Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor"

Transkript

1 Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Presentationsmaterial från informationsträffarna angående ny lag om brandfarliga och explosiva varor Lagen och förordningen 1

2 Lisa Svensson Myndighetsjurist på Rättsenheten

3 Torkel Schlegel Chef för rättsenheten

4 Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Trädde i kraft den 1 september Ersätter den tidigare lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor SOU 2006:16 - Ny reglering om brandfarliga och explosiva varor Prop 2009/10:203 Ny lag om brandfarliga och explosiva varor 4

5 Lagen om brandfarliga och explosiva varor Tillämpningsområde hantering överföring import förberedande åtgärder som behövs med hänsyn till brand- och explosionsrisken samt konsekvenserna av brand/explosion Syfte förhindra förebygga begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö, egendom som kan uppkomma genom brand/explosion orsakad av brandfarliga/explosiva varor förebygga obehörigt förfarande 1 LBE Hantering omfattar all fysisk befattning med varorna. Överföring avser att kontrollera vem som får fysisk tillgång till explosiva varor. Syftar till att skydda mot brott och terrorism. Förberedande åtgärder innebär att lagen även kan användas för att ställa krav på utrustning m.m. som först i ett senare skede används för att hantera BE-varor. Obehörigt förfarande omfattar inte bara stöld etc av explosiva varor utan även möjligheten att någon som i och för sig har en anställning och då förfogar över explosiva varor använder dessa på ett otillåtet sätt. Nya lagen uttrycker att syftet är att förebygga olyckor och skador. Därmed undviker man att använda det tidigare omdiskuterade uttrycket brand och explosion som inte är avsedd. Orsakssamband: skadan ska uppkomma genom brand eller explosion. T.ex. toxikologiska skador på miljön av BE-varor omfattas inte. 5

6 Lagen om brandfarliga och explosiva varor Lagen gäller inte för transport av brandfarliga/explosiva varor som omfattas av lagen (2006:263) om transport av farligt gods, transport av brandfarliga varor som sker som bulklast i fartygs fasta tankar, brandfarliga varor som används som drivmedel i fartyg/luftfartyg, pyrotekniska artiklar som utgör en del av ett fordon, sådana delar i ett fordons bränslesystem som regleras i annan författning. 2 LBE Pyrotekniska artiklar i fordon, sk PU, (dvs de aktiva delarna till krockkuddar och bältesförsträckare) är explosiva varor utom när de är monterade i ett fordon! Särskilt krockkuddar kan vara vanskliga att hantera och kan orsaka svår skada och t.o.m. dödsfall. Ytterligare undantag kan ges genom föreskrifter. Tex undantar MSBFS 2010:4 alkoholdrycker från att vara brandfarlig vara utom när man tillverkar drycken. 6

7 Lagen om brandfarliga och explosiva varor Brandfarliga varor 1. brandfarliga gaser 2. brandfarliga vätskor 3. brandreaktiva varor Explosiva varor 1. explosiva ämnen och blandningar 2. explosiva föremål 3. ämnen, blandningar och föremål som inte omfattas av 1 eller 2 men som tillverkas i avsikt att framkalla verkan genom en explosion eller pyroteknisk effekt 3 respektive 4 LBE Lagen ger en ramdefinition av vad som är brandfarliga eller explosiva varor. I de flesta fall är det också klart om en vara är en BE-vara, inte minst genom dess klassificering i andra (internationella) regelverk. Men för att lösa vissa gränsdragningsfrågor måste det finnas tydliga och exakta tekniska bestämningar. Dessa blir för komplicerade för att föra in i lag och förordningstext och MSB har därför bemyndigande att ge ut föreskrifter med närmare bestämmelser om vilka varor som omfattas av lagen. Det finns många ämnen som kan orsaka eller förvärra en brand utan att de är brandfarliga gaser, vätskor eller explosiva varor. Det gäller bland annat ämnen med oxiderande och självreaktiva egenskaper, ämnen med högt energiinnehåll och brandfarliga fasta ämnen. Vissa utvalda kemiska produkter med sådana egenskaper omfattas av LBE genom att de är sk brandreaktiva varor. (t.ex. väteperoxid och ammoniumnitrat) Exempel på: Brandfarlig gas gasol Brandfarlig vätska bensin Brandreaktiv vara väteperoxid Explosivt ämne nitroglycerin Explosiv blandning svartkrut Explosivt föremål Fyrverkeripjäs, granat, 7

8 Föreskrifter om vilka varor som omfattas MSBFS 2010:4 beskriver i detalj vilka varor som är brandfarliga eller explosiva. I huvudsak samma varor som tidigare. Brandfarliga vätskor bestäms utifrån flampunkt, gaser utifrån antändbarhet. Brandreaktiva varor bestäms i särskilda föreskrifter Explosiva varor beskrivs utifrån sitt verkningssätt, utifrån FN:s definitioner, utifrån EU:s klassificeringsregler, samt utifrån hur de reagerar i vissa test. Tre namngivna organiska peroxider är explosiva varor Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2010:14) om vilka varor som ska anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor Den övergripande tanken bakom regleringen är att hänvisa till andra internationella regelverk, dvs reglerna om transport av farligt gods samt de nästan likalydande EU-reglerna i den sk CLP-förordningen. (Classification, labelling and packaging) Mer information om denna finns på Kemikalieinspektionens hemsida, Beskrivningarna av explosiva varor är alternativa till varandra, dvs det gäller parallellt. Utformningen har valts för att nå största möjliga precisering och förutsägbarhet i beskrivningen av vad som är en explosiv vara. De tre namngivna peroxiderna är synnerligen instabila ämnen med uppenbart explosiva egenskaper som inte har någon kommersiell användning. I de internationella regelverken kallas de dock inte explosiva ämnen eftersom de kemiskt sett är organiska peroxider. Vissa äldre föreskrifter om brandreaktiva varor fortsätter att gälla och definierar de varor som ska anses vara sk brandreaktiva varor. Exempelvis väteperoxid och ammoniumnitrat av högre koncentrationer. 8

9 Lagen om brandfarliga och explosiva varor hanteringsbegreppet Tillverkning Bearbetning Behandling Förpackning Förvaring Transport Användning Omhändertagande Återvinning Destruktion Saluförande Underhåll Överlåtelse Därmed jämförliga förfaranden 5 LBE Hanteringsbegreppet motsvarar den gamla lagen, dock har ordet återvinning lagts till och ordet förstöring bytts mot destruktion. Det är fysisk hantering som avses! Export ingår inte i begreppet hantering. Däremot krävs tillstånd för att hantera en brandfarlig eller explosiv vara vid export, eftersom hantering utgör en del i exporten. Ifråga om import och överföring är det inte den fysiska hanteringen som är av det främsta intresset. Istället är det kontrollaspekter som kommer i första hand. Med överföring menas fysik förflyttning av aktuella varor inom EU, land som ingår i EES och land som enligt avtal med EU utgör en del av EU:s inre marknad för varor, med undantag för förflyttning inom en och samma anläggning. Orsaken till denna förändring är bestämmelser i det så kallade explosivvarudirektivet. För att införliva direktivets regler om just överföringstillstånd infördes 1996 begreppet överföring i FBE. Bexutredningen ansåg att begreppet överföring numera blivit så centralt att det bör definieras i lagen istället och att det ska stämma överens med definitionen i direktivet. Överföring avser att kontrollera vem som får fysisk tillgång till explosiva varor. Syftar till att skydda mot brott och terrorism. 9

10 Lagen om brandfarliga och explosiva varor krav vid hantering, överföring, import Aktsamhetskrav Utredningskrav Kompetenskrav Katalogen över krav är reviderad och samlad i lagen förhållande till tidigare lag och förordning. Aktsamhetskrav 6 Den som hanterar, överför eller importerar brandfarliga/explosiva varor, ska vidta de åtgärder och de försiktighetsmått som behövs för att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom, som kan uppkomma genom brand/explosion orsakad av varorna samt för att förebygga obehörigt förfarande med varorna. Med obehörigt förfarande avses till exempel stöld eller sabotage. Det finns numera en särskild straffbestämmelse kopplad till detta krav! Utredningskrav 7 Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt denna lag ska se till att det finns tillfredsställande utredning om riskerna för olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom, som kan uppkomma genom brand/explosion orsakad av brandfarliga/explosiva varor samt om konsekvenserna av sådana händelser. Den materiella ändring som har skett är att kravet har knutits till tillståndsplikten istället för till verksamhet som inrymmer en yrkesmässig hantering. Observera att lagstiftningen medvetet inte talar om riskutredning eller riskanalys eftersom dessa begrepp ofta blir föremål för diskussion. 7 innebär helt enkelt att man ska utreda riskerna och konsekvenserna i den utsträckning det behövs. Kompetenskrav 8 Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt denna lag ska ha den kompetens/tillgång till den kompetens som behövs med hänsyn till verksamhetens omfattning och varornas egenskaper. Förändring genom att kravet knutits till tillståndspliktig verksamhet istället för yrkesmässig verksamhet. 10

11 Lagen om brandfarliga och explosiva varor krav vid hantering, överföring, import Föreståndarkrav Byggnads-, anläggnings- och anordningskrav Katalogen över krav är reviderad och samlad i lagen förhållande till tidigare lag och förordning. Föreståndarkrav 9 Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt denna lag ska utse en eller flera föreståndare för verksamheten. En föreståndare har till uppgift att verka för att verksamheten bedrivs enligt de aktsamhetskrav och med iakttagande av de övriga skyldigheter som följer av lagen eller föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. En tillståndshavare ska se till att föreståndaren ges de befogenheter och möjligheter i övrigt som behövs för att han/hon ska kunna fullgöra sina uppgifter. Tillståndsmyndigheten ska godkänna föreståndare i tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor. Föreståndare i tillståndspliktig verksamhet med brandfarliga varor ska anmälas till tillsynsmyndigheten. Motsvarar i huvudsak i gamla FBE. Regelns innebörd har ändrats något i förhållande till tidigare förordning där det sades att föreståndaren ansvarade för. Därmed får anses att ansvaret i verksamheten får bedömas enligt normala principer om delegation och befogenheter och att presumtionen för föreståndarens (straff) ansvar för all felaktigheter i hanteringen inte längre gäller. Uttalande i förarbetena till lagen: Den lämplighetsbedömning som ska göras måste ske med beaktande av omständigheterna i varje enskilt fall. Lika långt gående kompetenskrav behöver inte ställas på föreståndaren för verksamhet som bedrivs i enmansföretag eller företag med begränsad verksamhet, som för större verksamheter eller anläggningar för tillverkning. Några omständigheter som regelmässigt bör ingå i prövningen: den sökandes utbildning, praktiska erfarenhet av explosiva varor, verksamhetens organisation och omfattning samt det tilltänkta ansvarsområdet. Vidare bör en allmän bedömning göras av den tilltänkta personens lämplighet i övrigt för att bli föreståndare i aktuell verksamhet. Prövning av sökandens/föreståndarens tidigare brottslighet bör i första hand vägas in när det gäller hantering av sådana varor som kan komma till användning i brottslig verksamhet. Byggnads-, anläggnings- och anordningskrav 10 Byggnader och andra anläggningar där brandfarliga/explosiva varor hanteras samt anordningar för hantering av sådana varor ska vara inrättade på ett betryggande sätt med hänsyn till brand- och explosionsrisken samt konsekvenserna av en brand/explosion. De ska också vara placerade så att motsvarande krav uppfylls i förhållande till omgivningen. (Detta gäller också områden med sådana byggnader, anläggningar och anordningar.) Med anordningar avses t ex utrustning, maskiner, behållare och förvaringskärl. 11

12 Lagen om brandfarliga och explosiva varor krav vid hantering, överföring, import Förvarings- och förpackningskrav Godkännandekrav Spårämneskrav Förvarings- och förpackningskrav 11 Olika slag av brandfarliga/explosiva varor får inte förvaras/förpackas tillsammans eller med andra varor, om risken för skador på liv, hälsa, miljö eller egendom, som kan uppkomma genom brand/explosion, därigenom ökar i mer än ringa omfattning. Vad som är ringa omfattning ska bedömas i varje enskilt fall med hänsyn tagen till samtliga omständigheter. Riskerna måste alltid anses öka när volymerna ökar. Godkännandekrav 12 För att en explosiv vara ska få släppas ut på marknaden ska den ha bedömts överensstämma med vad som ska godtas enligt bestämmelser som gäller inom EES-området eller, om det inte finns sådana bestämmelser, av den myndighet som regeringen bestämmer (dvs. MSB). Exempel på sådant produktgodkännande är CE-märkning. Nytt är att kravet på godkännande gäller vid utsläppande på marknaden, tidigare då hanteringen påbörjades. Spårämneskrav 13 Explosiva varor som består av sprängämnen i flexibel/elastisk bladform eller av andra plastiska sprängämnen, får föras in i och ut ur landet eller hanteras här endast om sprängämnena är märkta med spårämnen så att varorna ska kunna upptäckas. Vad som utgör plastiska sprängämnen framgår av Räddningsverkets föreskrifter (SRVFS 2007:2) om detekteringsmärkning av plastiska sprängämnen. 12

13 Lagen om brandfarliga och explosiva varor krav vid hantering, överföring, import Informationskrav Överlåtelsekrav Informationskrav 14 Den som tillverkar, överför eller importerar brandfarliga/explosiva varor till Sverige, eller släpper ut sådana varor på marknaden, ska genom märkning eller på annat sätt lämna de uppgifter om varorna som är av betydelse för att bedöma brand-/explosionsrisken samt konsekvenserna av en brand/explosion eller för att förebygga obehörigt förfarande med varorna. En förändring är att informationskravet uttryckligen även ska omfatta överföring. I stor utsträckning får informationskravet anses uppfyllas genom de bestämmelser som finns i EU:s sk REACH och CLP förordningar. Överlåtelsekrav 15 Explosiva varor får överlåtas/överlämnas endast till den som har rätt att hantera explosiva varor av det slag och i den mängd som överlåtelsen/överlämnandet avser. Bestämmelsen fanns tidigare i 33 FBE. Nytt är att bestämmelsen reglerar under vilka omständigheter en explosiv vara får överlåtas. En annan nyhet är att den som överlämnar en explosiv vara till annan ska förvissa sig om att mottagaren har rätt att hantera varor av det slag och i den mängd som överlämnandet avser. Det innebär bland annat att explosiva varor inte får överlåtas till minderåriga. 13

14 Lagen om brandfarliga och explosiva varor - tillstånd Tillståndsplikt den som hanterar, överför, importerar explosiva varor den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor Undantag hantering av brandfarliga varor som avser transport i rörledning för naturgas (koncession krävs) verksamheten ska dock uppfylla kraven för tillståndspliktig verksamhet 16 LBE Bestämmelserna om tillstånd till import och överföring av explosiva varor syftar bland annat till förebygga obehörigt förfarande med varorna. Enligt regeringens uppfattning finns detta behov i dagsläget inte på motsvarande sätt för de brandfarliga varorna. Bexutredningen (SOU 2006:16) hade föreslagit att begreppet yrkesmässigt skulle utmönstras ur lagstiftningen och att kravet istället skulle knytas till storleken på själva riskerna vid hanteringen. Regeringen anser dock att det skulle bli mycket svårt för en enskild person att bedöma om en sådan ökad risk föreligger eller ej vid hanteringen i det enskilda fallet. I praktiken lär dessutom dessa förhållanden enligt regeringen ökad risk respektive yrkesmässighet/större mängd oftast sammanfalla. Den nuvarande skrivningen är också en regel som är väl inarbetad och fungerande bland dem som måste följa den. Regeringen har därför inte funnit skäl att göra den av Bexutredningen föreslagna ändringen. Förhandsbesked: I tidigare 25 FBE, fanns en möjlighet att meddela förhandsbesked om hantering kunde ske på viss plats. Denna bestämmelse har tagits bort i förordningen eftersom den inte fyllde något egentligt behov och inte heller skapade någon ytterligare förutsägbarhet i tillståndsprocessen. För att avgöra om en viss hantering kan ske på en viss plats behöver tillståndsmyndigheten pröva flera faktorer, bla typ av hantering och vilka mängder som ska hanteras. Därutöver kan olika tekniska frågor vara avgörande för frågan om hantering får ske eller ej. Frågan om en plats lämplighet för hantering av BE-varor prövas dessutom även genom Plan- och bygglagen och genom Miljöbalken. Undantaget för rörledning för naturgas som kräver koncession, syftar på huvudledningen från Danmark till Sverige. Koncession är en särskild form av tillstånd, reglerat i särskild lagstiftning. Observera dock att alla mindre gasledningar som härrör från denna, omfattas av lagen. Dvs. av den kommunala tillståndsprövningen. 14

15 Lagen om brandfarliga och explosiva varor - tillstånd prövningen ska omfatta om den som söker tillstånd och dess föreståndare (vid godkännande) har förutsättningar att hantera, överföra, importera brandfarliga och explosiva varor i enlighet med lagen och dess föreskrifter tidsbegränsas innehålla de villkor som behövs (om särskilda skäl nya/ändrade villkor) ska återkallas: om en bestämmelse i lag/föreskrift/villkor i något väsentligt avseende inte följs eller om det i annat fall är av väsentlig betydelse 19 LBE reglerar vad prövningen ska omfatta 20 LBE reglerar återkallelse av tillstånd Skärpning genom att huvudregeln numera ska vara att den som inte följer den reglering som finns ska drabbas av återkallelse av tillstånd. Om ett villkor har åsidosatts i något mindre betydelsefullt hänseende, eller om det villkor som åsidosatts i och för sig är av mindre vikt, bör inte återkallelse komma ifråga. Endast vid mer allvarliga eller upprepade försummelser från tillståndshavarens sida bör återkallelse tillgripas. Enligt andra strecksatsen kan det handla om inte tidigare uppmärksammade allvarliga brister i samband med tillståndspliktig verksamhet. Det kan till exempel krävas att ett tillstånd återkallas med hänsyn till omständigheter, som framkommit först efter det att tillståndet meddelades. Det kan då såväl vara fråga om omständigheter kring de farliga varorna som kring själva hanteringen/verksamheten. 15

16 Lagen om brandfarliga och explosiva varor - tillståndsmyndigheter Brandfarliga varor hantering inom Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och Fortifikationsverket MSB hantering i övriga fall den kommun där hanteringen ska bedrivas Explosiva varor Tillverkning, bearbetning, behandling, destruktion, underhåll och återvinning ( samt annan hantering som sker i anslutning till detta) gränsöverskridande överföring import tillståndspliktig hantering inom Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och Fortifikationsverket MSB Hantering och överföring i övriga fall den kommun där varorna ska hanteras 17 respektive 18 LBE Även om lagen vänder på ordningen så är ju i praktiken huvudregeln / det vanligaste förhållandet att det är kommunen som ansvarar för tillstånd / tillsyn av hantering av BE-varor. 16

17 Lagen om brandfarliga och explosiva varor - tillsynsmyndigheter Tillståndsmyndigheten har, inom sitt verksamhetsområde, tillsyn över efterlevnaden av lagen och föreskrifter och beslut som meddelats i anslutning till denna. MSB har tillsyn över hanteringen av brandfarliga varor som transporteras i rörledning för naturgas (koncession krävs) 21 LBE Inom sitt verksamhetsområde är en bred skrivning, som syftar till någonting annat än enbart det som man meddelar tillstånd över. Dvs. man har tillsyn även över sådana varor som ej kräver tillstånd! MSB:s tillsynsansvar för de stora naturgasledningarna beror på att dessa går genom flera kommuner och att säkerheten för ledningen är beroende av faktorer i flera kommuner, samt av leverantörer i Danmark! Dvs ursprungstrycket i ledningen bestäms av de danska leverantörerna. Kontrollrum och styrning av naturgasledningen på västkusten finns i Göteborg. OBS att det bara är de stora ledningarna med höga tryck som omfattas av koncessionskrav och därmed faller under Energimyndigheten och MSB:s ansvar. Mindre ledningar är ett kommunalt ansvar. Försvarsmakten får, efter medgivande av MSB, istället för MSB utöva viss tillsyn över Försvarsmaktens, Försvarets materielverks, Totalförsvarets forskningsinstituts och Fortifikationsverkets hantering och import av brandfarliga och explosiva varor. 17

18 Lagen om brandfarliga och explosiva varor - tillsynsmyndigheter MSB utövar marknadskontroll MSB har samordningsansvar för tillsynsmyndigheterna 22 LBE MSB ska ansvara för marknadskontrollen. En sådan tillsyn kan inte överlåtas till kommunerna, eftersom en överträdelse av reglerna kan kräva att samtliga varor stoppas i Sverige. Bestämmelsen avser inte att förändra synen på miljöbalken utan att komplettera denna. Marknadskontroll kan enkelt sägas vara en stickprovsvis kontroll av att produkter (här brandfarliga och explosiva varor) uppfyller gällande krav då de släpps ut på marknaden. 23 LBE MSB:s uppgift blir också att stödja kommunerna och de övriga tillsynsmyndigheterna på det sätt som myndigheten finner lämpligt mot bakgrund av omständigheterna i det enskilda fallet. En mindre kommun som önskar stöd i tillsynsarbetet med en mycket stor anläggning kan komma att behöva hjälp på ett sätt som skiljer sig från en större kommuns tillsynsarbete. Den hjälp det kan bli fråga om är i första hand teknisk sakkunskap, rådgivning och information. Tillsynsansvaret ligger dock kvar på tillsynsmyndigheterna, dvs. i de flesta fall på kommunerna. Den ansvariga tillsynsmyndigheten får i varje enskilt fall avgöra när den behöver begära stöd av MSB. 18

19 Lagen om brandfarliga och explosiva varor - tillsynsmyndigheternas befogenheter upplysningar och handlingar vid begäran tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen undersökningar och provtagning (utan ersättning) polismyndigheten ska bistå om det behövs förelägganden förbud förena med vite rättelse på den enskildes bekostnad 24 respektive 25 LBE Inga innehållsmässiga förändringar i förhållande till den äldre lagstiftningen. En myndighet ska aldrig tillgripa mer omfattande tvångsåtgärder än vad som behövs i varje enskilt fall. 19

20 Lagen om brandfarliga och explosiva varor - kommunal organisation En kommuns uppgifter ska fullgöras av en/flera nämnder En kommun får träffa avtal med annan kommun om tillhandahållande av tjänster En kommun får efter överenskommelse uppdra åt anställd i en annan kommun att besluta å kommunens vägnar Kommunalförbund enligt kommunallagen tillåtet 26 LBE Till skillnad från tidigare kommunallag innehåller den nuvarande kommunallagen inga bestämmelser om vilka nämnder som ska finnas i en kommun. Kommunfullmäktige ska tillsätta de nämnder som behövs för att fullgöra kommunens uppgifter enligt särskilda författningar. En kommuns uppgift kan alltså fullgöras av en eller flera nämnder. Kommunerna ges rätt att samverka med varandra genom avtal. Motsvarande samverkansmöjlighet finns i 3 kap 12 LSO. Det är inte kommunens ansvar som övergår genom avtalet. Avtalet gäller bara förvaltningens utförande av uppgifterna. En kommun kan dela upp tillsyn och tillstånd på två olika nämnder, t.ex. räddningstjänstnämnd och byggnadsnämnd. Man kan dock inte dela upp tillstånd och tillsyn på kommun respektive kommunalförbund. Detta eftersom förbundet är att betrakta som en egen kommun. Vid samarbete med ett förbund kan man dock träffa avtal med förbundet om utförande av vissa uppgifter. Kommunens ansvar för uppgiften övergår dock inte till förbundet. Se ovan och prop. 2009/10:203 s. 74. I äldre lagstiftning låg tillståndsuppgifterna inom kommunen på den nämnd som fullgjorde uppgifter inom plan- och byggväsendet (22 FBE). Tillsynsuppgifterna (beträffande brandfarliga varor) låg på den kommunala nämnd som svarade för räddningstjänsten (16 LBE). 20

21 Lagen om brandfarliga och explosiva varor - avgifter Avgifter får tas ut för: tillståndsprövning tillsyn provtagning undersökning av prov godkännande av föreståndare godkännande av explosiv vara beslut om huruvida en vara är att anse som en explosiv vara 27 LBE Tillsyn avser direkt tillsyn (inte tillsynsvägledning) Med tillsyn avses sådan tillsyn som faktiskt utförs av tillsynsmyndigheten står det i förarbetena till lagen. (Jfr LSO 5:4 där avgifter får tas ut för tillsynsbesök som föranletts av LSO 2:2.) Provtagning och undersökning av prov Som tillsynsmyndigheten utför inom sitt tillsynsuppdrag. Detta är avgifter för konkreta merkostnader som tillsynsmyndigheten kan få, till exempel att göra en kemisk analys av ett ämne för att fastställa dess fysikaliska egenskaper. För kommunalt bedriven verksamhet gäller den så kallade självkostnadsprincipen, som innebär att kommuner inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot de nödvändiga kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller. Kommunen får alltså inte bestämma sina avgifter så att den tillförs en ekonomisk vinst på bekostnad av avgiftskollektivet. Avgifternas storlek kommer naturligen att variera mellan olika kommuner beroende på lokala förhållanden. Kommunala avgifter fastställs av kommunfullmäktige. De två sista punkterna i bilden gäller endast för MSB, som har dessa uppgifter. Eftersom det i vissa specialfall kan vara svårt att avgöra om en vara är att betrakta som en explosiv vara i lagens mening kan en enskild vända sig till myndigheten för ett beslut i frågan. Tidigare har avgifter tagits ut för tillverkad och importerad mängd explosiv och brandfarlig vara. Lagstiftaren vill ta bort denna typ av skatteliknande avgifter. OBS: Detta är en uttömmande reglering av vad man får ta ut avgifter för! Man får t.ex. inte ta ut avgift för anmälan av föreståndare för brandfarlig vara (står uttryckligen godkännande av föreståndare i lagtexten) 21

22 Lagen om brandfarliga och explosiva varor - straffansvar Uppsåt/oaktsamhet brott mot aktsamhetskravet Uppsåt/oaktsamhet brott mot utredningskravet t o m överlåtelsekravet eller mot föreskrifter, lämnar oriktig uppgift, underlåtenhet efterkomma begäran om handling/upplysning Oaktsamhet brott mot tillståndskravet Om uppsåt/ grov oaktsamhet Om uppsåtligt brott är grovt I ringa fall döms inte till ansvar. Böter/fängelse i högst 1 år Böter Böter Böter/fängelse i högst 1 år Fängelse lägst 6 månader - högst 4 år LBE Ur propositionen till lagen: Det är rimligt att den som allvarligt riskerar människors liv, hälsa, egendom eller miljö blir straffad för detta. Genom straffbeläggningen visar lagstiftningen allvaret av avvikelser från de krav som har uppställts. Straffansvaret som tar sikte på tillståndsplikten framstår som den allvarligaste sanktionen. Kriminalisering är självklart något som ska användas med försiktighet och när alternativa sanktioner inte står till buds. Straffsanktioner ska stå i proportion till faran eller skadan som det kriminaliserade beteendet kan föranleda. Det är därför regeringens uppfattning att fängelse i straffskalan endast ska finnas för de fall där hanteringen innebär att regelverket åsidosätts i väsentlig mån. Detta innebär till exempel vissa fall där överträdelsen av regeln skett uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. För den som av oaktsamhet bryter mot tillståndsplikten eller för den som med uppsåt eller av oaktsamhet underlåter att efterkomma en begäran från tillsynsmyndighet om att få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen, bör det enligt regeringen vara tillräckligt med böter som möjlig påföljd. Eftersom grundlagen inte medger fängelsestraff för brott mot en myndighets föreskrifter, har straffbestämmelsen med fängelse i skalan omformulerats så att den hänvisar till det generella aktsamhetskravet i lagen, eller till lagens tillståndskrav. 22

23 Lagen om brandfarliga och explosiva varor -överklagande En kommuns beslut får överklagas till länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut överklagas i sin tur till allmän förvaltningsdomstol. MSB:s beslut överklagas direkt till allmän förvaltningsdomstol. En myndighet får bestämma att dess beslut ska gälla även om beslutet överklagas! 34 respektive 35 LBE Överklagandeordningen när det gäller kommunernas beslut motsvarar vad som gäller enligt LSO. De beslut av kommunerna och MSB som kan överklagas är beslut i tillståndsärenden, tillsynsärenden och godkännande av föreståndare. Laglighetsprövning får göras av kommunens föreskrifter om avgifter. Sådant överklagande enligt 10 kap. kommunallagen görs till förvaltningsrätten. MSB faller alltså bort som förstainstans i kommunens tillsynsärenden och i polisens tillståndsärenden. MSB har i nya lagen ingen möjlighet att överklaga kommunens tillståndsbeslut (brandfarliga varor). Synpunkter får naturligen lämnas i samband med kommunens samråd med MSB. 23

24 Lagen om brandfarliga och explosiva varor - övergångsbestämmelser Ärenden som kommit in till tillståndsmyndigheten före ikraftträdandet men ännu inte avgjorts, ska prövas enligt den gamla lagen. Den gamla lagen gäller fortfarande för överklagande av beslut i sådana ärenden. Detta innebär att hela hanteringen av ärenden inkomna innan den 1 september 2010 ska ske enligt den gamla lagen. När ett ärende är beslutat och har vunnit laga kraft bedöms naturligtvis den fortsatta verksamheten enligt den nya lagstiftningen. 24

25 Förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor Trädde ikraft den 1 september 2010 Ersätter den tidigare förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor 25

26 Förordningens innehåll Innehåller i huvudsak regler om - förfarandet vid godkännande av explosiva varor - särskilda krav vid hanteringen - handläggningen av tillståndsärenden - regler om MSB:s marknadskontroll och - bemyndiganden för MSB och Försvarsmakten Förordningens omfång har minskat betydligt, från 46 till 26 paragrafer. Betydligt färre regler som riktar sig till verksamhetsutövarna. Förordningen innehåller främst regler av betydelse för myndigheterna. 26

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor 2 MSB:s kontaktpersoner: David Gårsjö, 010-240 52 74 Karin Kjellén, 010-240 52 65 Publikationsnummer MSB607 - Oktober 2013 ISBN 978-91-7383-382-0

Läs mer

En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen

En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen Claes Linder 2011 Version 4 1 INNEHÅLL 1. Inledning 3 2. Historik 3 3. Lagmotiv 3.1 Proposition 1934:181 4 3.2 Proposition

Läs mer

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Barn under 15 år som misstänks för brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 februari 2010 Beatrice Ask Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Boverket januari 2015 Titel: Genomförande av EU:s nya hissdirektiv

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Nya regler för tjänstesektorn

Nya regler för tjänstesektorn Nya regler för tjänstesektorn så påverkas myndigheter och kommuner av tjänstedirektivet augusti 2009 1 Produktion: Utrikesdepartementet, PIK, 103 39 Stockholm Ansvarig enhet: Enheten för främjande och

Läs mer

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bättre skydd för företagshemligheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

KOMMUNERS ANSVAR VID AVHJÄLPANDE AV MILJÖSKADA

KOMMUNERS ANSVAR VID AVHJÄLPANDE AV MILJÖSKADA KOMMUNERS ANSVAR VID AVHJÄLPANDE AV MILJÖSKADA Av Frida Stange Handledare: Johanna Rosenqvist Examensarbete med praktik 30 poäng i miljörätt Stockholm höstterminen 2011 INNEHÅLL 1. Inledning...2 1.1 Läget

Läs mer

EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER. En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering

EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER. En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 5 2.1 Allmänt om

Läs mer

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV?

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? En rapport skriven av Tom Madell på uppdrag av Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport: 2010:2 Tom

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ansvarig utgivare partner bo hansson 040-698 58 38, bha@msa.se redaktion partner bo hansson senior associate

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning Produktion: Säkerhetspolisen, april 2009. Reviderad januari 2010 Grafisk formgivning: Jerhammar & Co Reklambyrå AB Typografi: Eurostile och Swift s ä k e r h

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:125

Regeringens proposition 2009/10:125 Regeringens proposition 2009/10:125 En ny alkohollag Prop. 2009/10:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter 2014-06-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-6297 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Nya föreskrifter och

Läs mer

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-07-08 Innehåll Inledning... 5 1 Vägledning... 6 1.1. Definitioner... 6 1.2. De rättsliga

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar Två helt olika saker Arbetsmiljöverket Text: Avdelningen för regelarbete och expertstöd Redaktör: Annika Hellberg

Läs mer

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FARS UTTALANDEN I ETIKFRÅGOR EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (december 2012) ETIKU 11 MEDLEMMARNAS TILLÄMPNING AV PENNINGTVÄTTSLAGEN

Läs mer

Tillsynsvägledning, vad är det?

Tillsynsvägledning, vad är det? Tillsynsvägledning, vad är det? Om länsstyrelsernas ansvar för att ge vägledning i kommunernas operativa tillsyn enligt miljöbalken Jonas Christensen Förord Denna rapport utgjorde ursprungligen ett delprojekt

Läs mer

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m.

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m. 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

För att brott inte ska löna sig

För att brott inte ska löna sig För att brott inte ska löna sig Betänkande av Utredningen om utvidgat förverkande, m.m. Stockholm 2015 SOU 2015:67 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst,

Läs mer

SOSFS 1997:15 (S) Allmänna råd. Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 1997:15 (S) Allmänna råd. Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Allmänna råd Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer