Ansökan Datum: Sänds till: Brandkåren Leksand. B ackåkersvägen Leksand

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan Datum: Sänds till: Brandkåren Leksand. B ackåkersvägen 9 793 35 Leksand www.leksand.se"

Transkript

1 Ansökan Datu: Tillstånd till hantering av explosiva varor Lagen o brandfarliga och explosiva varor SFS 2010: förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel ed explosiva varor överföring av explosiva varor ino Sverige godkännande av föreståndare Sänds till: Brandkåren Leksand Backåkersvägen Leksand Ansökan o tillstånd skall upprättas skriftligen och jäte den utredning sökanden vill åberopa, inges till brandkåren Sökande Företagets eller personens nan Person-/org. nuer (10 siffror) Utdelningsadress Telefonnuer (inkl. riktnuer) Postnuer och postort Föreståndare O fler föreståndare utses kan uppgifterna länas so en bilaga. Dokuent so visar personens kopetens och läplighet so föreståndare, föreståndarens ansvarsoråden och befogenheter sat för extern person att denne accepterat föreståndaruppdraget, bifogas ansökan. Nan och titel Personnuer (10 siffror) Postadress (Gatuadress eller otsvarande, postnuer och postort) Telefonnuer (dagtid) Utbildning/kopetens Utbildnings/kopetensbevis bifogas Bilaga nr: Nan och titel Personnuer (10 siffror) Postadress (Gatuadress eller otsvarande, postnuer och postort) Telefonnuer (dagtid) Utbildning/kopetens Utbildnings/kopetensbevis bifogas Bilaga nr: Verksaheten Beskrivning av verksaheten

2 Ange typ av vara inklusive riskgrupp och sahanteri ngsgrupp. O ansökan även gäller förvaring ange största ängd (nettovikt) av varje varuslag so ska förvaras satidigt. Kan även länas so en bilaga. För inforation o riskgrupper och sahanteringsgrupper se bilaga 1 Typ av explosiv vara Riskgrupp och sahanteringsgrupp Största ängd (vid förvaring) Typ av explosiv vara Riskgrupp och sahanteringsgrupp Största ängd (vid förvaring) Sprängäne kg Röksvagt krut kg Sprängkapslar st Svartkrut kg Detonerande stubin kg Tändhattar st Krutstubin kg Aunition kg Pyrotekniska artiklar kg Annat, ange vad Pyroteknisk utrustning för fordon (PU) st Förråd Förrådets läge Fastighetsbeteckning Gatuadress Ortsnan Tillståndshavare (fylls i o förvaring ska ske i an nans förråd) Kort beskrivning av orådet (t ex obebyggt skogsoråde, glesbygd, tättbebyggt oråde) Typ av förråd Hanteringen avser Friliggande i bostad i ark i byggnad ed annan verksahet. Ange vilken verksahet: På tillfällig plats: vid anläggningsarbete ovan ark vid anläggningsarbete i ark O förrådet är flyttbar, ange hur lång tid förrådet behövs (datu, fr.o. åååå--dd--t.o. åååå--dd ) Bifoga, där så är relevant, en karta över orådet ed närliggande skyddsobjekt och avstånden till dessa arkerade. Karta behöver inte bifogas i de fall det är uppenbart onödigt,t ex indre förråd för fyrverkerier och pyrotekniska artiklar till försäljning). O explosiva varor ska förvaras i fler än ett förråd ino saa oråde, bifogas en förteckning över dessa förråd. Mängd och typ av explosiva varor i varje enskilt förråd ska fragå av förteckningen. Ange även avståndet ellan förråden och arkera de i bifogad karta. Kortaste avstånd (där så är relevant) till skyddsobjekt (skyddsobjekten ska även arkeras i bifogad karta) Plats där fler än 10 personer vanligen vistas (Huvudgrupp 1) Plats där 10 personer eller färre vanligen vistas (Huvudgrupp 2) Trafikled eller större farled (Huvudgrupp 3) Annat skyddsobjekt, t ex skola, sjukhus (ange vad) Kraftledning ed kv spänning,

3 Förrådets konstruktion Förrådet är konstruerat att uppfylla en säkerhetsnivå otsvarande EN1143 eller otsvarande krav i Turkiet (för explosiva varor i begärlighetsgrad A). Kopia på certifiering, godkännande från Sprängänesinspektionen eller annat dokuent so visare att rådet uppfyller kraven ska bifogas. konstruerat att uppfylla en säkerhetsnivå otsvarande SS 3492 eller otsvarande krav i annan stat ino EES eller Turkiet (för explosiva varor i begärlighetsgrad B). Kopia på certifiering, godkännande från Sprängänesinspektionen eller annat dokuent so visar att förrådet uppfyller kraven ska bifogas. försett ed hänglås och beslag i inst hänglåsklass 2 enligt Svenska Stöldskyddsföreningens nor SSF 200:4, eller otsvarande krav i annan stat ino EES eller Turkiet, alternativt ett plåtskåp ed trepunktslås eller otsvarande (för explosiva varor i begärlighetsgrad C). konstruerat på annat sätt so enligt sökanden uppfyller kraven på tillträdesskydd enligt ovan. En beskrivning av förrådet ska bifogas. O varor i flera sahanteringsgrupper förvaras tillsaans, bifogas en skiss över disponeringen av förrådet. Bifoga en beskrivning av förrådets brandskydd (där så krävs) och släckutrustning sat åskskydd (där så krävs). För inforation o brandskyddskrav se bilaga 3. Noralt har förråd för explosiva varor klassning zon E3. O förvaringen edför högre antändningsrisk geno att explosivänen kan spridas i for av da, ånga eller på annat sätt (zon E1 eller E2 i stället för zon E3) ska en klassningsplan för förrådet eller den del av förrådet där antändningsrisk förekoer bifogas. Se bilaga 3 för er inforation o klassning. Fastighet där handel skall bedrivas (Behöver endast fyllas i av den so söker handelstillstånd) Fastighetsbeteckning (kvarter och totnr, stadsägonr eller annan beteckning) Fastighetsadress (stadsdel, gatuadress eller otsvarande) Beskrivning av försäljningsplatsens utforning och belägenhet ino fastigheten. (Kan länas so en bilaga). En planskiss över lokalens utforning ska bifogas ansökan. O det finns förråd i anslutning till försäljningsplatsen ska dess placering arkeras. Överföring av explosivvaror ino Sverige O sökanden sedan tidigare har giltigt tillstånd till förvärv, förvaring av eller handel ed explosiva varor ska kopia på detta bifogas Enstaka överföring Typ av överföring till förråd till arbetsplats Typ av vara Riskgrupp och sahanteringsgrupp Mängd Återkoande överföring Typ av överföring till förråd till arbetsplats Typ av vara Riskgrupp och sahanteringsgrupp Mängd

4 Föreståndare för överföringen Dokuent so visar personens kopetens och läplighet so föreståndare, föreståndarens ansvarsoråde och befogenheter sat för extern person att denne accepterat föreståndaruppdraget, bifogas ansökan. Saa föreståndare so för förvärvet/förvaringen Annan föreståndare för överföringen, ange uppgifter nedan Nan och titel Personnuer (10 siffror) Postadress (Gatuadress eller otsvarande, postnuer och postort) Telefonnuer (dagtid) Utbildning/kopetens Utbildnings/kopetensbevis bifogas Bilaga nr: Underskrift Sökandes underskrift Nanförtydligande Följande dokuent bifogas ansökan: Dokuent so styrker föreståndares kopetens och läplighet. Kan till exepel vara eritförteckning, utbildningsintyg och/eller sprängkort. Dokuent so utvisar föreståndares ansvarsoråde och befogenheter sat för extern/externa personer att denne/dessa har accepterat föreståndarskapet. Kan till exepel vara kopia av avtal ellan arbetsgivaren och föreståndaren. Beskrivning av verksaheten (o detta inte har gjorts på blanketten) Karta över orådet ed närliggande skyddsobjekt och avstånden till dessa arkerade. Alla förråd, skyddsobjekt och platser för annan verksahet ska ärkas ut och avstånd till förrådet ska anges. I fall där det är uppenbart irrelevant, t ex för indre förråd för fyrverkerier och pyrotekniska artiklar i anslutning till försäljningsställe, behöver detta inte bifogas. Beskrivning av försäljningsplats (o detta inte har gjorts på blanketten). Beskrivningen ska ofatta försäljningsplatsens utforning och belägenhet ino fastigheten. Planskiss över försäljningslokalen. En enkel handskiss av lokalen är tillräckligt bara planlösningen fragår tydligt. O det finns förråd i anslutning till försäljningsplatsen ska dess placering arkeras och avståndet anges. O förvaringen sker i er än ett förråd, en förteckning över förråden och deras respektive skyddsobjekt ed avstånd från förrådet. Avstånd ellan förråden ska anges. Mängd och typ av explosiva varor i varje enskilt förråd ska fragå av förteckningen. Konstruktionsbeskrivning av förrådet/förråden (o det inte finns någon certifiering eller något yndighetsgodkännande), antingen i for av en - beskrivning so visar hur förrådet/förråden konstruerats för att uppfylla kraven i EN 1143 eller SS 3492, alternativt en - egen beskrivning av förrådets konstruktion ed otivering av hur otsvarande säkerhetsnivå är uppfylld. Skiss över disponeringen av förrådet. (Bifogas endast o varor i olika riskgrupper och sahanteringsgrupper ska saförvaras). Beskrivning av förrådets brandskydd (där så krävs) och släckutrustning (krav i alla förråd för tillståndspliktig hantering). Se bilaga 3. Beskrivning av förrådets åskskydd (där så krävs). Se bilaga 3. Klassningsplan över förrådet enligt föreskrifterna SÄIFS 1988:2 1. Behövs inte o satliga explosiva varor förvaras i oöppnade och oskadade originalförpackningar eller är på annat sätt förpackade så att explosiväne inte kan spridas i for av da etc. so kan edföra antändningsrisk (zon E3). Se bilaga 3. O ansökan enbart gäller godkännande av föreståndare behöver endast dokuent so styrker föreståndarens kopetens och läplighet sat ansvarsoråde, befogenheter sat för externa personer acceptans av uppdraget bifogas. O ansökan enbart gäller överföring till förråd där sökanden sedan tidigare har ett giltigt tillstånd för förvärvet/förvaringen behöver endast kopia av det tillståndet bifogas. 1 Sprängänesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1988:2) o klassning vid hantering av explosiv vara

5 Bilaga 1. Inforation o riskgrupper och sahanteringsgrupper 2 Riskgrupper 1.1 Änen och föreål ed risk för assexplosion (en assexplosion är en explosion so påverkar så gott so hela lasten praktiskt taget satidigt). 1.2 Änen och föreål ed risk för splitter och kaststycken en inte för assexplosion 1.3 Änen eller föreål ed risk för brand, och indre risk för tryckvåg, splitter och kaststycken en inte assexplosion, (a) vars förbränning ger upphov till avsevärd strålningsväre, eller (b) vilka brinner efter varandra och ger upphov till indre verkan geno tryckvåg eller splitter och kaststycken. 1.4 Änen och föreål ed endast obetydlig explosionsrisk i händelse av antändning eller initiering under transport. Verkningarna är i stort sett begränsade till kollit och det kan inte förväntas splitter av betydande storlek eller utbredning. Brand utifrån får inte orsaka praktiskt taget satidig explosion av så gott so hela kollits innehåll 1.5 Mycket okänsliga änen ed risk för assexplosion en ed ycket liten sannolikhet för initiering eller för övergång från brand till detonation under norala transportförhållanden. Ett iniikrav är att de inte får explodera vid test ed yttre brand. 1.6 Extret okänsliga föreål utan risk för assexplosion. Föreålen innehåller endast extret okänsliga detonerande änen och där sannolikheten för oavsiktlig antändning eller utbredning är försubar. Sahanteringsgrupper A. Tändäne B. Föreål so innehåller tändäne och färre än två effektiva säkerhetsanordningar. Vissa föreål såso sprängkapslar, apterade sprängkapslar och tändhattar ingår, även o de inte innehåller något tändäne. C. Krut (uto svartkrut) eller annat deflagrerande explosiväne eller föreål so innehåller sådant explosiväne. D. Sprängäne, svartkrut eller föreål so innehåller sprängäne, i satliga fall utan tändsyste och utan drivladdning, eller föreål so innehåller tändäne och so har två eller fler effektiva säkringsanordningar. E. Föreål so innehåller sprängäne utan tändsyste, en ed drivladdning (annan än sådan so innehåller en brandfarlig vätska eller gel eller hypergola vätskor). F. Föreål so innehåller sprängäne ed eget tändsyste, ed drivladdning (annan än sådan so innehåller brandfarlig vätska eller gel eller hypergola vätskor eller utan drivladdning). G. Pyroteknisk sats, eller föreål innehållande pyroteknisk sats, eller föreål so innehåller både explosiväne och lyssats, brandsats, tårgassats eller röksats (uto föreål so aktiveras av vatten eller innehåller vit fosfor, fosfider, pyrofort äne, brandfarlig vätska eller gel eller hypergola vätskor). H. Föreål so innehåller både explosiväne och vit fosfor. J. Föreål so innehåller både explosiväne och brandfarlig vätska eller gel. K. Föreål so innehåller både explosiväne och giftigt keiskt edel. L. Explosiväne eller föreål so innehåller explosiväne ed särskild risk (t.ex beroende på aktivering vid kontakt ed vatten eller på närvaro av hypergola vätskor, fosfider eller pyrofort äne), so kräver separation av varje enskilt slag. N. Föreål so endast innehåller extret okänsliga detonerande änen. S. Änen eller föreål så förpackade eller utforade att all verkan geno vådatändning, oavsiktlig initiering eller oavsiktlig funktion begränsas till kollit, såvida inte kollit har skadats av brand. I så fall är dock all verkan av tryckvåg eller splitter och kaststycken så begränsad att brandbekäpning eller andra nödåtgärder i kollits oedelbara närhet inte väsentligt inskränks eller förhindras. 2 Enligt Myndigheten för sahällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2009:2) o transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)

6 Bilaga 2. Inforation o begärlighetsgrader 3 Explosiva varor delas in i tre begärlighetsgrader beroende på hur stöldbegärliga de anses vara. Kraven på förrådets tillträdesskydd blir högre ju er stöldbegärlig en explosiv vara är. Begärlighetsgrad A = Mycket stöldbegärliga B = Stöldbegärliga C = Mindre eller ringa stöldbegärliga Sprängänen B Halvfabrikat för sprängänen B Sprängänen i bulk A Detonerande stubin A Övriga sprängänen Krut och pyrotekniska artiklar C Stenspräckare B Pyrotekniska satser B Krut C Drivladdningar för odellraketer C Fyrverkerier, tillståndsbefriade konsuentartiklar Fyrverkerier ed tillståndskrav (ej avsedda för allänheten) i B riskgrupp 1.1 och 1.2 C riskgrupp 1.3 och 1.4 C Nödraketer B Knallskott, eldarkeringar C Pyroteknisk säkerhetsutrustning för fordon (PU) Övriga pyrotekniska artiklar i B riskgrupp 1.1 och 1.2 C riskgrupp 1.3 och 1.4 Aunition A Pansarbrytande aunition B Övrig aunition till handeldvapen A Tårgaspatroner B Rökaunition A Pansarskott A Övrig ilitär aunition till annat än handeldvapen Tändänen A Alla slags tändänen Tändedel A Sprängkapslar B Tändhattar C Krutstubin B Tändrör, tändkolvar ed era 3 Enligt bilaga 2 till Myndigheten för sahällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2010:5) o förvaring av explosiva varor

7 Bilaga 3. Inforation o brandskyddskrav 4 Förråd so riskerar att utsättas för brand utifrån ska vara utfört i lägst brandteknisk klass EI 30. Detta krav gäller utöver kraven på tillträdesskydd, vilka beskrivs i standarderna EN 1143 och SS Standarderna innehåller inga krav på brandklassning. EI 30 innebär att förrådet ska kunna stå eot en yttre brand i 30 inuter enligt ett standardiserat test. Ett fristående förråd på öppen ark eller i skog anses inte löpa risken att utsättas för brand utifrån o inga brännbara föreål finns i dess närhet. Skog betraktas inte so brandfarlig även o träd är brännbara. Brandskyddskravet gäller inte förvaring av färre än 1000 PU (pyroteknisk säkerhetsutrustning för fordon, bl a krockkuddar) indre än 25 kg pyrotekniska artiklar i riskgrupp 1.3 och 1.4 (föruto PU) explosiva varor på försäljningsplats då försäljning pågår fristående förråd på öppen ark eller i skog där avståndet ellan förråd och brännbara föreål (ej träd) är inst 5 i alla riktningar. En vanlig innervägg ed dubbla 13 gipsskivor på 70 träreglar uppfyller EI 30. Andra exepel på konstruktioner so uppfyller EI 30 finns t ex i MSB :s handbok o förvaring av explosiva varor Släckutrustning läplig för att bekäpa indre bränder i förvaringens närhet åste finnas i alla förråd för tillståndspliktig förvaring av explosiva varor. Friliggande förråd för förvaring av er än 500 kg explosiva varor ska ha åskskydd. Kravet på åskskydd gäller inte förvaring av enbart fyrverkeriartiklar i originalförpackningar eller andra varor i riskgrupp 1.4. O förvaringen edför högre antändningsrisk än zon E3 geno att explosivänen kan spridas i for av da, ånga eller på annat sätt ska en klassning av förrådet eller den del av förrådet där antändningsrisk kan förekoa utföras enligt SÄIFS 1988:2 5. Klassning av ett oråde innebär fastställande av riskzoner och deras utbredning. Klassningen ska dokuenteras i en klassningsplan. O de explosiva varorna förvaras i oöppnade och oskadade originalförpackningar är risken för spridning i norala fall så liten att ingen klassning behöver göras. 4 Enligt Myndigheten för sahällsskydd och beredskapsföreskrifter (MSBFS 2010:5) o förvaring av explosiva varor 5 Sprängänesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1988:2) o klassning vid hantering av explosiv vara

Tillståndsansökan - enligt lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Tillståndsansökan - enligt lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) Varför tillstånd? Enligt lagstiftningen behövs tillstånd för nästan all verksamhet med explosiva varor. En grundförutsättning är att den explosiva varan är godkänd av Myndigheten för samhällsskydd och

Läs mer

Gunnar Ohlén Niklas Larsson. Räddningstjänst vid olyckor med explosiva ämnen

Gunnar Ohlén Niklas Larsson. Räddningstjänst vid olyckor med explosiva ämnen Gunnar Ohlén Niklas Larsson Räddningstjänst vid olyckor med explosiva ämnen Gunnar Ohlén Niklas Larsson Räddningstjänst vid olyckor med explosiva ämnen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Läs mer

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor 2 MSB:s kontaktpersoner: David Gårsjö, 010-240 52 74 Karin Kjellén, 010-240 52 65 Publikationsnummer MSB607 - Oktober 2013 ISBN 978-91-7383-382-0

Läs mer

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Presentationsmaterial från informationsträffarna angående ny lag om brandfarliga och explosiva varor Lagen och förordningen 1 Lisa Svensson Myndighetsjurist

Läs mer

Biogasanläggningar. Vägledning vid tillståndsprövning

Biogasanläggningar. Vägledning vid tillståndsprövning Biogasanläggningar Vägledning vid tillståndsprövning 2 MSB:s kontaktperson: David Gårsjö, 010-240 52 74 Publikationsnummer MSB633 december 2013 ISBN 978-91-7383-404-9 3 Förord Biogasanläggningar är tillståndspliktiga

Läs mer

PD 42. Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

PD 42. Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend PD 42 Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Lietošanas paācība Instrukcija Kasutusjuhend en da no fi ru lv lt et Printed: 07.07.2013

Läs mer

Transport av farligt gods

Transport av farligt gods Transport av farligt gods Väg och järnväg 3 1.2 C 1 1203 80 1824 Transport av farligt gods Väg och järnväg Denna broschyr informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och

Läs mer

Att borra brunn för energi och vatten en vägledning

Att borra brunn för energi och vatten en vägledning NORMBRUNN 07 Att borra brunn för energi och vatten en vägledning Norförfarande vid utförande av vatten- och energibrunnar innehåll Förord... 1 Enskild vattenförsörjning och energiborrning... 2 Grundvatten...

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus BRANDSÄKERHET I FLERBOSTADSHUS 1 Brandsäkerhet något att ta på allvar Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder.

Läs mer

Tabell 1. Dimensionerande ljudnivåer från trafik och andra yttre ljudkällor enligt SS 25268:2007, kontorslokaler.

Tabell 1. Dimensionerande ljudnivåer från trafik och andra yttre ljudkällor enligt SS 25268:2007, kontorslokaler. Stockhol 2014-02-27 Er beteckning: --- Vår beteckning: 2014-007 PM1 Buller och vibrationer vid 2 Vid kvarteret Tygeln i Solna planeras ett nytt kontorshus. En ny detaljplan håller på att tas fra för orådet

Läs mer

BRANDFARLIGA VAROR Kontroll av gasolcisterner

BRANDFARLIGA VAROR Kontroll av gasolcisterner BRANDFARLIGA VAROR Kontroll av gasolcisterner Denna information riktar sig till för dig som ska handlägga tillstånds- eller tillsynsärenden för gasolanläggningar med cisterner. Det är viktigt att avstånd

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om fysiskt skydd av kärntekniska

Läs mer

Information om sanktionsavgifter

Information om sanktionsavgifter Information om sanktionsavgifter Här får du som arbetsgivare översiktlig information om sanktionsavgifter, vad som kan hända om du inte följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och vad som gäller om du blir

Läs mer

Oktober 2004 Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Oktober 2004 Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor Oktober 2004 Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och

Läs mer

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan Sid. 1 av 16 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan Förteckning o Grundläggande information om serveringstillstånd. o Anvisningar till ansökan och till de handlingar

Läs mer

SPI rekommendation Om Etanol E85. Etanol

SPI rekommendation Om Etanol E85. Etanol SPI rekommendation Om Etanol E85 E85 Etanol Rekommendationer till medlemsföretagen angående god praxis för säker hantering av Etanol E85. Rekommendationerna är fastställda av SPIs styrelse i Juni 2010

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING

FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING FÖRSVARSMAKTEN HÖGKVARTERET FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2007:1 Utkom från trycket 2007-03-15 Försvarsmaktens föreskrifter om hantering, förvaring

Läs mer

Riskutredning farligt gods på väg 263, Norra Sigtuna stad

Riskutredning farligt gods på väg 263, Norra Sigtuna stad Riskutredning farligt gods på väg 263, Norra Sigtuna stad Sigtuna kommun Stockholm 2015-05-20 ÅF-Infrastructure AB Brand och Risk Datum: Dokumentstatus/Version: 2014-11-04 Förhandskopia 2014-11-11 Utgåva

Läs mer

Landtransport av farligt gods

Landtransport av farligt gods Landtransport av farligt gods 63 Broschyren Landtransport av farligt gods informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och järnväg. Den ger en översikt över allmänna bestämmelser

Läs mer

Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning

Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning Staffan Bengtson, Torkel Dittmer, Per Rohlén Brandskyddslaget Birgit Östman SP Rapport 2012:11,rev 2 Brandskydd på byggarbetsplats

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till lagen (1974:191) och förordningen (1989:149) om bevakningsföretag

Läs mer

Boverket. Utrymningsdimensionering

Boverket. Utrymningsdimensionering Boverket Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket juni 2006 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 4000 Tryck: NRS Tryckeri, Huskvarna ISBN: 91 7147 948-1

Läs mer

BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA

BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA Rapport BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA RISKANALYS 2012-05-23 Uppdrag: 242534 Titel på rapport: Bromsregulatorn 4, Landskrona Status: Riskanalys Datum: 2012-05-23 Medverkande Beställare: Konsult: Uppdragsansvarig:

Läs mer

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst 1 (7) PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst Avser Utrymning med hjälp av räddningstjänst Gäller fr.o.m. 2014-11-27 1. Inledning Detta PM syftar till att tydliggöra frågor som är kopplade till utrymning

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen 1 ; beslutade den 23 april 2009.

Läs mer

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik:

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik: UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 11:35 Diarienr: 11/4266 Handläggare: Avdelning: Eva von Schéele Datum: 2011-09-23 Avdelningen för juridik Mottagare: Individ- och familjeomsorg

Läs mer

6 Lönegapet mellan kvinnor och män

6 Lönegapet mellan kvinnor och män 129 6 Lönegapet ellan kvinnor och än I detta kapitel analyseras lönegapet ellan kvinnor och än ur olika perspektiv. Inledningsvis presenteras skattningar på totalt och oförklarat lönegap för 11 uppdelat

Läs mer