Kommunhusets, Heby kommun, 16 september kl ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhusets, Heby kommun, 16 september kl. 15.00 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats ch tid Brandstatinen, Heby kmmun Beslutande Mats Jennische(M), rdförande Olf Nilssn(S), vice rdförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgerssn (C) Per Erikssn (C) Ej tjänstgörande ersättare Per Mattssn (V) Tjänstemän Övriga deltagande Carl-Gunnar Jhanssn (KD) Magnus Hlmberg Muhr, kntrschef, 72, 73 Dan Ola Nrberg, enhetschef bygg, 71 Jnas Anderssn, livsmedelsinspektör, 70 Jenny Lundin, nämndsekreterare Utses att justera Justeringens plats ch tid Olf Nilssn Kmmunhusets, Heby kmmun, 16 september kl Sekreterare Ordförande Justerande Jenny Lundin Mats Jennische Olf Nilssn ANSLAG/BEVIS Paragrafer Prtkllet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genm anslag. Organ Miljö- ch byggnämnden Datum för anslags uppsättande 17 september 2014 Datum för anslags nedtagande 2 ktber 2014 Förvaringsplats för prtkllet Underskrift Samhällsbyggnadskntret, bygg- ch miljö Sala-Heby Jenny Lundin

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (10) Mb 70 Enhetsinfrmatin Miljö- ch byggnämnden tackar för infrmatinen. Livsmedelsinspektör infrmerar m Kmmuners ch Livsmedelsverkets rapprtering av livsmedelskntrll 2013

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (10) Mb 71 Dnr HBYGG Nra-Stalb 2:2. Förhandsbesked för nybyggnad av enbstadshus ch carprt Miljö- ch byggnämndens beslut. Miljö- ch byggnämnden beslutar, med stöd av Plan- ch bygglagen (PBL) 9 kap 31 att lämna psitivt förhandsbesked i rubricerat ärende. Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän ansökan m bygglv beviljats ch miljö- ch byggnämnden lämnat ett startbesked. (PBL 10 kap. 3 ) Bakgrund ch bedömning Ansökan gäller ett förhandsbesked för byggnatin av ett enplanshus på ca 120 kvm med tillhörande garage på fastigheten Nra-Stalb 2:2. Fastigheten ligger utanför planlagt mråde ch utanför sammanhållen bebyggelse. Den planerade byggplatsen är belägen ca 200 m nrdväst från byn Stalb, cirka sju km från Tärnsjö i Heby kmmun. Byggplatsen består idag av en åkerhlme på ca två hektar med björk- ch tallträd. Enligt PBL 2 kap ska mark- ch vattenmråden användas för det eller de ändamål sm mrådena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge ch behv. Företräde ska ges åt sådan användning sm från allmän synpunkt medför en gd hushållning. Översiktsplanen för Heby kmmun säger att tillkmmande bebyggelse på landsbygden uppmuntras ch ska styras tillgda kmmunikatins- ch servicelägen. Vid nybyggnatin ska hänsyn tas till landskapsbild samt natur- ch kulturvärden. För att kmmande byggnatin ska harmnisera med landskapsbilden ch kringliggande bebyggelse bör huset vara i minst 1,5 plan alternativt 1 plan med förhöjt väggliv. Fasaden bör utgöras av rödfärgad träpanel samt takläggning av antingen tegel eller röda betngpannr. Ansökan ses inte strida mt PBL 2 kap. eller översiktsplanen för Heby kmmun. Platsen besöktes 30 juli Sakägare (grannar) har beretts tillfälle att yttra sig ch ingen erinran har inkmmit. Vattenfall hördes ch meddelade att elanslutning går att lösa på platsen samt att de har luftledningar ch markförlagda ledningar i närheten av den tilltänkta byggplatsen. Ledningarna i närheten får inte byggas över ch inte flyttas, byggnatiner får inte ske närmare än två meter vid lågspänningsluftledning ch fem meter vid högspänningsluftledning. Behöver ledningar flyttas utförs detta av Vattenfall ch bekstas av sökanden. Frts.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (10) Frts. Mb 71 Trafikverket svarade i sitt yttrande att antalet anslutningar till allmän väg generellt ska hållas nere eftersm varje ny anslutning utgör en tänkbar risksituatin, m det är möjligt bör anslutning till väg 866 ske genm redan befintlig anslutning. Finns det inte någn sådan möjlighet så ska mer detaljerade handlingar bifgas till ansökan m ny utfart innan bygglv ges. Miljöenheten har hörts angående naturvärden på platsen samt möjligheten till vatten ch avlpp. Gällande naturvärden finns det inga sådana registrerade ch eftersm åkerhlmen är över 0,5 hektar i strlek mfattas den inte av bitpskydd. Angående vatten ch avlpp hälsar miljöenheten att det går att lösa på platsen. Då det i mrådet förekmmer djurhållning ska sökanden vara medveten m att buller, lukt ch allergener kan förekmma. Avgift: 8254 kr enligt gällande taxa, debiteras på separat faktura. Infrmatin Detta beslut kan överklagas. Se bifgad besvärshänvisning. Förhandsbeskedet upphör att gälla m bygglv inte sökts inm två år från dagen då beslutet m förhandsbesked vunnit laga kraft. Byggherren ansvarar för att arbetena utförs enligt gällande lagar ch förrdningar. Frnlämningar skyddas enligt Kulturmiljölagen (SFS 1988:950) Om frnlämningar påträffas ska detta anmälas till länsstyrelsen. Beslutsunderlag Handläggares förslag till beslut daterat 30 juli Delges: Sökande

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (10) Mb 72 Effektmål 2015 Miljö- ch byggnämndens beslut. Miljö- ch byggnämnden beslutar att anta nedanstående effektmål för 2015: I = inriktning, EM = effektmål I: Kmmunen ska vara serviceinriktad ch rättssäker i sin myndighetsutövning med snabb handläggning ch gtt bemötande. EM: En första kntakt upprättas inm en vecka efter ansökan inkmmit till handläggaren. Indikatrer: I minst 90 % av de ärenden sm initieras av allmänhet eller företagare ska en första kntakt ha tagits inm en vecka. Aktiviteter: När en ansökan eller anmälan inkmmer sm har längre handläggningstid än 3 v ska kntret skyndsamt skicka ut ett brev sm bekräftar att ärendet mttagits ch anger kntaktuppgifter till den handläggare sm har hand m ärendet. EM: Aktuella rutiner ska finnas sm säkerställer kvalitéten i handläggningen för lika delar av verksamheten. Indikatrer: För minst 80 % av de ärenden sm under ett år behandlas av nämnden ska det finnas rutiner uppdaterade under den senaste treårsperiden. Aktiviteter: Skriftliga rutiner för alla vanligt förekmmande delar av verksamheten ska finnas upprättade ch hålls aktuella. EM: Verksamheter sm betalar fast årlig tillsynsavgift skall få den tillsyn de betalar för. Indikatrer: Minst 80 % av kntrll- ch tillsynsplanernas planerade tillsyn ska utföras för det aktuella året. Ev resterande tillsyn överförs till nästkmmande år. EM: Tjänstedeklaratiner ska finnas sm ger medbrgare ch företag en tydlig beskrivning av innehåll ch kvalitet i de tjänster sm erbjuds i kntakt med bygg- ch miljönämnden ch samhällsbyggnadskntret. Indikatrer: De servicenivåer sm anges i kmmunens tjänstedeklaratin ska uppfyllas till minst 90 %. Aktiviteter: Samhällsbyggnadskntret ska tillämpa den tjänstedeklaratin sm finns upprättad i Heby gällande näringslivet för alla medbrgare. Frts.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (10) Frts. Mb 72 EM: Samhällsbyggnadskntrets persnal ska bemöta medbrgare ch företagare på ett prfessinellt ch trevligt sätt. Indikatrer: Vid mätningar av kundnöjdhet (NKI-undersökning via SBA) ska negativa synpunkter på bemötande vara sällsynta. Aktiviteter: Bemötande är en högt pririterad fråga sm alltid ska hållas aktuell ch frtlöpande diskuteras på enheterna. I: Myndighetsnämndernas beslut ska ha en sådan kvalitet att de står sig i besvärsinstanserna. EM: Beslutsunderlagen ska ha sådan kvalité att fattat beslut sker efter aktuell rättstillämpning. Indikatrer: Vid överprövning i samband med överklaganden ska minst 80 % av nämndens beslut visa sig vara rätt. Aktiviteter: Handläggarna ska delta i utbildningar ch knferenser ch följa rättstillämpningen så att de är uppdaterade i hur aktuella lagar ska tlkas, ch förser plitikerna med bra ch rättssäkra beslutsunderlag. EM: Nämndens ledamöter ska ha nödvändig kunskap m lagstiftning inm sitt verksamhetsmråde. Indikatrer: Mer än hälften av nämndens plitiker ska ha deltagit i utbildning gällande aktuell lagstiftning. (100 % erbjudits) Aktiviteter: Under varje mandatperid ska samhällsbyggnadskntret rdna en utbildningsdag m den aktuella lagstiftningen för plitikerna. Vid nämndens sammanträden ges infrmatin m gällande regler inm lika delar av verksamheten vid lämpliga tillfällen. Beslutsunderlag Kntrschefs förslag till beslut daterat 10 september Delges: Kmmunstyrelsen

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (10) Mb 73 Månatlig uppföljning av eknmi ch verksamhet juli. Miljö- ch byggnämnden tackar för infrmatinen Delges: Kmmunstyrelsen Sammanfattning Kntret rapprterar m den månatlig uppföljning av eknmi ch verksamhet. Beslutsunderlag Månadsrapprt för juli månad 2014.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (10) Mb 74 Redvisning av infrmatin ch rapprter Miljö- ch byggnämndens beslut Miljö- ch byggnämnden gdkänner redvisning av infrmatin ch rapprter enligt lista. Kmmunstyrelsen 1. Ks 141 Månadsrapprt Heby kmmun, juli 2014 Kmmunfullmäktige 1. Kf 66 Tertialrapprt Heby kmmun per 30 april 2014 med årsprgns 2. Kf 67 Preliminära eknmiska ramar 2015 Lantmäterimyndigheten 1. Underrättelse m avslutad förrättning. Avstyckning från Huddungeby 4:12 samt fastighetsreglering berörande Huddungeby 4:5, 4:12, 4:29, 4:36 ch Ravastb 1:13. Förrättningen har avslutats den 10 juni 2014 utan sammanträde. 2. Underrättelse m avslutad förrättning. Avstyckning från Näsb 1:3. Förrättningen har avslutats den 13 juni 2014 utan sammanträde. 3. Underrättelse m avslutad förrättning. Fastighetsreglering berörande Hässelby 1:7 ch Låtan 1:1 Förrättningen har avslutats den 27 juni 2014 utan sammanträde. 4. Underrättelse m avslutad förrättning. Fastighetsreglering berörande Östervåla-Buckarby 1:4 ch Ettingb 4:1. Förrättningen har avslutats den 26 juni 2014 utan sammanträde. 5. Underrättelse m avslutad förrättning. Avstyckning från Kvarsta 3:4 samt anläggningsåtgärd berörande Kvarsta 3:4 ch avstyckningsltten. Förrättningen har avslutats den 11 juli 2014 utan sammanträde. 6. Underrättelse m avslutad förrättning. Fastighetsreglering berörande Ettinga 10:1 ch Hvberga 6:2. Förrättningen har avslutats den 10 juli 2014 utan sammanträde. Länsstyrelsen i Uppsala län 1. Beslut enligt kulturmiljölagen (1989:950) (KML), angående tillstånd till installatin av ventilatinsfläkt, håltagning i mur samt schaktning för tillhörande markarbeten ch utvändig dagvattenledning, Enåkers kyrka, Enåkers scken, Heby Kmmun, Uppsala län, Uppsala stift. Frts.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (10) Frts. Mb 74 Överklagande 1. Överklagande av miljö- ch byggnämndens beslut Db 360, 25 juni 2014, dnr: , angående miljösanktinsavgift för att inte ha lämnat in kmpletterande uppgifter till prduktregistret.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (10) Mb 75 Redvisning av delegatinsärenden Miljö- ch byggnämndens beslut Miljö- ch byggnämnden gdkänner redvisning av delegatinsärenden enligt lista. Beslutsunderlag Delegatinslistr (5 st.) 9 juni augusti 2014, samt Delegatinslistr (4 st.) 18 augusti september 2014 föreligger.

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 15.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), vice ordförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgersson

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14)

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14) Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 8 juni 2015 kl. 13.30 16.45 Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp)

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Sophia Berggren 108-109

Sophia Berggren 108-109 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 10.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist,

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16 Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16 Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus, 2012-06-20 kl 13.00-15.20 Christina Zellén (M) Lars Emanuelsson (S) Lars-Erik Tengeland (M) Marianne Pettersson (M)) Inger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 (23) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64 2014-06-11 1 (20) Plats och tid: Kommunhuset, Ängen 2014-06-11 kl 13.30 17.30 ande: Göran Olsson (c), ordförande Margareta Holm (mp) Sören Hellberg (s) Marie Egerborn (s) Rune Larsson (c) Björn Morell

Läs mer

Clas Jacobsson (M) för Jan Wik lund (M) ej beslut 180 Elin Noren (S) för Sören Bertilsson (S) 174 och 175 A

Clas Jacobsson (M) för Jan Wik lund (M) ej beslut 180 Elin Noren (S) för Sören Bertilsson (S) 174 och 175 A , l andstinget DALARNA Arbetsutskttet SAMMANTRÄDESPROTO KOLL Samma nträdesdatum 2011-11-14 Paragrafer 174-181 Sida 1 (11) Plats ch tid Ord inarie iedamöter Landstingshuset, Falun, kl 10.00-12.00, 13.15-14.00

Läs mer

Tillsyns- och tillståndsnämnden Protokoll 2013-04- 24. Ärendeförteckning. Sid 1/21 32-41

Tillsyns- och tillståndsnämnden Protokoll 2013-04- 24. Ärendeförteckning. Sid 1/21 32-41 Sid 1/21 Ärendeförteckning 32-41 32 Delegationsredovisning 33 Kurser. 34 Sammanställning av inkomna meddelanden. 35 Yttrande angående ansökan om ändringstillstånd för täktverksamhet på fastigheterna Boalt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-04-16 1(23) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 17.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindqvist (MP) Stina Borjo (V), jäv 25

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20)

Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20) Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 20 januari 2014 kl. 13.30-17.00 Beslutande Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Margaretha Hedin, registrator Titti Gustafsson, registrator Ann-Catrine Söderback, projektledare för adressättning

Margaretha Hedin, registrator Titti Gustafsson, registrator Ann-Catrine Söderback, projektledare för adressättning NRRTÄLJE SAMMANTRÄDESPRTKLL Sida KMMUN Sammanträdesdatum Bygg- h miljönämnden 2013-05-29 Plats h tid Kmmunhuset, Nrrtälje-salen 2013-05-29, kl 10:00-10:45 Beslutande Enligt förtekning Övriga deltagande

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-04-28

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-04-28 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Rådhus Skåne 13,00-18,00 Beslutande Sonny Modig (FP) Ordförande Christina Borglund (KD) Vice ordförande Gösta Rickardsson (FP) Inge Zweiniger

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats 2012-04-10 1 (34) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 10 april kl. 08:30 16:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer