Styrelsens ordförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsens ordförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna."

Transkript

1 Prtkll fört vid årsstämma med aktieägarna i Pract IT Grup AB (publ), rg nr , den 5 april 2006 i Kista Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier ch röster för envar röstberättigad. Dessutm antecknades sm närvarande advkaten Jörgen S. Axelssn samt auktriserade revisrn Carl-Eric Bhlin. 1 Styrelsens rdförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman ch hälsade aktieägarna välkmna. 2 Stämman beslutade att välja Staffan Ahlberg att sm rdförande leda dagens stämma. Det antecknades att rdföranden anmdat Jörgen S. Axelssn att sm sekreterare föra dagens prtkll. 3 Stämman beslutade att gdkänna förslaget enligt Bilaga 1 såsm röstlängd vid dagens årsstämma. 4 Stämman beslutade att gdkänna den dagrdning sm delats ut till stämmdeltagarna ch sm tidigare varit införd i kallelsen till stämman. 5 Till justeringsman att jämte rdföranden justera dagens prtkll utsågs Jan Lundberg från Sveriges Aktiesparares Riksförbund. 6 Ordföranden anmälde att kallelse till stämman skett genm annns i Pst- ch Inrikes Tidningar ch i Dagens Nyheter den 8 mars Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad. 1

2 7 Det antecknades att tryckta exemplar av styrelsens ch verkställande direktörens årsredvisning ch kncernredvisning samt revisrns revisinsberättelse för blaget ch kncernen för räkenskapsåret 2005 fanns tillgängliga vid stämman ch hade dessutm funnits tillgänglig hs blaget ch via hemsidan sedan den 15 mars Revisinsberättelsen för blaget ch kncernen föredrgs av auktriserade revisrn Carl-Eric Bhlin. Stämman beslutade att årsredvisningen ch kncernredvisningen samt revisrns revisinsberättelse för blaget ch kncernen för räkenskapsåret 2005 fick anses framlagda i behörig rdning. Verkställande direktören Olf Sand redgjrde för blagets verksamhet, varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågr till verkställande direktören. 8 Stämman beslutade att fastställa resultat- ch balansräkningarna för blaget ch kncernen avseende räkenskapsåret 2005 såsm dessa intagits i årsredvisningen. 9 Stämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2005 samt att reservfnden skulle sättas ned med krnr för täckande av sådan ansamlad förlust sm inte kan täckas av fritt eget kapital. 10 Det antecknades att revisrn tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas styrelsen ch verkställande direktören för 2005 års förvaltning. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ch verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av blaget under räkenskapsåret Det antecknades att beslutet var enhälligt. Vidare antecknades att styrelseledamöter sm representerade egna ch andras aktier, liksm den verkställande direktören, inte deltg i beslutet. 11 Henrik Söderberg, företrädande Skandia Liv ch rdförande i blagets valberedning, redgjrde för valberedningens förslag till antal styrelseledamöter. Stämman beslutade att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skulle bestå av fem ledamöter ch inga suppleanter. 2

3 12 Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvde till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skulle utgå med krnr. Av arvdet skall styrelserdförande erhålla krnr ch övriga styrelseledamöter krnr vardera. För utskttsarbete skall utgå ett arvde m krnr att fördelas enligt styrelsens bestämmande. Stämman beslutade vidare att arvde till revisrn skulle utgå enligt gdkänd räkning. 13 Till rdinarie ledamöter av blagets styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma mvaldes Staffan Ahlberg, Anders Hultmark, Anna Lindström, Dag Sehlin ch Terje Thn. Staffan Ahlberg valdes till styrelserdförande. 14 Det antecknades att blagets nuvarande revisr, auktriserade revisrn Carl-Eric Bhlin, begärt att få avgå i förtid med anledning av kmmande pensinering under Stämman beslutade att Ulla Söderhlm-Atterdals uppdrag sm revisrssuppleant skulle upphöra i förtid, ch att till ny revisr i blaget utser det registrerade revisinsblaget Ernst & Yung, med auktriserade revisrn Ola Wahlqvist sm huvudansvarig revisr för tiden fram till slutet av årsstämman Stämman beslutade m ändring av blagsrdningen innebärande bland annat att aktiernas nminella belpp ersätts med bestämmelse m att antalet aktier i blaget skall uppgå till lägst 5 miljner ch högst 20 miljner aktier ( 5 i blagsrdningen), aktieägare sm vill delta i förhandlingarna på årsstämman skall vara upptagen sm aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktiebken avseende förhållandena fem vardagar före stämman ( 6 i blagsrdningen), samt kallelse till årsstämma skall ske genm annnsering i Pst- ch Inrikes Tidningar ch i Dagens Nyheter ( 9 i blagsrdningen) Det antecknades att beslutet var enhälligt. Den nya lydelsen av blagsrdningen framgår av Bilaga 2. Stämman beslutade att: 16 blaget skall ha en valberedning bestående av en representant för var ch en av blagets fyra största aktieägare enligt VPC:s aktieägarförteckning per den 30 september jämte styrelserdföranden. Styrelsens rdförande skall snarast efter utgången av september månad kntakta de fyra största aktieägarna i blaget för deras deltagande i valberedningen. Namnen på de fyra ägarrepresentanterna ch namnen på de aktieägare de företräder skall 3

4 ffentliggöras så snart valberedningen utsetts. Om någn av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamt till valberedningen skall nästa aktieägare i strleksrdning beredas tillfälle att utse ledamt. Till rdförande i valberedningen utses en aktieägarrepresentant. Valberedningens mandatperid sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att valberedningen knstituerats skall valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna van. valberedningen skall bereda ch till årsstämman lämna förslag till val av stämmrdförande val av styrelserdförande ch övriga ledamöter till blagets styrelse styrelsearvde uppdelat mellan rdförande ch övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskttsarbete val av ch arvdering till revisr ch revisrssuppleant (i förekmmande fall) beslut m principer för utseende av valberedning valberedningen skall ha rätt att belasta blaget med kstnader för exempelvis rekryteringsknsulter ch andra knsulter sm erfrdras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag. 17 Stämman beslutade med erfrderlig majritet att bemyndiga styrelsen att, längst intill nästkmmande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut m nyemissin utan företrädesrätt för aktieägarna, av sammanlagt högst aktier mt apprtegendm eller genm kvittning i direkt samband med förvärv av rörelse eller av annat företag. Vid nyemissin sm sker utan företrädesrätt skall emissinskursen fastställas på marknadsmässiga villkr. 18 Stämman beslutade att minska blagets reservfnd med krnr till krnr genm överföring till fritt eget kapital. 19 Stämman beslutade med erfrderlig majritet att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut m att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier, att blagets innehav vid var tid inte överstiger 10 prcent av samtliga aktier i blaget. Förvärv skall ske på Stckhlmsbörsen till ett pris per aktie inm det vid var tid registrerade kursintervallet. Syftet med bemyndigandet är att under periden fram till nästa årsstämma ge styrelsen möjlighet att justera blagets kapitalstruktur. 4

5 20 Då inget i övrigt förekm, förklarade rdföranden stämman avslutad. Sm van Jörgen S. Axelssn Justeras: Staffan Ahlberg Jan Lundberg 5

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma.

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Clean Tech East Holding AB (publ), org nr. 556670-2854, den 25 maj 2012, kl. 14.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm Stämmans öppnande

Läs mer

övrigt var närvarande skulle äga rätt

övrigt var närvarande skulle äga rätt Protokoll från årsstämma i Fastighets AB Balder (pubi), 556525-6905, tisdagen den 7 maj 2013, kl 16.00, på Restaurang Palace, Södra Hamngatan 2, Brunnsparken i Göteborg 1 Mötets öppnande Stämman öppnades

Läs mer

KLÖVERN. Protokoll fört vid årsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 23 april 2015, kl. 16.00 på Kistamässan, Kista, Stockholm.

KLÖVERN. Protokoll fört vid årsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 23 april 2015, kl. 16.00 på Kistamässan, Kista, Stockholm. KLÖVERN Protokoll fört vid årsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 23 april 2015, kl. 16.00 på Kistamässan, Kista, Stockholm. 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Styrelseordföranden Fredrik Svensson hälsade

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Anders Ullberg,

Läs mer

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Karo Bio AB (publ), org nr 556309-3359, den 29 april 2015 i Huddinge. Närvarande aktieägare och övriga deltagare: Enligt förteckning i Bilaga 1. 1 Stämman

Läs mer

STÄMMANS ÖPPNANDE. Styrelseordföranden Patrik Essehorn hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade årsstämman. 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

STÄMMANS ÖPPNANDE. Styrelseordföranden Patrik Essehorn hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade årsstämman. 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN Protokoll fört vid årsstamma i Corem Property Group AB (publ), org.nr 556463-9440, den 29 april 2014, kl. 14.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm. STÄMMANS ÖPPNANDE Styrelseordföranden

Läs mer

Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors, dagens stämma.

Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors, dagens stämma. Protokoll fört vid årsstämma i Wonderful Times Group AB (publ), 556684-2695, den 23 maj 2012 kl 15.00 i Stockholm Öppnande av stämman och val av ordförande Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors,

Läs mer

Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ)

Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ) Sida 1 av 6 Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ) Välkommen till Precise Biometrics AB:s årsstämma tisdagen den 27 april 2015, kl. 16.00 på Precise Biometrics huvudkontor, Scheelevägen

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Carl Bennet.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Carl Bennet. Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i Getinge AB (publ) i Halmstad den 19 april 2005 1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Carl Bennet. Carl Bennet utsågs att såsom ordförande

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL) Aktieägarna i Wallenstam AB (publ), org nr 556072-1523, kallas till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 kl. 16.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma i Stockholm med aktieägarna i Atlas Copco Aktiebolag, 556014-2720, den 27 april 2006

Protokoll fört vid årsstämma i Stockholm med aktieägarna i Atlas Copco Aktiebolag, 556014-2720, den 27 april 2006 Protokoll fört vid årsstämma i Stockholm med aktieägarna i Atlas Copco Aktiebolag, 556014-2720, den 27 april 2006 1 Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande, direktör Sune Carlsson, som valdes till

Läs mer

Kallelse till årsstämma Betsson AB (publ)

Kallelse till årsstämma Betsson AB (publ) 9 APRIL 2015 PRESSMEDDELANDE Kallelse till årsstämma Betsson AB (publ) Aktieägarna i Betsson AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 8 maj 2015 kl. 10.00 på bolagets kontor med adress Regeringsgatan

Läs mer

Upplyste ordföranden vid stämman att bolagsjuristen Thony Lindström anmodats att såsom sekreterare föra protokollet vid stämman.

Upplyste ordföranden vid stämman att bolagsjuristen Thony Lindström anmodats att såsom sekreterare föra protokollet vid stämman. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Rederi AB TransAtlantie (under namnändring till Viking Supply Ships AB (publ)), org. nr 0113, den 9 april 2015 i Göteborg Närvarande: Enligt bifogad Bilaga 1 Stämmans öppnande

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten Holding AB (publ), org. nr. 556580-2526, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 mars 2014 klockan 14:00 i G Grönberg Advokatbyrå

Läs mer

1. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Caroline Sundewall.

1. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Caroline Sundewall. Protokoll fört vid årsstämma i IV A:s Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm med aktieägarna i Svolder AB (publ), org nr 556469-2019, den 20 november 2014 med början kl. 16.00 1. Stämman öppnades

Läs mer

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger.

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Skanska AB (publ), på Stockholm Waterfront Congress Center, Stockholm, den 9 april 2015, kl 16.00. 1 Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL) Aktieägarna i CTT Systems AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2015 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Brukslagarevägen 5 i Nyköping. ANMÄLAN

Läs mer

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman. Bilaga 2 Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman; fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer och revisorssuppleanter; fastställande av arvoden

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Jon Risfelt, som hälsade alla aktieägarna välkomna.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Jon Risfelt, som hälsade alla aktieägarna välkomna. Protokoll fört vid årsstämma i Ortivus AB (publ), org.nr. 556259-1205 avhållen den 3 maj 2010 på Karlsrovägen 2 D i Danderyd Närvarande: Se bilaga 1. 1. Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens

Läs mer

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna Styrelsens fullständiga förslag till beslut till Sportjohan AB:s (publ) årsstämma torsdagen den 28 juni 2012 kl. 12.00 hos Gärde Wesslau Advokatbyrå, Hamngatan 2 i Jönköping. Resultatdisposition (punkt

Läs mer

Årsstämma i Conpharm AB (publ) Fredagen den 11 april 2014 klockan 13:00 World Trade Center, Mässans Gata 18, Göteborg

Årsstämma i Conpharm AB (publ) Fredagen den 11 april 2014 klockan 13:00 World Trade Center, Mässans Gata 18, Göteborg Årsstämma i Conpharm AB (publ) Fredagen den 11 april 2014 klockan 13:00 World Trade Center, Mässans Gata 18, Göteborg Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ) Aktieägarna i Conpharm AB (publ), med

Läs mer

Innovative Vehicle Solutions

Innovative Vehicle Solutions Innovative Vehicle Solutions PRESSMEDDELANDE Årsstämma i Haldex Aktiebolag (publ) Landskrona den 14 Mars, 2012 Aktieägarna i Haldex AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 april 2012 kl. 16:00

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2015

Välkommen till årsstämma 2015 Välkommen till årsstämma 2015 Aktieägarna i ÅF AB (publ) kallas härmed till årsstämman som äger rum onsdagen den 29 april 2015 klockan 16:00 på bolagets huvudkontor med adress Frösundaleden 2A, Solna.

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL) Aktieägarna i Cell Impact AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 april 2013 klockan 14.00, Lundqvist & Lindqvist, Tändstickspalatset, Västra

Läs mer

Protokoll flirt vid àrsstämma i Crown Energy AR (pubi), org. nr 556804-8598 i Stockholm den 29 maj 2012

Protokoll flirt vid àrsstämma i Crown Energy AR (pubi), org. nr 556804-8598 i Stockholm den 29 maj 2012 Protokoll flirt vid àrsstämma i Crown Energy AR (pubi), org. nr 556804-8598 i Stockholm den 29 maj 2012 Narvarande: Enligt forteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal roster für envar

Läs mer

Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005

Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005 Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005 Punkt 9 Kontant utdelning och avstämningsdag Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 0,75

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Castellum AB (publ) den 22 mars 2012

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Castellum AB (publ) den 22 mars 2012 Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Castellum AB (publ) den 22 mars 2012 Genom kallelse, införd i Post- och Inrikes Tidningar den 20 februari 2012 och tillhandahållen på bolagets webbplats sedan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL)

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL) VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL) Aktieägarna i Opus Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 18.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36 38, Göteborg.

Läs mer

Enligt bifogad röstlängd 53.986.285 Summa 53.986.285. 1 Styrelsens ordförande, Bengt Nordin, öppnade stämman.

Enligt bifogad röstlängd 53.986.285 Summa 53.986.285. 1 Styrelsens ordförande, Bengt Nordin, öppnade stämman. Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med delägarna i Rottneros AB, org.nr 556013-5872, den 26 april 2005 i Sunne. Närvarande Aktier och röster Enligt bifogad röstlängd 53.986.285 Summa 53.986.285

Läs mer

Förslag till Dagordning vid årsstämma i Fabege AB (publ) i Stockholm tisdagen den 25 mars 2014 kl 15.00

Förslag till Dagordning vid årsstämma i Fabege AB (publ) i Stockholm tisdagen den 25 mars 2014 kl 15.00 Förslag till Dagordning vid årsstämma i i Stockholm tisdagen den 25 mars 2014 kl 15.00 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman, bilaga A. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd, bilaga

Läs mer