Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor"

Transkript

1 Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Presentationsmaterial från informationsträffarna angående ny lag om brandfarliga och explosiva varor Lagen och förordningen 1

2 Lisa Svensson Myndighetsjurist på Rättsenheten

3 Torkel Schlegel Chef för rättsenheten

4 Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Trädde i kraft den 1 september Ersätter den tidigare lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor SOU 2006:16 - Ny reglering om brandfarliga och explosiva varor Prop 2009/10:203 Ny lag om brandfarliga och explosiva varor 4

5 Lagen om brandfarliga och explosiva varor Tillämpningsområde hantering överföring import förberedande åtgärder som behövs med hänsyn till brand- och explosionsrisken samt konsekvenserna av brand/explosion Syfte förhindra förebygga begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö, egendom som kan uppkomma genom brand/explosion orsakad av brandfarliga/explosiva varor förebygga obehörigt förfarande 1 LBE Hantering omfattar all fysisk befattning med varorna. Överföring avser att kontrollera vem som får fysisk tillgång till explosiva varor. Syftar till att skydda mot brott och terrorism. Förberedande åtgärder innebär att lagen även kan användas för att ställa krav på utrustning m.m. som först i ett senare skede används för att hantera BE-varor. Obehörigt förfarande omfattar inte bara stöld etc av explosiva varor utan även möjligheten att någon som i och för sig har en anställning och då förfogar över explosiva varor använder dessa på ett otillåtet sätt. Nya lagen uttrycker att syftet är att förebygga olyckor och skador. Därmed undviker man att använda det tidigare omdiskuterade uttrycket brand och explosion som inte är avsedd. Orsakssamband: skadan ska uppkomma genom brand eller explosion. T.ex. toxikologiska skador på miljön av BE-varor omfattas inte. 5

6 Lagen om brandfarliga och explosiva varor Lagen gäller inte för transport av brandfarliga/explosiva varor som omfattas av lagen (2006:263) om transport av farligt gods, transport av brandfarliga varor som sker som bulklast i fartygs fasta tankar, brandfarliga varor som används som drivmedel i fartyg/luftfartyg, pyrotekniska artiklar som utgör en del av ett fordon, sådana delar i ett fordons bränslesystem som regleras i annan författning. 2 LBE Pyrotekniska artiklar i fordon, sk PU, (dvs de aktiva delarna till krockkuddar och bältesförsträckare) är explosiva varor utom när de är monterade i ett fordon! Särskilt krockkuddar kan vara vanskliga att hantera och kan orsaka svår skada och t.o.m. dödsfall. Ytterligare undantag kan ges genom föreskrifter. Tex undantar MSBFS 2010:4 alkoholdrycker från att vara brandfarlig vara utom när man tillverkar drycken. 6

7 Lagen om brandfarliga och explosiva varor Brandfarliga varor 1. brandfarliga gaser 2. brandfarliga vätskor 3. brandreaktiva varor Explosiva varor 1. explosiva ämnen och blandningar 2. explosiva föremål 3. ämnen, blandningar och föremål som inte omfattas av 1 eller 2 men som tillverkas i avsikt att framkalla verkan genom en explosion eller pyroteknisk effekt 3 respektive 4 LBE Lagen ger en ramdefinition av vad som är brandfarliga eller explosiva varor. I de flesta fall är det också klart om en vara är en BE-vara, inte minst genom dess klassificering i andra (internationella) regelverk. Men för att lösa vissa gränsdragningsfrågor måste det finnas tydliga och exakta tekniska bestämningar. Dessa blir för komplicerade för att föra in i lag och förordningstext och MSB har därför bemyndigande att ge ut föreskrifter med närmare bestämmelser om vilka varor som omfattas av lagen. Det finns många ämnen som kan orsaka eller förvärra en brand utan att de är brandfarliga gaser, vätskor eller explosiva varor. Det gäller bland annat ämnen med oxiderande och självreaktiva egenskaper, ämnen med högt energiinnehåll och brandfarliga fasta ämnen. Vissa utvalda kemiska produkter med sådana egenskaper omfattas av LBE genom att de är sk brandreaktiva varor. (t.ex. väteperoxid och ammoniumnitrat) Exempel på: Brandfarlig gas gasol Brandfarlig vätska bensin Brandreaktiv vara väteperoxid Explosivt ämne nitroglycerin Explosiv blandning svartkrut Explosivt föremål Fyrverkeripjäs, granat, 7

8 Föreskrifter om vilka varor som omfattas MSBFS 2010:4 beskriver i detalj vilka varor som är brandfarliga eller explosiva. I huvudsak samma varor som tidigare. Brandfarliga vätskor bestäms utifrån flampunkt, gaser utifrån antändbarhet. Brandreaktiva varor bestäms i särskilda föreskrifter Explosiva varor beskrivs utifrån sitt verkningssätt, utifrån FN:s definitioner, utifrån EU:s klassificeringsregler, samt utifrån hur de reagerar i vissa test. Tre namngivna organiska peroxider är explosiva varor Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2010:14) om vilka varor som ska anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor Den övergripande tanken bakom regleringen är att hänvisa till andra internationella regelverk, dvs reglerna om transport av farligt gods samt de nästan likalydande EU-reglerna i den sk CLP-förordningen. (Classification, labelling and packaging) Mer information om denna finns på Kemikalieinspektionens hemsida, Beskrivningarna av explosiva varor är alternativa till varandra, dvs det gäller parallellt. Utformningen har valts för att nå största möjliga precisering och förutsägbarhet i beskrivningen av vad som är en explosiv vara. De tre namngivna peroxiderna är synnerligen instabila ämnen med uppenbart explosiva egenskaper som inte har någon kommersiell användning. I de internationella regelverken kallas de dock inte explosiva ämnen eftersom de kemiskt sett är organiska peroxider. Vissa äldre föreskrifter om brandreaktiva varor fortsätter att gälla och definierar de varor som ska anses vara sk brandreaktiva varor. Exempelvis väteperoxid och ammoniumnitrat av högre koncentrationer. 8

9 Lagen om brandfarliga och explosiva varor hanteringsbegreppet Tillverkning Bearbetning Behandling Förpackning Förvaring Transport Användning Omhändertagande Återvinning Destruktion Saluförande Underhåll Överlåtelse Därmed jämförliga förfaranden 5 LBE Hanteringsbegreppet motsvarar den gamla lagen, dock har ordet återvinning lagts till och ordet förstöring bytts mot destruktion. Det är fysisk hantering som avses! Export ingår inte i begreppet hantering. Däremot krävs tillstånd för att hantera en brandfarlig eller explosiv vara vid export, eftersom hantering utgör en del i exporten. Ifråga om import och överföring är det inte den fysiska hanteringen som är av det främsta intresset. Istället är det kontrollaspekter som kommer i första hand. Med överföring menas fysik förflyttning av aktuella varor inom EU, land som ingår i EES och land som enligt avtal med EU utgör en del av EU:s inre marknad för varor, med undantag för förflyttning inom en och samma anläggning. Orsaken till denna förändring är bestämmelser i det så kallade explosivvarudirektivet. För att införliva direktivets regler om just överföringstillstånd infördes 1996 begreppet överföring i FBE. Bexutredningen ansåg att begreppet överföring numera blivit så centralt att det bör definieras i lagen istället och att det ska stämma överens med definitionen i direktivet. Överföring avser att kontrollera vem som får fysisk tillgång till explosiva varor. Syftar till att skydda mot brott och terrorism. 9

10 Lagen om brandfarliga och explosiva varor krav vid hantering, överföring, import Aktsamhetskrav Utredningskrav Kompetenskrav Katalogen över krav är reviderad och samlad i lagen förhållande till tidigare lag och förordning. Aktsamhetskrav 6 Den som hanterar, överför eller importerar brandfarliga/explosiva varor, ska vidta de åtgärder och de försiktighetsmått som behövs för att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom, som kan uppkomma genom brand/explosion orsakad av varorna samt för att förebygga obehörigt förfarande med varorna. Med obehörigt förfarande avses till exempel stöld eller sabotage. Det finns numera en särskild straffbestämmelse kopplad till detta krav! Utredningskrav 7 Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt denna lag ska se till att det finns tillfredsställande utredning om riskerna för olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom, som kan uppkomma genom brand/explosion orsakad av brandfarliga/explosiva varor samt om konsekvenserna av sådana händelser. Den materiella ändring som har skett är att kravet har knutits till tillståndsplikten istället för till verksamhet som inrymmer en yrkesmässig hantering. Observera att lagstiftningen medvetet inte talar om riskutredning eller riskanalys eftersom dessa begrepp ofta blir föremål för diskussion. 7 innebär helt enkelt att man ska utreda riskerna och konsekvenserna i den utsträckning det behövs. Kompetenskrav 8 Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt denna lag ska ha den kompetens/tillgång till den kompetens som behövs med hänsyn till verksamhetens omfattning och varornas egenskaper. Förändring genom att kravet knutits till tillståndspliktig verksamhet istället för yrkesmässig verksamhet. 10

11 Lagen om brandfarliga och explosiva varor krav vid hantering, överföring, import Föreståndarkrav Byggnads-, anläggnings- och anordningskrav Katalogen över krav är reviderad och samlad i lagen förhållande till tidigare lag och förordning. Föreståndarkrav 9 Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt denna lag ska utse en eller flera föreståndare för verksamheten. En föreståndare har till uppgift att verka för att verksamheten bedrivs enligt de aktsamhetskrav och med iakttagande av de övriga skyldigheter som följer av lagen eller föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. En tillståndshavare ska se till att föreståndaren ges de befogenheter och möjligheter i övrigt som behövs för att han/hon ska kunna fullgöra sina uppgifter. Tillståndsmyndigheten ska godkänna föreståndare i tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor. Föreståndare i tillståndspliktig verksamhet med brandfarliga varor ska anmälas till tillsynsmyndigheten. Motsvarar i huvudsak i gamla FBE. Regelns innebörd har ändrats något i förhållande till tidigare förordning där det sades att föreståndaren ansvarade för. Därmed får anses att ansvaret i verksamheten får bedömas enligt normala principer om delegation och befogenheter och att presumtionen för föreståndarens (straff) ansvar för all felaktigheter i hanteringen inte längre gäller. Uttalande i förarbetena till lagen: Den lämplighetsbedömning som ska göras måste ske med beaktande av omständigheterna i varje enskilt fall. Lika långt gående kompetenskrav behöver inte ställas på föreståndaren för verksamhet som bedrivs i enmansföretag eller företag med begränsad verksamhet, som för större verksamheter eller anläggningar för tillverkning. Några omständigheter som regelmässigt bör ingå i prövningen: den sökandes utbildning, praktiska erfarenhet av explosiva varor, verksamhetens organisation och omfattning samt det tilltänkta ansvarsområdet. Vidare bör en allmän bedömning göras av den tilltänkta personens lämplighet i övrigt för att bli föreståndare i aktuell verksamhet. Prövning av sökandens/föreståndarens tidigare brottslighet bör i första hand vägas in när det gäller hantering av sådana varor som kan komma till användning i brottslig verksamhet. Byggnads-, anläggnings- och anordningskrav 10 Byggnader och andra anläggningar där brandfarliga/explosiva varor hanteras samt anordningar för hantering av sådana varor ska vara inrättade på ett betryggande sätt med hänsyn till brand- och explosionsrisken samt konsekvenserna av en brand/explosion. De ska också vara placerade så att motsvarande krav uppfylls i förhållande till omgivningen. (Detta gäller också områden med sådana byggnader, anläggningar och anordningar.) Med anordningar avses t ex utrustning, maskiner, behållare och förvaringskärl. 11

12 Lagen om brandfarliga och explosiva varor krav vid hantering, överföring, import Förvarings- och förpackningskrav Godkännandekrav Spårämneskrav Förvarings- och förpackningskrav 11 Olika slag av brandfarliga/explosiva varor får inte förvaras/förpackas tillsammans eller med andra varor, om risken för skador på liv, hälsa, miljö eller egendom, som kan uppkomma genom brand/explosion, därigenom ökar i mer än ringa omfattning. Vad som är ringa omfattning ska bedömas i varje enskilt fall med hänsyn tagen till samtliga omständigheter. Riskerna måste alltid anses öka när volymerna ökar. Godkännandekrav 12 För att en explosiv vara ska få släppas ut på marknaden ska den ha bedömts överensstämma med vad som ska godtas enligt bestämmelser som gäller inom EES-området eller, om det inte finns sådana bestämmelser, av den myndighet som regeringen bestämmer (dvs. MSB). Exempel på sådant produktgodkännande är CE-märkning. Nytt är att kravet på godkännande gäller vid utsläppande på marknaden, tidigare då hanteringen påbörjades. Spårämneskrav 13 Explosiva varor som består av sprängämnen i flexibel/elastisk bladform eller av andra plastiska sprängämnen, får föras in i och ut ur landet eller hanteras här endast om sprängämnena är märkta med spårämnen så att varorna ska kunna upptäckas. Vad som utgör plastiska sprängämnen framgår av Räddningsverkets föreskrifter (SRVFS 2007:2) om detekteringsmärkning av plastiska sprängämnen. 12

13 Lagen om brandfarliga och explosiva varor krav vid hantering, överföring, import Informationskrav Överlåtelsekrav Informationskrav 14 Den som tillverkar, överför eller importerar brandfarliga/explosiva varor till Sverige, eller släpper ut sådana varor på marknaden, ska genom märkning eller på annat sätt lämna de uppgifter om varorna som är av betydelse för att bedöma brand-/explosionsrisken samt konsekvenserna av en brand/explosion eller för att förebygga obehörigt förfarande med varorna. En förändring är att informationskravet uttryckligen även ska omfatta överföring. I stor utsträckning får informationskravet anses uppfyllas genom de bestämmelser som finns i EU:s sk REACH och CLP förordningar. Överlåtelsekrav 15 Explosiva varor får överlåtas/överlämnas endast till den som har rätt att hantera explosiva varor av det slag och i den mängd som överlåtelsen/överlämnandet avser. Bestämmelsen fanns tidigare i 33 FBE. Nytt är att bestämmelsen reglerar under vilka omständigheter en explosiv vara får överlåtas. En annan nyhet är att den som överlämnar en explosiv vara till annan ska förvissa sig om att mottagaren har rätt att hantera varor av det slag och i den mängd som överlämnandet avser. Det innebär bland annat att explosiva varor inte får överlåtas till minderåriga. 13

14 Lagen om brandfarliga och explosiva varor - tillstånd Tillståndsplikt den som hanterar, överför, importerar explosiva varor den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor Undantag hantering av brandfarliga varor som avser transport i rörledning för naturgas (koncession krävs) verksamheten ska dock uppfylla kraven för tillståndspliktig verksamhet 16 LBE Bestämmelserna om tillstånd till import och överföring av explosiva varor syftar bland annat till förebygga obehörigt förfarande med varorna. Enligt regeringens uppfattning finns detta behov i dagsläget inte på motsvarande sätt för de brandfarliga varorna. Bexutredningen (SOU 2006:16) hade föreslagit att begreppet yrkesmässigt skulle utmönstras ur lagstiftningen och att kravet istället skulle knytas till storleken på själva riskerna vid hanteringen. Regeringen anser dock att det skulle bli mycket svårt för en enskild person att bedöma om en sådan ökad risk föreligger eller ej vid hanteringen i det enskilda fallet. I praktiken lär dessutom dessa förhållanden enligt regeringen ökad risk respektive yrkesmässighet/större mängd oftast sammanfalla. Den nuvarande skrivningen är också en regel som är väl inarbetad och fungerande bland dem som måste följa den. Regeringen har därför inte funnit skäl att göra den av Bexutredningen föreslagna ändringen. Förhandsbesked: I tidigare 25 FBE, fanns en möjlighet att meddela förhandsbesked om hantering kunde ske på viss plats. Denna bestämmelse har tagits bort i förordningen eftersom den inte fyllde något egentligt behov och inte heller skapade någon ytterligare förutsägbarhet i tillståndsprocessen. För att avgöra om en viss hantering kan ske på en viss plats behöver tillståndsmyndigheten pröva flera faktorer, bla typ av hantering och vilka mängder som ska hanteras. Därutöver kan olika tekniska frågor vara avgörande för frågan om hantering får ske eller ej. Frågan om en plats lämplighet för hantering av BE-varor prövas dessutom även genom Plan- och bygglagen och genom Miljöbalken. Undantaget för rörledning för naturgas som kräver koncession, syftar på huvudledningen från Danmark till Sverige. Koncession är en särskild form av tillstånd, reglerat i särskild lagstiftning. Observera dock att alla mindre gasledningar som härrör från denna, omfattas av lagen. Dvs. av den kommunala tillståndsprövningen. 14

15 Lagen om brandfarliga och explosiva varor - tillstånd prövningen ska omfatta om den som söker tillstånd och dess föreståndare (vid godkännande) har förutsättningar att hantera, överföra, importera brandfarliga och explosiva varor i enlighet med lagen och dess föreskrifter tidsbegränsas innehålla de villkor som behövs (om särskilda skäl nya/ändrade villkor) ska återkallas: om en bestämmelse i lag/föreskrift/villkor i något väsentligt avseende inte följs eller om det i annat fall är av väsentlig betydelse 19 LBE reglerar vad prövningen ska omfatta 20 LBE reglerar återkallelse av tillstånd Skärpning genom att huvudregeln numera ska vara att den som inte följer den reglering som finns ska drabbas av återkallelse av tillstånd. Om ett villkor har åsidosatts i något mindre betydelsefullt hänseende, eller om det villkor som åsidosatts i och för sig är av mindre vikt, bör inte återkallelse komma ifråga. Endast vid mer allvarliga eller upprepade försummelser från tillståndshavarens sida bör återkallelse tillgripas. Enligt andra strecksatsen kan det handla om inte tidigare uppmärksammade allvarliga brister i samband med tillståndspliktig verksamhet. Det kan till exempel krävas att ett tillstånd återkallas med hänsyn till omständigheter, som framkommit först efter det att tillståndet meddelades. Det kan då såväl vara fråga om omständigheter kring de farliga varorna som kring själva hanteringen/verksamheten. 15

16 Lagen om brandfarliga och explosiva varor - tillståndsmyndigheter Brandfarliga varor hantering inom Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och Fortifikationsverket MSB hantering i övriga fall den kommun där hanteringen ska bedrivas Explosiva varor Tillverkning, bearbetning, behandling, destruktion, underhåll och återvinning ( samt annan hantering som sker i anslutning till detta) gränsöverskridande överföring import tillståndspliktig hantering inom Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och Fortifikationsverket MSB Hantering och överföring i övriga fall den kommun där varorna ska hanteras 17 respektive 18 LBE Även om lagen vänder på ordningen så är ju i praktiken huvudregeln / det vanligaste förhållandet att det är kommunen som ansvarar för tillstånd / tillsyn av hantering av BE-varor. 16

17 Lagen om brandfarliga och explosiva varor - tillsynsmyndigheter Tillståndsmyndigheten har, inom sitt verksamhetsområde, tillsyn över efterlevnaden av lagen och föreskrifter och beslut som meddelats i anslutning till denna. MSB har tillsyn över hanteringen av brandfarliga varor som transporteras i rörledning för naturgas (koncession krävs) 21 LBE Inom sitt verksamhetsområde är en bred skrivning, som syftar till någonting annat än enbart det som man meddelar tillstånd över. Dvs. man har tillsyn även över sådana varor som ej kräver tillstånd! MSB:s tillsynsansvar för de stora naturgasledningarna beror på att dessa går genom flera kommuner och att säkerheten för ledningen är beroende av faktorer i flera kommuner, samt av leverantörer i Danmark! Dvs ursprungstrycket i ledningen bestäms av de danska leverantörerna. Kontrollrum och styrning av naturgasledningen på västkusten finns i Göteborg. OBS att det bara är de stora ledningarna med höga tryck som omfattas av koncessionskrav och därmed faller under Energimyndigheten och MSB:s ansvar. Mindre ledningar är ett kommunalt ansvar. Försvarsmakten får, efter medgivande av MSB, istället för MSB utöva viss tillsyn över Försvarsmaktens, Försvarets materielverks, Totalförsvarets forskningsinstituts och Fortifikationsverkets hantering och import av brandfarliga och explosiva varor. 17

18 Lagen om brandfarliga och explosiva varor - tillsynsmyndigheter MSB utövar marknadskontroll MSB har samordningsansvar för tillsynsmyndigheterna 22 LBE MSB ska ansvara för marknadskontrollen. En sådan tillsyn kan inte överlåtas till kommunerna, eftersom en överträdelse av reglerna kan kräva att samtliga varor stoppas i Sverige. Bestämmelsen avser inte att förändra synen på miljöbalken utan att komplettera denna. Marknadskontroll kan enkelt sägas vara en stickprovsvis kontroll av att produkter (här brandfarliga och explosiva varor) uppfyller gällande krav då de släpps ut på marknaden. 23 LBE MSB:s uppgift blir också att stödja kommunerna och de övriga tillsynsmyndigheterna på det sätt som myndigheten finner lämpligt mot bakgrund av omständigheterna i det enskilda fallet. En mindre kommun som önskar stöd i tillsynsarbetet med en mycket stor anläggning kan komma att behöva hjälp på ett sätt som skiljer sig från en större kommuns tillsynsarbete. Den hjälp det kan bli fråga om är i första hand teknisk sakkunskap, rådgivning och information. Tillsynsansvaret ligger dock kvar på tillsynsmyndigheterna, dvs. i de flesta fall på kommunerna. Den ansvariga tillsynsmyndigheten får i varje enskilt fall avgöra när den behöver begära stöd av MSB. 18

19 Lagen om brandfarliga och explosiva varor - tillsynsmyndigheternas befogenheter upplysningar och handlingar vid begäran tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen undersökningar och provtagning (utan ersättning) polismyndigheten ska bistå om det behövs förelägganden förbud förena med vite rättelse på den enskildes bekostnad 24 respektive 25 LBE Inga innehållsmässiga förändringar i förhållande till den äldre lagstiftningen. En myndighet ska aldrig tillgripa mer omfattande tvångsåtgärder än vad som behövs i varje enskilt fall. 19

20 Lagen om brandfarliga och explosiva varor - kommunal organisation En kommuns uppgifter ska fullgöras av en/flera nämnder En kommun får träffa avtal med annan kommun om tillhandahållande av tjänster En kommun får efter överenskommelse uppdra åt anställd i en annan kommun att besluta å kommunens vägnar Kommunalförbund enligt kommunallagen tillåtet 26 LBE Till skillnad från tidigare kommunallag innehåller den nuvarande kommunallagen inga bestämmelser om vilka nämnder som ska finnas i en kommun. Kommunfullmäktige ska tillsätta de nämnder som behövs för att fullgöra kommunens uppgifter enligt särskilda författningar. En kommuns uppgift kan alltså fullgöras av en eller flera nämnder. Kommunerna ges rätt att samverka med varandra genom avtal. Motsvarande samverkansmöjlighet finns i 3 kap 12 LSO. Det är inte kommunens ansvar som övergår genom avtalet. Avtalet gäller bara förvaltningens utförande av uppgifterna. En kommun kan dela upp tillsyn och tillstånd på två olika nämnder, t.ex. räddningstjänstnämnd och byggnadsnämnd. Man kan dock inte dela upp tillstånd och tillsyn på kommun respektive kommunalförbund. Detta eftersom förbundet är att betrakta som en egen kommun. Vid samarbete med ett förbund kan man dock träffa avtal med förbundet om utförande av vissa uppgifter. Kommunens ansvar för uppgiften övergår dock inte till förbundet. Se ovan och prop. 2009/10:203 s. 74. I äldre lagstiftning låg tillståndsuppgifterna inom kommunen på den nämnd som fullgjorde uppgifter inom plan- och byggväsendet (22 FBE). Tillsynsuppgifterna (beträffande brandfarliga varor) låg på den kommunala nämnd som svarade för räddningstjänsten (16 LBE). 20

21 Lagen om brandfarliga och explosiva varor - avgifter Avgifter får tas ut för: tillståndsprövning tillsyn provtagning undersökning av prov godkännande av föreståndare godkännande av explosiv vara beslut om huruvida en vara är att anse som en explosiv vara 27 LBE Tillsyn avser direkt tillsyn (inte tillsynsvägledning) Med tillsyn avses sådan tillsyn som faktiskt utförs av tillsynsmyndigheten står det i förarbetena till lagen. (Jfr LSO 5:4 där avgifter får tas ut för tillsynsbesök som föranletts av LSO 2:2.) Provtagning och undersökning av prov Som tillsynsmyndigheten utför inom sitt tillsynsuppdrag. Detta är avgifter för konkreta merkostnader som tillsynsmyndigheten kan få, till exempel att göra en kemisk analys av ett ämne för att fastställa dess fysikaliska egenskaper. För kommunalt bedriven verksamhet gäller den så kallade självkostnadsprincipen, som innebär att kommuner inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot de nödvändiga kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller. Kommunen får alltså inte bestämma sina avgifter så att den tillförs en ekonomisk vinst på bekostnad av avgiftskollektivet. Avgifternas storlek kommer naturligen att variera mellan olika kommuner beroende på lokala förhållanden. Kommunala avgifter fastställs av kommunfullmäktige. De två sista punkterna i bilden gäller endast för MSB, som har dessa uppgifter. Eftersom det i vissa specialfall kan vara svårt att avgöra om en vara är att betrakta som en explosiv vara i lagens mening kan en enskild vända sig till myndigheten för ett beslut i frågan. Tidigare har avgifter tagits ut för tillverkad och importerad mängd explosiv och brandfarlig vara. Lagstiftaren vill ta bort denna typ av skatteliknande avgifter. OBS: Detta är en uttömmande reglering av vad man får ta ut avgifter för! Man får t.ex. inte ta ut avgift för anmälan av föreståndare för brandfarlig vara (står uttryckligen godkännande av föreståndare i lagtexten) 21

22 Lagen om brandfarliga och explosiva varor - straffansvar Uppsåt/oaktsamhet brott mot aktsamhetskravet Uppsåt/oaktsamhet brott mot utredningskravet t o m överlåtelsekravet eller mot föreskrifter, lämnar oriktig uppgift, underlåtenhet efterkomma begäran om handling/upplysning Oaktsamhet brott mot tillståndskravet Om uppsåt/ grov oaktsamhet Om uppsåtligt brott är grovt I ringa fall döms inte till ansvar. Böter/fängelse i högst 1 år Böter Böter Böter/fängelse i högst 1 år Fängelse lägst 6 månader - högst 4 år LBE Ur propositionen till lagen: Det är rimligt att den som allvarligt riskerar människors liv, hälsa, egendom eller miljö blir straffad för detta. Genom straffbeläggningen visar lagstiftningen allvaret av avvikelser från de krav som har uppställts. Straffansvaret som tar sikte på tillståndsplikten framstår som den allvarligaste sanktionen. Kriminalisering är självklart något som ska användas med försiktighet och när alternativa sanktioner inte står till buds. Straffsanktioner ska stå i proportion till faran eller skadan som det kriminaliserade beteendet kan föranleda. Det är därför regeringens uppfattning att fängelse i straffskalan endast ska finnas för de fall där hanteringen innebär att regelverket åsidosätts i väsentlig mån. Detta innebär till exempel vissa fall där överträdelsen av regeln skett uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. För den som av oaktsamhet bryter mot tillståndsplikten eller för den som med uppsåt eller av oaktsamhet underlåter att efterkomma en begäran från tillsynsmyndighet om att få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen, bör det enligt regeringen vara tillräckligt med böter som möjlig påföljd. Eftersom grundlagen inte medger fängelsestraff för brott mot en myndighets föreskrifter, har straffbestämmelsen med fängelse i skalan omformulerats så att den hänvisar till det generella aktsamhetskravet i lagen, eller till lagens tillståndskrav. 22

23 Lagen om brandfarliga och explosiva varor -överklagande En kommuns beslut får överklagas till länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut överklagas i sin tur till allmän förvaltningsdomstol. MSB:s beslut överklagas direkt till allmän förvaltningsdomstol. En myndighet får bestämma att dess beslut ska gälla även om beslutet överklagas! 34 respektive 35 LBE Överklagandeordningen när det gäller kommunernas beslut motsvarar vad som gäller enligt LSO. De beslut av kommunerna och MSB som kan överklagas är beslut i tillståndsärenden, tillsynsärenden och godkännande av föreståndare. Laglighetsprövning får göras av kommunens föreskrifter om avgifter. Sådant överklagande enligt 10 kap. kommunallagen görs till förvaltningsrätten. MSB faller alltså bort som förstainstans i kommunens tillsynsärenden och i polisens tillståndsärenden. MSB har i nya lagen ingen möjlighet att överklaga kommunens tillståndsbeslut (brandfarliga varor). Synpunkter får naturligen lämnas i samband med kommunens samråd med MSB. 23

24 Lagen om brandfarliga och explosiva varor - övergångsbestämmelser Ärenden som kommit in till tillståndsmyndigheten före ikraftträdandet men ännu inte avgjorts, ska prövas enligt den gamla lagen. Den gamla lagen gäller fortfarande för överklagande av beslut i sådana ärenden. Detta innebär att hela hanteringen av ärenden inkomna innan den 1 september 2010 ska ske enligt den gamla lagen. När ett ärende är beslutat och har vunnit laga kraft bedöms naturligtvis den fortsatta verksamheten enligt den nya lagstiftningen. 24

25 Förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor Trädde ikraft den 1 september 2010 Ersätter den tidigare förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor 25

26 Förordningens innehåll Innehåller i huvudsak regler om - förfarandet vid godkännande av explosiva varor - särskilda krav vid hanteringen - handläggningen av tillståndsärenden - regler om MSB:s marknadskontroll och - bemyndiganden för MSB och Försvarsmakten Förordningens omfång har minskat betydligt, från 46 till 26 paragrafer. Betydligt färre regler som riktar sig till verksamhetsutövarna. Förordningen innehåller främst regler av betydelse för myndigheterna. 26

Ny lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor

Ny lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor Ny lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor. lars.synnerholm@msb.se 010-240 43 48 1 2 Lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor Trädde i kraft den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1011 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad den 1 juli 2010. Enligt riksdagens beslut 1 förskrivs följande. Lagens tillämpningsområde

Läs mer

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Trädde i kraft den 1 september 2010. Ersätter den tidigare lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor Lagen om brandfarliga och explosiva

Läs mer

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Import och exportföreskrifter/vapen och explosiva varor 1 Lagens tillämpningsområde och syfte 1 [7501] Denna lag gäller hantering, överföring, import och export av brandfarliga och explosiva varor och

Läs mer

Svensk författningssamling 1988:868

Svensk författningssamling 1988:868 Svensk författningssamling 1988:868 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1075 Utkom från trycket den 27 juli 2010 utfärdad den 15 juli 2010. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor

Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor Import och exportföreskrifter/vapen och explosiva varor 1 Inledande bestämmelser 1 [7531] Denna förordning gäller brandfarliga och explosiva varor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2008:1006 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 20 november 2008. Regeringen

Läs mer

Brandfarliga varor. Lagstiftning i Sverige. Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Brandfarliga varor. Lagstiftning i Sverige. Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Brandfarliga varor Lagstiftning i Sverige En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om Sveriges lagar. Även regeringen kan besluta om regler som måste följas och dessa kallas förordningar. De

Läs mer

Förordning (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor

Förordning (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor Förordning (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor Utfärdad: 1988-11-03 Omtryck: SFS 1995:1039 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:234 Inledande bestämmelser 1 Denna förordning gäller brandfarliga och

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-26 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Kjerstin Nordborg och regeringsrådet Carina Stävberg. Ny lag om brandfarliga och

Läs mer

Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor

Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor Promemoria 495 2015-11-17 Ju2015/08872/P Justitiedepartementet Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor Bakgrund Under senare tid har det inträffat ett oroväckande stort antal

Läs mer

Plan för tillsynsverksamhet

Plan för tillsynsverksamhet Plan för tillsynsverksamhet 2011-2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Tillsyn LSO... 3 1.2 Tillsyn på verksamheter enligt LSO 2 kap. 4... 3 1.3 Tillsyn LBE... 4 1.4 Seveso II-direktivet... 5

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om transport av farligt gods; SFS 2006:263 Utkom från trycket den 20 april 2006 utfärdad den 6 april 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande Inledande bestämmelser

Läs mer

Räddningstjänsterna i Halland informerar om. Brandfarliga och explosiva varor

Räddningstjänsterna i Halland informerar om. Brandfarliga och explosiva varor Räddningstjänsterna i Halland informerar om Brandfarliga och explosiva varor Inledning Från och med 1 september 2010 började en ny lagstiftning om brandfarliga och explosiva varor att gälla. Nu under hösten

Läs mer

Hetarbeten mm. Erik Egardt, MSB

Hetarbeten mm. Erik Egardt, MSB Hetarbeten mm Erik Egardt, MSB Utredningskrav i LBE 7 Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt denna lag ska se till att det finns tillfredsställande utredning om riskerna för olyckor och skador

Läs mer

Så söker du tillstånd för tillverkning av sprängämne med laddtruck

Så söker du tillstånd för tillverkning av sprängämne med laddtruck 1 (12) Så söker du tillstånd för tillverkning av sprängämne med laddtruck En information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Uppdaterad september 2010 Myndigheten för samhällsskydd och

Läs mer

Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Kontroll av strategiska produkter/produkter med dubbla användningsområden 1 Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Tillämpningsområde 1 [2401] Denna

Läs mer

LAGSTIFTNING DESSA GÄLLER ALLTID

LAGSTIFTNING DESSA GÄLLER ALLTID LAGSTIFTNING UTGÖRS AV: Lagar Förordningar Föreskrifter TAS FRAM AV: Riksdagen Regeringen Myndigheter DESSA GÄLLER ALLTID Anna Berggren Mobil: 073-50 200 95 Kneippgatan 2 anna.berggren@nitoveskonsulterna.com

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 Försvarsmaktens föreskrifter om brandfarliga varor; FFS 2014:2 Utkom från trycket 2014-07-03

Läs mer

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4 samhällsskydd och beredskap REMISSVAR 1 (5) Ert datum 2015-07-03 Er referens Ju2015/05400/L4 Avdelning för risk- och sårbarhetreducerande arbete Farliga ämnen Shulin Nie 010 2404211 shulin.nie@msb.se Regeringskansliet

Läs mer

Seveso III och dess påverkan på olika lagstiftningar. Erica Nobel / Partner / Advokat Christian Härdgård / Senior Associate / Advokat

Seveso III och dess påverkan på olika lagstiftningar. Erica Nobel / Partner / Advokat Christian Härdgård / Senior Associate / Advokat Seveso III och dess påverkan på olika lagstiftningar Erica Nobel / Partner / Advokat Christian Härdgård / Senior Associate / Advokat Bakgrund Förändringarna i Sevesolagstiftningen har sin grund i Seveso

Läs mer

Krav i LBE: lagen om brandfarliga och explosiva varor. shulin.nie@msb.se

Krav i LBE: lagen om brandfarliga och explosiva varor. shulin.nie@msb.se Krav i LBE: lagen om brandfarliga och explosiva varor shulin.nie@msb.se Generella krav i LBE Tillståndskrav Godkännandekrav Kompetenskrav Aktasamhetskrav Utredningskrav Föreståndarkrav Informationskrav

Läs mer

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika Import och exportföreskrifter/läkemedel, narkotika m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [4951] Med narkotika avses i denna lag detsamma som i 8 narkotikastrafflagen (1968:64) (Smugglingslagen m.m. [1710]).

Läs mer

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38)

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2011-12-07 i (i) LS 1111-1540 Landstingsstyrelsen r tandstwgsstyrelsen 1M2-20 * 011 Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om transport av farligt gods; SFS 2006:311 Utkom från trycket den 23 maj 2006 utfärdad den 4 maj 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser 1

Läs mer

Lag (2006:263) om transport av farligt gods

Lag (2006:263) om transport av farligt gods Särskilda trafikförfattningar m.m./internationell vägtransport m.m. 1 Allm. anm. Om kontroller vid transporter på väg och inre vattenvägar, se [3551] o.f. Inledande bestämmelser 1 [3171] Syftet med denna

Läs mer

BRANDFARLIGA VAROR. En information från räddningstjänsten i Finspångs kommun, för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor.

BRANDFARLIGA VAROR. En information från räddningstjänsten i Finspångs kommun, för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor. BRANDFARLIGA VAROR En information från räddningstjänsten i Finspångs kommun, för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor. Hantering av brandfarliga varor är som mycket annat i samhället

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:610 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om arbetsmiljölagen

Läs mer

Nya föreskrifter om tillstånd. MSB:s föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Nya föreskrifter om tillstånd. MSB:s föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Nya föreskrifter om tillstånd MSB:s föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Program Allmänt om tillstånd Genomgång av MSBFS 2013:3 Förändringar mot tidigare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:944 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

Lag (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

Lag (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion Import och exportföreskrifter/växtkontroll m.m. 1 Lagens tillämpningsområde 1 [9511] Denna lag kompletterar 1. rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning

Läs mer

Information och anvisningar för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor i Uddevalla kommun

Information och anvisningar för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor i Uddevalla kommun Räddningstjänsten Uddevalla Information och anvisningar vid tillståndsansökan för brandfarliga varor BRANDFARLIGA VAROR. Information och anvisningar för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa; SFS 2006:1570 Utkom från trycket den 9 januari 2007 utfärdad den 21 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Promemoria med förslag till ändringar i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kamportsmatcher och i förordningar på det aktuella området

Promemoria med förslag till ändringar i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kamportsmatcher och i förordningar på det aktuella området Promemoria 2014-06-02 Ku2014/44/MFI Kulturdepartementet Promemoria med förslag till ändringar i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kamportsmatcher och i förordningar på det aktuella området

Läs mer

Lag (1992:1300) om krigsmateriel

Lag (1992:1300) om krigsmateriel SFS 1992:1300 Källa: Rixlex Utfärdad: 1992-12-10 Omtryck: SFS 1997:689 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2000:1248 Lag (1992:1300) om krigsmateriel Inledande bestämmelser 1 Denna lag har avseende på vapen, ammunition

Läs mer

Nya föreskrifter om tillstånd. MSB:s föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Nya föreskrifter om tillstånd. MSB:s föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Nya föreskrifter om tillstånd MSB:s föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Program Allmänt om tillstånd Genomgång av MSBFS 2013:3 Förändringar mot tidigare

Läs mer

Stockholm den 14 december 2009 R-2009/1870. Till Miljödepartementet M2009/3289/R

Stockholm den 14 december 2009 R-2009/1870. Till Miljödepartementet M2009/3289/R R-2009/1870 Stockholm den 14 december 2009 Till Miljödepartementet M2009/3289/R Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 14 september 2009 beretts tillfälle att yttra sig över Kemikalieinspektionens

Läs mer

Ansökan kan också skickas in elektroniskt till raddningstjansten@hka.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras):

Ansökan kan också skickas in elektroniskt till raddningstjansten@hka.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras): Räddningstjänsten Höga Kusten- Ådalen ANSÖKAN Sida 1(6) Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor Diarienummer (fylls i av räddningstjänsten): Ansökan avser: nytt tillstånd för hantering

Läs mer

ANSÖKAN. Ansökan kan också skickas in elektroniskt till mrf@sundsvall.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras):

ANSÖKAN. Ansökan kan också skickas in elektroniskt till mrf@sundsvall.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras): Medelpads Räddningstjänstförbund ANSÖKAN Sida 1(6) Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor Diarienummer (fylls i av räddningstjänsten): Ansökan avser: nytt tillstånd för hantering av brandfarliga

Läs mer

Strålskyddslag (1988:220)

Strålskyddslag (1988:220) Import och exportföreskrifter/radioaktiva ämnen m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [6171] Syftet med denna lag är att människor, djur och miljö skall skyddas mot skadlig verkan av strålning. 2 [6172] Lagen

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:203

Regeringens proposition 2009/10:203 Regeringens proposition 2009/10:203 Ny lag om brandfarliga och explosiva varor Prop. 2009/10:203 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 april 2010 Mats Odell Sten Tolgfors

Läs mer

Ny reglering om brandfarliga och explosiva varor

Ny reglering om brandfarliga och explosiva varor Ny reglering om brandfarliga och explosiva varor Betänkande av Utredningen om brandfarliga och explosiva varor BEX-utredningen Stockholm 2006 SOU 2006:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För

Läs mer

Konsekvensutredning för upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SVRFS 2007:3) om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer

Konsekvensutredning för upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SVRFS 2007:3) om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Rättsenheten Lisa Svensson 010-240 5187 lisa.svensson@msb.se Konsekvensutredning för upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SVRFS 2007:3)

Läs mer

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad:

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad: Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1 1 kap. Gemensamma bestämmelser 1 [4301] Denna förordning innehåller bestämmelser om godkännande och hantering av bekämpningsmedel i form av växtskyddsmedel

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor

1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor 1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor 1.1 Allmänt Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor ska lämnas till den kommun där hanteringen ska ske. Syftet är att kommunen skall kontrollera

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2009:596 Utkom från trycket den 9 juni 2009 utfärdad den 28 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om blodsäkerhet; SFS 2006:496 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Allmänna bestämmelser Syftet

Läs mer

Strålskyddslag i sin lydelse 2004-06-01 (SFS 1988:220 med ändringar t.o.m. SFS 2004:456 införda)

Strålskyddslag i sin lydelse 2004-06-01 (SFS 1988:220 med ändringar t.o.m. SFS 2004:456 införda) SFS 1988:220 Strålskyddslag i sin lydelse 2004-06-01 (SFS 1988:220 med ändringar t.o.m. SFS 2004:456 införda) Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser 1 Syftet med denna lag

Läs mer

Ansökan om nytt tillstånd till hantering av brandfarliga varor

Ansökan om nytt tillstånd till hantering av brandfarliga varor LULEÅ KOMMUN ANSÖKAN OM TILLSTÅND 1 (6) Ifylld blankett skickas till: Luleå kommun Skomakargatan 35 972 41 Luleå Ansökan om nytt tillstånd till hantering av brandfarliga varor Denna ansökningsblankett

Läs mer

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 13 december 2016 följande dom (mål nr ).

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 13 december 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 77 Möjligheten att få tillstånd att förvara vapen hos någon annan förutsätter inte att vapeninnehavaren är bosatt i Sverige och inte heller att förvaringen är en tillfällig lösning. 5 kap.

Läs mer

KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M.

KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M. KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M. 1 Hot mot m.m. Hot mot [501] Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot Inledande bestämmelser 1 [501] Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av Världshälsoorganisationens

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om pyrotekniska artiklar

Konsekvensutredning avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om pyrotekniska artiklar MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Enheten för farliga ämnen Shulin Nie 010 240 4211 shulin.nie@msb.se Konsekvensutredning avseende Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om tillsyn över hundar och katter; SFS 2007:1150 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Inledande

Läs mer

Allm. anm. Om kontroller vid transporter på väg och inre vattenvägar, se [3551] o.f.

Allm. anm. Om kontroller vid transporter på väg och inre vattenvägar, se [3551] o.f. 2 Farligt gods Allm. anm. Om kontroller vid transporter på väg och inre vattenvägar, se [3551] o.f. Farligt gods [3161] Lag (2006:263) om transport av farligt gods Inledande bestämmelser 1 [3161] Syftet

Läs mer

Sprängämnesinspektionens föreskrifter SÄIFS 1996:3 ställer i huvudsak följande krav:

Sprängämnesinspektionens föreskrifter SÄIFS 1996:3 ställer i huvudsak följande krav: samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Farliga ämnen Lorens van Dam 010-2404344 lorens.van.dam@msb.se Konsekvensutredning för upphävande av Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1996:3)

Läs mer

Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor

Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor Sökande och fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än sökande) Sökandens namn Organisations-/Personnummer Sökandens adress Mobil

Läs mer

Sökandes uppgifter Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras)

Sökandes uppgifter Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) BFV. Sidan 1 av 6 Ansökan avser: Nytt tillstånd Ändring eller förlängning av tillstånd Hantering brandfarliga Förvaring av brandfarliga Annat Blanketten skickas till Högsby kommun Myndighetsnämnden 579

Läs mer

Cisterndagarna 2017 Göteborg januari

Cisterndagarna 2017 Göteborg januari Cisterndagarna 2017 Göteborg 24-25 januari Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24 Kyriakos Zachariadis, Frida Rudsander Handläggare Naturvårdsverket 1 Ansvarsfördelning tillsynsmyndigheter MB (NV)

Läs mer

Att vara gasföreståndare. Arbetsuppgifter Ingrepp i gasanläggning

Att vara gasföreståndare. Arbetsuppgifter Ingrepp i gasanläggning Att vara gasföreståndare Arbetsuppgifter Ingrepp i gasanläggning BRANDFARLIGA VAROR Tillstånd för lagerhållen volym av: Brandfarliga gaser Kan antändas i luft vid 20 C och atmosfärstryck Brandfarliga vätskor

Läs mer

Delegationsordning för räddningsnämnden

Delegationsordning för räddningsnämnden 1(12) Datum: 7 januari 2015 Delegationsordning för räddningsnämnden Gemensam nämnd för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner 2(12) Innehållsförteckning 1 Kommunallagens regler om delegering av ärenden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om etikprövning av forskning som avser människor; SFS 2003:460 Utkom från trycket den 27 juni 2003 utfärdad den 5 juni 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Strålskyddslag (1988:220)

Strålskyddslag (1988:220) 1 of 5 27/09/2010 12:56 SFS 1988:220 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1988-05-19 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2010:889 Strålskyddslag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Radioutrustningslag; utfärdad den 28 april 2016. SFS 2016:392 Utkom från trycket den 11 maj 2016 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Tillämpningsområde och definitioner

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ackreditering och teknisk kontroll; SFS 2011:791 Utkom från trycket den 27 juni 2011 utfärdad den 16 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde

Läs mer

Sanktioner för miljöbrott på avfallsområdet. Promemorians huvudsakliga innehåll

Sanktioner för miljöbrott på avfallsområdet. Promemorians huvudsakliga innehåll Promemoria Sanktioner för miljöbrott på avfallsområdet Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås en ändring i 29 kap. 1 miljöbalken. Förslaget innebär att det straffbara området för miljöbrott

Läs mer

IMPORT OCH ÖVERFÖRING AV EXPLOSIVA VAROR

IMPORT OCH ÖVERFÖRING AV EXPLOSIVA VAROR IMPORT OCH ÖVERFÖRING AV EXPLOSIVA VAROR Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1997:5) om import och om överföring av explosiva varor med ändringar i SÄIFS 1999:3 Sprängämnesinspektionens författningssamling

Läs mer

Vägledning tillståndsansökan för brandfarliga varor

Vägledning tillståndsansökan för brandfarliga varor 1 (6) Vägledning tillståndsansökan för brandfarliga varor enligt Lag (SFS 2010:1 011) om brandfarliga och explosiva varor En komplett ansökan ger en snabbare handläggningstid. Ansökan om: Kryssa för den

Läs mer

Reviderad konsekvensutredning avseende förslag till:

Reviderad konsekvensutredning avseende förslag till: konsekvensutredning 1 (6) konsekvensutredning avseende förslag till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om produktkrav på explosiva varor för civilt bruk och plastiska sprängämnen

Läs mer

Law and Decree of 26/04/1974 on private security industry

Law and Decree of 26/04/1974 on private security industry Law and Decree of 26/04/1974 on private security industry SFS nr: 1974:191 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet PO Rubrik: Lag (1974:191) om bevakningsföretag Utfärdad: 1974-04-26 Ändring införd:

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [8121] Denna förordning har till syfte att 1. förebygga att smittsamma eller ärftliga djursjukdomar kommer in i landet och

Läs mer

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet.

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet. Bilaga 1 1 (6) Förslag till Elinstallatörslag 1 Syftet med denna lag är att förebygga person- eller sakskada till följd av felaktigt eller bristfälligt elinstallationsarbete på elektriska anläggningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2010:742 Utkom från trycket den 6 juli 2010 utfärdad den 23 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 14 kap. 2, 3, 10, 17 och 20,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2012:940 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

Kommittédirektiv. Främjandeförbudet i lotterilagen. Dir. 2014:6. Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014

Kommittédirektiv. Främjandeförbudet i lotterilagen. Dir. 2014:6. Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014 Kommittédirektiv Främjandeförbudet i lotterilagen Dir. 2014:6 Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014 Sammanfattning Snabba insatser från statens sida och verkningsfulla sanktioner vid överträdelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om viss verksamhet med konsumentkrediter; SFS 2014:275 Utkom från trycket den 20 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

Ny luftfartslag och luftfartsförordning. Karin Lundgren Österlin Luftfartsavdelningen Enheten för juridik och strategiska frågor

Ny luftfartslag och luftfartsförordning. Karin Lundgren Österlin Luftfartsavdelningen Enheten för juridik och strategiska frågor Ny luftfartslag och luftfartsförordning Karin Lundgren Österlin Luftfartsavdelningen Enheten för juridik och strategiska frågor Innehåll Bakgrund Generellt om den nya lagen och förordningen Förändringar

Läs mer

Tillsyn över lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer

Tillsyn över lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer Miljöförvaltningen Plan och Miljö Tjänsteutlåtande Dnr 2015-015612 Sida 1 (5) 2015-11-29 Handläggare Christer Edvardsson Telefon: 08-508 289 77 Till Miljö och hälsoskyddsnämnden MHN 2015-12-15 p 20 Tillsyn

Läs mer

Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher 1(5) Kampsportsdelegationen Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher Sökanden: Svenska MMA Förbundet Organisationsnummer: 802436-5093 Adress: Ölandsgatan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till:

Konsekvensutredning avseende förslag till: MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Konsekvensutredning avseende förslag till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om produktkrav på explosiva

Läs mer

3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet. Nicklas Knape. Cupola AB. Nicklas Knape

3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet. Nicklas Knape. Cupola AB. Nicklas Knape 3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet Nicklas Knape Cupola AB Nicklas Knape Helhetslösningar brandskydd Kursinnehåll Brand och dess uppkomst Brandfarliga varor Klassindelning av brandfarliga varor,

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:94

Regeringens proposition 2015/16:94 Regeringens proposition 2015/16:94 Genomförande av det omarbetade direktivet om explosiva varor Prop. 2015/16:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 februari 2016 Stefan

Läs mer

Nya föreskrifter om tillstånd. MSB:s föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Nya föreskrifter om tillstånd. MSB:s föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Nya föreskrifter om tillstånd MSB:s föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Tillståndsprövning Den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga

Läs mer

Fråga; Är säkerhetsrapporten och handlingsprogrammet offentlig handling?

Fråga; Är säkerhetsrapporten och handlingsprogrammet offentlig handling? Frågor och svar Sevesokonferensen 2015 Nedanstående svar är MSB:s nuvarande tolkning och kan komma att ändras om mer fakta eller domstolsavgöranden kommer. Varje myndighet och företag behöver göra en egen

Läs mer

PM BRANDFARLIGA VAROR.

PM BRANDFARLIGA VAROR. 1 PM BRANDFARLIGA VAROR. En information från miljönämnden och räddningstjänsten i Strömstads kommun, för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor. Hantering av brandfarliga varor är

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Lagen om elektromagnetisk kompatibilitet och det nya EMC-direktivet

Lagen om elektromagnetisk kompatibilitet och det nya EMC-direktivet Försvarsutskottets betänkande 2006/07:FöU8 Lagen om elektromagnetisk kompatibilitet och det nya EMC-direktivet Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2006/07:67 Lagen om elektromagnetisk

Läs mer

Tillstånd för brandfarliga varor vad gäller? David Gårsjö, MSB

Tillstånd för brandfarliga varor vad gäller? David Gårsjö, MSB Tillstånd för brandfarliga varor vad gäller? David Gårsjö, MSB Planering Tre mån Färdigställande Drift Tillståndsprövning enligt LBE Tid Verksamhetsutövaren Beslut efter avsyning Kommunen Andra Myndigheter

Läs mer

Diarienummer: 1-474/2013 Utfärdat av: Säkerhetsenheten

Diarienummer: 1-474/2013 Utfärdat av: Säkerhetsenheten Sida 1 av 5 FÖRESTÅNDARE brandfarlig vara (även för stf föreståndare) egenskaper, uppgifter, befogenheter och ansvar Föreståndare för hantering av brandfarlig vara har enligt Lagen (2010:1011) om brandfarliga

Läs mer

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten.

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten. Behörighetsansvar Information till elinstallatörer om ansvar för kontroll av elinstallationsarbeten. Om informationen i denna broschyr skulle ge upphov till tveksamheter om gällande bestämmelser har lagtexten

Läs mer

Kameratillsyn restauranger

Kameratillsyn restauranger Kameratillsyn restauranger December 2011 Kameratillsyn restauranger Inledning Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för allmän kameraövervakning av platser dit allmänheten har tillträde. Syftet med Länsstyrelsens

Läs mer

1 Inledning. 2 Bakgrund. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Diarienummer 2009:1658

1 Inledning. 2 Bakgrund. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Diarienummer 2009:1658 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Diarienummer 2009:1658 Konsekvensutredning avseende förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om identifiering och spårning av explosiva

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Medicintekniska produkter [4851] Medicintekniska produkter Lag (1993:584) om medicintekniska produkter Lagens tillämpningsområde [4851] Denna lag innehåller allmänna bestämmelser om medicintekniska produkter.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:688) om besökförbud; SFS 2011:487 Utkom från trycket den 24 maj 2011 utfärdad den 12 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen

Läs mer