EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 13.III.2006 K(2006)849. Statligt stöd nr N 112/2004 Sverige Skattebefrielse för biodrivmedel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 13.III.2006 K(2006)849. Statligt stöd nr N 112/2004 Sverige Skattebefrielse för biodrivmedel"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.III.2006 K(2006)849 Ärende: Statligt stöd nr N 112/2004 Sverige Skattebefrielse för biodrivmedel Fru minister, Kommissionen vill härmed meddela Sverige att den, efter att ha granskat de uppgifter som de svenska myndigheterna har lämnat i ovannämnda ärende, har beslutat att inte invända mot stödet. 1 Förfarande (1) Genom skrivelse av den 25 februari 2004 anmälde Sverige sin avsikt att bevilja stöd för biodrivmedel. 1 Stödåtgärden registrerades under nummer N 112/04. Kommissionen begärde ytterligare uppgifter genom skrivelser av den 22 april 2004, den 10 maj 2004, den 25 augusti 2004 och den 21 december Sverige svarade genom skrivelser av den 30 juni 2004, den 3 november 2004, den 26 januari 2005 och den 7februari 2006, där kommissionen underrättades om vissa väsentliga ändringar av den ursprungliga anmälan. 2 Beskrivning av åtgärden (2) Den svenska punktskatten föreskrivs i lagen (1994:1776) om skatt på energi och består av två delar, nämligen en energiskatt och en koldioxidskatt. Sverige har redan en stödordning som delvis befriar biodrivmedel från punktskatten på drivmedel 2. Sverige hade målsättningen att biodrivmedel skulle utgöra minst 3 %, räknat på grundval av 1 Sverige använder i själva verket begreppet koldioxidneutrala drivmedel. Kommissionen noterar emellertid att produktionen av biobränslen och odlingen av grödor i regel konsumerar fossila bränslen och ger upphov till koldioxidutsläpp. Begreppet biodrivmedel används i detta beslut som ett allmänt begrepp och inkluderar vätgas från förnybara källor, som inte säkert omfattas av definitionen av biobränslen i gemenskapslagstiftningen i övrigt, se punkterna 13 och 17 nedan. 2 Ärende N480/2002, EUT C 33, , s. 7. Statsrådet Laila FREIVALDS Chef för Utrikesdepartementet Arvfurstens palats Gustav Adolfs torg 1 SE Stockholm Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel België Telefon: (0)

2 energiinnehåll, av den totala konsumtionen av bensin och diesel för transportändamål år Denna målsättning är förenlig med det referensvärde på 5,75 % för 2010 som föreskrivs i gemenskapslagstiftningen, se punkt 12 nedan. För att uppfylla målsättningen skulle det dock inte räcka att bara delvis befria biodrivmedel från skatt. Sverige anmälde därför sin avsikt att införa följande tre ändringar av den existerande stödordningen: 1. Öka nedsättningen av punktskatten, så att alla drivmedel som omfattas av stödordningen helt befrias från energi- och koldioxidskatten. 2. En utvidgning av stödordningen till vätgas som drivmedel och vätgas för framställning av el i bränslecellsdrivna fordon, förutsatt att vätgasen är framställd med en biologiskt baserad produktionsmetod eller annan metod som inte ger nettoutsläpp av koldioxid till atmosfären. 3. En förlängning av stödordningen till den 31 december Beträffande bioetanol som använts för låginblandning i drivmedel är punktskattenedsättningen bara tillämplig på etanol klassificerad som odenaturerad etanol under KN-nr (3) Definitionen av koldioxidneutrala drivmedel är oförändrad, dvs. den avser animaliska och vegetabiliska fetter och derivat av dessa, alkoholer, etrar och kolväten, förutsatt att produktens kolatomer är av biologiskt och inte fossilt ursprung. Vätgas kommer också att omfattas av stödet, om den används antingen direkt som drivmedel eller för framställning av el i bränslecellsdrivna fordon, förutsatt att vätgasen framställs av el från förnybara energikällor eller med en biologiskt baserad produktionsmetod eller annan metod som inte ger nettoutsläpp av koldioxid till atmosfären. (4) Till skillnad från i andra delar av Europa är det volymmässigt dominerande biodrivmedlet i Sverige etanol, till största delen som låginblandning med 5 % i bensin. En mindre men växande etanolmängd används för E85, som består av 85 % etanol, 12 % bensin och 3 % denatureringsmedel, och som bara kan användas i bränsleflexibla fordon (FFV). Ett antal stadsbussar drivs också med praktiskt taget ren etanol. (5) Energi- och koldioxidskatten på bensin av miljöklass 1 är 2,84 respektive 2,12 kronor per liter, sammanlagt 4,96 kronor (0,53 euro) per liter. Motsvarande skatt på dieselolja av miljöklass 1 är 1,036 respektive 2,609 kronor per liter, sammanlagt 3,645 kronor (0,39 euro) per liter. Stödet består i full befrielse från dessa skatter 3. I blandningar av biodrivmedel och fossila drivmedel är den andel som består av biodrivmedel befriad från punktskatter. (6) Åtgärden avser alla producenter och importörer av sådana biodrivmedel som omfattas av stödordningen. Sverige beräknar att stödet kommer att ge ett skatteinkomstbortfall på omkring miljoner kronor år 2005 (129 miljoner euro). Marknaden för låginblandad bioetanol skulle i stort sett vara mättad. Viss tillväxt väntas på marknaden för E85 för bränsleflexibla fordon och etanol för bussar. När anmälan gjordes fanns det drygt 20 potentiella aktörer i Sverige. I tabell 1 visas uppgifter om förväntad försäljning och förväntat skatteinkomstbortfall som Sverige lämnat. 3 Sverige har för närvarande tre olika punktskattesatser för både bensin och dieselolja i enlighet med olika miljönormer. För detta beslut är dock bara bensin av miljöklass 1 relevant, eftersom denna står för nästan 100 % av den svenska bensinmarknaden. 2

3 Tabell 1: förväntad försäljning och förväntat skatteinkomstbortfall Drivmedel/ ändamål Ersatt drivmedel Skatteinkomst bortfall 2004 (milj. kronor) Volym 2004 (m 3 ) Skatteinkomst bortfall 2005 (milj. kronor) Volym 2005 (m 3 ) Etanol/låginblandning Bensin Etanol/E85 Bensin Etanol/buss- Diesel drivmedel RME/låginblandning Diesel RME/100 % Diesel Summa: (7) Stödet för vätgas från förnybar el inskränker sig för tillfället till att gälla ett treårigt forskningsprojekt som avser tre stadsbussar i Stockholm, med ett beräknat stöd på bara kronor ( euro) per år 4. Den förnybara elen kan komma direkt från exempelvis ett kraftvärmeverk som drivs med biodrivmedel eller indirekt från nätet. I det senare fallet skall skattemyndigheten kontrollera elens ursprung genom det existerande elcertifikatssystemet. Direkt framställning av vätgas, exempelvis med trädbränsle, förekommer endast i mycket liten skala. Forskning förekommer om ny produktionsteknik, exempelvis användning av blågröna bakterier och fotosyntes, men väntas inte resultera i någon tillämpning vare sig på kort eller medellång sikt. (8) Sverige kommer att ta fram årliga övervakningsrapporter om stödets funktion och effekter. Uppgifterna kommer att användas för att se över beskattningen, i syfte att undvika överkompensation. Kommissionen skall få kopior av årsrapporterna. (9) Sverige har lämnat detaljerade beräkningar där kostnaderna för biodrivmedel jämförs med motsvarande fossila drivmedel. Dessa beräkningar sammanfattas i bilagan till detta beslut. (10) Kommissionen avser att under 2006 utarbeta en utvärderingsrapport efter halva tiden av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/30/EG av den 8 maj 2003 om främjande av användningen av biodrivmedel eller andra förnybara drivmedel 5. I detta sammanhang eller tidigare kan kommissionen komma att lämna rekommendationer till medlemsstaterna om de metoder som används för att främja biodrivmedel. Sverige har åtagit sig att på bästa sätt ändra stödordningen, om det skulle krävas för att på lämpligt sätt följa upp sådana eventuella rekommendationer. Sverige har åtagit sig att anmäla stödet på nytt, om sådana ändringar väsentligen skulle påverka stödvillkoren. Dessutom har Sverige åtagit sig att i årsrapporterna göra en bedömning av hur tillgång och efterfrågan utvecklar sig på den svenska biodrivmedelsmarknaden EUT L 123, , s

4 3 Bedömning av åtgärden 3.1 Statligt stöd i den mening som avses i artikel 87.1 i EG-fördraget (11) Åtgärden utgör statligt stöd i den mening som avses i artikel 87.1 i EG-fördraget. Den beviljas av en medlemsstat och finansieras med statliga medel, eftersom skattebefrielsen innebär att staten går miste om skatteintäkter som den annars skulle ha haft. Åtgärden snedvrider konkurrensen, eftersom den selektivt gynnar biodrivmedelsproducenterna, helt i enlighet med dess syfte. De som gynnas av skattenedsättningen kan inte betraktas som drivmedlets slutkonsumenter, eftersom det pris de betalar ungefär bör motsvara priset på drivmedel som direkt konkurrerar med biodrivmedel, nämligen traditionella drivmedel. Däremot gynnar åtgärden biodrivmedelsproducenterna, eftersom de får en högre vinst på sina produkter. Drivmedel och biodrivmedel är föremål för betydande handel mellan medlemsstaterna och åtgärden får därför antas påverka denna handel. 3.2 Gemenskapens politik för miljövänliga drivmedel (12) Att främja biodrivmedel och andra förnybara drivmedel som ersättning för dieselolja eller bensin för transportändamål är en väl förankrad prioritet för gemenskapen, eftersom de förstnämnda drivmedlen förväntas bidra till mål som minskade koldioxidutsläpp och säkrad tillgång till miljövänlig energi. Närmare bestämt fastställs i artikel 3 i direktiv 2003/30/EG ett referensvärde på 5,75 % för all bensin och diesel för transportändamål som släpps ut på medlemsstaternas marknader, vilket skall uppnås senast den 31 december Kommissionens politik för biodrivmedel framgår också av kommissionens meddelanden Handlingsplan för biomassa av den 7 december 2005 och En EU-strategi för biodrivmedel av den 8 februari (13) I direktiv 2003/30/EG definieras biodrivmedel som flytande eller gasformigt bränsle för transport, som framställs av biomassa. Biomassa definieras här som den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och restprodukter från jordbruk (inklusive material av vegetabiliskt och animaliskt ursprung), skogsbruk och därmed förknippad industri, liksom den biologiskt nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall. Andra förnybara drivmedel betyder andra förnybara drivmedel för transportändamål än biodrivmedel, med ursprung från förnybara energikällor enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/77/EG av den 27 september 2001 om främjande av el producerad från förnybara energikällor på den inre marknaden för el 7. I artikel 2 a i sistnämnda direktiv anges följande förnybara energikällor: vindkraft, solenergi, jordvärme, våg- och tidvattenenergi, vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från avloppsreningsanläggningar och biogas. (14) Politiken för biodrivmedel är en logisk del av den övergripande politiken för generellt främjande av förnybara energikällor 8. 6 KOM(2005) 628 slutlig och KOM(2006) 34 slutlig. 7 EGT L 283, , s Se exempelvis kommissionens vitbok från 1997 om förnybara energikällor [KOM (1997) 599 slutlig, ], grönboken om en strategi för trygg energiförsörjning i Europeiska unionen [KOM(2000) 769, ] samt kommissionens meddelande om alternativa bränslen för vägtransport och om åtgärder för att främja användningen av biobränslen [KOM(2001) 547, ]. 4

5 (15) Gemenskapens mål och politik på detta område återspeglas även i gemenskapens energiskattepolitik, särskilt i rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet 9. Enligt artikel 16.1 i det direktivet får medlemsstaterna tillämpa skattebefrielse eller skattenedsättning på biodrivmedel, om de består av eller innehåller en eller flera av följande produkter: 1) produkter enligt KN-nummer (olika animaliska och vegetabiliska fetter och oljor), 2) produkter enligt KN-nummer och (olika blandningar av estrar och glycerol) för de beståndsdelar som framställts av biomassa, 3) produkter enligt KN-nummer och (etanol) som inte är av syntetiskt ursprung, 4) produkter som framställts av biomassa, inklusive produkter enligt KN-nummer 4401 och 4402 (olika träprodukter). För blandade drivmedel får nedsättningen bara avse biodrivmedelsdelen, vilket är fallet i förevarande ärende. (16) Av detta framgår att det finns en mindre skillnad mellan definitionerna i direktiv 2001/77/EG och definitionerna av energiprodukter i direktiv 2003/96/EG. Villkoren för sådan befrielse beror på hur drivmedlet klassificeras. Alla förnybara drivmedel som Sverige vill undanta omfattas av artikel 16.1 i direktiv 2003/96/EG, förutom vissa typer av vätgas för särskild användning. Vätgas finns inte i förteckningen över energiprodukter enligt artikel 2.1 i det direktivet, men om vätgas används direkt som drivmedel, skall det enligt artikel 2.3 andra stycket beskattas i nivå med likvärdigt motorbränsle. Framställs vätgasen av biomassa, kan den befrias från energiskatt enligt artikel 16.1 fjärde strecksatsen. Framställs den inte av biomassa, utan exempelvis av andra koldioxidneutrala elenergikällor som vattenkraft, kan skattebefrielse bara medges enligt artikel 15.1 a i det direktivet, om befrielsen är tillämplig på pilotprojekt för teknisk utveckling av mer miljövänliga produkter eller för bränslen från förnybara källor. Sverige har bekräftat att man kommer att bevilja stöd för sådana projekt, dock inte enligt den förevarande anmälda stödordningen, utan endast enligt den svenska stödordning som medger stöd för pilotprojekt av denna typ 10. (17) Av punkt 2 ovan framgår att vätgas även kan användas för framställning av el i bränslecellsdrivna fordon. Sådan el är som huvudregel skattepliktig. Medlemsstaterna får dock enligt artikel 15.1 b femte strecksatsen tillämpa skattebefrielse på el som alstras från bränsleceller 11. (18) Den anmälda åtgärden är alltså förenlig med gemenskapens skattelagstiftning. 3.3 Förenlighet med den gemensamma marknaden enligt reglerna för statligt stöd (19) Ett undantag från den generella regeln om oförenlighet enligt artikel 87.1 i EG-fördraget medges enligt artikel 87.3 c för stöd för att underlätta utveckling av vissa näringsverksamheter eller vissa regioner, när det inte påverkar handeln i negativ riktning i en omfattning som strider mot det gemensamma intresset. 9 EUT L 283, , s N 512/2002 [EUT C75, , s. 2], utvidgat och förlängt genom N 197/2004, som kommissionen godkände den 1 juni 2005 och som ännu inte offentliggjorts. 11 En annan grund för att befria el som alstras från bränsleceller kan, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, vara artikel 21.5 tredje stycket andra meningen. 5

6 (20) Med beaktande av ändamålet med den anmälda åtgärden har kommissionen bedömt den på grundval av gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till skydd för miljön 12 (nedan kallade riktlinjerna ). Det kan inte uteslutas att en del av stödet kommer att avse sådana jordbruksprodukter som upptas i bilaga I till fördraget. Stödet för dessa produkter faller under gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till jordbrukssektorn 13 och omfattas inte av riktlinjerna för miljöstöd enligt punkt 7 i dessa. I avsnitt i riktlinjerna för statligt stöd till jordbrukssektorn fastställs det emellertid att kommissionen i välgrundade fall, såsom stöd till utveckling av biobränslen, också får godkänna driftstöd i de fall där det är uppenbart att sådant stöd är nödvändigt för att kompensera för de extra kostnader det innebär att använda miljövänliga alternativ i stället för konventionella produktionsprocesser. Stödet bör vara begränsat till att neutralisera effekterna av de extra kostnaderna och bör ses över regelbundet, åtminstone vart femte år. Eftersom stödet enbart avser biodrivmedel som inte skulle vara konkurrenskraftigt på marknaden utan stöd och då stödnivån ses över varje år, uppfyller den anmälda stödordningen dessa villkor. (21) Enligt avsnitt E.3.3 i riktlinjerna skall driftsstöd till produktion av förnybar energi i princip godkännas. Kommissionen anser att sådant stöd bör särbehandlas på grund av de problem som dessa energikällor ibland haft med att kunna konkurrera med konventionella energikällor. Definitionen av biodrivmedel vätgas (22) Biodrivmedlen är förnybara energikällor i den mening som avses i punkt 6 i gemenskapens riktlinjer. Vätgas som framställs med förnybara energikällor är inget undantag, även om produktionskedjan har fler led än de flesta andra biodrivmedel. Undvikande av överkompensation (23) Kommissionen noterar att stödnivåerna är proportionerliga mot målen för Sveriges och gemenskapens biodrivmedelspolitik. Vidare visar uppgifterna om kostnaden för produktion av biodrivmedel i bilagan att stödet bara delvis täcker skillnaden mellan produktionskostnaden för biodrivmedel och marknadspriset för det energislaget. Kommissionen konstaterar att importerat biodrivmedel kan ha en stark konkurrensställning i förhållande till europeiska drivmedel, bl.a. beroende på valutakursen. Det är dock oundvikligt med olika konkurrenskraft på marknader där producenter av likartade produkter använder olika råmaterial, med olika produktionsteknik. Eftersom stödet i fråga ger samma förmån till alla bioetanolproducenter, är skillnaderna i lönsamhet bara ett uttryck för skillnader i effektivitet, som skulle förelegat även utan stöd. Kommissionen drar därför slutsatsen att det på det hela taget inte föreligger någon överkompensation i den mening som avses i punkt 56 i riktlinjerna. (24) I linje med punkt 60 i riktlinjerna finns det ingen anledning att begränsa driftsstödet till avskrivning av anläggningar, eftersom drivmedlen i fråga är biomassa eller jämställda produkter som kräver lägre investeringar men innebär högre driftskostnader än för andra förnybara energikällor. 12 EGT C 37, , s EGT C 28, , s. 2. 6

7 Andra villkor (25) Åtgärden uppfyller övriga krav i reglerna om statligt stöd. Den är tidsbegränsad och Sverige har åtagit sig att lämna årliga övervakningsrapporter till kommissionen, med all relevant information om produktionskostnaderna för biodrivmedel och marknadspriset på drivmedel för att visa att ingen överkompensation förekommer. Sverige har också bekräftat att man vid behov kommer att göra årliga anpassningar av skattebefrielsen, för att undvika eventuell överkompensation i framtiden. Vidare skall man på bästa sätt ändra stödordningen, om det skulle krävas för att på lämpligt sätt följa upp kommissionens rekommendationer om medel för att främja biodrivmedel. 4 Beslut (26) På ovan anförda grunder drar kommissionen slutsatsen att den anmälda stödåtgärden är förenlig med den gemensamma marknaden, eftersom den uppfyller villkoren i avsnitt E.3.3 i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till skydd för miljön. Kommissionen beslutar därför att inte invända mot åtgärden. (27) Om denna skrivelse innehåller konfidentiella uppgifter som inte bör spridas, uppmanas Ni att informera kommissionen om detta inom femton arbetsdagar räknat från dagen för mottagandet av denna skrivelse. Om kommissionen inte har mottagit en motiverad begäran inom den föreskrivna fristen, kommer den att anse att Ni lämnat Ert samtycke till att denna skrivelse offentliggörs i sin helhet. Er begäran skall sändas med rekommenderat brev eller fax till Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för konkurrens Registreringsenheten för statligt stöd, SPA 3 6/5 B-1049 Bryssel Fax: (32-02) Högaktningsfullt På kommissionens vägnar Neelie KROES Ledamot av kommissionen 7

8 BILAGA Kostnadsjämförelser Använd växelkurs är 1 euro = 9,3086 kronor, som var den officiella kursen den 1 oktober Produktpriset på fossila drivmedel baseras på Rotterdamnoteringen för bensin Preem unleaded, high, cif och för dieselolja EN590, high, cif. Etanol för 5 % låginblandning (per liter) bioetanol bensin SEK Euro SEK Euro Total produktionskostnad i Sverige 5,25 0,56 2,62 0,28 Varav 3,20 0,34 - Råvarukostnader (vete) - Tillsatsämnen (enzymer/kemikalier) 0,15 0,02 - Personalkostnader och andra driftskostnader 1,59 0,17 - Avskrivning och finansiella kostnader 1,06 0,11 - Inkomster från biprodukter (t.ex. foder) -0,75 0,08 Normala distributionskostnader 14 0,90 0,10 0,90 0,10 Ytterligare kostnader, som inblandning, ökade 0,82 0,09 säkerhetskrav, kompensation till oljebolagen för justering Bruttomarginal 0,56 0,06 Energi/koldioxidskatt - - 4,96 0,53 Pris före moms 7,66 0,82 8,48 0,91 Moms 1,92 0,21 2,12 0,23 Pris inklusive moms 9,58 1,03 10,60 1,14 Kostnaden för högre konsumtion p.g.a. lägre 4,31 0,46 energiinnehåll i biodrivmedel 15 Kostnadsjämförelse 13,89 1,49 10,60 1,14 Fabrikspriset på bioetanol i exempelvis Brasilien är betydligt lägre, men till detta pris kommer ytterligare transportkostnader, depåkostnad vid brasiliansk hamn, avvattningskostnad och EUtull. Kostnadsjämförelsen ovan skulle därför även för importerad bioetanol resultera i ett högre pris än priset för fossilt drivmedel. 14 I detta ingår normala kostnader för lagring, transporter, kapital och underhåll av bensinstationer, hyror/arrenden, detaljistmarginal, marknadsföring, kontokort, bonus/återbäring/rabatter och nettovinst för detaljister. Dessa kostnader antas vara desamma som för fossila drivmedel. 15 Vid beräkningen av merkostnaderna använder kommissionen en justeringsfaktor för ren bioetanol på 1,45 och för biodieselolja en justeringsfaktor på 1,1. Värdena är hämtade från rapporten Stationary Applications of Liquid Biofuels, som finns tillgänglig på följande webbplats: Siffran för bioetanol motsvarar inte nödvändigtvis konsumentens intryck, eftersom effekten är mindre märkbar vid låginblandning. 8

9 Siffrorna ovan visar klart att även vid hög inblandning av etanol (E85) är förbrukningskostnaden för biodrivmedel högre än kostnaden för fossil bensin 16. Det samma gäller för etanol som används för bussar, om kostnaden jämförs med fossil dieselolja 17. Jämförelse mellan bensin och biogas för bilar från slaktavfall och gödsel I produktpriset för biogas ingår avskrivningar och finansiella kostnader, framställningskostnader (driftskostnader) samt krediter för råvaror. I bruttomarginalen ingår kapitalkostnader för distributionskedjan, detaljistmarginal, drifts- och underhållskostnader samt nettovinst. En mängdjustering har gjorts eftersom energiinnehållet i biogas är 9,7 kwh per Nm 3 (normalkubikmeter), medan energiinnehållet i bensin är 8,7 kwh per liter. En bensindriven bil förbrukar alltså cirka 11 % mer bensin i liter räknat än en jämförbar biogasdriven bil förbrukar biogas räknat i m 3. Biogas Bensin SEK Euro SEK Euro Total produktionskostnad 6,00 0,64 2,62 0,28 Distributionskostnader 3,73 0,40 0,90 0,10 Energi/koldioxidskatt - - 4,96 0,53 Pris före moms 9,73 1,05 8,48 0,91 Moms 2,43 0,26 2,12 0,23 Delsumma 12,16 1,31 10,60 1,14 Pris inklusive moms efter mängdjustering för ekvivalent bensin för bilar 10,91 1,17 10,60 1,14 Jämförelse mellan dieselolja och biogas för bussar från slaktavfall och gödsel (stora förbrukare) Distributionskostnaderna och därmed bruttomarginalen är lägre än distributionskostnaderna för biogas för bilar, eftersom de kan hållas nere genom geografisk närhet till kunderna när leveranserna främst avser tunga fordon i större städer (huvudsakligen bussar). Samma mängdjustering som vid biogas för bilar har gjorts. Biogas (m 3 ) Dieselolja (liter) SEK Euro SEK Euro Total produktionskostnad 6,00 0,64 2,94 0,32 Bruttomarginal 1,14 0,12 0,47 0,05 Energi/koldioxidskatt - - 3,64 0,39 Pris före moms 7,14 0,77 7,05 0,76 Moms 1,78 0,19 1,76 0,19 Delsumma 8,92 0,96 8,81 0,95 Pris inklusive moms efter mängdjustering för ekvivalent dieselolja för bussar 9,91 1,09 8,81 0,95 16 Vid kostnadsjämförelsen för E85 tillämpar Sverige en justeringsfaktor för energiinnehållet på 30 %. Denna siffra baseras på erfarenheter från i Sverige sålda bränsleflexibla bilar (FFV). 17 I detta fall hänvisar Sverige till en justeringsfaktor för energiinnehållet på 68 %, i linje med ovan nämnda studie, samt till en faktor på 74 % från branschen. 9

10 Rapsmetylester (RME) för 2% låginblandning För beräkningarna antas att kostnaderna i Sverige vid en produktion på m 3 per år skulle bli jämförbar med kostnaderna utanför landet. Bruttomarginalen för låginblandad RME beräknas som bruttomarginalen för drivmedlet den ersätter plus merkostnader för bland annat ytterligare distributionskostnader på 0,30 kronor (0,03 euro) per liter RME (inklusive lagring, myndighetskostnader, försäkringar, transporter och underhåll), före inblandning i dieselolja. Dessutom tillkommer en riskmarginal på cirka 0,50 kronor (0,06 euro) per liter RME. I denna ingår ägarnas avkastning på eget kapital (0,35 kronor (0,04 euro) per liter) samt riskmarginal i form av minskad lönsamhet vid variation i diesel- och rapsoljepriser. Det tillkommer även merkostnader för inblandning på cirka 0,10 kronor (0,01 euro) per liter RME. RME Dieselolja SEK Euro SEK Euro Total produktionskostnad 4,97 0,53 2,94 0,32 varav - Råvarukostnader (rapsolja) 4,50 0,48 - Tillsatsämnen och metanol 0,10 0,01 - Personalkostnader och andra driftskostnader 0,42 0,05 - Avskrivningar och finansiella kostnader 0,15 0,02 - Inkomster från biprodukter (råglycerol) -0,20-0,02 Bruttomarginal 2,25 0,24 0,47 0,05 Energi/koldioxidskatt - - 3,64 0,39 Pris före moms 7,22 0,78 7,05 0,76 Moms 1,77 0,19 1,76 0,19 Pris inklusive moms 8,99 0,97 8,81 0,95 RME (100 %) jämfört med dieselolja för mindre förbrukare När det gäller bruttomarginalen antas kostnaderna vid storskalig produktion och distribution vara cirka 0,77 kronor (0,08 euro) högre per liter jämfört med dieselolja. Ersättning krävs för uppgradering av tankstationer samt distributionskostnader till tankstället (inklusive lagring, myndighetskostnader, försäkringar, transporter och underhåll) och en viss riskmarginal. RME 100 % Dieselolja SEK Euro SEK Euro Total produktionskostnad 4,97 0,53 2,94 0,32 Bruttomarginal 2,10 0,23 0,47 0,05 Energi/koldioxidskatt - - 3,64 0,39 Pris före moms 7,07 0,76 7,05 0,76 Moms 1,77 0,19 1,76 0,19 Delsumma 8,84 0,95 8,81 0,95 Mängdjustering 18 0,53 0,06 Pris inklusive moms 9,37 1,01 8,81 0,95 18 Sverige har använt en justeringsfaktor på 6 %, som är något lägre än vad som framgår av den studie som nämns i fotnot 14 ovan. 10

11 Produktionskostnader för vätgas från elektrolys av vatten jämfört med bensin Sverige har givit in uppgifter om kostnaden för produktion av vätgas med förnybar energi i samband med projektet Clean Urban Transport for Europe (CUTE) i Stockholm. Av nämnda uppgifter framgår det att det med dagens teknik är uteslutet att vätgas överkompenseras i förhållande till fossila drivmedel. Av studier som den Well-to-Wheel-analys som har utförts av kommissionens gemensamma forskningscentrum 19 framgår det klart att kostnaden för produktion av vätgas med biomassa är i samma storleksordning, varför överkompensation även är utesluten i sådana fall

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 512/2002 - Sverige Stöd till förmån för pilotprojekt för biobränslen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 512/2002 - Sverige Stöd till förmån för pilotprojekt för biobränslen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.01.2003 C(2003)30fin Ärende: Statligt stöd N 512/2002 - Sverige Stöd till förmån för pilotprojekt för biobränslen Fru Minister, 1. Förfarande 1. Genom en skrivelse

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 370/2009 Finland Befrielse från accis på biobränsle som beviljats St1 Ab

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 370/2009 Finland Befrielse från accis på biobränsle som beviljats St1 Ab EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2009 K(2009)8497 Ärende: Statligt stöd nr N 370/2009 Finland Befrielse från accis på biobränsle som beviljats St1 Ab Herr Minister, Jag har nöjet att meddela att

Läs mer

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. EUROPEAN EUROPEISKA COMMISSION KOMMISSIONEN Bryssel den 26.11.2013 C (2013) 3866 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.V.28 K(28)1917 Ärende: Statligt stöd nr N /28 - Sverige Nedsättning av koldioxidskatten för bränsle som används i anläggningar som omfattas av EU:s system för handel

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr SA.38421 (2014/NN) Sverige Sveriges energibeskattning vad gäller biodrivmedel till blandning förlängning

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr SA.38421 (2014/NN) Sverige Sveriges energibeskattning vad gäller biodrivmedel till blandning förlängning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.6.2014 C(2014) 4350 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 19.11.2003 C (2003)4415 Ärende: Statligt stöd N 294/2003 Sverige Ändring av systemet med gröna certifikat Fru Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 2 juli

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093 Ärende: Statligt stöd N 66/2009 Sverige Ordning för statligt stöd till solceller Herr Minister, 1. FÖRFARANDE 1) De svenska myndigheterna anmälde

Läs mer

Statligt stöd N 359/07 Finland Förlängning och ändring av stödordning N 75/02 för energisektorn

Statligt stöd N 359/07 Finland Förlängning och ändring av stödordning N 75/02 för energisektorn EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.XI.2007 K(2007)6085 Ärende: Statligt stöd N 359/07 Finland Förlängning och ändring av stödordning N 75/02 för energisektorn Herr minister, Kommissionen önskar härmed

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.06.2000 SG(2000) D/ 104296 Ärende: Statligt stöd N 4/00 Sverige Stöd till småskalig elproduktion Fru minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 21 december

Läs mer

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande:

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande: EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 21.12.2001 C(2001)4748 Ärende: Statligt stöd nr N 649/00 Finland Undantag från skatt vid köp av fast egendom Herr Minister, Jag har äran att informera Er att kommissionen

Läs mer

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar:

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar: EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.01.2004 C(2004)261 Ärende: Statligt stöd N 269/2003 Finland Bidrag och lån till teknisk forskning och utveckling Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Sänkt skatt på biodrivmedel

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Sänkt skatt på biodrivmedel Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Sänkt skatt på biodrivmedel Mars 2016 1 Promemorians huvudsakliga innehåll För hållbara biodrivmedel gäller i dag viss befrielse från energiskatt och hel

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.01.2004 C(2004)5fin Ärende: Statligt stöd N 635/2002 - Sverige Efterbehandling av förorenade områden Fru Minister, Genom en skrivelse daterad den 18 september 2002,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 07.03.2002 KOM(2002) 113 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om tillåtelse, i enlighet med artikel 8.4 i direktiv 92/81/EEG, för Luxemburg att tillämpa en

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 20.11.2008 K(2008) 7333. Statligt stöd nr N 442/2008 Sverige Sjöfartsstöd. Herr Minister, 1.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 20.11.2008 K(2008) 7333. Statligt stöd nr N 442/2008 Sverige Sjöfartsstöd. Herr Minister, 1. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.11.2008 K(2008) 7333 Ärende: Statligt stöd nr N 442/2008 Sverige Sjöfartsstöd Herr Minister, 1. FÖRFARANDE 1. Genom en elektronisk anmälan av 2 september 2008 anmälde

Läs mer

Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet

Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 05.08.2009 K(2009)6228 slutlig Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet Herr Minister, FÖRFARANDE (1) Genom

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 5.11.2008 K(2008) 6684 Ärende: Statligt stöd nr N 234/2008 - Sverige Stöd för investeringar i solvärme Herr Minister, 1. FÖRFARANDE 1) De svenska myndigheterna anmälde

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den, 19.03.2002 C(2002) 708 Ärende: Statligt stöd nr N 327/01 Sverige Stöd till trädgårdsnäringen Herr Minister, Jag har äran att meddela Er att kommissionen inte har några

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13-05-2003 C(2003)1471fin Ärende: Statligt stöd N 591/2002 - Finland CIRR - system för finansiering av fartyg Herr Minister, (1) Efter att ha granskat de upplysningar

Läs mer

Ny definition av begreppet biogas i lagen om skatt på energi

Ny definition av begreppet biogas i lagen om skatt på energi Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ny definition av begreppet biogas i lagen om skatt på energi December 2009 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Lagtext...4 2.1 Förslag till lag

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 13.05.2009 K(2009)3545 slutlig. Statligt stöd N 98/2009 Sverige Utbildningsstöd till Scania.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 13.05.2009 K(2009)3545 slutlig. Statligt stöd N 98/2009 Sverige Utbildningsstöd till Scania. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.05.2009 K(2009)3545 slutlig Ärende: Statligt stöd N 98/2009 Sverige Utbildningsstöd till Scania Herr Minister, 1. FÖRFARANDE (1) Den 17 februari 2009 anmälde Sverige

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.I.2005 C(2005)47 fin Ärende: Statligt nr NN 66/2003 - Sverige Förlängning och ändring av miljöstödsåtgärd Fru minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 18

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 05-02-2003 C(2003)382fin Ärende: Statligt stöd N 789/2002 Sverige Elcertifikatsystemet Fru Minister, 1. FÖRFARANDE I en skrivelse av den 6 december 2002, registrerad

Läs mer

Skatteverket 1(7) INFORMATION 2010-12-17. Förändringar avseende beskattning av bränsle och elektrisk kraft som träder i kraft den 1 januari 2011

Skatteverket 1(7) INFORMATION 2010-12-17. Förändringar avseende beskattning av bränsle och elektrisk kraft som träder i kraft den 1 januari 2011 Skatteverket 1(7) Förändringar avseende beskattning av bränsle och elektrisk kraft som träder i kraft den 1 januari 2011 Nedan följer en sammanställning över de förändringar av lagen (1994:1776) om skatt

Läs mer

Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter

Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23-03-2001 SG(2001) D/287103 Ärende: Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter Herr Minister, I enlighet med artikel 88.3

Läs mer

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro.

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro. EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23.01.2001 SG(2001) D/ 285315 Ärende: Statligt stöd - Finland Stöd nr N 43/2000 Investeringsstöd för renhushållning och naturnäring Herr Minister, Jag har äran att meddela

Läs mer

Förfaranderegler för alternativa drivmedel

Förfaranderegler för alternativa drivmedel Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förfaranderegler för alternativa drivmedel September 2010 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.X.2004 C(2004)3909fin Ärende : Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag Fru Minister, 1.

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17-VII-2006 C (2006) 3329 Ärende: Statligt stöd N 184/2006 Sverige Stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i flerbostadshus Hr. Minister, 1. FÖRFARANDE (1)

Läs mer

2.3. Varaktighet. Två år från ikraftträdandet. 2.4. Stödmottagare. Uppfödare i norra Sverige norr om 62:a breddgraden. 2.5. Syfte

2.3. Varaktighet. Två år från ikraftträdandet. 2.4. Stödmottagare. Uppfödare i norra Sverige norr om 62:a breddgraden. 2.5. Syfte EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den, C(2002)1790fin Ärende : Statligt stöd nr N 4/2002 Sverige Stöd för kadavertransporter Fru minister, Kommissionen vill informera Sverige om att den efter att ha granskat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen; SFS 2010:598 Utkom från trycket den 18 juni 2010 utfärdad den 10 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

Förfaranderegler för alternativa drivmedel

Förfaranderegler för alternativa drivmedel Lagrådsremiss Förfaranderegler för alternativa drivmedel Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 14 oktober 2010 Anders Borg Agneta Bergqvist (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 06.07.2010 K(2010)4494 slutlig Ärende: Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion Herr Minister, Kommissionen vill med denna skrivelse

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi; SFS 2016:505 Utkom från trycket den 3 juni 2016 utfärdad den 26 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 5.1.2005 KOM(2004) 852 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Sverige att tillämpa en nedsatt skattesats för el som förbrukas

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändrad beskattning bränslen för viss värmeproduktion

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändrad beskattning bränslen för viss värmeproduktion Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändrad beskattning bränslen för viss värmeproduktion 1 juli 2013 Innehåll Promemorians huvudsakliga innebåll 3 1 Lagtext 4 ti Förslag till lag om ändringilagen(1994:1776)

Läs mer

Aktuellt på styrmedelsfronten

Aktuellt på styrmedelsfronten Aktuellt på styrmedelsfronten Gasdagarna i Malmö 27 maj 2015 Anna Wallentin, Upplägg av presentationen Nu Kort och allmänt om den svenska biodrivmedelsmarknaden och skattenivåer Skatteregler nationellt

Läs mer

Anläggningsbesked för biodrivmedel. Egon Abresparr (Miljö- och energidepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Anläggningsbesked för biodrivmedel. Egon Abresparr (Miljö- och energidepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Anläggningsbesked för biodrivmedel Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 1 oktober 2015 Ibrahim Baylan Egon Abresparr (Miljö- och energidepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA.32834 (2011/N) Sverige Nedsättning av egenavgifter för egenföretagare

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA.32834 (2011/N) Sverige Nedsättning av egenavgifter för egenföretagare EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 07.12.2011 K (2011) 8902 slutlig Ärende: Statligt stöd SA.32834 (2011/N) Sverige Nedsättning av egenavgifter för egenföretagare Herr minister, I. Förfarande 1. Genom

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning L 123/42 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2003/30/EG av den 8 maj 2003 om främjande av användningen av biodrivmedel eller andra förnybara drivmedel EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR

Läs mer

Embargo VISTA illimité(*)

Embargo VISTA illimité(*) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den K(2015) Embargo VISTA illimité(*) Ärende: Statligt stöd Finland SA.40228 (2014/N) Stöd för att kompensera för skador orsakade av rovdjur Herr minister, Efter att ha

Läs mer

7521/08 SH/ss,lh DG G I

7521/08 SH/ss,lh DG G I EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 1 april 2008 (OR. en) 7521/08 FISC 30 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: RÅDETS BESLUT om tillåtelse för Italien att i vissa geografiska områden tillämpa nedsatta

Läs mer

Styrmedel och stöd för fordonsgas

Styrmedel och stöd för fordonsgas Mats Håkansson Affärsutveckling AB Styrmedel och stöd för fordonsgas Vägledning och exempel Mats Håkansson Tel +46 40 49 65 00 Mobil +46 705 65 31 00 mh@affu.se www.affu.se Denna rapport är skriven med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om beredskapslagring av olja; SFS 2012:873 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Regeringen föreskriver 1 följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 25.VI.2007 K(2007)3168. Statligt stöd N 893/2007 Finland Ändring och förlängning av stöd till kraftverk

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 25.VI.2007 K(2007)3168. Statligt stöd N 893/2007 Finland Ändring och förlängning av stöd till kraftverk EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.VI.2007 K(2007)3168 Ärende: Statligt stöd N 893/2007 Finland Ändring och förlängning av stöd till Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom elektronisk anmälan SANI 358

Läs mer

Statligt stöd N 310/2005 - Sverige Åtgärder i samband med stormen i södra Sverige den 8-9 januari 2005.

Statligt stöd N 310/2005 - Sverige Åtgärder i samband med stormen i södra Sverige den 8-9 januari 2005. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 07.XII.2005 K(2005)4686 slutig Ärende: Statligt stöd N 310/2005 - Sverige Åtgärder i samband med stormen i södra Sverige den 8-9 januari 2005. Fru Minister, Kommissionen

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 40/2003 Sverige Åtgärder för att främja visst bostadsbyggande

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 40/2003 Sverige Åtgärder för att främja visst bostadsbyggande EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24-06-2003 C(2003)1762fin Ärende: Statligt stöd N 40/2003 Sverige Åtgärder för att främja visst bostadsbyggande Fru Minister, 1. Förfarande I en skrivelse av den 21

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.XII.2006 K (2006) 6719 slutlig Ärende: Statligt stöd N 431/2006 Sverige Regionalstödskarta 2007 2013 Herr minister, 1. FÖRFARANDE (1) Genom en elektronisk anmälan

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 december 2017 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 december 2017 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 12 december 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2017/0320 (NLE) 15365/17 FISC 337 ECOFIN 1082 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Läs mer

FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL

FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL Skatter Hur ser regelverket ut? Definitioner av energiprodukter Regler för punktskatter (Energiskatt, Koldioxidskatt) Minimiskattenivåer Skattenedsättningar Basen

Läs mer

EG:s regler om statligt stöd

EG:s regler om statligt stöd EG:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna 1 för statligt stöd till företag definieras i artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget. Fastän statliga stöd i princip är förbjudna kan

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning L 343/91

Europeiska unionens officiella tidning L 343/91 23.12.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 343/91 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 19 december 2011 om fastställande av harmoniserade referensvärden för effektivitet vid separat produktion

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Gasdagarna oktober När EU sätter ramarna

Gasdagarna oktober När EU sätter ramarna Gasdagarna 22-23 oktober När EU sätter ramarna Anna Wallentin, tel: 08-405 25 90, e-post: anna.wallentin@regeringskansliet.se Disposition Hjälper eller stjälper EU:s statsstödsregler möjligheten till styrande

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.6.2014 COM(2014) 395 final 2014/0200 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om tillstånd enligt artikel 19 i direktiv 2003/96/EG för Italien att i vissa geografiska

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förordning om regionalt utvecklingsbidrag. I. FÖRFARANDE DETALJERAD BESKRIVNING

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förordning om regionalt utvecklingsbidrag. I. FÖRFARANDE DETALJERAD BESKRIVNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.05.2000 SG(2000) D/ 103903 Ärende: Statligt stöd nr N 646/99 - Sverige Förordning om regionalt utvecklingsbidrag. Fru minister, I. FÖRFARANDE (1) I en skrivelse av

Läs mer

Lagen om kvotplikt för biodrivmedel och relaterade skattebestämmelser utgår

Lagen om kvotplikt för biodrivmedel och relaterade skattebestämmelser utgår Skatteutskottets betänkande Lagen om kvotplikt för biodrivmedel och relaterade skattebestämmelser utgår Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag om att lagen (2013:984) om

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.12.2001 KOM(2001) 759 slutlig 2001/0290 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Statligt stöd Finland SA.41559 (2015/N) Stöd för avbytartjänster inom jordbruket på Åland Bryssel den 22.6.2015 C(2015) 4357 final Efter att ha granskat upplysningarna från era

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling PRELIMINÄR VERSION 2001/0266(CNS) 14 mars 2002 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Läs mer

Skattefrågor vid försäljning av biogas som el/fordonsgas. Lars-Erik Jansson Energi- och Affärsutveckling

Skattefrågor vid försäljning av biogas som el/fordonsgas. Lars-Erik Jansson Energi- och Affärsutveckling Skattefrågor vid försäljning av biogas som el/fordonsgas Alla biogasanläggningar ska registreras som lagerhållare Biogas ska beskattas men Har man rätt till statligt stöd (statsstödsreglerna) kan man

Läs mer

Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till skydd för miljön Frågeformulär

Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till skydd för miljön Frågeformulär Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till skydd för miljön Frågeformulär De nuvarande riktlinjerna upphör att gälla vid 2007 års utgång. Som förberedelse inför översynen av riktlinjerna uppmanar kommissionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi; SFS 2015:747 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Finansdepartementet. Ytterligare skattehöjningar på vissa drivmedel. Skatte- och tullavdelningen. Augusti 2015 1

Finansdepartementet. Ytterligare skattehöjningar på vissa drivmedel. Skatte- och tullavdelningen. Augusti 2015 1 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ytterligare skattehöjningar på vissa drivmedel Augusti 2015 1 1 Promemorians huvudsakliga innehåll Inför budgetpropositionen för 2016 är det angeläget att

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen till EU-kommissionens samråd om en hållbar bioenergipolitik efter 2020

Yttrande från Stockholmsregionen till EU-kommissionens samråd om en hållbar bioenergipolitik efter 2020 Yttrande från Stockholmsregionen till EU-kommissionens samråd om en hållbar bioenergipolitik efter 2020 Bakom detta yttrande står Stockholmsregionens Europaförening (SEF) 1 som företräder en av Europas

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Ärende : Statligt stöd N 179/20 04 Finland Systemet med en garanticentral för kommunerna i Finland

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Ärende : Statligt stöd N 179/20 04 Finland Systemet med en garanticentral för kommunerna i Finland EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, 16.06.2004 C(2004)2034fin Ärende : Statligt stöd N 179/20 04 Finland Systemet med en garanticentral för kommunerna i Finland Herr minister, 1. Förfarande (1) Genom en skrivelse

Läs mer

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 30.4.2012

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 30.4.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2012 C(2012) 3011 final KOMMISSIONENS YTTRANDE av den 30.4.2012 enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 714/2009 och artikel 10.6 i direktiv 2009/72/EG Sverige

Läs mer

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (Text med betydelse för EES) 1. I detta tillkännagivande beskrivs

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 23.4.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 102/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 330/2010 av den 20 april 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 7-19

ÄNDRINGSFÖRSLAG 7-19 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 9.11.2009 2009/0106(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 7-19 Förslag till yttrande Mario Pirillo (PE430.259v01-00) Förslag till rådets

Läs mer

Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 Mars 2015 1 Innehållsförteckning 1 Lagtext... 5 1.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776)

Läs mer

1. Ärende Statligt stöd N 785/00 Svenskt bidrag till fartygsförlagd utbildning.

1. Ärende Statligt stöd N 785/00 Svenskt bidrag till fartygsförlagd utbildning. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.02.2001 SG(2001) D/ 286567 Fru Minister, 1. Ärende Statligt stöd N 785/00 Svenskt bidrag till fartygsförlagd utbildning. 2. Förfarande I en skrivelse registrerad

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 16.4.2003 KOM(2003) 186 slutlig 2003/0075 (CNS) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiven 92/79/EEG och 92/80/EEG i syfte att bemyndiga Frankrike

Läs mer

Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL

Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL Drivmedel Bensin Diesel Flygfotogen Flygbensin Bunkerolja Naturgas Biogas Dimetyleter Etanol FAME HVO Syntetisk diesel El Metanol Fossil Fossil Fossil

Läs mer

Bättre skattemässiga förutsättningar för biogas samt för landansluten el till fartyg i hamn

Bättre skattemässiga förutsättningar för biogas samt för landansluten el till fartyg i hamn Skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU34 Bättre skattemässiga förutsättningar för biogas samt för landansluten el till fartyg i hamn Sammanfattning I syfte att underlätta en önskvärd övergång till en

Läs mer

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Genom hållbara inköp läggs grunden för hållbara transporter. När du och din organisation köper in eller leasar bilar och drivmedel kan organisationen

Läs mer

Övervakningsrapport avseende skattebefrielse för flytande biodrivmedel år 2013

Övervakningsrapport avseende skattebefrielse för flytande biodrivmedel år 2013 STEM061 ver.w-3.2, 2007-05-15 Dnr 2014-0294 1 (16) Analysavdelningen Ellen Svensson/Kristina Holmgren 016-544 24 52/016-544 20 56 Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Övervakningsrapport

Läs mer

Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen 2013

Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen 2013 Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen 2013 Hållbara biodrivmedel Hållbarhetskriterier för biodrivmedel syftar till att minska utsläppen av växthusgaser och säkerställa att produktionen av förnybara

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG L 15/24 RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt EUROPEISKA

Läs mer

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR CT/CA-012/2004/01sv ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR STYRELSEN HAR FATTAT DETTA BESLUT med beaktande av rådets förordning

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i gemensamma EESkommittén beträffande

Läs mer

Statligt stöd N 761/2006 Sverige Ändring av stödordningen för effektiv och miljöanpassad energiförsörjning

Statligt stöd N 761/2006 Sverige Ändring av stödordningen för effektiv och miljöanpassad energiförsörjning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19-II-2007 K(2007) 576 Ärende: Statligt stöd N 761/2006 Sverige Ändring av stödordningen för effektiv och miljöanpassad energiförsörjning Herr Minister, 1. FÖRFARANDE

Läs mer

Promemoria. Kvotplikt för biodrivmedel

Promemoria. Kvotplikt för biodrivmedel Promemoria Kvotplikt för biodrivmedel 1 Innehållsförteckning 1 Promemorians innehåll... 3 2 Lagtext... 4 2.1 Förslag till lag om kvotplikt för biodrivmedel... 4 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:246

Regeringens proposition 2013/14:246 Regeringens proposition 2013/14:246 Lagen om kvotplikt för biodrivmedel och relaterade skattebestämmelser utgår Prop. 2013/14:246 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26

Läs mer

Statligt stöd / Sverige Stöd nr SA.34100 (2011/N) Stöd till skogsbruksåtgärder inom ramen för landsbygdsprogrammet

Statligt stöd / Sverige Stöd nr SA.34100 (2011/N) Stöd till skogsbruksåtgärder inom ramen för landsbygdsprogrammet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2012 C(2012) 3426 final Angående: Statligt stöd / Sverige Stöd nr SA.34100 (2011/N) Stöd till skogsbruksåtgärder inom ramen för landsbygdsprogrammet Till ambassadör

Läs mer

RP 139/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om punktskatt på flytande bränslen

RP 139/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om punktskatt på flytande bränslen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om punktskatt på flytande bränslen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/678/EU om bemyndigande för Republiken Italien att fortsätta

Läs mer

Yttrande över promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Yttrande över promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

ANMÄLAN AV SVENSKA PEUGEOT för vilseledande marknadsföring

ANMÄLAN AV SVENSKA PEUGEOT för vilseledande marknadsföring Till Konsumentombudsmannen Konsumentverket 118 87 Stockholm Även via e-post på konsumentverket@konsumentverket.se ANMÄLAN AV SVENSKA PEUGEOT för vilseledande marknadsföring Anmälare BioAlcohol Fuel Foundation

Läs mer

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Konsoliderat lagstiftningsdokument 13.12.2011 EP-PE_TC2-COD(2009)0035 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 13 december 2011 inför antagandet

Läs mer

Tillsammans för ett fossilfritt Sverige

Tillsammans för ett fossilfritt Sverige Tillsammans för ett fossilfritt Sverige Klimatkommunernas årsmötesdagar 21-22 april 2016, Uppsala Statssekreterare Yvonne Ruwaida Regeringen skärper klimatpolitiken Sverige ska bli ett av världens första

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ***II GEMENSAM STÅNDPUNKT

EUROPAPARLAMENTET ***II GEMENSAM STÅNDPUNKT EUROPAPARLAMENTET 1999 Sammanträdeshandling 2004 02/04/2001 C5-0133/2001 ***II GEMENSAM STÅNDPUNKT Ärende: Gemensam ståndpunkt antagen av rådet den 23 mars 2001 inför antagandet av Europaparlamentets och

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor PRELIMINÄRT FÖRSLAG 9 juli 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor till utskottet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.05.2001 KOM(2001) 266 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering

Läs mer

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 372, 31/12/1985 s. 0031-0033

Läs mer

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011 16.12.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 334/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011 om identifikationsmärkning av livsmedelspartier

Läs mer