Det här är elcertifikatsystemet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det här är elcertifikatsystemet"

Transkript

1 MEDDELANDE 1 (7) Datum Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet bygger på att producenter av förnybar el får certifikat för varje levererad MWh el. Försäljningen av certifikat ger producenterna en extra intäkt, utöver intäkterna från elförsäljningen, och ska ge bättre ekonomiska villkor för miljöanpassad elproduktion. För att skapa efterfrågan på certifikat blir det obligatoriskt för elanvändare att köpa en viss mängd certifikat i förhållande till sin elförbrukning, den så kallade kvotplikten. Handel med elcertifikat är en ny form av stöd inom energisektorn. Det är marknadsbaserat och syftar till att öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt. Det sker genom att konkurrens uppstår mellan olika former av förnybar elproduktion. Energikällor som har rätt att få elcertifikat är: Vindkraft Solenergi Geotermisk energi Vågenergi Biobränsle Vattenkraft* *För vattenkraften gäller certifikaten i följande fall: Befintliga anläggningar på högst 1,5 MW Befintliga kraftverk som förbättras kan få elcertifikat för den tillskottsenergi ut-/tillbyggnaden inneburit Befintliga anläggningar på mellan 1,5 MW och 15 MW efter särskild prövning Anläggningar som inte varit i drift efter den 1 juli 2001, men tas i drift efter utgången av 2002 Helt nya anläggningar Avgifter Registrering av frivillig kvotplikt De som väljer att bli frivilligt kvotpliktiga ska betala en årlig registreringsavgift till Energimyndigheten. Avgiften för år 2004 är 300 kronor, för att därefter minska till 100 kronor per år. Den ska vara inbetald till Energimyndigheten senast den 1 oktober 2003, det vill säga 3 månader innan den frivilliga kvotplikten startar. Inbetalning som inkommer efter 1 oktober återbetalas och kvotplikten förs automatiskt över till elleverantören. STEM061 ver.w-1.0, Box Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon Telefax Org.nr

2 (7) Certifikatkonto Svenska Kraftnät har rätt att ta ut avgifter för kontoföring och registrering av överlåtelser av elcertifikat. Avgifternas storlek fastställs av regeringen. Förseningsavgift En kvotpliktig som inte lämnar in deklaration senast den 1 mars får betala en förseningsavgift om 1000 kronor till Energimyndigheten. Deklaration av fakturerad el Den som är kvotpliktig ska lämna in en deklaration till Energimyndigheten senast den 1 mars varje år. Deklarationen ska innehålla uppgifter om årets totala elanvändning eller hur mycket el som fakturerats under föregående år. Detta beroende på om man är kvotpliktig eller elleverantör. Dessutom ska uppgift finnas om det antal elcertifikat som ska annulleras den 1 april. Observera att även uppgifter om förlustel, frikraft samt el som sålts eller använts i elintensiv industri ska deklareras. Uppgifterna lämnas digitalt via det datasystem för elcertifikatsystemet som byggts upp. Elcertifikatsystemet och RECS RECS står för Renewable Energy Certificate System och är ett internationellt, frivilligt system för handel med certifikat från förnybara energikällor. RECS startade 1999 som ett europeiskt samarbete mellan Holland, Danmark och England. Idag deltar cirka 120 medlemmar från 18 länder i RECS-samarbetet, däribland Sverige. Det planerade svenska systemet för elcertifikat och RECS-systemet samordnas med varandra. Produktion från en anläggning ska till exempel bara kunna utnyttjas en gång för certifikat, antingen i RECS eller för svenska nationella certifikat. Elleverantörer och kvotplikt Enligt lagen ansvarar elleverantörerna för att hantera sina kunders kvotplikt. Det innebär att de deklarerar elförbrukningen till Energimyndigheten, köper certifikat och ser till att rätt antal elcertifikat finns på certifikatkontot en gång per år, kvotplikten uppfylls. För detta betalar kunden en avgift till elleverantören. Avgiften redovisas på elräkningen. Elkunderna kan välja att hantera kvotplikten, en så kallad frivillig kvotplikt. Frivillig kvotplikt blir möjlig från och med år 2004.

3 (7) Att vara frivilligt kvotpliktig innebär att man själv deklarerar mängden förbrukad el till Energimyndigheten och senast den 1 april 2004 ha så många elcertifikat på sitt certifikatkonto så kvotplikten uppfylls. Vill man bli frivilligt kvotpliktig ska man anmäla sig hos Energimyndigheten. Anmälningar tas emot från och med 1 augusti till och med 1 oktober. Frivillig kvotplikt Elleverantören får enligt lagförslaget automatiskt ansvar att sköta certifikathanteringen för sina kunder, men hushåll, företag och andra organisationer kan ta hand om sin kvotplikt själv från och med år För detta krävs att man registrerar sig som kvotpliktig hos Energimyndigheten samt betalar en årlig administrativ avgift. Avgiften är 300 kr för 2004, därefter 100 kr kronor per år. Avgiften ska betalas senast 1 oktober året innan. Som frivilligt kvotpliktig åtar man sig att årligen deklarera sin elanvändning, köpa in elcertifikat och lämna in rätt antal till Energimyndigheten. Garantipris Under åren 2004 till och med 2008 har certifikatberättigade elproducenter möjlighet att lösa in elcertifikat från året innan för att ge en stabil avsättning för certifikaten under de första åren. Inlösen kan ske dessa år från och med den 30 april till och med den 30 juni. Det är Energimyndigheten som löser in certifikaten till ett fast pris som sjunker fram till 2007 enligt tabellen nedan. År 2008 försvinner garantipriset. Elcertifikat tilldelade år: Pris kr kr kr kr kr Godkänna en anläggning En produktionsanläggning ska vara godkänd av Energimyndigheten för att få elcertifikat. Före den 1 juli 2003 ska ansökan vara hos Energimyndigheten för att kunna få elcertifikat för produktion från och med 1 maj För att anläggningen ska bli godkänd och få elcertifikat måste den vara ansluten till ett elnät och produktionen ska mätas per timme. Ansökan om godkännande görs enkelt via Energimyndighetens IT-stöd men kan även göras skriftligt.

4 (7) Ansökan tas emot av Energimyndigheten fr.o.m. 28 april. Det samma gäller anmälan av kvotplikt. Handel med elcertifikat Staten bestämmer förutsättningarna och regelverken för handel med elcertifikat men överlåter åt kommersiella aktörer att sköta själva handeln. Köpare av elcertifikat kan idag vända sig direkt till en elproducent. Längre fram är det troligt att handeln också kommer att ske via kommersiella aktörer som mäklare eller särskilda marknadsplatser för elcertifikat. Kvotplikt Efterfrågan på elcertifikat och förnybar el skapas genom att en kvotplikt införs. Kvotplikten innebär att elanvändarna måste köpa certifikat för en viss andel av elförbrukningen. Detta är den så kallade kvotplikten. För att skapa en växande marknad kommer kvotplikten att öka årligen fram till Ett certifikat motsvarar 1 MWh förnybar el. Producenterna av förnybar el får genom certifikatförsäljningen extra resurser till fortsatt produktion i anläggningar som redan finn idag samt utbyggnad av ny förnybar elproduktion. Elleverantörer, elanvändare som använt el som de själva producerat, importerat eller köpt från den nordiska elbörsen samt elanvändare inom elintensiv industri ska anmäla sig som kvotpliktiga hos Energimyndigheten. Anmälan skickas enkelt via det IT-stöd som Energimyndigheten byggt upp. Elleverantören hanterar kvotplikten Ansvaret för att hantera elanvändarnas kvotplikt ligger hos elleverantören. Det innebär att de deklarerar hur mycket el som förbrukats av kunden, köper elcertifikat och ansvarar för att rätt antal certifikat finns på certifikatkontot den 1 april. Kostnaden elleverantören har för att hantera kvotplikten kommer att redovisas separat på elräkningen och utgör en del av det konkurrensutsatta priset mellan elleverantörerna. För perioden den 1 maj 31 december 2003 ska elanvändare betala för elcertifikat motsvarande 7,4 procent av sin elförbrukning. Kvoterna för kommande år ser ut så här: Antal certifikat som ska lämnas in per såld eller förbrukad megawattimme Beräkningsår och kvot i % ,074 7, ,081 8,1

5 (7) ,104 10, ,126 12, ,141 14, ,153 15, ,160 16, ,169 16,9 Kvotpliktsavgift De elanvändare eller elleverantörer som inte uppfyller sin kvotplikt måste betala en kvotpliktsavgift. Den är 150 procent av det genomsnittliga certifikatpriset under året (från och med den 1 april till och med den 31 mars). Under 2003 är avgiften högst 175 kronor per certifikat eller 17,5 öre/kwh. År 2004 är avgiften 240 kronor per certifikat. Princip för elcertifikat Systemet innebär att förnybar el får ett extra värde i form av ett certifikat som visar att elen producerats ur förnybara energikällor. Certifikatet säljs till elleverantörer och elanvändare. Elproducenten får precis som tidigare dessutom betalt för varje kilowattimme el som levereras. Efterfrågan på certifikat skapas genom att det blir obligatoriskt för elleverantörer och vissa elanvändare att köpa certifikat, så kallad kvotplikt. Kvotplikten motsvarar en viss procentandel av elförbrukningen och ökar något för varje år. Principen för systemet är alltså att det skapas en växande marknad för förnybar el och olika typer av energikällor får konkurrera med varandra. Konkurrensen ska stimulera till teknikutveckling och kostnadseffektivitet. Den inkomst som elproducenten får när de säljer elcertifikat ersätter de investeringsbidrag och driftsstöd som finns fram till 30 april. Skillnaden mellan el märkt Bra Miljöval och elcertifikat Alla i Sverige använder el och den köps vanligtvis från elbolag eller direkt från elproducenter. Som kund bestämmer man själv vilken el man vill köpa. Vissa hushåll och företag har valt att köpa Bra Miljömärkt el. Andra bryr sig inte om vilket kraftslag som producerat elektriciteten. När systemet med elcertifikat införs blir miljöanpassad el en fråga för alla. Detta oavsett vilken el man som kund valt att köpa. Elcertifikat är en avgift som ska användas för att producera mer förnybar el, vilket innebär el producerad med sol, vind, vatten och biobränsle. Alla ska vara med och betala för utvecklingen av förnybar el. Det betyder att även elkunder som frivilligt valt att köpa Bra Miljömärkt el ska bidra till att mer miljöanpassad el produceras.

6 (7) Produktionskällorna för el märkt med Bra Miljöval och förnybar el är desamma. De produceras med energikällorna vind, vatten, sol, biobränsle och vågenergi. Tidplan Juni 2002 Energipropositionen 2001/01:43 behandlades i riksdagen Hösten 2002 Utbildning om elcertifikatsystemet för elproducenter och elleverantörer Rutiner och IT-stöd byggs upp hos Energimyndigheten och Svenska Kraftnät Januari 2003 Proposition om lag om elcertifikat överlämnas till riksdagen April april Riksdagsbeslut 13 april Beslut om föreskrifter av Energimyndighetens styrelse 28 april Energimyndigheten öppnar för godkännande av anläggningar och anmälan av kvotpliktiga. 1 maj 2003 Systemet införs Energimyndigheten påbörjar beslut om godkännande av anläggningar och beslut om registrering av kvotpliktiga. Juni 2003 De första elcertifikaten delas ut och handeln med elcertifikat kan starta Elcertifikat 1 mars deklaration av elförbrukning ska senast vara inne. 1 april Energimyndigheten kontrollerar att elcertifikat motsvarande kvotplikten har lämnats in (kvotplikten uppfylls). 30 april till 30 juni - under denna period kan elcertifikat utfärdade året innan lösas in till ett garantipris hos Energimyndigheten. 1 oktober - betalning av avgift för frivilligt kvotpliktiga ska senast vara inne 1 december sista dag att anmäla sig som frivilligt kvotpliktig för nästkommande år

7 (7) Tillsyn Energimyndigheten ansvarar för att lagen om elcertifikat och framtagna föreskrifter efterlevs. Om en anläggning inte längre uppfyller kraven för att få certifikat kan myndigheten återkalla godkännandet. Beslutet om återkallande gäller från den dag förutsättningarna för godkännande upphörde. Ett återkallande innebär att rätten att få elcertifikat upphör. Utfärdande av elcertifikat Svenska Kraftnät utfärdar elcertifikaten till innehavaren av en godkänd anläggning en gång per månad. Certifikaten samlas i ett särskilt register där varje innehavare kommer att ha ett eget certifikatkonto. Underlag för utdelningen av elcertifikat är godkända mätvärden som rapporteras in till Svenska Kraftnät. Varje MWh förnybar el som levereras till elnätet ger ett elcertifikat.

Elcertifikatsystemet 2012

Elcertifikatsystemet 2012 Elcertifikatsystemet 2012 Elcertifikatsystemet 2012 Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ner via www.energimyndigheten.se. E-post: energimyndigheten@cm.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Elcertifikatsystemet 2010

Elcertifikatsystemet 2010 Elcertifikatsystemet 2010 Böcker och rapporter utgivna av Energimyndigheten kan beställas från Energimyndighetens förlag Orderfax: 016-544 22 59 E-post: energimyndigheten@cm.se De kan också laddas ned

Läs mer

Elcertifikatsystemet 2011

Elcertifikatsystemet 2011 Elcertifikatsystemet 2011 1 Förord Elcertifikatsmarknaden står inför en rad positiva utmaningar. Från den 1 januari 2012 väntas en ny lag om elcertifikat att börja gälla. Förväntan är att den ska ha en

Läs mer

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Pressmeddelande 2007-01-17 Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Åtskilliga elbolag bryter mot lagen. Den 1 januari 2007 trädde Förändringar i lagen om elcertifikat i kraft, vilket ska underlätta

Läs mer

Regeringens proposition 2002/03:40

Regeringens proposition 2002/03:40 Regeringens proposition 2002/03:40 Elcertifikat för att främja förnybara energikällor Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 januari 2003 Göran Persson Leif Pagrotsky

Läs mer

Här ska du ange den el som. du levererat till en slutanvändare

Här ska du ange den el som. du levererat till en slutanvändare D1 1 (2) Dnr (if y lls av myndigheten) Bilaga 7 Kvotplikten regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Elcertifikatsystemet Uppfyller det sina mål?

Elcertifikatsystemet Uppfyller det sina mål? Elcertifikatsystemet Uppfyller det sina mål? Emma Heikensten 19861218-0367 Kandidatuppsats Våren 2010 Nationalekonomiska institutionen Handledare: Fredrik Andersson Sammanfattning Elcertifikatsystemet

Läs mer

Är Bra Miljöval-märkt el och statliga elcertifikaten samma sak?

Är Bra Miljöval-märkt el och statliga elcertifikaten samma sak? Är Bra Miljöval-märkt el och statliga elcertifikaten samma sak? Johan Kling, Svenska Naturskyddsföreningen, 2003-06-02 All elproduktion har negativ påverkan på miljön oavsett om den kommer från kärnkraftverk,

Läs mer

EIE/04/234/SO7.38605,

EIE/04/234/SO7.38605, Sonja Ewerstein Juni 2005 Regional rapportering om införlivande av EU:s RES-e-direktiv utförd av Sonja Ewerstein, Energimyndigheten inom ramen för EU-projektet RES-e regions nr EIE/04/234/SO7.38605, work

Läs mer

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m.

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Deluppdrag 1. Ökad ambitionsnivå ER 2009:29 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Översyn av elcertifikatsystemet

Översyn av elcertifikatsystemet Översyn av elcertifikatsystemet Delrapport etapp 2 - Allmän översikt av elcertifikatsystemet - De framtida kvotnivåerna - Villkor för konsumenten - Effekter för vindkraften - Statistik om elcertifikatsystemet

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om elcertifikat; beslutade den 10 december 2004.

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Du får kalkylexempel och information om bland

Läs mer

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18 Särredovisning av elcertifikatskostnaden på elkundens faktura ER 2012:18 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post:

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:123

Regeringens proposition 2014/15:123 Regeringens proposition 2014/15:123 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 Prop. 2014/15:123 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Harald Klomp Uppsala Engineering Partner Första utgåva 2014-05-05 Uppdaterat 2014-05-07 Innehållsförteckning

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

Marknad. Utlandshandel med el 2001

Marknad. Utlandshandel med el 2001 Marknad Utlandshandel med el 2001 Utlandshandel med el 2001 Sammanfattning Under år 2001 var Sverige en nettoexportör av el. Importen var 8,8 TWh och exporten 16,1 TWh. Totalt ger detta en nettoexport

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: investering i vindkraft Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Vindkraft - en lönsam

Läs mer

Förbättrade förutsättningar för egenproduktion av solel. Solelkommissionens utredning av hur Sveriges stora solelpotential kan tillvaratas

Förbättrade förutsättningar för egenproduktion av solel. Solelkommissionens utredning av hur Sveriges stora solelpotential kan tillvaratas Förbättrade förutsättningar för egenproduktion av solel Solelkommissionens utredning av hur Sveriges stora solelpotential kan tillvaratas Programförklaring Solelkommissionen Solelkommissionen är ett nätverk

Läs mer

Sveriges första rapport om utvecklingen av förnybar energi enligt artikel 22 i Direktiv 2009/28/EG.

Sveriges första rapport om utvecklingen av förnybar energi enligt artikel 22 i Direktiv 2009/28/EG. Sveriges första rapport om utvecklingen av förnybar energi enligt artikel 22 i Direktiv 2009/28/EG. Förord Denna rapport utgör Sveriges första rapportering enligt artikel 22 i Europaparlamentets och rådets

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.I.2005 C(2005)47 fin Ärende: Statligt nr NN 66/2003 - Sverige Förlängning och ändring av miljöstödsåtgärd Fru minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 18

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller

System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller Energitransporter MKVN10 Lunds tekniska högskola 2011-10-03 System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller Maria Olsson W07 Sandra Leksell W07 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in1 1 24/9/07 14:33:22 Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in2 2 24/9/07 14:33:23 Konkurrenskraft Kilpailukyky Kestävä Hållbar kehitys

Läs mer

LRF och vindkraft. vår policy L RF O CH V IND K R A F T

LRF och vindkraft. vår policy L RF O CH V IND K R A F T LRF och vindkraft vår policy L RF O CH V IND K R A F T 1 Vindkraft i tiden Vindkraft som bransch har funnits i Sverige sedan 1980-talet men det är först de senaste åren som utbyggnaden tagit fart ordentligt.

Läs mer

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Erbjudandet gäller till och med 1 december 2013. Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Statkraft SCA Vind AB Investera i förnybar energi och påverka dina elkostnader Nu kan du som har elabonnemang

Läs mer