EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA KOMMISSIONEN"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.II.2008 K(2008)460 slutlig Ärende: Statligt stöd nr N 130a/ Finland Stöd till skogsbruket Herr Minister, Kommissionen vill med denna skrivelse informera Finland om att den, efter att ha granskat de finländska myndigheternas uppgifter om det stöd som nämns ovan, har beslutat att inte göra några invändningar mot stödet i fråga eftersom det är förenligt med EG-fördraget. Kommissionen har fattat detta beslut med beaktande av följande: 1. FÖRFARANDE (1) I enlighet med artikel 88.3 har Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen anmält detta förslag till stödordning till kommissionen genom en skrivelse av den 12 mars 2006, som registrerades samma dag. Ytterligare information lämnades genom skrivelser av den 11 april 2007, den 17 augusti 2007, den 20 augusti 2007, den 21 augusti 2007, den 11 september 2007, den 13 november 2007 och den 31 januari Skrivelserna registrerades den 11 april 2007, den 20 augusti 2007, den 20 augusti 2007, den 22 augusti 2007, den 12 september 2007, den 13 november 2007 respektive den 31 januari (2) Genom en skrivelse av den 20 augusti 2007, som mottogs samma dag, informerade de finländska myndigheterna kommissionen om att de skulle lägga fram åtgärder rörande uttag och flisning av energived som en miljöåtgärd enligt gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd. Den 8 september 2007 delade kommissionen ärende N 130/2007 i två ärenden: N 130a/2007 och N 130b/2007. (3) Det här beslutet omfattar därför inte de anmälda åtgärderna för uttag och flisning av energived enligt 14 och 15 lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk Utrikesminister Ilkka KANERVA Sjöekipaget PO Box 176, FIN Helsingfors Commission européenne, B-1049 Bruxelles Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium Telephone: (0)

2 samt 21 och 22 förordningen om finansiering av ett hållbart skogsbruk, eftersom dessa åtgärder behandlas i ett separat beslut med förfarandenummer N 130b/ BESKRIVNING 2.1. Rubrik (4) Stöd till skogsbruket 2.2. Rättslig grund (5) Lagen och förordningen om finansiering av ett hållbart skogsbruk 2.3. Budget (6) 90 miljoner euro per år 2.4. Varaktighet (7) Stödmottagare (8) Skogsägare 2.6. Stödåtgärd Allmänna stödvillkor (9) Enlig 5 i lagen kan stöd endast beviljas för arbeten som bidrar till bevarandet av skogarnas biologiska mångfald. De finländska myndigheterna har uppgivit att stöd enligt den här lagen prövas och att stödet endast beviljas för projekt som är av betydelse för bevarandet av den biologiska mångfalden. Stöd kan beviljas på Natura 2000 områden för projekt, vilka är förenliga med de tillämpliga Natura 2000 förpliktelserna. (10) I flera fall betalas stödet ut på grundval av enhetskostnader. För att undvika överkompensation har enhetskostnaderna beräknats av Skogsforskningsinstitutet på grundval av de senaste tillgängliga uppgifterna. De finländska myndigheterna har bekräftat att det offentliga stöd som beviljas inte i något fall får överskrida 100 % (det anmälda stödet tillsammans med eventuellt annat stöd) och att myndigheterna kommer att kontrollera att ingen överkompensation sker. (11) Stödet kommer att beviljas för verksamhet som inletts efter det att kommissionen har godkänt stödordningen och efter det att den behöriga myndigheten har godkänt ansökan genom ett bindande beslut där stödbeloppet anges. (12) Skogsägare har dock en automatisk rätt att erhålla stöd enligt 10 (vård av ungskog) och 19 (bekämpning av rotticka) i lagen förutsatt att de vidtar åtgärderna på det sätt som fastställs i lagen och styrker detta för myndigheterna. 2

3 Myndigheten har ingen bestämmanderätt när det gäller beviljandet av stödet, utan dess roll är begränsad till att betala ut stödet till skogsägare som har vidtagit åtgärderna. Endast kostnader som uppstått efter det att kommissionen godkänt det anmälda stödet berättigar till stöd. Stödberättigande åtgärder (13) Skogsförnyelse (9 i lagen och i förordningen): Stöd kan beviljas för kostnader för naturlig förnyelse av skogen inom ett skyddsskogsområde, naturlig förnyelse och skogsodling efter en förnyelseavverkning i skog som är virkesfattig eller där trädbeståndet är av ringa värde, skogsodling för att ersätta plantbestånd som förstörts eller för att återställa ett skogsområde som förstörts av en skada i naturen. Det främsta syftet med det arbete som får stöd måste vara att bidra till att underhålla eller återställa skogens ekosystem, biologiska mångfald eller traditionella landskap. Vid planteringen måste minimikrav på täthet uppfyllas och de trädslag som används måste anpassas till de lokala förhållandena och landskapet. (14) De finländska myndigheterna har bekräftat att inget stöd kommer att beviljas för kommersiellt bärkraftig avverkning eller återplantering efter avverkning. De kostnader som berättigar till stöd kommer att vara kostnader för planering, material och arbete i samband med planteringen (inbegripet växtmaterial, friläggning och skydd av plantor), markförbättring genom markberedning, gödning och förhindrande av gräs- och örtvegetation liksom vattenvårdsåtgärder för att skydda vattenekosystem. Stöd kan beviljas med upp till 100 % av materialkostnaderna för plantering och upp till 55 % av arbetskostnaderna. (15) Vård av ungskog (10 i lagen och i förordningen): Stöd kan beviljas för kostnaderna för att minska alltför stor vegetationstäthet. Stödbeloppet uppgår till 210 euro per hektar, men kan inte överskrida 100 % av de faktiska kostnaderna. (16) Vitaliseringsgödsling (11 i lagen och 15 i förordningen): Stöd kommer att beviljas för kostnader för skogsgödsling för att korrigera konstaterade obalanser mellan näringsämnena i marken. Planeringskostnader är inbegripna. Aspekter gällande vattenvård och läckage av näringsämnen måste beaktas vid gödslingen och en skyddszon som inte gödslas måste finnas närmast intill alla vattensamlingar. Stödet är begränsat till maximalt 70 % av material- och arbetskostnader. (17) Vård av torvmarksskog (12 i lagen och i förordningen): Stöd kan beviljas för grävning och rensning av diken liksom för vattenvårdsåtgärder, inbegripet planeringskostnader. Stöd kan endast beviljas för arbeten som har planerats med särskild hänsyn till vatten- och miljövård och där den teknik för vattenvård som används motsvarar den bästa tillgängliga tekniken. Det maximala stödet uppgår normalt till 65 % av de faktiska kostnaderna, med undantag av vissa vattenvårdsåtgärder (100 % av kostnaderna). (18) Byggande av skogsvägar (13 i lagen och i förordningen): Stöd kan beviljas för byggande och ombyggnad av skogsvägar, inbegripet planeringskostnader. Vägarna och skogen som de byggs i sig ska vara tillgängliga 3

4 för allmänheten för rekreation utan avgift. Det maximala stödet för byggande är 60 % av material- och arbetskostnaderna. Det maximala stödet för ombyggnadskostnader är euro per km, men stödet kan inte överskrida 100 % av de faktiska kostnaderna. (19) Miljöstöd (16 i lagen och i förordningen:) Miljöstöd kan beviljas om skogsägaren ingår ett frivilligt avtal med den lokala skogscentralen (den behöriga myndigheten) om att vidta åtgärder som är mer omfattande än lagstadgade åtgärder för att främja den biologiska mångfalden i de berörda skogarna. De lagstadgade kraven fastställs i skogslagen (1093/1996), enligt vilken skogsägarna är skyldiga att bevara särskilt viktiga livsmiljöer i den omfattning som fastställs i den lagen. Miljöstöd kommer att beviljas för åtaganden att bevara viktiga livsmiljöer på ett mer omfattande sätt än vad som föreskrivs i skogslagen. Det kan röra sig om åtaganden för särskilt viktiga livsmiljöer enligt 10 skogslagen och för andra livsmiljöer som anses vara tillräckligt viktiga för naturvård. Syftet är att bevara dessa livsmiljöer i ett naturligt tillstånd och framför allt bevara multnande träd, mindre vattendrag och mossor som hotas av utrotning. (20) Åtagandena innebär att man avstår från kommersiell användning av de berörda skogarna. Åtagandena kommer att ingås för en period på tio år och är bindande även om skogarna helt eller delvis byter ägare. Stödet beräknas på grundval av förlorad inkomst, vilket är marknadsvärdet av virket i det område som omfattas av avtalet 1, eftersom det inte är tillåtet att avverka några träd för försäljning i sådana områden. Marknadsvärdet på skog som till följd av lagstadgade krav måste skyddas dras av från stödet. Stödbeloppen uppgår i genomsnitt till 150 euro per hektar och år, utom i undantagsfall när de berörda områdena har ett högre virkesvärde, t.ex. skogsområden längs vattendrag i södra Finland. I sådana fall kan stödet överskrida 200 euro per hektar och år. De finländska myndigheterna har betonat att man måste inbegripa områden med högt virkesvärde i ovan nämnda avtal, eftersom det är enda sättet att skydda dessa områden med exceptionell biologisk mångfald från avverkning. Om tillåtet skogsbruksarbete genererar inkomster i det område som omfattas av avtalet kommer inkomsterna att dras av från det stöd som beviljats. (21) Det kan också ges stöd för kostnader för miljövård i de områden som omfattas av åtagandet, inbegripet planeringskostnader. De stödberättigande kostnaderna måste avse de åtgärder som krävs för att bevara särdragen i den berörda livmiljön. Den maximala stödnivån uppgår till 100 % av de faktiska kostnaderna. 1 Marknadsvärdet beräknas på grundval av det genomsnittliga priset på virke i det berörda området under de tre år som föregår åtagandet. 4

5 (22) Projekt för vård av skogsnaturen (18 i lagen och 25 i förordningen): Stöd kan beviljas för projekt för vård och restaurering av livsmiljöer som är viktiga med tanke på den biologiska mångfalden, inbegripet planeringskostnader. De stödberättigande kostnaderna omfattar hydrologiska åtgärder, såsom byggande av dammar och murar liksom dränering för att skapa eller bevara dammar eller våtmarker och återställande av källor liksom vård av skogsnaturen, dvs. röjning av alltför tät skog och annan vegetation, plantering av vissa träd och annan vegetation för att bevara det traditionella landskapet och öka den biologiska mångfalden, samt förbättring av markens struktur och kvalitet genom markarbeten. Stöd kan också beviljas för att återskapa naturliga livsmiljöer för rovfåglar, restaurera och bevara stigar för rekreationsändamål och återställa och underhålla landskapselement. Stödet kan uppgå till 100 % av de stödberättigande kostnaderna. De finländska myndigheterna har förklarat att de stödberättigande kostnaderna för dessa projekt aldrig sammanfaller med de kostnader som berättigar till miljöstöd enligt 16 i den lagen. (23) Bekämpning av rotticka (19 i lagen och i förordningen): Stöd kommer att beviljas för att täcka kostnaderna för medel som används för att bekämpa rotticka (Hetreobasidion parviporum och Hetreobasidion annosum) och kostnaderna för att applicera medlen på stubbar. Stödet kan uppgå till högst 100 % av de stödberättigande kostnaderna, och stödet för appliceringskostnaderna kan uppgå till maximalt 0,44 euro per avverkad kubikmeter. De finländska myndigheterna har förklarat att inte ens mekaniska metoder (stubbupptagning) och en ändring av trädslag alltid ger tillförlitliga resultat, eftersom rotrötan kan sprida sig vid första avverkningen efter töväder, om inte stubbarna behandlas på kemisk väg. De finländska myndigheterna kommer inte att bevilja stöd för mekaniskt avlägsnande av stubbar, eftersom skogsägarna i normala fall tar bort stubbarna ändå, då de kan säljas till biomassaproduktion. (24) Försöks- och utredningsverksamhet (20 i lagen): Stöd kommer att beviljas för försöks- och utredningsverksamhet som främjar en hållbar förvaltning av privatägda skogar. Stödbeloppet kan som mest uppgå till euro per företag under tre år. Antalet företag och projektets varaktighet måste begränsas till vad som krävs för en lämplig prövning och resultaten måste läggs ut på Internet. Ministeriet kommer att besluta om finansieringen av varje projekt separat. Finansiering kan endast ges för projekt som inte har prövats tidigare och som är av nationell betydelse. Försöken och utredningarna måste avse åtgärder som kan finansieras enligt den här lagen. (25) Verkställighetsutredning (7 i lagen och 10 i förordningen): Stödet för verkställighetsutredningar kommer att beviljas för åtgärder enligt 10 och 19 i lagen. Stödbeloppet uppgår till 49,26 euro om det bedömda området är mindre än 2,5 hektar. För större områden uppgår det maximala stödet till 83,07 euro per projekt och till 17,78 euro per hektar. Det är begränsat till 100 % av de faktiska kostnaderna. Stödet beviljas i form av subventionerade tjänster endast för verkställighetsutredningar som görs av en tredje part. 5

6 2.7. Stödnivå (26) Varierande. 3. BEDÖMNING 3.1. Förekomsten av stöd (27) För att artikel 87.1 i fördraget ska vara tillämplig måste stödåtgärden innebära att ett företag gynnas ekonomiskt på ett sätt som det inte skulle ha gjort under normala handelsförhållanden, att stödet endast beviljas vissa företag, att stödet beviljas av en medlemsstat eller i form av statliga medel och att det dessutom märkbart kan påverka handeln mellan medlemsstaterna. (28) Vid första anblicken verkar dessa villkor vara uppfyllda. Åtgärden finansieras med medel från den finländska regeringens budget och måste därför anses vara finansierad med hjälp av statliga medel. Åtgärden gynnar vissa företag (skogsägare i Finland). Dessa företag är verksamma på en högst konkurrensutsatt internationell marknad 2, vilket innebär att åtgärden snedvrider eller hotar att snedvrida 3 konkurrensen och påverkar handeln mellan medlemsstaterna. (29) Åtgärden utgör därför stöd, och artikel 87.1 i fördraget är tillämplig. Det måste därför undersökas om det kan beviljas undantag från den allmänna principen om det statliga stödets oförenlighet enligt artikel 87.1 i fördraget Stödets förenlighet med reglerna för statligt stöd (30) I kapitel VII i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till jordbruk och skogsbruk (nedan kallade riktlinjerna ) finns bestämmelser om statligt stöd till skogsbrukssektorn. (31) Kommissionen noterar de finländska myndigheternas försäkringar om att stödet antingen beviljas endast för verksamhet som inletts efter det att kommissionen har godkänt stödordningen och efter det att den behöriga myndigheten godkänt ansökan genom ett bindande beslut där stödbeloppet anges eller, när det gäller stöd enligt 10 och 19 i lagen, att det beviljas eftersom skogsägaren har en automatisk rätt att erhålla stöd. Den dokumentation som skogsägaren skickar till myndigheterna bör betraktas som bevis på att arbetet har genomförts och inte som en ansökan om stöd, eftersom den behöriga myndigheten inte har rätt att besluta om huruvida stödet ska beviljas eller inte. Myndigheten kontrollerar istället bara 2 3 År 2000 uppgick enligt statistiken virkesimporten mellan EU-länder till omkring 25 miljoner ton och virkesexporten mellan EU-länder till omkring 27,75 miljoner ton. En förbättrad konkurrenssituation för ett företag tack vare statligt stöd medför enligt EG-domstolens rättspraxis generellt sett en snedvridning av konkurrensen i förhållande till andra företag som inte får sådant stöd, mål C-730/79, REG 1980, s. 2671, punkterna 11 och EUT C 319, , s. 1. 6

7 att de stödberättigande åtgärderna har vidtagits och att mottagaren således har rätt att erhålla stöd. Kommissionen anser därför att stödet innehåller en sådan stimulansfaktor som anges i punkt 16 i riktlinjerna. Skogsförnyelse, vård av ungskog, vitaliseringsgödsling, vård av torvmarksskog, byggande av skogsvägar, projekt för vård av skogsnaturen och bekämpning av rotticka (9 13 och i lagen). (32) Enligt punkt 175 kan stöd beviljas med upp till 100 % för åtgärder som bidrar till att bevara eller återställa skogarnas ekologiska värde och funktion som skydd och rekreationsområde liksom den biologiska mångfalden och sunda skogsekosystem. (33) Enligt punkt 175 a kan stöd beviljas för att plantera, beskära och avverka träd och annan vegetation i befintliga skogar, transportera bort träd som vält och återställa skog som skadats av luftförorening, djur, storm, brand, översvämning och dylikt, samt planeringskostnaderna för sådana åtgärder, såvida dessa åtgärder i första hand syftar till att bidra till att bevara eller återställa skogens ekosystem, den biologiska mångfalden eller det traditionella landskapet. Inget stöd får dock beviljas för avverkning som i första hand syftar till en kommersiellt bärkraftig utvinning av virke eller för återplantering som innebär att de avverkade träden ersätts av likvärdiga träd. (34) Enligt punkt 175 b kan stöd beviljas för markförbättring, bland annat gödning, minskning av allt för stor vegetationstäthet, säkerställande av tillräcklig vattenhållningsförmåga och fungerande dränering liksom planeringskostnader. (35) Enligt punkt 175 c kan stöd beviljas bland annat för att förhindra trädsjukdomar. Stödet kan täcka åtgärder och produkter liksom utrustning och material som används. Biologiska och mekaniska metoder för förebyggande bör ges företräde om det inte kan påvisas att de är otillräckliga. (36) Enligt punkt 175 d tillåts stöd för att återställa och underhålla naturliga stigar, landskapselement och naturliga livsmiljöer för djur, liksom planeringskostnader. (37) Enligt punkt 175 e tillåts stöd för att bygga upp, förbättra och underhålla skogsvägar och annan infrastruktur, inbegripet planeringskostnader. Tillträdet till vägarna för allmänheten i rekreationssyfte får inte vara avgiftsbelagt. (38) Stödet för åtgärder för skogsförnyelse, vård av ungskog, vitaliseringsgödsling, vård av torvmarksskog, byggande av skogsvägar, projekt för vård av skogsnaturen och bekämpning av rotticka överskrider aldrig 100 %. Såsom framgår av bedömningen nedan kan åtgärderna med tanke på deras respektive syfte och innehåll anses bidra till de mål som anges i punkt 175 (bevara eller återställa skogarnas ekologiska värde och funktion som skydd och rekreationsområde liksom den biologiska mångfalden och sunda skogsekosystem). (39) Stöd för åtgärder för skogsförnyelse ges endast till projekt vars främsta syfte är att bidra till att bevara eller återställa skogens ekosystem eller biologiska mångfald eller det traditionella landskapet i skogar. Stödet uppfyller därför de syften som anges i punkt 175. Planteringsåtgärderna säkerställer en tillräcklig 7

8 trädtäthet och en trädsammansättning som är anpassad till det lokala landskapet. Ekonomiskt bärkraftig avverkning kan inte ges stöd och återplantering undantas, eftersom de träd som planteras inte är likvärdiga med de träd som avverkats utan är bättre lämpade till miljövillkoren i den aktuella skogen. Av dessa skäl kan de åtgärder som ges stöd anses uppfylla kraven i punkt 175 a. (40) Stöd för material- och arbetskostnader kan tillåtas enligt punkt 175 a, bland annat markberedning och skydd av plantor, vilket bör anses utgöra normala planteringskostnader. Stöd för naturlig förnyelse beviljas för arbeten för markförbättring. Sådant arbete verkar garantera en balanserad och sund trädtillväxt genom att marken förbättras och det kan därför godtas enligt punkt 175 b. Vattenvårdsåtgärder vidtas för att skydda vattenekosystemen och genom åtgärder för att förhindra gräs- och örtvegetation minskar vegetationstätheten, vilket möjliggör förnyelse och normal tillväxt av unga träd. Eftersom endast den alltför täta vegetationen avlägsnas förefaller åtgärderna inte få några negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden. Dessa åtgärder kan därför också tillåtas enligt punkt 175 b. (41) Stöd för vård av ungskog beviljas för kostnaderna för att minska alltför stor vegetationstäthet. Detta bidrar till en balanserad trädtillväxt och till ett sunt skogsekosystem. Eftersom det endast är alltför stor vegetationstäthet som avlägsnas påverkas inte den biologiska mångfalden av denna åtgärd. Den här typen av åtgärd kommer sannolikt inte heller att orsaka läckage av näringsämnen eller få effekter på naturliga vattenekosystem eller vattenskyddsområden. Stödet uppfyller därför villkoren i punkt 175 b. Eftersom det bidrar till ett sunt skogsekosystem uppfylls också syftena i punkt 175. (42) Stöd för vitaliseringsgödsling kommer att beviljas för gödsling endast för att korrigera en konstaterad obalans, med beaktande av aspekter som rör vattenvård och läckage av näringsämnen. Åtgärden bidrar till att bevara den naturliga balansen i marken utan att orsaka läckage av näringsämnen och den uppfyller således villkoren i punkt 175 b. Eftersom stödet bidrar till ett sunt skogsekosystem uppfylls syftena i punkt 175. (43) Stöd för vård av torvmarksskog kommer att beviljas för att säkerställa lämplig dränering och vattenvård i sådana skogar. Eftersom endast åtgärder som planerats med särskild hänsyn till vatten- och miljövård berättigar till stöd och den vattenvårdsteknik som används måste överensstämma med den senaste standarden, verkar inte åtgärden negativt påverka vattenekosystem eller vattenskyddsområden och den uppfyller villkoren i punkt 175 b. Lämplig dränering och vattenvård bidrar till ett sunt skogsekosystem och därför uppfyller stödet syftena i punkt 175. (44) Stöd för byggande och ombyggnad av vägar beviljas endast för skogsvägar som är tillgängliga för allmänheten för rekreation utan avgift. Skogen där vägarna byggs skall också vara tillgänglig för allmänheten avgiftsfritt. Stödet uppfyller därför villkoren i punkt 175 e. Detta stöd bidrar till skogarnas funktion som rekreationsområde och uppfyller de syften som anges i punkt

9 (45) För projekt för vård av skogsnaturen kommer det att kunna beviljas stöd på upp till 100 % av de stödberättigande kostnaderna för att återställa och underhålla skogsmiljön, naturliga stigar och landskapselement. Åtgärderna för underhåll och återställande utgörs av avlägsnande av alltför tät trädvegetation eller annan vegetation, plantering av vissa träd eller annan vegetation för att bevara det traditionella landskapet, ökning av den biologiska mångfalden liksom arbeten för markförbättring. Eftersom åtgärden har en positiv effekt på den biologiska mångfalden uppfylls de syften som anges i punkt 175. (46) Stöd för avverkning och plantering av träd med hänsyn till den biologiska mångfalden tillåts uttryckligen enligt punkt 175 a. Markförbättring för att bevara den naturliga balansen i marken och minska en alltför stor vegetationstäthet kan tillåtas enligt punkt 175 b. Eftersom denna markförbättring görs för att bevara och återställa skogsmiljön verkar den bidra till markens naturliga balans. De hydrologiska åtgärderna verkar utgöras av markförbättringsåtgärder som garanterar den hydrologiska balansen eller återställande och underhåll av landskapselement eller naturliga livsmiljöer där dammar och våtmarker återställs och underhålls. Stöd på upp till 100 % för dessa åtgärder uppfyller därför villkoren i punkt 175 b när det gäller markförbättring och i artikel 175 d när det gäller återställande och underhåll av landskapselement och naturliga livsmiljöer. Att återställa och underhålla naturliga stigar är en stödberättigande kostnad som tillåts enligt punkt 175 d. Stöd för sådana kostnader kan därför tillåtas. (47) Stödet för bekämpning av rotticka kan uppgå till 100 % av kostnaden för förebyggande produkter och applicering. Rotröta är en allvarlig trädsjukdom som måste förebyggas för att träden ska förbli friska. Såsom de finländska myndigheterna har förklarat kan mekaniska metoder för att bekämpa rotröta (avlägsnande av stubbar) användas, men det är inte säkert att de är tillräckligt effektiva för att förhindra att sjukdomen sprids. Stödet uppfyller därför villkoren i punkt 175 c och eftersom det bidrar till ett sunt skogsekosystem uppfylls syftena i punkt 175. Miljöstöd (48) Åtgärden enligt 16 i lagen innebär att stöd kommer att beviljas för tioåriga åtaganden att vidta åtgärder som är mer omfattande än de lagstadgade kraven för att främja den biologiska mångfalden i de berörda skogarna. (49) Stödet för sådana åtgärder verkar utgöra stöd för miljövänligt jordbruk enligt artikel 176 i riktlinjerna, där det hänvisas till artikel 47 i förordning (EG) nr 1698/2005. Enligt den artikeln ska stöd för miljövänligt skogsbruk beviljas per hektar skog till stödmottagare som frivilligt gör åtaganden i fråga om ett miljövänligt skogsbruk. Stöden får endast täcka sådana åtaganden som går längre än tillämpliga bindande krav. Den allmänna regeln är att åtagandena ska göras för en period på mellan fem och sju år och att stödet per hektar och år ska vara mellan 40 och 200 euro. Stödet kan dock i undantagsfall ökas med hänsyn till särskilda förhållanden. (50) De finländska myndigheterna kommer att bevilja stöd per hektar för frivilliga åtaganden som är mer omfattande är de lagstadgade kraven. Åtagandena kommer 9

10 dock att sträcka sig över tio år och i vissa fall kan stödet komma att överskrida 200 euro per hektar och år. (51) Skogsarealerna i Finland finns i de subarktiska regionerna där förnyelsen sker långsamt. Djur- och växtpopulationerna behöver tillräckligt med tid för sin återetablering. Under sådana förhållanden verkar en åtgärd som syftar till att återskapa den biologiska mångfalden endast kunna få effekt om avtalen är tillträckligt långa. Av dessa skäl godtar kommissionen som en undantagsåtgärd en period på tio år för dessa avtal. (52) Stödet beräknas på grundval av förlorad inkomst och vissa ytterligare kostnader som är knutna till åtagandena. Av de beräkningar som Finland överlämnat framgår att inkomstvärdet i södra Finland i undantagsfall, framför allt i områden längs vattendrag, är så högt att stödet kan överskrida 200 euro per hektar och år. De finländska myndigheterna har betonat att om stödet skulle begränsas till 200 euro i dessa områden så skulle ägarna få så liten ersättning för de ekonomiska förlusterna att det skulle vara omöjligt att skydda dessa områden med stor biologisk mångfald. Kommissionen anser att det aktuella ärendet är exceptionellt och att det föreligger särskilda omständigheter. Gränsen på 200 euro kommer att överskridas endast i ett begränsat antal fall där det kan påvisas att värdet av den biologiska mångfalden är stort, ersättningen grundas på den faktiska ekonomiska förlusten och områdena skulle i normala fall inte kunna bli föremål för åtaganden om stödet inte låg på denna nivå. Det kan därför godtas att stödet kan överskrida 200 euro per hektar och år i de undantagsfall som nämns ovan. (53) Stödåtgärden enligt 16 i lagen uppfyller därför de villkor som anges i artikel 47 i förordning (EG) nr 1698/2005. (54) Stöd för vård av livsmiljöer tillåts enligt punkt 175 d, inbegripet planeringskostnader, och kan uppgå till 100 % av de stödberättigande kostnaderna. Man kan därför tillåta sådant stöd på upp till 100 % av de stödberättigande kostnaderna som beviljats av de finländska myndigheterna för att vårda livsmiljöer i de områden som omfattas av miljöåtaganden. Försöks- och utredningsverksamhet (55) Stöd för försöks- och utredningsverksamhet när det gäller hållbar förvaltning av privatägda skogar verkar omfattas av punkt 181 i riktlinjerna, där det hänvisas till bestämmelser i punkt 107 i riktlinjerna. Enligt dessa bestämmelser kommer kommissionen från fall till fall att granska statligt stöd till annan verksamhet för spridning av ny teknik, såsom relativt småskaliga pilotprojekt eller demonstrationsprojekt. Verksamheten måste vara nyskapande och det måste finnas ett allmänt intresse när det gäller att bevilja stödet. Antalet deltagande företag och projektens varaktighet måste dessutom begränsas till vad som är nödvändigt för en lämplig prövning och stödet får inte överskrida per företag under tre budgetår. Resultaten måste också offentliggöras åtminstone på Internet. (56) Av ovannämnda beskrivning i punkt 24 verkar det stöd som beviljas enligt 20 i lagen uppfylla dessa villkor. De finländska myndigheterna har beskrivit vilken typ av verksamhet som berättigar till stöd och har begränsat stödet till småskaliga 10

11 projekt av nationellt intresse som inte prövats tidigare. Resultaten offentliggörs på Internet och stödet per företag överskrider inte euro under tre räkenskapsår. Stödet uppfyller därför villkoren i punkt 107 i riktlinjerna. Stöd för verkställigshetsutredning (57) Verkställighetsutredningar som görs av en tredje part kan betraktas som konsulttjänster i den mening som avses i punkt 179 i riktlinjerna. Enligt riktlinjerna tillåts stöd på 100 % för sådan verksamhet förutsatt att stödet beviljas till alla stödberättigade företag på objektivt fastställda villkor och att kontantbetalningar inte görs till stödmottagaren. (58) Dessa villkor är uppfyllda. Stödet kan beviljas alla skogsägare som låter en tredje part göra verkställighetsutredningar. Stödet beviljas i form av subventionerade tjänster och är begränsat till de faktiska kostnaderna. 4. SLUTSATSER (59) Den anmälda statliga stödordningen uppfyller de kriterier som fastställs i kapitel VII i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till jordbruk och skogsbruk Kommissionen anser därför att stödet är förenligt med artikel 87.3 c i EGfördraget. Om denna skrivelse innehåller konfidentiella uppgifter som inte bör spridas till tredje part uppmanas Ni att informera kommissionen om detta inom femton arbetsdagar räknat från dagen för mottagandet av denna skrivelse. Om kommissionen inte har mottagit en motiverad begäran inom den föreskrivna fristen, kommer den att anse att Ni lämnat Ert samtycke till att denna skrivelse kommuniceras i sin helhet till tredje part och offentliggörs på det språk som är giltigt på följande webbadress: Er begäran skall sändas med rekommenderat brev eller fax till Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling Direktorat H Kontor: Loi 130 5/128 B-1049 Bryssel, Belgien Faxnummer: (32-2) Högaktningsfullt På kommissionens vägnar Mariann FISCHER BOEL Ledamot av kommissionen 11

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den, 19.03.2002 C(2002) 708 Ärende: Statligt stöd nr N 327/01 Sverige Stöd till trädgårdsnäringen Herr Minister, Jag har äran att meddela Er att kommissionen inte har några

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Statligt stöd Finland SA.41559 (2015/N) Stöd för avbytartjänster inom jordbruket på Åland Bryssel den 22.6.2015 C(2015) 4357 final Efter att ha granskat upplysningarna från era

Läs mer

Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet

Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 05.08.2009 K(2009)6228 slutlig Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet Herr Minister, FÖRFARANDE (1) Genom

Läs mer

RP 141/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet

RP 141/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att lagen om skydd för växters sundhet ändras

Läs mer

Statligt stöd / Sverige Stöd nr SA.34100 (2011/N) Stöd till skogsbruksåtgärder inom ramen för landsbygdsprogrammet

Statligt stöd / Sverige Stöd nr SA.34100 (2011/N) Stöd till skogsbruksåtgärder inom ramen för landsbygdsprogrammet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2012 C(2012) 3426 final Angående: Statligt stöd / Sverige Stöd nr SA.34100 (2011/N) Stöd till skogsbruksåtgärder inom ramen för landsbygdsprogrammet Till ambassadör

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.01.2004 C(2004)5fin Ärende: Statligt stöd N 635/2002 - Sverige Efterbehandling av förorenade områden Fru Minister, Genom en skrivelse daterad den 18 september 2002,

Läs mer

Embargo VISTA illimité(*)

Embargo VISTA illimité(*) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den K(2015) Embargo VISTA illimité(*) Ärende: Statligt stöd Finland SA.40228 (2014/N) Stöd för att kompensera för skador orsakade av rovdjur Herr minister, Efter att ha

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 370/2009 Finland Befrielse från accis på biobränsle som beviljats St1 Ab

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 370/2009 Finland Befrielse från accis på biobränsle som beviljats St1 Ab EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2009 K(2009)8497 Ärende: Statligt stöd nr N 370/2009 Finland Befrielse från accis på biobränsle som beviljats St1 Ab Herr Minister, Jag har nöjet att meddela att

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Ärende : Statligt stöd N 179/20 04 Finland Systemet med en garanticentral för kommunerna i Finland

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Ärende : Statligt stöd N 179/20 04 Finland Systemet med en garanticentral för kommunerna i Finland EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, 16.06.2004 C(2004)2034fin Ärende : Statligt stöd N 179/20 04 Finland Systemet med en garanticentral för kommunerna i Finland Herr minister, 1. Förfarande (1) Genom en skrivelse

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 13.05.2009 K(2009)3545 slutlig. Statligt stöd N 98/2009 Sverige Utbildningsstöd till Scania.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 13.05.2009 K(2009)3545 slutlig. Statligt stöd N 98/2009 Sverige Utbildningsstöd till Scania. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.05.2009 K(2009)3545 slutlig Ärende: Statligt stöd N 98/2009 Sverige Utbildningsstöd till Scania Herr Minister, 1. FÖRFARANDE (1) Den 17 februari 2009 anmälde Sverige

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 06.07.2010 K(2010)4494 slutlig Ärende: Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion Herr Minister, Kommissionen vill med denna skrivelse

Läs mer

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro.

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro. EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23.01.2001 SG(2001) D/ 285315 Ärende: Statligt stöd - Finland Stöd nr N 43/2000 Investeringsstöd för renhushållning och naturnäring Herr Minister, Jag har äran att meddela

Läs mer

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande:

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande: EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 21.12.2001 C(2001)4748 Ärende: Statligt stöd nr N 649/00 Finland Undantag från skatt vid köp av fast egendom Herr Minister, Jag har äran att informera Er att kommissionen

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13-05-2003 C(2003)1471fin Ärende: Statligt stöd N 591/2002 - Finland CIRR - system för finansiering av fartyg Herr Minister, (1) Efter att ha granskat de upplysningar

Läs mer

Statligt stöd N 397/2009 Finland investeringar i anläggning av fraktinfrastruktur vid flygplatsen i Vasa

Statligt stöd N 397/2009 Finland investeringar i anläggning av fraktinfrastruktur vid flygplatsen i Vasa EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 13.1.2010 K(2009)10518 slutlig Ärende: Statligt stöd N 397/2009 Finland investeringar i anläggning av fraktinfrastruktur vid flygplatsen i Vasa Herr Minister 1. FÖRFARANDE

Läs mer

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja Statsrådets skrivelse till Riksdagen om förslag till riktlinjer och kommissionens förordning (revidering av bestämmelserna om statligt stöd till jordbrukssektorn) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förordning om regionalt utvecklingsbidrag. I. FÖRFARANDE DETALJERAD BESKRIVNING

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förordning om regionalt utvecklingsbidrag. I. FÖRFARANDE DETALJERAD BESKRIVNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.05.2000 SG(2000) D/ 103903 Ärende: Statligt stöd nr N 646/99 - Sverige Förordning om regionalt utvecklingsbidrag. Fru minister, I. FÖRFARANDE (1) I en skrivelse av

Läs mer

Statligt stöd N 310/2005 - Sverige Åtgärder i samband med stormen i södra Sverige den 8-9 januari 2005.

Statligt stöd N 310/2005 - Sverige Åtgärder i samband med stormen i södra Sverige den 8-9 januari 2005. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 07.XII.2005 K(2005)4686 slutig Ärende: Statligt stöd N 310/2005 - Sverige Åtgärder i samband med stormen i södra Sverige den 8-9 januari 2005. Fru Minister, Kommissionen

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr SA.38421 (2014/NN) Sverige Sveriges energibeskattning vad gäller biodrivmedel till blandning förlängning

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr SA.38421 (2014/NN) Sverige Sveriges energibeskattning vad gäller biodrivmedel till blandning förlängning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.6.2014 C(2014) 4350 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 02/08

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 02/08 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 02/08 Datum Dnr 7.2.2008 411/01/2008 Giltighetstid 15.2.2008 tills vidare Ändrar Jord- och skogsbruksministeriets förordning om finansiering av sådan planering

Läs mer

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar:

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar: EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.01.2004 C(2004)261 Ärende: Statligt stöd N 269/2003 Finland Bidrag och lån till teknisk forskning och utveckling Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av

Läs mer

Naturvård och mångfald i skogen

Naturvård och mångfald i skogen Naturvård och mångfald i skogen Naturvården en del av skogsbrukets ansvar Utgivare: Miljöministeriet och Jord- och skogsbruksministeriet Förlag: Metsäkustannus Oy Layout: Susanna Appel Kuvat: Suomen metsäkeskus

Läs mer

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 SKÖTSEL AV ÄNGSVALL Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 1. Allmänna villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall För att erhålla ersättning för

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. N 639/99 - Regionalstödskarta 2000 2006 (Sverige)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. N 639/99 - Regionalstödskarta 2000 2006 (Sverige) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.04.2000 SG(2000) D/ 103189 Ärende: N 639/99 - Regionalstödskarta 2000 2006 (Sverige) Fru minister, I. FÖRFARANDE (1) I en skrivelse av den 22 oktober 1999, registrerad

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.XII.2006 K (2006) 6719 slutlig Ärende: Statligt stöd N 431/2006 Sverige Regionalstödskarta 2007 2013 Herr minister, 1. FÖRFARANDE (1) Genom en elektronisk anmälan

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV

EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Konsumtionsvaror Farmaceutiska produkter Bryssel den 9/1/2008 ENTR NR D(2007) Offentlig inbjudan till intresseanmälan till Europeiska läkemedelsmyndighetens

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 203/2000 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till godkännande av rådets beslut av den 29 september 2000 om systemet rör Europeiska gemenskapernas egna medel (2000/597/EG) PROPOSITIONENS

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr. NN 139/2001 Sverige Försäkringsgarantier avseende luftfartssektorn

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr. NN 139/2001 Sverige Försäkringsgarantier avseende luftfartssektorn EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.12.2001 C (2001)3976fin Ärende: Statligt stöd nr. NN 139/2001 Sverige Försäkringsgarantier avseende luftfartssektorn Fru minister, FÖRFARANDE 1. I en skrivelse daterad

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 januari 2015 4/2015 Statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 286/2010 Finland Investeringsstöd till Finavia Abp för utvidgning av Uleåborgs flygplats

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 286/2010 Finland Investeringsstöd till Finavia Abp för utvidgning av Uleåborgs flygplats EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 19.10.2010 K(2010)7181 Ärende: Statligt stöd N 286/2010 Finland Investeringsstöd till Finavia Abp för utvidgning av Uleåborgs flygplats Herr minister, 1. FÖRFARANDE

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 7.6.2014 L 168/55 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 611/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller programmen för stöd

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 28 december 2011 1417/2011 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.11.2014 COM(2014) 704 final 2014/0332 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG,

Läs mer

Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse

Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse Bakgrund Som nämnts i de tidigare faktabladen så saknas en tydlig definition av begreppet allmänna tjänster på gemenskapsnivån. Däremot

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.12.2001 KOM(2001) 759 slutlig 2001/0290 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och

Läs mer

Skogsstyrelsens författningssamling

Skogsstyrelsens författningssamling Skogsstyrelsens författningssamling ISSN 0347-5212 Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2011:2) och allmänna råd om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket; beslutade den X månad 2014. SKSFS 2014:X Utkom

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX COMP A3/JW/vn [ ](2013) XXX draft KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Läs mer

Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter

Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23-03-2001 SG(2001) D/287103 Ärende: Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter Herr Minister, I enlighet med artikel 88.3

Läs mer

Statligt stöd C 12/2009 (f.d. N 19/2009) Potentiellt stöd till Järvi-Suomen Portti Osuuskunta

Statligt stöd C 12/2009 (f.d. N 19/2009) Potentiellt stöd till Järvi-Suomen Portti Osuuskunta EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.12.2009 K (2009) 9945 slutlig I den offentliggjorda versionen av detta beslut har vissa upplysningar utelämnats i enlighet med artiklarna 24 och 25 i rådets förordning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 31 oktober 2001 Nr 872 874 INNEHÅLL Nr Sidan 872 Statsrådets förordning om ändring av 1 förordningen om när vissa beslut som fattas vid statsrådets

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093 Ärende: Statligt stöd N 66/2009 Sverige Ordning för statligt stöd till solceller Herr Minister, 1. FÖRFARANDE 1) De svenska myndigheterna anmälde

Läs mer

Kommissionens förordning (EG) nr 1177/2009 av

Kommissionens förordning (EG) nr 1177/2009 av Innehållsförteckning Prop. 2009/10:180 Bilaga 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/66/EG av den 11 december 2007 om ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG vad gäller effektivare förfaranden

Läs mer

Stödet kan betalas för lagrings- och transportkostnader av stormfällt virke från skog som drabbades av stormen den 8 9 januari 2005.

Stödet kan betalas för lagrings- och transportkostnader av stormfällt virke från skog som drabbades av stormen den 8 9 januari 2005. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 02-X-2006 K(2006) 4405 Ärende: Statligt stöd/ Sverige - Stöd nr N 185/2006 - Åtgärder i samband med stormen i södra Sverige den 8 9 januari 2005 (lagringsstöd och stöd

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av ett system med

Läs mer

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund U 55/2010 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (saluföring och användning av sprängämnesprekursorer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.V.28 K(28)1917 Ärende: Statligt stöd nr N /28 - Sverige Nedsättning av koldioxidskatten för bränsle som används i anläggningar som omfattas av EU:s system för handel

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALSEKRETARIATET Bryssel den SG-Greffe(2010)D/ SVERIGES STÄNDIGA REPRESENTATION VID EUROPEISKA UNIONEN Square de Meeûs/De Meeûssquare 30 1000 BRUXELLES/BRUSSEL Ärende: Motiverat

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter SV SV

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV 6.3.2013 B7-0079/177. Ändringsförslag

SV Förenade i mångfalden SV 6.3.2013 B7-0079/177. Ändringsförslag 6.3.2013 B7-0079/177 Ändringsförslag 177 João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Kyriacos Triantaphyllides för GUE/NGL-gruppen Mandat för interinstitutionella

Läs mer

Skogsstyrelsens författningssamling

Skogsstyrelsens författningssamling Skogsstyrelsens författningssamling ISSN 0347-5212 Föreskrifter om ändring i Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2008:7) om stöd för åtgärder för att bevara och utveckla skogens mångfald; beslutade den

Läs mer

Inrikesminister Ville Itälä

Inrikesminister Ville Itälä Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till rådets direktiv (om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares rättsliga ställning) I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.4.2012 COM(2012) 185 final 2012/0093 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16/10/2009 K(2009)8121 SG-Greffe (2009) D/7223 Post- och telestyrelsen (PTS) Birger Jarlsgatan 16 102 49 Stockholm Sverige Att.: Marianne Treschow Generaldirektör Fax:

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 09.03.2001 KOM(2001) 128 slutlig 2001/0064 (ACC) VOLYM I Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i associeringsrådet beträffande Republiken

Läs mer

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING 24 oktober 2012 RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING Innehållsförteckning I. Inledning II. EU-lagstiftning

Läs mer

DEL III. 12.H. STÖD SOM KOMPENSATION FÖR SKADOR PÅ ORDBRUKSPRODUKTION ELLER PRODUKTIONSMEDEL I JORDBRUKET.

DEL III. 12.H. STÖD SOM KOMPENSATION FÖR SKADOR PÅ ORDBRUKSPRODUKTION ELLER PRODUKTIONSMEDEL I JORDBRUKET. DEL III. 12.H. STÖD SOM KOMPENSATION FÖR SKADOR PÅ ORDBRUKSPRODUKTION ELLER PRODUKTIONSMEDEL I JORDBRUKET. 1. STÖD FÖR ATT KOMPENSERA FÖR SKADOR ORSAKADE AV NATURKATASTROFER ELLER EXCEPTIONELLA HÄNDELSER

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 10. 7. 1999 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 175/43 RÅDETS DIREKTIV 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP EUROPEISKA UNIONENS

Läs mer

Hjortdjursskador på skog

Hjortdjursskador på skog Riktlinjer för bidrag för ersättande av Hjortdjursskador på skog samt bidrag för förebyggande åtgärder Fastställda den 3.5.2016 ÅLR 2016/3225 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Hjortdjursskador på

Läs mer

2.3. Varaktighet. Två år från ikraftträdandet. 2.4. Stödmottagare. Uppfödare i norra Sverige norr om 62:a breddgraden. 2.5. Syfte

2.3. Varaktighet. Två år från ikraftträdandet. 2.4. Stödmottagare. Uppfödare i norra Sverige norr om 62:a breddgraden. 2.5. Syfte EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den, C(2002)1790fin Ärende : Statligt stöd nr N 4/2002 Sverige Stöd för kadavertransporter Fru minister, Kommissionen vill informera Sverige om att den efter att ha granskat

Läs mer

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING Det går inte att skapa en enhetlig europeisk vägtransportmarknad utan att harmonisera lagstiftningen i medlemsstaterna. Europeiska unionen har vidtagit

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 23.12.2002 KOM(2002) 761 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om resultaten av tillämpningen av artikel 12 i rådets direktiv 98/56/EG av den 20

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 15 juli 2002 Nr 581 584 INNEHÅLL Nr Sidan 581 Lag om offentliggörande och registrering av insolvensförfarande som inletts i en annan medlemsstat

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2011D0008 SV 16.05.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 21 juni 2011 om

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 5/VI/2008 K(2008) 2274 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 5/VI/2008 om begränsning av det civilrättsliga ansvaret för lagstadgade revisorer och

Läs mer

Statligt stöd N 761/2006 Sverige Ändring av stödordningen för effektiv och miljöanpassad energiförsörjning

Statligt stöd N 761/2006 Sverige Ändring av stödordningen för effektiv och miljöanpassad energiförsörjning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19-II-2007 K(2007) 576 Ärende: Statligt stöd N 761/2006 Sverige Ändring av stödordningen för effektiv och miljöanpassad energiförsörjning Herr Minister, 1. FÖRFARANDE

Läs mer

Hållbart skogsbruk. och skogscertifiering. Allt virke är inte lika PEFC/02-1-01

Hållbart skogsbruk. och skogscertifiering. Allt virke är inte lika PEFC/02-1-01 Hållbart skogsbruk Allt virke är inte lika och skogscertifiering PEFC/02-1-01 Utmaningen Ett ökande antal konsumenter vill ha bevis på att företagens affärsrörelse inte äventyrar miljön. I sin anskaffningspolitik

Läs mer

Frågor och svar om de nya EU-förordningarna som rör skogsodlingsmaterial

Frågor och svar om de nya EU-förordningarna som rör skogsodlingsmaterial Information 1(5) Datum 2013-06-12 Diarienr 2013/1615 Enheten för lag och områdesskydd Sanna Black-Samuelsson sanna.black-samuelsson@skogsstyrelsen.se Tfn 018-27 88 23 Frågor och svar om de nya EU-förordningarna

Läs mer

RP 87/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland

RP 87/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Skogsbruksbyrån II, N4a

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Skogsbruksbyrån II, N4a PROTOKOLL Nummer 4 3.5.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Skogsbruksbyrån II, N4a Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Camilla Gunell Jaktförvaltare

Läs mer

Lag. om hantering av risker orsakade av främmande arter. Lagens syfte

Lag. om hantering av risker orsakade av främmande arter. Lagens syfte Lag om hantering av risker orsakade av främmande arter I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens syfte Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser om tillämpningen av Europaparlamentets

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.2.2008 KOM(2008) 95 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.9.2004 KOM(2004) 607 slutlig 2004/0209 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens

Läs mer

Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken

Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken FÖRSLAG TILL BESLUT 1 (6) Datum Vår beteckning 2009-06-02 2009-001066 Handläggare: Peter Klintberg Tel: 0226-645047 E-post: peter.klintberg@avesta.se Er beteckning Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.06.2000 SG(2000) D/ 104296 Ärende: Statligt stöd N 4/00 Sverige Stöd till småskalig elproduktion Fru minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 21 december

Läs mer

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1024/2008 av den 17 oktober 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2173/2005 om upprättande

Läs mer

Information inför projektansökan inom nationella program. Bilaga: Statsstöd. Rapport 0002

Information inför projektansökan inom nationella program. Bilaga: Statsstöd. Rapport 0002 Information inför projektansökan inom nationella program Bilaga: Statsstöd Rapport 0002 Rev A Information inför projektansökan inom nationella program Bilaga: Statsstöd KOM 0027 Tillväxtverket Stockholm,

Läs mer

FÖRORDNINGAR. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1192/2008. av den 17 november 2008

FÖRORDNINGAR. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1192/2008. av den 17 november 2008 6.12.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 329/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr

Läs mer

Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter

Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 28-10-2002 C(2002) 4136 Ärende: Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter Herr Minister,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

Statligt stöd N 359/07 Finland Förlängning och ändring av stödordning N 75/02 för energisektorn

Statligt stöd N 359/07 Finland Förlängning och ändring av stödordning N 75/02 för energisektorn EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.XI.2007 K(2007)6085 Ärende: Statligt stöd N 359/07 Finland Förlängning och ändring av stödordning N 75/02 för energisektorn Herr minister, Kommissionen önskar härmed

Läs mer

Verkställande av METSO och regionala mål med hjälp av Kemera-lagen

Verkställande av METSO och regionala mål med hjälp av Kemera-lagen Verkställande av METSO och regionala mål med hjälp av Kemera-lagen 2010 Med stöd av Lag om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996), Kemera-lagen, kan METSO-objekt tryggas Målet är att trygga till

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER TEKNISK BILAGA TILL MOTIVERINGEN UPPRÄTTAD AV RÅDET DEN 13 JULI 2007 11707/07

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

Nya regler för europeiska företagsråd. En inblick i direktiv 2009/38/EG

Nya regler för europeiska företagsråd. En inblick i direktiv 2009/38/EG Nya regler för europeiska företagsråd En inblick i direktiv 2009/38/EG Vad gör de europeiska företagsråden? Europeiska företagsråd är organ som företräder företagens europeiska arbetstagare. Genom företagsråden

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 7.7.2006 KOM(2006) 371 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN om tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2003/88/EG (arbetstidens förläggning för arbetstagare

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.4.2004 KOM(2004) 348 slutlig 2004/0114 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) 17279/3/09 REV 3 ADD 1 SOC 762 CODEC 1426 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets ståndpunkt vid första

Läs mer

Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014

Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014 Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014 med byråns svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Läs mer

Lag. om ändring av järnvägslagen

Lag. om ändring av järnvägslagen Lag om ändring av järnvägslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i järnvägslagen (304/2011) 1 2 mom., 2 8, 9 och 32 punkten, 3, 11 1 och 3 mom., 12, rubriken för 4 kap., 20 1 och 2 mom., 21 32,

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 19 21, 60, 61, 64 och 66 samt 74 3 mom., av dem 19 sådan den lyder

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för framställningar 31.10.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0978/2008, ingiven av Panagiotis Bouras, grekisk medborgare, för kommunstyrelsen

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av ljus ringröta på potatis

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av ljus ringröta på potatis JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 38/07 Datum Dnr 5.7.2007 1820/01/2007 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.8.2007 - tills vidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets beslut om utrotning

Läs mer

DOM AV DEN 6.4.2006 MÅL C-124/05. DOMSTOLENS DOM (första avdelningen) den 6 april 2006*

DOM AV DEN 6.4.2006 MÅL C-124/05. DOMSTOLENS DOM (första avdelningen) den 6 april 2006* DOMSTOLENS DOM (första avdelningen) den 6 april 2006* I mål C-124/05, angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, som framställts av Gerechtshof te s-gravenhage (Nederländerna), genom

Läs mer

Åtgärderna i samband med tillämpningen av konventionen

Åtgärderna i samband med tillämpningen av konventionen 60 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 15/Vol 04 382R3626 311282 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 384/ 1 RÅDETS FÖRORDNING ( EEG ) nr 3626/82 av den 3 december 1982 om genomförande

Läs mer

2. FÖRUTSÄTTNINGAR SOM SAMMANSLUTNINGAR OCH SAMFUND SKA UPPFYLLA I FRÅGA OM NATIONELLA OCH EU DELFINANSIERADE STÖD

2. FÖRUTSÄTTNINGAR SOM SAMMANSLUTNINGAR OCH SAMFUND SKA UPPFYLLA I FRÅGA OM NATIONELLA OCH EU DELFINANSIERADE STÖD STÖDANSÖKAN 2016 Blankett 101B Lämna in blanketten senast 15.6.2016 till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenheten är belägen. Fyll i blanketten med kulspetspenna eller på annat bestående

Läs mer

Fördjupad utvärdering Myllrande våtmarker 2014

Fördjupad utvärdering Myllrande våtmarker 2014 Fördjupad utvärdering Myllrande våtmarker 2014 "Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden." 18 november 2014 HUT

Läs mer