79, REG 1980, s. 2671, punkterna 11 och 12. 4

5 Eftersom den typ av stöd som beviljats (räntesubvention och garanti som gynnar låntagaren) och den roll som Finnvera AB spelar i det anmälda stödprogrammet är av samma slag som de som anges i ärende N 465/00, finns det ingen anledning att göra avsteg från den bedömning som gjordes i ärende N 465/00. Finnvera tycks därför inte motta något statligt stöd från det anmälda stödprogrammet. Statlig delgaranti mot kreditförluster Stöd kan ges i form av statlig delgaranti mot kreditförluster. Kommissionen tillämpar kommissionens tillkännagivande om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd i form av garantier (2000/C 71/07 av den 11 mars 2000, nedan kallat tillkännagivandet) vid bedömningen av sådana garantier. I punkt 3.2 i tillkännagivandet anges att den kontanta bidragsekvivalenten kan beräknas bland annat genom att bestämma skillnaden mellan marknadsräntan och den räntesats som erhållits tack vare den statliga garantin. I punkt 5.3 i tillkännagivandet anges att garantier endast godkänns om deras utnyttjande är underställt särskilda avtalsvillkor, vilka kan sträcka sig så långt som till en obligatorisk konkursförklaring av det stödmottagande företaget eller andra liknande förfaranden. Dessa villkor uppfylls (se punkt 2.5 ovan) Värdet på garantin beräknas som ett avdrag på riskpremien. Garantin får endast utnyttjas om alla andra sätt att återfå det utstående lånet har uttömts och en domstol har meddelat att låntagaren har gått i konkurs Villkor rörande investeringsstöd Kommissionen tillämpar avsnitt 4 i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till jordbrukssektorn (nedan kallat riktlinjerna) vid bedömningen av statligt stöd till investeringar i jordbruksföretag. I punkt anges att en allmän regel är att stöd för att stödja investeringar i samband med bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter endast får beviljas företag som på grundval av en utvärdering av företagets framtidsutsikter kan bevisas vara ekonomiskt bärkraftiga och som uppfyller minimistandarder för miljö, hygien och djurskydd. Om investeringar görs för att uppfylla nyligen införda minimikrav på miljö, hygien och djurskydd får emellertid stöd beviljas för att uppfylla dessa nya krav. Stödnivån får ej överstiga 50 % av stödberättigade investeringar i mål 1-områden och 40 % i övriga områden. Stödberättigande utgifter får i detta syfte omfatta byggnation, förvärv eller förbättring av fast egendom, nya maskiner och utrustning, inklusive programvara för datorer, allmänna kostnader, exempelvis för arvoden till arkitekter, ingenjörer och konsulter, genomförbarhetsstudier, förvärv av patent och licenser, upp till 12 % av ovanstående utgifter. I punkt i riktlinjerna fastställs att stöd inte får beviljas enligt punkterna eller om det inte finns tillräckliga bevis för att det finns normala avsättningsmöjligheter på marknaden för produkten i fråga. Detta skall bedömas på lämplig nivå med avseende på berörda produkter, typer av investeringar och befintliga och förväntade kapaciteter. I detta syfte skall alla produktionsrestriktioner eller begränsningar av gemenskapens stöd enligt den gemensamma organisationen av marknaderna beaktas. Stöd får särskilt inte beviljas i strid mot de förbud eller restriktioner som fastställts i de gemensamma marknadsordningarna. Stöd får inte beviljas när det gäller framställning och saluföring av imitations- eller ersättningsprodukter för mjölk och mjölkprodukter. 5

6 Dessa villkor uppfylls (se punkt 2.5 ovan). Stödnivån överskrider aldrig 40 % (50 % i mindre gynnade områden). De finländska myndigheterna har bifogat beräkningar av typiska fall (stödnivån för räntesubventioner på 2 % under två år för ett lån på euro uppgår till 0,27 % och stödnivån för räntesubventioner på 3 % under hela perioden för ett lån på euro uppgår till 1,98 %. Stödnivån tycks därför i praktiken ligga avsevärt lägre än den högst tillåtna nivån Villkor gällande stöd till forskning och utveckling Vid bedömningen av stöd för forskning och utveckling baserar kommissionen sig på gemenskapsramar för statligt stöd till forskning och utveckling 3 (nedan: FOU-ramar). De utvecklingslån inom ramen för det anmälda stödprogrammet som beviljas för verksamheter på utvecklingsområdet som främjar konkurrens, dvs. utnyttjar resultaten av industriell forskning för att utforma planer eller utkast (även prototyper) till nya eller förbättrade produkter, metoder eller tjänster. Av den beskrivningen framgår att stödet beviljas utvecklingsverksamhet före det konkurrensutsatta stadiet. I punkt 5.5 i FOU-ramen fastställs att bruttoomfattningen för utvecklingsverksamhet före det konkurrensutsatta stadiet fastställts till 25 % av de stödberättigande kostnaderna för projektet. Enligt punkt kan den största omfattningen av stödet överskridas med 10 procentenheter om stödet är avsett för små- och medelstora företag. I bilaga II till FOUramen fastställs följande stödberättigande kostnader: Kostnader för personal (forskare, tekniker och annan stödpersonal som uteslutande arbetar med forskningsverksamhet). Kostnader för instrument, utrustning, mark och byggnader som uteslutande och permanent används för forskningsverksamhet (utom när de avyttras på affärsmässiga grunder). Kostnader för konsulttjänster och liknande tjänster som enbart avser forskning, inbegripet forskning som köps in, tekniskt kunnande, patent osv.. Andra allmänna omkostnader som direkt uppkommit till följd av forskningen. Andra löpande kostnader (såsom kostnader för material, insatsvaror och andra liknande kostnader), som direkt uppkommit till följd av forskningen. Dessa villkor uppfylls (se punkt ovan). Stöd skall endast beviljas små- och medelstora företag och stödnivån får högst uppgå till 35 %. 4. SLUTSATS Eftersom åtgärden är i enlighet med avsnitt 4 i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till jordbrukssektorn, gemenskapsramarna för statligt stöd till forskning och utveckling och kommissionens tillkännagivande om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EGfördraget på statligt stöd i form av garantier, kan åtgärden anses vara förenlig med den gemensamma marknaden enligt artikel 87.3 c i fördraget. Kommissionen har följaktligen beslutat att anse stödet vara förenligt med EG-fördraget. 3 EGT C 45,

7 Om denna skrivelse innehåller konfidentiella uppgifter som inte bör spridas till tredje part uppmanas Ni att informera kommissionen om detta inom femton arbetsdagar från dagen för mottagandet av denna skrivelse. Om kommissionen inte har mottagit en motiverad begäran inom den föreskrivna fristen, kommer den att anse att Ni har lämnat Ert samtycke till att denna skrivelse kommuniceras i sin helhet till tredje part och offentliggörs på det språk som är giltigt på följande webbadress: Er begäran skall sändas med rekommenderat brev eller fax till: Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för jordbruk Direktorat H Kontor: Loi 130 5/120 B-1049 BRYSSEL Fax nr: Högaktningsfullt På kommissionens vägnar Franz FISCHLER Ledamot av kommissionen 7

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande:

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande: EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 21.12.2001 C(2001)4748 Ärende: Statligt stöd nr N 649/00 Finland Undantag från skatt vid köp av fast egendom Herr Minister, Jag har äran att informera Er att kommissionen

Läs mer

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro.

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro. EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23.01.2001 SG(2001) D/ 285315 Ärende: Statligt stöd - Finland Stöd nr N 43/2000 Investeringsstöd för renhushållning och naturnäring Herr Minister, Jag har äran att meddela

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.04.2004 C (2004) 1354fin Ärende: Statligt stöd nr N 301/2003 Sverige Statligt lån till Volvo Aero för FoU Fru Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse daterad den

Läs mer

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.06.2000 SG(2000) D/ 104296 Ärende: Statligt stöd N 4/00 Sverige Stöd till småskalig elproduktion Fru minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 21 december

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.X.2004 C(2004)3909fin Ärende : Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag Fru Minister, 1.

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.I.2005 C(2005)47 fin Ärende: Statligt nr NN 66/2003 - Sverige Förlängning och ändring av miljöstödsåtgärd Fru minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 18

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1100) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag; SFS 2003:4 Utkom från trycket den 21 januari 2003 Omtryck utfärdad

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning för finansiering, omstrukturering och privatisering av statligt ägda bolag som är förenlig med reglerna för statligt stöd INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.

Läs mer

HANDLEDNING OM GEMENSKAPSREGLERNA FÖR STATLIGT STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

HANDLEDNING OM GEMENSKAPSREGLERNA FÖR STATLIGT STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG 25.2.2009 HANDLEDNING OM GEMENSKAPSREGLERNA FÖR STATLIGT STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG INBEGRIPET TILLFÄLLIGA STATLIGA STÖDÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA TILLGÅNGEN TILL FINANSIERING I DEN AKTUELLA FINANSIELLA

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 24.X.2006 K(2006) 4963 slutlig

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 24.X.2006 K(2006) 4963 slutlig EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.X.2006 K(2006) 4963 slutlig Ärende: Statligt stöd NN 62/B/2006 Tyskland & Sverige Syndikerat lån och bilateralt lån vid Framatome ANP:s uppförande av ett kärnkraftverk

Läs mer

Handledning för finansiering med riskkapital inom regionalpolitiken

Handledning för finansiering med riskkapital inom regionalpolitiken EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för regionalpolitik Handledning för finansiering med riskkapital inom regionalpolitiken Oktober 2002 Centre for Strategy & Evaluation Services Om handledningen

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation; SFS 2008:762 Utkom från trycket den 23 september 2008 utfärdad den 11 september 2008. Regeringen föreskriver

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.5.2010 K(2010) 3124 slutlig Ärende: Statligt stöd NN18/2010 Sverige Omstruktureringsstöd till Carnegie Investment Bank 1 FÖRFARANDE (1) Genom beslut av den 15 december

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen om befrielse från inkomstskatt för Finnvera Abp PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen ändras så att Finnvera Abp

Läs mer

BILAGA II ADMINISTRATIVA STANDARDFÖRESKRIFTER LIFE

BILAGA II ADMINISTRATIVA STANDARDFÖRESKRIFTER LIFE BILAGA II ADMINISTRATIVA STANDARDFÖRESKRIFTER LIFE INLEDNING I detta dokument sammanfattas de administrativa bestämmelser som gäller för alla Life-projekt som samfinansieras av Europeiska kommissionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag; SFS 2012:872 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Regeringen föreskriver

Läs mer

Guide om de minimis-stöd. EU:s regler om statligt stöd

Guide om de minimis-stöd. EU:s regler om statligt stöd Guide om de minimis-stöd EU:s regler om statligt stöd Innehåll Inledning... 3 1 EU:s statsstödsregler och förfarandena i samband med dem... 4 1.1 Definition av de minimis-stöd och checklista för den som

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 01.10.2014 C(2014) 6832 final I den offentliggjorda versionen av detta beslut har vissa upplysningar utelämnats i enlighet med artiklarna 24 och 25 i rådets förordning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statlig finansiering genom Almi Företagspartner AB och bolag som ingår i dess koncern; SFS 2009:41 Utkom från trycket den 10 februari 2009 utfärdad den 29 januari

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll FRAMSTÄLLNING nr x/200x-200x 200X-XX-XX Till Ålands lagting Utkast 24 september 2007 Stöd till näringslivet Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att landskapets regelverk om stöd till näringslivet

Läs mer

Regionala företagsstöd

Regionala företagsstöd Regionala företagsstöd Handbok för Regionalt investeringsstöd, Sysselsättningsbidrag samt Regionalt bidrag för företagsutveckling Uppdatering Version 4 2010-11-15 Förord Detta är en handbok som vänder

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 19.5.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 130/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Riktlinjer om vertikala begränsningar

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0114-0240

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0114-0240 Avis juridique important 32004L0018 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster

Läs mer

7.11.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 297/51

7.11.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 297/51 7.11.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 297/51 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) nr 1072/2013 av den 24 september 2013 om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut(omarbetning)

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer