EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA KOMMISSIONEN"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.I.2005 C(2005)47 fin Ärende: Statligt nr NN 66/ Sverige Förlängning och ändring av miljöstödsåtgärd Fru minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 18 juni 2003, registrerad den 19 juni 2003, fick kommissionen, i enlighet med artikel 88.3 i EG-fördraget, en anmälan från de svenska myndigheterna om förlängning och ändring av en stödordning till förmån för småskalig elproduktion. Eftersom ordningen redan hade införts direkt efter det att den tidigare godkända ordningen N 827/01 upphört att gälla den 31 december 2002 registrerades den som en icke-anmäld ordning. Genom en skrivelse av den 22 september 2003 begärde kommissionen ytterligare upplysningar, vilka inkom genom en skrivelse av den 24 oktober 2003, registrerad samma dag. Genom en skrivelse av den 9 januari 2004, registrerad den 9 januari 2004, informerade de svenska myndigheterna kommissionen om vissa beslut som fattats av Sveriges riksdag angående ordningen. Genom skrivelser av den 13 maj 2004, registrerad den 14 maj 2004, och av den 27 oktober 2004, registrerad den 28 oktober 2004, inlämnade de svenska myndigheterna ett fullständigt svar på de frågor som ställts av kommissionen. Statsrådet Laila FREIVALDS Chef för Utrikesdepartementet Arvfurstens palats Gustav Adolfs torg 1 SE STOCKHOLM Europeiska Kommissionen B-1049 Bruxelles/ B-1049 Brussel - Belgien. Telefon: +32 (0)

2 2. BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN 2.1 Bakgrund NN 143/96 Förmodat statligt stöd för sanläggningar i Sverige Anmälan är en förlängning av en befintlig ordning NN 143/96 Förmodat statligt stöd till sanläggningar i Sverige 1. Denna ordning innehöll en miljöbonus som uppgick till 18,1 öre per kwh till förmån för sanläggningar. Det ursprungliga målet för ordningen var att undanta el producerad i sanläggningar från konsumtionsskatt på el. Av tekniska och administrativa skäl gavs stödet i form av en miljöbonus som motsvarade elskattebeloppet. Ordningen befanns utgöra statligt stöd, men godkändes enligt artikel 87.3 c eftersom den låg i linje med gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till skydd för miljön 2 (nedan kallade riktlinjerna ), särskilt punkterna Godkännandet av stödet begränsades till och med år 2000, men miljöbonusen förlängdes i N 732/00 3 för 2001, och i N 827/01 4 för Skälet till förlängningarna var behovet att bibehålla rimliga villkor för stödmottagarna fram till dess att det nya systemet med gröna certifikat, N 789/02 Gröna certifikat (se 2.1.2), hade fasats in. De två förlängningarna omfattade också ett bidrag på 9 öre per kwh till alla småskaliga elproducenter. De svenska myndigheterna har bekräftat att denna ordning inte längre gäller N 789/03 Gröna certifikat År 2003 godkände kommissionen N 789/02 Gröna certifikat 5, ett elcertifikatsystem baserat på förnybar energi. Ordningen trädde i kraft den 1 maj 2003 och innebär att staten kostnadsfritt utdelar certifikat till producenter av elektricitet som härrör från förnybar energi. Elförbrukare är skyldiga att köpa certifikat i relation till den el som de förbrukar, dvs. deras elkvot. Om kvoten i certifikatet överskrids skall förbrukaren betala en kvotpliktsavgift till staten. De första fem åren finns ett garanterat certifikatpris, som finansieras via en statlig fond bestående av medel som samlats in genom böter för överskridna certifikatkvoter. Garantipriset befanns vara statligt stöd, men godkändes enligt artikel 87.3 c i EG-fördraget, eftersom det låg i linje med riktlinjerna. 2.2 Beskrivning av ordningen Det nya systemet med gröna certifikat kommer att minska nivåerna av befintliga stöd. För att göra det möjligt för sanläggningarna att under en övergångsperiod anpassa sig till de lägre stödnivåerna har den svenska regeringen förlängt den befintliga miljöbonusordningen (NN 143/96, förlängd genom N 732/00 och N 827/01) fram till och med utgången av år Syftet med ordningen är att främja en för att öka användningen av el från förnybara energikällor vid sidan av vatten med 10 TWh från 2002 till Detta mål uppsattes i enlighet med 6 Europaparlamentets och 1 EGT C 5, , s. 2 2 EGT C 37, , s. 3 3 EGT C 117, , s EGT C 127, , s. 9 5 EUT C 120, , s. 8 6 Se t.ex. Meddelande från kommissionen till Rådet och Europaparlamentet, KOM(2004) 366 slutlig, Andelen förnybar energi i EU - Kommissionens rapport i enlighet med artikel 3 i direktiv 2001/77/EG 2

3 rådets direktiv 2001/77/EG av den 27 september 2001 om främjande av el producerad från förnybara energikällor på den inre marknaden för el 7. Främjandet av sådan produktion är också en åtgärd för att minska utsläppen av växthusgaser. Stödet lämnas i form av ett avdrag från energiskatten. Eftersom stödnivån är degressiv och energiskatten på el kommer att höjas kommer stödet inte längre att motsvara skattenivån. Rättslig grund för det föreslagna stödet är 11 kap. 10 lagen (1994:1776) om skatt på energi. 8 Förutom förlängningen har följande ändringar gjorts: 1) Ett tak på fullasttimmar Ett tak på fullasttimmar kommer att finnas för sanläggningar som är berättigade till stöd. Anläggningen bedöms efter perioden fram till denna nivå vara helt avskriven. Sålunda kommer stödet endast att beviljas sanläggningar som inte har uppnått fullasttimmar 9. 2) Olika stödnivåer för landbaserade och havsbaserade sanläggningar Enligt förslagen skall en differentiering av stödnivån ske mellan landbaserad och havsbaserad. Skälet till den högre stödnivån för havsbaserad är att sådana kraftverk medför högre kostnader; t.ex. för transport av elektriciteten till nätet. I fråga om den landbaserade en kommer stödnivån så småningom att trappas ned till noll och vad gäller havsbaserad till 12 öre per kwh under perioden ) Stödet blir degressivt Eftersom stödet är av övergångskaraktär och ges för att mottagarna skall kunna anpassa sig till de lägre stödnivåer som blir resultatet av systemet med gröna certifikat föreslås årliga sänkningar av nivåerna enligt följande: År öre/kwh Skattebortfall SEK/milj. öre/kwh Skattebortfall SEK/milj , , , samt bedömning av den inverkan som lagstiftning och annan gemenskapspolitik haft på de förnybara energikällornas utveckling i EU och förslag på konkreta åtgärder, särskilt s EGT L 283, , s Lag (1994:1776) om skatt på energi, kap Antalet fullasttimmar visar hur många produktionstimmar med maximal effekt som utgör kraftverkens årliga produktion. 3

4 Tabell 1: Stödnivåer per år för landbaserad och havsbaserad sproduktion Marknadspris på el Marknadspriset på el i Danmark, Finland, Norge och Sverige sätts på den nordiska elbörsen, Nord Pool. I augusti 2002 när nivån på stödordningen fastställdes var prognosen på Nord Pool-marknaden 209 kr per MWh för 2003, 211 kr per MWh för 2004 och 219 kr per MWh för Ökningstrenden på elpriset angavs till % fram till 2008 och % för perioden 2008 fram till Under många år har terminspriset på Nord Pool-marknaden varit relativt lågt, ca 150 kr per MWh. Under första halvan av 2003 ökade elpriset dock avsevärt på grund av att hösten 2002 var ovanligt torr. Eftersom vattenkraften är mycket viktig i Sverige och Norge fick detta avsevärda effekter på marknadspriset på el. Det genomsnittliga priset varierade i januari-mars 2003 mellan 350 kr och 650 kr per MWh. Sedan våren 2003 har elpriset stabiliserats på ca 300 kr per MWh. Terminspriset på Nord Poolmarknaden för 2004 ligger på ungefär 240 kr per MWh och för 2005 på 225 kr per MWh. Marknadspriset för 2003 och 2004 var sålunda i realiteten högre än förutsett. Hänsyn bör dock tas till att den kompensation som en producent faktiskt får i realiteten inte med automatik är detsamma som priset på Nord Pool-marknaden. Detta beror på att en producent kan sälja el på olika sätt: mot elspotpriset (månadsmedelvärde), med ettårskontrakt eller flerårskontrakt (5 till 12 år eller längre). Eftersom kort- eller långfristiga kontrakt bygger på gångna års priser samt på prognoser var priset på den el som såldes via dessa kontrakt generellt lägre än det faktiska marknadspriset för 2003 och På denna grundval förutsågs marknadspriserna för 2003 bli 200 kr per MWh, för år kr per MWh, för år kr per MWh, för åren kr per MWh och för kr per MWh. Effekterna av handeln med elcertifikat på marknadspriset måste emellertid också beaktas uppskattningarna av det totala elpriset i Sverige. År 2003, när certifikaten infördes, var certifikatpriset ungefär 141 kr per MWh. För förväntas kostnaden för certifikaten att höja marknadspriset på el med ca 215 kr per MWh 10. För att undvika överkompensation har de svenska myndigheterna åtagit sig att justera det övergångsstöd som anmälts i den aktuella ordningen på grundval av den långfristiga utvecklingen av elpriset. Justeringar kan dock endast göras en gång per år genom en ändring av lagen om skatt på energi och sålunda kommer förändringar på elmarknaden inte på kort sikt att påverka den aktuella stödåtgärden Produktionskostnader för Kostnaderna för produktion av kan variera kraftigt beroende på sanläggningens kapacitet och läge. Produktionskostnaden för landbaserad uppskattas till 55 öre per kwh, medan motsvarande kostnad för havsbaserad beräknas till 63 öre per kwh 11. Dessa kostnader bygger på följande villkor: 10 Enligt information från Svenska Kraftnäts elcertifikatregister, Cesar. 11 Produktionskostnaderna motsvarar information från European Wind Energy Association 2004 i Wind Energy The Facts (se särskilt s. 104), som kommissionen hänvisar till i sitt meddelande om förnybar energi från i maj 2004 (KOM(2004)366 slutlig. 4

5 Driftstagande, år Investeringskostnader (SEK/kW) Avskrivning, år Ränta, % 8 8 Drift och underhåll (öre/kwh) 9 12 Fullasttimmar per år Tabell 2: Produktionskostnader för Beräkning av överstigande kostnader På basis av parametrarna ovan har de svenska myndigheterna beräknat stödet som en procentandel av de överstigande kostnaderna för produktion av istället för traditionell energi. I följande tabell presenteras de genomsnittliga överstigande driftskostnaderna 12 och stödnivåerna i kwh. Stöd som skall beviljas öre/kwh (1) Produktionskostnader öre/kwh (2) Marknadspris öre/kwh (3) Marknadspris på el Överstigande driftskostnader (2) - (3) = (4) Stöd som % av överstigande kostnader (1):(4) ,1 18, ,1 20,9 28,9 87 % 63 % ,5 9,5 17,5 126 % 97 % ,5 8,5 16,5 106 % 97 % , ,5 7,5 15,5 87 % 97 % ,5 7,5 15,5 53 % 90 % ,5 6,5 14,5 21 % 90 % ,5 6,5 14,5 0 % 83 % Tabell 3: Stöd som % av överstigande kostnader för åren Tabellen visar att stödet som procentandel av de överstigande kostnaderna för landbaserade anläggningar som mest kommer att motsvara 126 % av de överstigande kostnaderna år För havsbaserade sanläggningar kommer stödet att variera mellan 97 % och 83 % Utbetalning av stödet Stödet skall utbetalas i form av avdrag i skattedeklarationen avseende sproducerad el. I praktiken är det elleverantören som är berättigad till skatteavdrag, eftersom det är han som står för den konsumtionsskatt som måste inbetalas till skattemyndigheten. I det fall en sanläggning inte är elleverantör är det den kontrakterade leverantören som gör avdraget. 12 De överstigande driftskostnaderna definieras såsom skillnaden mellan ens produktionskostnader och marknadspriset på konventionell energi. 5

6 Finansdepartementet är ansvarigt för ordningen, medan genomförandet och tillsynen av ordningen delegerats till Riksskatteverket. Denna myndighet kommer att tillse att skatteavdraget överensstämmer med de allmänna bestämmelserna. Den svenska regeringen kommer att göra en årlig bedömning av stödnivåerna i samband med en budgetproposition. 2.3 Stödmottagare Enligt anmälan finns det totalt sett minst 300 producenter som är berättigade till miljöbonusen. 2.4 Varaktighet och budget Ordningen har anmälts för perioden 1 januari 2003 t.o.m. den 31 december För perioden förutspås det sammanlagda skattebortfallet bli 662 miljoner kronor (ca 72 miljoner euro). Vad gäller de årliga budgetbeloppen, se tabell DE SVENSKA MYNDIGHETERNAS ÅSIKT De svenska myndigheterna anser att den föreslagna ordningen överensstämmer med riktlinjerna, avsnitt E.3.3 om driftsstöd till förnybara energikällor, och att ordningen ligger i linje med 87.3 i EG-fördraget. 4. BEDÖMNING Genom att anmäla ordningen först efter det att den redan hade gällt i nära sex månader har de svenska myndigheterna underlåtit att uppfylla sin skyldighet enligt artikel 88.3 i EGfördraget om att underrätta kommissionen om planerat stöd innan det införs. 4.1 Inslag av stöd enligt artikel 87.1 i EG-fördraget Kommissionen har bedömt den anmälda ordningen på basis av artikel 87.1 i EGfördraget. Enligt artikel 87.1 är stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, oförenligt med den gemensamma marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna. Stödordningen finansieras med statliga medel. Den kommer att stärka sproducenternas ställning, vilket kan leda till förändringar av marknadsvillkoren för andra kraftproducenter. Den medför således en fördel för stödmottagarna. Stödmottagarna är verksamma på marknader där handel förekommer mellan medlemsstaterna och ordningen måste anses påverka handeln. Därför utgör ordningen statligt stöd i den mening som avses i artikel 87.1 och i artikel 61.1 i EES-avtalet. 4.2 Stödets förenlighet enligt artikel 87.3 c i EG-fördraget Kommissionen noterar att åtgärden är i linje med gemenskapens energipolitik såsom denna uttrycks i direktiv 2001/77/EG. Därmed omfattas stödet av punkt 6, åttonde stycket, av riktlinjerna. Såsom anges i punkt 59 (alternativ 1) i riktlinjerna kan medlemsstaterna bevilja statligt stöd för att kompensera skillnaden mellan produktionskostnaden för förnybar energi och marknadspriset på den aktuella formen av energi. Driftsstödsbeloppet skall sålunda endast kompensera överstigande produktionskost- 6

7 nader för miljövänlig elproduktion i förhållande till produktionskostnaderna för energi från konventionella energikällor. Driftsstöd som beviljas får endast täcka avskrivning för anläggningarna och en rimlig kapitalavkastning om medlemsstaterna kan visa att detta är nödvändigt. De svenska myndigheterna har beräknat de överstigande kostnaderna både för landbaserade och för havsbaserade sanläggningar i enlighet med vad som anges i tabell 2 ovan. För 2004 kommer stödet tillsammans med marknadspriset (inklusive priset på elcertifikat) att täcka något mer än de överstigande produktionskostnaderna. För alla övriga år som ordningen gäller kommer dock de överstigande kostnaderna inte att helt kompenseras. Detta är en följd av att stödnivåerna av de svenska myndigheterna gjorts degressiva. För att ta hänsyn till detta faktum bör bedömningen av ordningen göras på basis av det totala stöd som beviljats enligt ordningen. De svenska myndigheterna har därför givit kommissionen följande information: Stöd som skall beviljas (1) Produktionskostnader nuvärde i SEK per kwh (2) Marknadspris, nuvärde i SEK per kwh (3) Överstigande driftskostnader, nuvärde i SEK per kwh (2) - (3) = (4) Stöd som % av överstigande kostnader (1):(4) Marknadspris på el 0,49 0,86 3,12 3,54 2,52 0,59 1,02 83 % 84 % Tabell 4: Nettonuvärde på uppskattningarna för åren Kommissionen konstaterar att ordningen sammantaget kommer att täcka 83 % av de överstigande kostnaderna för landbaserad och 84 % av de överstigande kostnaderna för havsbaserad. Den kommer sålunda inte att medföra någon överkompensering av stödmottagarna. I punkt 59 i riktlinjerna anges vidare att driftsstöd endast kan medges för avskrivning av anläggningar och en rimlig kapitalavkastning om medlemsstaten i fråga kan visa att stödet är nödvändigt därför att vissa förnybara energikällor har en så dålig konkurrenskraft. För att utvärdera huruvida stödet överstiger avskrivningarna på anläggningen samt en rimlig kapitalavkastning, har i tabell 5 nedan investeringskostnader, kapitalavkastning och stödet omräknats till nuvärde 13. Beräkningarna baseras på de uppgifter som anges i Tabell För beräkningen av nettonuvärdet har en kapitalkostnad på 8 % använts. 7

8 Alla siffror i SEK/kW, 2003 års värde e sanläggningar e sanläggningar A B C D (B+C) Investerings kostnader Nettoinvesteringskostnader 14 Nettonuvärde kapitalavkastning Nettoinvestering plus kapitalavkastning E Nettonuvärde av stödet 15 F (D-E) Balans Tabell 5: Nettoinvesteringskostnader för åren För landbaserad kommer stödet att täcka ungefär 30 % av nettoinvesteringen plus en rimlig kapitalavkastning. Motsvarande siffra för havsbaserad är 28 %. Tabellen visar att stödet endast kommer att täcka en liten del av avskrivningen och en rimlig kapitalavkastning. Eftersom stödet inte kommer att överstiga nettoinvesteringskostnaderna behöver de svenska myndigheterna inte visa att en rimlig kapitalavkastning är nödvändig och att beräkningen av denna är rimlig. Kommissionen finner att ett undantag kan beviljas på grundval av artikel 87.3 c i EGfördraget eftersom de svenska myndigheterna har visat att det driftsstöd som beviljas enligt den anmälda ordningen inte kommer att överstiga de överstigande produktionskostnaderna för. Dessutom har de åtagit sig att justera stödnivån till marknadspriset på el, och därigenom undvika överkompensation. Den anmälda ordningen överensstämmer därför med riktlinjerna. De svenska myndigheterna har dessutom åtagit sig att iaktta reglerna för kumulering av stöd. 5. SLUTSATS Kommissionen har följaktligen beslutat att ordningen Förlängning och ändring av miljöstödordning utgör statligt stöd. Kommissionen drar likväl slutsatsen att ett sådant statligt stöd är förenligt med den gemensamma marknaden i enlighet med artikel 87.3 c i EG-fördraget och artikel 61.3 c i EES-avtalet. 14 Investeringskostnader minus investeringsstöd som lämnats till stödmottagarna enligt N 454/97 Stöd till energiområdet, EGT C 236, , s. 8, och N 631/2002 Effektiv och miljöanpassad energiförsörjning, EUT C 182, , s Stödet består av ett bidrag på 9 öre per kwh till småskaliga elproducenter och miljöbonusen på 18,1 öre som lämnats i enlighet med NN 143/96 inkl. förlängningar, och övergångsstödet som lämnats enligt den anmälda ordningen. 8

9 De svenska myndigheterna ombeds årligen förse kommissionen med en rapport om genomförandet av stödet. Alla förändringar av de villkor som styr beviljandet av stödet måste anmälas i förväg. Om denna skrivelse innehåller konfidentiella uppgifter som inte bör spridas till tredje part uppmanas Ni att informera kommissionen om detta inom femton arbetsdagar räknat från dagen för mottagandet av denna skrivelse. Om kommissionen inte har mottagit en motiverad begäran inom den föreskrivna fristen, kommer den att anse att Ni lämnat Ert samtycke till att denna skrivelse kommuniceras i sin helhet till tredje part och offentliggörs på det språk som är giltigt på följande webbadress: Er begäran skall sändas med rekommenderat brev eller fax till Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för konkurrens Registreringsenheten för statligt stöd B-1049 Bryssel (Fax (32-2) ) Högaktningsfullt På kommissionens vägnar Neelie KROES Ledamot av kommissionen 9

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 28.XII.2005 K(2005)6054

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 28.XII.2005 K(2005)6054 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.XII.2005 K(2005)6054 Ärende: Statligt stöd nr. N 588/2005 - Sverige Förlängning av tillverkningsindustrins skattelättnader nedsättning av koldioxidskatt och befrielse

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 19.11.2003 C (2003)4415 Ärende: Statligt stöd N 294/2003 Sverige Ändring av systemet med gröna certifikat Fru Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 2 juli

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.06.2000 SG(2000) D/ 104296 Ärende: Statligt stöd N 4/00 Sverige Stöd till småskalig elproduktion Fru minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 21 december

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.11.2002 C(2002) 4257 Ärende: Statligt stöd nr N 469/02 Finland Stöd för flisning av energivirke Herr Minister, 1. Förfarande: I en skrivelse av den 1 juli 2002, som

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093 Ärende: Statligt stöd N 66/2009 Sverige Ordning för statligt stöd till solceller Herr Minister, 1. FÖRFARANDE 1) De svenska myndigheterna anmälde

Läs mer

Statligt stöd N 203/2004 Sverige Volvo regionalstöd till transport utvidgning av stödordningen till att även omfatta färdiga förarhytter

Statligt stöd N 203/2004 Sverige Volvo regionalstöd till transport utvidgning av stödordningen till att även omfatta färdiga förarhytter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 08.09.2004 C(2004)3346fin Ärende: Statligt stöd N 203/2004 Sverige Volvo regionalstöd till transport utvidgning av stödordningen till att även omfatta färdiga förarhytter

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.V.28 K(28)1917 Ärende: Statligt stöd nr N /28 - Sverige Nedsättning av koldioxidskatten för bränsle som används i anläggningar som omfattas av EU:s system för handel

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 05-02-2003 C(2003)382fin Ärende: Statligt stöd N 789/2002 Sverige Elcertifikatsystemet Fru Minister, 1. FÖRFARANDE I en skrivelse av den 6 december 2002, registrerad

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar:

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar: EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.01.2004 C(2004)261 Ärende: Statligt stöd N 269/2003 Finland Bidrag och lån till teknisk forskning och utveckling Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.01.2013 C(2013) 266 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.01.2004 C(2004)5fin Ärende: Statligt stöd N 635/2002 - Sverige Efterbehandling av förorenade områden Fru Minister, Genom en skrivelse daterad den 18 september 2002,

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.VI.2005 K(2005) 1943 Ärende: Statligt stöd nr N 220/2005 Sverige Ändring av den svenska stödordningen för regionalpolitiskt transportbidrag (f.d. N 146/1999) Fru

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13-05-2003 C(2003)1471fin Ärende: Statligt stöd N 591/2002 - Finland CIRR - system för finansiering av fartyg Herr Minister, (1) Efter att ha granskat de upplysningar

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.01.2012 K(2012) 495 slutlig Ärende: Statligt stöd SA.33609 (2011/N) Sverige Sjöfartsstöd Herr Minister! 1. FÖRFARANDE OCH BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN (1) Den 9 november

Läs mer

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. EUROPEAN EUROPEISKA COMMISSION KOMMISSIONEN Bryssel den 26.11.2013 C (2013) 3866 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

Läs mer

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande:

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande: EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 21.12.2001 C(2001)4748 Ärende: Statligt stöd nr N 649/00 Finland Undantag från skatt vid köp av fast egendom Herr Minister, Jag har äran att informera Er att kommissionen

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.03.2002 C(2002)930fin Ärende: Statligt stöd nr N 801/2001 Finland Stöd till passagerarfartyg FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 22 oktober 2001, som registrerades

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2001 C (2001) 3289fin Ärende: Statligt stöd nr N 542/2001 Sverige Skatteåtgärder för sjöfarten Fru Minister, Förfarande 1. I en skrivelse av den 4 juli 2001 anmälde

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 5.11.2008 K(2008) 6684 Ärende: Statligt stöd nr N 234/2008 - Sverige Stöd för investeringar i solvärme Herr Minister, 1. FÖRFARANDE 1) De svenska myndigheterna anmälde

Läs mer

Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet

Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 05.08.2009 K(2009)6228 slutlig Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet Herr Minister, FÖRFARANDE (1) Genom

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 156/ Sverige Energiskatt på el som förbrukas av tillverkningsindustrin

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 156/ Sverige Energiskatt på el som förbrukas av tillverkningsindustrin EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.06.2004 C(2004)2200fin Ärende: Statligt stöd N 156/2004 - Sverige Energiskatt på el som förbrukas av tillverkningsindustrin Fru Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.06.2004 C (2004)/ 2028 fin Ärende: Statligt stöd N 58/2004 och N 60/2004 - Finland Undsättnings- och omstruktureringsstöd till små och medelstora företag i Finland

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den, 19.03.2002 C(2002) 708 Ärende: Statligt stöd nr N 327/01 Sverige Stöd till trädgårdsnäringen Herr Minister, Jag har äran att meddela Er att kommissionen inte har några

Läs mer

Statligt stöd N 359/07 Finland Förlängning och ändring av stödordning N 75/02 för energisektorn

Statligt stöd N 359/07 Finland Förlängning och ändring av stödordning N 75/02 för energisektorn EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.XI.2007 K(2007)6085 Ärende: Statligt stöd N 359/07 Finland Förlängning och ändring av stödordning N 75/02 för energisektorn Herr minister, Kommissionen önskar härmed

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 512/2002 - Sverige Stöd till förmån för pilotprojekt för biobränslen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 512/2002 - Sverige Stöd till förmån för pilotprojekt för biobränslen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.01.2003 C(2003)30fin Ärende: Statligt stöd N 512/2002 - Sverige Stöd till förmån för pilotprojekt för biobränslen Fru Minister, 1. Förfarande 1. Genom en skrivelse

Läs mer

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro.

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro. EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23.01.2001 SG(2001) D/ 285315 Ärende: Statligt stöd - Finland Stöd nr N 43/2000 Investeringsstöd för renhushållning och naturnäring Herr Minister, Jag har äran att meddela

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17-VII-2006 C (2006) 3329 Ärende: Statligt stöd N 184/2006 Sverige Stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i flerbostadshus Hr. Minister, 1. FÖRFARANDE (1)

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.X.2004 C(2004)3909fin Ärende : Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag Fru Minister, 1.

Läs mer

2.3. Varaktighet. Två år från ikraftträdandet. 2.4. Stödmottagare. Uppfödare i norra Sverige norr om 62:a breddgraden. 2.5. Syfte

2.3. Varaktighet. Två år från ikraftträdandet. 2.4. Stödmottagare. Uppfödare i norra Sverige norr om 62:a breddgraden. 2.5. Syfte EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den, C(2002)1790fin Ärende : Statligt stöd nr N 4/2002 Sverige Stöd för kadavertransporter Fru minister, Kommissionen vill informera Sverige om att den efter att ha granskat

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 370/2009 Finland Befrielse från accis på biobränsle som beviljats St1 Ab

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 370/2009 Finland Befrielse från accis på biobränsle som beviljats St1 Ab EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2009 K(2009)8497 Ärende: Statligt stöd nr N 370/2009 Finland Befrielse från accis på biobränsle som beviljats St1 Ab Herr Minister, Jag har nöjet att meddela att

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd / Sverige - Stöd nr N 593/ Stöd för att främja utvecklingen av ekologiskt lantbruk

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd / Sverige - Stöd nr N 593/ Stöd för att främja utvecklingen av ekologiskt lantbruk EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11-05-2005 K(2005) 1466 Ärende: Statligt stöd / Sverige - Stöd nr N 593/2004 - Stöd för att främja utvecklingen av ekologiskt lantbruk Fru Minister, Kommissionen önskar

Läs mer

Skattebefrielse för biobränslen som används för uppvärmningsändamål och till stationära motorer

Skattebefrielse för biobränslen som används för uppvärmningsändamål och till stationära motorer EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 29.VIII.2008 K(2008)4683 Ärende: N59/2008 Finland Skattebefrielse för biobränslen som används för uppvärmningsändamål och till stationära motorer Herr minister, 1.

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 13.05.2009 K(2009)3545 slutlig. Statligt stöd N 98/2009 Sverige Utbildningsstöd till Scania.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 13.05.2009 K(2009)3545 slutlig. Statligt stöd N 98/2009 Sverige Utbildningsstöd till Scania. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.05.2009 K(2009)3545 slutlig Ärende: Statligt stöd N 98/2009 Sverige Utbildningsstöd till Scania Herr Minister, 1. FÖRFARANDE (1) Den 17 februari 2009 anmälde Sverige

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 06.07.2010 K(2010)4494 slutlig Ärende: Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion Herr Minister, Kommissionen vill med denna skrivelse

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr SA.38421 (2014/NN) Sverige Sveriges energibeskattning vad gäller biodrivmedel till blandning förlängning

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr SA.38421 (2014/NN) Sverige Sveriges energibeskattning vad gäller biodrivmedel till blandning förlängning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.6.2014 C(2014) 4350 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 20.11.2008 K(2008) 7333. Statligt stöd nr N 442/2008 Sverige Sjöfartsstöd. Herr Minister, 1.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 20.11.2008 K(2008) 7333. Statligt stöd nr N 442/2008 Sverige Sjöfartsstöd. Herr Minister, 1. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.11.2008 K(2008) 7333 Ärende: Statligt stöd nr N 442/2008 Sverige Sjöfartsstöd Herr Minister, 1. FÖRFARANDE 1. Genom en elektronisk anmälan av 2 september 2008 anmälde

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA (2015/N) Finland Ändring av regionalstödskartan användning av befolkningsreserven

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA (2015/N) Finland Ändring av regionalstödskartan användning av befolkningsreserven EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.05.2015 C(2015) 3104 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter

Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23-03-2001 SG(2001) D/287103 Ärende: Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter Herr Minister, I enlighet med artikel 88.3

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 40/2003 Sverige Åtgärder för att främja visst bostadsbyggande

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 40/2003 Sverige Åtgärder för att främja visst bostadsbyggande EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24-06-2003 C(2003)1762fin Ärende: Statligt stöd N 40/2003 Sverige Åtgärder för att främja visst bostadsbyggande Fru Minister, 1. Förfarande I en skrivelse av den 21

Läs mer

Statligt stöd N 761/2006 Sverige Ändring av stödordningen för effektiv och miljöanpassad energiförsörjning

Statligt stöd N 761/2006 Sverige Ändring av stödordningen för effektiv och miljöanpassad energiförsörjning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19-II-2007 K(2007) 576 Ärende: Statligt stöd N 761/2006 Sverige Ändring av stödordningen för effektiv och miljöanpassad energiförsörjning Herr Minister, 1. FÖRFARANDE

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 01.08.2002 C(2002)2886 fin. Ärende: Statligt stöd nr NN 75/2002 Finland Differentierade energiskattesatser på el Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA (2015/N) Sverige Skattebefrielser för biogas som används som motorbränsle

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA (2015/N) Sverige Skattebefrielser för biogas som används som motorbränsle EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2015 C(2015) 9345 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Statligt stöd

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Ärende : Statligt stöd N 179/20 04 Finland Systemet med en garanticentral för kommunerna i Finland

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Ärende : Statligt stöd N 179/20 04 Finland Systemet med en garanticentral för kommunerna i Finland EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, 16.06.2004 C(2004)2034fin Ärende : Statligt stöd N 179/20 04 Finland Systemet med en garanticentral för kommunerna i Finland Herr minister, 1. Förfarande (1) Genom en skrivelse

Läs mer

Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till skydd för miljön Frågeformulär

Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till skydd för miljön Frågeformulär Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till skydd för miljön Frågeformulär De nuvarande riktlinjerna upphör att gälla vid 2007 års utgång. Som förberedelse inför översynen av riktlinjerna uppmanar kommissionen

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 5.1.2005 KOM(2004) 852 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Sverige att tillämpa en nedsatt skattesats för el som förbrukas

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 27.VI.2007 K(2007) 2613 slutlig. Statligt stöd nr N 749/2006 Sverige Sjöfartsstöd. Herr minister, 1.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 27.VI.2007 K(2007) 2613 slutlig. Statligt stöd nr N 749/2006 Sverige Sjöfartsstöd. Herr minister, 1. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.VI.2007 K(2007) 2613 slutlig Ärende: Statligt stöd nr N 749/2006 Sverige Sjöfartsstöd Herr minister, 1. FÖRFARANDE 1. Genom en skrivelse av den 14 november 2006 anmälde

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.05.2014 C(2014) 3309 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Statligt stöd Finland SA.41559 (2015/N) Stöd för avbytartjänster inom jordbruket på Åland Bryssel den 22.6.2015 C(2015) 4357 final Efter att ha granskat upplysningarna från era

Läs mer

Statligt stöd N 310/2005 - Sverige Åtgärder i samband med stormen i södra Sverige den 8-9 januari 2005.

Statligt stöd N 310/2005 - Sverige Åtgärder i samband med stormen i södra Sverige den 8-9 januari 2005. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 07.XII.2005 K(2005)4686 slutig Ärende: Statligt stöd N 310/2005 - Sverige Åtgärder i samband med stormen i södra Sverige den 8-9 januari 2005. Fru Minister, Kommissionen

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA.32834 (2011/N) Sverige Nedsättning av egenavgifter för egenföretagare

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA.32834 (2011/N) Sverige Nedsättning av egenavgifter för egenföretagare EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 07.12.2011 K (2011) 8902 slutlig Ärende: Statligt stöd SA.32834 (2011/N) Sverige Nedsättning av egenavgifter för egenföretagare Herr minister, I. Förfarande 1. Genom

Läs mer

1. Ärende Statligt stöd N 785/00 Svenskt bidrag till fartygsförlagd utbildning.

1. Ärende Statligt stöd N 785/00 Svenskt bidrag till fartygsförlagd utbildning. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.02.2001 SG(2001) D/ 286567 Fru Minister, 1. Ärende Statligt stöd N 785/00 Svenskt bidrag till fartygsförlagd utbildning. 2. Förfarande I en skrivelse registrerad

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 408/2005 Finland Ändring av två befintliga stöd för sjötransporter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 408/2005 Finland Ändring av två befintliga stöd för sjötransporter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.V.2006 K(2006)1854 slutlig Ärende: Statligt stöd N 408/2005 Finland Ändring av två befintliga stöd för sjötransporter Herr Minister, 1. FÖRFARANDE 1. Genom en skrivelse

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förordning om regionalt utvecklingsbidrag. I. FÖRFARANDE DETALJERAD BESKRIVNING

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förordning om regionalt utvecklingsbidrag. I. FÖRFARANDE DETALJERAD BESKRIVNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.05.2000 SG(2000) D/ 103903 Ärende: Statligt stöd nr N 646/99 - Sverige Förordning om regionalt utvecklingsbidrag. Fru minister, I. FÖRFARANDE (1) I en skrivelse av

Läs mer

LAGÄNDRINGAR 1 JANUARI 2007

LAGÄNDRINGAR 1 JANUARI 2007 Energimyndigheten informerar om elcertifikatsystemet Lagändringar OM ELCERTIFIKAT Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som syftar till att öka den förnybara elproduktionen med 17 TWh

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.08.2016 C(2016) 5257 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

1. FÖRFARANDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN

1. FÖRFARANDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.11.2016 C(2016) 7554 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

Erfarenheter från det svenska elcertifikatsystemet Erfaringer fra Sverige med grønne sertifikat

Erfarenheter från det svenska elcertifikatsystemet Erfaringer fra Sverige med grønne sertifikat Erfarenheter från det svenska elcertifikatsystemet Erfaringer fra Sverige med grønne sertifikat Anna Bergek Linköpings universitet & UiO Presentationen är baserad på en rapport till Finansdepartementets

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.03.2014 C(2014) 1823 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 25.VI.2007 K(2007)3168. Statligt stöd N 893/2007 Finland Ändring och förlängning av stöd till kraftverk

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 25.VI.2007 K(2007)3168. Statligt stöd N 893/2007 Finland Ändring och förlängning av stöd till kraftverk EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.VI.2007 K(2007)3168 Ärende: Statligt stöd N 893/2007 Finland Ändring och förlängning av stöd till Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom elektronisk anmälan SANI 358

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA (2011/N) Finland Fast driftstöd till kraftverk som använder förnybara energikällor

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA (2011/N) Finland Fast driftstöd till kraftverk som använder förnybara energikällor EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 22.03.2011 K(2011)1951 slutlig Ärende: Statligt stöd SA.32470 (2011/N) Finland Fast driftstöd till kraftverk som använder förnybara energikällor Herr Minister, 1. FÖRFARANDE

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr. NN 139/2001 Sverige Försäkringsgarantier avseende luftfartssektorn

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr. NN 139/2001 Sverige Försäkringsgarantier avseende luftfartssektorn EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.12.2001 C (2001)3976fin Ärende: Statligt stöd nr. NN 139/2001 Sverige Försäkringsgarantier avseende luftfartssektorn Fru minister, FÖRFARANDE 1. I en skrivelse daterad

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.11.2017 COM(2017) 659 final 2017/0296 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Republiken Lettland att tillämpa en särskild åtgärd som avviker

Läs mer

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Förnybar el med Gröna certifikat André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Agenda Allmänt om elcertifikatsystemet - hur det fungerar Statistik,

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.3.2010 KOM(2010)114 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift som mjölkproducenterna

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.7.2018 C(2018) 4847 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Ärende : Bryssel den 10-06-2003 C(2003)1872 Statligt stöd/finland - Stöd nr N 679/2002 - Ändring av stödordningar för landsbygdens utveckling Kommissionen önskar genom denna skrivelse

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Ärende: Statligt stöd N 726/2002 Sverige Värmeproduktion i kraftvärmeverk Bryssel, 11-06-2003 C(2003)1749fin Fru Minister, Kommissionen vill härmed underrätta Sverige om att den

Läs mer

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 3.9.2015

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 3.9.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.9.2015 C(2015) 6197 final KOMMISSIONENS YTTRANDE av den 3.9.2015 enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 714/2009 och artikel 10 i direktiv 2009/72/EG Finland (Åland)

Läs mer

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR CT/CA-012/2004/01sv ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR STYRELSEN HAR FATTAT DETTA BESLUT med beaktande av rådets förordning

Läs mer

Helsingfors den 25 mars 2009 Dok: MB/12/2008 slutlig

Helsingfors den 25 mars 2009 Dok: MB/12/2008 slutlig Helsingfors den 25 mars 2009 Dok: MB/12/2008 slutlig BESLUT OM GENOMFÖRANDE AV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 211/99 - Ändring av stödordningen Finansiering genom regionala utvecklingsbolag

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 211/99 - Ändring av stödordningen Finansiering genom regionala utvecklingsbolag EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 08.08.2000 SG(2000) D/ 106089 Ärende : Statligt stöd nr N 211/99 - Ändring av stödordningen Finansiering genom regionala utvecklingsbolag Fru minister, 1. FÖRFARANDE

Läs mer

Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter

Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 28-10-2002 C(2002) 4136 Ärende: Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter Herr Minister,

Läs mer

Yttrande nr 7/2015. (i enlighet med artikel andra stycket och artikel i EUF-fördraget)

Yttrande nr 7/2015. (i enlighet med artikel andra stycket och artikel i EUF-fördraget) Yttrande nr 7/2015 (i enlighet med artikel 287.4 andra stycket och artikel 322.2 i EUF-fördraget) över förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 om metoder och

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/678/EU om bemyndigande för Republiken Italien att fortsätta

Läs mer

Embargo VISTA illimité(*)

Embargo VISTA illimité(*) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den K(2015) Embargo VISTA illimité(*) Ärende: Statligt stöd Finland SA.40228 (2014/N) Stöd för att kompensera för skador orsakade av rovdjur Herr minister, Efter att ha

Läs mer

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 30.4.2012

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 30.4.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2012 C(2012) 3011 final KOMMISSIONENS YTTRANDE av den 30.4.2012 enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 714/2009 och artikel 10.6 i direktiv 2009/72/EG Sverige

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 07.03.2002 KOM(2002) 113 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om tillåtelse, i enlighet med artikel 8.4 i direktiv 92/81/EEG, för Luxemburg att tillämpa en

Läs mer

EG:s regler om statligt stöd

EG:s regler om statligt stöd EG:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna 1 för statligt stöd till företag definieras i artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget. Fastän statliga stöd i princip är förbjudna kan

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Roger Östberg Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel ZERO10 23 nov. 2010 Energiutblick Den 15-17 mars 2011 håller Energimyndigheten en nordisk energikonferens

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.02.2016 C(2016) 976 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Harald Klomp Riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknaden 14-05-07 14-05-08 1 Mikael Lundin, vd Nordpool, 3 februari 14: - Om

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 4 augusti 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 4 augusti 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 4 augusti 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2017/0183 (NLE) 11618/17 FISC 172 FÖRSLAG från: inkom den: 3 augusti 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.12.2006 KOM(2006) 802 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Estland, Slovenien, Sverige och Förenade kungariket att tillämpa en särskild

Läs mer

SMÅSKALIG VATTENKRAFT

SMÅSKALIG VATTENKRAFT SMÅSKALIG VATTENKRAFT STÖD MED GRÖNA CERTIFIKAT I SVERIGE CHRISTER SÖDERBERG SMÅKRAFTVERKENS RIKSFÖRENING OSLO 9 MARS 2009 Korsnäs kraftverk utanför Falun. Elcertifikat Sverige 2009-03-09 1 STÖD TILL FÖRNYBARA

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.10.2018 COM(2018) 714 final 2018/0367 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Nederländerna att införa en särskild åtgärd som avviker från

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut (EG) 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningstid

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut (EG) 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningstid EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.7.2011 KOM(2011) 443 slutlig 2011/0192 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om ändring av beslut (EG) 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningstid SV SV MOTIVERING 1.

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd - Sverige Stöd nr SA (2011/N) Stöd för marknadsfrämjande återgärder för ekologiska produkter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd - Sverige Stöd nr SA (2011/N) Stöd för marknadsfrämjande återgärder för ekologiska produkter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.2.2011 K(2011) 1324 slutlig Ärende: Statligt stöd - Sverige Stöd nr SA.32185 (2011/N) Stöd för marknadsfrämjande återgärder för ekologiska produkter Herr Minister,

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/677/EU om bemyndigande för Luxemburg att tillämpa en åtgärd

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Gemenskapens växtsortsmyndighet

EUROPEISKA UNIONEN Gemenskapens växtsortsmyndighet EUROPEISKA UNIONEN Gemenskapens växtsortsmyndighet BESLUT AV GEMENSKAPENS VÄXTSORTSMYNDIGHETS FÖRVALTNINGSRÅD av den 25 mars 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. N 639/99 - Regionalstödskarta 2000 2006 (Sverige)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. N 639/99 - Regionalstödskarta 2000 2006 (Sverige) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.04.2000 SG(2000) D/ 103189 Ärende: N 639/99 - Regionalstödskarta 2000 2006 (Sverige) Fru minister, I. FÖRFARANDE (1) I en skrivelse av den 22 oktober 1999, registrerad

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Mål C-298/00 P. Republiken Italien. Europeiska gemenskapernas kommission

Mål C-298/00 P. Republiken Italien. Europeiska gemenskapernas kommission Mål C-298/00 P Republiken Italien m o t Europeiska gemenskapernas kommission "Överklagande Statligt stöd Godstransporter på väg Inverkan på handeln mellan medlemsstaterna och snedvridning av konkurrensen

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.XII.2006 K (2006) 6719 slutlig Ärende: Statligt stöd N 431/2006 Sverige Regionalstödskarta 2007 2013 Herr minister, 1. FÖRFARANDE (1) Genom en elektronisk anmälan

Läs mer