Kemiska produkter i butiker. Märkning och ansvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kemiska produkter i butiker. Märkning och ansvar"

Transkript

1 Kemiska produkter i butiker Märkning och ansvar

2 ISBN: Fler exemplar av broschyren kan beställas från: CM-gruppen, Box 11063, Bromma Tel: , fax E-post: Beställningsnummer:

3 Innehåll 4 Viktigt att veta för dig som säljer kemiska produkter 4 Farlig kemisk produkt 4 Barnskyddande förslutning 4 Kännbar varningsmärkning 5 Förväxlingsrisk 5 Förvaring 5 Försäljningstillstånd 5 Anmälan till Kemikalieinspektionens produktregister 5 Säkerhetsdatablad 6 Bekämpningsmedel 6 Märkning av bekämpningsmedel 6 Tre behörighetsklasser 6 Lagar, förordningar och föreskrifter 7 Åtalsanmälan 7 Miljösanktionsavgift 8 Farosymboler och faropiktogram 8 Farosymboler enligt KIFS 2005:7 9 Faropiktogram enligt CLP-förordningen 10 Så här kan märkningen se ut 12 Märkning enligt KIFS 2005:7 18 Märkning enligt CLP 3

4 Viktigt att veta för dig som säljer kemiska produkter Farliga kemiska produkter ska vara rätt märkta när de säljs. Företagen som tillverkar och importerar produkterna har ansvar för att klassificera och märka dem, men du som säljer produkterna i butik har också ett ansvar för att märkningen är korrekt. Du behöver också känna till när det krävs barnskydd och kännbar märkning, samt ha koll på vilka kemikalier som kräver tillstånd. Den här broschyren är avsedd främst för butiker som säljer till privatpersoner. Här finns förklaringar till vad olika farosymboler och faropiktogram betyder och vilka bestämmelser som är knutna till respektive symbol. Just nu håller ett nytt system för klassificering och märkning på att införas i EU. Fram till 1 juni 2015 finns därför två system som gäller parallellt. De är Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) och förordning (EG) nr 1272/2008 som brukar förkortas CLP. Farlig kemisk produkt Farliga kemiska produkter är de kemikalier som är märkta med farosymbol eller faropiktogram och är klassade som farliga, antingen som fysikaliska faror (brand, explosion) eller faror för hälsa eller miljö. Barnskyddande förslutning Barnskyddande förslutning ska försvåra för barn att komma åt innehållet. För förpackningar som kan återförslutas räcker det inte med en engångsspärr. Kännbar varningsmärkning Kännbar varningsmärkning är till för synskadade. För att de ska ha möjlighet att skydda sig mot farliga kemiska produkter ska en kännbar varningsmärkning, till exempel i form av en upphöjd triangel, finnas på förpackningen. 4

5 Förväxlingsrisk Förpackningar som innehåller farliga kemiska produkter och som kan locka barn genom sitt utseende, eller som kan förväxlas med till exempel livsmedel eller läkemedel, får inte säljas. Förvaring Farliga kemiska produkter ska förvaras så att barn inte kan komma åt dem, särskilt om förpackningarna är små och lätta att hantera. De ska också förvaras skilda från livsmedel. Försäljningstillstånd Om du ska sälja särskilt farliga produkter krävs tillstånd från Länsstyrelsen. På sidorna framgår vilka produkter det gäller. Tillstånden är tidsbegränsade och gäller som längst i fem år. När butiken fått tillstånd måste anteckningar föras om försäljningsdatum, köparnas adresser, produktnamn och mängder. Dessa anteckningar måste bevaras i minst tre år. Butiken måste också kontrollera att privata kunder har tillstånd. Anmälan till Kemikalieinspektionens produktregister Den som för in kemiska produkter från utlandet eller tillverkar kemiska produkter ska anmäla detta till Kemikalieinspektionens produktregister. Samma sak gäller produkter som förpackas om eller säljs vidare i nytt namn. Säkerhetsdatablad Företag som använder en farlig kemisk produkt i sin verksamhet ska få ett säkerhetsdatablad från sin leverantör senast vid första leverans. När en butik säljer farliga produkter i konsumentförpackningar, som är avsedda för allmänheten, behöver säkerhetsdatablad lämnas bara om en yrkesmässig användare begär det. Bladet behöver då inte finnas i butiken utan användaren kan hämta det senare eller få det sänt till sig. Butiken får säkerhetsdatabladen från sin leverantör och de ska vara på svenska. För mer information, besök på 5

6 Bekämpningsmedel Ett bekämpningsmedel är en kemisk produkt eller en levande organism som är avsedd att förebygga eller motverka skador från djur, växter eller mikroorganismer. Ett bekämpningsmedel måste godkännas av Kemikalieinspektionen för att få säljas. Märkning av bekämpningsmedel Ett godkänt bekämpningsmedel ska bland annat vara märkt med: - registreringsnummer från Kemikalieinspektionen - text på svenska - namn på medlet - verksamt ämne - behörighetsklass - användningsområde för medlet - namn på den som släpper ut produkten på marknaden. Tre behörighetsklasser Bekämpningsmedel delas in i klasserna 1, 2 eller 3. - Klass 1: endast för yrkesmässigt bruk. Särskilt tillstånd krävs. Det är Jordbruksverket, Socialstyrelsen eller Arbetsmiljöverket som ger tillstånd beroende på typ av bekämpningsmedel. - Klass 2: endast för yrkesmässigt bruk. - Klass 3: tillåtet även för privatpersoner. Lagar, förordningar och föreskrifter Regler om klassificering och märkning finns i: - Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter. - Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning CLP-förordningen. 6

7 Regler om förpackning, barnskyddande förslutning, kännbar varningsmärkning, produktregistret och försäljningstillstånd finns i: - Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer. - Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer. - Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning CLP-förordningen. Regler om säkerhetsdatablad finns i: - Förordning (EU) nr 1907/2006 Reachförordningen. Se förordningens artikel 31 och bilaga II. Regler om bekämpningsmedel finns i: - Förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden. - Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel. Övergripande regler och straffsanktioner finns i: - Miljöbalk (1998:808), 14, 29 och 30 kap. - Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter. Åtalsanmälan Om bestämmelserna inte följs kan det i vissa fall leda till åtalsanmälan om misstänkt brott. Miljösanktionsavgift Miljösanktionsavgift kan tas ut om till exempel kännbar varningsmärkning, barnskyddande förslutning eller märkning på svenska saknas. Avgifterna kan variera mellan och kronor. Upptäcker du brister av något slag hos produkten du köpt kontakta din leverantör eller skicka tillbaka produkten! 7

8 Farosymboler och faropiktogram Farosymboler enligt KIFS 2005:7 Enligt de äldre bestämmelserna i KIFS 2005:7 ska kemiska produkter, som är farliga antingen som fysikaliska faror (brand, explosion) eller farliga för människors hälsa eller för miljön, vara märkta med - farosymbol(er) och farobeteckning(ar) - riskfraser talar om på vilket sätt produkten är farlig - skyddsfraser talar om hur man skyddar hälsa och miljö. Följande farosymboler förklaras i denna broschyr: Irriterande Hälsoskadlig Frätande Giftig Mycket giftig Miljöfarlig Extremt brandfarlig Mycket brandfarlig Explosivt Oxiderande 8

9 Faropiktogram enligt CLP-förordningen Enligt de nya bestämmelserna i CLP-förordningen ska kemiska produkter, som är farliga antingen som fysikaliska faror (brand, explosion) eller farliga för människors hälsa eller för miljön, vara märkta med - faropiktogram - signalord - faroangivelser talar om på vilket sätt produkten är farlig - skyddsangivelser talar om hur man skyddar hälsa och miljö. Följande faropiktogram förklaras i denna broschyr: 9

10 Så här kan märkningen se ut Farliga kemiska produkter ska vara märkta på svenska och märkningen måste ha ett bestämt innehåll. Märkning enligt KIFS 2005:7 ska innehålla följande uppgifter: farosymbol Produktnamn farobeteckning Frätande Miljöfarlig riskfraser (risker med produkten) skyddsfraser (hur man skyddar sig) farliga ämnen i produkten volym/mängd kontaktuppgifter till den som släppt ut produkten på marknaden Frätande. Giftig för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långstidseffekter i vattenmiljön. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketen. Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad. Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn. 10 % Ämne A 6 % Ämne B 500 ml Kemi AB Kemivägen 32, Stockholm

11 Märkning enligt CLP ska innehålla följande uppgifter: faropiktogram Produktnamn signalord Fara faroangivelser (risker med produkten) skyddsangivelser (hur man skyddar sig) Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidsefekter. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast giftinformationscentral eller läkare. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. farliga ämnen i produkten volym/mängd kontaktuppgifter till den som släppt ut produkten på marknaden 10 % Ämne A 6 % Ämne B 500 ml Kemi AB Kemivägen 32, Stockholm

12 Märkning enligt KIFS 2005:7 För produkter med denna märkning gäller att: - texten ska vara på svenska. Irriterande För produkter med denna märkning gäller att: Hälsoskadlig - texten ska vara på svenska - förpackningen ska ha kännbar varningsmärkning - förpackningen ska ha barnskyddande förslutning om produkten: - är märkt med riskfrasen Farligt. Kan ge lungskador vid förtäring, eller - innehåller minst 3% metanol. 12

13 För produkter med denna märkning gäller att: Frätande - texten ska vara på svenska - förpackningen ska ha kännbar varningsmärkning - förpackningen ska ha barnskyddande förslutning - vissa av produkterna får bara säljas till privatpersoner som har tillstånd (se nedan). För produkter som är frätande med riskfrasen Starkt frätande krävs att butiken har försäljningstillstånd från Länsstyrelsen. Ett sådant tillstånd innebär fler krav: - butiken måste hålla reda på vem som köpt produkten och i vilka mängder (anteckningsskyldighet) - butiken måste kontrollera att eventuella privata köpare har tillstånd från Länsstyrelsen - produkten ska förvaras oåtkomlig för obehöriga - märkning för dessa produkter ska kompletteras med försäljningsställets namn, adress och telefonnummer om produkten säljs till konsumenter. Lut (natrium- och kaliumhydroxid) är undantagna och behöver inte ha tillstånd. 13

14 För produkter med dessa märkningar gäller att: Giftig Mycket giftig - texten ska vara på svenska - förpackningen ska ha kännbar varningsmärkning - förpackningen ska ha barnskyddande förslutning - produkterna får bara säljas till privatpersoner som har tillstånd (se nedan). Produkterna kräver att butiken har försäljningstillstånd från Länsstyrelsen. Ett sådant tillstånd innebär ytterligare krav: - butiken måste hålla reda på vem som köpt produkten och i vilka mängder (anteckningsskyldighet) - butiken måste kontrollera att eventuella privata köpare har tillstånd från Länsstyrelsen (metanol är undantaget) - produkten ska förvaras oåtkomlig för obehöriga - märkning för dessa produkter, inklusive metanol, ska kompletteras med försäljningsställets namn, adress och telefonnummer om produkten säljs till konsumenter. Motorbränslen, eldningsoljor, ammoniakgas, explosiva varor, flussmedel, konstnärsfärger i pastaform, kromater och stenkolstjära är undantagna och behöver inte ha tillstånd. 14

15 För produkter med denna märkning gäller att: - texten ska vara på svenska - texten Endast för yrkesmässigt bruk ska finnas och produkterna får inte säljas till privatpersoner. Produkterna kräver att butiken har försäljningstillstånd från Länsstyrelsen vid försäljning till yrkesmässiga kunder. Ett sådant tillstånd innebär fler krav: - butiken måste hålla reda på vem som köpt produkten och i vilka mängder (anteckningsskyldighet) - produkten ska förvaras oåtkomligt för obehöriga. Motorbränslen, eldningsoljor, ammoniakgas, explosiva varor, flussmedel, konstnärsfärger i pastaform, kromater och stenkolstjära är undantagna och behöver inte ha tillstånd. 15

16 För produkter med denna märkning gäller att: - texten ska vara på svenska. Miljöfarlig Detsamma gäller miljöfarliga produkter utan farosymbol men med riskfraserna: Skadligt för vattenlevande organismer. och/eller Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. 16

17 För produkter med dessa märkningar gäller att: Mycket brandfarlig - texten ska vara på svenska - förpackningen ska ha kännbar varningsmärkning (i vissa fall finns undantag för aerosoler). Extremt brandfarlig För produkter med dessa märkningar gäller att: - texten ska vara på svenska. Explosivt Detsamma gäller brandfarliga produkter utan farosymbol, men med riskfrasen: Brandfarlig Oxiderande 17

18 Märkning enligt CLP För produkter med detta faropiktogram och signalordet Varning samt någon eller några av faroangivelserna Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka allergisk hudreaktion. gäller att: - texten ska vara på svenska. För produkter med detta faropiktogram och signalordet Varning samt någon eller några av faroangivelserna Skadligt vid inandning. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid förtäring. gäller att: - texten ska vara på svenska - förpackningen ska ha kännbar varningsmärkning - förpackningen ska ha barnskyddande förslutning om produkten innehåller minst 3% metanol. 18

19 För produkter med detta faropiktogram och signalordet Fara samt faroangivelsen Orsakar allvarliga ögonskador. gäller att: - texten ska vara på svenska. För produkter med detta faropiktogram och signalordet Fara samt faroangivelsen Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. gäller att: - texten ska vara på svenska - förpackningen ska ha kännbar varningsmärkning - förpackningen ska ha barnskyddande förslutning - vissa av produkterna får inte säljas till privatpersoner som inte har tillstånd (se nedan). För produkter som är klassificerade som frätande i kategorin 1A krävs att butiken har försäljningstillstånd från Länsstyrelsen. Vilka det är framgår av klassificeringen i produktens säkerhetsdatablad (avsnitt 2). Ett sådant tillstånd innebär fler krav: - butiken måste hålla reda på vem som köpt produkten och i vilka mängder (anteckningsskyldighet) - butiken måste kontrollera att eventuella privata köpare har tillstånd från Länsstyrelsen - produkten ska förvaras oåtkomligt för obehöriga - märkningen för dessa produkter ska kompletteras med försäljningsställets namn, adress och telefonnummer om produkten säljs till konsument. Lut (natrium- och kaliumhydroxid) är undantagna och behöver inte ha tillstånd. 19

20 För produkter med detta faropiktogram och signalordet Varning samt någon eller några av faroangivelserna Misstänks kunna orsaka genetiska defekter. Misstänks kunna orsaka cancer. Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Kan orsaka organskador. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. gäller att: - texten ska vara på svenska - förpackningen ska ha kännbar varningsmärkning. För produkter med detta faropiktogram och signalordet Fara samt faroangivelsen Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ned i luftvägarna. gäller att: - texten ska vara på svenska, - förpackningen ska ha kännbar varningsmärkning - förpackningen ska ha barnskyddande förslutning. För produkter med detta faropiktogram och signalordet Fara samt faroangivelsen Kan orsaka allergi- eller astmasymptom eller andningssvårigheter vid inandning. gäller att: - texten ska vara på svenska - förpackningen ska ha kännbar varningsmärkning. 20

21 För produkter med detta faropiktogram och signalordet Fara och någon eller några av faroangivelserna Kan orsaka genetiska defekter. Kan orsaka cancer. Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet. gäller att: - texten ska vara på svenska - texten Endast för yrkesmässigt bruk ska finnas och produkterna får inte säljas till privatpersoner. Produkterna kräver att butiken har försäljningstillstånd från Länsstyrelsen vid försäljning till yrkesmässiga kunder. Ett sådant tillstånd innebär fler krav: - butiken måste hålla reda på vem som köpt produkten och i vilka mängder (anteckningsskyldighet) - produkten ska förvaras oåtkomligt för obehöriga. Motorbränslen, eldningsoljor, ammoniakgas, explosiva varor, flussmedel, konstnärsfärger i pastaform, kromater och stenkolstjära är undantagna och behöver inte ha tillstånd. 21

22 För produkter med detta faropiktogram och signalordet Fara och någon eller några av faroangivelserna Orsakar organskador. Orsakar organskador genom lång och upprepad exponering. gäller att: - texten ska vara på svenska - förpackningen ska ha kännbar varningsmärkning - förpackningen ska ha barnskyddande förslutning - produkterna får bara säljas till privatpersoner som har tillstånd (se nedan). Produkterna kräver att butiken har försäljningstillstånd från Länsstyrelsen. Ett sådant tillstånd innebär ytterligare krav: - butiken måste hålla reda på vem som köpt produkten och i vilka mängder (anteckningsskyldighet), - butiken måste kontrollera att eventuella privata köpare har tillstånd från länsstyrelsen (metanol är undantaget), - produkten ska förvaras oåtkomlig för obehöriga, - märkning för dessa produkter, inklusive metanol, ska kompletteras med försäljningsställets namn, adress och telefonnummer om produkten säljs till konsumenter. Motorbränslen, eldningsoljor, ammoniakgas, explosiva varor, flussmedel, konstnärsfärger i pastaform, kromater och stenkolstjära är undantagna och behöver inte ha tillstånd. 22

23 För produkter med detta faropiktogram och siganlordet Fara gäller att: - texten ska vara på svenska - förpackningen ska ha kännbar varningsmärkning - förpackningen ska ha barnskyddande förslutning - produkten får inte säljas till privatpersoner som inte har tillstånd (se nedan). Produkterna kräver att butiken har försäljningstillstånd från Länsstyrelsen. Ett sådant tillstånd innebär ytterligare krav: - butiken måste hålla reda på vem som köpt produkten och i vilka mängder (anteckningsskyldighet) - butiken måste kontrollera att eventuella privata köpare har tillstånd från Länsstyrelsen (metanol är undantaget) - produkten ska förvaras oåtkomligt för obehöriga - märkningen för dessa produkter, inklusive metanol, ska kompletteras med försäljningsställets namn, adress och telefonnummer om produkten säljs till konsument. Motorbränslen, eldningsoljor, ammoniakgas, explosiva varor, flussmedel, konstnärsfärger i pastaform, kromater och stenkolstjära är undantagna och behöver inte ha tillstånd. 23

24 För produkter med detta faropiktogram och signalordet Varning gäller att: - texten ska vara på svenska. Detsamma gäller miljöfarliga produkter utan signalordet Varning eller utan både faropiktogrammet och signalordet, men med någon av faroangivelserna Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. 24

25 För produkter med detta faropiktogram och/eller någon av faroangivelserna Extremt brandfarlig gas. Brandfarlig gas. (Har ej faropiktogram) Extremt brandfarlig vätska och ånga. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Brandfarligt fast ämne. gäller att: - texten ska vara på svenska - förpackningen ska ha kännbar varningsmärkning. För övriga produkter med detta faropiktogram gäller att: - texten ska vara på svenska. För produkter med något av dessa faropiktogram, oavsett vilka faroangivelser som hör till märknigen, gäller att: - texten ska vara på svenska. För produkter med detta faropiktogram och faroangivelsen Kan vara korrosivt för metaller. gäller att: - texten ska vara på svenska. 25

26 Anteckningar 26

27 27

28 Kemikalieinspektionen är en central tillsynsmyndighet under Miljödepartementet. Vi arbetar nationellt och inom EU för att driva fram lagstiftning och stimulera till andra åtgärder som bidrar till att Sverige uppnår miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Kemikalieinspektionen utövar tillsyn av importörer och tillverkare av kemiska produkter och ger stöd till den lokala och regionala tillsynen. Vi granskar och godkänner bekämpningsmedel innan de får användas. Kemikalieinspektionen Box Sundbyberg

Kemiska produkter i butiker

Kemiska produkter i butiker 2:a reviderade upplagan Kemiska produkter i butiker märkning och ansvar KEMIKALIEINSPEKTIONEN Till dig som säljer kemiska produkter Farliga kemiska produkter ska vara rätt märkta när de säljs Företagen,

Läs mer

Kemiska produkter i butiker

Kemiska produkter i butiker 3:e reviderade upplagan Kemiska produkter i butiker märkning och ansvar KEMIKALIEINSPEKTIONEN Till dig som säljer kemiska produkter Farliga kemiska produkter ska vara rätt märkta när de säljs Företagen,

Läs mer

Kemiska produkter i butiker. Märkning och ansvar

Kemiska produkter i butiker. Märkning och ansvar Kemiska produkter i butiker Märkning och ansvar ISBN: 91-7932-078-0 Fler exemplar av broschyren kan beställas från: CM-gruppen, Box 11063, 116 11 Bromma Tel: 08-50 59 33 35 E-post: kemi@cm.se Beställningsnummer:

Läs mer

Granskning av säkerhetsdatablad och produktmärkning enligt CLP. Elna Nilsson, WSP Environmental

Granskning av säkerhetsdatablad och produktmärkning enligt CLP. Elna Nilsson, WSP Environmental Granskning av säkerhetsdatablad och produktmärkning enligt CLP Elna Nilsson, WSP Environmental Vi är WSP Ett globalt analys- och teknikkonsult-bolag som utvecklar samhället med hållbara lösningar Illustration:

Läs mer

2015-11-03. Förvaring, förpackningsregler, tillstånd m.m. Detta går vi igenom. Förpackningsregler. Gamla regler. Nya regler

2015-11-03. Förvaring, förpackningsregler, tillstånd m.m. Detta går vi igenom. Förpackningsregler. Gamla regler. Nya regler Förvaring, förpackningsregler, tillstånd m.m. Robert Ljunggren Detta går vi igenom Förpackningarnas utformning Barnskyddande förslutning Kännbar varningsmärkning (taktil) Förvaring Tillstånd för särskilt

Läs mer

Ny klassificering och märkning av farliga kemikalier

Ny klassificering och märkning av farliga kemikalier Ny klassificering och märkning av farliga kemikalier Förebyggandekonferensen, Karlstad 22-23 april 2009 Lorens van Dam Fysikalisk kemist Enheten för Farliga Ämnen Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer; SFS 2010:965 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad den 1 juli 2010. Regeringen

Läs mer

KID 09/10 Kemikalier i detaljhandeln

KID 09/10 Kemikalier i detaljhandeln Miljöförvaltningen KID 09/10 Kemikalier i detaljhandeln Ett samverkansprojekt mellan Kemikalieinspektionen och Sveriges kommuner Patrik Karlsson Rapport 2010:12 Miljöinspektör Miljöförvaltningen 261 80

Läs mer

Hur påverkar nya klassificeringsregler (CLP) den generella miljötillsynen?

Hur påverkar nya klassificeringsregler (CLP) den generella miljötillsynen? Hur påverkar nya klassificeringsregler (CLP) den generella miljötillsynen? Program 09.35-10.20 CLP, ny EG-förordning om klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter Elna Nilsson - WSP

Läs mer

Riskbedömning av laboratoriekemikalier Karolinska Institutet

Riskbedömning av laboratoriekemikalier Karolinska Institutet Riskbedömning av laboratoriekemikalier Karolinska Institutet 1 Vad är en farlig kemisk produkt? Definition: en produkt som klassificeras som farlig enligt KIFS 2005:7 eller CLP. Dvs en produkt som genom

Läs mer

Klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter

Klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter Klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter Linnea Kanning Karlstad 2015 Vad sa vi igår? Övergång till CLP Företagen ansvarar för klassificering, märkning och förpackning Idag! Översiktligt

Läs mer

Copyright 2010 chemtox-trotters.dk All Righs Reserved B-2010-1-SWE. Läs varningstexten! Ta reda på farorna och undvik olyckor med kemikalier i hemmet.

Copyright 2010 chemtox-trotters.dk All Righs Reserved B-2010-1-SWE. Läs varningstexten! Ta reda på farorna och undvik olyckor med kemikalier i hemmet. Läs varningstexten! Ta reda på farorna och undvik olyckor med kemikalier i hemmet. Läs varningstexten! Kemikalier som används i hemmet orsakar varje år många olyckor som kunde ha undvikits. Etiketten på

Läs mer

Kemikalieinspektionen inspekterar ditt företag

Kemikalieinspektionen inspekterar ditt företag Kemikalieinspektionen inspekterar ditt företag KemI:s inspektionsverksamhet Kemikalieinspektionen, KemI, inspekterar företag som tillverkar* och importerar kemiska produkter, biotekniska organismer och

Läs mer

Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer Import och exportföreskrifter/kemiska produkter och biotekniska organismer 1 Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer Inledande bestämmelser 1 [4231] Denna förordning är meddelad

Läs mer

HANDLEDNING Så här gör du en förenklad kemikalieförteckning och identifierar ämnen som omfattas av miljömålet en giftfri miljö

HANDLEDNING Så här gör du en förenklad kemikalieförteckning och identifierar ämnen som omfattas av miljömålet en giftfri miljö HANDLEDNING Så här gör du en förenklad kemikalieförteckning och identifierar ämnen som omfattas av miljömålet en giftfri miljö Innehåll Vissa kemiska produkter är märkta... 3 Så här klassas kemiska produkter...

Läs mer

Kemikaliehantering. Val av kemikalier: substitutions- eller produktvalsprincipen

Kemikaliehantering. Val av kemikalier: substitutions- eller produktvalsprincipen Örnsköldsviks kommun januari 2017 Kemikaliehantering Syftet med det här bladet är att övergripande informera företag om kemikalieregelverket samt om hur man ska hantera kemikalier i sin verksamhet för

Läs mer

FAKTABLAD Skillnader i klassificering och märkning enligt CLP förordningen och KIFS 2005:7 2013-04-17. WSP Natlikan

FAKTABLAD Skillnader i klassificering och märkning enligt CLP förordningen och KIFS 2005:7 2013-04-17. WSP Natlikan FAKTABLAD Skillnader i klassificering och märkning enligt CLP förordningen och KIFS 2005:7 2013-04-17 WSP Natlikan Om WSP Natlikan Lösningar för ett resultatinriktat hållbarhetsarbete WSP Natlikan har

Läs mer

Xxxxx Minderårigas arbetsmiljö

Xxxxx Minderårigas arbetsmiljö AFS 2014:XX 2014:42 Xxxxx Minderårigas arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2012:3) om om minderårigas arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling

Läs mer

Miljöförvaltningen. Informationsmöte om kemikaliehantering för berörda grund- och gymnasieskolor

Miljöförvaltningen. Informationsmöte om kemikaliehantering för berörda grund- och gymnasieskolor Miljöförvaltningen Informationsmöte om kemikaliehantering för berörda grund- och gymnasieskolor Svaneskolan 2011-04-26 Björn Berséus, Miljöchef, 046-35 52 60 Agnieszka Fedorowska, Miljöinspektör, 046-35

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sid 1(6) PICA Tec 111

Säkerhetsdatablad Sid 1(6) PICA Tec 111 1. Namnet på ämnet/beredningen och företaget Säkerhetsdatablad Sid 1(6) Produktnamn: Användningsområde: Klotterborttagningsmedel Tillverkare/ Leverantör: Telefon vid olycksfall: PICA Kemi AB Hammarvägen

Läs mer

TILLSYN 4/14. Detaljhandelstillsyn. kemikalieinspektionen.se. Kemiska produkter och bekämpningsmedel

TILLSYN 4/14. Detaljhandelstillsyn. kemikalieinspektionen.se. Kemiska produkter och bekämpningsmedel Detaljhandelstillsyn Kemiska produkter och bekämpningsmedel TILLSYN 4/14 kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under Miljödepartementet. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt

Läs mer

Projektet KID-0910 Tillsyn av kemikalier i detaljhandeln 2009

Projektet KID-0910 Tillsyn av kemikalier i detaljhandeln 2009 Projektet KID-0910 Tillsyn av kemikalier i detaljhandeln 2009 Projekt omfattande information och tillsyn vad avser märkning av hälso eller miljöfarliga produkter, barnskyddande förslutningar, kännbar varningsmärkning

Läs mer

Nya regler för klassificering, märkning och förpackning vid överlåtelse av kemiska produkter. Jonas Falck. Kemikalieinspektionen

Nya regler för klassificering, märkning och förpackning vid överlåtelse av kemiska produkter. Jonas Falck. Kemikalieinspektionen Nya regler för klassificering, märkning och förpackning vid överlåtelse av kemiska produkter Jonas Falck Kemikalieinspektionen Gävle 17 september 2010 Varför klassificera och märka kemiska produkter??

Läs mer

Riskbedömning Silverinfärgning av gel

Riskbedömning Silverinfärgning av gel Sida 1( 6) Utförd 2014-09-15 Av Charlotte Welinder på Bo Baldetorps grupp. Andrad senast 2014-09-18 Av Lars Ekblad Slutlig bedömning av hela metoden 1. Acceptabel risk Riskbedömning Silverinfärgning av

Läs mer

Märkning av kemikalier

Märkning av kemikalier Märkning av kemikalier KIFS faromärkning Såhär såg faromärkningen ut fram till 2010 Regelverket fanns i Kemikalieinspektionens författningssamling KIFS 2005:7 Varför har vi bytt märkningssystem? Samma

Läs mer

Rapport från projektet

Rapport från projektet 0 Rapport från projektet Stormarknad 2006 RAPPORT Susanne Elgström Bakgrund Hösten 2005 bjöd Kemikalieinspektionen (KemI) in samtliga kommuner i landet att delta i ett gemensamt tillsynsprojekt. Ett 70-tal

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Stämpelfärg S svart

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Stämpelfärg S svart 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Unigraphics AB Box 1709 501 17 BORÅS Tel: 033-15 11 00 Fax 033-15 88 50 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sid 1(5)

Säkerhetsdatablad Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/beredningen och företaget Säkerhetsdatablad Sid 1(5) Produktnamn: Användningsområde: Klottersanering Tillverkare/ Leverantör: Telefon vid olycksfall: PICA Kemi AB Hammarvägen 14 232

Läs mer

PM 3/03. Båtbottenfärger till fritidsbåtar. Ett inspektionsprojekt

PM 3/03. Båtbottenfärger till fritidsbåtar. Ett inspektionsprojekt PM 3/03 Båtbottenfärger till fritidsbåtar Ett inspektionsprojekt Båtbottenfärger till fritidsbåtar Ett inspektionsprojekt Sundbyberg i juni 2005 Utgivare: Kemikalieinspektionen E-post: kemi@cm.se www.kemi.se

Läs mer

HANDLEDNING Så här gör du en förenklad kemikalieförteckning och identifierar ämnen som omfattas av miljömålet en giftfri miljö. Version 2.

HANDLEDNING Så här gör du en förenklad kemikalieförteckning och identifierar ämnen som omfattas av miljömålet en giftfri miljö. Version 2. HANDLEDNING Så här gör du en förenklad kemikalieförteckning och identifierar ämnen som omfattas av miljömålet en giftfri miljö Version 2. 2017-03-28 Innehåll Vissa kemiska produkter är märkta... 3 Så här

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sid 1(6) PICA Tec 100

Säkerhetsdatablad Sid 1(6) PICA Tec 100 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/ företaget Säkerhetsdatablad Sid 1(6) Produktnamn: Användningsområde: Klotterborttagning Tillverkare/ Leverantör: Telefon vid olycksfall: PICA Kemi AB Hammarvägen

Läs mer

Version 1a. Tryckdatum 17.02.2010 Revisionsdatum 12.01.2010 SDB-nummer 350000006874. : Toalettblock. : 112 (Giftinformationscentralen)

Version 1a. Tryckdatum 17.02.2010 Revisionsdatum 12.01.2010 SDB-nummer 350000006874. : Toalettblock. : 112 (Giftinformationscentralen) 1.NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller blandningen : : Toalettblock Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164 93 KISTA Telefon :

Läs mer

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk. Pentan

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk. Pentan ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES Walk the Talk Pentan 1 Märkningsuppgifter för metylenklorid CLP DSD Signalord: Varning Faroangivelser H315 Irriterar huden H319 Orsakar allvarlig o gonirritation H335

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR Apeel Nordiskt Papper AB POSTADRESS Box 8114 163 08 Spånga BESÖKSADRESS Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

Läs mer

CLP-anpassning av Seveso II samt nya namngivna ämnen i Seveso III

CLP-anpassning av Seveso II samt nya namngivna ämnen i Seveso III CLP-anpassning av Seveso II samt nya namngivna ämnen i Seveso III Presentation på Sevesokonferensen 2014 av och med Dr. Lorens van Dam (MSB) & Dr. Lennart Dock (Kemikalieinspektionen) Förhållandet mellan

Läs mer

VIM BATHROOM Sida 1 av 5 S Ä K E R H E T S D A T A B L A D. Utgiven: 2010-06-09 Version: 1.0 Omarbetad:

VIM BATHROOM Sida 1 av 5 S Ä K E R H E T S D A T A B L A D. Utgiven: 2010-06-09 Version: 1.0 Omarbetad: Sida 1 av 5 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Boston / Spotless Scandinavia AB Handelsnamn: Berga Allé 1 254 52 HELSINGBORG Telefon: 042-15 38 60 Användningsområde: Rengöringsmedel för

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD HÄLSA- MILJÖ- OCH SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Protocol Alkaline

VARUINFORMATIONSBLAD HÄLSA- MILJÖ- OCH SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Protocol Alkaline Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Godkänt att användas Godkänt endast för lab.bruk 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET HANDELSNAMN KEMISKT NAMN ANVÄNDN. OMR. Tvättalkali LEVERANTÖR Ecolab AB

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG Sida 1 av 5 1. Namnet på ämnet/beredningen och företaget Handelsnamn Produkt nr: 69168 Användning Mot mygg, knott och broms. Myggmedel ska användas med försiktighet särskilt på barn. Används endast på

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska arbetsmiljörisker Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 2000:4) om kemiska arbetsmiljörisker Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Nya regler om CLP och SDB

Nya regler om CLP och SDB Nya regler om CLP och SDB Anna Elzvik Göteborg, 29 mars 2011 CLP Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen

Läs mer

Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20

Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20 Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20 Grundregler Använd alltid skyddsklädsel, labbrock samt skyddsglasögon. Man får inte äta eller dricka på lab. Man får inga omständigheter smaka på kemikalierna.

Läs mer

Varuinformationsblad enligt KIFS 1998:8 och SÄIFS 1994:4.

Varuinformationsblad enligt KIFS 1998:8 och SÄIFS 1994:4. Varuinformationsblad enligt KIFS 1998:8 och SÄIFS 1994:4. 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn Användningsområde Leverantör Haemo-Clean-L Rengöring av kirurgiska instrument Ljungberg & Kögel

Läs mer

Vad ska vi prata om? Klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Klassificering

Vad ska vi prata om? Klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Klassificering Klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter Linnea Kanning Karlstad 2015 Vad ska vi prata om? Två regelsystem Klassificering Märkning Tillsyn Förpackningar Register Miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Stalosan F Utfärdandedatum 2012-05-04 Omarbetad: 2012-10-04 Ver 2 Ver 2. Säkerhetsdatablad

Stalosan F Utfärdandedatum 2012-05-04 Omarbetad: 2012-10-04 Ver 2 Ver 2. Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Användning Leverantör Nödtelefonnummer Stalosan F Desinfektionsmedel Stormøllen A/S Ringsbjergvej 16 DK-4682 Tureby Danmark

Läs mer

Riskbedömning Beredning och användning av cytostatika i in vitro-försök

Riskbedömning Beredning och användning av cytostatika i in vitro-försök Sida 1( 7) Riskbedömning Beredning och användning av cytostatika i in vitro-försök Utförd 2014-08-26 Av Anna Darabi på Rausinglab. Andrad senast 2014-10-31 Av Lars Ekblad Slutlig bedömning av hela metoden

Läs mer

Säkerhetsdatablad EG-nr 1907/2006 (Reach) nr 453/2010

Säkerhetsdatablad EG-nr 1907/2006 (Reach) nr 453/2010 Scander Neutralizer Sida 1/5 Säkerhetsdatablad EG-nr 1907/2006 (Reach) nr 453/2010 SCANDER Neutralizer Utfärdad: 2006-06-26 Reviderat:2013-09-05 Version: 6 AVSNITT 1: NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Härdare 285-287 Leverantör: Telefon vid olycksfall: Segelflygförbundet Box 750 521 22 FALKÖPING Tel: 0515-371 51 112 (Begär

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn:

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: sida 1/5 1. Identifiering av ämnet eller blandningen och leverantören (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: 1.2 Relevant identifierad användning av ämnet eller blandningen och användning

Läs mer

Kemikalier och miljö. Line Nilsson Miljöskyddsinspektör

Kemikalier och miljö. Line Nilsson Miljöskyddsinspektör Kemikalier och miljö Line Nilsson Miljöskyddsinspektör Vad är en kemisk produkt? Ett kemiskt ämne eller En blandning av flera kemiska ämnen Kan vara märkt med farosymbol och/eller riskfraser, men inte

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/ UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/ UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR SÄKERHETSDATABLAD 0008402 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET Produktnamn: 0008402 Varierande tilläggsbeteckningar förekommer. Produktbeskrivning: Ovulkat gummimaterial. Användningsområde:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Segelflygförbundet Box 750 521 22 FALKÖPING Tel: 0515-371 51 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Internt nr: 9421,9422,9423 Ersätter datum: 2009-02-13 Green Care Vittvätt

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Internt nr: 9421,9422,9423 Ersätter datum: 2009-02-13 Green Care Vittvätt 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Diskteknik / Jasico HANDELSNAMN ANVÄNDNINGSOMRÅDE FORMEL Tvättmedel. Inhemsk tillverkare/importör

Läs mer

AFS 2011:19 I kraft 1 juli 2012

AFS 2011:19 I kraft 1 juli 2012 Nya föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker Marie Cardfelt, Arbetsmiljöverket AFS 2011:19 I kraft 1 juli 2012 Föreskrifterna upphäver: Kemiska arbetsmiljörisker Laboratoriearbete med kemikalier Motorbränslen

Läs mer

Seveso-direktivets anpassning till CLP

Seveso-direktivets anpassning till CLP Seveso-direktivets anpassning till CLP Sevesokonferensen, Stockholm 19 maj 2010 Lorens van Dam Fysikalisk kemist Enheten för Farliga Ämnen Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap Tel: 010-240 43 44

Läs mer

KLARA Riskbedömning. - vid arbete med laboratoriekemikalier. Ulrika Olsson, Kemikalisäkerhetssamordnare ulrika.olsson@ki.se

KLARA Riskbedömning. - vid arbete med laboratoriekemikalier. Ulrika Olsson, Kemikalisäkerhetssamordnare ulrika.olsson@ki.se KLARA Riskbedömning - vid arbete med laboratoriekemikalier Ulrika Olsson, Kemikalisäkerhetssamordnare ulrika.olsson@ki.se Introduktion Arbetsmiljöverket tar fram föreskrifter som vi skall förhålla oss

Läs mer

Xxxxx. Gravida och ammande arbetstagare. föreskrifter Arbetsmiljöverkets (AFS xxxx:xx) föreskrifter om om ändring i Arbetsmiljöverkets

Xxxxx. Gravida och ammande arbetstagare. föreskrifter Arbetsmiljöverkets (AFS xxxx:xx) föreskrifter om om ändring i Arbetsmiljöverkets AFS 2014:XX 2014:41 Xxxxx Gravida och ammande arbetstagare Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetsmiljöverkets (AFS xxxx:xx) föreskrifter om om ändring i Arbetsmiljöverkets

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Activa Urinoarblock Citron 1kg

SÄKERHETSDATABLAD. Activa Urinoarblock Citron 1kg SÄKERHETSDATABLAD Activa Urinoarblock Citron 1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på beredningen: Activa Urinoarblock Citron 1kg Artikelnummer: 30027 Användning: Luktblock för urinoarer Svensk

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Grillrent Extra Användning Starkt rengöringsmedel för fastbränd smuts Företag Tingstad Papper AB Adress Marieholmsgatan

Läs mer

Riktlinjer för märkning av kemiska produkter

Riktlinjer för märkning av kemiska produkter UFV 2008/759 Riktlinjer för märkning av kemiska produkter Uppsala universitet Fastställd av universitetsdirektören 2008-05-29, reviderad 2015-12-21 Innehållsförteckning Märkning av kemiska produkter 3

Läs mer

Farligt ämne Konc. (%) CAS EINECS Farokod Riskfraser. Portlandcement* 1-3 65997-15-1 266-043-4 Xi R37/38, R41

Farligt ämne Konc. (%) CAS EINECS Farokod Riskfraser. Portlandcement* 1-3 65997-15-1 266-043-4 Xi R37/38, R41 Trim Std. Komponent B 1/4 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn: Leverantör: I nödsituationer ring: Trim Std. Komponent B Concrete Floor Finish Nordic AB, AB Röda Stugans gata 5, 60 228 Norrköping

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Activa ColorWash

SÄKERHETSDATABLAD Activa ColorWash SÄKERHETSDATABLAD Activa ColorWash 1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på beredningen: Activa ColorWash Artikelnr: 44-083 Användning: Tvättmedel till alla typer av tvättmaskiner vid temperaturer

Läs mer

OCEAN BASTVÄTT OPARF.

OCEAN BASTVÄTT OPARF. 1. Namnet på produkten och företaget Handelsnamn Produkttyp Tvättmedel för textilier. Leverantör KEMIBOLAGET OCEAN AB Adress HELIOSGATAN 24 120 30 STOCKHOLM Telefon 08-683 88 00 Fax 08-605 98 10 Kontaktperson

Läs mer

Säkerhetsdatablad/varuinformation Dix 3000

Säkerhetsdatablad/varuinformation Dix 3000 Säkerhetsdatablad/varuinformation Dix 3000 1. Namnet på produkten och företaget Namn: Användning: Dix 3000 Rengöringsmedel för industriellt bruk Leverantör: Ecolab AB Box 164 125 24 Älvsjö Sverige Kontaktperson:

Läs mer

Säkerhetsdatablad/varuinformation Incidin 03

Säkerhetsdatablad/varuinformation Incidin 03 Säkerhetsdatablad/varuinformation Incidin 03 1. Namnet på produkten och företaget Namn: Användning: Incidin 03 Desinfektionsmedel för industriellt bruk. Leverantör: Ecolab AB Armborstvägen 1 125 44 Älvsjö

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sid 1(6) PICA HP 15 Datum: 2010-11-15 Version 3

Säkerhetsdatablad Sid 1(6) PICA HP 15 Datum: 2010-11-15 Version 3 Säkerhetsdatablad Sid 1(6) 1. Namnet på ämnet/beredningen och företaget Produktnamn: Användningsområde: Klotterborttagningsmedel Tillverkare/ Leverantör: Telefon vid olycksfall: PICA Kemi AB Hammarvägen

Läs mer

Ekofekt. Referens nr: 21940, För rengöring av de flesta vattentvättbara hårda ytor.

Ekofekt. Referens nr: 21940, För rengöring av de flesta vattentvättbara hårda ytor. 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Tvättsåpa Referens nr: 21940, 21942 Användningsområde: För rengöring av de flesta vattentvättbara hårda ytor. Leverantör: Ekofekt AB Kontaktperson: Gerry

Läs mer

BESLUTSBILAGA. Diqua. Sharda Cropchem Ltd. Domnic Holm 29 th Road Bandra (West) Mumbai INDIEN Växtskyddsmedel HB Herbicid

BESLUTSBILAGA. Diqua. Sharda Cropchem Ltd. Domnic Holm 29 th Road Bandra (West) Mumbai INDIEN Växtskyddsmedel HB Herbicid Bilaga 1 Villkor för förnyat och/eller ändrat produktgodkännande De uppgifter som har ändrats sedan föregående prövning är markerade med ett [X] till höger på samma rad. Registreringsnummer Innehavare

Läs mer

Xxxxx Kemiska arbetsmiljörisker

Xxxxx Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014:XX 2014:5 Xxxxx Kemiska arbetsmiljörisker Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2011:19) om om kemiska arbetsmiljörisker Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Kontroll av återförsäljare av ogräsbekämpningsmedel

Kontroll av återförsäljare av ogräsbekämpningsmedel 2005:3 Kontroll av återförsäljare av ogräsbekämpningsmedel Tillsynsprojekt tillsammans med länets kommuner Rapport, år och nr: 2005/3 Rapportnamn: Kontroll av återförsäljare av ogräsbekämpningsmedel Utgåva:

Läs mer

Riskbedömning Elektrofores - polyakrylamidgel

Riskbedömning Elektrofores - polyakrylamidgel Sida 1( 6) Riskbedömning Elektrofores - polyakrylamidgel Utförd 2014-09-08 Av Charlotte Welinder på Bo Baldetorps grupp. Andrad senast 2014-09-19 Av Lars Ekblad Slutlig bedömning av hela metoden 1. Acceptabel

Läs mer

Samförvaring av kemikalier

Samförvaring av kemikalier mars 2011 sid 1 (4) Samförvaring av kemikalier Kemiska ämnen går att hitta överallt i vår omgivning och det finns idag lite kunskap om vilka hälso- och miljöegenskaper de kemikalier som förekommer på marknaden

Läs mer

Riktlinjer för märkning av kemiska produkter

Riktlinjer för märkning av kemiska produkter UFV 2008/759 Riktlinjer för märkning av kemiska produkter Uppsala universitet Fastställd av universitetsdirektören 2008-05-29 Innehållsförteckning Märkning av kemiska produkter 3 Ansvar 3 Allmänna anvisningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD HÅGEREN

SÄKERHETSDATABLAD HÅGEREN enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 1(5) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Produktnamn Användningsområde Allrengöringsmedel Produktkod 166381 (1 liter), 166383 (5 liter) Leverantör

Läs mer

Riktlinjer för förvaring av kemiska produkter

Riktlinjer för förvaring av kemiska produkter UFV 2008/758 Riktlinjer för förvaring av kemiska produkter Uppsala universitet Fastställd av universitetsdirektören 2008-05-29, reviderad 2015-12-21 Innehållsförteckning Förvaring av kemiska produkter

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sid 1(5)

Säkerhetsdatablad Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Säkerhetsdatablad Sid 1(5) Produktnamn: Användningsområde: Tillverkare/ Leverantör: Telefon vid olycksfall: Remover Klottersanering PICA Kemi AB Hammarvägen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FINAL TOUCH R.T.U.

SÄKERHETSDATABLAD FINAL TOUCH R.T.U. SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR FINAL TOUCH R.T.U. Nordiskt Papper AB POSTADRESS Box 8114 163 08 Spånga BESÖKSADRESS Fagerstagatan 12,

Läs mer

2015-10-05. Tillsyn av bekämpningsmedel. Innehåll. Vad är bekämpningsmedel? Biocidprodukter Växtskyddsmedel Inspektion av bekämpningsmedel

2015-10-05. Tillsyn av bekämpningsmedel. Innehåll. Vad är bekämpningsmedel? Biocidprodukter Växtskyddsmedel Inspektion av bekämpningsmedel Tillsyn av bekämpningsmedel Jenny Karlsson & Susanna Karlsson Innehåll Vad är bekämpningsmedel? Biocidprodukter Växtskyddsmedel Inspektion av bekämpningsmedel Bekämpningsmedel = Produkter vars syfte är

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Silikonspray

SÄKERHETSDATABLAD Silikonspray 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Marslev Byvej 35 DK5290 MARSLEV Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

: Mr Muscle WC Rent Fresh

: Mr Muscle WC Rent Fresh 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Toalettrengöringsmedel Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164 93 KISTA

Läs mer

Säkerhetsdatablad/varuinformation P3-asepto BA

Säkerhetsdatablad/varuinformation P3-asepto BA Säkerhetsdatablad/varuinformation P3-asepto BA 1. Namnet på produkten och företaget Namn: Användning: P3-asepto BA Rengöringsmedel för industriellt bruk Leverantör: Ecolab AB Fruängsplan10 129 07 Hägersten

Läs mer

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Säkerhetsdatablad: 2016-09-27 Elite Avfettning 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Elite Avfettning Leverantör Elite Oil AB Töregatan 5 561 39 Huskvarna Telefonnummer 036-133057 2.1 Klassificering

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Activa WhiteWash

SÄKERHETSDATABLAD Activa WhiteWash SÄKERHETSDATABLAD Activa WhiteWash 1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på beredningen: Activa WhiteWash Artikelnr: 44-084 Användning: Tvättmedel till alla typer av tvättmaskiner vid temperaturer

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 3. Sammansättning/information om beståndsdelar Einecs-nr. CAS-nr. Ämnen Klassificering w/w% 215-185-5 221-416-0 500-241-6

Säkerhetsdatablad. 3. Sammansättning/information om beståndsdelar Einecs-nr. CAS-nr. Ämnen Klassificering w/w% 215-185-5 221-416-0 500-241-6 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Omarbetad: 05-12-2008/ LT 2. Farliga egenskaper Starkt frätande. Säkerhetsdatablad Distributör: Topcare DK A/S Falkoner Allé 53, 4. sal 2000 Frederiksberg

Läs mer

Version 1.0 Tryckdatum 18.03.2010 Revisionsdatum 17.03.2010

Version 1.0 Tryckdatum 18.03.2010 Revisionsdatum 17.03.2010 1.NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Handelsnamn : Användning : Fodertillsats. Leverantör : Brenntag Nordic A/S Borupvang 5 B DK 2750 Ballerup Ansvarig avdelning : Environment

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR Extract Nordiskt Papper AB POSTADRESS Box 8114 163 08 Spånga BESÖKSADRESS Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Nila Maskindisk Sidan 1 av 5 Produktnamn Nila Maskindisk Leverantör Nilfisk Advance Produkttyp Maskindiskmedel, pulver Box 44045 SE-100 73 Stockholm

Läs mer

Härdplast- Cyanoakrylat

Härdplast- Cyanoakrylat Härdplast- Cyanoakrylat Hur påverkas vi av kemikalier? 2 Olika upptagningsvägar 3 Diffus exponering av ämnen du möter i din vardag Olika ämnen tas upp på olika ställen i luftvägarna. 4 Fosterskador Några

Läs mer

2015-12-03. Härdplast- Cyanoakrylat. Hur påverkas vi av kemikalier? Olika upptagningsvägar HÄRDPLASTER CYANOAKRYLAT

2015-12-03. Härdplast- Cyanoakrylat. Hur påverkas vi av kemikalier? Olika upptagningsvägar HÄRDPLASTER CYANOAKRYLAT Härdplast- Cyanoakrylat Hur påverkas vi av kemikalier? 2 Olika upptagningsvägar 3 1 Diffus exponering av ämnen du möter i din vardag Olika ämnen tas upp på olika ställen i luftvägarna. 4 Fosterskador Några

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Rengoringsmedel for Badrum

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Rengoringsmedel for Badrum Revisionsdatum: SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer BLE043 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: KROMSYRA FLAKES REACH-reg.nr: 01-2119458868-17 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Havretoften 4 DK5550 Langeskov Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. STROVELS ALFANOL HD GRÖN Rengöringsmedel. Nr Ämnesnamn Reg.Nr. EG-nr CAS-nr Konc. Klassificering

SÄKERHETSDATABLAD. STROVELS ALFANOL HD GRÖN Rengöringsmedel. Nr Ämnesnamn Reg.Nr. EG-nr CAS-nr Konc. Klassificering 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av A Clean Partner HANDELSNAMN ANVÄNDNINGS- OMRÅDE Rengöringsmedel Inhemsk tillverkare/importör

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Lithofix Thin L20 - Komponent A 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

Säkerhetsdatablad. Lithofix Thin L20 - Komponent A 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Säkerhetsdatablad 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utarbetad den: 21-12-2009/ LFJ Distributör: Lithomex ApS Produktanvändning: Byggnadsindustri Håndværkervej 10 5550 Langeskov Danmark

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 SDB nr: 19191 V000.0 Revideringsdatum: 25.09.2009 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen: Användning

Läs mer

Kollektionssammanställning. Riksbyggen Kemikalielista, Drivmedel mm fordon, maskiner. Kollektionsägare: Riksbyggen EK Rapportdatum: 2013-12-16

Kollektionssammanställning. Riksbyggen Kemikalielista, Drivmedel mm fordon, maskiner. Kollektionsägare: Riksbyggen EK Rapportdatum: 2013-12-16 Kollektionssammanställning Riksbyggen Kemikalielista, Drivmedel mm fordon, maskiner Kollektionsägare: Riksbyggen EK Rapportdatum: 2013-12-16 SundaHus Miljödata Alfabetiskt index - Drivmedel mm fordon,

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 3. Sammansättning/information om beståndsdelar Einecs-nr. CAS-nr. Ämnen Klassificering w/w% 236-091-0 227-813-5 230-785-7 - -

Säkerhetsdatablad. 3. Sammansättning/information om beståndsdelar Einecs-nr. CAS-nr. Ämnen Klassificering w/w% 236-091-0 227-813-5 230-785-7 - - 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Anmälningsnummer: 3119666 Utarbetad den: 20090301/ IRE Produktanvändning: Manuellt, i skurmaskin eller i högtrycksaggregat. 2. Farliga egenskaper Irriterar

Läs mer

Säkerhetsdatablad (EG) nr 1907/2006 (Reach) 453/2010

Säkerhetsdatablad (EG) nr 1907/2006 (Reach) 453/2010 RAHMQVIST Glue Stick, 39 g. Sida 1 (5) Säkerhetsdatablad (EG) nr 1907/2006 (Reach) 453/2010 RAHMQVIST Glue Stick, 39 g. Utfärdad: 2009-12-22 Reviderad: 2013-09-20 Version: 5 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: PRF INSTALL HD MoS2 UTFÄRDAD: 2003-09-01 DATUM: 2007-02-21 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 Kangasala

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Oven Cleaner

SÄKERHETSDATABLAD. Oven Cleaner SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR Oven Cleaner Nordiskt Papper AB POSTADRESS Box 8114 163 08 Spånga BESÖKSADRESS Fagerstagatan 12, Spånga

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: Internt nr: Ersätter datum:

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: Internt nr: Ersätter datum: 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning HANDELSNAMN ANVÄNDN.OMR. FORMEL Bilschampo med vax RENGÖRINGSMEDEL Producent/Importör Företag Adress Postnr/Ort

Läs mer