Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor"

Transkript

1 Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Presentationsmaterial från informationsträffarna angående ny lag om brandfarliga och explosiva varor Lagen och förordningen 1

2 Lisa Svensson Myndighetsjurist på Rättsenheten

3 Torkel Schlegel Chef för rättsenheten

4 Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Trädde i kraft den 1 september Ersätter den tidigare lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor SOU 2006:16 - Ny reglering om brandfarliga och explosiva varor Prop 2009/10:203 Ny lag om brandfarliga och explosiva varor 4

5 Lagen om brandfarliga och explosiva varor Tillämpningsområde hantering överföring import förberedande åtgärder som behövs med hänsyn till brand- och explosionsrisken samt konsekvenserna av brand/explosion Syfte förhindra förebygga begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö, egendom som kan uppkomma genom brand/explosion orsakad av brandfarliga/explosiva varor förebygga obehörigt förfarande 1 LBE Hantering omfattar all fysisk befattning med varorna. Överföring avser att kontrollera vem som får fysisk tillgång till explosiva varor. Syftar till att skydda mot brott och terrorism. Förberedande åtgärder innebär att lagen även kan användas för att ställa krav på utrustning m.m. som först i ett senare skede används för att hantera BE-varor. Obehörigt förfarande omfattar inte bara stöld etc av explosiva varor utan även möjligheten att någon som i och för sig har en anställning och då förfogar över explosiva varor använder dessa på ett otillåtet sätt. Nya lagen uttrycker att syftet är att förebygga olyckor och skador. Därmed undviker man att använda det tidigare omdiskuterade uttrycket brand och explosion som inte är avsedd. Orsakssamband: skadan ska uppkomma genom brand eller explosion. T.ex. toxikologiska skador på miljön av BE-varor omfattas inte. 5

6 Lagen om brandfarliga och explosiva varor Lagen gäller inte för transport av brandfarliga/explosiva varor som omfattas av lagen (2006:263) om transport av farligt gods, transport av brandfarliga varor som sker som bulklast i fartygs fasta tankar, brandfarliga varor som används som drivmedel i fartyg/luftfartyg, pyrotekniska artiklar som utgör en del av ett fordon, sådana delar i ett fordons bränslesystem som regleras i annan författning. 2 LBE Pyrotekniska artiklar i fordon, sk PU, (dvs de aktiva delarna till krockkuddar och bältesförsträckare) är explosiva varor utom när de är monterade i ett fordon! Särskilt krockkuddar kan vara vanskliga att hantera och kan orsaka svår skada och t.o.m. dödsfall. Ytterligare undantag kan ges genom föreskrifter. Tex undantar MSBFS 2010:4 alkoholdrycker från att vara brandfarlig vara utom när man tillverkar drycken. 6

7 Lagen om brandfarliga och explosiva varor Brandfarliga varor 1. brandfarliga gaser 2. brandfarliga vätskor 3. brandreaktiva varor Explosiva varor 1. explosiva ämnen och blandningar 2. explosiva föremål 3. ämnen, blandningar och föremål som inte omfattas av 1 eller 2 men som tillverkas i avsikt att framkalla verkan genom en explosion eller pyroteknisk effekt 3 respektive 4 LBE Lagen ger en ramdefinition av vad som är brandfarliga eller explosiva varor. I de flesta fall är det också klart om en vara är en BE-vara, inte minst genom dess klassificering i andra (internationella) regelverk. Men för att lösa vissa gränsdragningsfrågor måste det finnas tydliga och exakta tekniska bestämningar. Dessa blir för komplicerade för att föra in i lag och förordningstext och MSB har därför bemyndigande att ge ut föreskrifter med närmare bestämmelser om vilka varor som omfattas av lagen. Det finns många ämnen som kan orsaka eller förvärra en brand utan att de är brandfarliga gaser, vätskor eller explosiva varor. Det gäller bland annat ämnen med oxiderande och självreaktiva egenskaper, ämnen med högt energiinnehåll och brandfarliga fasta ämnen. Vissa utvalda kemiska produkter med sådana egenskaper omfattas av LBE genom att de är sk brandreaktiva varor. (t.ex. väteperoxid och ammoniumnitrat) Exempel på: Brandfarlig gas gasol Brandfarlig vätska bensin Brandreaktiv vara väteperoxid Explosivt ämne nitroglycerin Explosiv blandning svartkrut Explosivt föremål Fyrverkeripjäs, granat, 7

8 Föreskrifter om vilka varor som omfattas MSBFS 2010:4 beskriver i detalj vilka varor som är brandfarliga eller explosiva. I huvudsak samma varor som tidigare. Brandfarliga vätskor bestäms utifrån flampunkt, gaser utifrån antändbarhet. Brandreaktiva varor bestäms i särskilda föreskrifter Explosiva varor beskrivs utifrån sitt verkningssätt, utifrån FN:s definitioner, utifrån EU:s klassificeringsregler, samt utifrån hur de reagerar i vissa test. Tre namngivna organiska peroxider är explosiva varor Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2010:14) om vilka varor som ska anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor Den övergripande tanken bakom regleringen är att hänvisa till andra internationella regelverk, dvs reglerna om transport av farligt gods samt de nästan likalydande EU-reglerna i den sk CLP-förordningen. (Classification, labelling and packaging) Mer information om denna finns på Kemikalieinspektionens hemsida, Beskrivningarna av explosiva varor är alternativa till varandra, dvs det gäller parallellt. Utformningen har valts för att nå största möjliga precisering och förutsägbarhet i beskrivningen av vad som är en explosiv vara. De tre namngivna peroxiderna är synnerligen instabila ämnen med uppenbart explosiva egenskaper som inte har någon kommersiell användning. I de internationella regelverken kallas de dock inte explosiva ämnen eftersom de kemiskt sett är organiska peroxider. Vissa äldre föreskrifter om brandreaktiva varor fortsätter att gälla och definierar de varor som ska anses vara sk brandreaktiva varor. Exempelvis väteperoxid och ammoniumnitrat av högre koncentrationer. 8

9 Lagen om brandfarliga och explosiva varor hanteringsbegreppet Tillverkning Bearbetning Behandling Förpackning Förvaring Transport Användning Omhändertagande Återvinning Destruktion Saluförande Underhåll Överlåtelse Därmed jämförliga förfaranden 5 LBE Hanteringsbegreppet motsvarar den gamla lagen, dock har ordet återvinning lagts till och ordet förstöring bytts mot destruktion. Det är fysisk hantering som avses! Export ingår inte i begreppet hantering. Däremot krävs tillstånd för att hantera en brandfarlig eller explosiv vara vid export, eftersom hantering utgör en del i exporten. Ifråga om import och överföring är det inte den fysiska hanteringen som är av det främsta intresset. Istället är det kontrollaspekter som kommer i första hand. Med överföring menas fysik förflyttning av aktuella varor inom EU, land som ingår i EES och land som enligt avtal med EU utgör en del av EU:s inre marknad för varor, med undantag för förflyttning inom en och samma anläggning. Orsaken till denna förändring är bestämmelser i det så kallade explosivvarudirektivet. För att införliva direktivets regler om just överföringstillstånd infördes 1996 begreppet överföring i FBE. Bexutredningen ansåg att begreppet överföring numera blivit så centralt att det bör definieras i lagen istället och att det ska stämma överens med definitionen i direktivet. Överföring avser att kontrollera vem som får fysisk tillgång till explosiva varor. Syftar till att skydda mot brott och terrorism. 9

10 Lagen om brandfarliga och explosiva varor krav vid hantering, överföring, import Aktsamhetskrav Utredningskrav Kompetenskrav Katalogen över krav är reviderad och samlad i lagen förhållande till tidigare lag och förordning. Aktsamhetskrav 6 Den som hanterar, överför eller importerar brandfarliga/explosiva varor, ska vidta de åtgärder och de försiktighetsmått som behövs för att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom, som kan uppkomma genom brand/explosion orsakad av varorna samt för att förebygga obehörigt förfarande med varorna. Med obehörigt förfarande avses till exempel stöld eller sabotage. Det finns numera en särskild straffbestämmelse kopplad till detta krav! Utredningskrav 7 Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt denna lag ska se till att det finns tillfredsställande utredning om riskerna för olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom, som kan uppkomma genom brand/explosion orsakad av brandfarliga/explosiva varor samt om konsekvenserna av sådana händelser. Den materiella ändring som har skett är att kravet har knutits till tillståndsplikten istället för till verksamhet som inrymmer en yrkesmässig hantering. Observera att lagstiftningen medvetet inte talar om riskutredning eller riskanalys eftersom dessa begrepp ofta blir föremål för diskussion. 7 innebär helt enkelt att man ska utreda riskerna och konsekvenserna i den utsträckning det behövs. Kompetenskrav 8 Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt denna lag ska ha den kompetens/tillgång till den kompetens som behövs med hänsyn till verksamhetens omfattning och varornas egenskaper. Förändring genom att kravet knutits till tillståndspliktig verksamhet istället för yrkesmässig verksamhet. 10

11 Lagen om brandfarliga och explosiva varor krav vid hantering, överföring, import Föreståndarkrav Byggnads-, anläggnings- och anordningskrav Katalogen över krav är reviderad och samlad i lagen förhållande till tidigare lag och förordning. Föreståndarkrav 9 Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt denna lag ska utse en eller flera föreståndare för verksamheten. En föreståndare har till uppgift att verka för att verksamheten bedrivs enligt de aktsamhetskrav och med iakttagande av de övriga skyldigheter som följer av lagen eller föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. En tillståndshavare ska se till att föreståndaren ges de befogenheter och möjligheter i övrigt som behövs för att han/hon ska kunna fullgöra sina uppgifter. Tillståndsmyndigheten ska godkänna föreståndare i tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor. Föreståndare i tillståndspliktig verksamhet med brandfarliga varor ska anmälas till tillsynsmyndigheten. Motsvarar i huvudsak i gamla FBE. Regelns innebörd har ändrats något i förhållande till tidigare förordning där det sades att föreståndaren ansvarade för. Därmed får anses att ansvaret i verksamheten får bedömas enligt normala principer om delegation och befogenheter och att presumtionen för föreståndarens (straff) ansvar för all felaktigheter i hanteringen inte längre gäller. Uttalande i förarbetena till lagen: Den lämplighetsbedömning som ska göras måste ske med beaktande av omständigheterna i varje enskilt fall. Lika långt gående kompetenskrav behöver inte ställas på föreståndaren för verksamhet som bedrivs i enmansföretag eller företag med begränsad verksamhet, som för större verksamheter eller anläggningar för tillverkning. Några omständigheter som regelmässigt bör ingå i prövningen: den sökandes utbildning, praktiska erfarenhet av explosiva varor, verksamhetens organisation och omfattning samt det tilltänkta ansvarsområdet. Vidare bör en allmän bedömning göras av den tilltänkta personens lämplighet i övrigt för att bli föreståndare i aktuell verksamhet. Prövning av sökandens/föreståndarens tidigare brottslighet bör i första hand vägas in när det gäller hantering av sådana varor som kan komma till användning i brottslig verksamhet. Byggnads-, anläggnings- och anordningskrav 10 Byggnader och andra anläggningar där brandfarliga/explosiva varor hanteras samt anordningar för hantering av sådana varor ska vara inrättade på ett betryggande sätt med hänsyn till brand- och explosionsrisken samt konsekvenserna av en brand/explosion. De ska också vara placerade så att motsvarande krav uppfylls i förhållande till omgivningen. (Detta gäller också områden med sådana byggnader, anläggningar och anordningar.) Med anordningar avses t ex utrustning, maskiner, behållare och förvaringskärl. 11

12 Lagen om brandfarliga och explosiva varor krav vid hantering, överföring, import Förvarings- och förpackningskrav Godkännandekrav Spårämneskrav Förvarings- och förpackningskrav 11 Olika slag av brandfarliga/explosiva varor får inte förvaras/förpackas tillsammans eller med andra varor, om risken för skador på liv, hälsa, miljö eller egendom, som kan uppkomma genom brand/explosion, därigenom ökar i mer än ringa omfattning. Vad som är ringa omfattning ska bedömas i varje enskilt fall med hänsyn tagen till samtliga omständigheter. Riskerna måste alltid anses öka när volymerna ökar. Godkännandekrav 12 För att en explosiv vara ska få släppas ut på marknaden ska den ha bedömts överensstämma med vad som ska godtas enligt bestämmelser som gäller inom EES-området eller, om det inte finns sådana bestämmelser, av den myndighet som regeringen bestämmer (dvs. MSB). Exempel på sådant produktgodkännande är CE-märkning. Nytt är att kravet på godkännande gäller vid utsläppande på marknaden, tidigare då hanteringen påbörjades. Spårämneskrav 13 Explosiva varor som består av sprängämnen i flexibel/elastisk bladform eller av andra plastiska sprängämnen, får föras in i och ut ur landet eller hanteras här endast om sprängämnena är märkta med spårämnen så att varorna ska kunna upptäckas. Vad som utgör plastiska sprängämnen framgår av Räddningsverkets föreskrifter (SRVFS 2007:2) om detekteringsmärkning av plastiska sprängämnen. 12

13 Lagen om brandfarliga och explosiva varor krav vid hantering, överföring, import Informationskrav Överlåtelsekrav Informationskrav 14 Den som tillverkar, överför eller importerar brandfarliga/explosiva varor till Sverige, eller släpper ut sådana varor på marknaden, ska genom märkning eller på annat sätt lämna de uppgifter om varorna som är av betydelse för att bedöma brand-/explosionsrisken samt konsekvenserna av en brand/explosion eller för att förebygga obehörigt förfarande med varorna. En förändring är att informationskravet uttryckligen även ska omfatta överföring. I stor utsträckning får informationskravet anses uppfyllas genom de bestämmelser som finns i EU:s sk REACH och CLP förordningar. Överlåtelsekrav 15 Explosiva varor får överlåtas/överlämnas endast till den som har rätt att hantera explosiva varor av det slag och i den mängd som överlåtelsen/överlämnandet avser. Bestämmelsen fanns tidigare i 33 FBE. Nytt är att bestämmelsen reglerar under vilka omständigheter en explosiv vara får överlåtas. En annan nyhet är att den som överlämnar en explosiv vara till annan ska förvissa sig om att mottagaren har rätt att hantera varor av det slag och i den mängd som överlämnandet avser. Det innebär bland annat att explosiva varor inte får överlåtas till minderåriga. 13

14 Lagen om brandfarliga och explosiva varor - tillstånd Tillståndsplikt den som hanterar, överför, importerar explosiva varor den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor Undantag hantering av brandfarliga varor som avser transport i rörledning för naturgas (koncession krävs) verksamheten ska dock uppfylla kraven för tillståndspliktig verksamhet 16 LBE Bestämmelserna om tillstånd till import och överföring av explosiva varor syftar bland annat till förebygga obehörigt förfarande med varorna. Enligt regeringens uppfattning finns detta behov i dagsläget inte på motsvarande sätt för de brandfarliga varorna. Bexutredningen (SOU 2006:16) hade föreslagit att begreppet yrkesmässigt skulle utmönstras ur lagstiftningen och att kravet istället skulle knytas till storleken på själva riskerna vid hanteringen. Regeringen anser dock att det skulle bli mycket svårt för en enskild person att bedöma om en sådan ökad risk föreligger eller ej vid hanteringen i det enskilda fallet. I praktiken lär dessutom dessa förhållanden enligt regeringen ökad risk respektive yrkesmässighet/större mängd oftast sammanfalla. Den nuvarande skrivningen är också en regel som är väl inarbetad och fungerande bland dem som måste följa den. Regeringen har därför inte funnit skäl att göra den av Bexutredningen föreslagna ändringen. Förhandsbesked: I tidigare 25 FBE, fanns en möjlighet att meddela förhandsbesked om hantering kunde ske på viss plats. Denna bestämmelse har tagits bort i förordningen eftersom den inte fyllde något egentligt behov och inte heller skapade någon ytterligare förutsägbarhet i tillståndsprocessen. För att avgöra om en viss hantering kan ske på en viss plats behöver tillståndsmyndigheten pröva flera faktorer, bla typ av hantering och vilka mängder som ska hanteras. Därutöver kan olika tekniska frågor vara avgörande för frågan om hantering får ske eller ej. Frågan om en plats lämplighet för hantering av BE-varor prövas dessutom även genom Plan- och bygglagen och genom Miljöbalken. Undantaget för rörledning för naturgas som kräver koncession, syftar på huvudledningen från Danmark till Sverige. Koncession är en särskild form av tillstånd, reglerat i särskild lagstiftning. Observera dock att alla mindre gasledningar som härrör från denna, omfattas av lagen. Dvs. av den kommunala tillståndsprövningen. 14

15 Lagen om brandfarliga och explosiva varor - tillstånd prövningen ska omfatta om den som söker tillstånd och dess föreståndare (vid godkännande) har förutsättningar att hantera, överföra, importera brandfarliga och explosiva varor i enlighet med lagen och dess föreskrifter tidsbegränsas innehålla de villkor som behövs (om särskilda skäl nya/ändrade villkor) ska återkallas: om en bestämmelse i lag/föreskrift/villkor i något väsentligt avseende inte följs eller om det i annat fall är av väsentlig betydelse 19 LBE reglerar vad prövningen ska omfatta 20 LBE reglerar återkallelse av tillstånd Skärpning genom att huvudregeln numera ska vara att den som inte följer den reglering som finns ska drabbas av återkallelse av tillstånd. Om ett villkor har åsidosatts i något mindre betydelsefullt hänseende, eller om det villkor som åsidosatts i och för sig är av mindre vikt, bör inte återkallelse komma ifråga. Endast vid mer allvarliga eller upprepade försummelser från tillståndshavarens sida bör återkallelse tillgripas. Enligt andra strecksatsen kan det handla om inte tidigare uppmärksammade allvarliga brister i samband med tillståndspliktig verksamhet. Det kan till exempel krävas att ett tillstånd återkallas med hänsyn till omständigheter, som framkommit först efter det att tillståndet meddelades. Det kan då såväl vara fråga om omständigheter kring de farliga varorna som kring själva hanteringen/verksamheten. 15

16 Lagen om brandfarliga och explosiva varor - tillståndsmyndigheter Brandfarliga varor hantering inom Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och Fortifikationsverket MSB hantering i övriga fall den kommun där hanteringen ska bedrivas Explosiva varor Tillverkning, bearbetning, behandling, destruktion, underhåll och återvinning ( samt annan hantering som sker i anslutning till detta) gränsöverskridande överföring import tillståndspliktig hantering inom Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och Fortifikationsverket MSB Hantering och överföring i övriga fall den kommun där varorna ska hanteras 17 respektive 18 LBE Även om lagen vänder på ordningen så är ju i praktiken huvudregeln / det vanligaste förhållandet att det är kommunen som ansvarar för tillstånd / tillsyn av hantering av BE-varor. 16

17 Lagen om brandfarliga och explosiva varor - tillsynsmyndigheter Tillståndsmyndigheten har, inom sitt verksamhetsområde, tillsyn över efterlevnaden av lagen och föreskrifter och beslut som meddelats i anslutning till denna. MSB har tillsyn över hanteringen av brandfarliga varor som transporteras i rörledning för naturgas (koncession krävs) 21 LBE Inom sitt verksamhetsområde är en bred skrivning, som syftar till någonting annat än enbart det som man meddelar tillstånd över. Dvs. man har tillsyn även över sådana varor som ej kräver tillstånd! MSB:s tillsynsansvar för de stora naturgasledningarna beror på att dessa går genom flera kommuner och att säkerheten för ledningen är beroende av faktorer i flera kommuner, samt av leverantörer i Danmark! Dvs ursprungstrycket i ledningen bestäms av de danska leverantörerna. Kontrollrum och styrning av naturgasledningen på västkusten finns i Göteborg. OBS att det bara är de stora ledningarna med höga tryck som omfattas av koncessionskrav och därmed faller under Energimyndigheten och MSB:s ansvar. Mindre ledningar är ett kommunalt ansvar. Försvarsmakten får, efter medgivande av MSB, istället för MSB utöva viss tillsyn över Försvarsmaktens, Försvarets materielverks, Totalförsvarets forskningsinstituts och Fortifikationsverkets hantering och import av brandfarliga och explosiva varor. 17

18 Lagen om brandfarliga och explosiva varor - tillsynsmyndigheter MSB utövar marknadskontroll MSB har samordningsansvar för tillsynsmyndigheterna 22 LBE MSB ska ansvara för marknadskontrollen. En sådan tillsyn kan inte överlåtas till kommunerna, eftersom en överträdelse av reglerna kan kräva att samtliga varor stoppas i Sverige. Bestämmelsen avser inte att förändra synen på miljöbalken utan att komplettera denna. Marknadskontroll kan enkelt sägas vara en stickprovsvis kontroll av att produkter (här brandfarliga och explosiva varor) uppfyller gällande krav då de släpps ut på marknaden. 23 LBE MSB:s uppgift blir också att stödja kommunerna och de övriga tillsynsmyndigheterna på det sätt som myndigheten finner lämpligt mot bakgrund av omständigheterna i det enskilda fallet. En mindre kommun som önskar stöd i tillsynsarbetet med en mycket stor anläggning kan komma att behöva hjälp på ett sätt som skiljer sig från en större kommuns tillsynsarbete. Den hjälp det kan bli fråga om är i första hand teknisk sakkunskap, rådgivning och information. Tillsynsansvaret ligger dock kvar på tillsynsmyndigheterna, dvs. i de flesta fall på kommunerna. Den ansvariga tillsynsmyndigheten får i varje enskilt fall avgöra när den behöver begära stöd av MSB. 18

19 Lagen om brandfarliga och explosiva varor - tillsynsmyndigheternas befogenheter upplysningar och handlingar vid begäran tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen undersökningar och provtagning (utan ersättning) polismyndigheten ska bistå om det behövs förelägganden förbud förena med vite rättelse på den enskildes bekostnad 24 respektive 25 LBE Inga innehållsmässiga förändringar i förhållande till den äldre lagstiftningen. En myndighet ska aldrig tillgripa mer omfattande tvångsåtgärder än vad som behövs i varje enskilt fall. 19

20 Lagen om brandfarliga och explosiva varor - kommunal organisation En kommuns uppgifter ska fullgöras av en/flera nämnder En kommun får träffa avtal med annan kommun om tillhandahållande av tjänster En kommun får efter överenskommelse uppdra åt anställd i en annan kommun att besluta å kommunens vägnar Kommunalförbund enligt kommunallagen tillåtet 26 LBE Till skillnad från tidigare kommunallag innehåller den nuvarande kommunallagen inga bestämmelser om vilka nämnder som ska finnas i en kommun. Kommunfullmäktige ska tillsätta de nämnder som behövs för att fullgöra kommunens uppgifter enligt särskilda författningar. En kommuns uppgift kan alltså fullgöras av en eller flera nämnder. Kommunerna ges rätt att samverka med varandra genom avtal. Motsvarande samverkansmöjlighet finns i 3 kap 12 LSO. Det är inte kommunens ansvar som övergår genom avtalet. Avtalet gäller bara förvaltningens utförande av uppgifterna. En kommun kan dela upp tillsyn och tillstånd på två olika nämnder, t.ex. räddningstjänstnämnd och byggnadsnämnd. Man kan dock inte dela upp tillstånd och tillsyn på kommun respektive kommunalförbund. Detta eftersom förbundet är att betrakta som en egen kommun. Vid samarbete med ett förbund kan man dock träffa avtal med förbundet om utförande av vissa uppgifter. Kommunens ansvar för uppgiften övergår dock inte till förbundet. Se ovan och prop. 2009/10:203 s. 74. I äldre lagstiftning låg tillståndsuppgifterna inom kommunen på den nämnd som fullgjorde uppgifter inom plan- och byggväsendet (22 FBE). Tillsynsuppgifterna (beträffande brandfarliga varor) låg på den kommunala nämnd som svarade för räddningstjänsten (16 LBE). 20

21 Lagen om brandfarliga och explosiva varor - avgifter Avgifter får tas ut för: tillståndsprövning tillsyn provtagning undersökning av prov godkännande av föreståndare godkännande av explosiv vara beslut om huruvida en vara är att anse som en explosiv vara 27 LBE Tillsyn avser direkt tillsyn (inte tillsynsvägledning) Med tillsyn avses sådan tillsyn som faktiskt utförs av tillsynsmyndigheten står det i förarbetena till lagen. (Jfr LSO 5:4 där avgifter får tas ut för tillsynsbesök som föranletts av LSO 2:2.) Provtagning och undersökning av prov Som tillsynsmyndigheten utför inom sitt tillsynsuppdrag. Detta är avgifter för konkreta merkostnader som tillsynsmyndigheten kan få, till exempel att göra en kemisk analys av ett ämne för att fastställa dess fysikaliska egenskaper. För kommunalt bedriven verksamhet gäller den så kallade självkostnadsprincipen, som innebär att kommuner inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot de nödvändiga kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller. Kommunen får alltså inte bestämma sina avgifter så att den tillförs en ekonomisk vinst på bekostnad av avgiftskollektivet. Avgifternas storlek kommer naturligen att variera mellan olika kommuner beroende på lokala förhållanden. Kommunala avgifter fastställs av kommunfullmäktige. De två sista punkterna i bilden gäller endast för MSB, som har dessa uppgifter. Eftersom det i vissa specialfall kan vara svårt att avgöra om en vara är att betrakta som en explosiv vara i lagens mening kan en enskild vända sig till myndigheten för ett beslut i frågan. Tidigare har avgifter tagits ut för tillverkad och importerad mängd explosiv och brandfarlig vara. Lagstiftaren vill ta bort denna typ av skatteliknande avgifter. OBS: Detta är en uttömmande reglering av vad man får ta ut avgifter för! Man får t.ex. inte ta ut avgift för anmälan av föreståndare för brandfarlig vara (står uttryckligen godkännande av föreståndare i lagtexten) 21

22 Lagen om brandfarliga och explosiva varor - straffansvar Uppsåt/oaktsamhet brott mot aktsamhetskravet Uppsåt/oaktsamhet brott mot utredningskravet t o m överlåtelsekravet eller mot föreskrifter, lämnar oriktig uppgift, underlåtenhet efterkomma begäran om handling/upplysning Oaktsamhet brott mot tillståndskravet Om uppsåt/ grov oaktsamhet Om uppsåtligt brott är grovt I ringa fall döms inte till ansvar. Böter/fängelse i högst 1 år Böter Böter Böter/fängelse i högst 1 år Fängelse lägst 6 månader - högst 4 år LBE Ur propositionen till lagen: Det är rimligt att den som allvarligt riskerar människors liv, hälsa, egendom eller miljö blir straffad för detta. Genom straffbeläggningen visar lagstiftningen allvaret av avvikelser från de krav som har uppställts. Straffansvaret som tar sikte på tillståndsplikten framstår som den allvarligaste sanktionen. Kriminalisering är självklart något som ska användas med försiktighet och när alternativa sanktioner inte står till buds. Straffsanktioner ska stå i proportion till faran eller skadan som det kriminaliserade beteendet kan föranleda. Det är därför regeringens uppfattning att fängelse i straffskalan endast ska finnas för de fall där hanteringen innebär att regelverket åsidosätts i väsentlig mån. Detta innebär till exempel vissa fall där överträdelsen av regeln skett uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. För den som av oaktsamhet bryter mot tillståndsplikten eller för den som med uppsåt eller av oaktsamhet underlåter att efterkomma en begäran från tillsynsmyndighet om att få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen, bör det enligt regeringen vara tillräckligt med böter som möjlig påföljd. Eftersom grundlagen inte medger fängelsestraff för brott mot en myndighets föreskrifter, har straffbestämmelsen med fängelse i skalan omformulerats så att den hänvisar till det generella aktsamhetskravet i lagen, eller till lagens tillståndskrav. 22

23 Lagen om brandfarliga och explosiva varor -överklagande En kommuns beslut får överklagas till länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut överklagas i sin tur till allmän förvaltningsdomstol. MSB:s beslut överklagas direkt till allmän förvaltningsdomstol. En myndighet får bestämma att dess beslut ska gälla även om beslutet överklagas! 34 respektive 35 LBE Överklagandeordningen när det gäller kommunernas beslut motsvarar vad som gäller enligt LSO. De beslut av kommunerna och MSB som kan överklagas är beslut i tillståndsärenden, tillsynsärenden och godkännande av föreståndare. Laglighetsprövning får göras av kommunens föreskrifter om avgifter. Sådant överklagande enligt 10 kap. kommunallagen görs till förvaltningsrätten. MSB faller alltså bort som förstainstans i kommunens tillsynsärenden och i polisens tillståndsärenden. MSB har i nya lagen ingen möjlighet att överklaga kommunens tillståndsbeslut (brandfarliga varor). Synpunkter får naturligen lämnas i samband med kommunens samråd med MSB. 23

24 Lagen om brandfarliga och explosiva varor - övergångsbestämmelser Ärenden som kommit in till tillståndsmyndigheten före ikraftträdandet men ännu inte avgjorts, ska prövas enligt den gamla lagen. Den gamla lagen gäller fortfarande för överklagande av beslut i sådana ärenden. Detta innebär att hela hanteringen av ärenden inkomna innan den 1 september 2010 ska ske enligt den gamla lagen. När ett ärende är beslutat och har vunnit laga kraft bedöms naturligtvis den fortsatta verksamheten enligt den nya lagstiftningen. 24

25 Förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor Trädde ikraft den 1 september 2010 Ersätter den tidigare förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor 25

26 Förordningens innehåll Innehåller i huvudsak regler om - förfarandet vid godkännande av explosiva varor - särskilda krav vid hanteringen - handläggningen av tillståndsärenden - regler om MSB:s marknadskontroll och - bemyndiganden för MSB och Försvarsmakten Förordningens omfång har minskat betydligt, från 46 till 26 paragrafer. Betydligt färre regler som riktar sig till verksamhetsutövarna. Förordningen innehåller främst regler av betydelse för myndigheterna. 26

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1011 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad den 1 juli 2010. Enligt riksdagens beslut 1 förskrivs följande. Lagens tillämpningsområde

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1075 Utkom från trycket den 27 juli 2010 utfärdad den 15 juli 2010. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Plan för tillsynsverksamhet

Plan för tillsynsverksamhet Plan för tillsynsverksamhet 2011-2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Tillsyn LSO... 3 1.2 Tillsyn på verksamheter enligt LSO 2 kap. 4... 3 1.3 Tillsyn LBE... 4 1.4 Seveso II-direktivet... 5

Läs mer

Så söker du tillstånd för tillverkning av sprängämne med laddtruck

Så söker du tillstånd för tillverkning av sprängämne med laddtruck 1 (12) Så söker du tillstånd för tillverkning av sprängämne med laddtruck En information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Uppdaterad september 2010 Myndigheten för samhällsskydd och

Läs mer

Hetarbeten mm. Erik Egardt, MSB

Hetarbeten mm. Erik Egardt, MSB Hetarbeten mm Erik Egardt, MSB Utredningskrav i LBE 7 Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt denna lag ska se till att det finns tillfredsställande utredning om riskerna för olyckor och skador

Läs mer

Krav i LBE: lagen om brandfarliga och explosiva varor. shulin.nie@msb.se

Krav i LBE: lagen om brandfarliga och explosiva varor. shulin.nie@msb.se Krav i LBE: lagen om brandfarliga och explosiva varor shulin.nie@msb.se Generella krav i LBE Tillståndskrav Godkännandekrav Kompetenskrav Aktasamhetskrav Utredningskrav Föreståndarkrav Informationskrav

Läs mer

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4 samhällsskydd och beredskap REMISSVAR 1 (5) Ert datum 2015-07-03 Er referens Ju2015/05400/L4 Avdelning för risk- och sårbarhetreducerande arbete Farliga ämnen Shulin Nie 010 2404211 shulin.nie@msb.se Regeringskansliet

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 Försvarsmaktens föreskrifter om brandfarliga varor; FFS 2014:2 Utkom från trycket 2014-07-03

Läs mer

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38)

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2011-12-07 i (i) LS 1111-1540 Landstingsstyrelsen r tandstwgsstyrelsen 1M2-20 * 011 Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

BRANDFARLIGA VAROR. En information från räddningstjänsten i Finspångs kommun, för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor.

BRANDFARLIGA VAROR. En information från räddningstjänsten i Finspångs kommun, för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor. BRANDFARLIGA VAROR En information från räddningstjänsten i Finspångs kommun, för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor. Hantering av brandfarliga varor är som mycket annat i samhället

Läs mer

1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor

1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor 1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor 1.1 Allmänt Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor ska lämnas till den kommun där hanteringen ska ske. Syftet är att kommunen skall kontrollera

Läs mer

Allm. anm. Om kontroller vid transporter på väg och inre vattenvägar, se [3551] o.f.

Allm. anm. Om kontroller vid transporter på väg och inre vattenvägar, se [3551] o.f. 2 Farligt gods Allm. anm. Om kontroller vid transporter på väg och inre vattenvägar, se [3551] o.f. Farligt gods [3161] Lag (2006:263) om transport av farligt gods Inledande bestämmelser 1 [3161] Syftet

Läs mer

IMPORT OCH ÖVERFÖRING AV EXPLOSIVA VAROR

IMPORT OCH ÖVERFÖRING AV EXPLOSIVA VAROR IMPORT OCH ÖVERFÖRING AV EXPLOSIVA VAROR Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1997:5) om import och om överföring av explosiva varor med ändringar i SÄIFS 1999:3 Sprängämnesinspektionens författningssamling

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Sanktioner för miljöbrott på avfallsområdet. Promemorians huvudsakliga innehåll

Sanktioner för miljöbrott på avfallsområdet. Promemorians huvudsakliga innehåll Promemoria Sanktioner för miljöbrott på avfallsområdet Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås en ändring i 29 kap. 1 miljöbalken. Förslaget innebär att det straffbara området för miljöbrott

Läs mer

Vägledning tillståndsansökan för brandfarliga varor

Vägledning tillståndsansökan för brandfarliga varor 1 (6) Vägledning tillståndsansökan för brandfarliga varor enligt Lag (SFS 2010:1 011) om brandfarliga och explosiva varor En komplett ansökan ger en snabbare handläggningstid. Ansökan om: Kryssa för den

Läs mer

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet.

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet. Bilaga 1 1 (6) Förslag till Elinstallatörslag 1 Syftet med denna lag är att förebygga person- eller sakskada till följd av felaktigt eller bristfälligt elinstallationsarbete på elektriska anläggningar

Läs mer

ANSÖKAN. Ansökan kan också skickas in elektroniskt till mrf@sundsvall.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras):

ANSÖKAN. Ansökan kan också skickas in elektroniskt till mrf@sundsvall.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras): Medelpads Räddningstjänstförbund ANSÖKAN Sida 1(6) Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor Diarienummer (fylls i av räddningstjänsten): Ansökan avser: nytt tillstånd för hantering av brandfarliga

Läs mer

Ansökan kan också skickas in elektroniskt till raddningstjansten@hka.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras):

Ansökan kan också skickas in elektroniskt till raddningstjansten@hka.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras): Räddningstjänsten Höga Kusten- Ådalen ANSÖKAN Sida 1(6) Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor Diarienummer (fylls i av räddningstjänsten): Ansökan avser: nytt tillstånd för hantering

Läs mer

Ansökan om nytt tillstånd till hantering av brandfarliga varor

Ansökan om nytt tillstånd till hantering av brandfarliga varor LULEÅ KOMMUN ANSÖKAN OM TILLSTÅND 1 (6) Ifylld blankett skickas till: Luleå kommun Skomakargatan 35 972 41 Luleå Ansökan om nytt tillstånd till hantering av brandfarliga varor Denna ansökningsblankett

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Sprängämnesinspektionens föreskrifter SÄIFS 1996:3 ställer i huvudsak följande krav:

Sprängämnesinspektionens föreskrifter SÄIFS 1996:3 ställer i huvudsak följande krav: samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Farliga ämnen Lorens van Dam 010-2404344 lorens.van.dam@msb.se Konsekvensutredning för upphävande av Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1996:3)

Läs mer

1 Inledning. 2 Bakgrund. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Diarienummer 2009:1658

1 Inledning. 2 Bakgrund. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Diarienummer 2009:1658 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Diarienummer 2009:1658 Konsekvensutredning avseende förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om identifiering och spårning av explosiva

Läs mer

PM BRANDFARLIGA VAROR.

PM BRANDFARLIGA VAROR. 1 PM BRANDFARLIGA VAROR. En information från miljönämnden och räddningstjänsten i Strömstads kommun, för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor. Hantering av brandfarliga varor är

Läs mer

3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet. Nicklas Knape. Cupola AB. Nicklas Knape

3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet. Nicklas Knape. Cupola AB. Nicklas Knape 3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet Nicklas Knape Cupola AB Nicklas Knape Helhetslösningar brandskydd Kursinnehåll Brand och dess uppkomst Brandfarliga varor Klassindelning av brandfarliga varor,

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till:

Konsekvensutredning avseende förslag till: MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Konsekvensutredning avseende förslag till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om produktkrav på explosiva

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor 2 MSB:s kontaktpersoner: David Gårsjö, 010-240 52 74 Karin Kjellén, 010-240 52 65 Publikationsnummer MSB607 - Oktober 2013 ISBN 978-91-7383-382-0

Läs mer

Diarienummer: 1-474/2013 Utfärdat av: Säkerhetsenheten

Diarienummer: 1-474/2013 Utfärdat av: Säkerhetsenheten Sida 1 av 5 FÖRESTÅNDARE brandfarlig vara (även för stf föreståndare) egenskaper, uppgifter, befogenheter och ansvar Föreståndare för hantering av brandfarlig vara har enligt Lagen (2010:1011) om brandfarliga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3 0 REMISSVAR 1 (8) HEMLIG Mottagare Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En sammanhållen svensk polis - följdändringar i författningar (SOU 2012:78) Inledande synpunkter Säkerhetspolisen konstaterar att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om tillsyn över hundar och katter; SFS 2007:1150 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Inledande

Läs mer

Kameratillsyn restauranger

Kameratillsyn restauranger Kameratillsyn restauranger December 2011 Kameratillsyn restauranger Inledning Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för allmän kameraövervakning av platser dit allmänheten har tillträde. Syftet med Länsstyrelsens

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M.

KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M. KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M. 1 Hot mot m.m. Hot mot [501] Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot Inledande bestämmelser 1 [501] Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av Världshälsoorganisationens

Läs mer

Försäljning av fyrverkerier

Försäljning av fyrverkerier Försäljning av fyrverkerier Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: DanagårdLiTHO Publ.nr MSB519 - april 2013 ISBN 978-91-7383-315-8 Innehåll

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-20 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Alkolås vid rattfylleri Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:1369 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Lag om uthyrning av arbetstagare Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i vapenlagen (1996:67); SFS 2006:386 Utkom från trycket den 31 maj 2006 utfärdad den 11 maj 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om vapenlagen (1996:67)

Läs mer

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet YTTRANDE Diarienr AD 138/2013 851 81 Sundsvall 2013-04-16 1 (5) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Näringsdepartementet Enheten för marknad och konkurrens

Läs mer

Information, ansökan till hantering av brandfarliga varor

Information, ansökan till hantering av brandfarliga varor Information - Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor inom Alvesta och 1 (3) Information, ansökan till hantering av brandfarliga varor I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

Läs mer

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 9.2 Utkast till lag Ny dammsäkerhetslag 1 kap. Allmänna bestämmelser 1. Syfte Syftet med denna lag är att garantera säkerheten i samband med anläggande, underhåll och drift av dammar samt att minska

Läs mer

Följande dokument ska bifogas ansökan:

Följande dokument ska bifogas ansökan: Blankettförklaring till blanketten: Explosiva varor, ansökan Följande dokument ska bifogas ansökan: Dokument som styrker föreståndares kompetens och lämplighet. Kan till exempel vara meritförteckning,

Läs mer

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Rätt att sälja En förutsättning för detaljhandel att sälja folköl är att det finns matvaror i butiken. Butiken skall ha ett brett sortiment

Läs mer

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter ELSÄK1000, vp-1.0, 2011-11-02 REMISSVAR 1 (6) Anders Richert, Teknisk direktör Generaldirektörens stab 010-168 05 02 anders.richert@elsakerhetsverket.se 2015-05-21 Dnr 15EV461 Miljö- och Energidepartementet

Läs mer

Guide till ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara.

Guide till ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara. av brandfarlig vara. För att öka säkerheten vid av brandfarliga varor och minska olycksrisken krävs tillstånd för att hantera brandfarliga varor över vissa mängder. Här är en guide för att avgöra ifall

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Lagtext... 7 1.1 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet

Läs mer

Välkommen till webbinar om säkerhetslagstiftning. WSP Natlikan WSP Brand & Risk våren 2015

Välkommen till webbinar om säkerhetslagstiftning. WSP Natlikan WSP Brand & Risk våren 2015 Välkommen till webbinar om säkerhetslagstiftning WSP Natlikan WSP Brand & Risk våren 2015 Digitala verktyg, Brand & Risk Digitala verktyg, webbanpassade lösningar och gedigen kunskap om lagstiftningen.

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brandfarliga varor

Riktlinjer för hantering av brandfarliga varor Dnr UFV 2010/1666 Riktlinjer för hantering av brandfarliga varor Uppsala universitet Fastställd av miljökemist Annika Edlund 2010-10-05 Innehållsförteckning Hantering av brandfarliga varor 3 Ansvar 3 Definitioner

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 2012-03-28 Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 Fråga 1: I 58 anges att tiden för utdömande av byggsanktionsavgiften

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer

Tillståndsansökan brandfarliga varor enligt (SFS 2010:1011) och förordningen (SFS 2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor.

Tillståndsansökan brandfarliga varor enligt (SFS 2010:1011) och förordningen (SFS 2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor. Blanketten skickas till: Bohus Räddningstjänstförbund Enbärsvägen 2 442 42 Kungälv Datum: Tillståndsansökan brandfarliga varor enligt (SFS 2010:1011) och förordningen (SFS 2010:1075) om brandfarliga och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om arv i internationella situationer; SFS 2015:417 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga.

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga. Brandfarlig vara, information och ärendegång I samband med ansökan måste handlingar bifogas för att möjliggöra en behandling av ärendet. I punkt 1-10 beskrivs aktuella handlingar som kan bifogas ansökan.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat; SFS 2008:1332 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten.

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten. Behörighetsansvar Information till elinstallatörer om ansvar för kontroll av elinstallationsarbeten. Om informationen i denna broschyr skulle ge upphov till tveksamheter om gällande bestämmelser har lagtexten

Läs mer

Förvaring Detta tillstånd behöver du om du har ett förråd och vill förvara egen eller annans explosiva vara.

Förvaring Detta tillstånd behöver du om du har ett förråd och vill förvara egen eller annans explosiva vara. 1 (6) Så här fyller du i tillståndsansökan för explosiv vara Här får du information om hur man fyller i blanketten för tillståndsansökan. Beskrivningen nedan följer ansökningsblanketten punkt för punkt.

Läs mer

Ny klassificering och märkning av farliga kemikalier

Ny klassificering och märkning av farliga kemikalier Ny klassificering och märkning av farliga kemikalier Förebyggandekonferensen, Karlstad 22-23 april 2009 Lorens van Dam Fysikalisk kemist Enheten för Farliga Ämnen Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 maj 2012 B 3272-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART J-A S SAKEN Artskyddsbrott ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

Oljebolagens Kompetenskrav för Entreprenörer

Oljebolagens Kompetenskrav för Entreprenörer Oljebolagens Kompetenskrav för Entreprenörer Per Brännström HMS- Logistikansvarig, SPBI. per.brannstrom@spbi.se 08-667 0947 Branschdagarna 2012 Varför Kompetenskrav? Förändring i lagkrav 1.9 2010 Ny LBE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna

Läs mer

Kemiska produkter i butiker

Kemiska produkter i butiker 2:a reviderade upplagan Kemiska produkter i butiker märkning och ansvar KEMIKALIEINSPEKTIONEN Till dig som säljer kemiska produkter Farliga kemiska produkter ska vara rätt märkta när de säljs Företagen,

Läs mer

Bilagan till förordning 1999:382. Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol. Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga

Bilagan till förordning 1999:382. Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol. Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga Bilagan till förordning 1999:382 Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga Klassificering Riskfraser - Kemikalieinspektionens föreskrifter Riskgrupper

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Nya sanktionsavgifter den 1 juli 2014 2014-03-16 1 Innehåll Bakgrund Straffsanktion/sanktionsavgift Kriterier Exempel på föreskrifter med sanktionsavgift Differentierad

Läs mer

SFS 2009:244. 3 kap. 5 kap. Fattas beslut vid ett sammanträde, ska protokollet justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet.

SFS 2009:244. 3 kap. 5 kap. Fattas beslut vid ett sammanträde, ska protokollet justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet. Svensk författningssamling Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220); SFS 2009:244 Utkom från trycket den 7 april 2009 utfärdad den 19 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om stiftelselagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2012:930 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt

Läs mer

Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare

Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare Flogas Sverige AB erbjuder tillfälle att delta i vår Gasolföreståndarkurs, som pågår under tre dagar mellan den 5-7 maj 2015. Kursen vänder sig till den som vill

Läs mer

Elberedskapslag Förändringar i lag & föreskrifter

Elberedskapslag Förändringar i lag & föreskrifter Elberedskapslag Förändringar i lag & föreskrifter Elberedskapsrådet Malin Stridh & Isabelle Auvray 2012-09-19 Innehåll > Hur arbetar vi praktiskt utifrån nuvarande föreskrifter? > Bakgrund till lagändring

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om elektronisk kommunikation; SFS 2003:396 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56)

Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56) YTTRANDE 2012-12-19 Dnr 560/12 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Miljödepartemetet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56)

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-01. Nikotinläkemedel i handeln

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-01. Nikotinläkemedel i handeln 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-01 Närvarande: Regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Nikotinläkemedel i handeln Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 2012-03-12 SFN 2012/0145-1 0480-45 04 31 Servicenämnden Kalmar kommun Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Information Delegationsordningen

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m. 2014-11-04 2014/2883 Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Markaryds kommun Markaryds kommuns beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Norra Misterhult, Markaryds kommun; 07FS 2006:39 Utkom från

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (8) meddelat i Stockholm den 12 december 2013 KLAGANDE Ystad-Österlenregionens miljöförbund Östra Utfartsvägen 2 273 36 Tomelilla MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113 41 Stockholm. Ombud: Advokat ÅL och advokat MW

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113 41 Stockholm. Ombud: Advokat ÅL och advokat MW Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 februari 2010 T 4783-08 KLAGANDE 1. Naturvårdsverket 106 48 Stockholm 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK

Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Regler och nytt Kemikalieinspektionen Arbetsmiljöverket Naturvårdsverket Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Statens folkhälsoinstitutet

Läs mer

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen Sida: 1/9 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-04-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn och Tillståndspröva Dokumentnummer: 124 Version: 1 Författare: Anna Norstedt, Anders Wiebert mfl Fastställd: Ann-Louise

Läs mer

Körkortsförordning (1998:980)

Körkortsförordning (1998:980) Körkortsförordning (1998:980) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Körkortstillstånd och förlängning av körkortsbehörighets giltighet), kap. 4 (Övningskörning m.m.),

Läs mer

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Naturskyddsföreningen i Stockholms län, maj 2003 Text: Susanne Ortmanns Naturskyddsföreningen i Stockholms län Projektet har finansierats av

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-08

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-08 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-08 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Ökad kontroll av vapen Enligt en

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2013:455 Utkom från trycket den 12 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för kameraövervakning i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2009-10-28, 145 1 Bakgrund och syfte Olika former av skadegörelse orsakar årligen kommunen stora kostnader. Förutom att

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar)

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar) 1 RISKANALYS INFÖR DETALJPLAN KRISTINEBERSOMRÅDET, VALLENTUNA KOMMUN RISKANALYS MED AVSEENDE PÅ HANTERING OCH TRANSPORT AV FARLIGA ÄMNEN KRING DETALJPLANEOMRÅDET BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer