Ansökan tillstånd Explosiv vara - enligt lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan tillstånd Explosiv vara - enligt lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011"
  • Dan Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 lanketten skickas till: Tranem kmmun Medbrgarservice ch prcesstöd Tranem 1. nsökan avser nsökan tillstånd Explsiv vara - enligt lag m brandfarliga ch explsiva varr SFS 2010:1011 Typ av ansökan, Kryssa för ett eller flera alternativ Nytt tillstånd nvisningar till hur du fyller i blanketten finns på sidan 6. Förlängning av bef. tillstånd med diarienummer Övertagande av bef. tillstånd med diarienummer Kmplettering av bef. tillstånd med diarienummer Typ av tillståndsansökan, Kryssa för ett eller flera alternativ Förvärv Förvaring Handel Överföring Gdkännande föreståndare 2. llmänna uppgifter Sökande Företagets eller persnens namn (för fysisk persn anges fullständigt namn) Persn-/Organisatinsnr (10 siffrr) Pstadress (för den fysiska eller juridiska persnen van) Kntaktpersn/er Namn E-pstadress Telefn dagtid (inkl. riktnummer) Mbiltelefn 1

2 3. Typ ch mängd nge typ av vara inklusive riskgrupp ch samhanteringsgrupp. Om ansökan även gäller förvaring eller handel, ange största mängd (nettvikt) av varje varuslag sm ska förvaras/finnas till försäljning samtidigt. Kan även lämnas sm en bilaga. Typ av explsiv vara Riskgrupp ch samhanteringsgrupp Största mängd vid förvaring ch handel Typ av hantering Förvärv Förvaring Handel Överföring Sprängämne kg Sprängkapslar st Detnerande stubin kg Krutstubin kg Pyrtekniska artiklar kg Pyrteknisk utrustning för frdn (PU) st Röksvagt krut kg mmunitin kg Svartkrut kg Tändhattar st nnat, ange vad nnat, ange vad 4. Förvaring/Försäljning Om ansökan enbart gäller förvaring i annans förråd ch inte försäljning, gäller följande: Under rubrik 4 fyller du enbart i rutr markerade med. Förvaringens/försäljningens läge Fastighetsbeteckning Diarie- eller ärendenummer för redan giltigt tillstånd (fylls enbart i m du söker för förvaring i annans förråd) Fastighetsadress Fastighetsägare Krt beskrivning av verksamhet där förvaring/försäljning ska ske (kan ckså lämnas på bilaga): 2

3 Plats för förvärv/förvaring/handel utmhus i -byggnad i -byggnad i C-byggnad Krt beskrivning av mgivning där förvaring/handel ska bedrivas: Krt beskrivning av den planerade hanteringen av explsiv vara (kan även lämnas på bilaga): Förvaringens utfrmning Förrådets placering friliggande förråd i mark i bstad i byggnad med annan verksamhet, ange vad: På tillfällig plats: vid anläggningsarbete van mark vid anläggningsarbete i mark Om förrådet är flyttbart, ange för hur lång tid det behövs för verksamheten (datum fr..m. t..m.) vstånd I tabell nedan, fyll i krtaste avstånd, där så är relevant, till skyddsbjekt. (Skyddsbjekten ska även markeras i bifgad karta över mrådet.) Skyddsbjekten indelas i huvudgrupp I, II ch III. Huvudgrupp 1 (Plats där fler än 10 persner vanligen vistas) m Huvudgrupp 2 (Plats där 10 persner eller färre vanligen vistas) m Huvudgrupp 3 (Trafikled eller större farled) m nnat, större skyddsbjekt, t ex skla, sjukhus (ange vad), m Kraftledning med kv spänning, m Tillgreppsskydd erende på förrådets begärlighetsgrad ställs lika krav på knstruktin. Förrådet är: knstruerat att uppfylla en säkerhetsnivå mtsvarande EN1143 eller mtsvarande krav i Turkiet (för explsiva varr i begärlighetsgrad ). Kpia på certifiering, gdkännande från Sprängämnesinspektinen eller annat dkument sm visar att förrådet uppfyller kraven ska bifgas. knstruerat att uppfylla en säkerhetsnivå mtsvarande SS 3492 eller mtsvarande krav i annan stat inm EES eller Turkiet (för explsiva varr i begärlighetsgrad ). Kpia på certifiering, gdkännande från Sprängämnesinspektinen eller annat dkument sm visar att förrådet uppfyller kraven ska bifgas. försett med hänglås ch beslag i minst hänglåsklass 2 enligt Svenska Stöldskyddsföreningens nrm SSF 200:4, eller mtsvarande krav i annan stat inm EES eller Turkiet, alternativt ett plåtskåp med trepunktslås eller mtsvarande (för explsiva varr i begärlighetsgrad C). Knstruerat på annat sätt sm enligt sökanden uppfyller kraven på tillträdesskydd enligt van. En beskrivning av förrådet ska bifgas, utfrmad enligt instruktin i ilagr. Försäljningens utfrmning Teknisk beskrivning av hur försäljningsplatsen är uppbyggd ch utfrmad. (Kan lämnas sm en bilaga). Försäljningsplatsens lkalisering ska framgå på planskissen sm bifgas. 3

4 5. Överföring Om sökanden sedan tidigare har giltigt tillstånd till förvärv, förvaring av eller handel med explsiva varr ska kpia på detta bifgas Enstaka överföring till förråd till arbetsplats Typ av vara Riskgrupp ch samhanteringsgrupp Mängd Återkmmande överföring till förråd till arbetsplats Typ av vara Riskgrupp ch samhanteringsgrupp Största årliga mängd 6. Föreståndare Minst två föreståndare krävs för respektive typ av hantering. Samma föreståndare får ansvara för förvärv, förvaring, handel ch överföring. Om fler än två föreståndare utses kan uppgifterna lämnas sm en bilaga. Dkument sm visar persnens kmpetens ch lämplighet sm föreståndare samt föreståndarens ansvarsmråde ch befgenheter bifgas ansökan, utfrmade enligt 7 nvisningar till ilagr. Föreståndare 1 Fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras Pstadress (privat) Persnnr (10 siffrr) Telefn privat Mbil privat Telefn arbete Mbil arbete Föreståndare för förvärv förvaring handel överföring Föreståndares underskrift Föreståndare 2 Fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras Persnnr (10 siffrr) 4

5 Pstadress (privat) Telefn privat Mbil privat Telefn arbete Mbil arbete Föreståndare för förvärv förvaring handel överföring Föreståndares underskrift Föreståndare 3 Fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras Persnnr (10 siffrr) Pstadress (privat) Telefn privat Mbil privat Telefn arbete Mbil arbete Föreståndare för förvärv förvaring handel överföring Föreståndares underskrift Föreståndare 4 Fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras Persnnr (10 siffrr) Pstadress (privat) Telefn privat Mbil privat Telefn arbete Mbil arbete Föreståndare för förvärv förvaring handel överföring Föreståndares underskrift 7. ilagr ilagr krävs för att erhålla ett tillräckligt underlag för handläggningen av ansökan. Se 5 nvisning ilagr för mer infrmatin m bilagrna. nge vilka bilagr sm bifgas eskrivning av verksamheten Karta över mrådet Planskiss av anläggningsmråde Ftgrafier Varuförteckning Intyg Tillgreppsskydd Teknisk beskrivning av förråd Klassningsplan Teknisk beskrivning av försäljningsplats Prtkll elbesiktning Utbildningsbevis föreståndare Tidigare giltigt tillstånd Dispnering i förråd Riskutredning/riskanalys Strykande av föreståndarkmpetens annat, ange vad annat, ange vad Namnförtydligande Ort Datum Signatur 5

6 6

7 nvisning för ifyllnad av blankett 1. nvisning till nsökan avser Typ av ansökan Nytt tillstånd Väljs m verksamheten inte har någt tillstånd för explsiv vara sedan tidigare Förlängning av bef. tillstånd med diarienummer Väljs m verksamheten har ett befintligt tillstånd sm ska förlängas. nge diarienummer för detta tillstånd. Övertagande av bef. tillstånd med diarienummer Väljs m befintligt tillstånd ska byta innehavare. nge diarienummer för detta tillstånd. Kmplettering av bef. tillstånd med diarienummer Väljs m verksamheten har ett befintligt tillstånd sm behöver utökas med mer explsiv vara. nge diarienummer för detta tillstånd. De tre alternativen förlängning, övertagande ch kmplettering av befintligt tillstånd kan kmbineras. Typ av tillståndsansökan Markera den/de alternativ sm ansökan berör Förvärv Förvaring Handel Överföring Gdkännande föreståndare Två alternativ: 1) Explsiv vara köps ch förbrukas direkt, t ex vid sprängarbete, utan att först förvara varan. Då behövs inget förråd. 2) Varr köps ch läggs i förråd för framtida användning. Vid innehav av förråd där explsivvara förvaras. Kryssas m handel ska bedrivas med explsiva varr t.ex. en vapenhandlare sm säljer ammunitin ch företag sm säjer fyrverkerier. Den sm köper explsiva varr ska söka överföringstillstånd för att få överföra varrna från säljaren till förråd eller direkt till arbetsplats m varrna ska förbrukas samma dag. Föreståndare till hantering av explsiv vara ska gdkännas av tillståndsmyndigheten. Det finns därför fta ett behv av att ansöka m gdkännande av föreståndade. 7

8 2. nvisning till llmänna uppgifter Sökande Under sökande ska enbart uppgifter sm gäller den juridiska eller fysiska persn (sm kan förvärva rättigheter ch ikläda sig skyldigheter enligt eventuellt tillstånd) anges. Uppgifter för kntaktpersn ch plats för hantering anges senare i blanketten. Kntaktpersn/er Uppgifter till den persn/ de persner sm ska vara kntaktpersn mt myndighet sm handlägger tillståndsansökan. Ska vara fysisk/a persn/er. 3. nvisning till Typ ch mängd Under Typ av explsiv vara anges vilken explsiv vara sm det söks för. Riskgrupp ch samhanteringsgrupp ska anges för respektive vara. Dessa kan variera berende på m förpackningen är bruten eller inte. nge de uppgifter sm blir aktuell för den planerade hanteringen. Riskgrupper 1.1 Ämnen ch föremål med risk för massexplsin (en massexplsin är en explsin sm påverkar så gtt sm hela lasten praktiskt taget samtidigt). 1.2 Ämnen ch föremål med risk för splitter ch kaststycken men inte för massexplsin 1.3 Ämnen eller föremål med risk för brand, ch mindre risk för tryckvåg, splitter ch kaststycken men inte massexplsin, (a) vars förbränning ger upphv till avsevärd strålningsvärme, eller (b) vilka brinner efter varandra ch ger upphv till mindre verkan genm tryckvåg eller splitter ch kaststycken. 1.4 Ämnen ch föremål med endast betydlig explsinsrisk i händelse av antändning eller initiering under transprt. Verkningarna är i strt sett begränsade till kllit ch det kan inte förväntas splitter av betydande strlek eller utbredning. rand utifrån får inte rsaka praktiskt taget samtidig explsin av så gtt sm hela kllits innehåll 1.5 Mycket känsliga ämnen med risk för massexplsin men med mycket liten sannlikhet för initiering eller för övergång från brand till detnatin under nrmala transprtförhållanden. Ett minimikrav är att de inte får expldera vid test med yttre brand. 1.6 Extremt känsliga föremål utan risk för massexplsin. Föremålen innehåller endast extremt känsliga detnerande ämnen ch där sannlikheten för avsiktlig antändning eller utbredning är försumbar. Samhanteringsgrupper. Tändämne. Föremål sm innehåller tändämne ch färre än två effektiva säkerhetsanrdningar. Vissa föremål såsm sprängkapslar, apterade sprängkapslar ch tändhattar ingår, även m de inte innehåller någt tändämne. C. Krut (utm svartkrut) eller annat deflagrerande explsivämne eller föremål sm innehåller sådant explsivämne. D. Sprängämne, svartkrut eller föremål sm innehåller sprängämne, i samtliga fall utan tändsystem ch utan drivladdning, eller föremål sm innehåller tändämne ch sm har två eller fler effektiva säkringsanrdningar. E. Föremål sm innehåller sprängämne utan tändsystem, men med drivladdning (annan än sådan sm innehåller en brandfarlig vätska eller gel eller hypergla vätskr). 8

9 F. Föremål sm innehåller sprängämne med eget tändsystem, med drivladdning (annan än sådan sm innehåller brandfarlig vätska eller gel eller hypergla vätskr eller utan drivladdning). G. Pyrteknisk sats, eller föremål innehållande pyrteknisk sats, eller föremål sm innehåller både explsivämne ch lyssats, brandsats, tårgassats eller röksats (utm föremål sm aktiveras av vatten eller innehåller vit fsfr, fsfider, pyrfrt ämne, brandfarlig vätska eller gel eller hypergla vätskr). H. Föremål sm innehåller både explsivämne ch vit fsfr. J. Föremål sm innehåller både explsivämne ch brandfarlig vätska eller gel. K. Föremål sm innehåller både explsivämne ch giftigt kemiskt medel. L. Explsivämne eller föremål sm innehåller explsivämne med särskild risk (t.ex berende på aktivering vid kntakt med vatten eller på närvar av hypergla vätskr, fsfider eller pyrfrt ämne), sm kräver separatin av varje enskilt slag. N. Föremål sm endast innehåller extremt känsliga detnerande ämnen. S. Ämnen eller föremål så förpackade eller utfrmade att all verkan genm vådatändning, avsiktlig initiering eller avsiktlig funktin begränsas till kllit, såvida inte kllit har skadats av brand. I så fall är dck all verkan av tryckvåg eller splitter ch kaststycken så begränsad att brandbekämpning eller andra nödåtgärder i kllits medelbara närhet inte väsentligt inskränks eller förhindras. Största mängd nge den största mängd sm ska förvaras samtidigt. Ska den explsiva varan inte förvaras, men säljas, ange den största mängden sm ska vara till försäljning samtidigt. Typ av hantering De lika typerna av explsiv vara kan planeras att hanteras på lika sätt. Kryssa för de alternativ av förvärv, förvaring, handel ch överföring sm är aktuellt för respektive explsiv vara. 4. nvisning till Förvaring/Försäljning Farvaringens/försäljningens läge Fastighetsbeteckning beteckningen på den/de fastighet/er där förvaring/ handel ska bedrivas. Stadsbyggnadskntret eller mtsvarande har uppgifter m denna. Fastighetsadress Fastighetsägare Krt Verksamhetsbeskrivning -byggnad dress på den fastighet där förvaring/handel ska bedrivas. Den juridiska eller fysiska persn sm äger fastigheten. vser att beskriva den verksamhet sm i huvudsak bedrivs på hanteringsstället. Dessutm på vilket sätt den explsiva varan knyts till denna verksamhet. yggnad där människr br samt byggnad i vilken det vanligen vistas människr sm saknar anledning att känna till förekmmande hantering av explsiva varr. Hit hör bstadshus, htell, sjukhus, kntrshus, varuhus, restaurang, biblitek, museum, utställningsbyggnad, skla, kyrka ch annan byggnad med samlingslkal ch liknande 9

10 -byggnad yggnad i vilken vanligen endast vistas människr sm kan förutsättas känna till förekmmande hantering av explsiva varr. Hit hör industribyggnad, hantverksbyggnad, verkstadsbyggnad, partieller pstrderlager, pumphus, bensinstatin, garagebyggnad, labratriebyggnad ch liknande. C-byggnad eskrivning av mgivning runt förvaring/försäljning Förvaringens utfrmning Krt beskrivning av planerad hantering Huvudgrupp I Huvudgrupp II Huvudgrupp III Försäljningens utfrmning Teknisk beskrivning av Försäljningsplats egärlighetsgrader yggnad där människr vanligen inte vistas. Hit hör friliggande magasin, cntainer, förråd.d., ävensm del av byggnad, sm med brandvägg utan dörr ch fönster är skild från - byggnad. Väderskydd är i detta sammanhang inte att anse sm byggnad. Hur är mgivningen? Tätbebyggt? Landsbygd? Industrimråde etc. vser att beskriva hur explsiv vara ska hanteras (förvärvas, förvaras, säljas) på hanteringsstället. Område, byggnad eller anläggning där fler än ti persner vanligen uppehåller sig eller anläggning där skadr skulle innebära stra eknmiska knsekvenser. Område där ti persner eller färre vanligen uppehåller sig eller platser med stra kulturella värden eller stra miljövärden i mråden med tydliga gränser. Trafikled med måttlig trafiktäthet En beskrivning. ntingen med text men med fördel på en separat skiss. Saker sm material i försäljningsdisk, avstånd till brännbart material, de explsiva varrnas placering etc. ska beskrivas. Explsiva varr delas in i tre begärlighetsgrader berende på hur stöldbegärliga de anses vara. Kraven på förrådets tillträdesskydd blir högre ju mer stöldbegärlig en explsiv vara är. egärlighetsgrad = Mycket stöldbegärliga = Stöldbegärliga C = Mindre eller ringa stöldbegärliga Sprängämnen Halvfabrikat för sprängämnen Sprängämnen i bulk Detnerande stubin Övriga sprängämnen Krut ch pyrtekniska artiklar C Stenspräckare Pyrtekniska satser Krut C Drivladdningar för mdellraketer 10

11 C Fyrverkerier, tillståndsbefriade knsumentartiklar Fyrverkerier med tillståndskrav (ej avsedda för allmänheten) i riskgrupp 1.1 ch 1.2 C riskgrupp 1.3 ch 1.4 C Nödraketer Knallsktt, eldmarkeringar C Pyrteknisk säkerhetsutrustning för frdn (PU) Övriga pyrtekniska artiklar i riskgrupp 1.1 ch 1.2 C riskgrupp 1.3 ch 1.4 mmunitin Tändämnen Tändmedel C Pansarbrytande ammunitin Övrig ammunitin till handeldvapen Tårgaspatrner Rökammunitin Pansarsktt Övrig militär ammunitin till annat än handeldvapen lla slags tändämnen Sprängkapslar Tändhattar Krutstubin Tändrör, tändklvar med mera 5. nvisning till Överföring De varr sm ska överföras ska anges i tabellen för enstaka överföring eller återkmmande överföring. Till skillnad från i tabellen under rubrik 3 ska mängderna anges här. Om sökanden sedan tidigare har tillstånd för innehav ch förvaring av explsiva varr ska en kpia av detta finnas med sm en bilaga till ansökan m överföringstillstånd. Den persn sm är gdkänd sm föreståndare för förvaringen kan vanligtvis gdkännas även sm föreståndare för överföringen m inte sökanden anger andra önskemål. Giltighetstiden för ett överföringstillstånd får inte vara längre än giltighetstiden för tillståndet för innehav ch förvaring. estämmelser m överföringstillstånd finns i föreskrifterna SÄIFS 1997:5 ch SRVFS 2005:1 6. nvisning till Föreståndare Föreståndare ska utses av tillståndshavaren ch gdkännas av tillståndsmyndigheten. Föreståndaren har ansvaret för att hanteringen av de explsiva varrna sm innehas bedrivs enligt gällande lagstiftning ch villkr i tillståndet. En ch samma persn kan vara både tillståndshavare ch föreståndare. Persnuppgifter för den eller de sm ska vara föreståndare för företaget/förrådet (kan vara samma persn sm söker tillståndet). Det ska vara pstadress till persnerna (ej adress till arbetet). Det kan vara lika föreståndare för lika typer av hantering. nge för vilken typ av hantering persnen ska vara föreståndare för. 11

12 ifgad meritlista (CV), dkument sm visar ansvarsmråde, befgenheter ch avtal m föreståndaruppdraget för den/de sm utsetts till föreståndare. Om föreståndaren ch den sm söker tillståndet är samma persn behövs inget avtal m föreståndaruppdraget. Om en extern persn har anställts sm föreståndare ska det ckså finnas dkumentatin sm visar att persnen ifråga är medveten m ch har accepterat föreståndaruppdraget. 7. nvisning till ilagr erende på mfattningen av den hantering av explsiv vara sm söks varierar behvet av bilagr sm underlag i tillståndsansökan. Här ges en övergripande bild av vilka bilagr sm behöver bifgas ansökan. Faktrer sm styr behvet av bilagr är bland annat Hanteringens mfattning Hanteringens kmplexitet Riskerna med hanteringen Typ av tillstånd (nytt tillstånd, förlängning av tillstånd etc.) Genm att bifga ett bra underlag till ansökan kan handläggningstiden reduceras. Kstnaden för tillståndet utgår från självkstnadsprincipen varför en tydlig ansökan kan minska kstnaden. Då certifikat ch intyg efterfrågas avses kpia av riginalhandling. eskrivning av verksamheten Krt beskrivning av den verksamhet där hantering av explsiv vara ska ske. Även en krt beskrivning m den planerade hanteringen av explsiv vara. (Har uppgifterna lämnats på blanketten behövs ej denna bilaga.) Karta över mrådet Karta över närmrådet där följande markeras: Hanteringsplatser för explsiv vara (till exempel förråd, försäljningsplats) Eventuella närbelägna skyddsbjekt. Skyddsbjekt är platser där det vistas många persner sm inte förväntas ha kännedm m hanteringen av explsiv vara, t.ex. sklr, vårdanläggningar, samlingslkaler etc.) Skydds- ch säkerhetsavstånd ska kunna utläsas Planskiss av anläggningsmråde En måttsatt planskiss i skala mellan 1:50 1:200 vilken visar anläggningsmrådet där den explsiva varan avses hanteras. Följande ska vara utmärkt: yggnader på anläggningen. Försäljningsplatser, förråd ch andra utrymmen där explsiv vara avses hanteras. Det ska framgå vilken typ av prdukt ch mängd explsiv vara sm det är vid respektive hanteringsplats. Interna körvägar ch parkeringsplatser. Utrymmen där eventuell brandfarlig vara eller andra kemikalier hanteras. Även rörledningar van jrd för brandfarlig vara markeras. randcellsindelning ch utrymningsvägar. Ventilatinsförhållanden i utrymmen där explsiv vara hanteras. 12

13 Ftgrafier För att ge en klar bild av hur hanteringen är tänkt kan ett antal ftgrafier, vilka beskriver byggnader, förvaringsplatser etc. bifgas. Ftgrafier är inte alltid en nödvändighet men kan förenkla handläggningen av ärendet avsevärt. Varuförteckning Om ett strt antal explsiva varr ska hanteras, till exempel i ett lager, kan de lika varrna redvisas i en varuförteckning. De explsiva varrna ska redvisas så att infrmatinen sm efterfrågas i avsnittet typ ch mängd framgår. Intyg Tillgreppsskydd Intyg sm beskriver säkerhetsnivån på förvaringsskåp. Kraven beskrivs i 4. Förvaring/Försäljning. Teknisk beskrivning av förråd. eskrivning av hur förråd är utfrmade. Följande ska beskrivas: randskydd Förråd sm riskerar att utsättas för brand utifrån ska vara utfört i lägst brandteknisk klass EI 30. Detta krav gäller utöver kraven på tillträdesskydd, vilka beskrivs i standarderna EN 1143 ch SS Standarderna innehåller inga krav på brandklassning. EI 30 innebär att förrådet ska kunna stå emt en yttre brand i 30 minuter enligt ett standardiserat test. Ett fristående förråd på öppen mark eller i skg anses inte löpa risken att utsättas för brand utifrån m inga brännbara föremål finns i dess närhet. Skg betraktas inte sm brandfarlig även m träd är brännbara. randskyddskravet gäller inte för: förvaring av färre än 1000 PU (pyrteknisk säkerhetsutrustning för frdn, bl a krckkuddar) mindre än 25 kg pyrtekniska artiklar i riskgrupp 1.3 ch 1.4 (förutm PU) explsiva varr på försäljningsplats då försäljning pågår fristående förråd på öppen mark eller i skg där avståndet mellan förråd ch brännbara föremål (ej träd) är minst 5 m i alla riktningar. En vanlig innervägg med dubbla 13 mm gipsskivr på 70 mm träreglar uppfyller EI 30. ndra exempel på knstruktiner sm uppfyller EI 30 finns t ex i MS:s handbk m förvaring av explsiva varr. Släckutrustning lämplig för att bekämpa mindre bränder i förvaringens närhet måste finnas i alla förråd för tillståndspliktig förvaring av explsiva varr. Pulversläckare med C-pulver, helst med högsta effektivitetsklass, C är lämpliga i förråd för industrins förvaring. Pulversläckare med minst 6 kg C-pulver, helst med hög effektivitetsklass, t.ex C, är lämpliga för förråd i bstad. Åskskydd 13

14 Friliggande förråd för förvaring av mer än 500 kg explsiva varr ska ha åskskydd. Kravet på åskskydd gäller inte förvaring av enbart fyrverkeriartiklar i riginalförpackningar eller andra varr i riskgrupp 1.4. Åskskyddet kan utfrmas enligt ss Förteckning av förråd Det ska framgå vilka explsiva varr sm förvaras i respektive förråd. Förråden märks ut på den bifgade planskissen ch kartan. Dispnering i förråd Om varr i flera riskgrupper ch samhanteringsgrupper förvaras tillsammans ska en skiss över dispneringen av varrna i förrådet bifgas. Klassningsplan Om förvaringen medför högre antändningsrisk än zn E3 genm att explsivämnen kan spridas i frm av damm, ånga eller på annat sätt ska en klassning av förrådet eller den del av förrådet där antändningsrisk kan förekmma utföras enligt SÄIFS 1988:2 1. Klassning av ett mråde innebär fastställande av riskzner ch deras utbredning. Klassningen ska dkumenteras i en klassningsplan. Om de explsiva varrna förvaras i öppnade ch skadade riginalförpackningar är risken för spridning i nrmala fall så liten att ingen klassning behöver göras. Klassningsplan kan utföras enligt ss Teknisk beskrivning av försäljningsplats Görs enligt beskrivningen i 4. nvisning till Förvaring/Försäljning ch lämnas sm bilaga m infrmatinen inte lämnats på blanketten. Prtkll elbesiktning En elbesiktning utförd av besiktningsman med tillräcklig kmpetens skall visa att elektrisk utrustning inm klassat mråde är i rätt utförande ch rätt installerad. Elbesiktningsmannen ska ha kunskap m installatin av Ex-klassad utrustning. Intyg från kntrllen bifgas. Tidigare giltigt tillstånd Om tillstånd för överföring söks ch sökanden sedan tidigare har giltigt tillstånd till förvärv, förvaring av eller handel med explsiva varr ska kpia på detta bifgas. Strykande av föreståndarkmpetens Dkument sm styrker föreståndares kmpetens. Utfrmas enligt 6. nvisning till föreståndare. Riskutredning/riskanalys Enligt 7 Lagen (2011:1011) m brandfarliga ch explsiva varr ska den sm bedriver tillståndspliktig verksamhet se till att det finns tillfredsställande utredning m riskerna för lyckr ch skadr på liv, hälsa, miljö eller egendm sm kan uppkmma genm brand eller explsin rsakad av brandfarliga eller explsiva varr samt m knsekvenserna av sådana händelser. Ett specifikt dkument sm utreder riskerna behövs vid viss strskalig ch/eller mer kmplex hantering. 1 Sprängämnesinspektinens föreskrifter (SÄIFS 1988:2) m klassning vid hantering av explsiv vara 14

15 15

ANSÖKAN. Ansökan kan också skickas in elektroniskt till raddningstjansten@hka.se

ANSÖKAN. Ansökan kan också skickas in elektroniskt till raddningstjansten@hka.se Räddningstjänsten Höga Kusten- Ådalen NSÖKN Sida 1(12) nsökan om tillstånd för hantering av explosiva varor Diarienummer (fylls i av räddningstjänsten): nsökan avser: nytt tillstånd för hantering av explosiva

Läs mer

ANSÖKAN. Ansökan kan också skickas in elektroniskt till mrf@sundsvall.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras):

ANSÖKAN. Ansökan kan också skickas in elektroniskt till mrf@sundsvall.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras): Medelpads Räddningstjänstförbund NSÖKN Sida 1(12) nsökan om tillstånd för hantering av explosiva varor Diarienummer (fylls i av räddningstjänsten): nsökan avser: nytt tillstånd för hantering av explosiva

Läs mer

Räddningstjänsten. Ansökan om. 1. Sökande Företagets eller personens namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras)

Räddningstjänsten. Ansökan om. 1. Sökande Företagets eller personens namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) 1 Blanketten skickas till: Räddningstjänsten Ansökan om förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel med explosiva varor överföring av explosiva varor inom Sverige godkännande av föreståndare

Läs mer

Ansökan om Sidan 1 (9)

Ansökan om Sidan 1 (9) nsökan om Sidan 1 (9) tillstånd till användning av explosiva varor tillstånd till förvaring av explosiva varor tillstånd om handel med explosiva varor tillstånd till överföring av explosiva varor inom

Läs mer

Sidan 2 av 11. Största mängd (vid förvaring)

Sidan 2 av 11. Största mängd (vid förvaring) Dnr: 2013-11-20 Sidan 1 av 11 Ansökan om tillstånd för hantering av explosiv vara Enligt SFS 2010:1011 Fastighet Fastighetsbeteckning Gatuadress 1. Sökande (tillståndshavare) Namn Postadress Postnummer

Läs mer

Företag (för fysisk person ange fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) Postadress Postnummer Postort

Företag (för fysisk person ange fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) Postadress Postnummer Postort NSÖKN OM TILLSTÅND 1 (13) Ifylld blankett skickas till: Älvsbyns kommun Räddningstjänsten Fluxenvägen 49 942 33 Älvsbyn nsökan om tillstånd till hantering av explosiva varor tillstånd till överföring av

Läs mer

Ansökan om tillstånd 1 (13) Explosiv vara

Ansökan om tillstånd 1 (13) Explosiv vara nsökan om tillstånd 1 (13) Ifylld blankett skickas till: Piteå kommun Räddningstjänsten Kolugnsvägen 1 941 38 Piteå nsökan om tillstånd till hantering av explosiva varor tillstånd till överföring av explosiva

Läs mer

1. Sökande Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras)

1. Sökande Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) 1 Blanketten skickas till: Arvika kommun 156 Räddningstjänsten 671 81 Arvika Ansökan om förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel med explosiva varor överföring av explosiva varor

Läs mer

PAJALA KOMMUN ANSÖKAN OM TILLSTÅND 1 (13) Räddningstjänsten

PAJALA KOMMUN ANSÖKAN OM TILLSTÅND 1 (13) Räddningstjänsten PJL KOMMUN NSÖKN OM TILLSTÅND 1 (13) Ifylld blankett skickas till: Pajala kommun Sommarvägen 4 984 32 Pajala nsökan om tillstånd till hantering av explosiva varor tillstånd till överföring av explosiva

Läs mer

tillstånd till hantering av explosiva varor tillstånd till överföring av explosiva varor inom Sverige godkännande av föreståndare

tillstånd till hantering av explosiva varor tillstånd till överföring av explosiva varor inom Sverige godkännande av föreståndare LULEÅ KOMMUN NSÖKN OM TILLSTÅND 1 (13) Ifylld blankett skickas till: Luleå kommun Skomakargatan 35 972 41 Luleå nsökan om tillstånd till hantering av explosiva varor tillstånd till överföring av explosiva

Läs mer

Blanketten skickas till Datum Diarienr (fylls i av mottagande kommun)

Blanketten skickas till Datum Diarienr (fylls i av mottagande kommun) 1 Ansökan om förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel med explosiva varor överföring av explosiva varor inom Sverige godkännande av föreståndare Blanketten skickas till Datum Diarienr

Läs mer

Plan- och miljönämnden Räddningstjänsten

Plan- och miljönämnden Räddningstjänsten Plan- och miljönämnden Räddningstjänsten Ansökan om förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel med explosiva varor överföring av explosiva varor inom Sverige godkännande av föreståndare

Läs mer

3. Verksamheten Kort beskrivning av verksamheten

3. Verksamheten Kort beskrivning av verksamheten Tekniska nämnden Ansökan om hantering av explosiv vara sida1 (10) Blanketten skickas till Skellefteå kommun räddningstjänsten Nöppelbergsvägen 2 931 76 Skellefteå Diarienummer (fylls i av Skellefteå kommun)

Läs mer

Plats för inkommande stämpel. Hantering av explosiv vara. Ifylld blankett skickas till:

Plats för inkommande stämpel. Hantering av explosiv vara. Ifylld blankett skickas till: Plats för inkommande stämpel Hantering av explosiv vara Ifylld blankett skickas till: nsökan om Räddningstjänsten Kiruna Värmeverksvägen 1 981 85 Kiruna Tillstånd till förvärv och innehav av explosiva

Läs mer

Datum. Verksamhetsnamn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet understruket)

Datum. Verksamhetsnamn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet understruket) Räddningstjänsten Explosiva varor nsökan om tillstånd för förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel med explosiva varor överföring av explosiva varor inom Sverige godkännande av föreståndare

Läs mer

E-postadress Telefon dagtid (inklusive riktnr) Mobiltelefon

E-postadress Telefon dagtid (inklusive riktnr) Mobiltelefon Sänds till: Ansökan om förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel med explosiva varor överföring av explosiva varor inom Sverige godkännande av föreståndare Räddningstjänsten Skåne

Läs mer

Ansökan om hantering av explosiv vara. Ansökan om

Ansökan om hantering av explosiv vara. Ansökan om Ansökan om hantering av explosiv vara Plats för inkommandestämpel Ansökan om (kryssa) Ifylld blankett skickas till: Mogårdsvägen 2 143 43 Vårby Datum: tillstånd till förvärv och innehav av explosiva varor

Läs mer

Räddningstjänsten Svedala Svedala kommun

Räddningstjänsten Svedala Svedala kommun 1 Blanketten skickas till Räddningstjänsten Svedala Sjödikenvägen 2 233 35 Svedala Ansökan om förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel med explosiva varor överföring av explosiva

Läs mer

1 Sökande Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras)

1 Sökande Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) Blanketten skickas till: 631 86 Eskilstuna Ansökan om förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel med explosiva varor överföring av explosiva varor inom Sverige godkännande av föreståndare

Läs mer

1 Sökande Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras)

1 Sökande Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) 2010- Datum Diarienummer 10-01 Blanketten skickas till: Svalövs kommun 268 80 Svalöv Ansökan om förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel med explosiva varor överföring av explosiva

Läs mer

Hantering av explosiv vara Enl.SFS2010:1011. Ansökan om

Hantering av explosiv vara Enl.SFS2010:1011. Ansökan om Plats för inkommandestämpel Hantering av explosiv vara Enl.SFS2010:1011 Ifylld blankett skickas till: Strängnäs kommun Räddningstjänsten 645 80 Strängnäs Datum: Ansökan om tillstånd till förvärv och innehav

Läs mer

Ansökan om 1. Sökande 2. Faktureringsuppgifter 3. Föreståndare Föreståndare Föreståndare

Ansökan om 1. Sökande 2. Faktureringsuppgifter 3. Föreståndare Föreståndare Föreståndare Ansökan om ifylld blankett skickas till: Jokkmokks kommun Samhällsbyggarnämnden 962 85 Jokkmokk tillstånd till förvärv och innehav av explosiva varor tillstånd till förvaring av explosiva varor tillstånd

Läs mer

Diarienr: Ansökan om. 2. Faktureringsuppgifter. 3. Föreståndare

Diarienr: Ansökan om. 2. Faktureringsuppgifter. 3. Föreståndare Ifylld blankett skickas till: Räddningstjänsten Haparanda Företagsvägen 12 953 33 Haparanda Ansökan om Diarienr: tillstånd till förvärv och innehav av explosiva varor tillstånd till förvaring av explosiva

Läs mer

Person-/Organisationsnr. (10 siffror) Postadress Postnr. Ort Telefon. Fakturaadress Postnr. Ort Ref. nr.

Person-/Organisationsnr. (10 siffror) Postadress Postnr. Ort Telefon. Fakturaadress Postnr. Ort Ref. nr. 1(9) Blanketten skickas till Räddningstjänsten Östra Skaraborg Majorsgatan 1 541 41 SKÖVDE om förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel med explosiva varor överföring av explosiva

Läs mer

Tillståndsansökan - enligt lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Tillståndsansökan - enligt lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) Varför tillstånd? Enligt lagstiftningen behövs tillstånd för nästan all verksamhet med explosiva varor. En grundförutsättning är att den explosiva varan är godkänd av Myndigheten för samhällsskydd och

Läs mer

Ansökan om tillstånd explosiv vara

Ansökan om tillstånd explosiv vara Ansökan om tillstånd explosiv vara Skickas till Lilla Edets kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 463 80 Lilla Edet Sökande Person-/Företagsnamn Person-/Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postort

Läs mer

Följande dokument ska bifogas ansökan:

Följande dokument ska bifogas ansökan: Blankettförklaring till blanketten: Explosiva varor, ansökan Följande dokument ska bifogas ansökan: Dokument som styrker föreståndares kompetens och lämplighet. Kan till exempel vara meritförteckning,

Läs mer

2. Sökande (företag eller person) Person-/organisationsnummer

2. Sökande (företag eller person) Person-/organisationsnummer nsökan o tillstånd för explosiva varor Räddning- och säkerhetsavdelningen Personuppgiftslagen (PuL) gäller vid behandling av denna blankett. 1. nsökan o tillstånd avser förvärv av explosiva varor handel

Läs mer

Ansökan Datum: Sänds till: Brandkåren Leksand. B ackåkersvägen 9 793 35 Leksand www.leksand.se

Ansökan Datum: Sänds till: Brandkåren Leksand. B ackåkersvägen 9 793 35 Leksand www.leksand.se Ansökan Datu: Tillstånd till hantering av explosiva varor Lagen o brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011 16 förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel ed explosiva varor överföring

Läs mer

Förvaring av explosiva varor

Förvaring av explosiva varor HANDBOK Augusti, 2010 Förord Hanteringen av är, och har alltid varit, hårt reglerad i alla länder. Detta gäller även Sverige. Alla ska godkännas, vissa inom EU genom CE-märkning och övriga inom Sverige

Läs mer