Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja"

Transkript

1 Statsrådets skrivelse till Riksdagen om förslag till riktlinjer och kommissionens förordning (revidering av bestämmelserna om statligt stöd till jordbrukssektorn) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till Riksdagen Europeiska gemenskapernas kommissions förslag till gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till jordbruk och skogsbruk samt kommissionens förslag till kommissionens förordning om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001 samt en promemoria om förslagen. Förslaget till riktlinjer och det tidigare förslaget till gruppundantagsförordning har i enlighet med 97 i grundlagen översänts till Riksdagens stora utskott för kännedom den 5 juli 2006 (E 68/2006). Det nya förslaget till gruppundantagsförordning har den 29 september 2006 i form av en kompletterande skrivelse översänts till Riksdagens stora utskott för kännedom. Helsingfors den 12 oktober 2006 Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja Äldre regeringssekreterare Kaisa Sainio

2 2 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET PROMEMORIA FÖRSLAGET TILL GEMENSKAPENS RIKTLINJER GÄLLANDE STATLIGT STÖD FÖR JORDBRUK OCH SKOGSBRUK SAMT GRUPPUNDANTAGSFÖR- ORDNINGEN FÖR JORDBRUKSSEKTORN 1. Revideringens bakgrund och mål Kommissionen har för avsikt att förnya och förenkla reglerna om statligt stöd för jordbrukssektorn. Revideringen av reglerna om statligt stöd gäller gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till jordbruk och gruppundantagsförordningen (Kommissionens förordning (EG) nr 1/2004 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter) samt i ett senare skede även den s.k. de minimisförordningen (Kommissionens förordning (EG) nr 1860/2004 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse inom jordbruks- och fiskesektorn), för vilken något ändringsförslag ännu inte givits ut. Vid revideringen av reglerna om statligt stöd för jordbruk tar ko m- missionen också för första gången med sin praxis i fråga om skogsstöd i riktlinjerna, varför namnet ändras till gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till jordbruk och skogsbruk. I enlighet med strävan efter förenkling föreslår kommissionen att antalet statsbidragsbestämmelser och handlingar gällande jordbruk minskas från nuvarande sju till tre, så att riktlinjerna, gruppundantagsförordningen och de minimis-förordningen från och med år 2007 skall innehålla alla regler som skall tilllämpas i fråga om statliga stöd för primärproduktionen inom jordbruket. Till skillnad från primärproduktionen bedöms de stödfunktioner som hänför sig till förädling och saluföring av jordbruksprodukter i framtiden huvudsakligen i enlighet med de allmänna reglerna om statligt stöd (bl.a. kommissionens förordning (EG) nr 69/2001 om tilllämpningen av artiklarna 87 och 88 i EGfördraget på stöd av mindre betydelse och kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag), enligt vilka även skogsstöd som inte omfattas av utkastet till riktlinjer bedöms. Bestämmelserna om statligt stöd till jordbruk bildar en fast helhet som styr medlemsstaternas verksamhet. Medlemsstaterna skall i regel i enlighet med artikel 88 (3) i fördraget meddela kommissionen om det system för statligt stöd som de planerar, varefter kommissionen granskar systemets lämplighet för den gemensamma marknaden utgående från kriterierna i riktlinjerna. Medlemsstaten kan dock i fall som omfattas av tilläm p- ningsområdet för gruppundantagsförordningen meddela kommissionen om sitt planerade stödsystem i form av ett sammandrag som överlämnas på förhand. Ett ännu lättare förfarande än gruppundantagsförordningen erbjuds genom de minimis-förordningen, vilken tillåter att stöd av mindre betydelse betalas till stödtagarna utan förhandsanmälan till kommissionen. Gränsen för stöd av mindre betydelse är euro per producent under en tidsperiod på tre år. Vid revideringen strävar kommissionen efter att inskränka användningen av riktlinjerna och utvidga tillämpningsområdet för gruppundantagsförordningen genom att föreslå att statliga stöd som gäller ogynnsamma väderförhållanden och djur- och växtsjukdomar skall ta med i tillämpningsområdet för gruppundantagsförordningen. Dessutom sammanbinder kommissionen riktlinjerna och gruppundantagsförordningen mera än tidigare så att det i framtiden i fråga om många statliga stöd tack vare ett snabbare anmälningsförfarande och minskade skillnader mellan riktlinjerna och gruppundantagsförordningen blir lönsammare för medlemsstaterna att tillämpa gruppundantagsförordningen. De riktlinjer för statligt stöd till jordbruk och den gruppundantagsförordning som för närvarande tillämpas är i kraft till utgången av år Därför föreslår kommissionen att de nya riktlinjerna och den nya gruppundan-

3 3 tagsförordningen skall va ra i kraft Förslagens huvudsakliga innehåll 2.1. Revidering av gemenskapens riktlinjer I juni 2006 delade kommissionen till medlemsländerna ut ett utkast till nya riktlinjer för statligt stöd till jordbruk och skogsbruk, vilka är avsedda att ersätta riktlinjerna för åren Vid revideringen strävar kommissionen förutom till att förenkla även till att minska mängden statliga stöd som utbetalas och att rikta stöden bättre än tidigare. Dessutom strävar kommissionen efter att samordna reglerna om statligt stöd och förordningen om utveckling av landsbygden (Rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)) genom att beakta förordningen om utveckling av landsbygden i förslagen. Kommissionens utkast till riktlinjer skiljer sig på ett betydande sätt från de tidigare riktlinjerna. I många punkter i utkastet till riktlinjer förutsätter kommissionen att de stödsystem som skall anmälas i enlighet med riktlinjerna uppfyller de villkor i gruppundantagsförordningen som motsvarar stödformen, vilket även begränsar kommissionens prövningsrätt i fråga om statsbidragssystem som anmälts i enlighet med riktlinjerna och leder till att det för medlemsstaterna lönar sig att i större utsträckning än tidigare dra nytta av det underlättade förfarande för anmälan av stödsystem som gruppundantagsförordningen tillåter. På den förmodade minskningen av tillämpningen av riktlinjerna inverkar även kommissionens förslag om att bedömningen av stödsystem gällande förädling och saluföring av jordbruksprodukter i fortsättningen i regel genomförs enligt de allmänna reglerna om statliga stöd för förädling och saluföring. Även bedömningen av systemen för statligt stöd till stora företag överförs till tillämpningsområdet för de allmänna reglerna för statligt understöd, men kommissionen föreslår dessutom att stora företag helt och hållet skall uteslutas ur vissa stödformer, bl.a. det tekniska stödet inom jordbrukssektorn. Då stödsystemen inom skogsbrukssektorn blir en del av riktlinjerna kommer detta i sin tur att öka tillämpningen av riktlinjerna. Utöver mera omfattande ändringsförslag som inverkar på riktlinjernas tillämpningsområde och struktur innehåller utkastet till riktlinjer flera ändringsförslag gällande enskilda stödformer vilkas innehåll dock på grund av skrivsättet i riktlinjerna finns i gruppundantagsdirektivet. Av de ändringar som det inte föreskrivs om i gruppundantagsförordningen är det skäl att nämna kommissionens förslag till införande av strängare begränsningar än de som anges i förordningen om utveckling av landsbygden när det gäller beräknandet av transaktionskostnaderna för stöd till förmån för miljövänligt jordbruk och åtaganden för att förbättra djurens välbefinnande samt ett förslag enligt vilket kommissionen inte tillåter sådana stöd för kompensation för naturbetingade svårigheter inom vissa områden som med över 20 % överskrider de maximibelopp som fastställs i bilagan till förordningen om utveckling av landsbygden. Genom förslaget har kommissionen intagit en stramare ståndpunkt än förordningen om utveckling av landsbygden i fråga om stöd som är avsett för ersättning av naturbetingade svårigheter inom vissa områden. Vad gäller startstöd till unga jordbrukare är det av betydelse att kommissionen inte längre tillåter att ett tilläggsstöd på euro betalas utöver det stöd som nämns i förordningen för utveckling av landsbygden. Enligt förslaget får man inte heller fortsätta stöda anskaffning av djur och reklam. Enligt utkasten till riktlinjer kan jordbrukare som går i förtidspension beviljas stöd om stödet uppfyller villkoren i rådets förordning om utveckling av landsbygden. I dem förutsätts att avträdaren överlåter sin gård antingen till en person som uppfyller villkoren för beviljande av startstöd för unga jordbrukare eller till en jordbrukare som inte har fyllt 50 år. Åldersgränsen för förvärvare av tillskottsmark sjunker då med fem år även vid förtidspension som helt och hållet beviljats nationellt. I utkastet till riktlinjer föreslår kommissionen dessutom att den praxis gällande skogsbruksstöd som etablerats i form av kommissionens beslut skall tas med i riktlinjerna.

4 4 Förslaget är av betydelse eftersom kommissionens ståndpunkt i fråga om stöd till skogsbruket inte tidigare definierats detaljerat. I enlighet med förslaget skall riktlinjerna tillämpas på stöd för skogsbruk vars mål är att bevara skogarnas ekologiska värde och gynna deras funktion som skydd och rekreationsområde samt säkerställa förenlighet med statligt stöd för landsbygdsutveckling. De stöd som hänför sig till skogsindustrin eller träförädling hör sålunda till riktlinjernas tillläm pningsområde. Enligt kommissionens förslag skall de nya riktlinjerna tillämpas från och med De nuvarande stödsystemen skall vara anpassade enligt riktlinjerna senast den Revidering av gruppundantagsförordningen I april 2006 distribuerade kommissionen till medlemsländerna ett utkast till en ny gruppundantagsförordning som publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 17 augusti Ett nytt utkast till gruppundantagsförordning av den 22 september 2006 delades ut till medlemsstaterna den 25 september Genom förslaget till förordning vill ko m- missionen utvidga tillämpningsområdet för gruppundantagsförordningen så att det även omfattar stöd för bekämpande av djur- och växtsjukdomar och skadedjursangrepp samt stöd för förluster till följd av ogynnsamma väderförhållanden. Tillämpningsområdet utvidgas även av kommissionens förslag om att förordningen i fortsättningen också skall omfatta stöd för kostnader som föranleds av bortskaffande av döda djur. Många av förslagen till ändring av enskilda stödformer gäller investeringsstöd i jordbruksföretag, för vilka kommissionen föreslår ett företagsrelaterat maximibelopp på euro, och inom mindre gynnade områden såsom Finland ett maximibelopp på euro, för en tid på tre år. Dessutom begränsar kommissionen betalningen av investeringsstöd så att investeringsstöd inte längre kan betalas enbart till förmån för en viss produkt- eller djurkategori eller för markavvattning. Även stödet för markanskaffning begränsas på så sätt att endast stöd på 10 % tillåts i fortsättningen. Dessutom definierar kommissionen ersättningsinvesteringar gällande byggnader och maskiner för vilka stöd inte kan beviljas eftersom det anses utgöra driftsstöd, men föreslår att investeringsstöd skall kunna betalas för anskaffning av fleråriga växter. Kommissionen föreslår också att bestämmelserna förenklas genom att kraven gällande stöd för anskaffning av använd utrustning och kraven gällande jordbrukarens kunskaper och färdigheter slopas. När det gäller de stödsystem som hänför sig till ogynnsamma väderförhållanden och djur- och växtsjukdomar är det viktigaste att regleringen av stödformerna utvidgas så att den tas med både i riktlinjerna och i gruppundantagsförordningen. Vad gäller kompensering av sådana förluster av jordbruksbyggnader som orsakats av ogynnsamma väderförhållanden föreslår kommissionen att den kompensation som betalas till producenten skall minskas med 50 %, om inte producenten har försäkrat minst hälften av sin geno m- snittliga årsproduktion eller de inkomster som hänför sig till produktionen. I Finland har producenterna åtminstone inte för närvarande möjlighet att teckna några sådana försäkringar. I fråga om djur- och växtsjukdomar föreslår kommissionen att alla förluster som orsakats producenten inte skall kunna kompenseras till fullt belopp, utan att det i vissa situationer för beviljande av stöd skall förutsättas en produktionsförlust på minst 30 % och att stödnivån då är %. De ändringsförslag gällande jordbruksinvesteringar och förslag gällande djur- och växtsjukdomar samt skördeskador som ingår i gruppundantagsförordningen skall också tilllämpas vid anmälan av ett stödsystem som planeras i enlighet med riktlinjerna, eftersom kommissionens utkast till riktlinjer innehåller hänvisningar till motsvarande artiklar i gruppundantagsförordningen. Avsikten är att den nya gruppundantagsförordningen skall träda i kraft den 1 januari Befogenheter Ärendet hör till kommissionens befogenheter. Kommissionen skall samråda med medlemsstaterna i en arbetsgrupp vad gäller riktlinjerna och i en rådgivande statsbidrags-

5 5 kommitté vad gäller gruppundantagsförordningen, varvid kommissionen skall ta största hänsyn till de yttranden som kommittén avgett. 4. Behandling av kommissionens förslag 4.1. Behandling av förslagen i EU:s institutioner Kommissionens utkast till förslag till riktlinjer har behandlats i kommissionens arbetsgrupp (jordbruksstöd) och (skogsbruksstöd). Kommissionens förslag till gruppundantagsförordning har behandlats i en rådgivande kommitté för statligt stöd Revideringen har även behandlats i rådet (jordbruk och fiske) 18.7 och Kommissionen har publicerat ett förslag gällande gruppundantagsförordningen i unionens officiella tidning C 193/2006 den 17 augusti Förslaget till riktlinjer kommer också att publiceras i Officiella tidningen. Statsbidragskommittén sammanträder nästa gång då den behandlar det nya utkastet till gruppundantagsförordning. I det sammanhanget har kommissionen lovat informera om beredningen av riktlinjerna. Medlemsstaterna har ansett att en revidering och förenkling av reglerna om statligt stöd till jord- och skogsbruket är nödvändigt, men har kritiserat revideringen av det statliga stödet i synnerhet för oenhetligheten mellan reglerna om statligt stöd och förordningen om utveckling av landsbygden, försäkringsvillkoret gällande ogynnsamma väderförhållanden och minskningen av stödnivån gällande djur- och växtsjukdomar. I fråga om de punkter som berör skogsbruket har medlemsstaterna föreslagit att kommissionen skall utreda huruvida riktlinjernas allmänna principer lämpar sig för avsnittet om skogsbruk. Revideringen av bestämmelserna om statligt stöd behandlades i rådet (jordbruk och fiske) den 18 juli 2006 på begäran av Österrike och med stöd från 15 andra medlemsstater. I rådet förde medlemsstaterna fram sin oro gällande revideringen och sina nationella ståndpunkter och önskade att kommissionen bättre skulle beakta dem vid beredningen. Kommissionen lovade i rådet att lyssna på medlemsstaterna, men betonade att de statliga stöden hör till kommissionens befogenheter. Revideringen behandlades dessutom på Tysklands begäran i rådet (jordbruk och fiske) den 18 september 2006, där Tyskland understött av 11 medlemsländer bad ko m- missionen ytterligare utreda förhållandet mellan förslagen gällande statligt stöd och förordningen om utveckling av landsbygden. Kommissionen lovade undersöka saken Nationell beredning Kommissionens förslag behandlades i sektionen för jordbruk och livsmedel under kommittén för EU-ärenden 6.7 och (skriftligt förfarande) samt i undersektionen för skogsbruk Riksdagen informerades i en E- skrivelse om inledandet av revideringen av reglerna om statligt stöd till jordbrukssektorn och i en kompletterande skrivelse om hur revideringen framskrider. 5. Förslagens verkningar 5.1. Ekonomiska konsekvenser Kommissionens förslag innehåller förslag till ändring av bl.a. stödens maximibelopp och förteckningen över godtagbara kostnader samt förslag om att vissa möjligheter till stöd skall slopas från listan över stödåtgärder som anses tillåtna. Dessutom är förslagen mera begränsande än förordningen om utveckling av landsbygden när det gäller beräknandet av transaktionskostnaderna för nivåerna på miljöstöd för jordbruket och kompensationen för naturbetingade svårigheter inom mindre gynnade områden. En noggrannare bedö m- ning av de ekonomiska verkningarna är dock inte möjligt i detta skede, eftersom det skulle krävas att de omfattande stödnivåberäkningarna görs om enligt kraven i förslaget. Kommissionens förslag innehåller inga bedö m- ningar eller beräkningar av förslagens ekonomiska konsekvenser. Förslagen har inga direkta nationella ekonomiska verkningar, men ekonomiska verkningar kommer nog att uppkomma till följd av slopandet av eventuella stödformer som föreslagits, delvis minskning och delvis ökning av de administrativa kostnaderna samt omformandet av

6 6 stödsystemen. I fråga om stöden för investeringar inom jordbruket kommer de föreslagna slopandena och begränsningarna av stödformerna att ha betydande ekonomiska verkningar. Tilläggsstöd till startstöd för unga jordbrukare har årligen betalats ut till ett belopp av cirka 7,5 miljoner euro. Stöd för anskaffning av djur har årligen beviljats till ett belopp av cirka 1,7 miljoner euro. För täckdikning har årligen beviljats stöd till ett belopp av cirka 5 miljoner euro och räntestödslån till ett belopp av 10 miljoner euro samt räntestöd i samband med dem till ett belopp av cirka 3 miljoner euro. För grävande av avloppsdiken har årligen beviljats stöd till ett belopp av cirka 1,5 miljoner euro och statliga lån till ett belopp av 0,4 miljoner euro. Stöd för reklam har årligen betalats för jordbruks- och trädgårdsprodukter till ett belopp av cirka 0,7 miljoner euro. Enligt den försäkringsskyldighet gällande ogynnsamma väderförhållanden som föreslås bli införd från år 2010 skall producenten försäkra hälften av sin genomsnittliga årsproduktion eller av de inkomster som hänför sig till produktionen för att kunna få full ko m- pensation för förluster som ogynnsamma väderförhållanden orsakat gårdens byggnader. Kommissionens förslag inverkar inte på betalda skördeskadeersättningar, men däremot på ersättningar för översvämningsskador inom jordbruket. För ersättning för översvämningsskador, av vilka största delen gäller förluster av jordbruksbyggnader, har årligen betalats stöd till ett belopp av cirka 0,4 miljoner euro. År 2004 betalades i ersättningar 0,8 miljoner euro och år ,16 miljoner euro. För kostnaderna för bekämpande av djuroch växtsjukdomar och förhindrande av spridningen av dem betalades år 2005 närmare euro i ersättning vad gäller djursjukdomar och cirka 1,12 miljoner euro vad gäller växtsjukdomar. Ersättningsbeloppen per producent är mycket olika och varierar bl.a. beroende på vilken djursjukdom eller skadegörare det är fråga om. På årsnivå påverkas ersättningsbeloppen av vilka djur- och växtsjukdomar som konstateras och i hurudan omfattning. Enligt kommissionens förslag kan alla förluster inte ersättas till fullt belopp, utan för att ersättning skall betalas förutsätts i vissa situationer en produktionsförlust på 30 %, varvid stödnivån är %. Kommissionen föreslår att dess praxis gällande stöd till skogsbruket tas med i riktlinjerna. Avsikten är inte att ändra gällande praxis men om den tas med i riktlinjerna för jordbrukssektorn medför det ändå förändringar ifall kommissionen anser att även de andra avsnitten av riktlinjerna gäller skogsbruket. Stöd för skogsvårdsarbeten och grundliga förbättringar har årligen betalats till ett belopp av cirka 60 miljoner euro, varav cirka 25 miljoner euro årligen används till vård av ungskog och arbetsstöd för uttag och flisning av energived. Kommissionens förslag har särskild effekt på de ovannämnda åtgärderna där stödansökan behandlas först efter att åtgärden genomförts (i utkastet till riktlinjer används begreppet stöd som beviljas retroaktivt). Om kommissionens förbud mot stöd som beviljas retroaktivt även gäller skogsbruksstöd stiger skogscentralernas administrativa kostnader med uppskattningsvis 3 miljoner euro per år då skogsägarna måste lämna sin finansieringsansökan innan arbetena inleds Verkningar i fråga om förvaltning och organisation Kommissionens förslag innehåller förslag till ändring och slopande av flera stödformer som för närvarande tillämpas, vilket föranleder ändringar i de nationella stödsystemen. En del av förslagen, bl.a. förslaget om att stödformer som gäller förädling och saluföring i regel skall överföras till tillämpningsområdet för de s.k. allmänna reglerna om statligt stöd samt förslagen om att avskaffa vissa stödformer, minskar mängden administrativt arbete och framför allt behovet av stödprogram. En del av förslagen, bl.a. förslaget om att förbudet mot stöd som beviljas retroaktivt eventuellt skall tillämpas även på skogsbruksstöd, leder däremot till att det administrativa arbetet ökar och att arbetet ko m- pliceras. En komplicering av administrationen av stödsystemen kan dessutom i fråga om skogsbruksstöd leda till att skogsvårdsföreningarna inte längre marknadsför olika åtgärder lika aktivt som tidigare, vilket i sin tur kan inverka på uppnåendet av målen i Finlands nationella skogsprogram.

7 7 Enligt förslagen skall medlemsstaternas stödsystem senast den vara anpassade enligt de nya reglerna om statligt stöd Verkningar på lagstiftningen och bedömning av de rättsliga verkningarna Kommissionens förslag innehåller förslag vilkas godkännande skulle förutsätta Riksdagens samtycke om Finland inte var medlem i Europeiska unionen. Genomförandet av förslagen kräver att den nationella lagstiftningen ändras till de delar som gäller översvämningsskador (lagen om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar 284/1983), djursjukdomar (lagen om djursjukdomar 55/1980), växters sundhet (lagen om skydd för växters sundhet 702/2003), finansiering av landsbygdsnäringar (lagen om finansiering av landsbygdsnäringar 329/1999), renhushållning och naturnäringar (lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar 45/2000) och finansiering av skogsbruk (lagen om finansiering av hållbart skogsbruk 1311/1996). 6. Statsrådets ståndpunkt Statsrådet understöder en revidering av reglerna om statligt stöd till jord- och skogsbruket och en förenkling av reglerna om statligt stöd. Statsrådet anser att förslaget gällande riktlinjerna delvis går längre än förordningen om utveckling av landsbygden, eftersom de belopp som i rådets förordning om utveckling av landsbygden fastställts för LFA-stödet i fortsättningen inte kan överskridas genom ett tilläggsstöd som betalats i sin helhet nationellt med över 20 %. Eftersom inga maximibelopp fastställs för nationellt tilläggsstöd i förordningen om utveckling av landsbygden, utan det uttryckligen föreskrivs att medlemsstaterna endast behöver påvisa behovet av nationellt stöd genom detaljerade kalkyler, är den begränsning som kommissionen föreslår onödig. På motsvarande sätt borde uppmärksamhet fästas vid förenligheten mellan stöd som delfinansieras av EU och statligt stöd även när det gäller transaktionskostnader som hänför sig till miljöåtaganden, eftersom de begränsningar som nu föreslås är betydligt strängare än begränsningarna i verkställighetsförordningen gällande utveckling av landsbygden. Grunderna för kompensation för transaktionskostnaderna skall vara sådana att de inte försvagar miljöprogrammets sporrande effekter. Dessutom anser statsrådet att man bör kunna bevilja stöd till förtidspensionering när åkern överlåts som tillskottsmark åt en jordbrukare som är år och att det tilläggsstöd på euro som beviljas nya jordbrukare skall kunna betalas ut även i fortsättningen, eftersom kostnaderna för att inleda produktion är höga i Finland. Statsrådet anser att slopandet av stöd för anskaffning av djur, stöd för torrläggning och stöd för reklam bör övervägas ånyo. Stödet för anskaffning av djur är nödvändigt för att förbättra djurstammen. Med hjälp av understödd torrläggning får man till stånd mera omfattande avloppsdikesprojekt som även är bättre med tanke på miljön. Täckdikning är viktigt i Finland för att man skall kunna utnyttja den korta växtperioden på ett effektivt sätt, och därför borde man inte slopa detta stöd. Om stödet för reklam slopas blir i synnerhet trädgårdsprodukterna mindre synliga, vilket inverkar negativt på konsumtionen av dem. Statsrådet anser att kommissionens förslag om att underlätta betalningen av statliga stöd som hänför sig till ogynnsamma väderförhållanden och djur- och växtsjukdomar genom att i fråga om dem tillåta ett förenklat anmälningsförfarande i enlighet med gruppundantagsförordningen i sig är bra. I fråga om djuroch växtsjukdomar anser statsrådet dock att kommissionen ännu borde se över villkoren för beviljande av stöd och stödnivån bl.a. när det gäller kompensation på grund av en djureller växtsjukdom i fall där djur måste avlivas eller växter förstöras på order av en myndighet. Att ersättning betalas till fullt belopp för djur som måste avlivas eller växter som måste förstöras på grund av sjukdom är motiverat för att spridningen av sjukdomen snabbt skall kunna stoppas. Dessutom bör förebyggande bekämpning av sjukdomar uppmuntras. När det gäller det försäkringsvillkor som hänför sig till ogynnsamma väderförhållanden bör man öka flexibiliteten, eftersom försäkringsmarknaden i många medlemsstater är relativt outvecklad i fråga om väderförhållanden.

8 8 I fråga om utkastet till riktlinjer för skogsbruksstöd understryker statsrådet att det att kommissionens praxis tas med i riktlinjerna inte får inverka negativt på den nationella skogspolitiken och bibehållandet av skogarnas ekonomiska värde. Statsrådet anser dessutom att kommissionen bör utreda till vilka delar de allmänna principerna i riktlinjerna gäller skogsbruksstödet. Om alla allmänna principer gäller skogsstödet bör kommissionen även i fråga om skogsbruket tillåta betalning av stöd som beviljas retroaktivt och möjliggöra stöd för åtgärder för iståndsättning av skogar i sådana fall där man varit tvungen att fälla skog på grund av risker orsakade av skadeinsekter. Statsrådet anser vidare att man även i fortsättningen skall kunna kompensera skador som orsakats av djur, bl.a. hjortdjur och smådjur som sorkar och harar, och att öppnande av skogsvägar för allmänheten skall kunna begränsas bl.a. vid tjällossning då vägkonstruktioner kan förstöras. Statsrådet anser dessutom att kommissionen bör granska sina befogenheters omfattning när det gäller stöd till skogsbruk samt förslagets förenlighet med målen och åtgärderna i EU:s skogsverksamhetsplan. Statsrådet anser också att medlemsstaterna bör ges möjlighet att anpassa sina nuvarande stödsystem till de nya bestämmelserna fram till istället för som föreslagits.

RP 141/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet

RP 141/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att lagen om skydd för växters sundhet ändras

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Statligt stöd Finland SA.41559 (2015/N) Stöd för avbytartjänster inom jordbruket på Åland Bryssel den 22.6.2015 C(2015) 4357 final Efter att ha granskat upplysningarna från era

Läs mer

RP 38/2016 rd. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 38/2016 rd. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om inlösen till staten av fastigheter, som skola säljas på exekutiv auktion PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Till stora utskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 20/2002 rd. meddelande "Halvtidsöversyn av den. av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Till stora utskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 20/2002 rd. meddelande Halvtidsöversyn av den. av den gemensamma jordbrukspolitiken. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 20/2002 rd Statsrådets utredning med anledning av kommissionens meddelande "Halvtidsöversyn av den gemensamma jordbrukspolitiken" Till stora utskottet INLEDNING

Läs mer

U 3/2015 rd. Helsingfors den 11 juni 2015. Näringsminister Olli Rehn. Handelsråd Leena Mannonen

U 3/2015 rd. Helsingfors den 11 juni 2015. Näringsminister Olli Rehn. Handelsråd Leena Mannonen Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda

Läs mer

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund U 55/2010 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (saluföring och användning av sprängämnesprekursorer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen

Läs mer

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 SKÖTSEL AV ÄNGSVALL Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 1. Allmänna villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall För att erhålla ersättning för

Läs mer

DEL III. 12.H. STÖD SOM KOMPENSATION FÖR SKADOR PÅ ORDBRUKSPRODUKTION ELLER PRODUKTIONSMEDEL I JORDBRUKET.

DEL III. 12.H. STÖD SOM KOMPENSATION FÖR SKADOR PÅ ORDBRUKSPRODUKTION ELLER PRODUKTIONSMEDEL I JORDBRUKET. DEL III. 12.H. STÖD SOM KOMPENSATION FÖR SKADOR PÅ ORDBRUKSPRODUKTION ELLER PRODUKTIONSMEDEL I JORDBRUKET. 1. STÖD FÖR ATT KOMPENSERA FÖR SKADOR ORSAKADE AV NATURKATASTROFER ELLER EXCEPTIONELLA HÄNDELSER

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den, 19.03.2002 C(2002) 708 Ärende: Statligt stöd nr N 327/01 Sverige Stöd till trädgårdsnäringen Herr Minister, Jag har äran att meddela Er att kommissionen inte har några

Läs mer

från sparande i form av räntebetalningar)

från sparande i form av räntebetalningar) Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av ett förslag till rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 2003/48/EG (upphävande av direktiv om beskattning av inkomster från sparande i form

Läs mer

Embargo VISTA illimité(*)

Embargo VISTA illimité(*) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den K(2015) Embargo VISTA illimité(*) Ärende: Statligt stöd Finland SA.40228 (2014/N) Stöd för att kompensera för skador orsakade av rovdjur Herr minister, Efter att ha

Läs mer

RP 108/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 i lagen om Finlands

RP 108/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 i lagen om Finlands Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 i lagen om Finlands skogscentral PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att övergångsbestämmelsen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 203/2000 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till godkännande av rådets beslut av den 29 september 2000 om systemet rör Europeiska gemenskapernas egna medel (2000/597/EG) PROPOSITIONENS

Läs mer

Finansminister Eero Heinäluoma

Finansminister Eero Heinäluoma Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till rådets direktiv (beskattning av personbilar) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska gemenskapernas

Läs mer

Inrikesminister Ville Itälä

Inrikesminister Ville Itälä Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till rådets direktiv (om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares rättsliga ställning) I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av semesterlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det ändringar i semesterlagen. Reglerna för beräkning

Läs mer

RP 151/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 7 i lagen om bostadssparpremier

RP 151/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 7 i lagen om bostadssparpremier Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 7 i lagen om bostadssparpremier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om bostadssparpremier

Läs mer

Statsminister Matti Vanhanen

Statsminister Matti Vanhanen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av en ändring av rådets förordning (EU:s språkförordning) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Irlands och Spaniens framställningar

Läs mer

RP 363/2014 rd. I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen

RP 363/2014 rd. I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen RP 363/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 149 a i mervärdesskattelagen samt av 2 i lagen om skyldighet att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning PROPOSITIONENS

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 26.2.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 26.2.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2015 C(2015) 1264 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 26.2.2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 673/2005 om införande av tilläggstullar

Läs mer

Miljöminister Jan-Erik Enestam

Miljöminister Jan-Erik Enestam Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (batterier och ackumulatorer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska gemenskapernas

Läs mer

RP 30/2008 vp. 141 betalts i södra Finland inom stödområdena

RP 30/2008 vp. 141 betalts i södra Finland inom stödområdena Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att lagen om nationella

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

U 34/2011 rd. Trafikminister Merja Kyllönen

U 34/2011 rd. Trafikminister Merja Kyllönen U 34/2011 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fritidsbåtar och vattenskotrar (ändring av det s.k. direktivet om fritidsbåtar)

Läs mer

Minister Johannes Koskinen

Minister Johannes Koskinen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om utbildning av yrkesförare för gods- eller/och persontransport på väg (yrkesutbildning av

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 147/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om regionalt stödjande av transporter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 5 juni 2001 Nr 441 451 INNEHÅLL Nr Sidan 441 Lag om ändring av rättegångsbalken... 1249 442 Lag om ändring av lagen om utnämning av domare...

Läs mer

Det gällande statsrådsbeslutet om ställande av statsborgen för finansieringen av EFSF fattades den 20 juli 2012.

Det gällande statsrådsbeslutet om ställande av statsborgen för finansieringen av EFSF fattades den 20 juli 2012. Statsrådets meddelande till riksdagen om förlängning av giltighetstiden för statsborgen som ställts för finansieringen av det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet Bestämmelser om statsborgen

Läs mer

Revisionsverkets viktigaste observationer och ställningstaganden

Revisionsverkets viktigaste observationer och ställningstaganden Revisionsverkets viktigaste observationer och ställningstaganden Energiunderstöd Ansökan, beviljande, betalning och tillsyn över användningen av statsbidrag Det första syftet med revisionen var att utreda

Läs mer

Landsbygdsverkets föreskriftssamling 28/11. Förteckning över rättsakter:

Landsbygdsverkets föreskriftssamling 28/11. Förteckning över rättsakter: LANDBYGDSVERKET FÖRESKRIFT Avdelningen för landsbygdsnäringar PB 405 60101 SEINÄJOKI Datum 29.4.2011 Dnr 646/22/2011 Landsbygdsverkets föreskriftssamling 28/11 Bemyndigande: Lag om verkställighet av Europeiska

Läs mer

2005-12-09. Dagordningspunkt Punkt 6

2005-12-09. Dagordningspunkt Punkt 6 Bilaga 1. Slutlig Rådspromemoria 2005-12-09 Jordbruksdepartementet Livsmedels- och djurenheten Rådets möte (jordbruks- och fiskerådet) den 20 22 december 2005 Dagordningspunkt Punkt 6 Rubrik: Aviär influensa

Läs mer

UPPHÄVANDE AV STÖDRÄTTIGHETER

UPPHÄVANDE AV STÖDRÄTTIGHETER UPPHÄVANDE AV STÖDRÄTTIGHETER Kimito 6.4 och Pargas 8.4.2016 NTM-centralen i Egentliga Finland 13.4.2016 Överloppsstödrättigheter upphävs på grund av Finlands val att behålla de befintliga stödrättigheterna

Läs mer

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING 24 oktober 2012 RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING Innehållsförteckning I. Inledning II. EU-lagstiftning

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2013 samt till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Denna proposition innehåller

Läs mer

Frågor och svar om de nya EU-förordningarna som rör skogsodlingsmaterial

Frågor och svar om de nya EU-förordningarna som rör skogsodlingsmaterial Information 1(5) Datum 2013-06-12 Diarienr 2013/1615 Enheten för lag och områdesskydd Sanna Black-Samuelsson sanna.black-samuelsson@skogsstyrelsen.se Tfn 018-27 88 23 Frågor och svar om de nya EU-förordningarna

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 204/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 och 12 i lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.II.2008 K(2008)460 slutlig Ärende: Statligt stöd nr N 130a/2007 - Finland Stöd till skogsbruket Herr Minister, Kommissionen vill med denna skrivelse informera Finland

Läs mer

12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och kompletterande åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik

12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och kompletterande åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik 12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och kompletterande åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik F ö r k l a r i n g : Kapitlets rubrik har ändrats. Produktionskostnaderna inom jordbruket

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.9.2004 KOM(2004) 607 slutlig 2004/0209 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 28 februari 2003 Nr 162 168 INNEHÅLL Nr Sidan 162 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europa-Medelhavsavtalet

Läs mer

Kommunikationsminister Leena Luhtanen

Kommunikationsminister Leena Luhtanen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (körkortsdirektivet) I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till riksdagen Europeiska

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV 6.3.2013 B7-0079/177. Ändringsförslag

SV Förenade i mångfalden SV 6.3.2013 B7-0079/177. Ändringsförslag 6.3.2013 B7-0079/177 Ändringsförslag 177 João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Kyriacos Triantaphyllides för GUE/NGL-gruppen Mandat för interinstitutionella

Läs mer

Landrapport från Finland NBOs styrelsemöte 11 mars 2016 Stockholm

Landrapport från Finland NBOs styrelsemöte 11 mars 2016 Stockholm Landrapport från Finland NBOs styrelsemöte 11 mars 2016 Stockholm Nyckeltal för Finland Folkmängd (januari 2016) 5.486.000 Förväntad BNP-utveckling + 1,2 % Inflation 2015 (prognos) - 0,2 % Arbetslöshet

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 8 3 mom. och 67, ändras 5 24 och 30 punkten

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter SV SV

Läs mer

före pensioneringen pågått minst fyra år (ändrades 1990 (FördrS 37/1990), enligt den ursprungliga överenskommelsen krävdes tio år).

före pensioneringen pågått minst fyra år (ändrades 1990 (FördrS 37/1990), enligt den ursprungliga överenskommelsen krävdes tio år). 5HJHULQJHQVSURSRVLWLRQWLOO5LNVGDJHQPHGI UVODJRP JRGNlQQDQGH DY GHQ QRUGLVND YHUHQVNRPPHOVHQ RP VDPRUGQLQJ DY SHQVLRQVUlWW HQOLJW VWDWOLJD SHQVLRQVRUG QLQJDURFKWLOOODJRPLNUDIWWUlGDQGHDYGHEHVWlPPHOVHUL YHUHQVNRPPHOVHQVRPK

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer

Kommittédirektiv. Miljöbestämmelser för jordbruksföretag och djurhållning. Dir. 2011:49. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2011

Kommittédirektiv. Miljöbestämmelser för jordbruksföretag och djurhållning. Dir. 2011:49. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2011 Kommittédirektiv Miljöbestämmelser för jordbruksföretag och djurhållning Dir. 2011:49 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2011 Sammanfattning En särskild utredare tillkallas för att utreda miljöbalkens

Läs mer

RP 87/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland

RP 87/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det

Läs mer

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03)

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03) 20.5.2003 Europeiska unionens officiella tidning C 118/5 Kommissionens meddelande Exempel på försäkran rörande uppgifter om ett företags status som tillhörande kategorin mikroföretag samt små och medelstora

Läs mer

Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall.

Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall. 1(5) KONSEKVENS- UTREDNING 2014-10-20 Dnr 3.4.16-9853/14 Samordningsenheten Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om

Läs mer

STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN

STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN Den ekonomiska utvecklingen är inne i en av de allra svagaste faserna i Finlands ekonomiska historia. Vid utgången

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 151/2002 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 a lagen om barndagvård och 4 och 28 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Nr 11 Nr 11 LAG om ändring av självstyrelselagen för Åland Föredragen för Republikens President den 20 januari 2004 Givet i Helsingfors den 30 januari 2004* Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

1994 rd - RP 156. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 lagen om gottgörelse för bolagsskatt

1994 rd - RP 156. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 lagen om gottgörelse för bolagsskatt 1994 rd - RP 156 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 lagen om gottgörelse för bolagsskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att stadgandena

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX COMP A3/JW/vn [ ](2013) XXX draft KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 augusti 2011 986/2011 Lag om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar Utfärdad i Helsingfors den 26 augusti 2011 I enlighet med riksdagens

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (13)

Konsekvensutredning 1 (13) Konsekvensutredning 1 (13) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anneli Eriksson och Ellinor Öjefelt Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafik och teknik Sektion infrastruktur Konsekvensutredning Transportstyrelsens

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 11/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA VIII UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.11.2014 COM(2014) 704 final 2014/0332 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG,

Läs mer

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter.

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om typgodkännande för motorfordon Näringsdepartementet 2016-02-24 Dokumentbeteckning KOM (2016) 31 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

Läs mer

RP 2/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

RP 2/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att utlänningslagens bestämmelser om beviljande

Läs mer

Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse

Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse Bakgrund Som nämnts i de tidigare faktabladen så saknas en tydlig definition av begreppet allmänna tjänster på gemenskapsnivån. Däremot

Läs mer

Omsorgsminister Osmo Soininvaara

Omsorgsminister Osmo Soininvaara Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till rådets beslut om att på gemenskapens vägnar ingå protokollet om vatten och hälsa till 1992 års konvention om skydd och användning

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av överenskommelsen om ändring av den nordiska äktenskapskonvention samt med lag om ikraftträdande av de bestämmelser i nämnda överenskommelse som

Läs mer

Hjortdjursskador på skog

Hjortdjursskador på skog Riktlinjer för bidrag för ersättande av Hjortdjursskador på skog samt bidrag för förebyggande åtgärder Fastställda den 3.5.2016 ÅLR 2016/3225 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Hjortdjursskador på

Läs mer

Slutlig. Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 13-14 oktober 2014

Slutlig. Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 13-14 oktober 2014 Slutlig Kommenterad dagordning Landsbygdsdepartementet 20141008 Kommenterad dagordning inför Jordbruks och fiskerådet den 1314 oktober 2014 Icke lagstiftande verksamhet FISKE 4. Förslag till rådets förordning

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2016 COM(2016) 373 final 2016/0174 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av Europeiska unionens ståndpunkt vad gäller vissa beslut som ska antas inom

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 7 april 2015 351/2015 Statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor Utfärdad i Helsingfors den 2 april 2015 I enlighet med statsrådets

Läs mer

Information från kommittémöte för säljfrämjande åtgärder den 20 januari 2015

Information från kommittémöte för säljfrämjande åtgärder den 20 januari 2015 1(7) Information från kommittémöte för säljfrämjande åtgärder den 20 januari 2015 Sammanfattning Kommissionens presenterade sitt utkast till genomförande akt med tillämpningsregler för säljfrämjande åtgärder,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.2.2008 KOM(2008) 95 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift

Läs mer

Omsorgsminister Osmo Soininvaara

Omsorgsminister Osmo Soininvaara Statsrådets skrivelse till Riksdagen med förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till riksdagen

Läs mer

I denna proposition föreslås att trafikförsäkringslagen, och lagen om utländska försäkringsbolag anpassas

I denna proposition föreslås att trafikförsäkringslagen, och lagen om utländska försäkringsbolag anpassas 5HJHULQJHQVSURSRVLWLRQWLOO5LNVGDJHQPHGI UVODJWLOO ODJDURPlQGULQJDYWUDILNI UVlNULQJVODJHQVDPWYLVVDOD JDUVRPKDUVDPEDQGPHGGHQ 352326,7,21(16+898'6$ /,*$,11(+c// I denna proposition föreslås att trafikförsäkringslagen,

Läs mer

INTERNATIONELLA AVTAL

INTERNATIONELLA AVTAL Beslut 2014/494/EU, EUT L 261, 2014 1 II (Icke-lagstiftningsakter) INTERNATIONELLA AVTAL RÅDETS BESLUT av den 16 juni 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 19 21, 60, 61, 64 och 66 samt 74 3 mom., av dem 19 sådan den lyder

Läs mer

U 73/2016 rd. elektroniska publikationer)

U 73/2016 rd. elektroniska publikationer) Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till rådets direktiv (om mervärdesskattesats på elektroniska publikationer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska kommissionens

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 11.10.2007 KOM(2007) 600 slutlig Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av medel ur Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2014/2252(INI) 5.5.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet 2012 2013 (2014/2252(INI)) Utskottet för

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och 9 lagen om statens familjepensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Utkast till allmän gruppundantagsförordning Reviderad version efter offentliggörande av utkast i EUT Innehållsförteckning

Utkast till allmän gruppundantagsförordning Reviderad version efter offentliggörande av utkast i EUT Innehållsförteckning Utkast till allmän gruppundantagsförordning Reviderad version efter offentliggörande av utkast i EUT Innehållsförteckning Kapitel I... 15 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER... 15 Artikel 1... 16 Tillämpningsområde...

Läs mer

Minister Leena Luhtanen

Minister Leena Luhtanen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar) I enlighet med 96 2 mom. i

Läs mer

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av ett system med

Läs mer

Eviras anvisning 16024/1/sv. Märkning och spårning av nötkött

Eviras anvisning 16024/1/sv. Märkning och spårning av nötkött Eviras anvisning 16024/1/sv Märkning och spårning av nötkött Ansvarig person Carmela Hellsten Sida/sidor 1 / 18 INNEHÅLL 1 ALLMÄNT... 2 2 DEFINITIONER... 2 3 LAGSTIFTNING... 3 4 MÄRKNING OCH SPÅRNING

Läs mer

Förordning (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter

Förordning (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Förordning (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter Tillämpningsområde 1 [1821] I denna förordning

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Skogsbruksbyrån II, N4a

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Skogsbruksbyrån II, N4a PROTOKOLL Nummer 4 3.5.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Skogsbruksbyrån II, N4a Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Camilla Gunell Jaktförvaltare

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV 8.10.2015 L 263/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/1794 av den 6 oktober 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG, 2009/38/EG

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 27.4.2007 Europeiska unionens officiella tidning L 110/33 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM

Läs mer

A Allmänt. Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut. 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt. Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut. 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut Diarienummer VERK 2011/472 Rubrik Ändring av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2011:1) om teknisk sprit A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och

Läs mer

Ändringarna i jordlegolagen trädde i kraft 1.2.2011

Ändringarna i jordlegolagen trädde i kraft 1.2.2011 Promemoria 1 (14) Ändringarna i jordlegolagen trädde i kraft 1.2.2011 Lagen om ändring av jordlegolagen och lagen om upphävande av 25 kap. 1 b 4 mom. i ärvdabalken trädde i kraft 1.2.2011. I det följande

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 23.2.2007

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 23.2.2007 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Regeringsrådet Mirja Kurkinen Utgivningsdatum 23.2.2007 Typ av publikation

Läs mer

RP 172/2007 rd. att skydda sig mot sådana ränte- och valutarisker som är förenade med ränteutjämningsverksamheten.

RP 172/2007 rd. att skydda sig mot sådana ränte- och valutarisker som är förenade med ränteutjämningsverksamheten. RP 172/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 i lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

RP 179/2009 rd. maximitiden på 500 dagar för arbeslöshetsdagpenning.

RP 179/2009 rd. maximitiden på 500 dagar för arbeslöshetsdagpenning. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och av vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC r.f.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC r.f. SLC:s målsättningar inför regeringsprogrammet 2011-2015 Jordbruk Jordbruksstöd och näringens finansiering Den finländska jordbrukspolitikens roll och regeringens målsättning är att förbättra lönsamheten

Läs mer

Betänkande av kommittén för en översyn av grundlagen

Betänkande av kommittén för en översyn av grundlagen 10.2. 2010 Publikationens titel Betänkande av kommittén för en översyn av grundlagen Författare Justitieministeriets publikation Kommittén för en översyn av grundlagen Ordförande: minister, kansler Christoffer

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 10 lagen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 28 december 2011 1417/2011 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik 12 mars 2003 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION PRELIMINÄR VERSION 2003/ (AVC) Rev 1 om

Läs mer

Lag. om hantering av risker orsakade av främmande arter. Lagens syfte

Lag. om hantering av risker orsakade av främmande arter. Lagens syfte Lag om hantering av risker orsakade av främmande arter I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens syfte Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser om tillämpningen av Europaparlamentets

Läs mer