Ny klassificering och märkning av farliga kemikalier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny klassificering och märkning av farliga kemikalier"

Transkript

1 Ny klassificering och märkning av farliga kemikalier Förebyggandekonferensen, Karlstad april 2009 Lorens van Dam Fysikalisk kemist Enheten för Farliga Ämnen Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap Tel: E-post:

2 Vem är det där? Namn: Lorens van Dam Utbildning: Fysikalisk kemist Yrke: Kemist/handläggare på MSB/SRV sedan snart 4 år Specialiteter: - Klassificering & märkning av farliga kemikalier - Brandreaktiva varor (organiska peroxider, väteperoxid, ammoniumnitrat m.m.) - Diverse kemifrågor

3 Varför klassificering och märkning? Farliga kemiska produkter som släpps ut på marknaden ska märkas så att farorna framgår på förpackningen. Vad som är en farlig kemisk produkt avgörs av dess klassificering. Klassificeringen avgörs genom tester, såvida inte en överenskommen (harmoniserad) klassificering finns. Syftet är att upplysa om farorna, samt att förbjuda/reglera viss hantering.

4 Hur ser det ut idag? Farosymbol F-(flamma) Skyddsfras S2-Förvaras oåtkomligt för barn Riskfras R12-Extremt brandfarligt Reglerna för detta finns i KIFS 2005:7 och KIFS 2005:5

5 Nu ska märkningen bytas ut! FAROSYMBOLER FAROPIKTOGRAM SIGNALORD (Fara eller Varning) RISKFRASER FAROANGIVELSER SKYDDSFRASER SKYDDSANGIVELSER

6 Varför ska vi byta ut märkningen? På FN:s Världskonferens om hållbar utveckling 1992 beslutades att ett globalt system för klassificering och märkning av kemikalier skulle skapas. Första versionen av GHS - Globally Harmonized System - antogs av FN i december 2002, och på Världskonferens om hållbar utveckling samma år uppmanades alla länder att genomföra systemet senast EU lyckade precis med detta mål - på nyårsafton 2008 publicerades EU:s version av GHS: CLP-förordningen (nr. 1272/2008).

7 Vad är poängen med GHS? Ett och samma system i hela världen underlättar handeln med kemikalier. Samma klassificeringsgrund som transportreglerna (ADR, RID etc.) så att dubbla testbatterier undviks. Ett modellregelverk underlättar för mindre utvecklade länder att införa regler på kemikalieområdet.

8 Hur det hela hänger ihop FN:s modellregelverk för transport FN:s testhandbok FN:s modellregelverk GHS IMDG/ICAO-koder Europeiska ADR/RID Svenska MSBFS ADR-S/RID-S EG-direktiv om inrikes transport Ämnes- & preparatdirektiven EG-förordning om CLP* *CLP = Classification, Labelling & Packaging

9 Tre typer av faror, precis som förut Fysikaliska faror; brandfarliga, explosiva, oxiderande, självreaktiva och liknande egenskaper. MSB expertmyndighet. Hälsofaror; giftiga, cancerframkallande, mutagena, frätande och liknade egenskaper. KemI expertmyndighet. Miljöfaror; skadligt för vattenmiljön, ozonskadande och liknande egenskaper. KemI expertmyndighet.

10 GHS-systemets princip Faroklass Typ av fara TESTMETOD(ER) & KRITERIER Farokategori 1 Farokategori 2 Farokategori 3 Tillhör inte faroklassen Grad av fara Faropiktogram Signalord Faroangivelse Skyddsangivelser Faropiktogram Signalord Faroangivelse Skyddsangivelser Faropiktogram Signalord Faroangivelse Skyddsangivelser Farokommunikation

11 De 16 fysikaliska faroklasserna Faroklass Kat.1 Kat.2 Kat Explosiva ämnen, blandningar, och föremål 2.9. Pyrofora vätskor 2.2 Brandfarliga gaser 2.10 Pyrofora fasta ämnen 2.3 Brandfarliga aerosoler 2.11 Självupphettande ämnen och blandningar 2.4 Oxiderande gaser Ämnen och blandningar som utvecklar 2.5 Gaser under tryck brandfarliga gaser vid kontakt med vatten 2.6 Brandfarliga vätskor 2.13 Oxiderande vätskor 2.7 Brandfarliga fasta ämnen 2.14 Oxiderande fasta ämnen 2.8 Självreaktiva ämnen 2.15 Organiska peroxider och blandningar 2.16 Korrosivt för metaller Det finns 1-8 Farokategorier (Typer/Divisioner) för varje Faroklass

12 Faropiktogram för fysikaliska faror Explosivitet Explosiva ämnen, blandningar och föremål Organiska peroxider Typ A-B Självreaktiva ämnen och blandningar Typ A-B

13 Faropiktogram för fysikaliska faror Brandfarlighet Brandfarliga gaser, vätskor och fasta ämnen Brandfarliga aerosoler Pyrofora vätskor och fasta ämnen Självupphettande ämnen och blandningar Ämnen och blandningar som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Organiska peroxider Typ B-F Självreaktiva ämnen Typ B-F

14 Faropiktogram för fysikaliska faror Oxidation, tryck och korrosivitet Oxiderande gaser, vätskor och fasta ämnen Gaser under tryck Korrosivt för metaller

15 Tillåtet med varningsetiketter för transport i vissa fall För förpackningar som används både för överlåtelse och för transport kan man använda transportreglernas varningsetiketter istället för CLP:s faropiktogram, om de anger samma fara.

16 Benämning i ADR resp. CLP Transportklass (ADR) Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4.1 Klass 4.2 Klass 4.3 Klass 5.1 Klass 5.2 Klass 8 Faroklass (CLP) Explosiva ämnen, blandningar och föremål Brandfarliga gaser, Brandfarliga aerosoler, Gaser under tryck, Oxiderande gaser Brandfarliga vätskor Brandfarliga fasta ämnen, Självreaktiva ämnen och blandningar Pyrofora vätskor, Pyrofora fasta ämnen, Självupphettande ämnen och blandningar Ämnen och blandningar som i kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Oxiderande vätskor, Oxiderande fasta ämnen Organiska peroxider Korrosivt för metaller

17 CLP:s omfattning Artikel 1 Syftet med denna förordning är att garantera en hög skyddsnivå för människors hälsa och för miljön samt fri rörlighet för ämnen, blandningar och föremål som avses i artikel 4.8 genom att Betyder explosiva föremål (b) införa en skyldighet för i) tillverkare, importörer och nedströmsanvändare att klassificera ämnen och blandningar som släpps ut på marknaden, ii) leverantörer att märka och förpacka ämnen och blandningar som släpps ut på marknaden, iii) tillverkare, producenter av varor och importörer att klassificera de ämnen som inte släpps ut på marknaden vilka omfattas av registrerings- eller anmälningsplikten enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH),

18 Undantag från CLP Transport av farligt gods Forskning och utveckling Avfall Kosmetika Läkemedel Medicintekniska produkter Livsmedel

19 Ikraftträdande och övergångstider CLP-förordningen trädde ikraft 20 januari 2009, och det är fritt fram att märka om sen dess. Senast den 1 december 2010 ska alla ämnen ha märkts om. Senast den 1 juni 2015 ska alla blandningar ha märkts om. För ämnen och blandningar som redan släppts ut på marknaden ges ytterligare två års frist.

20 Exempel 1: Spolarvätska, konc. Mycket brandfarligt Spolofin koncentrerad spolarvätska Renrutan AB Box Tumba Tel Förvaras åtskilt från antändningskällor. Rökning förbjuden. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Förpackningen förvaras väl tillsluten. Förvaras oåtkomligt för barn.

21 Exempel 1: Spolarvätska, konc. VARNING Mycket brandfarlig vätska eller ånga Renrutan AB Box Tumba Tel Spolofin koncentrerad spolarvätska Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden. Behållaren ska vara väl tillsluten. Förvaras på väl ventilerad plats. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. Innehållet/behållaren lämnas till

22 Exempel 2: Organisk peroxid, typ C Härdare #12 Giftigt vid förtäring Kan orsaka brand Skadligt för vattenlevande organismer Förvaras i låst utrymme. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras svalt. Förpackningen förvaras väl tillsluten. Förvaras åtskilt från... Får inte utsättas för värme. Ät inte eller drick inte under hanteringen. Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten. Använd lämpliga skyddskläder Använd lämpliga skyddshandskar. Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Kalles härdare AB, Box 8, Tumba, Tel

23 Exempel 2: Organisk peroxid, typ C Härdare #12 Giftigt vid förtäring Brandfarligt vid uppvärmning Skadligt för vattenlevande organismer Kalles härdare AB, Box 8, Tumba, Tel FARA Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Förvaras endast i originalbehållaren. Innehållet/behållaren lämnas till Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

24 Exempel 2: Organisk peroxid, typ C som är i sin transportförpackning Härdare #12 Giftigt vid förtäring Brandfarligt vid uppvärmning Skadligt för vattenlevande organismer FARA Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Förvaras endast i originalbehållaren. Innehållet/behållaren lämnas till Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Kalles härdare AB, Box 8, Tumba, Tel

25 Exempel 3: Väteperoxid 52% Blek & vek AB Box Tumba Tel SUPERBLEK Väteperoxid 52% Kontakt med brännbart material kan orsaka brand. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt från brandfarliga ämnen.

26 Exempel 3: Väteperoxid 52% Blek & vek AB Box Tumba Tel SUPERBLEK Väteperoxid 52% Fara Kan intensifiera brand. Oxiderande. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden. Hålls/Förvaras åtskilt från kläder/ /brännbara material. Undvik att blanda med brännbara ämnen Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

27 Mera information om klassificering & märkning finns här MSB:s webbplats klicka på Klassificering och märkning i vänstermarginalen. Kemikalieinspektionens webbplats klicka på Märkning på högra delen av sidan På dessa sidor, som även länkar till varann, finns länkar till Kommissionens och FN:s webbplatser för CLP och GHS, inklusive förordningstexten.

28 Och ett positivt slutord Och trots lite krångel nu i början: GHS/CLP är ett mycket bättre system för att ange de faror som finns med en kemikalie än det nuvarande, både vad gäller typen och graden! även om det inte är perfekt (ännu).

29 Tack för uppmärksamheten Välkomna att ta kontakt med mig eller min kollega Rolf Weinander om ni har frågor om detta! /Lorens

TILLSYN 4/14. Detaljhandelstillsyn. kemikalieinspektionen.se. Kemiska produkter och bekämpningsmedel

TILLSYN 4/14. Detaljhandelstillsyn. kemikalieinspektionen.se. Kemiska produkter och bekämpningsmedel Detaljhandelstillsyn Kemiska produkter och bekämpningsmedel TILLSYN 4/14 kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under Miljödepartementet. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt

Läs mer

Propan 95, Gasol Utfärdat: 2013-12-16 Ersätter SDB: 2013-09-03

Propan 95, Gasol Utfärdat: 2013-12-16 Ersätter SDB: 2013-09-03 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produkten är undantagen från registreringsplikten enligt artikel 2.7b i REACH. Handelsnamn Propan 95 Kemisk formel C3H8 Synonymer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 %

SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 % Väteperoxid APL 30 % Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 % AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 13.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Väteperoxid

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Maxipower Grovrent

SÄKERHETSDATABLAD Maxipower Grovrent 1/5 SÄKERHETSDATABLAD Maxipower Grovrent 1. NAMNET PÅ BLANDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på blandningen: Maxipower Grovrent Användning: Rengöringsmedel Tillverkare: Svenska Diskbolaget AB Adress: Företagsgatan

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) Utskriftsdatum: 2010-06-28 Omarbetad: 10-06-28 Ersätter: 09-05-27

SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) Utskriftsdatum: 2010-06-28 Omarbetad: 10-06-28 Ersätter: 09-05-27 SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: KOMBICLEAN 303 Vinyl Användning/produkttyp: Artikelnummer: 303 Tillverkare: KOMBI-KEMI AB, Masking.11,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B)

SÄKERHETSDATABLAD. NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B) NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.12.2009 Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907 SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA Enligt EG-Direktiv 2006/1907 Skapat datum 23-okt-2012 Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning Handelsnamn innehåller

Läs mer

Version 3 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 13.11.2014 Tryckdatum 13.11.2014

Version 3 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 13.11.2014 Tryckdatum 13.11.2014 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Design code : : A6943E 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Transport av farligt gods

Transport av farligt gods Transport av farligt gods Väg och järnväg 3 1.2 C 1 1203 80 1824 Transport av farligt gods Väg och järnväg Denna broschyr informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23 SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: Cleanap All Loose Artikelnummer: 309 Leverantör: Ikaros Cleantech AB, Sofiedalsvägen 1, 238 37

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907 SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA Enligt EG-Direktiv 2006/1907 Skapat datum 23-okt-2012 Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning PR No. 150738 Handelsnamn

Läs mer

VARNING För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation.

VARNING För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. L1011133 SWED/06T PPE 4053982 VARNING EUH401 H302 H319 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mot svampangrepp

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Deb Instant Foam Hand Sanitiser

SÄKERHETSDATABLAD Deb Instant Foam Hand Sanitiser Omarbetad 11/01/2012 Ersätter datum 11/04/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-%

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Sida 1 (12) AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Artikel-nr. 09744, 09944 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 164 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 01-07-2012 Version: 10 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Flügger Flurethan Golvfärg Anmälningsnummer: 368414-9

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB

SÄKERHETSDATABLAD SDB 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn : ANVÄNDN.OMR. : Aerosolförpackad mineralolja Artikelnr : 6030 LEVERANTÖR : Företag : BS Kemi AB Adress : Box 525 Postadress : 136 25 HANINGE Land : SE

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige Utgivningsdatum/ Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:39

Regeringens proposition 2013/14:39 Regeringens proposition 2013/14:39 På väg mot en giftfri vardag plattform för kemikaliepolitiken Prop. 2013/14:39 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 november 2013

Läs mer

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS VS 150 C

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS VS 150 C AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn FIS VS 150 C 1.2Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P210

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P210 SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635)

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) Armor All PROTECTANT SEMI-MATT FINISH (635) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08.09.2011

Läs mer

3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN

3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN 3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN ======================================================================== S Ä K E R H E T S D A T A B L A D ========================================================================

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del Barrikade ESD C-Undercoat B-del Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Barrikade ESD C-Undercoat B- del SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer