Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl ANSLAG/BEVIS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Margatetha Quistberg (S) Ej tjänstgörande ersättare Matte Johansson (LP) Tjänstemän Övriga deltagande Joakim Strömvall (MP) Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Tryggve Reinmar (S) Lena Karlsson, tf. enhetschef bygg Per Mattsson (V) Dan Ola Norberg, stadsarkitekt i Sala Anna Samuelsson, livsmedelsinspektör, 22 Angelica Nyqvist, livsmedelsinspektör, 22 Elin Robertsson, byggnadsinspektör, 23 Jenny Lundin, nämndsekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Inger Ingsted Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl Sekreterare Ordförande Justerande Jenny Lundin Mats Jennische Inger Ingstedt Paragrafer ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Bygg- och miljönämnden Datum för anslags uppsättande 10 mars Datum för anslags nedtagande 1 april Förvaringsplats för protokollet Underskrift Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala-Heby Jenny Lundin

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (9) Bmn 21 Ordningsfråga Punkt 7 dagordningen utgår.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (9) Bmn 22 Enhetsinformation Bygg- och miljönämnden tackar för informationen Livsmedelsgruppen informerar om genomförda PIK-projekt inom säker kötthantering och Allergener i kök som är tvungna att tillhandahålla specialkost/allergikost

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (9) Bmn 23 Dnr: HBYGG Stora Ramsjö 1:48. Bygglov för ombyggnad av f.d. bensinstation till restaurang. Bygg- och miljönämndens beslut. Bygg- och miljönämnden beslutar, med stöd av Plan- och bygglagen 9 kap, 31 o att bevilja bygglov för rubricerat ärende. o att med stöd av PBL 10 kap. 23 meddela startbesked för nämnd åtgärd, o att med stöd av PBL 10 kap. 24 fastslå inlämnat förslag som kontrollplan för åtgärden. Tekniskt samråd har hållits. Kontrollansvarig för projektet är Sven-Inge Stidelius. Byggnadsarbetena får påbörjas. Bakgrund och bedömning Ansökan avser ändrad användning av en f.d. bensinstation och verkstad till restaurang genom om- och tillbyggnation. Fastigheten ligger utanför planlagt område men inom sammanhållen bebyggelse. Enligt den fördjupade översiktsplanen ligger fastigheten inom ett utvecklingsområde. Byggnaden har tidigare haft ett bygglov för ändrad användning till restaurang som Länsstyrelsen upphävt på formella grunder. Byggherren har nu gjort mindre justeringar som rör serveringsytorna, i övrigt är förutsättningarna oförändrade: arbetstagarintyg finns, den större serveringsytan påverkar inte brandsäkerheten jämfört med tidigare och Länsstyrelsens tillstånd för tillbyggnad inom vägområde gäller fortfarande. Tekniskt samråd har hållits och samma protokoll och förslag till kontrollplan anses kunna användas. En miljöundersökning har gjorts. Den övre delen av betonggolvet i en del av byggnaden bör bilas bort p.g.a. lukt och förhöjda alifatvärden. Kontakta Miljöenheten för alla bedömningar i miljöundersökningen. Jämfört med tidigare ritning byggs lokalen till i östra gaveln med 6 meter för större serveringsyta invändigt. Uteserveringen blir hälften så stor och utan tak. Plåttaket över bensinpumparna kommer rivas och lokalen byggs om invändigt. Byggnadens utseende är tänkt att göras om så att fasaden blir i röd träpanel. Taket är nu av plåt men kommer ev. att bytas ut mot pannor. Lokalen byggs till (51m²) vid östra gaveln, och får i anslutning en uteservering. Ventilationsrum tillkommer (27,2m²) i söder och diskrum, kyl-/frysrum och toalett i öster (33,8m²). Total ny bruttoarea uppgår till 112m². Den befintliga byggnadsarean som ändras uppgår till 256m². Forts.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (9) Forts. Bmn 23 Sakägare (grannar) har beretts tillfälle att yttra sig. Erinran har inkommit från två personer som anser att restaurangen kommer vara störande för dem, de hänvisar även till överklagan de gjort. I den står att störningsmoment i form av ljud, lukt och skadedjur befaras och de önskar redovisningar på hur det ska lösas. De vill att fastighetsägaren sätter upp ett plank i fastighetsgränsen, men skriver även att de inte motsätter sig det faktum att bensinstationen byggs om till restaurang. Se bilaga. Byggherren har bemöt samtliga punkter från grannarna. Se bilaga. Det finns även två personer som yttrat sig positivt och välkomnar den nya restaurangen. Byggenheten och Miljöenheten bedömer att en restaurangverksamhet är ungefär likvärdigt störande som en verkstad och bensinstation. Byggerren har visat i sin bemötande skrivelse att det inte ska finnas skäl till oro, exempelvis uppfylls naturvårdsverkets riktlinjer för buller. Restaurangen ligger även under Miljöenhetens tillsyn och skulle onormal störning uppstå kan detta anmälas till miljöenheten. Följande handlingar ska redovisas i samband med färdigställandet Ifylld kontrollplan Utlåtande från berörd kontrollansvarig, enligt PBL 10 kap. 11 Intyg enligt vad som framgår av kontrollplan och tekniskt samrådsprotokoll Efter slutredovisning fattas ett beslut om slutbesked varefter berörd byggnad får tas i bruk. Avgift: 3645 kr enligt gällande taxa, debiteras på separat faktura. Information Detta beslut kan överklagas. Kontakta handläggaren för mer information. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen då beslutet vunnit laga kraft. Byggherren ansvarar för att arbetena utförs enligt gällande lagar och förordningar. Innan byggnaden tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt Plan- och bygglagen 10 kap. 4. Beslutsunderlag Handläggares förslag till beslut, med bilagor, daterat 26 februari Delges: Sökande, kontrollansvarig och grannar med erinran

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (9) Bmn 24 Översyn av reglemente Miljö- och byggnämndens beslut Bygg- och miljönämnden konstaterar att reglemente behöver korrigeras och föreslår ändringar enligt bilaga. Nämnden vill få kommunstyrelsen korrigerade underlag för granskning innan beslut tas i kommunstyrelsen. Delges: Kommunstyrelsen

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (9) Bmn 25 Redovisning av information och rapporter Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden godkänner redovisning av information och rapporter enligt lista. Kommunstyrelsen 1. Ks 53 Inriktningar Heby kommun Ks 57 Kommunstyrelsens delegationsordning Lantmäteriet 1. Underrättelse om avslutad förrättning angående fastighetsreglering berörande Olbo 1:25 och Lindsbro 1:72 Förrättningen har avslutats den 6 februari 2015 utan sammanträde. 2. Underrättelse om avslutad förrättning angående fastighetsreglering berörande Brunnsbo 2:4, Jugansbo 2:1 och Svingbolsta 4:3 och 5:1, samt avstyckning från Svingbolsta 5:1 Förrättningen har avslutats den 18 februari 2015 utan sammanträde. Länsstyrelsen Uppsala län 1. Beslut angående överklagat delegationsbeslutbeslut, BLH , den 10 november 2014, dnr: HBYGG , angående bygglov för ombyggnad av f.d. bensinstation till restaurang. Länsstyrelsen upphäver, på formella grunder, Miljö- och byggnämndens beslut och visar ärendet åter till nämnden för fortsatt handläggning. 2. Beslut angående upphävande av tillstånd enligt miljöbalken till djurhållning vid Aspnäs gård på fastigheten Aspnäs 1:43 i Heby kommun. Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län upphäver med stöd av 24 kap. 8 1a Miljöbalken, Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala läns beslut den 16 april 2009, dnr: om tillstånd enligt Miljöbalken, till Quantum Satis Risk 35 AB, org.nr , att bedriva djurhållning på fastigheten Aspnäs 1:43 i Heby kommun. Forts.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (9) Forts. Bmn Beslut angående omprövning av tillstånd meddelat med stöd av miljöskyddslagen för OVA Production AB:s verksamhet på fastigheten Boksta 4:2 i Heby kommun. Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län lämnade med stöd av 9 kap. Miljöbalken. OVA Production AB, med org.nr , tillstånd till djurhållning av tupp och hönor på fastigheten Boksta 4:2 i Heby kommun. Tillståndet är en omprövning enligt 24 kap. 5 Miljöbalken av tidigare tillstånd meddelat med stöd av Miljöskyddslagen (1969:387) den 7 mars 1983, dnr: Tillståndet gäller för djurhållning omfattande högst platser för fjäderfä. Förvaltningsrätten i Uppsala 1. Dom angående överklagat nämndbeslut, Mb 33 den 25 mars 2014, dnr BAB , angående ansökan om högre bidrag för utförd köksanpassning. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Övrigt 1. Viktig information, från Boverket, om förändringar avseende fastighetsägares medgivande vid bostadsanpassningar i hyres- och bostadsrättslägenheter.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (9) Bmn 26 Redovisning av delegationsärenden Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden godkänner redovisning av delegationsärenden enligt lista. Beslutsunderlag Delegationslistor 26 januari - 1 mars 2015, föreligger.

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Sjukhemmet, Fränsta, onsdagen den 26 november 2003. Samling 09.00 vid f.d dagcenter, Industrigatan, Fränsta Gruppmöten Föredragande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 21 Plats och tid ande Kosta Servicehem måndagen den 8 dec 2014. Kl.13.30-16.20 Anders Johansson (S) Ordf. Bengt Axelsson (S) Jan-Åke Lennartsson (C) v ordf. Ann-Kristin Berg (S) Åke Wenrup (M)

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Dan Avdic Karlsson med Susanne Henning Aihonen som ersättare Förbundskontoret den 3 mars 2015 kl.15.00 17-27. Maria Bengtsson. Gunilla A.

Dan Avdic Karlsson med Susanne Henning Aihonen som ersättare Förbundskontoret den 3 mars 2015 kl.15.00 17-27. Maria Bengtsson. Gunilla A. Förbundsdirektion 2015-02-25 Plats och tid kl. 14.00 16.10 ande Övriga deltagare Gunilla A.Aurusell (S), ordförande, Kungsör Dan Avdic Karlsson (V), vice ordförande, Arboga Ingolf Bode (S), Arboga Susanne

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2013-11-11 1 (18)

Miljö- och byggnämnden 2013-11-11 1 (18) Miljö- och byggnämnden 2013-11-11 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 11 november kl. 13.30-16.30 Beslutande Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Birgitta

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Protokoll Bygg- och Miljönämnden

Protokoll Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdagen den 3 februari 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-02-03 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Vakteln, kl 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer

Birgitta Luoto Carl-Inge Lingberg Daniel Johansson Björn Johansson Viktor Uhlin Agneta Höglander Ann-Sophie Nygren, 18-22 (S)

Birgitta Luoto Carl-Inge Lingberg Daniel Johansson Björn Johansson Viktor Uhlin Agneta Höglander Ann-Sophie Nygren, 18-22 (S) 1(19) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15-15.40 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Jimmy Gustavsson, 12-17 (S) Jan Widegren (M) Birgitta Luoto (S) Carl-Inge Lingberg

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2007-06-20 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 17.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Gunnar Ferm, s Margareta Yngveson, s, 147-171; 173-181 Eivor Hansson, s Ulrik

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG 2011-05-11 Förtydligad 2015-06-04 DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen samt 12 kap 6 plan- och bygglagen (PBL) beslutar miljö-

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 10 mars 2014, klockan 14.00 15.50 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen (S) Markku Ollila (S)

Läs mer

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist Plats Sal A, Kommunhuset, V Esplanaden 18, Växjö Tid Kl 15.00-16.00 Beslutande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Tobias Adersjö (MP) ordf Ann-Kristin Lindquist (S) Karl-Erik Rosén

Läs mer