EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 512/ Sverige Stöd till förmån för pilotprojekt för biobränslen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 512/2002 - Sverige Stöd till förmån för pilotprojekt för biobränslen"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den C(2003)30fin Ärende: Statligt stöd N 512/ Sverige Stöd till förmån för pilotprojekt för biobränslen Fru Minister, 1. Förfarande 1. Genom en skrivelse av den 15 juli 2002, som registrerades den 17 juli 2002, anmälde de svenska myndigheterna sin avsikt att införa en nedsatt skattesats eller skattebefrielse från energi- och/eller koldioxidskatt för pilotprojekt för biobränslen. Genom skrivelser av den 29 augusti 2002 och den 30 oktober 2002 begärde kommissionen ytterligare upplysningar, vilka de svenska myndigheterna lämnade genom skrivelser av den 30 september 2002, som registrerades den 11 oktober 2002, och den 28 november 2002, som registrerades den 2 december Beskrivning av åtgärden 2.1 Rättslig grund 2. Den rättsliga grunden för åtgärden är lagen om skatt på energi (SFS 1994:1776). Enligt 12 i det andra kapitlet i lagen får regeringen tillåta en nedsatt skattesats eller skattebefrielse från energi- och koldioxidskatten för bränslen i samband med pilotprojekt som syftar till att utveckla mer miljövänliga bränslen. Statsrådet Anna LINDH Chef för Utrikesdepartementet Arvfurstens palats Gustav Adolfs torg 1 SE STOCKHOLM Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Brussel - Belgien. Telefon: växel +32 (0) Telex: COMEU B Telegramadress: COMEUR Bryssel

2 2.2 Den anmälda åtgärden och bakgrund 3. Den brittiska regeringen vill införa befrielse från punktskatten på grundval av artikel 8.2 d i rådets direktiv 92/81/EEG 1, enligt vilken medlemsstaterna helt eller delvis får tillämpa regler om skattebefrielse eller nedsatta skattesatser för mineraloljor eller andra produkter avsedda för samma användning, som under skattekontroll används i fråga om pilotprojekt för teknisk utveckling av mer miljövänliga produkter, särskilt när det gäller bränslen från förnybara källor. 4. Den svenska punktskatten består av två delar, nämligen en energiskatt och en koldioxidskatt. Sverige tillämpar för närvarande tre olika punktskattesatser på både bensin och diesel i enlighet med miljöstandarderna. Punktskatten för bensin varierar mellan SEK 4,62 (0,51 euro) och SEK 5,30 (0,58 euro) medan punktskattesatsen för diesel varierar mellan SEK 3,12 (0,34 euro) och SEK 3,66 (0,37 euro). Enligt de svenska myndigheterna svarade de bränslen som omfattas av miljöklass 1, för vilka den lägsta skattesatsen tillämpas, för nästan 100 % av de bränslen som såldes under 2001 för både bensin och diesel. Beräkningen av stödet görs därför i jämförelse med de bränslen som omfattas av miljöklass Det föreslagna stödet består därmed av maximalt 100 % av den punktskattesats som tillämpas i Sverige på de bränslen som omfattas av miljöklass 1, vilket motsvarar SEK 4,62 (0,51 euro) per liter för biobränslen som ersätter bensin 2 och SEK 3,12 (0,34 euro) per liter för biobränslen som ersätter diesel Statens kostnad för ordningen mäts som de skatteinkomster som den avstår ifrån. I budgetpropositionen för 2002 anslås ett belopp per år på SEK 150 miljoner (16,5 miljoner euro) för projekten. Den mängd skattebefriade alternativa bränslen som årligen produceras inom ramen för pilotprojekten beräknas motsvara ungefär 0,6 % av den totala bränslekonsumtionen i Sverige (både bensin och diesel inkluderade). 7. De projekt som kommer att kunna omfattas av skattebefrielsen har ännu inte definierats. De svenska myndigheterna har bekräftat att inga nya skattebefrielser kommer att beviljas efter 2003 till projekt för produktion av etanol som framställts av produkter från jordbruket utan att en separat anmälan först görs till kommissionen. 8. Åtgärden skall tillämpas under fem år, och är planerad att inledas den 1 januari 2003 och att avslutas den 31 december EGT L 316, , s. 12; rådets direktiv 92/81/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på mineraloljor. 2 Består av en energiskatt på SEK 3,16 (0,35 euro) och en koldioxidskatt på SEK 1,46 (0,16 euro). 3 Består av en energiskatt på SEK 1,32 (0,14 euro) och en koldioxidskatt på SEK 1,80 (0,20 euro). 2

3 2.3 Projekten 9. De svenska myndigheterna har fastställt sex huvudkriterier som projekten skall uppfylla för att omfattas av skattelättnaden. 10. I första hand är huvudkriteriet att projektet har tekniskt nyhetsvärde, och därmed syftar till teknisk utveckling av produkter och processer vid framställningen av biobränslen. Produktens användbarhet skall i rimlig utsträckning också påvisas. I andra hand måste mottagaren bevisa att stödet är nödvändigt för att driva projektet vidare. I tredje hand måste det vara möjligt att göra en uppföljning av projektet och erfarenheterna från projektet måste göras tillgängliga för ytterligare utveckling på området. I fjärde hand måste det klart bevisas att projektet syftar till utveckling av teknik, processer och produkter som är miljövänliga alternativ till konventionella bränslen. I femte hand måste projektet vara trovärdigt och med sannolikhet kunna bli framgångsrikt. Slutligen måste projektet vara kostnadseffektivt då det måste möjliggöra en bedömning för att fastställa att kostnaden för staten i form av nedsatt skattesats till en rimlig kostnad kommer att driva utvecklingen på området vidare och att kostnaden står i proportion till förväntat resultat. 11. De svenska myndigheterna har samtidigt anmält en allmän befrielse från koldioxidskatten till förmån för koldioxidneutrala bränslen 4, för vilka ett undantag från rådet krävs. Därmed gäller att om ordningen om befrielse från punktskatt på koldioxid kan godkännas, kan koldioxidneutrala projekt som inte uppfyller alla kriterier som fastställts för pilotprojekt istället anses omfattas av den allmänna befrielsen från koldioxidskatt. 12. Åtgärden är ett led i de svenska myndigheternas strategi att genom skatteåtgärder främja alternativa, mer miljövänliga bränslen, och särskilt användningen av förnybara energikällor. Syftet med strategin är att förhindra skada på vår fysiska miljö och att genom pilotprojekt främja användningen av förnybara bränslen för att minska växthusgaserna. 13. Biobränslet kommer att framställas från råvaror som vete och raps samt andra jordbruks- och skogsbrukprodukter. Enligt de svenska myndigheterna kommer definitionen på de biobränslen som kommer att tillåtas att omfattas av skattelättnaden att vara förenlig med den definition på förnybara icke-fossila energikällor som anges i direktiv 2001/77/EG 5. I artikel 2 a i direktivet anges följande energikällor: vindkraft, solenergi, jordvärme, våg- och tidvattenenergi, vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från avloppsreningsanläggningar och biogas. 14. Den svenska regeringen kommer att tillkännage sin pilotprojektsstrategi i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Därmed kan alla aktörer inom gemenskapen begära nedsatt skattesats eller skattebefrielse för pilotprojekt som genomförs i Sverige. Det kommer därmed inte att förekomma någon geografisk 4 Registrerad hos kommissionen som ärende nr N 480/02 som för närvarande håller på att undersökas. 5 EGT L 283, s. 33, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/77/EG om främjande av el producerad från förnybara energikällor på den inre marknaden för el. 3

4 diskriminering mellan de sökande. Biobränslet kommer därför att konsumeras i Sverige medan det kan produceras endera i Sverige eller i andra medlemsstater. 15. På grundval av de ansökningar som mottas kommer den svenska regeringen att, efter att ha inhämtat synpunkter från skattemyndigheterna och Energimyndigheten samt den Naturvårdsverket, besluta vilka projekt som är berättigade till skattelättnaden. På grundval av de projekt som väljs ut kommer regeringen att fatta beslut om en proportionell fördelning av skattelättnaden. 16. Energimyndigheten kommer varje år att övervaka utvecklingen av projekten. Det inkluderar t.ex. övervakning av produktionskostnaderna för biobränsle i förhållande till priset på fossila bränslen och särskilt en analys av förhållandet mellan de två. Myndigheterna kommer också att genomföra en miljökonsekvensbedömning av projekten. Uppgifterna kommer att sammanställas i en årsrapport som skall överlämnas till regeringen. 17. Åtgärden kommer att innehålla bestämmelser för att förhindra överkompensering, t.ex. om förändringar inträffar när det gäller skillnaden mellan produktionskostnaden för biobränsle och priset på fossila bränslen. Den svenska regeringen förbehåller sig också möjligheten att ändra eller upphäva varje nedsatt skattesats eller skattebefrielse som den tidigare har beviljat. 3. Bedömning av åtgärden 3.1 Statligt stöd enligt innebörden i artikel 87.1 i EG-fördraget 18. Eftersom befrielsen från att betala punktskatten avlastar de företag som beviljas skattelättnaden från en utgift de normalt skulle haft, skall lättnaden betraktas som stöd enligt innebörden i artikel 87.1 i EG-fördraget och därför måste dess förenlighet med den gemensamma marknaden bedömas. 19. I artikel 87.2 och 87.3 i EG-fördraget anges undantag från den allmänna regeln om att allt statligt stöd är oförenligt med den gemensamma marknaden enligt artikel I artikel 87.3 c anges på vilka grunder stöd som betingas av miljöskäl kan tillåtas, nämligen, "Som förenligt med den gemensamma marknaden kan anses stöd för att underlätta utveckling av vissa näringsverksamheter eller vissa regioner, när det inte påverkar handeln i negativ riktning i en omfattning som strider mot det gemensamma intresset". 3.2 Stödåtgärdens förenlighet med den gemensamma marknaden 20. Den svenska regeringen har bekräftat att de biobränslen som skall produceras kommer att baseras på de förnybara icke-fossila energikällor som anges i artikel 2 a i direktiv 2001/77/EG 6. Därav följer att källorna också är förnybara energikällor enligt innebörden i punkt 6 i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till skydd för miljön. 6 EGT L 283, s. 33; Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/77/EG av den 27 september 2001 om främjande av el producerad från förnybara energikällor på den inre marknaden för el. I artikel 2 a anges följande energikällor: vindkraft, solenergi, jordvärme, våg- och tidvattenenergi, vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från avloppsreningsanläggningar och biogas. 4

5 21. Kommissionen påpekar att utvecklingen av förnybara energier, särskilt biobränslen, sedan 1985 har uppmuntrats genom ett flertal gemenskapsåtgärder 7. Målen för nuvarande ordning ligger också i linje med gemenskapens politik på detta område. 22. Enligt avsnitt E.3.3 i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till skydd för miljön 8 (riktlinjer för skydd för miljön) tillåts vanligtvis driftsstöd till produktion av förnybar energi. För sådant stöd anser kommissionen det vara möjligt att behålla särskilda bestämmelser på grund av de svårigheter dessa energislag ibland har haft att effektivt konkurrera med de konventionella energislagen. 23. Enligt samma avsnitt i riktlinjerna kan en tillfällig skattebefrielse beviljas om driftsstödet begränsas till att täcka skillnaden mellan energiproduktionskostnaden via förnybara energikällor och marknadspriset på energi. 24. Enligt de svenska myndigheterna säljs konventionell bensin till konsumenterna till ett pris på SEK 9,68 (1,07 euro) eller SEK 3,12 (0,34 euro) per liter före skatt, medan konventionell diesel säljs till ett pris på SEK 8,80 (0,97 euro) eller SEK 3,92 (0,43 euro) per liter före skatt. Priset på biobränsle måste ned till samma nivå för att kunna konkurrera med konventionella bränslen. 25. Bland annat vill den svenska regeringen stödja forskning och utveckling av bioetanol som produceras från träbiomassa, där träspån och lignocellulosa som t.ex. halm kan fungera som råvaror i framtiden. Processerna för att omvandla träflis och annat träavfall till etanol (eller alternativt via gasifiering till syntetisk diesel) är relativt outvecklade jämfört med t.ex. omvandling av sockerbetor till etanol eller omvandling av raps till biodiesel, trots att trä är en viktig inhemsk råvara. Kommissionen känner inte till att storskalig produktion av biobränslen från träflis förekommer någon annanstans inom EU. I det aktuella projektet produceras etanolen från jordbruksavfall. 26. Energimyndigheten beräknar kostnaden för att producera ren etanol från trä till SEK 5,50 (0,61 euro) per liter, inklusive kostnaderna för råvaror, avskrivning, bearbetningskostnader, osv. I kostnaden inkluderas ett tillgodohavande för försäljningen av biprodukter. Dessutom beräknas bruttomarginalen till SEK 2,31 (0,24 euro) per liter, inklusive kostnader för t.ex. lagring, transporter, underhåll, osv. I bruttomarginalen tas också hänsyn till extra kostnader för, bland annat, höjda säkerhetskrav och en merkostnad för småskalig produktion. Därmed uppgår den totala kostnaden före skatt till SEK 7,81 (0,86 euro) per liter jämfört med priset på 95-oktanig bensin, som uppgår till SEK 3,12 (0,34 euro) före skatt, och diesel, som uppgår till SEK 3,92 (0,43 euro) före skatt. 27. Produktionsskillnaden uppgår följaktligen till SEK 4,69 (0,52 euro) per liter bensin medan det föreslagna stödet uppgår till SEK 4,62 (0,51 euro). För diesel 7 Bland annat, meddelandet från kommissionen - Energi för framtiden: förnybara energikällor - Vitbok för en gemenskapsstrategi och handlingsplan KOM (1997) 599 slutlig, , kommissionens grönbok - Mot en europeisk strategi för trygg energiförsörjning KOM (2000) 769, , meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén om alternativa bränslen för vägtransport och om åtgärder för att främja användningen av biobränslen KOM (2001) 547, EGT C 37, , s. 3. 5

6 uppgår produktionsskillnaden till SEK 3,89 (0,43 euro) jämfört med det föreslagna stödet som uppgår till SEK 3,12 (0,34 euro). Dessutom tas inte i beräkningen hänsyn till den större mängd biobränsle som behövs (på grund av det lägre energivärdet) för att generera samma mängd kraft jämfört med det fossila bränslealternativet som också skulle öka prisskillnaden mellan energislagen. 28. Eftersom andra energislag som kommer att stödjas genom ordningen ännu inte har identifierats kan inte de svenska myndigheterna lämna upplysningar om produktionskostnaderna när det gäller dem. 29. Ordningen är också tidsbegränsad. 30. Mot bakgrund av dessa överväganden drar kommissionen slutsatsen att stödet är begränsat till ett belopp som inte överstiger skillnaden mellan kostnaden för att producera energi från förnybara energikällor och marknadspriset på energi och att överkompensation enligt innebörden i riktlinjerna för statligt stöd till skydd för miljön kan uteslutas. Stödet är därför förenligt med gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till skydd för miljön. 31. Enligt artikel 8.2 d i rådets direktiv 92/81/EEG kan medlemsstaterna ansöka om nedsatt skattesats eller skattebefrielse för pilotprojekt för teknisk utveckling av mer miljövänliga produkter och särskilt vad avser bränslen från förnybara energikällor. Som de svenska myndigheterna bekräftar (se punkt 32 nedan) kommer projekten i fråga att grundas på förnybara energikällor. 32. När det gäller kraven på teknisk utveckling kräver de svenska myndigheterna att varje projekt som kan komma att beviljas skattelättnad skall inkludera ett nyhetsvärde vad gäller de tekniska aspekterna och framför allt skall vara utformat för att påvisa den tekniska eller teknologiska genomförbarheten för att producera biobränslen. Den teknik som används för att producera biobränslen måste därför inkludera komponenter som ännu inte helt har utforskats inom gemenskapen. Projekt kan t.ex. inte tillåtas som pilotprojekt bara för att utvärdera de ekonomiska resultaten och industrikapaciteten hos redan befintliga produktionsanläggningar för biobränslen. De svenska myndigheterna har uttryckligen bekräftat att projektens tekniska aspekter skall uppfylla de kriterier som förstainstansrätten förklarar i sin dom av den 27 september Beträffande den del som avser etanol som produceras från jordbruksprodukter noterar kommissionen att flera etanolprojekt för närvarande bedrivs på området, både i Sverige 10 och på andra ställen inom gemenskapen. Tekniken förefaller därmed i detta skede vara ganska utvecklad. Därför måste man i framtiden särskilt överväga om liknande projekt verkligen uppfyller kriteriet för pilotprojekt. De svenska myndigheterna har följaktligen samtyckt till att inte tillåta framtida undantag för liknande projekt efter 2003 under begreppet pilotprojekt utan en separat anmälan till kommissionen. 9 Rättsfallssamlingen 2000 s. II-03145; Förstainstansrättens dom (andra avdelningen i utökad sammansättning); BP Chemicals Ltd mot Europeiska kommissionen. 10 N 93/98. 6

7 4. Beslut 34. På grundval av bedömningen ovan anser kommissionen att det aktuella stödet omfattas av undantaget i artikel 87.3 c i EG-fördraget, och är avsett att underlätta utvecklingen av vissa ekonomiska verksamheter utan att påverka handeln i negativ riktning i en omfattning som strider mot det gemensamma intresset. De svenska myndigheterna har bekräftat att målen och tillämpningsområdet för de projekt som kommer att omfattas av den nedsatta skattesats eller den skattebefrielse som anges i artikel 8.2 d i rådets direktiv 92/81/EEG kommer att uppfylla förstainstansrättens förklaringar i dess dom av den 27 september Kommissionen har därför beslutat att betrakta det statliga stöd som består av en nedsatt punktskattesats till förmån för pilotprojekten som förenligt med EG-fördraget under en period på fem år under förutsättning att dessa projekt inte avser etanol producerad från jordbruksprodukter. De svenska myndigheterna skall göra en separat anmälan till kommissionen om de skulle ha för avsikt att tillåta stöd till sådana projekt efter De svenska myndigheterna har också åtagit sig att varje år övervaka att ingen överkompensation äger rum. I det fall sådan överkompensation eventuellt skulle äga rum, kommer den omgående att justeras. De svenska myndigheterna har åtagit sig att lämna kopior på årsrapporterna till kommissionen. Kommissionen kommer att använda dessa rapporter för att verifiera projektens innehåll. Kommissionen påminner de svenska myndigheterna om att varje ändring av de villkor enligt vilka stödet beviljas skall förhandsanmälas. 36. Om denna skrivelse innehåller konfidentiella uppgifter som inte bör spridas till tredje part uppmanas Ni att informera kommissionen om detta inom femton arbetsdagar räknat från dagen för mottagandet av denna skrivelse. Om kommissionen inte har mottagit en motiverad begäran inom den föreskrivna fristen, kommer den att anse att Ni lämnat Ert samtycke till att denna skrivelse lämnas ut i sin helhet till tredje part och offentliggörs på det giltiga språket på följande webbadress: Er begäran skall sändas med rekommenderat brev eller fax till: Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för konkurrens Direktorat H2 B-1049 Bryssel Fax: (32-2) Med utmärkt högaktning På kommissionens vägnar Mario MONTI Ledamot av kommissionen 7

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.06.2000 SG(2000) D/ 104296 Ärende: Statligt stöd N 4/00 Sverige Stöd till småskalig elproduktion Fru minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 21 december

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 28.XII.2005 K(2005)6054

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 28.XII.2005 K(2005)6054 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.XII.2005 K(2005)6054 Ärende: Statligt stöd nr. N 588/2005 - Sverige Förlängning av tillverkningsindustrins skattelättnader nedsättning av koldioxidskatt och befrielse

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.01.2013 C(2013) 266 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den, 19.03.2002 C(2002) 708 Ärende: Statligt stöd nr N 327/01 Sverige Stöd till trädgårdsnäringen Herr Minister, Jag har äran att meddela Er att kommissionen inte har några

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 19.11.2003 C (2003)4415 Ärende: Statligt stöd N 294/2003 Sverige Ändring av systemet med gröna certifikat Fru Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 2 juli

Läs mer

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar:

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar: EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.01.2004 C(2004)261 Ärende: Statligt stöd N 269/2003 Finland Bidrag och lån till teknisk forskning och utveckling Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 480/2002 Sverige: Punktskattelättnad för koldioxidneutrala drivmedel

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 480/2002 Sverige: Punktskattelättnad för koldioxidneutrala drivmedel EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.11.2003 C(2003)4071fin Ärende: Statligt stöd N 480/2002 Sverige: Punktskattelättnad för koldioxidneutrala drivmedel Fru Minister, A. Förfarande 1. Genom en skrivelse

Läs mer

Statligt stöd N 203/2004 Sverige Volvo regionalstöd till transport utvidgning av stödordningen till att även omfatta färdiga förarhytter

Statligt stöd N 203/2004 Sverige Volvo regionalstöd till transport utvidgning av stödordningen till att även omfatta färdiga förarhytter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 08.09.2004 C(2004)3346fin Ärende: Statligt stöd N 203/2004 Sverige Volvo regionalstöd till transport utvidgning av stödordningen till att även omfatta färdiga förarhytter

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.V.28 K(28)1917 Ärende: Statligt stöd nr N /28 - Sverige Nedsättning av koldioxidskatten för bränsle som används i anläggningar som omfattas av EU:s system för handel

Läs mer

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande:

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande: EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 21.12.2001 C(2001)4748 Ärende: Statligt stöd nr N 649/00 Finland Undantag från skatt vid köp av fast egendom Herr Minister, Jag har äran att informera Er att kommissionen

Läs mer

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro.

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro. EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23.01.2001 SG(2001) D/ 285315 Ärende: Statligt stöd - Finland Stöd nr N 43/2000 Investeringsstöd för renhushållning och naturnäring Herr Minister, Jag har äran att meddela

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 07.03.2002 KOM(2002) 113 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om tillåtelse, i enlighet med artikel 8.4 i direktiv 92/81/EEG, för Luxemburg att tillämpa en

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2001 C (2001) 3289fin Ärende: Statligt stöd nr N 542/2001 Sverige Skatteåtgärder för sjöfarten Fru Minister, Förfarande 1. I en skrivelse av den 4 juli 2001 anmälde

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.11.2002 C(2002) 4257 Ärende: Statligt stöd nr N 469/02 Finland Stöd för flisning av energivirke Herr Minister, 1. Förfarande: I en skrivelse av den 1 juli 2002, som

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.VI.2005 K(2005) 1943 Ärende: Statligt stöd nr N 220/2005 Sverige Ändring av den svenska stödordningen för regionalpolitiskt transportbidrag (f.d. N 146/1999) Fru

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd / Sverige - Stöd nr N 593/ Stöd för att främja utvecklingen av ekologiskt lantbruk

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd / Sverige - Stöd nr N 593/ Stöd för att främja utvecklingen av ekologiskt lantbruk EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11-05-2005 K(2005) 1466 Ärende: Statligt stöd / Sverige - Stöd nr N 593/2004 - Stöd för att främja utvecklingen av ekologiskt lantbruk Fru Minister, Kommissionen önskar

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 05-02-2003 C(2003)382fin Ärende: Statligt stöd N 789/2002 Sverige Elcertifikatsystemet Fru Minister, 1. FÖRFARANDE I en skrivelse av den 6 december 2002, registrerad

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 370/2009 Finland Befrielse från accis på biobränsle som beviljats St1 Ab

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 370/2009 Finland Befrielse från accis på biobränsle som beviljats St1 Ab EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2009 K(2009)8497 Ärende: Statligt stöd nr N 370/2009 Finland Befrielse från accis på biobränsle som beviljats St1 Ab Herr Minister, Jag har nöjet att meddela att

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 9.7.2002 KOM(2002) 365 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om tillåtelse, i enlighet med artikel 8.4 i direktiv 92/81/EEG, för Sverige att tillämpa en differentierad

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 40/2003 Sverige Åtgärder för att främja visst bostadsbyggande

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 40/2003 Sverige Åtgärder för att främja visst bostadsbyggande EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24-06-2003 C(2003)1762fin Ärende: Statligt stöd N 40/2003 Sverige Åtgärder för att främja visst bostadsbyggande Fru Minister, 1. Förfarande I en skrivelse av den 21

Läs mer

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. EUROPEAN EUROPEISKA COMMISSION KOMMISSIONEN Bryssel den 26.11.2013 C (2013) 3866 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

Läs mer

Skattebefrielse för biobränslen som används för uppvärmningsändamål och till stationära motorer

Skattebefrielse för biobränslen som används för uppvärmningsändamål och till stationära motorer EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 29.VIII.2008 K(2008)4683 Ärende: N59/2008 Finland Skattebefrielse för biobränslen som används för uppvärmningsändamål och till stationära motorer Herr minister, 1.

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr SA.38421 (2014/NN) Sverige Sveriges energibeskattning vad gäller biodrivmedel till blandning förlängning

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr SA.38421 (2014/NN) Sverige Sveriges energibeskattning vad gäller biodrivmedel till blandning förlängning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.6.2014 C(2014) 4350 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter

Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23-03-2001 SG(2001) D/287103 Ärende: Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter Herr Minister, I enlighet med artikel 88.3

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13-05-2003 C(2003)1471fin Ärende: Statligt stöd N 591/2002 - Finland CIRR - system för finansiering av fartyg Herr Minister, (1) Efter att ha granskat de upplysningar

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. N 639/99 - Regionalstödskarta 2000 2006 (Sverige)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. N 639/99 - Regionalstödskarta 2000 2006 (Sverige) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.04.2000 SG(2000) D/ 103189 Ärende: N 639/99 - Regionalstödskarta 2000 2006 (Sverige) Fru minister, I. FÖRFARANDE (1) I en skrivelse av den 22 oktober 1999, registrerad

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 156/ Sverige Energiskatt på el som förbrukas av tillverkningsindustrin

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 156/ Sverige Energiskatt på el som förbrukas av tillverkningsindustrin EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.06.2004 C(2004)2200fin Ärende: Statligt stöd N 156/2004 - Sverige Energiskatt på el som förbrukas av tillverkningsindustrin Fru Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093 Ärende: Statligt stöd N 66/2009 Sverige Ordning för statligt stöd till solceller Herr Minister, 1. FÖRFARANDE 1) De svenska myndigheterna anmälde

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.03.2002 C(2002)930fin Ärende: Statligt stöd nr N 801/2001 Finland Stöd till passagerarfartyg FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 22 oktober 2001, som registrerades

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förordning om regionalt utvecklingsbidrag. I. FÖRFARANDE DETALJERAD BESKRIVNING

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förordning om regionalt utvecklingsbidrag. I. FÖRFARANDE DETALJERAD BESKRIVNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.05.2000 SG(2000) D/ 103903 Ärende: Statligt stöd nr N 646/99 - Sverige Förordning om regionalt utvecklingsbidrag. Fru minister, I. FÖRFARANDE (1) I en skrivelse av

Läs mer

2.3. Varaktighet. Två år från ikraftträdandet. 2.4. Stödmottagare. Uppfödare i norra Sverige norr om 62:a breddgraden. 2.5. Syfte

2.3. Varaktighet. Två år från ikraftträdandet. 2.4. Stödmottagare. Uppfödare i norra Sverige norr om 62:a breddgraden. 2.5. Syfte EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den, C(2002)1790fin Ärende : Statligt stöd nr N 4/2002 Sverige Stöd för kadavertransporter Fru minister, Kommissionen vill informera Sverige om att den efter att ha granskat

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.01.2004 C(2004)5fin Ärende: Statligt stöd N 635/2002 - Sverige Efterbehandling av förorenade områden Fru Minister, Genom en skrivelse daterad den 18 september 2002,

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.06.2004 C (2004)/ 2028 fin Ärende: Statligt stöd N 58/2004 och N 60/2004 - Finland Undsättnings- och omstruktureringsstöd till små och medelstora företag i Finland

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.X.2004 C(2004)3909fin Ärende : Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag Fru Minister, 1.

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA (2015/N) Sverige Skattebefrielser för biogas som används som motorbränsle

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA (2015/N) Sverige Skattebefrielser för biogas som används som motorbränsle EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2015 C(2015) 9345 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Statligt stöd

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 06.07.2010 K(2010)4494 slutlig Ärende: Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion Herr Minister, Kommissionen vill med denna skrivelse

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.01.2012 K(2012) 495 slutlig Ärende: Statligt stöd SA.33609 (2011/N) Sverige Sjöfartsstöd Herr Minister! 1. FÖRFARANDE OCH BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN (1) Den 9 november

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/678/EU om bemyndigande för Republiken Italien att fortsätta

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 5.1.2005 KOM(2004) 852 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Sverige att tillämpa en nedsatt skattesats för el som förbrukas

Läs mer

Statligt stöd N 359/07 Finland Förlängning och ändring av stödordning N 75/02 för energisektorn

Statligt stöd N 359/07 Finland Förlängning och ändring av stödordning N 75/02 för energisektorn EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.XI.2007 K(2007)6085 Ärende: Statligt stöd N 359/07 Finland Förlängning och ändring av stödordning N 75/02 för energisektorn Herr minister, Kommissionen önskar härmed

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 13.III.2006 K(2006)849. Statligt stöd nr N 112/2004 Sverige Skattebefrielse för biodrivmedel

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 13.III.2006 K(2006)849. Statligt stöd nr N 112/2004 Sverige Skattebefrielse för biodrivmedel EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.III.2006 K(2006)849 Ärende: Statligt stöd nr N 112/2004 Sverige Skattebefrielse för biodrivmedel Fru minister, Kommissionen vill härmed meddela Sverige att den, efter

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17-VII-2006 C (2006) 3329 Ärende: Statligt stöd N 184/2006 Sverige Stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i flerbostadshus Hr. Minister, 1. FÖRFARANDE (1)

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.I.2005 C(2005)47 fin Ärende: Statligt nr NN 66/2003 - Sverige Förlängning och ändring av miljöstödsåtgärd Fru minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 18

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.10.2018 COM(2018) 714 final 2018/0367 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Nederländerna att införa en särskild åtgärd som avviker från

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 01.08.2002 C(2002)2886 fin. Ärende: Statligt stöd nr NN 75/2002 Finland Differentierade energiskattesatser på el Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/677/EU om bemyndigande för Luxemburg att tillämpa en åtgärd

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Ärende: Statligt stöd N 726/2002 Sverige Värmeproduktion i kraftvärmeverk Bryssel, 11-06-2003 C(2003)1749fin Fru Minister, Kommissionen vill härmed underrätta Sverige om att den

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

1. Ärende Statligt stöd N 785/00 Svenskt bidrag till fartygsförlagd utbildning.

1. Ärende Statligt stöd N 785/00 Svenskt bidrag till fartygsförlagd utbildning. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.02.2001 SG(2001) D/ 286567 Fru Minister, 1. Ärende Statligt stöd N 785/00 Svenskt bidrag till fartygsförlagd utbildning. 2. Förfarande I en skrivelse registrerad

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 20.11.2008 K(2008) 7333. Statligt stöd nr N 442/2008 Sverige Sjöfartsstöd. Herr Minister, 1.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 20.11.2008 K(2008) 7333. Statligt stöd nr N 442/2008 Sverige Sjöfartsstöd. Herr Minister, 1. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.11.2008 K(2008) 7333 Ärende: Statligt stöd nr N 442/2008 Sverige Sjöfartsstöd Herr Minister, 1. FÖRFARANDE 1. Genom en elektronisk anmälan av 2 september 2008 anmälde

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Gemenskapens växtsortsmyndighet

EUROPEISKA UNIONEN Gemenskapens växtsortsmyndighet EUROPEISKA UNIONEN Gemenskapens växtsortsmyndighet BESLUT AV GEMENSKAPENS VÄXTSORTSMYNDIGHETS FÖRVALTNINGSRÅD av den 25 mars 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 7-19

ÄNDRINGSFÖRSLAG 7-19 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 9.11.2009 2009/0106(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 7-19 Förslag till yttrande Mario Pirillo (PE430.259v01-00) Förslag till rådets

Läs mer

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR CT/CA-012/2004/01sv ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR STYRELSEN HAR FATTAT DETTA BESLUT med beaktande av rådets förordning

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr. NN 139/2001 Sverige Försäkringsgarantier avseende luftfartssektorn

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr. NN 139/2001 Sverige Försäkringsgarantier avseende luftfartssektorn EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.12.2001 C (2001)3976fin Ärende: Statligt stöd nr. NN 139/2001 Sverige Försäkringsgarantier avseende luftfartssektorn Fru minister, FÖRFARANDE 1. I en skrivelse daterad

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.7.2018 C(2018) 4847 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

Helsingfors den 25 mars 2009 Dok: MB/12/2008 slutlig

Helsingfors den 25 mars 2009 Dok: MB/12/2008 slutlig Helsingfors den 25 mars 2009 Dok: MB/12/2008 slutlig BESLUT OM GENOMFÖRANDE AV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS

Läs mer

Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter

Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 28-10-2002 C(2002) 4136 Ärende: Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter Herr Minister,

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 03.06.2013 C(2013) 3397 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Statligt stöd Finland SA.41559 (2015/N) Stöd för avbytartjänster inom jordbruket på Åland Bryssel den 22.6.2015 C(2015) 4357 final Efter att ha granskat upplysningarna från era

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA (2015/N) Finland Ändring av regionalstödskartan användning av befolkningsreserven

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA (2015/N) Finland Ändring av regionalstödskartan användning av befolkningsreserven EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.05.2015 C(2015) 3104 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Ärende : Statligt stöd N 179/20 04 Finland Systemet med en garanticentral för kommunerna i Finland

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Ärende : Statligt stöd N 179/20 04 Finland Systemet med en garanticentral för kommunerna i Finland EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, 16.06.2004 C(2004)2034fin Ärende : Statligt stöd N 179/20 04 Finland Systemet med en garanticentral för kommunerna i Finland Herr minister, 1. Förfarande (1) Genom en skrivelse

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2009/790/EG om bemyndigande för Republiken Polen att tillämpa

Läs mer

Riktlinjer för fastställande och anmälan av. tillämpning av direktiv 98/34/EG

Riktlinjer för fastställande och anmälan av. tillämpning av direktiv 98/34/EG Riktlinjer för fastställande och anmälan av skattemässiga eller finansiella åtgärder vid tillämpning av direktiv 98/34/EG Dessa riktlinjer innehåller endast uppfattningar som kan tillskrivas generaldirektoratet

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 augusti 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 augusti 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 18 augusti 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2017/0192 (NLE) 11696/17 FISC 174 FÖRSLAG från: inkom den: 11 augusti 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 13.05.2009 K(2009)3545 slutlig. Statligt stöd N 98/2009 Sverige Utbildningsstöd till Scania.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 13.05.2009 K(2009)3545 slutlig. Statligt stöd N 98/2009 Sverige Utbildningsstöd till Scania. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.05.2009 K(2009)3545 slutlig Ärende: Statligt stöd N 98/2009 Sverige Utbildningsstöd till Scania Herr Minister, 1. FÖRFARANDE (1) Den 17 februari 2009 anmälde Sverige

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling PRELIMINÄR VERSION 2001/0266(CNS) 14 mars 2002 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA.32834 (2011/N) Sverige Nedsättning av egenavgifter för egenföretagare

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA.32834 (2011/N) Sverige Nedsättning av egenavgifter för egenföretagare EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 07.12.2011 K (2011) 8902 slutlig Ärende: Statligt stöd SA.32834 (2011/N) Sverige Nedsättning av egenavgifter för egenföretagare Herr minister, I. Förfarande 1. Genom

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) / av den

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.8.2017 C(2017) 5635 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) / av den 16.8.2017 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/1240 vad gäller avsättning av

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 211/99 - Ändring av stödordningen Finansiering genom regionala utvecklingsbolag

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 211/99 - Ändring av stödordningen Finansiering genom regionala utvecklingsbolag EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 08.08.2000 SG(2000) D/ 106089 Ärende : Statligt stöd nr N 211/99 - Ändring av stödordningen Finansiering genom regionala utvecklingsbolag Fru minister, 1. FÖRFARANDE

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.03.2014 C(2014) 1823 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, 31.12.2003 L 346/19 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2336/2003 av den 30 december 2003 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 670/2003 om inrättande av särskilda åtgärder för marknaden

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 4 augusti 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 4 augusti 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 4 augusti 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2017/0183 (NLE) 11618/17 FISC 172 FÖRSLAG från: inkom den: 3 augusti 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.11.2017 COM(2017) 659 final 2017/0296 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Republiken Lettland att tillämpa en särskild åtgärd som avviker

Läs mer

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 372, 31/12/1985 s. 0031-0033

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.2.24 C(24)316fin Ärende: Statligt stöd N 484/23 Sverige Ändring av CO 2 -skattenedsättningen för tillverkningsindustrin Statligt stöd N 497/23 Sverige Förlängning

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 5.11.2008 K(2008) 6684 Ärende: Statligt stöd nr N 234/2008 - Sverige Stöd för investeringar i solvärme Herr Minister, 1. FÖRFARANDE 1) De svenska myndigheterna anmälde

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM104. Ändring i alkoholskattedirektivet. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM104. Ändring i alkoholskattedirektivet. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Ändring i alkoholskattedirektivet Finansdepartementet 2018-06-13 Dokumentbeteckning COM(2018) 334 Förslag till rådets direktiv om ändring i direktiv 92/83/EEG om harmonisering

Läs mer

Statligt stöd - Finland Stöd nr N 238/99 Regionalstödskartor för perioden FINLAND

Statligt stöd - Finland Stöd nr N 238/99 Regionalstödskartor för perioden FINLAND EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den SG(99) D/ Ärende: Statligt stöd - Finland Stöd nr N 238/99 Regionalstödskartor för perioden 2000 2006 - FINLAND Fru Minister, Som svar på kommissionens skrivelse SG(98)

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.XII.2006 K (2006) 6719 slutlig Ärende: Statligt stöd N 431/2006 Sverige Regionalstödskarta 2007 2013 Herr minister, 1. FÖRFARANDE (1) Genom en elektronisk anmälan

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2013/53/EU om bemyndigande för Konungariket Belgien

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.1.2018 COM(2018) 5 final 2017/0361 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Republiken Malta att tillämpa en särskild åtgärd som avviker från

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 28.11.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning 0824/2008, ingiven av Kroum Kroumov, bulgarisk medborgare, och undertecknad av ytterligare

Läs mer

Statligt stöd N 310/2005 - Sverige Åtgärder i samband med stormen i södra Sverige den 8-9 januari 2005.

Statligt stöd N 310/2005 - Sverige Åtgärder i samband med stormen i södra Sverige den 8-9 januari 2005. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 07.XII.2005 K(2005)4686 slutig Ärende: Statligt stöd N 310/2005 - Sverige Åtgärder i samband med stormen i södra Sverige den 8-9 januari 2005. Fru Minister, Kommissionen

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.3.2010 KOM(2010)114 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift som mjölkproducenterna

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV

Förslag till RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller

Läs mer

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 30.4.2012

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 30.4.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2012 C(2012) 3011 final KOMMISSIONENS YTTRANDE av den 30.4.2012 enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 714/2009 och artikel 10.6 i direktiv 2009/72/EG Sverige

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.05.2001 KOM(2001) 266 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering

Läs mer

Nr L 378/58 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING RÅDETS DIREKTIV. av den 21 december 1982

Nr L 378/58 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING RÅDETS DIREKTIV. av den 21 december 1982 03/Vol. 15 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 215 382L0894 Nr L 378/58 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING 31.12.82 RÅDETS DIREKTIV av den 21 december 1982 om anmälan av djursjukdomar

Läs mer

Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet

Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 05.08.2009 K(2009)6228 slutlig Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet Herr Minister, FÖRFARANDE (1) Genom

Läs mer

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (Text med betydelse för EES) 1. I detta tillkännagivande beskrivs

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 16.4.2003 KOM(2003) 186 slutlig 2003/0075 (CNS) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiven 92/79/EEG och 92/80/EEG i syfte att bemyndiga Frankrike

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 6.12.2007 KOM(2007) 772 slutlig 2007/0273 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsatt punktskattesats för öl som

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 FÖRSLAG från: inkom den: 8 juni 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU,

Läs mer

7521/08 SH/ss,lh DG G I

7521/08 SH/ss,lh DG G I EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 1 april 2008 (OR. en) 7521/08 FISC 30 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: RÅDETS BESLUT om tillåtelse för Italien att i vissa geografiska områden tillämpa nedsatta

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 24.4.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0930/2005, ingiven av Marc Stahl (tysk medborgare), om erkännande i Tyskland av examina

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN SV RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN om läget när det gäller arbetet med riktlinjerna för statligt stöd till tjänster av allmänt ekonomiskt intresse 1. RAPPORTENS SYFTE I sina slutsatser uppmanar Europeiska rådet

Läs mer