BRANDFARLIGA VAROR Hantering på laboratorium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRANDFARLIGA VAROR Hantering på laboratorium"

Transkript

1 BRANDFARLIGA VAROR Hantering på labratrium Denna infrmatin visar hur brandfarliga gaser ch vätskr kan hanteras på labratrier på ett sätt sm uppfyller lagstiftningens krav. Utgångspunkten för denna infrmatin är labratrier där huvudsakligen kntrll (analyser), utbildning eller viss utveckling sker. För andra typer av labratrier, t.ex. frskningslabratrier vid universitet, kan en mfattande utredning av riskerna behövas sm grund för utfrmning av hanteringen. Brandfarliga varr Brandfarliga varr delas in i brandfarliga gaser, brandfarliga vätskr ch brandreaktiva varr. Brandfarliga gaser är gaser sm i luft kan bilda en antändbar blandning vid 20 C. Brandfarliga vätskr är vätskr sm har en flampunkt på högst 100 C. Flampunkten är den vätsketemperatur då en brandfarlig vätska avger en antändbar ång-luftblandning. Brandreaktiva varr är de varr sm MSB särskilt anger. För närvarande mfattas följande varr av lagstiftningen: väteperxid, rganiska perxider, ammniumnitrat, lågnitrerad nitrcellulsa ch brandfarlig bigraffilm. För regler m hur brandreaktiva varr ska hanteras, se respektive föreskrift (bilaga 1). förvaras eller ens tillfälligt ställas upp i utrymningsvägar, t.ex. krridrer ch trapphus. Brandfarlig vätska För brandfarliga vätskr används förvaringskärl lämpliga för den vätska sm förvaras, ch sm är krrekt märkta med sitt innehåll. Så långt sm möjligt används fabrikseller återförslutna kärl. Dessa förvaras lämpligtvis i ventilerade skåp. Med ventilerade skåp avses här skåp med öppningar upptill ch nedtill sm medger luftcirkulatin. Förvaring i dragskåp av annat än det sm behövs för det aktuella arbetet är lämpligt. För att minska risken för ch knsekvenserna av en brand är det lämpligt att mängden brandfarliga vätskr begränsas till behvet, eller max 50 liter per brandcell. Större mängder bör endast i undantagsfall behövas. De brandfarliga vätskrna förvaras lämpligtvis i enkla skåp vid respektive arbetsplats för att minska riskerna för spill under förflyttning. För förvaring av större mängder (ch större behållare) finns riktlinjer i hanteringsreglerna i SÄIFS 2000:2 (Tabell 14 ch Tabell 16). Det innebär i allmänhet ett särskilt förråd med brandteknisk avskiljning (se nedan) i EI 30 eller EI 60, med ventilatin direkt till det fria. Förvaring kan även ske i brandsäkra skåp sm ger mtsvarande skydd. Skåp ch förråd med brandfarlig vätska ska skyltas med varningsskylt för brandfarliga varr ch förbudsskylt mt införande av öppen eld 2 : Förvaring För att förebygga spill ch läckage av brandfarliga varr, ch för att de ska stå skyddade vid brand, är det lämpligt att de förvaras i skåp eller förråd avsedda för detta. De brandfarliga varr sm finns framme kan då begränsas till vad sm behövs för dagens arbete. Efter användning ställs de tillbaka i förvaringsutrymmet. Även förvaringsutrymmets ventilatin är viktig, så att mindre läckage kan vädras brt. 1 För att inte förhindra utrymning får brandfarliga varr inte Brandfarlig gas Förutm att man i ett labratrium endast får hantera den mängd brandfarlig gas man har behv av finns en övre gräns på högst 60 liter 3. Större mängder ska förvaras 2 Kraven finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:13) ch allmänna 1 Kraven finns i Sprängämnesinspektinens föreskrifter (2000:2) m hantering av brandfarliga vätskr, kapitel 4 ch 6, ch Sprängämnesinspektinens föreskrifter (SÄIFS 1998:7) m brandfarlig gas i lös behållare, kapitel 4 ch 5. råd m skyltar ch signaler. 3 Gäller labratrium i A-byggnad, dvs. där det vanligtvis vistas människr i samma byggnad sm inte kan förväntas känna till hanteringen av brandfarlig Nvember 2013 Enheten för brandskydd ch brandfarlig vara (7)

2 utmhus eller i särskilt utrymme med brandteknisk avskiljning lägst EI 30 ch väl ventilerat direkt till det fria. Om mer än 250 liter hanteras ska utrymmet vara avskilt i lägst brandteknisk klass EI 60. Mängder över 1000 liter förvaras vanligtvis i eget förråd eller cntainer utanför labratriebyggnaden. Om gasflaskrna förvaras utmhus ska de vara skyddade mt behörig åtkmst. Detta kan åstadkmmas genm att flaskrna står i ett väl ventilerat låst plåtskåp. För vlymer över 60 liter (upp till 1000 liter) gäller ett minsta avstånd på 3 meter mellan gaslflaskr ch byggnad. Med brandteknisk avskiljning EI 30 (EI 60 för vlymer över 250 liter) behövs dck inget avstånd (se avsnittet Brandteknisk avskiljning nedan). Gaslflaskr ska placeras där de står stadigt, behållare för andra brandfarliga gaser ska vara fastsatta ch kunna lssas utan hjälp av verktyg. Ett centralt distributinssystem är bättre ur skyddssynpunkt då man minimerar hanteringen av gasflaskr. Skåp ch förråd med brandfarlig gas ska skyltas med varningsskylt för gasflaska ch förbudsskylt mt införande av öppen eld 4 : Ventilatin vid förvaring av brandfarlig gas Ett skåp eller utrymme där gasflaskr förvaras ska vara väl ventilerat. Ventilatinen ska mynna på lämplig plats, vilket vanligtvis innebär utmhus. Den får inte återcirkuleras in i byggnaden. Ett sätt att uppfylla detta är att ha öppningar med en sammanlagd area på minst 1 % av utrymmets glvarea, jämnt fördelat upptill vid tak ch nertill vid glv. I ett utrymme där man kan gå in (dvs. inte ett skåp) måste ventilatinsöppningar även finnas på mtsatta väggar. För att ventilatinen ska fungera så får inte snö, löv eller dylikt sätta igen den. Man kan ckså ha mekanisk ventilatin (fläkt) med gd tillförlitlighet. Gd tillförlitlighet innebär t.ex. rtatinsvakt sm varnar m fläkten stannar. Om utrymmet är under marknivå ska ventilatinen alltid vara mekanisk, dvs. ventilerat med fläkt. Observera att ventilatinsöppningar punkterar en brandteknisk avskiljning (såvida de inte förses med brandtekniskt klassade brandspjäll). Vid förvaring utmhus kan det därför vara lämpligt att ha ventilatinsöppningarna på samma sida sm dörren, riktade brt från byggnaden. vara. Kraven finns i Sprängämnesinspektinens föreskrifter (SÄIFS 1998:7) m brandfarlig gas i lös behållare. 4 Kraven finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:13) ch allmänna råd m skyltar ch signaler. Brandreaktiva varr En del av de brandreaktiva varrna kan självantända eller sönderfalla under värmeutveckling. En inneslutning kan då leda till en detnatin. Varrna är fta känsliga för värme, stötar ch förreningar. Vissa varr självantänder vid kntakt med brännbart material. Allmänna regler för förvaring finns i de respektive föreskrifterna för brandreaktiva varr. Förteckning finns i Bilaga 1. Brandteknisk avskiljning Brandteknisk avskiljning innebär t.ex. att väggar ch bärande knstruktiner utförts i en brandteknisk klass sm mtstår brand under en viss tid. I denna skrift förekmmer två lika typer av brandteknisk klass, EI 30 ch EI 60, där 30 ch 60 anger (någt förenklat) det antal minuter sm väggarna kan mtstå en brand. Sm exempel ger 50 mm betng EI 30, 70 mm ger EI 60. Vid brand i brandfarlig vara kan dck tiderna vara krtare berende på att en sådan brand kan vara hetare ch intensivare än den standardbrand sm används vid bestämning av brandteknisk klass. För att en brandteknisk avskiljning ska vara kmplett ska dörrar, fönster ch andra genmföringar vara av samma brandtekniska klass. Brandsäkra skåp Ett krrekt utfört ch installerat brandsäkert skåp kan anses utgöra ett eget brandtekniskt avskilt utrymme ch kan därför användas för förvaring av större mängder brandfarliga varr. Skåp tillverkade ch prvade enligt standarden SS-EN är lämpliga att använda på labratrier. Standarden finns i två delar där del 1 avser skåp för förvaring av brandfarliga vätskr ch del 2 skåp för förvaring av brandfarlig gas. Vätskeskåpen har spilluppsamling ch båda skåpen är försedda med ventilatinskanaler för till- ch frånluft. Brandklassen kan anges på lika sätt men innehåller alltid en siffra 15, 30, 60 eller 90 sm mtsvarar EI 15, EI 30, EI 60 respektive EI 90. Skåp testat enligt SP-metd 2369, klass 1 ger en brandteknisk avskiljning ungefär mtsvarande EI 30. Dessa skåp är främst avsedda för förvaring i butiker av fabriksförslutna förpackningar. De saknar ventilatin ch är därmed i allmänhet lämpliga att använda på labratrier. Det förkmmer även skåp, framför allt äldre, sm inte tillverkats enligt vanstående standard. För att de ska kunna användas ska de ha brandteknisk klass EI 30 eller EI 60 ch vara försedda med mekanisk ventilatin. Ventilatinens utsug placeras högt för förvaring av lättare gaser, ch lågt för förvaring av tyngre gaser ch vätskr. Skåp för förvaring av vätskr ska ha spilluppsamlingsvanna. För att skåpen ska uppfylla den angivna brandtekniska klassen måste de anslutna ventilatinskanalerna brandisleras i samma brandtekniska klass. För längre rör Nvember 2013 Enheten för brandskydd ch brandfarlig vara (7)

3 räcker det vanligen att en meter av ventilatinsrören brandisleras. Det är ckså viktigt att ventilatinskanalernas upphängning tål brand. Samförvaring Det inte tillåtet att samförvara lika typer av brandfarliga varr med varandra eller med andra varr m risken för skadr på grund av samförvaringen ökar mer än i ringa mfattning 5. Exempel på andra varr är gifter, syrr/baser ch lättantändligt material. Samförvaring av små mängder enstaka mindre behållare kan dck tillåtas. Detta får bedömas från fall till fall. Brandfarliga varr sm i sig kan ge upphv till giftiga gaser vid brand, t.ex. halgenerade klväten, förvaras separat. Förvaringskärl Förvaringskärl ska vara lämpade för den vätska sm ska förvaras 6. Kärl större än 5 liter för plära lösningsmedel, t.ex. tluen, bör vara ledande eller halvledande för att kunna avleda statisk elektricitet. Vid öppen hantering är det lämpligt att använda explsinssäkra kärl m sådana finns tillgängliga. I explsinssäkra kärl sprids inte en antändning ner i kärlet. Förvaringskärl ska märkas med sitt innehåll ch varningsmärkning enligt säkerhetsdatablad eller liknande. ledningen inte ska spridas till andra utrymmen. Väggenmföringar kan utföras med samma brandtekniska klass sm väggen, annars tappar den sin brandtekniska klass. Märkning av gasledningar Rörledningarna ska vara märkta så att man kan se vad de innehåller. Märkningen följer lämpligtvis svensk standard SS 741, vilket innebär: Färgsvep (range 7 för gas, brunt för vätska), farsymbl eller farpiktgram 8 (svart flamma), vit pil för strömningsriktning, ch den brandfarliga varans namn (svarta bkstäver). Rörledningsmärkning med farpiktgram GASOL Gasledningar I labratrier används ibland gasledningar för gaser, där gasflaskrna förvaras i en gascentral. Då används vanligtvis rörledningar av kppar eller rstfritt stål. Dessa ska vara avsedda för den brandfarliga gasen. Ledningen dras helst i ett stycke hela vägen till förbrukningsstället. Om man måste skarva den är det viktigt att skarvarna är synliga för att lätt kunna hitta läckr i systemet, inte dlda bakm paneler eller i väggar eller glvscklar. Svetsning, hårdlödning eller kpplingar avsedda för gasl är gdtagbara skarvmetder. Mjuklödning ger däremt inte en tillräckligt stark skarv. Yttre påverkan kan rsaka skadr sm leder till läckage, t.ex. slag, belastningar eller påkörning. Det är därför viktigt att gaslledningen dras på ett sådant sätt att den är skyddad, med påkörningsskydd eller skyddsplåt där det behövs. Om ett läckage skulle uppstå på en ledning måste man kunna hitta läckaget. Därför får gaslledningar inte gjutas eller byggas in i väggar, glv eller tak. Vill man lägga en gaslledning i vägg, glv eller tak finns möjlighet att lägga den i skyddsrör. Detta ska då vara tätat där det mynnar inmhus, men öppet utmhus (eller mt utrymmet där gaslflaskrna förvaras, m ledningen inte går utmhus). Har ledningen plasthölje (prislrör) är det viktigt att detta är brttaget vid varje väggenmföring, för att ett läckage på Rörledningsmärkning med farsymbl Från ch med 1 juni 2015 gäller märkningen med farpiktgrammet. Fram till dess kan antingen märkningen med farpiktgram eller farsymbl användas. Lämplig placering av märkningen kan vara vid ventiler, väggenmföringar samt förgreningsställen. Slangar Slangar för brandfarlig gas, t.ex. gaslslangar, ska vara avsedda för gasen ch inte längre än nödvändigt. Vanligtvis anses längder på upp till 1,5 meter vara tillräckligt för de flesta användningsmråden. För längre sträckr kan man i stället använda gasledningar enligt van. Eftersm slangar är mindre tåliga än gasledningar, ch dessutm slits ut frtare, så ska de vara inspekterbara ch skyddade mt förslitning ch yttre påverkan. De får därför inte dras genm väggar. Kntrllera årligen att gasslangar inte är trra eller har ytsprickr. Om så är fallet måste de bytas ut. 5 Enligt 11 lagen (2010:1011) m brandfarliga ch explsiva varr. 6 Kraven finns i Sprängämnesinspektinens föreskrifter (2000:2) m hantering av brandfarliga vätskr, kapitel 5. 7 Kulör 1080-Y50R enligt SS eller kulör 2008 enligt RAL. 8 Farpiktgrammet (enligt CLP-förrdningen) kmmer att gälla från ch med 1 juni Fram till dess kan båda märkningarna användas. Nvember 2013 Enheten för brandskydd ch brandfarlig vara (7)

4 Vätskeledningar Ledningar för brandfarlig vätska förekmmer på ett fåtal labratrier. Lämpligt material ch skarvningsmetd framgår av föreskrifter m cisterner ch rörledningar för brandfarliga vätskr 9. I övrigt gäller även det sm sägs m gasledningar van. Öppen hantering Öppen hantering av brandfarliga gaser ch vätskr medför risk för brand eller explsin, ch utförs därför lämpligen i dragskåp, på dragbänk eller med punktutsug. Slutna system bör dck alltid eftersträvas. Risken för att brandfarliga vätskr ska antändas vid arbete kan minskas bland annat på följande sätt: krt (max 0,1 m) fritt fallande stråle ch ptentialförbindning vid tappning eller hällning av större mängd än 1 liter. Detta är särskilt viktigt för plära vätskr ch vätskr med flampunkt högst 30 C, indirekt uppvärmning vid t ex destillering ch indunstning, kntrll av perxidförekmst (gäller särskilt etrar), halvledande glv ch skr samt särskilda överdragskläder vid arbete med större mängder brandfarliga varr i mråde med risk för explsiv atmsfär. Om det finns uppenbar risk för att brandfarliga vätskr i större mängd än någn deciliter kan rinna ut bör arbetet utföras på en spillbricka eller liknande för att begränsa spridning av vätska ch antändbara ångr. Det gäller även vid arbete i dragskåp. Klassning av explsiv atmsfär Den sm använder brandfarliga varr måste se till att riskerna för att de bildar antändbar explsiv atmsfär minimeras. Med explsiv atmsfär menas i detta fall en blandning av brandfarlig gas eller ånga med luft sm kan antändas ch rsaka en explsin. Man ska även se till att inga tändkällr finns på de ställen där riskerna finns. Syftet är att minska risken för brand ch explsin. 10 I första hand ska bildandet av explsiv atmsfär förhindras. I vissa fall kan man dck inte undvika detta. Berende på hur förväntat utsläppet är ska man avgöra vilken zn sm det ger upphv till: zn 0, zn 1 eller zn 2. Detta kallas för klassning, ch znerna redvisas i en klassningsplan. 9 Myndigheten för samhällsskydd ch beredskaps föreskrifter (MSBFS 2011:8) m cisterner ch rörledningar för brandfarliga vätskr. 10 Kraven kring detta ställs i Räddningsverkets föreskrifter (SRVFS 2004:7) m explsinsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser ch vätskr. Zn 0: Zn 1: Zn 2: Explsinsrisk ständigt, långvarigt eller fta. Inuti kärl med brandfarlig vätska ska man alltid räkna med att explsiv atmsfär kan finnas. Explsinsrisk ibland under nrmal hantering. Det mråde där mindre spill, stänk, avdunstning ch utsläpp nrmalt förekmmer ch där explsiv atmsfär kan uppstå. Sällan ch i förekmmande fall endast krtvarig explsinsrisk. Då vanliga men förutsägbara händelser inträffar. Klassning utförs enklast enligt SEK Svensk Elstandards Handbk 426 Klassning av explsinsfarliga mråden. Handbk 426 innehåller exempel på hur klassning kan utföras för lika verksamheter, bl.a. dragskåp ch arbetsbänkar med punktutsug. Labratrium där brandfarliga gaser ch vätskr med flampunkt upp till ch med 30 C används klassas i regel alltid. Labratrium där brandfarliga vätskr med flampunkt över 30 C värms upp till mer än 5 C under flampunkten klassas på mtsvarande sätt. Vid uppvärmning till vätskrs kkpunkt utökas riskmrådet. Ventilatinskanaler klassas i regel lika sm det mråde de suger ifrån. Runt utlppet (utmhus) är vanligen en zn med 0,5 meter i radie tillräckligt. Utrustning i klassad zn Klassningsplanen ger ett underlag för val, installatin ch användning av elektrisk ch mekanisk utrustning. Sådan utrustning sm kan utgöra en tändkälla ska undvikas i klassade mråden. Om en installatin är nödvändig, utförs den enligt SEK Svensk Elstandards Handbk 427 Elinstallatiner i explsinsfarliga mråden. För mekanisk utrustning finns standarden SS-EN Klassningsexempel Klassningsexemplen nedan kan tjäna sm riktvärde vid framtagandet av klassningsplaner för labratrier. Exempel: Öppen hantering av brandfarlig vätska Öppen hantering av några liter brandfarlig vätska med flampunkt upp till 30 C vid rumstemperatur på plats med gd ventilatin: Zn 0: Zn 1: Inuti kärl. 0,5 m i hrisntal led kring öppen hantering ch i vertikal led från glv till 0,5 m över hanteringen. Zn 2: 1,0 m i hrisntal led kring zn 1. Då öppen hantering av lösningsmedel är spridd i lkalen kan alltså stra delar av lkalen kmma att mfattas av klassningen. Nvember 2013 Enheten för brandskydd ch brandfarlig vara (7)

5 Exempel: Gascentral för gasl Zn 1: 0,5 m runt flaskrnas anslutningspunkter, med förlängning ner till glv. Zn 2: 0,5 m utanför zn 1. Dragskåp Dragskåp har till syfte att skydda persnal ch mgivning vid riskfyllda arbeten men även att skydda känsliga arbeten från mgivningens inverkan. Standardserien SS-EN beskriver utfrmning, installatin ch underhåll av dragskåp för labratrier. Utfrmning ch ventilatin För att effektivt föra brt både lätta ch tunga gaser ch ångr bör frånluften sugas ut både i skåpets övre ch nedre del. Det har visat sig vara lämpligt att två tredjedelar av frånluften sugs ut nedtill i skåpet ch en tredjedel upptill. I nyare dragskåp finns fta möjlighet att reglera ventilatinsflödet. Om sådan möjlighet saknas kan en spärr på luckan till dragskåpet, sm ger en lämplig spalt när luckan stängs, säkerställa att luftflödet i dragskåpet är tillräckligt. Det är ftast lämpligt att dragskåpsventilatinen utgör sitt eget system för att förhindra att skadliga eller illaluktande substanser återförs till rumsluften. Ett sådant system kan vanligen göras gemensamt för samtliga dragskåp i en byggnad. Dragskåp bör inte sprinklas eftersm det finns risk för att brandfarliga vätskr sprids ut på glvet i lkalen ch härigenm bidrar till brandspridning. Det är lämpligt att eventuella täckglas eller armaturer vanpå dragskåp placeras löst så att de kan fungera sm explsinsavlastning. Mtr till frånluftsfläkt bör vara placerad utanför kanalen. Vid arbete med brandfarliga lösningsmedel är det viktigt att den area sm kan kntamineras vid en lycka inne i dragskåpet begränsas. Detta kan ske genm att arbetsytan lutas mt en ränna eller genm användning av spillplåt. Kanten på plåten får inte vara för hög eftersm ventilatinen då försvåras. Spillplåten säkerställer att spill eller ångr från spillet inte kmmer utanför skåpet ch därmed elimineras kravet på utvändig klassning. I mderna dragskåp är ftast minst framkanten förhöjd, vilket ger mtsvarande effekt. För glvdragskåp sm medger tillträde krävs speciell utfrmning. Likaså kan vissa typer av arbete, t ex med perklrsyra 11, kräva speciell utfrmning av dragskåp vad gäller materialval, utrustning ch frånluftskanaler. Elektrisk utrustning, förregling m.m. Elektrisk utrustning, t.ex. eluttag ch strömställare, ska i nrmalfallet placeras på utsidan av skåpet ch högre än den invändiga arbetsytan. Elektrisk utrustning sm är placerad under öppningen så att den kan utsättas för spill ska uppfylla krav för placering i zn 2. Ventilatinsförhållandena i dragskåp gör att explsiv gasblandning i allmänhet inte uppstår. Därmed är det möjligt att använda elektrisk utrustning för klassat utrymme. Strömförsörjningen till elutrustningen i skåpet behöver då vara förreglad över ventilatinen, vilket innebär att den görs strömlös m ventilatinsflödet blir för lågt. Utan förregling klassas dragskåpet vanligtvis invändigt sm zn 2. Givetvis får inte detta medföra en annan farlig situatin, t.ex. att nödvändig kylvattenpump därmed blir strömlös. Det är viktigt att låta ventilatinen vädra ut eventuell explsiv atmsfär efter ett stpp innan elförsörjningen till utrustning i dragskåpet återställs. Återställningen behöver därför vara manuell, dvs. elförsörjningen kpplas inte autmatiskt in när ventilatinen börjar fungera på nytt. Det är även tillåtet att placera eluttag (minst IP 44 med självstängande lck) invändigt i ett dragskåp m det finns förregling. Uttagen behöver då sitta minst 0,4 meter över arbetsytan ch med strömbrytning utanför skåpet. Dragbänkar ch punktutsug Med dragbänk avses en perfrerad arbetsyta genm vilken luft sugs ut. Viss inbyggnad kan förekmma. Punktutsug kan appliceras på lika sätt, ibland kmbinerat med inbyggnad. Båda dessa kan användas vid hantering, av brandfarliga varr men har lägre krav ch säkerhet än dragskåp. Kyl- ch frysskåp Kyl- ch frysskåp placeras vanligtvis utanför riskmråde för explsiv atmsfär. Om ett skåp måste stå i klassad zn ska det uppfylla kraven för den zn den står i. Kyl- ch frysskåp i vilket brandfarliga vätskr förvaras ska dessutm invändigt uppfylla kraven för zn 1. I sådana skåp är fta ventilatinen mycket dålig ch i skåpet förvaras vanligen brutna förpackningar, prvrör med bmullsprpp med flera kärl sm inte är helt tättslutande. Bästa alternativet är att välja skåp utan invändig elutrustning såsm exempelvis lampa. Alternativt kan elutrustningen ha explsinsskyddat utförande. Om skåpens kmpressrer inte är placerade högst upp behöver de vara tätt inkapslade. På så vis undviks att utspilld brandfarlig vätska antänds av kmpressrn. Även annan kyl- eller frysutrustning, där t.ex. alkhler används sm köldbärare, kan utgöra risker m de inte är i explsinsskyddat utförande. 11 För mer infrmatin, se Sprängämnesinspektinens allmänna råd (SÄI 1983:1) m dragskåpsutrustning för arbete med perklrsyra (överklrsyra). Nvember 2013 Enheten för brandskydd ch brandfarlig vara (7)

6 Avfallshantering Brandfarliga varr (ch andra kemikalier) sm inte längre ska användas lämnas till avfallshanteringsföretag. Dessa ger anvisningar m hur avfallet ska förpackas, förvaras ch i övrigt hanteras tills det avlämnas. På labratriet är lckförsedda papperskrgar av metall att föredra där det förekmmer trkdukar ch papper indränkta med brandfarliga varr eller sådana sm kan självantända, t.ex. mättade vegetabiliska ljr. Brandskyddsåtgärder Det är lämpligt att ha handbrandsläckare lätt tillgängliga. Skumsläckare ch klsyresläckare lämpar sig fta väl i labratriemiljöer. För vissa behv kan även tillgång till pulversläckare rekmmenderas. För att minska skadr på dragskåp med tillhörande ventilatinssystem är det lämpligt att ett ventilatinsspjäll stänger vid brand. Detta medför vanligen att branden lätt kan släckas med t.ex. en klsyresläckare. För skåp med spilluppsamlingskärl sm begränsar avdunstningen blir temperaturstegringen så liten att spjällfunktinen är nödig. Även släckningen förenklas avsevärt med sådant kärl. Tillstånd För att kntrllera att kraven i lagstiftningen är uppfyllda, ch därmed att skyddet mt brand ch explsin är tillräckligt finns krav på att kmmunen ska kntrllera viss hantering genm en tillståndsprövning. 12 Tillstånd till hantering av brandfarliga varr krävs vid hantering av mer än 500 liter brandfarliga vätskr eller 250 liter brandfarliga gaser. För sklr är gränserna 100 liter brandfarlig vätska ch 2 liter brandfarlig gas. Om ett labratrium är en del av en annan verksamhet, t.ex. en industri, ska tillståndet mfatta verksamhetens ttala hantering. 13 Tillstånd söks hs kmmunen (vanligtvis räddningstjänsten). Blankett för ansökan finns fta på kmmunens hemsida. För att hantera en ansökan behöver kmmunen följande: Beskrivning av den planerade verksamheten Sammanställning av de brandfarliga varrnas namn, flampunkt (för brandfarliga vätskr) ch mängd i varje rum, cistern etc. Utredning m risker (se nedan) Karta sm visar labratriebyggnaden i förhållande till mgivande bebyggelse, vägar ch parkeringsplatser. Ritningar sm visar 12 Enligt 16 lagen (2010:1011) m brandfarliga ch explsiva varr. 13 Bestämmelser m tillstånd finns i MSB:s föreskrifter (MSBFS 2013:3) m tillstånd till hantering av brandfarliga gaser ch vätskr. Hanteringsplatser ch eventuell ledningsdragning för brandfarliga varr, rummens funktin, utrymningsvägar, brandcellsgränser ch ventilatinens utfrmning. Klassningsplaner med tillhörande dkumentatin (enligt SRVFS 2004:7) Sammanställda drift- ch underhållsinstruktiner (detta kan redvisas vid ett senare tillfälle, men innan verksamheten startar). Uppgift m föreståndare (detta kan redvisas vid ett senare tillfälle, men innan verksamheten startar). Underskrift behörig företrädare för verksamheten. Föreståndare I verksamheter med tillståndspliktig hantering av brandfarliga varr ska en eller flera föreståndare utses. Namn ch kntaktuppgifter ska anmälas till tillsynsmyndigheten (vanligtvis räddningstjänsten). Föreståndaren ska verka för att hanteringen bedrivs enligt gällande föreskrifter ch villkr. Föreståndaren har vanligtvis gda kunskaper ch erfarenhet av de varr sm hanteras ch riskerna sm hanteringen medför. Mer infrmatin m föreståndare finns i MSB:s publikatin Brandfarliga varr - Föreståndare. Utredning m risker Lagstiftningen kräver att de risker sm är förknippade med en verksamhet utreds 14. För labratrier utgör en sådan utredning underlag för utfrmning av lkaler ch arbetsinstruktiner. Utredningen mfattar lämpligen följande punkter: Hur man avser förvara de brandfarliga varrna på ett säkert sätt, t.ex. genm att följa de råd sm beskrivs van. Instruktiner sm gäller inför en labratin där brandfarliga varr ska användas. Hur labratriepersnal ch -elever infrmeras m vad sm gäller på labratriet med avseende på hantering av brandfarliga varr. Instruktiner för återkmmande kntrller, t.ex. av rörledningar med avseende på läckage ch att förvaring av brandfarliga varr sker på ett säkert sätt. Vilka åtgärder sm ska vidtas i händelse av brand. 14 Enligt 7 lagen (2010:1011) m brandfarliga ch explsiva varr. Nvember 2013 Enheten för brandskydd ch brandfarlig vara (7)

7 I labratrieverksamhet med ständiga förändringar, t.ex. vid frsknings- ch utvecklingsarbete, behöver en ny riskbedömning göras för nya labratiner. Om denna visar att riskbilden ändras kan åtgärder behöva vidtas. Föreståndaren ch berörd persnal deltar lämpligen i riskbedömningen. SS-EN (2006) Dragskåp Del 6: Dragskåp med variabelt luftflöde SS-EN (2012) Dragskåp Del 7: Dragskåp för hög syra- ch värmebelastning Bilaga 1: Referenser ch litteraturförteckning MSB:s föreskrifter m brandreaktiva varr Väteperxid, SÄIFS 1999:2 Organiska perxider, SÄIFS 1996:4 Ammniumnitrat, SÄIFS 1995:6 Lågnitrerad nitrcellulsa, SÄIFS 1989:5 Standarder ch handböcker Räddningsverkets handbk m explsinsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser ch vätskr, ktber 2004 Klassning av explsinsfarliga mråden, SEK Handbk 426. Innehåller eurpastandarden SS-EN (2009). Elinstallatiner i explsinsfarliga mråden, SEK Handbk 427. Innehåller eurpastandarderna SS- EN (2008) ch SS-EN (2007). SS-EN (2004) Brandsäkra förvaringsskåp för labratrier Del 1: Säkerhetsskåp för brandfarliga vätskr. SS-EN (2006) Brandsäkra förvaringsskåp för labratrier Del 2: Säkerhetsskåp för gasflaskr. SS-EN (2003) Dragskåp Del 1: Termer ch definitiner SS-EN (2003) Dragskåp Del 2: Krav på utförande ch funktin SS-EN (2004) Dragskåp Del 3: Typprvning SS-EN (2004) Dragskåp Del 4: Mätmetder för installatins- ch peridisk kntrll SS-EN (2006) Dragskåp Del 5: Rekmmendatiner för installatin ch underhåll Nvember 2013 Enheten för brandskydd ch brandfarlig vara (7)

Bostadsrättsföreningen Värjan

Bostadsrättsföreningen Värjan Viktig infrmatin m brandskyddet ch säkerheten i din bstad BRANDSKYDDSUTRUSTNING I BRF VÄRJAN Varje lägenhet i BRF värjan är utrustad med brandvarnare, brandsläckare ch brandfilt. Utrustningen tillhör lägenheten

Läs mer

BRANDFARLIGA VAROR Hantering på laboratorium

BRANDFARLIGA VAROR Hantering på laboratorium BRANDFARLIGA VAROR Hantering på labratrium Denna infrmatin visar hur brandfarliga gaser ch vätskr kan hanteras på labratrier på ett sätt sm uppfyller lagstiftningens krav. Utgångspunkten för denna infrmatin

Läs mer

Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011

Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011 Södra Älvsbrgs Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag m brandfarliga ch explsiva varr SFS 2010:1011 Blanketten skickas till: Tranem kmmun Medbrgarservice ch prcesstöd 514 80 Tranem Anvisningar

Läs mer

Ordningsföreskrifter för Brf. Flamingo senast ändrade den 4/12-2015

Ordningsföreskrifter för Brf. Flamingo senast ändrade den 4/12-2015 Ordningsföreskrifter för Brf. Flaming senast ändrade den 4/12-2015 Anmärkning: Brättshavarens ansvar för skötsel ch nrmalt underhåll av den egna lägenheten framgår av stadgarna. Ordningsföreskrifterna

Läs mer

Hantering av brandfarlig vara

Hantering av brandfarlig vara 1 (9) UMEÅ UNIVERSITET Lokalförsörjningsenheten Marie Adsten Hantering av brandfarlig vara Information om lagstiftning och vägledning för riskutredning och klassning 2005-09-07 2 (9) Innehåll Sammandrag

Läs mer

Information och anvisningar för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor i Uddevalla kommun

Information och anvisningar för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor i Uddevalla kommun Räddningstjänsten Uddevalla Information och anvisningar vid tillståndsansökan för brandfarliga varor BRANDFARLIGA VAROR. Information och anvisningar för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Gasol på restauranger Den vanligaste hanteringen av brandfarlig vara i restauranger är gasol. Gasolen används som bränsle till bl a gasolspisar. Det förekommer också gasol för uppvärmning av sk. terrassvärmare.

Läs mer

Bilaga B - Hantering av brandfarlig gas

Bilaga B - Hantering av brandfarlig gas Sida 1(7) Bilaga B - Hantering av brandfarlig gas Brandfarlig gas I skolan är det vanligast att det förekommer gasol. Vanligast är att gasolbehållarnas volym varierar från under litern upp till ett tiotals

Läs mer

Utformning av vattenmätareplats

Utformning av vattenmätareplats Datum: 2015-06-22 Sida: 1 (5) VA-avdelningen MTG Vattenmätare tillhandahålls ch inkpplas genm huvudmannens försrg. Vattenmätare ska vårdas väl ch skyddas mt frst ch åverkan enligt Allmänna bestämmelser

Läs mer

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för sklförvaltningen, Enköpings kmmun I min egenskap av rdförande i nämnden överför jag till dig sm förvaltningschef för sklförvaltningen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SANERING AV MIKROBIELLT SKADADE INOMHUSMILJÖER

RIKTLINJER FÖR SANERING AV MIKROBIELLT SKADADE INOMHUSMILJÖER RIKTLINJERNA HAR SOM SYFTE ATT BESKRIVA SANERINGSMETODER SOM: FÖRORD SYFTET MED RIKTLINJERNA ÄR EFFEKTIVA NÄR DET GÄLLER ATT AVLÄGSNA MIKROBIELLA FÖRORENINGAR MÖJLIGGÖR ATT BRUKARE OCH SANERINGSPERSONAL

Läs mer

Bensinstationshandboken i praktiken. 2009-04-23 BJÖRN HERLIN Enheten för brandskydd och brandfarliga vara

Bensinstationshandboken i praktiken. 2009-04-23 BJÖRN HERLIN Enheten för brandskydd och brandfarliga vara Bensinstationshandboken i praktiken 2009-04-23 BJÖRN HERLIN Enheten för brandskydd och brandfarliga vara Till vem riktar sig handboken Ackrediterade kontrollorgan Verksamhetsutövaren Föreståndaren Byggnadsnämnden

Läs mer

Innan du använde din Gear VR:

Innan du använde din Gear VR: * De här häls- ch säkerhetsvarningar uppdateras regelbundet för att säkerställa deras riktighet ch fullständighet. Besök culus.cm/warnings för den senaste versinen. HÄLSO- OCH SÄKERHETSVARNINGAR: Se till

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX Avfallsplan för Piteå Kmmun 2010 2020 Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljöknsekvensbeskrivning Antagen av kmmunfullmäktige 2010-XX-XX 1 Definitiner ch begrepp Miljöbedömning av planer ch prgram är den

Läs mer

FÖRVARING AV BRÄNSLEN

FÖRVARING AV BRÄNSLEN FÖRVARING AV BRÄNSLEN eldningsolja, diesel, gas med mera LBK:s rekommendation 11 PULVER PULVER GASOL PULVER Lantbrukets brandskyddskommitté Tfn 08-588 474 00 Brandskyddsföreningen Sverige Fax 08-662 35

Läs mer

BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat 2013-05-06 2014-06-11 Ämne Tillfälliga utomhusarrangemang

BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat 2013-05-06 2014-06-11 Ämne Tillfälliga utomhusarrangemang BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat 2013-05-06 2014-06-11 Ämne Tillfälliga utomhusarrangemang Räddningstjänstens Råd och anvisningar beskriver vår tolkning av tillämpliga lagar och regelverk som

Läs mer

Ansökan om handel med fyrverkerier. 1.Sökande. Faktureringsuppgifter om andra än ovan. Plats där försäljningen sker

Ansökan om handel med fyrverkerier. 1.Sökande. Faktureringsuppgifter om andra än ovan. Plats där försäljningen sker Plats för inkommandestämpel Ifylld blankett skickas till:,, Datum: 1.Sökande Verksamhetens namn (för fysisk person ange fullständigt namn) Ansökan om handel med fyrverkerier tillstånd till förvärv och

Läs mer

Vägledning tillståndsansökan brandfarlig vara

Vägledning tillståndsansökan brandfarlig vara INFORMATION 2010-10-26 Tekniska nämnden Vägledning tillståndsansökan brandfarlig vara En kort vägledning för handläggning av tillståndsärenden rörande brandfarlig vara. Ansökan om: Här kan sökanden kryssa

Läs mer

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig Tillgänglighet för ss, tillgängligt för dig Vilka är UA? Riksförbundet Unga Allergiker är en rganisatin för unga ch av unga sm finns till för att upplysa ch påverka, men framförallt för att inspirera,

Läs mer

Skisser, framtagning av bygglovshandlingar. Om certifiering finns även verka som kontrollansvarig vid bygget om sådan behövs.

Skisser, framtagning av bygglovshandlingar. Om certifiering finns även verka som kontrollansvarig vid bygget om sådan behövs. Nejlikan 10, Basvägen 8, 141 38 Huddinge. Kntaktuppgifter enligt Villaägarnas Bra byggare. Uppdraget Skisser, framtagning av bygglvshandlingar. Om certifiering finns även verka sm kntrllansvarig vid bygget

Läs mer

5-I-1-LIST. Beställningskod Foto Mått Antal per förpackning. PGWINCP(-)MD215 2 150 x 16 x 54 mm 1 (kniv + skena ingår)

5-I-1-LIST. Beställningskod Foto Mått Antal per förpackning. PGWINCP(-)MD215 2 150 x 16 x 54 mm 1 (kniv + skena ingår) Beställningskd Ft Mått Antal per förpackning PGWINCP(-)MD215 2 150 x 16 x 54 mm 1 (kniv + skena ingår) Prduktbeskrivning Listen med Inciz -teknik är en enkel lösning för att få en perfekt avslutning på

Läs mer

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc INSTRUKTIONER VID TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktiner brand vid tillfälliga övernattningar.dc Bakgrund När man bygger ett hus utfrmas brandskyddet utifrån

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor

Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor 1 (6) Ifylld blankett skickas till: Överkalix kommun Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor Denna ansökningsblankett kan användas för ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga

Läs mer

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner Integratinshandledning eped - Sid 1/13 Innehåll Syfte... 3 Terminlgi... 3 Bakgrund... 3 Innehåll... 4 Syfte med en läkemedelsinstruktin... 4 Hur är en läkemedelsinstruktin uppbyggd?... 4 Arbetsprcess inm

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Strukturplan Österport

Strukturplan Österport Gdkänd av Prgramnämnd Samhällsbyggnad 2012-03-06 SI101142 Anita Iversen Strukturplan Österprt Bakgrund Kmmunen vill att kvarteren Gasklckan ch Gasugnen på Öster mvandlas från industrimråde till att få

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Anslutning av mikroproduktion

Anslutning av mikroproduktion 2015-05-06 Trllhättan Anslutning av mikrprduktin Detta gäller när man vill ansluta mikrprduktin till Trllhättan Energi Elnät ch att prducera till egen förbrukning. Följande krav förutsätter att prduktinsanläggningen

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

Manus till presentationen. Vaccination mot HPV. Version 2015-03-31

Manus till presentationen. Vaccination mot HPV. Version 2015-03-31 Manus till presentatinen Vaccinatin mt HPV Versin 2015-03-31 Bild 1. Vaccinatin mt HPV Den 1 januari 2010 infördes ett nytt vaccin i det svenska vaccinatinsprgrammet för barn. Flickr födda 1999 eller senare

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F)

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F) EXEMPEL 1 Infrmatinssäkerhetsinstruktin: Förvaltning (Infsäk F) Innehållsförteckning 1 INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2 ORGANISATION OCH ANSVAR...2 2.1 LEDNINGEN...2 2.2 IT-BEREDNINGSGRUPP...2

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

~o ] o. Information och exempelritningar för nybyggnad av en bostadshus. FASAD MOT SYDVÄST CENTRt) SEKTIDN A - A --- ----

~o ] o. Information och exempelritningar för nybyggnad av en bostadshus. FASAD MOT SYDVÄST CENTRt) SEKTIDN A - A --- ---- Infrmatin ch exempelritningar för nybyggnad av en bstadshus ~ ] VARDAGSRUM 19.5 M2 MATPL ATS 18.9 M2 F ---- --- FASAD MOT SYDVÄST CENTRt) KöK 10.4 M2 SEKTIDN A - A Utgiven i samarbete mellan kmmuner ch

Läs mer

ÄR DITT HEM ELSÄKERT?

ÄR DITT HEM ELSÄKERT? ÄR DITT HEM ELSÄKERT? Det här frmuläret hjälper dig att kntrllera hur elsäkert ditt hem är. Gå igenm punkterna i checklistan ch markera vad sm är bra ch vad sm behöver åtgärdas. ELCENTRALEN Elcentralen,

Läs mer

Krav på installationsplatsen

Krav på installationsplatsen Krav på installatinsplatsen MEDIVATORS, RAPICIDE ch ADVANTAGE är registrerade varumärken sm tillhör Medivatrs Inc. ADASPOR är ett registrerat varumärke sm tillhör Medivatrs Inc. Windws är ett registrerat

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 174/14 2014-11-26 Sbn 10 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 174/14 2014-11-26 Sbn 10 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 174/14 2014-11-26 Sbn 10 1 T A X A för Härjedalens kmmuns allmänna vatten- ch avlppsanläggning. Huvudman för den allmänna vatten- ch avlppsanläggningen

Läs mer

Anslutningsavtal för fiberinkoppling till fastighet

Anslutningsavtal för fiberinkoppling till fastighet 1(3) Anslutningsavtal för fiberinkppling till fastighet Genm detta avtal, sm är upprättat mellan Kramfrs Mediateknik AB ch (nedan kallad fastighetsägaren) ch Mediateknik AB, rganisatinsnummer: 556534-3562

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

AMP - GUIDEN. AMP guiden är ett verktyg och hjälpmedel för att ta fram arbetsmiljöplaner. 2010-01-30

AMP - GUIDEN. AMP guiden är ett verktyg och hjälpmedel för att ta fram arbetsmiljöplaner. 2010-01-30 AMP - GUIDEN AMP guiden är ett verktyg ch hjälpmedel för att ta fram arbetsmiljöplaner. 2010-01-30 Källa: Detta material är hämtat från SBUF, www.ampguiden.net Reviderad: 0000-00-00 2 A M P - G U I D E

Läs mer

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Brschyren är i A5-frmat det innebär att när du skrivit ut den så skall sidrna bara vikas ihp på mitten ch häftas. Du måste skriva ut dubbelsidigt för

Läs mer

Seglarskolehandbok för RÖSS:are

Seglarskolehandbok för RÖSS:are Seglarsklehandbk för RÖSS:are Målet med RÖSS seglarskla är att alla ska tycka att segling är rligt ch känna sig trygga ch vilja frtsätta segla! På seglarsklan lära du dig grunderna i segling ch det har

Läs mer

BRANDFARLIGA VAROR Kontroll av gasolcisterner

BRANDFARLIGA VAROR Kontroll av gasolcisterner BRANDFARLIGA VAROR Kontroll av gasolcisterner Denna information riktar sig till för dig som ska handlägga tillstånds- eller tillsynsärenden för gasolanläggningar med cisterner. Det är viktigt att avstånd

Läs mer

Laboration 1: Kalorimetrisk bestämning av neutralisationsentalpi

Laboration 1: Kalorimetrisk bestämning av neutralisationsentalpi LINKÖPINGS UNIVERSITET 2013-10-03 Avd för kemi, IFM Fysikalisk kemi Labratin 1: Kalrimetrisk bestämning av neutralisatinsentalpi Labratin 1: Kalrimetrisk bestämning av neutralisatinsentalpi Uppgift: 1.

Läs mer

Fältmeddelande (återkallelse)

Fältmeddelande (återkallelse) Kundkdnummer: «Custmer_Cde» «CUSTOMER_NAME» «ADDRESS» «CITY», «STATE», «CODE» «COUNTRY» Till: Riskansvariga Till: Referens: Fältmeddelande (återkallelse) 2921578: 2921578-7/29/2011-001-C 29 juli 2011 Riskansvariga,

Läs mer

Utfärdandedatum 2002 06 06

Utfärdandedatum 2002 06 06 Decrative atings VARUINFORMATION 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OH FÖRETAGET ARALDIT PROFESSIONAL, BAS Kem/tekn prduktbenämning Epxilim, 2 kmp Utfärdare/kntaktpers/avd Anna de Verdier Telefn vid nödsituatin

Läs mer

Gasol för hem- och fritidsmiljö

Gasol för hem- och fritidsmiljö Gasol för hem- och fritidsmiljö Foto: Scanpix Inledning Varje år inträffar ett antal olyckor i samband med att privatpersoner använder gasol. De flesta tillbud sker vid användning av gasolgrillar, men

Läs mer

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg Lkalt LP- arbete: från nrm till levande verktyg LPstöd2016 Februari 2015 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen Grunderna för lärplanen Grunderna för lärplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (Offentlig defibrillator) Programvaruuppgradering

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (Offentlig defibrillator) Programvaruuppgradering VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE HeartSine Technlgies samaritan PAD 500P (Offentlig defibrillatr) Prgramvaruuppgradering Bästa ägare till samaritan PAD 500P, Anledningen till att du får detta brev är att HeartSine

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Prjektrapprt Genmbrttsprgram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 68 Avdelning 90 ch akutmttagningen, Säters Sjukhus, Allmänpsykiatriska kliniken Falun ch Säter, Landstinget Dalarna. Deltagande team Ann-Chaltte

Läs mer

3. Checklista för upphandling av översiktlig markundersökning med förenklad riskbedömning samt option på geoteknik

3. Checklista för upphandling av översiktlig markundersökning med förenklad riskbedömning samt option på geoteknik Malmö stad 2011-03-24 Rev. 2012-09-21 3. Checklista för upphandling av översiktlig markundersökning med förenklad riskbedömning samt ptin på geteknik Syfte/innehåll översiktlig markundersökning: Avgöra

Läs mer

Sprängämnesinspektionens författningssamling

Sprängämnesinspektionens författningssamling TANKFORDON, FARTYG Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1990:2) om hantering av brandfarliga gaser och vätskor i anslutning till vissa transportmedel med ändringar i SÄIFS 1995:4 Sprängämnesinspektionens

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete i Brf Gjutaren 16

Systematiskt brandskyddsarbete i Brf Gjutaren 16 1 Stockholm i februari 2011 Systematiskt brandskyddsarbete i Brf Gjutaren 16 Bakgrund Statens räddningsverk meddelade 2001 att systematiskt brandskyddsarbete ska bedrivas i de flesta verksamheter. Som

Läs mer

HANTERING AV BRANDFARLIG BIOGRAFFILM. Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1989:4) om hantering av brandfarlig biograffilm

HANTERING AV BRANDFARLIG BIOGRAFFILM. Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1989:4) om hantering av brandfarlig biograffilm HANTERING AV BRANDFARLIG BIOGRAFFILM Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1989:4) om hantering av brandfarlig biograffilm Sprängämnesinspektionens författningssamling Sprängämnesinspektionens föreskrifter

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Miljöavdelningen informerar om: Egenkontroll. på förskolor och skolor enligt Miljöbalken 2011-01-25

Miljöavdelningen informerar om: Egenkontroll. på förskolor och skolor enligt Miljöbalken 2011-01-25 Miljöavdelningen infrmerar m: Egenkntrll på försklr ch sklr enligt Miljöbalken 2011-01-25 Varför ska en egenkntrll finnas? Eftersm lkaler för sklr, försklr ch fritidshem är anmälningspliktiga enligt miljöbalken

Läs mer

INSTRUKTION EXPLOSIV VARA 1

INSTRUKTION EXPLOSIV VARA 1 EXPLOSIV VR 1 Så här fyller du i tillståndsansökan för explosiva varor Här får du information om hur du fyller i blanketten för tillståndsansökan. eskrivningen följer ansökningsblanketten punkt för punkt.

Läs mer

Anslutningsavtal för fiberinkoppling till fastighet

Anslutningsavtal för fiberinkoppling till fastighet 1(3) Anslutningsavtal för fiberinkppling till fastighet (Klckestrand) Genm detta Avtal, sm är upprättat mellan (nedan kallad Fastighetsägaren) ch Kramfrs Mediateknik AB, rganisatinsnummer: 556534-3562

Läs mer

Tjänstebeskrivning. Tjänsteöversikt. Omfattning för Copilot Optimize-tjänster. Co ilot Optimize CAA-1000. Omfattning

Tjänstebeskrivning. Tjänsteöversikt. Omfattning för Copilot Optimize-tjänster. Co ilot Optimize CAA-1000. Omfattning Tjänstebeskrivning C ilt Optimize CAA-1000 Tjänsteöversikt Denna Tjänstebeskrivning ("Tjänstebeskrivningen") ingås mellan dig, kunden, ("dig" eller "Kunden") ch den Dell-enhet sm identifierats på din faktura

Läs mer

Luftströmning i byggnadskonstruktioner

Luftströmning i byggnadskonstruktioner Luftströmning i byggnadsknstruktiner Lars Jensen Avdelningen för installatinsteknik Institutinen för bygg- ch miljöteknlgi Lunds tekniska högskla Lunds universitet, 27 Rapprt TVIT--7/72 Lunds Universitet

Läs mer

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Västra Bagarmssens försklr Likabehandlingsplan Sida 1 (9) 2015-09-05 Västra Bagarmssens försklr Bx 51 17 121 17 Jhanneshv Telefn 08-50815000 stckhlm.se Sida 2 (9) Vår likabehandlingsvisin

Läs mer

Brandskydd på byggarbetsplats Checklista och kontrollpunkter

Brandskydd på byggarbetsplats Checklista och kontrollpunkter SP Kontenta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Brandskydd på byggarbetsplats Checklista och kontrollpunkter Brandskydd på byggarbetsplats Checklista och kontrollpunkter Denna skrift är en kortversion

Läs mer

Anvisningar för installation av CEmärkta

Anvisningar för installation av CEmärkta Anvisningar för installation av CEmärkta gasapparater med effekt högst 100 kw 2003-03-06 Svenska Gasföreningen Box 49134 (S:t Eriksgatan 44) 100 29 Stockholm Tel: 08-692 18 40 Fax: 08-654 46 15 info@gasforeningen.se

Läs mer

Brf Herden 8 www.brfherden.se www.sbc.se/herden8

Brf Herden 8 www.brfherden.se www.sbc.se/herden8 Infrmatin till alla hyresgäster ch bstadsrättsinnehavare Oktber 2013 Innehåll Balkngerna en lägesrapprt Källarrensning cntainer på gården helgen 9-10 nvember Kallt i lägenheten Cyklar Inget 20-årsjubileum

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Brandfarlig vara, information och ärendegång

Brandfarlig vara, information och ärendegång Brandfarlig vara, information och ärendegång I samband med ansökan måste handlingar bifogas för att möjliggöra en behandling av ärendet. I punkt 1-10 beskrivs aktuella handlingar som kan bifogas ansökan.

Läs mer

Nedanstående dokument utgör en sammanfattande kunskapsöversikt vid handläggning av torra ögon.

Nedanstående dokument utgör en sammanfattande kunskapsöversikt vid handläggning av torra ögon. Phjanen Per 1 av 11 Nedanstående dkument utgör en sammanfattande kunskapsöversikt vid handläggning av trra ögn. För detaljinfrmatin följ länkarna via innehållsförteckning enligt nedan. Innehåll Trra ögn

Läs mer

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassningar och avsteg för tillfälliga anläggningsboenden; BFS 2016:xx Utkom från trycket den 0 månad

Läs mer

Försäkring. Tillfälligt boende för flyktingar

Försäkring. Tillfälligt boende för flyktingar Försäkring Tillfälligt boende för flyktingar Enorma mängder människor är på flykt i världen och många söker sig till Sverige i hopp om att finna en tryggare tillvaro. Detta skapar ett akut behov av boende

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kommunfullmäktige. Datum 2011-10-28

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kommunfullmäktige. Datum 2011-10-28 ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkmma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kmmunfullmäktige Köpare Ängelhlms kmmun, rg.nr 212000-0977 Sista anbudsdag 2010-11-16 Anbudet ska vara giltigt till 2012-01-31

Läs mer

Plan för specialundervisningen

Plan för specialundervisningen Plan för specialundervisningen Lvisa, Lappträsk ch Mörskm Uppdaterad augusti 2008 PLAN FÖR SPECIALUNDERVISNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GRUNDERNA FÖR HUR SPECIALUNDERVISNINGEN ORDNAS... 2 1.1 Stadganden

Läs mer

BRANDFARLIGA VAROR Gasol i restauranger

BRANDFARLIGA VAROR Gasol i restauranger BRANDFARLIGA VAROR Gasol i restauranger Denna information riktar sig till dig som hanterar gasol i din restaurang, och visar hur du installerar och driver en gasolinstallation som uppfyller kraven i lag

Läs mer

Brandfarliga varor på laboratorium

Brandfarliga varor på laboratorium I N F O R M AT I O N F R Å N R Ä D D N I N G S V E R K E T N R 1 / 2 0 0 5 Brandfarliga varor på laboratorium Inledning Lagen (1988:868) och förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014)

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Ny diskrimineringslag Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) Lagens syfte (1 ) Lagens tillämpningsmråde (2 ) Den nya diskrimineringslagen, sm trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

Bensinstationshandboken mars 2015. Några nyheter: Stationsbyggnad Containerstationer Sjömackar

Bensinstationshandboken mars 2015. Några nyheter: Stationsbyggnad Containerstationer Sjömackar Bensinstationshandboken mars 2015 Några nyheter: Stationsbyggnad Containerstationer Sjömackar Revisionsorsaker Ny LBE/FBE 2010 Föreskriftsändringar Ändrad terminologi Samhällsutveckling Ändrade organisatoriska

Läs mer

BRANDFARLIGA VAROR Gasol i skolor

BRANDFARLIGA VAROR Gasol i skolor BRANDFARLIGA VAROR Gasol i skolor Denna information riktar sig till dig som hanterar gasol inom en skolverksamhet, och visar hur du installerar och driver en gasolinstallation som uppfyller kraven i lag

Läs mer

LAGSTIFTNING DESSA GÄLLER ALLTID

LAGSTIFTNING DESSA GÄLLER ALLTID LAGSTIFTNING UTGÖRS AV: Lagar Förordningar Föreskrifter TAS FRAM AV: Riksdagen Regeringen Myndigheter DESSA GÄLLER ALLTID Anna Berggren Mobil: 073-50 200 95 Kneippgatan 2 anna.berggren@nitoveskonsulterna.com

Läs mer

BRANDFARLIGA VAROR Gasol i restauranger

BRANDFARLIGA VAROR Gasol i restauranger BRANDFARLIGA VAROR Gasol i restauranger Denna information riktar sig till dig som hanterar gasol i din restaurang, och visar hur du installerar och driver en gasolinstallation som uppfyller kraven i lag

Läs mer

MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU

MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU OBS! Detta är inte en ansökningsblankett. Det är en bilaga, sm bifgas till ansökan sm görs på www.antagning.se För sökande till Psykterapeutprgrammet

Läs mer

Brandskydd i kulturhistoriskt värdefull trähusbebyggelse

Brandskydd i kulturhistoriskt värdefull trähusbebyggelse Upprättad av Staffan Rystedt Christer Dahlberg Johan Wendt Beslutad Bo Carlsson, 2014 10 27 Giltig t.o.m. 2016 12 31 Revideringsdatum 2014 05 15, Cd, Jwt Råd och anvisning nr: 114 Brandskydd i kulturhistoriskt

Läs mer

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun 2014 04 17 Till samtliga partier representerade med kmmunalråd i Uppsala kmmun I Uppsala finns ett starkt engagemang för natur ch miljö. Naturskyddsföreningen Uppsala har över 6000 medlemmar ch vill bidra

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.9.2014 SWD(2014) 284 draft ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Handbk m skenäktenskap mellan EU-medbrgare ch tredjelandsmedbrgare inm ramen för EU-lagstiftningen

Läs mer

Brf Herden 8 www.brfherden8.se

Brf Herden 8 www.brfherden8.se Infrmatin till alla hyresgäster ch bstadsrättsinnehavare April 2010 Innehåll Besiktningen av samtliga lägenheter resultatet? Vattenskadan på Arbetargatan 27 (dagis) Våren ska firas krvgrillning trsdag

Läs mer

Driftmiljöer inom elområdet

Driftmiljöer inom elområdet 2003-10-10 Sida 1 (9) AFEL *AF EL -* Driftmiljöer inom elområdet Innehållsförteckning 1 Driftmiljöer i Försvarsmakten... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte... 2 1.3 Ordförklaringar... 3 2 Förtydliganden av

Läs mer

Tillfällig förläggning Riktlinjer utfärdade av Nerikes Brandkår 2010-10-19

Tillfällig förläggning Riktlinjer utfärdade av Nerikes Brandkår 2010-10-19 Sida 1 av 8 Riktlinjer gällande tillfällig förläggning inom skol-, fritids- och liknande anläggningar. Detta dokument är framtaget av Nerikes Brandkår och innehåller de riktlinjer om skäligt brandskydd

Läs mer

Handbok brandskydd Författare: Andreas Eiman Mars 2011

Handbok brandskydd Författare: Andreas Eiman Mars 2011 Handbok brandskydd Författare: Andreas Eiman Mars 2011 Om det börjar brinna OBS! Ordningen nedan är ett förslag; använd sunt förnuft i varje situation! Om branden är liten - släck den direkt! Rädda Rädda

Läs mer

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i Föredragen av Nurttila Annika Sida/sidr 1 / 7 Prducenter: anvisning m hur checklistan för kntrll av planen för egenkntrll ch hur denna Syftet med kntrllen är att utreda m prducenten i sin plan för egenkntrll

Läs mer

ATT PLANERA, UTFÖRA & DRIFTA ARKIVLOKALER. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT PLANERA, UTFÖRA & DRIFTA ARKIVLOKALER. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT PLANERA, UTFÖRA & DRIFTA ARKIVLOKALER en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att leverera arkivhandlingar Att fastställa arkivansvar

Läs mer

Så fyller du i ansökan om andrahandsuthyrning:

Så fyller du i ansökan om andrahandsuthyrning: Så fyller du i ansökan m andrahandsuthyrning: Tänk på att en kmplett ansökan måste innehålla blanketterna Ansökan m andrahandsuthyrning (alternativt Ansökan m enkel andrahandsuthyrning) samt Avtal m andrahandsuthyrning.

Läs mer

Ansökan om nytt tillstånd till hantering av brandfarliga varor

Ansökan om nytt tillstånd till hantering av brandfarliga varor LULEÅ KOMMUN ANSÖKAN OM TILLSTÅND 1 (6) Ifylld blankett skickas till: Luleå kommun Skomakargatan 35 972 41 Luleå Ansökan om nytt tillstånd till hantering av brandfarliga varor Denna ansökningsblankett

Läs mer

Brandsäker camping. Tips och råd till dig som campinggäst

Brandsäker camping. Tips och råd till dig som campinggäst Brandsäker camping Tips och råd till dig som campinggäst Minska risken för brand Husvagnar och tält brinner snabbt ofta är branden över på några minuter. Som campinggäst måste du hjälpa till att minska

Läs mer

Ordningsregler vid tillfällig övernattning

Ordningsregler vid tillfällig övernattning Ordningsregler vid tillfällig övernattning Olika grupper övernattar ibland i lokaler som inte är avsedda för detta. Det kan vara skolsalar, idrottshallar eller liknande. Det byggnadstekniska brandskyddet

Läs mer

ELSÄKERHETSGUIDE o o

ELSÄKERHETSGUIDE o o ÄR DITT HEM ELSÄKERT? Det här frmuläret hjälper dig att kntrllera hur elsäkert ditt hem är. Gå igenm punkterna i checklistan ch markera vad sm är bra ch vad sm behöver åtgärdas. ELCENTRALEN Elcentralen,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Innehåll enligt Europaparlamentets och -rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel.

SÄKERHETSDATABLAD. Innehåll enligt Europaparlamentets och -rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel. SÄKERHETSDATABLAD Revisin nr 1, 2006-07-10 1. Prduktidentifiering ch företag Handelsnamn: Bsch altantvättmedel F 016 800 237 0,5 l Användningsmråde: Sten- ch trärengöring. Prdukt lämplig för rengöring

Läs mer