SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET"

Transkript

1 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Grillrent Extra Användning Starkt rengöringsmedel för fastbränd smuts Företag Tingstad Papper AB Adress Marieholmsgatan 1-3 Postnr/Ort Göteborg Land Sverige Telefon Hemsida Utfärdare Nödtelefon 112, begär giftinformation/ambulans/räddningstjänst Version 1.3 Versionsdatum FARLIGA EGENSKAPER FAROPIKTOGRAM SIGNALORD Varning FAROANGIVELSE H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. EUH 210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. SKYDDSANGIVELSER P234 Förvaras endast i originalförpackningen. P260 Inandas inte dimma/ångor/sprej. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/skyddsglasögon/ansiktsskydd. P313 Sök läkarhjälp. P305 Vid kontakt med ögonen: P351 Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. P338 Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja. Sida 1 av 5

2 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR Ämne EG-nr CAS-nr Halt % Farosymboler/Rfraser Vatten >30 Ej märkningspliktig Tensidberedning Xi, R41 Natriumhydroxid C, R35 Hydroxyethylcellulosa <5 Ej märkningspliktig Teckenförklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi= irriterande E=explosiv, O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande, Mut=mutagen, Rep=Reproduktionstoxisk. R-fraser i fulltext återfinns i avsnitt ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN INANDNING Vanlig första hjälp, vila, värme och frisk luft. Skölj näsa och mun med vatten. Kontakta läkare. HUDKONTAKT Tag genast av förorenade kläder och skor. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten i flera minuter. Kontakta läkare om irritation kvarstår efter tvättning. KONTAKT MED ÖGONEN Avlägsna eventuella kontaktlinser och skölj med vatten i minst 15 minuter (håll ögonlocken särade). Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten. Fortsätt skölja även under transport till läkare. FÖRTÄRING Drick ett par glas vatten eller mjölk. FRAMKALLA EJ KRÄKNING! Kontakta omedelbart läkare. 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER SLÄCKMEDEL Släckmedel: koldioxid, pulver, skum, spridd vattenstråle eller vattendimma. 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR Använd lämpliga skyddshandskar, skyddsglasögon och skyddskläder vid risk för direktkontakt eller stänk. SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR SKYDD AV YTTRE MILJÖN Informera räddningstjänsten vid större spill. Neutralisera med syra. Använd aldrig brunnstätningslock av aluminium. ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING Små mängder spolas bort med mycket vatten. Större mängder: Samla upp med absorberande, ej brännbart material i lämplig behållare. Spola rent med mycket vatten. Iaktta halkrisken. Sida 2 av 5

3 7. HANTERING OCH LAGRING LAGRING Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras frostfritt. Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats. HANTERING Undvik kontakt med huden och ögonen. Hantera och öppna behållaren försiktigt. 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER Sörj för god ventilation. Möjlighet till ögonspolning och nöddusch skall finnas på arbetsplatsen. ÖGONSKYDD Tättslutande ögonskydd vid risk för stänk eller direktkontakt. HUDSKYDD Lämpliga skyddskläder skall användas vid risk för stänk. HANDSKYDD Använd skyddshandskar vid risk för hudkontakt. 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER Aggregationstillstånd (+20 C) Trögflytande vätska Färg Ljusbrun ph-värde i koncentrat Ca 14 Löslighet i vatten Vattenlöslig Lukt Ingen Densitet Ca 1,3 g/cm STABILITET OCH REAKTIVITET STABILITET Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden. Utvecklar brandfarlig gas tillsammans med lättmetaller t.ex. aluminium. 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION INANDNING Sveda i näsa, hals, svalg och mun. Sår i näsans slemhinnor och svalg. HUDKONTAKT Frätande. Kan ge allvarlig frätskada på huden. KONTAKT MED ÖGONEN Frätande. Risk för allvarliga ögonskador. Sida 3 av 5

4 FÖRTÄRING Kan ge frätskador på slemhinnor i svalg, matstrupe och magsäck. Kräkningar förvärrar skadan. 12. EKOTOXICITET EKOTOXICITET Förhöjt ph-värde ger skadlig effekt på vattenlevande organismer. NEDBRYTBARHET Kriterier för biologisk nedbrytbarhet är ej tillämpliga på oorganiska föreningar. BIOACKUMULERING Förväntas ej bioackumulera. 13. AVFALLSHANTERING GENERELLT Neutralisera med syra. Deponera eller destruera i enlighet med myndigheters rekommendationer och gällande lagstiftning. Förpackningar kan rengöras och återvinnas. AVFALLSGRUPP Produkten utgör farligt avfall. 14. TRANSPORTINFORMATION ADR/RID (Vägtransport/Järnvägstransport) Varunamn NATRIUMHYDROXIDLÖSNING UN-nummer 1824 Faroklass 80 Förpackningsgrupp II IMDG Varunamn SODIUM HYDROXIDE SOLUTION UN-nummer 1824 Faroklass 80 Förpackningsgrupp II 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER MÄRKNING ENLIGT EG-DIREKTIVEN Produkten är klassificerad och märkt enligt EG-direktiv eller respektive nationell lagstiftning. Sida 4 av 5

5 16. ANNAN INFORMATION PRODUCENTENS ANTECKNINGAR All information gäller koncentratet och dess komponenter. Informationen är given för avsedd hantering av produkten, annan hantering sker på eget ansvar. Uppdaterad information sedan tidigare säkerhetsdatablad anges med kursiv stil. FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER FRÅN AVSNITT 3. R35 Starkt frätande. R41Risk för allvarliga ögonskador. Sida 5 av 5

SÄKERHETSDATABLAD Omarbetad: 2009-12-14 Internt nr: Ersätter datum: Neodisher FA

SÄKERHETSDATABLAD Omarbetad: 2009-12-14 Internt nr: Ersätter datum: Neodisher FA 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET HANDELSNAMN KEMISKT NAMN ANVÄNDNINGS- OMRÅDE och Dental Laboratoriekemikalie. Rengöringsmedel Artikelnummer N121E Inhemsk tillverkare/importör Företag

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Equs AB Omarbetad: 2010 12 Version 4.0 Ersätter: 2007-07-09 Detia-Gas-Ex-P

SÄKERHETSDATABLAD Equs AB Omarbetad: 2010 12 Version 4.0 Ersätter: 2007-07-09 Detia-Gas-Ex-P 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET HANDELSNAMN ANVÄNDNINGSOMRÅDE Mot skadeinsekter i kvarnar, silos, lagerlokaler och byggnader samt på museiföremål och trävaror för export. Räddningstjänsten

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 %

SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 % Väteperoxid APL 30 % Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 % AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 13.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Väteperoxid

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Glasblocksbruk Produktnamn: Glasblocksbruk Produktens användningsområde:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 440-2 ANVÄNDNING LEVERANTÖR KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER 2 FARLIGA EGENSKAPER Rengöringsmedel.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB

SÄKERHETSDATABLAD SDB 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn : ANVÄNDN.OMR. : Aerosolförpackad mineralolja Artikelnr : 6030 LEVERANTÖR : Företag : BS Kemi AB Adress : Box 525 Postadress : 136 25 HANINGE Land : SE

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2006-12-11 Internt nr: Ersätter datum: 2006-04-11

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2006-12-11 Internt nr: Ersätter datum: 2006-04-11 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Hesselberg Bygg AS Godkänt för distribution. HANDELSNAMN GRUPPNAMN ANVÄNDN.OMR. Barrikade BINDEMEDEL

Läs mer

Nu-KleenAll. Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Nu-KleenAll. Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Användningsområde: Allrengöringsmedel för ytor och superfettlösare ISEU-151-02,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B)

SÄKERHETSDATABLAD. NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B) NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.12.2009 Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del Barrikade ESD C-Undercoat B-del Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Barrikade ESD C-Undercoat B- del SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA Cip Acid FA Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 07.12.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Cip Acid FA Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Maxipower Grovrent

SÄKERHETSDATABLAD Maxipower Grovrent 1/5 SÄKERHETSDATABLAD Maxipower Grovrent 1. NAMNET PÅ BLANDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på blandningen: Maxipower Grovrent Användning: Rengöringsmedel Tillverkare: Svenska Diskbolaget AB Adress: Företagsgatan

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II Omarbetad 11/01/2013 Revision 9 Ersätter datum 25/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-%

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Chlorine Free Detergent 25 EU2057 Enligt EG-Direktiv 1907/2006 (No. 453/2010)

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Chlorine Free Detergent 25 EU2057 Enligt EG-Direktiv 1907/2006 (No. 453/2010) SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Chlorine Free Detergent 25 EU2057 Enligt EG-Direktiv 1907/2006 (No. 453/2010) Skapat datum 03-feb-2015 Revisionsdatum: Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Sverige Utgivningsdatum/ 27052015. Datum för tidigare utgåva Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE Biosafe HO 32 NE Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SIMSON MSR CA SSKF

SÄKERHETSDATABLAD SIMSON MSR CA SSKF Omarbetad April 2013 Revision 3 1 / 6 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 413474,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD EVO-STIK ALL PURPOSE FLEXIBLE SILICONE SEALANT WHITE

SÄKERHETSDATABLAD EVO-STIK ALL PURPOSE FLEXIBLE SILICONE SEALANT WHITE Omarbetad April 2014 1 / 6 SÄKERHETSDATABLAD EVO-STIK ALL PURPOSE FLEXIBLE SILICONE SEALANT WHITE Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 Omarbetad 23/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Loxeal 18-10 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB

SÄKERHETSDATABLAD SDB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH FÖREGET X 1.1 PRODUKTBETECKNING Handelsnamn : Tar & Label Off Artikelnr : 3315-3317, 993315 1.2 RELEVAN IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR

Läs mer

AMMONIAKLÖSNING 25(24,5%)%

AMMONIAKLÖSNING 25(24,5%)% Räddningsplansgruppen 11 2010-03-12 1 (25) Eva P AMMONIAKLÖSNING 25(24,5%)% Lagringscistern ammoniak norr om vattenverket för biorening Lagringscistern ammoniak vid ångcentralen H314: Orsakar allvarliga

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.05.2012 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23 SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: Cleanap All Loose Artikelnummer: 309 Leverantör: Ikaros Cleantech AB, Sofiedalsvägen 1, 238 37

Läs mer