Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09."

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha Quistberg(s) Per Mattsson (v) Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Magnus Holmberg Muhr, kontorschef Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13 Nils Erik Andersson, personlig assistent Utses att justera Justeringens plats och tid Margaretha Quistberg Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl Sekreterare Ordförande Justerande Lena Karlsson Mats Jennische Margaretha Quistberg ANSLAG/BEVIS Paragrafer 9 15 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö och byggnämnden Datum för anslags uppsättande 18 februari 2013 Datum för anslags nedtagande 12 mars 2013 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby Lena Karlsson

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (10) Mb 9 Ordningsfråga Ärende nummer 8 på kallelsen, Enåkers klockargård 3:1 stryks från listan då sökande har begärt att få komma in med kompletterande uppgifter. Ärende nummer 10 på kallelsen, Bokslut 2012 stryks från listan, sammanställningen är inte helt klar.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (10) Mb 10 Enhetsinformation Miljö och byggnämnden tackar för informationen. Kontorschef informerar om organisationsförändringar för Sala kommuns samhällsbyggnadsutskott, genomförd workshop för politiker, och kommande informationsmöten för allmänhet en om bygglov Ordförande, vice ordförande och kontorschef informerar från ägardialog mellan Sala och Heby kommuner

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (10) Mb 11 Dnr: 2013/13 Ändring av lokal trafikföreskrift. Miljö och byggnämndens beslut. Miljö och byggnämnden beslutar att upphäva lokal trafikföreskrift 1997:203, förbud mot infart med fordon från Konsums parkering in på Södra Storgatan. Sammanfattning Då genomfartstrafiken i Tärnsjö tidigare gick på Södra Storgatan fanns det ett förbud mot infart på Konsums parkering i närheten av korsningen Södra Storgatan och Kapellvägen. Förbudet antas grundas på att man önskat undvika främst farliga vänstersvängar från trafik som färdas norrut. Då en förbifart sedan länge är byggd och även skylten för infart är nedtagen finns ingen motivering att ha kvar detta förbud. Delges: Mark och planeringsenheten Beslutsunderlag Handläggares förslag till beslut daterat 16 januari 2013.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (10) Mb 12 Dnr: HBYGG 2012/76 Stärte 2:9. Bristande underhåll. Miljö och byggnämndens beslut. Miljö och byggnämnden beslutar, med stöd av Plan och bygglagen 11 kap, 19 att avskriva anmälan om bristande underhåll av byggnad. Sammanfattning Miljö och byggnämnden(mbn) fick en anmälan från Heby Sot & Ventilationstjänst daterad 27 mars 2012, angående saknat glidskydd till markstegen. Handläggare skickade den 28 mars 2012, ett brev till fastighetsägarna och uppmanade dem att åtgärda bristen snarast dock senast 27 april Handläggaren besökte platsen den 27 april 2012 och konstaterade att bristen inte åtgärdats. MBN förelade, den 12 juni , fastighetsägarna att åtgärda glidskyddsanordningen till markstegen senast till den 28 augusti Vid platsbesök den 28 augusti 2012, konstaterades att fastighetsägarna inte hade åtgärdat bristen. MBN beslutade den 27 september och 4 december , att vid vite om 5000 kronor förelägga ägarna till fastigheten Stärte 2:9, att åtgärda glidskyddsanordning till markstege. Vid platsbesök den 7 januari 2013, konstaterade att en ny markstege med erforderligt glidskydd var uppsatt och godkänd. Delges: Fastighetsägare Beslutsunderlag Handläggares förslag till beslut daterat 21 januari 2013.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (10) Mb 13 Dnr: HBYGG Stora Ramsjö 1:240. Olovligt byggande. Miljö och byggnämndens beslut. Miljö och byggnämnden beslutar med stöd av övergångsbestämmelserna i nya plan och bygglagen punkt 3 och med stöd av nya plan och bygglagen, 11 kap 51, plan och byggförordningen 9 kap 7 och nya plan och bygglagen, 11 kap 54, att inte ta ut någon byggnadsavgift, tilläggsavgift eller byggsanktionsavgift för den olovligt utförda inglasningen på fastigheten Stora Ramsjö 1:240. Sammanfattning Det har kommit till Miljö och byggnämndens kännedom att en inglasning av en befintlig uteplats på ca 20 m² utförts utan bygglov på fastigheten Stora Ramsjö 1:240. Enligt plan och bygglagen (2010:900), 11 kap 5, ska tillsynsmyndigheten, i detta fall Miljö och byggnämnden, pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa så snart det finns anledning att anta att någon inte följt bestämmelserna i lagen. Enlig 11 kap 51 gäller att om någon bryter mot en bestämmelse i 8 10 kap (t.ex. uppför en bygglovpliktig byggnad utan att söka bygglov, påbörjar byggnadsarbeten utan startbesked eller tar en byggnad i anspråk utan slutbesked), ska tillsynsmyndigheten ta ut byggsanktionsavgift enligt plan och byggförordningen, PBF (2011:338). Enligt övergångsbestämmelserna till plan och bygglagen, punkt 3, gäller att för överträdelser som har ägt rum före den 2 maj 2011 ska äldre bestämmelser (d.v.s. den äldre plan och bygglagen, ÄPBL (1987:10) tillämpas på prövningen i sak. Den nya lagen ska dock tillämpas om den leder till lindrigare påföljd. Miljö och byggnämnden kan konstateras att inglasningen utförts under den tid den äldre plan och bygglagen gällde, men inom den senaste tioårsperioden. Den ska därför enligt övergångsbestämmelserna i sak behandlas enligt ÄPBL, men den nya lagen ska tillämpas om den leder till lindrigare påföljd. Enligt ÄPBL, 8 kap 1 krävs det bygglov för att glasa in en uteplats. Enligt ÄPBL 9 kap 2 är man då också skyldig att göra en bygganmälan minst tre veckor innan byggnadsarbetena påbörjas. Enligt ÄPBL 10 kap 4, ska en byggnadsavgift tas ut om någon utan lov utfört en åtgärd som kräver bygglov. Byggnadsavgiften ska normalt tas ut med ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som skulle tagits ut om bygglov beviljats. Forts

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (10) Forts Mb 13 Enligt 7 ska dessutom en tilläggsavgift tas ut vid inglasning av uteplats, med normalt 500 kronor per kvadratmeter bruttoarea, med arean minskad med tio kvadratmeter. I detta fall skulle byggnadsavgiften normalt bli 3960 kronor och tilläggsavgiften, som ska prövas av förvaltningsdomstol, normalt bli 5000 kronor. Både byggnadsavgiften och tilläggsavgiften kan tas ut med lägre belopp om överträdelsen bedöms som ringa eller om det på annat sätt finns särskilda skäl. Enligt ÄPBL 10 kap 6 ska en särskild avgift tas ut om man underlåter att göra en bygganmälan eller bygger utan att det finns någon kvalitetsansvarig, men detta gäller bara i andra fall än som avses i 4 första stycket, och alltså inte om någon utan lov utfört en bygglovpliktig åtgärd. Detta innebär alltså att om överträdelsen gällande inglasning av uteplats behandlas enligt ÄPBL så skulle summan av byggnadsavgift och tilläggsavgift kunna bli upp till 8960 kronor. Om man enligt övergångsbestämmelserna i nya plan och bygglagen jämför detta med vad konsekvenserna skulle bli om överträdelsen behandlas enligt den nya lagen, så kan man konstatera att enligt nya plan och bygglagen, 9 kap 2, krävs det bygglov för att glasa in en uteplats enligt 10 kap 3 får byggnadsarbetena inte påbörjas innan byggnadsnämnden lämnat startbesked och enligt 10 kap 4 får byggnadsverket inte tas i bruk innan byggnadsnämnden lämnat ett slutbesked. Men eftersom tillbyggnaden gjordes innan den nya lagen trädde i kraft och det olovliga byggandet nu i sak ska behandlas enligt den gamla lagen, då startbesked och slutbesked inte behövdes, så är det endast förseelsen gällande bygglovfrågan som ska behandlas. Enlig nya plan och bygglagen, 11 kap 51 gäller att om någon bryter mot en bestämmelse i 8 10 kap ska tillsynsmyndigheten ta ut en byggsanktionsavgift enligt plan och byggförordningen, PBF (2011:338). Forts.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (10) Forts Mb 13 I plan och byggförordningen 9 kap 7 anges byggsanktionsavgiften för att inte söka bygglov för en tillbyggnad trots att det krävs lov.... Det finns alltså ingen byggsanktionsavgift för att glasa in en uteplats utan bygglov, utan endast för att inte söka bygglov. I detta fall har man glasat in en uteplats utan bygglov och utan att söka bygglov, men ansökan om bygglov har inlämnats i efterhand. Enligt plan och bygglagen, 11 kap 54, ska byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. Någon byggsanktionsavgift för att inte söka bygglov kan därför inte tas ut. I plan och byggförordningen 9 kap 20 och 21 anges byggsanktionsavgiften för att påbörja utan startbesked och för att ta i bruk utan slutbesked, men dessa avgifter är alltså inte aktuella eftersom tillbyggnaden uppfördes innan nya plan och bygglagen trädde i kraft. Sammantaget innebär alltså en behandling enligt den nya lagen att ingen byggsanktionsavgift alls kan tas ut, och eftersom den nya lagen enligt övergångsbestämmelserna ska tillämpas om den ger lindrigare påföljd så blir det resultatet det gällande. En ansökan om bygglov för inglasning av uteplats finns inlämnad och behandlas som ett särskilt ärende. Delges: fastighetsägare Beslutsunderlag Handläggares förslag till beslut daterat 4 januari 2013.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (10) Mb 14 Redovisning av information och rapporter Miljö och byggnämndens beslut Miljö och byggnämnden godkänner redovisning av information och rapporter enligt lista. LANTMÄTERIMYNDIGHETEN 1. Underrättelse om avslutad förrättning. Fastighetsreglering berörande Brunnsätra 1:2 och Gillberga 2:3. Förrättningen har avslutats den 24 januari 2013 utan sammanträde. LANTMÄTERIMYNDIGHETEN, GENOMFÖRDA SAMRÅD, FASTIGHETSBILDNINGSÄRENDEN 1. Ledningsrätt Tärnsjö Östervåla, C Fastighetsreglering Bjurvalla 17:1, Disebo 1:6, C Fastighetsreglering Stärte 10:8, Upplanda 2:2, C Fastighetsreglering Avstyckning Vansjö 1:26, C Sammanläggning Arrendatorn 3 och 4, C Fastighetsreglering Gräsbo 6:3, 6:86, C Avstyckning Hov 70:1, C 1387 NACKA TINGSRÄTT, MARK OCH MILJÖDOMSTOLEN 1. Dom från Mark och miljödomstolen gällande beslut Mb februari 2012, bygglov och rivning av plank på fastigheten Kroksbo 1:83. Mark och miljödomstolen avslår överklagandet avseende bygglov för aktuellt plank och avvisar yttrandet om prövning av mur och markutfyllnad. 2. Dom från Mark och miljödomstolen gällande ändring av Länsstyrelsens avslag av överklagande av beslut Mb 79 6 december 2011, påförande av byggsanktionsavgift för installation av kakelugn utan föregående anmälan. Med ändring av Länsstyrelsen i Uppsala läns beslut 10 april 2012, i ärende nr , upphäver mark och miljödomstolen Miljö och byggnämnden i Heby kommuns beslut den 6 december Ordförande Informerar från seminarium 5 februari 2013 arrangerad av handelskammaren Disting Frågor om särkrav i regelverk i kommuner och att regelverk angående buller skiljer sig mellan miljö och bygglagstiftning Sammanfattning Information och rapporter 1 februari 2013 föreligger.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (10) Mb 15 Redovisning av delegationsärenden Miljö och byggnämndens beslut Miljö och byggnämnden godkänner redovisning av delegationsärenden enligt lista. Sammanfattning Delegationslistor 5 januari februari 2013 föreligger.

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11 Sammanträdesdatum Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 42... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 43... 2 Godkännande av dagordning m.m.... 2 Mbn 44... 3 Uppföljning av protokoll från föregående

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 61 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag 6 februari 2013, kl 08.30 12.00 ande Thore Alm(S), ordf ers för Jan Nilsson (S) Maj-Lis Nilsson (S), ers för Ethel Björkman

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Dnr: BN 2011/42 1 (9) Antagen av byggnadsnämnden 2011-05-10 62 Reviderad 2014-09-24 160 Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Författning

Läs mer

Inspektion av Byggnadsnämnden i Katrineholms kommun den 7 9 oktober 2014

Inspektion av Byggnadsnämnden i Katrineholms kommun den 7 9 oktober 2014 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lars Lindström Dnr 5379-2014 Sid 1 (12) Inspektion av Byggnadsnämnden i Katrineholms kommun den 7 9 oktober 2014 Närvarande från Riksdagens ombudsmän: byråchefen Charlotte

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (40) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2006-10-05, kl. 13.30 16-50 ande Nils-Olof Petersson (kd) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s)

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (13) Byggnadsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Lars Kallsäby Sammanträdesdatum 23 april 2015 Plats och tid Partigruppsmöten Stadshuset, rum A 491, kl.13:00 Majoriteten,

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG Antagen av miljö- och byggnämnden 2012-12-05, 145

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG Antagen av miljö- och byggnämnden 2012-12-05, 145 1 DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG Antagen av miljö- och byggnämnden 2012-12-05, 145 Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen samt 12 kap 6 planoch bygglagen (PBL)

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG 2011-05-11 Förtydligad 2015-06-04 DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen samt 12 kap 6 plan- och bygglagen (PBL) beslutar miljö-

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

Protokoll Bygg- och Miljönämnden

Protokoll Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdagen den 3 februari 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-02-03 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Vakteln, kl 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer