2. Sökande (företag eller person) Person-/organisationsnummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Sökande (företag eller person) Person-/organisationsnummer"

Transkript

1 nsökan o tillstånd för explosiva varor Räddning- och säkerhetsavdelningen Personuppgiftslagen (PuL) gäller vid behandling av denna blankett. 1. nsökan o tillstånd avser förvärv av explosiva varor handel ed explosiva varor överföring av explosiva varor ino Sverige förvaring av explosiva varor godkännande av föreståndare Till din ansökan behöver flera bilagor bifogas. En förteckning över bilagorna finns sist i blanketten. 2. Sökande (företag eller person) Nan Person-/organisationsnuer dress Telefon dagtid Telefon kvällstid E-postadress Mobiltelefon 3. Föreståndare o fler föreståndare utses kan uppgifterna länas so bilaga Efternan Förnan Personnuer dress Telefon dagtid Telefon kvällstid E-postadress Mobiltelefon Föreståndare Efternan Förnan Personnuer dress Telefon dagtid Telefon kvällstid E-postadress Mobiltelefon 4. Verksaheten TJÖRN7015, v1.0, Kort beskrivning av verksaheten (Kan länas so en bilaga) 1 (8)

2 nge typ av vara inklusive risrupp och sahanteringsgrupp. O ansökan även gäller förvaring ange största ängd (nettovikt) av varje vara so ska förvaras satidigt. Kan även länas so en bilaga. För inforation o risrupper och sahanteringsgrupper se bilaga 1 Typ av explosiv vara Risrupp och sahanterings grupp Största ängd (vid förvaring) Typ av explosiv vara Risrupp och sahanterings grupp Största ängd (vid förvaring) Sprängäne Röksvagt krut Sprängkapslar st Svartkrut Detonerande stubin Tändhattar st Krutstubin unition Pyrotekniska artiklar Pyroteknisk utrustning för fordon (PU) st nnat, ange vad 5a. Förrådets läge (Uppgifterna o förråd behöver endast fyllas i av den so söker tillstånd för förvaring) O förvaring ska ske i annans förråd ange plats och tillståndshavare. Övrigt under punkterna 4 och 5 behöver då inte fyllas i eller länas in Fastighetsbeteckning dress Tillståndshavare (fylls i o förvaring ska ske i annans förråd) Kort beskrivning av orådet (till exepel obebyggt skogsoråde, glesbygd, tättbebyggt oråde) Typ av förråd friliggande förråd i ark i bostad i byggnad ed annan verksahet, ange vad På tillfällig plats vid anläggningsarbete ovan ark vid anläggningsarbete i ark O förrådet är flyttbart, ange för hur lång tid det behövs för verksaheten (datu fr o t o ) ifoga, där så behövs, en karta över orådet ed närliggande skyddsobjekt och avstånden till dessa arkerade. Karta behöver inte bifogas i de fall det är uppenbart onödigt, till exepel indre förråd för fyrverkerier och pyrotekniska artiklar till försäljning. O explosiva varor ska förvaras i fler än ett förråd ino saa oråde, bifogas en förteckning över dessa förråd. Mängd och typ av explosiva varor i varje enskilt förråd ska fragå av förteckningen. nge även avståndet ellan förråden och arkera de i bifogad karta. Kortaste avstånd till skyddsobjekt Plats där fler än 10 personer vanligen vistas (Huvudgrupp 1) Plats där 10 personer eller färre vanligen vistas (Huvudgrupp 2) Trafikled eller större farled (Huvudgrupp 3) kv spänning, nnat skyddsobjekt, t ex skola, sjukhus (ange vad) Kraftledning ed 2 (8)

3 5b. Fastighet där handel ska ske - (behöver endast fyllas i av den so söker handelstillstånd) Fastighetsbeteckning dress eskrivning av försäljningsplatsens utforning och placering ino fastigheten. (Kan länas so en bilaga). En planskiss över lokalens utforning ska bifogas ansökan. O det finns förråd i anslutning till försäljningsplatsen ska dess placering arkeras. 6. Förrådets konstruktion (observera att bilagor krävs) För inforation o begärlighetsgrader se bilaga 2 Förrådet är konstruerat att uppfylla en säkerhetsnivå otsvarande EN1143 eller otsvarande krav i Turkiet (för explosiva varor i begärlighetsgrad ). Kopia på certifiering, godkännande från Sprängänesinspektionen eller annat dokuent so visar att förrådet uppfyller kraven ska bifogas. konstruerat att uppfylla en säkerhetsnivå otsvarande SS 3492 eller otsvarande krav i annan stat ino EES eller Turkiet (för explosiva varor i begärlighetsgrad ). Kopia på certifiering, godkännande från Sprängänesinspektionen eller annat dokuent so visar att förrådet uppfyller kraven ska bifogas. försett ed hänglås och beslag i inst hänglåsklass 2 enligt Svenska Stöldskyddsföreningens nor SSF 200:4, eller otsvarande krav i annan stat ino EES eller Turkiet, alternativt ett plåtskåp ed trepunktslås eller otsvarande (för explosiva varor i begärlighetsgrad ). konstruerat på annat sätt so enligt sökanden uppfyller kraven på tillträdesskydd enligt ovan. En beskrivning av förrådet ska bifogas. 7. Överföring av explosiva varor ino Sverige O sökanden sedan tidigare har giltigt tillstånd till förvärv, förvaring av eller handel ed explosiva varor ska kopia på detta bifogas Enstaka överföring (transporter) till förråd till arbetsplats Typ av vara Risrupp och sahanteringsgrupp Mängd Risrupp och sahanteringsgrupp Mängd Återkoande överföring (transporter) till förråd Typ av vara till arbetsplats 3 (8)

4 Föreståndare för överföringen (transporten) (observera att bilagor krävs) Saa föreståndare so enligt punkt 2 sidan 1 nnan föreståndare för överföringen (transporten) (ej saa person so för köpet/förvaringen) Efternan Förnan Personnuer dress Telefon dagtid Telefon kvällstid E-postadress Mobiltelefon Dokuent so visar personens kopetens och läplighet so föreståndare, föreståndarens ansvarsoråde och befogenheter sat för extern person att denne accepterat föreståndaruppdraget, bifogas ansökan. Underskrift Datu Ort Nanförtydligande Underskrift lanketten skickas till Räddningstjänsten Tjörn Enebacken Skärhan Vid frågor, kontakta oss gärna Telefon: E-post: 4 (8)

5 Dokuent so ska bifogas ansökan Dokuent so styrker föreståndares kopetens och läplighet. Kan till exepel vara eritförteckning, utbildningsintyg och/eller sprängkort. Dokuent so utvisar föreståndares ansvarsoråde och befogenheter sat för extern/externa personer att denne/dessa har accepterat föreståndarskapet. Kan till exepel vara kopia av avtal ellan arbetsgivaren och föreståndaren. Karta över orådet ed närliggande skyddsobjekt och avstånden till dessa arkerade. lla förråd, skyddsobjekt och platser för annan verksahet ska ärkas ut och avstånd till förrådet ska anges. I fall där det är uppenbart irrelevant, till exepel för indre förråd för fyrverkerier och pyrotekniska artiklar i anslutning till försäljningsställe, behöver detta inte bifogas. eskrivning av försäljningsplats (o detta inte har gjorts på blanketten). eskrivningen ska ofatta försäljningsplatsens utforning och placering ino fastigheten. Planskiss över försäljningslokalen. En enkel handskiss av lokalen är tillräckligt bara planlösningen fragår tydligt. O det finns förråd i anslutning till försäljningsplatsen ska dess placering arkeras och avståndet anges. O förvaringen sker i er än ett förråd, bifoga en förteckning över förråden och deras respektive skyddsobjekt ed avstånd från förrådet. vstånd ellan förråden ska anges. Mängd och typ av explosiva varor i varje enskilt förråd ska fragå av förteckningen. Konstruktionsbeskrivning av förrådet/förråden (o det inte finns någon certifiering eller något yndighetsgodkännande), antingen i for av en - beskrivning so visar hur förrådet/förråden konstruerats för att uppfylla kraven i EN 1143 eller SS 3492, alternativt en - egen beskrivning av förrådets konstruktion ed otivering av hur otsvarande säkerhetsnivå är uppfylld. Skiss över hur varor placeras i förrådet. (ifogas endast o varor i olika risrupper och sahanteringsgrupper ska saförvaras). eskrivning av förrådets brandskydd och släckutrustning. Se bilaga 3. eskrivning av förrådets åskskydd. Se bilaga 3. Klassningsplan över förrådet enligt föreskrifterna SÄIFS 1988:21. ehövs inte o satliga explosiva varor förvaras i oöppnade och oskadade originalförpackningar eller på annat sätt är förpackade så att explosiva änen inte kan spridas i for av till exepel da so kan edföra antändningsrisk (zon E3). Se bilaga 3. O ansökan enbart gäller överföring till förråd där sökanden sedan tidigare har ett giltigt tillstånd för förvärvet/förvaringen behöver endast kopia av det tillståndet bifogas. 1 Sprängänesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1988:2) o klassning vid hantering av explosiv vara 5 (8)

6 ilaga 1. Risrupper och sahanteringsgrupper2 Risrupper 1.1 Änen och föreål ed risk för assexplosion (en assexplosion är en explosion so påverkar så gott so hela lasten praktiskt taget satidigt). 1.2 Änen och föreål ed risk för splitter och kaststycken en inte för assexplosion 1.3 Änen eller föreål ed risk för brand, och indre risk för tryckvåg, splitter och kaststycken en inte assexplosion (a) vars förbränning ger upphov till avsevärd strålningsväre eller (b) vilka brinner efter varandra och ger upphov till indre verkan geno tryckvåg eller splitter och kaststycken. 1.4 Änen och föreål ed endast obetydlig explosionsrisk i händelse av antändning eller initiering under transport. Verkningarna är i stort sett begränsade till kollit och det kan inte förväntas splitter av betydande storlek eller utbredning. rand utifrån får inte orsaka praktiskt taget satidig explosion av så gott so hela kollits innehåll. 1.5 Mycket okänsliga änen ed risk för assexplosion en ed ycket liten sannolikhet för initiering eller för övergång från brand till detonation under norala transportförhållanden. Ett iniikrav är att de inte får explodera vid test ed yttre brand. 1.6 Extret okänsliga föreål utan risk för assexplosion. Föreålen innehåller endast extret okänsliga detonerande änen och där sannolikheten för oavsiktlig antändning eller utbredning är försubar. Sahanteringsgrupper. Tändäne. Föreål so innehåller tändäne och färre än två effektiva säkerhetsanordningar. Vissa föreål såso sprängkapslar, apterade sprängkapslar och tändhattar ingår, även o de inte innehåller något tändäne.. Krut (uto svartkrut) eller annat deflagrerande explosiväne eller föreål so innehåller sådant explosiväne. D. Sprängäne, svartkrut eller föreål so innehåller sprängäne, i satliga fall utan tändsyste och utan drivladdning, eller föreål so innehåller tändäne och so har två eller fler effektiva säkringsanordningar. E. Föreål so innehåller sprängäne utan tändsyste, en ed drivladdning (annan än sådan so innehåller en brandfarlig vätska eller gel eller hypergola vätskor). F. Föreål so innehåller sprängäne ed eget tändsyste, ed drivladdning (annan än sådan so innehåller brandfarlig vätska eller gel eller hypergola vätskor eller utan drivladdning). G. Pyroteknisk sats, eller föreål innehållande pyroteknisk sats, eller föreål so innehåller både explosiväne och lyssats, brandsats, tårgassats eller röksats (uto föreål so aktiveras av vatten eller innehåller vit fosfor, fosfider, pyrofort äne, brandfarlig vätska eller gel eller hypergola vätskor). H. Föreål so innehåller både explosiva änen och vit fosfor. J. Föreål so innehåller både explosiva änen och brandfarlig vätska eller gel. K. Föreål so innehåller både explosiva änen och giftigt keiskt edel. L. Explosiväne eller föreål so innehåller explosiväne ed särskild risk (t.ex beroende på aktivering vid kontakt ed vatten eller på närvaro av hypergola vätskor, fosfider eller pyrofort äne), so kräver separation av varje enskilt slag. N. Föreål so endast innehåller extret okänsliga detonerande änen. S. Änen eller föreål så förpackade eller utforade att all verkan geno vådatändning, oavsiktlig initiering eller oavsiktlig funktion begränsas till kollit, såvida inte kollit har skadats av brand. I så fall är dock all verkan av tryckvåg eller splitter och kaststycken så begränsad att brandbekäpning eller andra nödåtgärder i kollits oedelbara närhet inte väsentligt inskränks eller förhindras. 2 Enligt Myndigheten för sahällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSFS 2009:2) o transport av farligt gods på väg och i terräng (DR-S) 6 (8)

7 ilaga 2. egärlighetsgrader3 Explosiva varor delas in i tre begärlighetsgrader beroende på hur stöldbegärliga de anses vara. Kraven på förrådets tillträdesskydd blir högre ju er stöldbegärlig en explosiv vara är. egärlighetsgrad = Mycket stöldbegärliga = Stöldbegärliga = Mindre eller ringa stöldbegärliga Sprängänen Halvfabrikat för sprängänen Sprängänen i bulk Detonerande stubin Övriga sprängänen Krut och pyrotekniska artiklar Stenspräckare Pyrotekniska satser Krut Drivladdningar för odellraketer Fyrverkerier, tillståndsbefriade konsuentartiklar Fyrverkerier ed tillståndskrav (ej avsedda för allänheten) i risrupp 1.1 och 1.2 risrupp 1.3 och 1.4 Nödraketer Knallskott, eldarkeringar Pyroteknisk säkerhetsutrustning för fordon (PU) Övriga pyrotekniska artiklar i risrupp 1.1 och 1.2 risrupp 1.3 och 1.4 unition Pansarbrytande aunition Övrig aunition till handeldvapen Tårgaspatroner Rökaunition Pansarskott Övrig ilitär aunition till annat än handeldvapen Tändänen lla slags tändänen Tändedel 3 Sprängkapslar Tändhattar Krutstubin Tändrör, tändkolvar ed era Enligt bilaga 2 till Myndigheten för sahällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSFS 2010:5) o förvaring av explosiva varor 7 (8)

8 ilaga 3. randskyddskrav4 Förråd so riskerar att utsättas för brand utifrån ska vara utfört i lägst brandteknisk klass EI 30. Detta krav gäller utöver kraven på tillträdesskydd, vilka beskrivs i standarderna EN 1143 och SS Standarderna innehåller inga krav på brandklassning. EI 30 innebär att förrådet ska kunna stå eot en yttre brand i 30 inuter enligt ett standardiserat test. Ett fristående förråd på öppen ark eller i skog anses inte löpa risken att utsättas för brand utifrån o inga brännbara föreål finns i dess närhet. Skog betraktas inte so brandfarlig även o träd är brännbara. randskyddskravet gäller inte förvaring av färre än 1000 PU (pyroteknisk säkerhetsutrustning för fordon, bl a krockkuddar) indre än 25 pyrotekniska artiklar i risrupp 1.3 och 1.4 (föruto PU) explosiva varor på försäljningsplats då försäljning pågår fristående förråd på öppen ark eller i skog där avståndet ellan förråd och brännbara föreål (ej träd) är inst 5 i alla riktningar. En vanlig innervägg ed dubbla 13 gipsskivor på 70 träreglar uppfyller EI 30. ndra exepel på konstruktioner so uppfyller EI 30 finns t ex i MS:s handbok o förvaring av explosiva varor Släckutrustning läplig för att bekäpa indre bränder i förvaringens närhet åste finnas i alla förråd för tillståndspliktig förvaring av explosiva varor. Friliggande förråd för förvaring av er än 500 explosiva varor ska ha åskskydd. Kravet på åskskydd gäller inte förvaring av enbart fyrverkeriartiklar i originalförpackningar eller andra varor i risrupp 1.4. O förvaringen edför högre antändningsrisk än zon E3 geno att explosivänen kan spridas i for av da, ånga eller på annat sätt ska en klassning av förrådet eller den del av förrådet där antändningsrisk kan förekoa utföras enligt SÄIFS 1988:25. Klassning av ett oråde innebär fastställande av riskzoner och deras utbredning. Klassningen ska dokuenteras i en klassningsplan. O de explosiva varorna förvaras i oöppnade och oskadade originalförpackningar är risken för spridning i norala fall så liten att ingen klassning behöver göras. 4 5 Enligt Myndigheten för sahällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSFS 2010:5) o förvaring av explosiva varor Sprängänesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1988:2) o klassning vid hantering av explosiv vara 8 (8)

Tillståndsansökan - enligt lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Tillståndsansökan - enligt lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) Varför tillstånd? Enligt lagstiftningen behövs tillstånd för nästan all verksamhet med explosiva varor. En grundförutsättning är att den explosiva varan är godkänd av Myndigheten för samhällsskydd och

Läs mer

Gunnar Ohlén Niklas Larsson. Räddningstjänst vid olyckor med explosiva ämnen

Gunnar Ohlén Niklas Larsson. Räddningstjänst vid olyckor med explosiva ämnen Gunnar Ohlén Niklas Larsson Räddningstjänst vid olyckor med explosiva ämnen Gunnar Ohlén Niklas Larsson Räddningstjänst vid olyckor med explosiva ämnen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Läs mer

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Presentationsmaterial från informationsträffarna angående ny lag om brandfarliga och explosiva varor Lagen och förordningen 1 Lisa Svensson Myndighetsjurist

Läs mer

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor 2 MSB:s kontaktpersoner: David Gårsjö, 010-240 52 74 Karin Kjellén, 010-240 52 65 Publikationsnummer MSB607 - Oktober 2013 ISBN 978-91-7383-382-0

Läs mer

Biogasanläggningar. Vägledning vid tillståndsprövning

Biogasanläggningar. Vägledning vid tillståndsprövning Biogasanläggningar Vägledning vid tillståndsprövning 2 MSB:s kontaktperson: David Gårsjö, 010-240 52 74 Publikationsnummer MSB633 december 2013 ISBN 978-91-7383-404-9 3 Förord Biogasanläggningar är tillståndspliktiga

Läs mer

PD 42. Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

PD 42. Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend PD 42 Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Lietošanas paācība Instrukcija Kasutusjuhend en da no fi ru lv lt et Printed: 07.07.2013

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus BRANDSÄKERHET I FLERBOSTADSHUS 1 Brandsäkerhet något att ta på allvar Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder.

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om fysiskt skydd av kärntekniska

Läs mer

Transport av farligt gods

Transport av farligt gods Transport av farligt gods Väg och järnväg 3 1.2 C 1 1203 80 1824 Transport av farligt gods Väg och järnväg Denna broschyr informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och

Läs mer

Oktober 2004 Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Oktober 2004 Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor Oktober 2004 Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och

Läs mer

Att borra brunn för energi och vatten en vägledning

Att borra brunn för energi och vatten en vägledning NORMBRUNN 07 Att borra brunn för energi och vatten en vägledning Norförfarande vid utförande av vatten- och energibrunnar innehåll Förord... 1 Enskild vattenförsörjning och energiborrning... 2 Grundvatten...

Läs mer

BRANDFARLIGA VAROR Kontroll av gasolcisterner

BRANDFARLIGA VAROR Kontroll av gasolcisterner BRANDFARLIGA VAROR Kontroll av gasolcisterner Denna information riktar sig till för dig som ska handlägga tillstånds- eller tillsynsärenden för gasolanläggningar med cisterner. Det är viktigt att avstånd

Läs mer

FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING

FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING FÖRSVARSMAKTEN HÖGKVARTERET FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2007:1 Utkom från trycket 2007-03-15 Försvarsmaktens föreskrifter om hantering, förvaring

Läs mer

Information om sanktionsavgifter

Information om sanktionsavgifter Information om sanktionsavgifter Här får du som arbetsgivare översiktlig information om sanktionsavgifter, vad som kan hända om du inte följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och vad som gäller om du blir

Läs mer

Brandskydd i bostäder för dig som ger råd

Brandskydd i bostäder för dig som ger råd Brandskydd i bostäder för dig som ger råd Brandskydd i bostäder 1 Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: DanagårdLiTHO Publ.nr MSB693 - maj

Läs mer

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan Sid. 1 av 16 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan Förteckning o Grundläggande information om serveringstillstånd. o Anvisningar till ansökan och till de handlingar

Läs mer

Tabell 1. Dimensionerande ljudnivåer från trafik och andra yttre ljudkällor enligt SS 25268:2007, kontorslokaler.

Tabell 1. Dimensionerande ljudnivåer från trafik och andra yttre ljudkällor enligt SS 25268:2007, kontorslokaler. Stockhol 2014-02-27 Er beteckning: --- Vår beteckning: 2014-007 PM1 Buller och vibrationer vid 2 Vid kvarteret Tygeln i Solna planeras ett nytt kontorshus. En ny detaljplan håller på att tas fra för orådet

Läs mer

Riskutredning farligt gods på väg 263, Norra Sigtuna stad

Riskutredning farligt gods på väg 263, Norra Sigtuna stad Riskutredning farligt gods på väg 263, Norra Sigtuna stad Sigtuna kommun Stockholm 2015-05-20 ÅF-Infrastructure AB Brand och Risk Datum: Dokumentstatus/Version: 2014-11-04 Förhandskopia 2014-11-11 Utgåva

Läs mer

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst 1 (7) PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst Avser Utrymning med hjälp av räddningstjänst Gäller fr.o.m. 2014-11-27 1. Inledning Detta PM syftar till att tydliggöra frågor som är kopplade till utrymning

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Landtransport av farligt gods

Landtransport av farligt gods Landtransport av farligt gods 63 Broschyren Landtransport av farligt gods informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och järnväg. Den ger en översikt över allmänna bestämmelser

Läs mer

Boverket. Utrymningsdimensionering

Boverket. Utrymningsdimensionering Boverket Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket juni 2006 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 4000 Tryck: NRS Tryckeri, Huskvarna ISBN: 91 7147 948-1

Läs mer

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet VARFÖR TRYGGHETSAVTAL? En trygghet för din nya produkt som innebär: SKYDD MOT OLYCKSHÄNDELSER Tappskador, vätskeskador, otur

Läs mer

Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Utredningen ställer en hel del frågor och ger valbara alternativ. Saknar konkret förslag vilket gör det svårt att besvara remissen. och reglerat förhållande genom avtal

Läs mer

Brandkrav på lös inredning

Brandkrav på lös inredning Brandkrav på lös inredning Årligen omkommer ungefär 100 personer i sina hem till följd av brand. Branden startar ofta i den lösa inredningen. Dagens moderna hem innehåller en stor mängd elektriska apparater

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer