EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA KOMMISSIONEN"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.I.2005 C(2005)47 fin Ärende: Statligt nr NN 66/ Sverige Förlängning och ändring av miljöstödsåtgärd Fru minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 18 juni 2003, registrerad den 19 juni 2003, fick kommissionen, i enlighet med artikel 88.3 i EG-fördraget, en anmälan från de svenska myndigheterna om förlängning och ändring av en stödordning till förmån för småskalig elproduktion. Eftersom ordningen redan hade införts direkt efter det att den tidigare godkända ordningen N 827/01 upphört att gälla den 31 december 2002 registrerades den som en icke-anmäld ordning. Genom en skrivelse av den 22 september 2003 begärde kommissionen ytterligare upplysningar, vilka inkom genom en skrivelse av den 24 oktober 2003, registrerad samma dag. Genom en skrivelse av den 9 januari 2004, registrerad den 9 januari 2004, informerade de svenska myndigheterna kommissionen om vissa beslut som fattats av Sveriges riksdag angående ordningen. Genom skrivelser av den 13 maj 2004, registrerad den 14 maj 2004, och av den 27 oktober 2004, registrerad den 28 oktober 2004, inlämnade de svenska myndigheterna ett fullständigt svar på de frågor som ställts av kommissionen. Statsrådet Laila FREIVALDS Chef för Utrikesdepartementet Arvfurstens palats Gustav Adolfs torg 1 SE STOCKHOLM Europeiska Kommissionen B-1049 Bruxelles/ B-1049 Brussel - Belgien. Telefon: +32 (0)

2 2. BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN 2.1 Bakgrund NN 143/96 Förmodat statligt stöd för sanläggningar i Sverige Anmälan är en förlängning av en befintlig ordning NN 143/96 Förmodat statligt stöd till sanläggningar i Sverige 1. Denna ordning innehöll en miljöbonus som uppgick till 18,1 öre per kwh till förmån för sanläggningar. Det ursprungliga målet för ordningen var att undanta el producerad i sanläggningar från konsumtionsskatt på el. Av tekniska och administrativa skäl gavs stödet i form av en miljöbonus som motsvarade elskattebeloppet. Ordningen befanns utgöra statligt stöd, men godkändes enligt artikel 87.3 c eftersom den låg i linje med gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till skydd för miljön 2 (nedan kallade riktlinjerna ), särskilt punkterna Godkännandet av stödet begränsades till och med år 2000, men miljöbonusen förlängdes i N 732/00 3 för 2001, och i N 827/01 4 för Skälet till förlängningarna var behovet att bibehålla rimliga villkor för stödmottagarna fram till dess att det nya systemet med gröna certifikat, N 789/02 Gröna certifikat (se 2.1.2), hade fasats in. De två förlängningarna omfattade också ett bidrag på 9 öre per kwh till alla småskaliga elproducenter. De svenska myndigheterna har bekräftat att denna ordning inte längre gäller N 789/03 Gröna certifikat År 2003 godkände kommissionen N 789/02 Gröna certifikat 5, ett elcertifikatsystem baserat på förnybar energi. Ordningen trädde i kraft den 1 maj 2003 och innebär att staten kostnadsfritt utdelar certifikat till producenter av elektricitet som härrör från förnybar energi. Elförbrukare är skyldiga att köpa certifikat i relation till den el som de förbrukar, dvs. deras elkvot. Om kvoten i certifikatet överskrids skall förbrukaren betala en kvotpliktsavgift till staten. De första fem åren finns ett garanterat certifikatpris, som finansieras via en statlig fond bestående av medel som samlats in genom böter för överskridna certifikatkvoter. Garantipriset befanns vara statligt stöd, men godkändes enligt artikel 87.3 c i EG-fördraget, eftersom det låg i linje med riktlinjerna. 2.2 Beskrivning av ordningen Det nya systemet med gröna certifikat kommer att minska nivåerna av befintliga stöd. För att göra det möjligt för sanläggningarna att under en övergångsperiod anpassa sig till de lägre stödnivåerna har den svenska regeringen förlängt den befintliga miljöbonusordningen (NN 143/96, förlängd genom N 732/00 och N 827/01) fram till och med utgången av år Syftet med ordningen är att främja en för att öka användningen av el från förnybara energikällor vid sidan av vatten med 10 TWh från 2002 till Detta mål uppsattes i enlighet med 6 Europaparlamentets och 1 EGT C 5, , s. 2 2 EGT C 37, , s. 3 3 EGT C 117, , s EGT C 127, , s. 9 5 EUT C 120, , s. 8 6 Se t.ex. Meddelande från kommissionen till Rådet och Europaparlamentet, KOM(2004) 366 slutlig, Andelen förnybar energi i EU - Kommissionens rapport i enlighet med artikel 3 i direktiv 2001/77/EG 2

3 rådets direktiv 2001/77/EG av den 27 september 2001 om främjande av el producerad från förnybara energikällor på den inre marknaden för el 7. Främjandet av sådan produktion är också en åtgärd för att minska utsläppen av växthusgaser. Stödet lämnas i form av ett avdrag från energiskatten. Eftersom stödnivån är degressiv och energiskatten på el kommer att höjas kommer stödet inte längre att motsvara skattenivån. Rättslig grund för det föreslagna stödet är 11 kap. 10 lagen (1994:1776) om skatt på energi. 8 Förutom förlängningen har följande ändringar gjorts: 1) Ett tak på fullasttimmar Ett tak på fullasttimmar kommer att finnas för sanläggningar som är berättigade till stöd. Anläggningen bedöms efter perioden fram till denna nivå vara helt avskriven. Sålunda kommer stödet endast att beviljas sanläggningar som inte har uppnått fullasttimmar 9. 2) Olika stödnivåer för landbaserade och havsbaserade sanläggningar Enligt förslagen skall en differentiering av stödnivån ske mellan landbaserad och havsbaserad. Skälet till den högre stödnivån för havsbaserad är att sådana kraftverk medför högre kostnader; t.ex. för transport av elektriciteten till nätet. I fråga om den landbaserade en kommer stödnivån så småningom att trappas ned till noll och vad gäller havsbaserad till 12 öre per kwh under perioden ) Stödet blir degressivt Eftersom stödet är av övergångskaraktär och ges för att mottagarna skall kunna anpassa sig till de lägre stödnivåer som blir resultatet av systemet med gröna certifikat föreslås årliga sänkningar av nivåerna enligt följande: År öre/kwh Skattebortfall SEK/milj. öre/kwh Skattebortfall SEK/milj , , , samt bedömning av den inverkan som lagstiftning och annan gemenskapspolitik haft på de förnybara energikällornas utveckling i EU och förslag på konkreta åtgärder, särskilt s EGT L 283, , s Lag (1994:1776) om skatt på energi, kap Antalet fullasttimmar visar hur många produktionstimmar med maximal effekt som utgör kraftverkens årliga produktion. 3

4 Tabell 1: Stödnivåer per år för landbaserad och havsbaserad sproduktion Marknadspris på el Marknadspriset på el i Danmark, Finland, Norge och Sverige sätts på den nordiska elbörsen, Nord Pool. I augusti 2002 när nivån på stödordningen fastställdes var prognosen på Nord Pool-marknaden 209 kr per MWh för 2003, 211 kr per MWh för 2004 och 219 kr per MWh för Ökningstrenden på elpriset angavs till % fram till 2008 och % för perioden 2008 fram till Under många år har terminspriset på Nord Pool-marknaden varit relativt lågt, ca 150 kr per MWh. Under första halvan av 2003 ökade elpriset dock avsevärt på grund av att hösten 2002 var ovanligt torr. Eftersom vattenkraften är mycket viktig i Sverige och Norge fick detta avsevärda effekter på marknadspriset på el. Det genomsnittliga priset varierade i januari-mars 2003 mellan 350 kr och 650 kr per MWh. Sedan våren 2003 har elpriset stabiliserats på ca 300 kr per MWh. Terminspriset på Nord Poolmarknaden för 2004 ligger på ungefär 240 kr per MWh och för 2005 på 225 kr per MWh. Marknadspriset för 2003 och 2004 var sålunda i realiteten högre än förutsett. Hänsyn bör dock tas till att den kompensation som en producent faktiskt får i realiteten inte med automatik är detsamma som priset på Nord Pool-marknaden. Detta beror på att en producent kan sälja el på olika sätt: mot elspotpriset (månadsmedelvärde), med ettårskontrakt eller flerårskontrakt (5 till 12 år eller längre). Eftersom kort- eller långfristiga kontrakt bygger på gångna års priser samt på prognoser var priset på den el som såldes via dessa kontrakt generellt lägre än det faktiska marknadspriset för 2003 och På denna grundval förutsågs marknadspriserna för 2003 bli 200 kr per MWh, för år kr per MWh, för år kr per MWh, för åren kr per MWh och för kr per MWh. Effekterna av handeln med elcertifikat på marknadspriset måste emellertid också beaktas uppskattningarna av det totala elpriset i Sverige. År 2003, när certifikaten infördes, var certifikatpriset ungefär 141 kr per MWh. För förväntas kostnaden för certifikaten att höja marknadspriset på el med ca 215 kr per MWh 10. För att undvika överkompensation har de svenska myndigheterna åtagit sig att justera det övergångsstöd som anmälts i den aktuella ordningen på grundval av den långfristiga utvecklingen av elpriset. Justeringar kan dock endast göras en gång per år genom en ändring av lagen om skatt på energi och sålunda kommer förändringar på elmarknaden inte på kort sikt att påverka den aktuella stödåtgärden Produktionskostnader för Kostnaderna för produktion av kan variera kraftigt beroende på sanläggningens kapacitet och läge. Produktionskostnaden för landbaserad uppskattas till 55 öre per kwh, medan motsvarande kostnad för havsbaserad beräknas till 63 öre per kwh 11. Dessa kostnader bygger på följande villkor: 10 Enligt information från Svenska Kraftnäts elcertifikatregister, Cesar. 11 Produktionskostnaderna motsvarar information från European Wind Energy Association 2004 i Wind Energy The Facts (se särskilt s. 104), som kommissionen hänvisar till i sitt meddelande om förnybar energi från i maj 2004 (KOM(2004)366 slutlig. 4

5 Driftstagande, år Investeringskostnader (SEK/kW) Avskrivning, år Ränta, % 8 8 Drift och underhåll (öre/kwh) 9 12 Fullasttimmar per år Tabell 2: Produktionskostnader för Beräkning av överstigande kostnader På basis av parametrarna ovan har de svenska myndigheterna beräknat stödet som en procentandel av de överstigande kostnaderna för produktion av istället för traditionell energi. I följande tabell presenteras de genomsnittliga överstigande driftskostnaderna 12 och stödnivåerna i kwh. Stöd som skall beviljas öre/kwh (1) Produktionskostnader öre/kwh (2) Marknadspris öre/kwh (3) Marknadspris på el Överstigande driftskostnader (2) - (3) = (4) Stöd som % av överstigande kostnader (1):(4) ,1 18, ,1 20,9 28,9 87 % 63 % ,5 9,5 17,5 126 % 97 % ,5 8,5 16,5 106 % 97 % , ,5 7,5 15,5 87 % 97 % ,5 7,5 15,5 53 % 90 % ,5 6,5 14,5 21 % 90 % ,5 6,5 14,5 0 % 83 % Tabell 3: Stöd som % av överstigande kostnader för åren Tabellen visar att stödet som procentandel av de överstigande kostnaderna för landbaserade anläggningar som mest kommer att motsvara 126 % av de överstigande kostnaderna år För havsbaserade sanläggningar kommer stödet att variera mellan 97 % och 83 % Utbetalning av stödet Stödet skall utbetalas i form av avdrag i skattedeklarationen avseende sproducerad el. I praktiken är det elleverantören som är berättigad till skatteavdrag, eftersom det är han som står för den konsumtionsskatt som måste inbetalas till skattemyndigheten. I det fall en sanläggning inte är elleverantör är det den kontrakterade leverantören som gör avdraget. 12 De överstigande driftskostnaderna definieras såsom skillnaden mellan ens produktionskostnader och marknadspriset på konventionell energi. 5

6 Finansdepartementet är ansvarigt för ordningen, medan genomförandet och tillsynen av ordningen delegerats till Riksskatteverket. Denna myndighet kommer att tillse att skatteavdraget överensstämmer med de allmänna bestämmelserna. Den svenska regeringen kommer att göra en årlig bedömning av stödnivåerna i samband med en budgetproposition. 2.3 Stödmottagare Enligt anmälan finns det totalt sett minst 300 producenter som är berättigade till miljöbonusen. 2.4 Varaktighet och budget Ordningen har anmälts för perioden 1 januari 2003 t.o.m. den 31 december För perioden förutspås det sammanlagda skattebortfallet bli 662 miljoner kronor (ca 72 miljoner euro). Vad gäller de årliga budgetbeloppen, se tabell DE SVENSKA MYNDIGHETERNAS ÅSIKT De svenska myndigheterna anser att den föreslagna ordningen överensstämmer med riktlinjerna, avsnitt E.3.3 om driftsstöd till förnybara energikällor, och att ordningen ligger i linje med 87.3 i EG-fördraget. 4. BEDÖMNING Genom att anmäla ordningen först efter det att den redan hade gällt i nära sex månader har de svenska myndigheterna underlåtit att uppfylla sin skyldighet enligt artikel 88.3 i EGfördraget om att underrätta kommissionen om planerat stöd innan det införs. 4.1 Inslag av stöd enligt artikel 87.1 i EG-fördraget Kommissionen har bedömt den anmälda ordningen på basis av artikel 87.1 i EGfördraget. Enligt artikel 87.1 är stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, oförenligt med den gemensamma marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna. Stödordningen finansieras med statliga medel. Den kommer att stärka sproducenternas ställning, vilket kan leda till förändringar av marknadsvillkoren för andra kraftproducenter. Den medför således en fördel för stödmottagarna. Stödmottagarna är verksamma på marknader där handel förekommer mellan medlemsstaterna och ordningen måste anses påverka handeln. Därför utgör ordningen statligt stöd i den mening som avses i artikel 87.1 och i artikel 61.1 i EES-avtalet. 4.2 Stödets förenlighet enligt artikel 87.3 c i EG-fördraget Kommissionen noterar att åtgärden är i linje med gemenskapens energipolitik såsom denna uttrycks i direktiv 2001/77/EG. Därmed omfattas stödet av punkt 6, åttonde stycket, av riktlinjerna. Såsom anges i punkt 59 (alternativ 1) i riktlinjerna kan medlemsstaterna bevilja statligt stöd för att kompensera skillnaden mellan produktionskostnaden för förnybar energi och marknadspriset på den aktuella formen av energi. Driftsstödsbeloppet skall sålunda endast kompensera överstigande produktionskost- 6

7 nader för miljövänlig elproduktion i förhållande till produktionskostnaderna för energi från konventionella energikällor. Driftsstöd som beviljas får endast täcka avskrivning för anläggningarna och en rimlig kapitalavkastning om medlemsstaterna kan visa att detta är nödvändigt. De svenska myndigheterna har beräknat de överstigande kostnaderna både för landbaserade och för havsbaserade sanläggningar i enlighet med vad som anges i tabell 2 ovan. För 2004 kommer stödet tillsammans med marknadspriset (inklusive priset på elcertifikat) att täcka något mer än de överstigande produktionskostnaderna. För alla övriga år som ordningen gäller kommer dock de överstigande kostnaderna inte att helt kompenseras. Detta är en följd av att stödnivåerna av de svenska myndigheterna gjorts degressiva. För att ta hänsyn till detta faktum bör bedömningen av ordningen göras på basis av det totala stöd som beviljats enligt ordningen. De svenska myndigheterna har därför givit kommissionen följande information: Stöd som skall beviljas (1) Produktionskostnader nuvärde i SEK per kwh (2) Marknadspris, nuvärde i SEK per kwh (3) Överstigande driftskostnader, nuvärde i SEK per kwh (2) - (3) = (4) Stöd som % av överstigande kostnader (1):(4) Marknadspris på el 0,49 0,86 3,12 3,54 2,52 0,59 1,02 83 % 84 % Tabell 4: Nettonuvärde på uppskattningarna för åren Kommissionen konstaterar att ordningen sammantaget kommer att täcka 83 % av de överstigande kostnaderna för landbaserad och 84 % av de överstigande kostnaderna för havsbaserad. Den kommer sålunda inte att medföra någon överkompensering av stödmottagarna. I punkt 59 i riktlinjerna anges vidare att driftsstöd endast kan medges för avskrivning av anläggningar och en rimlig kapitalavkastning om medlemsstaten i fråga kan visa att stödet är nödvändigt därför att vissa förnybara energikällor har en så dålig konkurrenskraft. För att utvärdera huruvida stödet överstiger avskrivningarna på anläggningen samt en rimlig kapitalavkastning, har i tabell 5 nedan investeringskostnader, kapitalavkastning och stödet omräknats till nuvärde 13. Beräkningarna baseras på de uppgifter som anges i Tabell För beräkningen av nettonuvärdet har en kapitalkostnad på 8 % använts. 7

8 Alla siffror i SEK/kW, 2003 års värde e sanläggningar e sanläggningar A B C D (B+C) Investerings kostnader Nettoinvesteringskostnader 14 Nettonuvärde kapitalavkastning Nettoinvestering plus kapitalavkastning E Nettonuvärde av stödet 15 F (D-E) Balans Tabell 5: Nettoinvesteringskostnader för åren För landbaserad kommer stödet att täcka ungefär 30 % av nettoinvesteringen plus en rimlig kapitalavkastning. Motsvarande siffra för havsbaserad är 28 %. Tabellen visar att stödet endast kommer att täcka en liten del av avskrivningen och en rimlig kapitalavkastning. Eftersom stödet inte kommer att överstiga nettoinvesteringskostnaderna behöver de svenska myndigheterna inte visa att en rimlig kapitalavkastning är nödvändig och att beräkningen av denna är rimlig. Kommissionen finner att ett undantag kan beviljas på grundval av artikel 87.3 c i EGfördraget eftersom de svenska myndigheterna har visat att det driftsstöd som beviljas enligt den anmälda ordningen inte kommer att överstiga de överstigande produktionskostnaderna för. Dessutom har de åtagit sig att justera stödnivån till marknadspriset på el, och därigenom undvika överkompensation. Den anmälda ordningen överensstämmer därför med riktlinjerna. De svenska myndigheterna har dessutom åtagit sig att iaktta reglerna för kumulering av stöd. 5. SLUTSATS Kommissionen har följaktligen beslutat att ordningen Förlängning och ändring av miljöstödordning utgör statligt stöd. Kommissionen drar likväl slutsatsen att ett sådant statligt stöd är förenligt med den gemensamma marknaden i enlighet med artikel 87.3 c i EG-fördraget och artikel 61.3 c i EES-avtalet. 14 Investeringskostnader minus investeringsstöd som lämnats till stödmottagarna enligt N 454/97 Stöd till energiområdet, EGT C 236, , s. 8, och N 631/2002 Effektiv och miljöanpassad energiförsörjning, EUT C 182, , s Stödet består av ett bidrag på 9 öre per kwh till småskaliga elproducenter och miljöbonusen på 18,1 öre som lämnats i enlighet med NN 143/96 inkl. förlängningar, och övergångsstödet som lämnats enligt den anmälda ordningen. 8

9 De svenska myndigheterna ombeds årligen förse kommissionen med en rapport om genomförandet av stödet. Alla förändringar av de villkor som styr beviljandet av stödet måste anmälas i förväg. Om denna skrivelse innehåller konfidentiella uppgifter som inte bör spridas till tredje part uppmanas Ni att informera kommissionen om detta inom femton arbetsdagar räknat från dagen för mottagandet av denna skrivelse. Om kommissionen inte har mottagit en motiverad begäran inom den föreskrivna fristen, kommer den att anse att Ni lämnat Ert samtycke till att denna skrivelse kommuniceras i sin helhet till tredje part och offentliggörs på det språk som är giltigt på följande webbadress: Er begäran skall sändas med rekommenderat brev eller fax till Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för konkurrens Registreringsenheten för statligt stöd B-1049 Bryssel (Fax (32-2) ) Högaktningsfullt På kommissionens vägnar Neelie KROES Ledamot av kommissionen 9

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.X.2004 C(2004)3909fin Ärende : Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag Fru Minister, 1.

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.04.2004 C (2004) 1354fin Ärende: Statligt stöd nr N 301/2003 Sverige Statligt lån till Volvo Aero för FoU Fru Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse daterad den

Läs mer

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande:

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande: EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 21.12.2001 C(2001)4748 Ärende: Statligt stöd nr N 649/00 Finland Undantag från skatt vid köp av fast egendom Herr Minister, Jag har äran att informera Er att kommissionen

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 24.X.2006 K(2006) 4963 slutlig

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 24.X.2006 K(2006) 4963 slutlig EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.X.2006 K(2006) 4963 slutlig Ärende: Statligt stöd NN 62/B/2006 Tyskland & Sverige Syndikerat lån och bilateralt lån vid Framatome ANP:s uppförande av ett kärnkraftverk

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.5.2010 K(2010) 3124 slutlig Ärende: Statligt stöd NN18/2010 Sverige Omstruktureringsstöd till Carnegie Investment Bank 1 FÖRFARANDE (1) Genom beslut av den 15 december

Läs mer

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m.

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Deluppdrag 1. Ökad ambitionsnivå ER 2009:29 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd)

Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd) Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd) Denna rapport är slutredovisningen av Jordbruksverkets uppdrag att redovisa möjlig utformning av en ersättning

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

Konsekvenserna av en utvidgad elcertifikatmarknad ER 2005:07

Konsekvenserna av en utvidgad elcertifikatmarknad ER 2005:07 Konsekvenserna av en utvidgad elcertifikatmarknad ER 2005:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens förlag. Orderfax: 016-544 22 59 e-post: forlaget@stem.se

Läs mer

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Finansiering av gemensamma. enligt förnybartdirektivet

Finansiering av gemensamma. enligt förnybartdirektivet Finansiering av gemensamma projekt enligt förnybartdirektivet En delrapport i uppdraget om samarbetsmekanismer i Energimyndighetens regleringsbrev 2013 ER 2013:28 Böcker och rapporter utgivna av Statens

Läs mer

HANDLEDNING OM GEMENSKAPSREGLERNA FÖR STATLIGT STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

HANDLEDNING OM GEMENSKAPSREGLERNA FÖR STATLIGT STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG 25.2.2009 HANDLEDNING OM GEMENSKAPSREGLERNA FÖR STATLIGT STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG INBEGRIPET TILLFÄLLIGA STATLIGA STÖDÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA TILLGÅNGEN TILL FINANSIERING I DEN AKTUELLA FINANSIELLA

Läs mer

Översyn av elcertifikatsystemet

Översyn av elcertifikatsystemet Översyn av elcertifikatsystemet Delrapport etapp 2 - Allmän översikt av elcertifikatsystemet - De framtida kvotnivåerna - Villkor för konsumenten - Effekter för vindkraften - Statistik om elcertifikatsystemet

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

Regeringens proposition 2002/03:40

Regeringens proposition 2002/03:40 Regeringens proposition 2002/03:40 Elcertifikat för att främja förnybara energikällor Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 januari 2003 Göran Persson Leif Pagrotsky

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer Utgivare:

Läs mer

Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi

Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi Hur främjandet och användningen av förnybar energi utvecklas enligt artikel 22 i EU:s direktiv för användning av energi från förnybara

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal SV SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdeshandling

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdeshandling EUROPAPARLAMENTET 1999 Sammanträdeshandling 2004 C5-0034/2003 2001/0077(COD) 11/02/2003 Gemensam ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre

Läs mer

Journal officiel de l'union européenne

Journal officiel de l'union européenne 25.9.2004 C 238/5 AIDES D'ÉTAT SUÈDE Aide C 24/04 (ex NN 35/04) Introduction de la télévision numérique terrestre Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi 2009-10-29 Dnr 2009/1306 Tröskeleffekter och förnybar energi Författningsförslag EI061 W-1.0 2008-08-21 EI061 W-1.0 2008-08-21 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regeringens uppdrag... 5 3. Kostnader för

Läs mer

SAMRÅDSDOKUMENT. Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter

SAMRÅDSDOKUMENT. Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter SV SV SV SAMRÅDSDOKUMENT Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter Enkätsvar Regeringskansliet (Sverige) 1. Inledning Gemenskapens nuvarande

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 150/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping Mål nr 7977-11 Enhet 1 1 KLAGANDE SEVAB Nät AB, 556192-2856 Box 32 645 21 Strängnäs Ombud Advokat Torgny Wetterberg Advokat Kristoffer Ribbing Advokat Josefin Mallmin

Läs mer

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Harald Klomp Uppsala Engineering Partner Första utgåva 2014-05-05 Uppdaterat 2014-05-07 Innehållsförteckning

Läs mer

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18 Särredovisning av elcertifikatskostnaden på elkundens faktura ER 2012:18 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post:

Läs mer

De ekonomiska effekterna av elhandelsområdenas införande

De ekonomiska effekterna av elhandelsområdenas införande De ekonomiska effekterna av elhandelsområdenas införande Av Jan Rejdnell & Per Pettersson En rapport som lyfter fram såväl historiska som dagsaktuella beskattningar av elproduktionen och elkonsumtionen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 28.1.2009 KOM(2009) 21 slutlig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

Läs mer