Samhällsbyggnadskontoret informerar. Radon 2007:1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsbyggnadskontoret informerar. Radon 2007:1"

Transkript

1 Samhällsbyggnadskontoret informerar Radon 2007:1

2 Radon Radon ädel men farlig gas Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar, radioaktiva metallatomer som ger radioaktiv strålning i form av alfa-, beta- och gammastrålning. Särskilt alfastrålningen ger hälsorisker. När man andas in radonhaltig luft fastnar radondöttrar i luftvägarna, och sänder vid sönderfallet ut strålning som kan skada cellerna. Därför bedöms höga halter av radongas som olägenhet för människors hälsa. Radon luktar inte, syns inte och smakar ingenting. Det enda sättet att upptäcka det är att mäta. Beroende på var radonet kommer ifrån och hur hög halten är finns olika åtgärder för att sänka den. Riktvärde och miljömål Riktvärdet för olägenhet i bostäder och offentliga lokaler är 200 Bq/m 3, (becquerel per kubikmeter luft). Enligt delmål i det nationella miljömålet God bebyggd miljö skall riktvärdet klaras år 2010 i alla förskolor och skolor, samt 2020 i alla bostäder. Risk Radon är näst efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten beräknar att ca 450 personer varje år drabbas av lungcancer p g a radon, oftast med tobaksrökning som bidragande faktor. Av dem som drabbas bedöms ca 90 % vara rökare. Ju längre tid du tillbringar i radonhus och ju högre halter du utsätter dig för, desto större är risken. Varifrån kommer radonet? Radon i hus kan komma från byggnadsmaterialet, dricksvattnet eller marken. Byggnadsmaterial Blåbetong är ett alunskifferbaserat byggnadsmaterial som avger mycket radon. Blåbetong tillverkades mellan 1929 och 1975, men kan ha använts vid byggnation även några år därefter. Om det använts i både inner- och ytterväggar samt bjälklag kan det orsaka radonhalt över 1000 Bq/m 3 i inomhusluften. Dricksvatten Ytvattentäkter innehåller nästan inget radon alls, medan bergborrade brunnar kan ge vatten med hög radonhalt. När radonhaltigt vatten används till hushållet avgår radon till inomhusluften. Samhällsbyggnadskontoret tillhandahåller flaska för provtagning.

3 Mark Luft i mark har normalt hög radonhalt. Särskilt höga halter fås i mark med alunskiffer i jorden. Där jordarterna har hög luftgenomsläpplighet kan det också bli problem med hög radonhalt inomhus även om radonhalten i jordluften inte är så hög. Eftersom lufttrycket inomhus oftast är lägre än i den underliggande marken, kan radonhaltig jordluft sugas in i huset genom sprickor i husgrunden och otäta genomföringar i grunden, vilket kan ge hög radonhalt inomhus. Utomhus ovanför markytan är radonhalten låg. Att vistas utomhus på radonhaltig mark är därför ofarligt. Mäta radon Radon i vatten För att veta om man har höga halter radon i sitt dricksvatten måste man analysera vattnet. Samhällsbyggnadskontoret förmedlar flaska för provtagning. Radon i inomhusluft Om man bor där man vet att radonhalten i marken är hög bör man mäta radonhalten inomhus. Likaså om man misstänker att huset är byggt i blåbetong. Att mäta är lätt! Vanligen görs mätning under minst 2 månaders tid och under eldningssäsong, 1 oktober t o m 30 april. Då kan ett årsmedelvärde beräknas, vilket krävs som underlag om man vill söka bidrag för radonsanering. Mätdosor skickas till kunden som sedan placerar ut dem på egen hand efter laboratoriets anvisningar. Efter avslutad mätning skickas dosorna tillbaka till laboratoriet som analyserar spårfilmen inuti dosorna. Dosor kan beställas via Samhällsbyggnadskontoret eller direkt från ackrediterat laboratorie. Åtgärder för att sänka radonhalten och saneringsbidrag Nya hus får inte innehålla blåbetong. Hus som byggs på högriskområde vad gäller markradon skall utformas radonsäkert vilket oftast innebär att de byggs med torpargrund. Befintliga hus med blåbetong skall ha god ventilation. För hus med inläckande markradon är radonsug eller radonbrunn vanliga lösningar. Det finns inga generella metoder, utan varje hus bedöms individuellt. Kontakta Samhällsbyggnadskontoret för konsultlistor. Om radonhalten överstiger 200 Bq/m 3 kan du få bidrag för att sänka halten. Bidraget gäller för radonsanering av egnahem, en- och tvåbostadshus som ägs av den som söker bidrag och som själv bor i huset. Ansökan handläggs av Länsstyrelsens Samhällsbyggnadsenhet. Obs! Bidrag lämnas inte för åtgärder som har påbörjats vid tidpunkten för ansökan. Information och ansökningsblankett kan hämtas på Boverkets hemsida: Bidrag och andra stöd Villa Radonbidrag Ansökan kan även skickas elektroniskt via länk enligt ovan och Sök radonbidrag elektroniskt.

4 Radon i Skara kommun I kommunen finns relativt många hus med blåbetong. Av undersökta bergborrade dricksvattenbrunnar har somliga måttligt förhöjda radonhalter, < 1000 Bq/l. Ett av Billingens många bergartslager är radiumhaltigt alunskiffer. Under årtusenden, framför allt under nedisningarna, har alunskiffer slipats till grus och sand och spritts i landskapet väster om berget, s k Vallemorän, se karta nedan. I vissa fall har radonhaltigt utfyllnadsmaterial, tex krossad blåbetong, tillförts vid grundläggning. Mätningar och åtgärder i skolor och förskolor kommit långt, och redan nu klaras riktvärdet i så gott som alla lokaler. Däremot återstår många bostadshus. Enligt miljöbalken kan myndigheter kräva att ägare till flerfamiljshus ser till att radonhalten i inomhusluften ligger under 200 Bq/m 3. Markradonrisk Kommunen delas in i områden med hög, normal eller låg risk för markradon. Områden med Vallemorän utgör högriskmark. Avgränsningar bygger på kända geologiska förhållanden och mätningar i hus. Den ger ingen heltäckande information, och gränserna kan vara osäkra, särskilt i glest bebyggda områden. I tveksamma fall bör särskild markundersökning göras före byggnation. Högriskområden: Område E och H innehåller alunskifferhaltig Vallemorän. Alla nya byggnader där människor stadigvarande vistas skall grundläggas radonsäkert. Även omoch tillbyggnader skall göras radonsäkra där så är möjligt. Områdets gräns mot Billingen är klart definierad, medan den västra är betydligt osäkrare. En zon med omväxlande höga och låga värden kan finnas på båda sidor om gränsen mot D och G. Normalriskområden: Område B innehåller fin sand varvad med lera, medan område C huvudsakligen innehåller lera. Område D kan, eftersom det är en mosaik av olika geologiska bildningar, lokalt innehålla höga radonhalter. I område F kan höga värden lokalt uppkomma om radon från underliggande alunskifferskikt via sprickor leds uppåt. Lågriskområden: Område A innehåller mäktiga lerlager. G utgörs av hårt packad morän, med berg i dagen. Höga värden kan finnas intill högriskområdena E och H eftersom gränsen är osäker.

5 Gränsvärden och riktvärden 200 Bq/m 3 Riktvärde för olägenhet i befintliga bostäder och lokaler som används för allmänna ändamål; (SOSFS 2004:6 samt SOSFS 1999:22) Högsta radonhalt i nya byggnader; (BFS 1993:57 med ändringar t.o.m. BFS 2006:12, BBR 12). 400 Bq/m 3 Arbetslokal, hygieniskt gränsvärde (AFS 2005:17, med undantag av underjordsarbete i gruva). 100 Bq/l Radonhalt i dricksvatten. Gräns för tjänligt med anmärkning (SLVFS 2001:30). Livsmedelsverkets gränsvärde gäller inte för vattenverk som tillhandahåller mindre än 10m 3 vatten per dygn eller försörjer färre än 50 personer Bq/l Radonhalt i dricksvatten. Gräns för otjänligt (SLVFS 2001:30). Livsmedelsverkets gränsvärde gäller inte för små vattenverk, se ovan. Riktvärde för otjänligt, med risk för hälsoeffekter (SOSFS 2003:17). Socialstyrelsens riktvärde gäller små vattenverk samt privata brunnar där Livsmedelsverkets föreskrifter inte tillämpas. 0,3 µsv/h Gammastrålningsnivå som inte får överskridas i rum där människor vistas mer än tillfälligt (BFS 2006:12, BBR12). Nationellt miljömål God bebyggd miljö" 200 Bq/m 3 Högsta radonhalt i skolor och förskolor år Bq/m 3 Högsta radonhalt i bostäder år Rekommendationer 1000 Bq/l vatten Mätning av radonhalten i inomhusluften bör göras (SOSFS 1999:22). 0,3 µsv/h Uppmäts denna nivå eller högre på byggnadens fasad bör radonmätning i inomhusluften göras (SOSFS 1999:22). Ytterligare information: Strålsäkerhetsmyndigheten Samhällsbyggnadskontoret, tel eller K:\Stark\EDP\Miljo\Radoninfoblad-07_8.doc

6 Samhällsbyggnadskontoret

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende.

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. i samarbete med Socialstyrelsen och Boverket Innehåll Är det farligt

Läs mer

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem en av de vanligaste orsakerna till ett ohälsosamt boende

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem en av de vanligaste orsakerna till ett ohälsosamt boende Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem en av de vanligaste orsakerna till ett ohälsosamt boende Statens strålskyddsinstitut i samarbete med Socialstyrelsen och Boverket

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder 2 Vi utsätts alla för strålning Till största delen kommer strålningen från radioaktiva ämnen i världsrymden, marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet

Läs mer

Meddelande nr 2011:08. Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010

Meddelande nr 2011:08. Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010 Meddelande nr 2011:08 Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010 Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010 MEDDELANDE NR 2011:08 3 Meddelande nr 2011:08 Referens Elna Ljunggren, Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen,

Läs mer

Radon i inomhusmiljön

Radon i inomhusmiljön RAPPORT Radon i inomhusmiljön en konsekvensanalys av att införa WHO:s nya rekommendationer på radonvärden Radon i inomhusmiljön en konsekvensanalys av att införa WHO:s nya rekommendationer på radonvärden

Läs mer

Del 1. Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö. för ett hållbart Lycksele 2009 2015. Informationsdel

Del 1. Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö. för ett hållbart Lycksele 2009 2015. Informationsdel Del 1 Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö för ett hållbart Lycksele 2009 2015 Informationsdel En del i Lycksele kommuns lokala Agenda 21 och miljömålsarbete Miljömålen presenteras med Tobias

Läs mer

Mätning av radon i bostäder metodbeskrivning

Mätning av radon i bostäder metodbeskrivning Mätning av radon i bostäder metodbeskrivning Innehåll Syfte 3 Definitioner 3 Kalibrering 4 Kontroller 4 Mätperiodens längd 4 Mättidpunkt 4 Placering av mätare i bostaden 5 Placering av mätare i rummet

Läs mer

Inomhusmiljö. Delmål 8 Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. God bebyggd miljö April 2003

Inomhusmiljö. Delmål 8 Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. God bebyggd miljö April 2003 Boverket Rapport God bebyggd miljö April 2003 Inomhusmiljö Delmål 8 Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Ett av Sveriges 15 miljömål God bebyggd miljö Inomhusmiljö Delmål 8

Läs mer

Gränsvärden och kommentarer till enskild vattentäkt.

Gränsvärden och kommentarer till enskild vattentäkt. ALKALINITET, HCO 3: Alkalinitet är ett mått på vattnets buffrande förmåga och har tillsammans med ph och hårdhet betydelse för vattnets metallangripande egenskaper. Ju högre alkalinitet desto större är

Läs mer

Dricksvatten från enskilda brunnar och mindre vattenanläggningar

Dricksvatten från enskilda brunnar och mindre vattenanläggningar Dricksvatten från enskilda brunnar och mindre vattenanläggningar Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Handböcker för handläggning. Det innebär att

Läs mer

HÄLSA OCH SÄKERHET NATUR HÄLSA OCH SÄKERHET

HÄLSA OCH SÄKERHET NATUR HÄLSA OCH SÄKERHET HÄLSA OCH SÄKERHET NATUR HÄLSA OCH SÄKERHET För att inte utsätta människor för ohälsa får exempelvis inte dess boendemiljöer utsättas för miljöstörningar eller risker. Det kan exempelvis handla om miljöfarliga

Läs mer

Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004

Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004 Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004 Bilder från förskolor i Umeå Teckningar Hampus Söderlund, Rebecka Söderlund Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & syfte 4 Genomförande

Läs mer

Vad gäller för tillfälliga boenden?

Vad gäller för tillfälliga boenden? Vad gäller för tillfälliga boenden? En informationsbroschyr från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för dig som funderar på att starta eller redan bedriver verksamhet med tillfälligt boende. 1 Senast

Läs mer

Egenkontroll för fastighetsägare

Egenkontroll för fastighetsägare Egenkontroll för fastighetsägare 2010-04-06 Kompendiet är gjort från förlaga av Miljöförvaltningarna i Stockholm, Sundsvall och Solna. 971 85 Luleå Telefon 0920 45 37 66 Fax 0920 45 41 26 E post miljokontoret@lulea.se

Läs mer

Egenkontroll för fastighetsägare

Egenkontroll för fastighetsägare Egenkontroll för fastighetsägare Utgåva 1 2010 08 17 1 Innehåll Miljöbalkens krav på egenkontroll... 3 Egenkontroll för fastighetsägare... 5 Faktablad... 8 Buller... 9 Cisterner... 11 Fukt och mikroorganismer...

Läs mer

God bebyggd miljö Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö

God bebyggd miljö Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö Boverket God bebyggd miljö Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö resultat från projektet BETSI God bebyggd miljö Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö resultat från projektet BETSI Boverket

Läs mer

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo Illustration: Tove Hennix Egenkontroll för fastighetsägare Innehåll 1. Miljöbalkens krav på egenkontroll 2. Egenkontroll för fastighetsägare 3 Informationsblad om riskområden (radon, buller, ventilation,

Läs mer

dricksvatten att anlägga brunn dricksvatten Att anlägga brunn råd om hur du går tillväga

dricksvatten att anlägga brunn dricksvatten Att anlägga brunn råd om hur du går tillväga dricksvatten Att anlägga brunn råd om hur du går tillväga dricksvatten att anlägga brunn 1 Information 1 januari 2014 flyttas ansvaret för information och rådgivning för enskilda dricksvattenanläggningar

Läs mer

Uppmaning att mäta och åtgärda radon

Uppmaning att mäta och åtgärda radon Uppmaning 2013 2013-11645 Oktober 2013 Skickat till 1500 fastighetsägare i Söderort, Södermalm och Yttre Västerort Uppmaning att mäta och åtgärda radon i Stockholms stad uppmanar er som fastighetsägare

Läs mer

Olyckan i Fukushima är långtifrån över

Olyckan i Fukushima är långtifrån över NUMMER 2 3 ÅR 2011 ÅRGÅNG 2 4000 SKOLOR INFORMERAS OM RISKER MED LASER SÅ FUNGERAR ER ETT HAVERIFILT Solexpert Johan Gulliksson: SOLVANOR LEDER TILL ATT FLER FÅR HUDCANCER TEMA A JAPAN Olyckan i Fukushima

Läs mer

Sköt om din brunn för bra dricksvatten

Sköt om din brunn för bra dricksvatten Sköt om din brunn för bra dricksvatten Innehåll Dags att se över din brunn? 4 Viktigt om ditt vatten 4 Lär känna din brunn! 5 Tre typer av brunnar 5 Tre typer av pumpar 9 Installationer med olika funktion

Läs mer

Innehåll SLUTRAPPORT 1 (22) 2015-06-09 Dnr 2014/34782 Saknr 1.1.4. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm

Innehåll SLUTRAPPORT 1 (22) 2015-06-09 Dnr 2014/34782 Saknr 1.1.4. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm SLUTRAPPORT 1 (22) GENERALDIREKTÖREN Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1 Allmänt om radioaktiva ämnen i dricksvatten... 4 2.2 Relevanta svenska bestämmelser

Läs mer

Bor ett Gotländskt problem eller en tillgång?

Bor ett Gotländskt problem eller en tillgång? Bor ett Gotländskt problem eller en tillgång? Bor är nödvändigt, det hjälper bla. kroppen att ta upp kalcium som stärker skelettet. Länsstyrelsen upptäckte 2007 halter av bor som låg mycket över det normala.

Läs mer

dricksvatten sköt om din brunn dricksvatten Sköt om din brunn råd om hur du går tillväga

dricksvatten sköt om din brunn dricksvatten Sköt om din brunn råd om hur du går tillväga dricksvatten Sköt om din brunn råd om hur du går tillväga dricksvatten sköt om din brunn 1 Information 1 januari 2014 flyttas ansvaret för information och rådgivning för enskilda dricksvattenanläggningar

Läs mer

Energibesparingar i Bostadssektorn

Energibesparingar i Bostadssektorn Energibesparingar i Bostadssektorn Ombyggnad av ventilationssystem från F- till FTXutförande i befintligt bostadsområde Bagartorpsprojektet i Solna Redovisning av etapp 1 Ansvarig för projektet och medförfattare

Läs mer

Kommunernas synpunkter på arbetet med radon

Kommunernas synpunkter på arbetet med radon SSI-rapport 93-22 Postadress Box 60204 104 01 STOCKHOLM Gatuadress Karolinska sjukhuset Solna 08-729 71 0C Gustav Åkerblom, Magdalena Hellström, Ann Charlotte Åkerblom Kommunernas synpunkter på arbetet

Läs mer

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljö- och byggenheten informerar om MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Den som driver en

Läs mer

Barns hälsa och miljö i Solna 2007

Barns hälsa och miljö i Solna 2007 SOLNA STAD Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen RAPPORT 6/2007 Barns hälsa och miljö i Solna 2007 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRVALTNINGEN SOLNA DECEMBER 2007 Rapport 6/2007 Ärende MHN 2004:117 Projektet utfört

Läs mer