Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Ordförande anmäler jäv 94 Olof Nilsson(S), vice ordförande Ordförande 94 Henry Lundström (S) Carl-Gunnar Johansson(KD) Anmäler jäv 97 Anders Birgersson (C) Per Mattson (V) 92, 94, 97 Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Magnus Holmberg Muhr, kontorschef, 92, 104 Dan Ola Norberg, enhetschef bygg 92,95, 97, 102 Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö, 92, 100, 101 Kristofer Röjerås, byggnadsinspektör, 93 Lena Karlsson, byggkoordinator, 94 Johan Ekroth, byggnadsinspektör, 96 Gunnar Larsson, miljöinspektör, 98,99 Jenny Lundin, nämndsekreterare, 103 Utses att justera Justeringens plats och tid Henry Lundström Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl Sekreterare Ordförande Justerande Jenny Lundin Mats Jennische Olof Nilsson 94 Henry Lundström Paragrafer ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö- och byggnämnden Datum för anslags uppsättande 18 december 2014 Datum för anslags nedtagande 9 januari 2015 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala-Heby Jenny Lundin

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (23) Mb 92 Enhetsinformation Miljö- och byggnämnden tackar för informationen. Förenkla helt enkelt Information om rekrytering Politikerutbildning 2015

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (23) Mb 93 Dnr HBYGG Ösby 1:27. Olovligt byggande av komplementbyggnad och skärmtak Miljö- och byggnämndens beslut. Miljö- och byggnämnden beslutar, med stöd av övergångsbestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) (2010:900) punkt 3 och med stöd av den äldre plan- och bygglagen (ÄPBL) (1987:10) 10 kap 27 ; o att inte ta ut någon byggnads- eller tilläggsavgift för de olovligt utförda tillbyggnaderna av byggnad 1. Miljö- och byggnämnden beslutar vidare, med stöd av övergångsbestämmelserna i PBL punkt 3 och med stöd av PBL, 11 kap 51, plan- och byggförordningen (PBF) (2011:338) 9 kap 7 och nya plan- och bygglagen, 11 kap 54, o att inte ta ut någon byggnadsavgift, tilläggsavgift eller byggsanktionsavgift för det olovligt uppförda skärmtaket på byggnad 2. Bakgrund och bedömning Det har kommit till miljö- och byggnämndens kännedom att en komplementbyggnad byggts till samt att en annan komplementbyggnad försetts med ett skärmtak på fastigheten Ösby 1:27. I båda fallen saknas bygglov. Den första komplementbyggnaden, byggnad 1, har byggts till i omgångar under åren 2002 till 2004 och uppskattas vara utförda för mer än 10 år sedan. Den andra komplementbyggnaden, byggnad 2, försågs 2005 med ett skärmtak, d.v.s. under den tid den äldre plan- och bygglagen gällde. Enligt PBL (2010:900), 11 kap 5, ska tillsynsmyndigheten, i detta fall Miljö- och byggnämnden, pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa så snart det finns anledning att anta att någon inte följt bestämmelserna i lagen. Enlig 11 kap 51 gäller att om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap, ska tillsynsmyndigheten ta ut en byggsanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen, PBF (2011:338). Enligt övergångsbestämmelserna till PBL, punkt 3, gäller att för överträdelser som har ägt rum före den 2 maj 2011 ska äldre bestämmelser (d.v.s. ÄPBL (1987:10)) tillämpas på prövningen i sak. Den nya lagen ska dock tillämpas om den leder till lindrigare påföljd. För byggnad 1 kan konstateras att tillbyggnaderna uppförts och tagits i anspråk för mer än tio år sedan, under den tid ÄPBL gällde. Den ska därför enligt övergångsbestämmelserna i sak behandlas enligt ÄPBL, men den nya lagen ska tillämpas om den leder till lindrigare påföljd. Forts.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (23) Forts. Mb 93 Enligt ÄPBL 10 kap 27 får dock varken byggnadsavgift eller tilläggsavgift tas ut om frågan om påföljd inte tagits upp inom tio år från det att överträdelsen begicks. För byggnad 1 gäller alltså att varken byggnadsavgift eller tilläggsavgift kan tas ut då detta, i enlighet med övergångsbestämmelserna, torde vara den lindrigaste påföljden. För byggnad 2 kan konstateras att den uppförts under den tid ÄPBL gällde, men inom den senaste tioårsperioden. Den ska därför enligt övergångsbestämmelserna i sak behandlas enligt ÄPBL, men den nya lagen ska tillämpas om den leder till lindrigare påföljd. Enligt ÄPBL, 8 kap 1 krävs det bygglov för att göra en tillbyggnad. Enligt ÄPBL 9 kap 2 är man då också skyldig att göra en bygganmälan minst tre veckor innan byggnadsarbetena påbörjas. Enligt ÄPBL 10 kap 4, ska en byggnadsavgift tas ut om någon utan lov utfört en åtgärd som kräver bygglov. Byggnadsavgiften ska normalt tas ut med ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som skulle tagits ut om bygglov beviljats. Om man enligt övergångsbestämmelserna i PBL jämför detta med vad konsekvenserna skulle bli om överträdelsen behandlas enligt den nya lagen, så kan man konstatera att enligt PBL, 9 kap 2, krävs det bygglov för att göra en tillbyggnad, enligt 10 kap 3 får byggnadsarbetena inte påbörjas innan byggnadsnämnden lämnat startbesked och enligt 10 kap 4 får byggnadsverket inte tas i bruk innan byggnadsnämnden lämnat ett slutbesked. PBF (2011:338) föreskriver att en sanktionsavgift ska tas ut om en lovpliktig tillbyggnad påbörjas utan startbesked samt om tillbyggnaden tas i bruk utan slutbesked. Det finns dock ingen sanktionsavgift för att inte ha sökt bygglov i sig. Då tillbyggnaden gjordes innan den nya lagen trädde i kraft ska det olovliga byggandet nu i sak ska behandlas enligt den gamla lagen, då startbesked och slutbesked inte behövdes, vilket får konsekvensen att ingen byggsanktionsavgift kan tas ut för byggnad 2. Sammantaget innebär alltså en behandling enligt den nya lagen att ingen byggsanktionsavgift alls kan tas ut. Eftersom den nya lagen enligt övergångsbestämmelserna ska tillämpas om den ger lindrigare påföljd blir alltså utfallet detsamma för byggnad 2 som för byggnad 1. Bygglovsansökningar för både byggnad 1 och 2 finns inlämnade och behandlas i två separata ärenden. Information Detta beslut kan överklagas. Se bifogad besvärshänvisning. Handläggares förslag till beslut daterat 5 december Delges: Fastighetsägaren

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (23) Mb 94 Dnr: HBYGG Kroksbo 1:83. Olovligt byggande av garage/förråd Miljö- och byggnämndens beslut. Miljö- och byggnämnden beslutar, med stöd av Plan- och bygglagen 9 kap, 31, att avskriva ärende om olovligt byggande. Jäv: Ordförande meddelar jäv i ärendet och deltar inte i beslutet. Vice ordförande tar över ordförandeskapet och Per Mattsson tjänstgör som ledamot i punkten. Bakgrund och bedömning En anmälan om pågående svartbygge inkom till byggenheten den 6 oktober Anmälan gällde byggnation av ett traktorgarage, garaget ansågs även att ligga för nära grannfastigheten. Fastighetsägaren kontaktades och platsen besöktes den 19 november Vid platsbesöket konstaterades det att fastighetsägaren gjutit en platta på marken för uppställning av traktor i närheten av tomtgränsen men att det inte fanns något påbörjat byggande av en garagebyggnad. Fastighetsägaren informerades om att uppförande av ett garage på platsen kräver att en ansökan om bygglov lämnas in till miljö- och byggnämndens byggenhet. Bedömningen görs att det inte behövs bygglov för att gjuta en platta på marken, varför nämnden föreslås avskriva ärendet om olovligt byggande. Information Detta beslut kan överklagas. Se bifogad besvärshänvisning. Delges: Fastighetsägare Handläggares förslag till beslut, daterat 2 december 2014.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (23) Mb 95 Dnr: HBYGG Låtan 1:1. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med garage Miljö- och byggnämnden beslutar Miljö- och byggnämnden beslutar, med stöd av Plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 5, 6, 10, o att bevilja positivt förhandsbesked för uppförande av enbostadshus på fastigheten. Bakgrund och bedömning Syftet med förhandsbeskedet är att utreda platsens förutsättningar och att tillåta en exploatering, som i utformning och anpassning tar hänsyn till platsen. Ansökan gäller ett förhandsbesked för ett bostadshus med garage norr om Harbo. Platsen ligger inom samanhållen bebyggelse men utanför detaljplanelagt område. Låtan 1:1 är en större jordbruksfastighet med inslag av höjdpartier och träd. Den nya bebyggelsen är tänkt att placeras vid ett av fastighetens norra hörn, i anslutning till en befintlig gård. Egen uppfartsväg planeras att dras tvärs över fastigheten mot söder för att ansluta till en grusväg. Vägföreningen har inte haft någon erinran. Hus och garage placeras på en svag upphöjning, ett stycke stenigare mark som inte brukas. Den befintliga bebyggelsen, både bostadshus och komplementbyggnader, i närheten gör att platsen passar bra ur ett landskapsbildsperspektiv. Enligt PBL 2 kap. ska mark- och vattenområden användas för de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Användningen ska utgöra en god hushållning av marken ur allmän synpunkt. Ansökan anses följa lagkravet. Översiktsplanen för Heby kommun säger att vid nybyggnation på landsbygden ska den tillkommande bebyggelsen anpassa sig till landskapsbild och de natur- och kulturvärden som finns på platsen. Ett hus här bör i första hand vara ett 1½- eller 2-plans med taktäckning av tegel-/betongpannor och en fasad av trä. Enligt översiktsplanen för Heby kommun ska ny bebyggelse på landsbygden placeras så att den utgör ett stöd för befintlig kollektivtrafik och service. Den föreslagna platsen anses följa översiktsplanens riktlinjer då den är nära väg 272 ( Uppsalavägen ) mellan Harbo och Östervåla. Skolskjuts kan ordnas. Upplanda energi har inga ledningar vid aktuell fastighet. Platsen har inga kända naturvärden och är inte utpekat i kulturmiljövårdsprogramet. Forts.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (23) Forts. Mb 95 En känd fornlämning finns ca 130m från platsen (gravfält med 5 runda stensättningar) och några andra fornlämningar på längre avstånd inom området. Sakägare (grannar) har beretts tillfälle att yttra sig, ingen erinran har inkommit. Platsen besöktes 28 november Avgift: kr enligt gällande taxa, debiteras på separat faktura. Information Detta beslut kan överklagas. Se bifogad besvärshänvisning. Detta förhandsbesked gäller om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då beslutet har vunnit laga kraft. Byggnationen får inte påbörjas innan bygglov är beviljat och startbesked lämnats. Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnämnden fattat beslut om bygglov och startbesked. (PBL 10 kap. 3 ) Fornlämningar skyddas enligt Lagen om kulturminnen m.m. (SFS 1988:950) Om fornlämningar påträffas ska detta anmälas till länsstyrelsen. Handläggares förslag till beslut daterat 5 december Delges: Sökande Fastighetsägare

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (23) Mb 96 Dnr: HBYGG Vansjö 1:51. Bygglov för nybyggnad av stall Miljö- och byggnämndens beslut Miljö- och byggnämnden beslutar, med stöd av Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap, 31 o o o att bevilja bygglov för rubricerat ärende. Byggherrens förslag till kontrollansvarig, Sven-Inge Stidelius, godkänns. Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnämnden lämnat ett startbesked. (PBL 10 kap. 3 ) Bakgrund och bedömning Julmyra förvaltning AB har ansökt om bygglov för nybyggnad av ett stall om 580 m² på fastigheten Vansjö 1:51 i Heby kommun. Platsen besöktes 7 november Fastigheten är bebyggd med ett stall på 227,8m². Den planerade byggnaden ligger inte inom strandskyddsområdet utmed Julmyrabäcken. Det kommer att ställas krav på högsta skyddsklass på avloppsanläggningen samt lokalt omhändertagande av dagvattnet. Fastigheten ligger utanför planlagt område och utanför sammanhållen bebyggelse. Ansökan strider mot det tidigare beviljade förhandsbeskedet med Dnr: BYGH 2008/0024 samt mot fördjupad översiktsplan för Julmyra med omnejd som vann laga kraft 11 januari Stallet kommer att uppföras med stående träpanel, kulören blir Faluröd med vita knutar och foder. Stallets dörrar blir svarta. Yttertaksbeklädnaden består av naturfärgad fibercement. Tillgängligheten för personalutrymmen och arbetslokaler anses uppfyllda i lovprövningen. Tekniska lösningar och detaljer kommer att behandlas i ett tekniskt samråd. Ett brev har inkommit från ägarna till fastigheterna Västerlövsta-Nordmyra 2:5 samt Västerlövsta-Nordmyra 2:6. I brevet meddelar Geir Pedersen att man har planer på att bygga studentbostäder med stallplatser på grannfastigheterna 2:5 och 2:6. Under förutsättning att det föreslagna stallet på Vansjö 1:51 inte äventyrar dessa planer har man ingen erinran mot förslaget. Miljöenheten har inget att erinra så länge som styrdokumentet daterat 10 juli Avgift: kr enligt gällande taxa, debiteras på separat faktura. Forts.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (23) Forts. Mb 96 Information Detta beslut kan överklagas. Kontakta handläggaren för mer information. Länsstyrelsen har lagt ett förordnande om prövning av bygglov enligt 12 kap. 4 (ÄPBL) ersatt av 11 kap. 12. Det innebär att Länsstyrelsen har 3 veckor på sig att överpröva lov eller förhandsbesked. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen då beslutet vunnit laga kraft. Byggherren ansvarar för att arbetena utförs enligt gällande lagar och förordningar. Utstakning av byggnadens läge ska utföras innan byggstart. Detta kan utföras av kommunens mätenhet. Skall utstakning ske i annans regi skall kompetensen prövas av Miljö- och byggnämnden. Fornlämningar skyddas enligt Lagen om kulturminnen m.m. (SFS 1988:950) Om fornlämningar påträffas ska detta anmälas till länsstyrelsen. Byggnaden får inte tas i bruk innan bygg- och miljönämnden meddelat ett slutbesked enligt Plan- och bygglagen 10 kap 4. Om byggnaden tas i bruk innan slutbesked meddelats är nämnden enligt 11 kap 51 skyldig att ta ut en sanktionsavgift enligt vad som anges i Plan- och byggförordningen. Handläggares förslag till beslut daterat 24 november Delges: Sökande Kontrollansvarig Länsstyrelsen i Uppsala län

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (23) Mb 97 Dnr: HBYGG Plansamråd för DP 345 Sjukhustomten 1:1 m. fl, Östervåla tätort Miljö- och byggnämndens beslut Miljö- och byggnämnden har ingen erinran mot planändringen. Jäv: Carl-Gunnar Johansson meddelar jäv i ärendet och deltar inte i beslutet Per Mattsson tjänstgör som ledamot i punkten. Bakgrund Planens syfte är att möjliggöra för byggnation av nya bostäder av olika kategorier och att ge befintliga bostäder utökade byggrätter. Syftet med den nya planen är också att ge juridiskt stöd åt den nybyggda lekparken och möjligheter för utveckling av omkringliggande park. Parkmarken får med ny plan en tydligare precisering som bättre motsvarar förutsättningar och föreliggande behov. Planområdets läge med närhet till kommunikationer och service skapar goda förutsättningar för bostäder i en attraktiv och central del av Östervåla. Delges: Mark- och planeringsenheten Samrådshandlingar daterade 4 november 2014, föreligger

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (23) Mb 98 Dnr: AVLO Holm med Nappan 1:18. Ansökan om utdömande av vite enligt miljöbalken gällande utsläpp av orenat avloppsvatten från vattentoalett. Miljö- och byggnämndens beslut Miljö- och byggnämnden beslutar att hos mark- och miljödomstolen ansöka om utdömande av vite om kr (åttiotusen kronor) från fastighetsägaren med personnummer xxxxxx-xxxx med anledning av fortsatt utsläpp av orenat avloppsvatten från vattentoalett från fastigheten Holm med Nappan 1:18. BAKGRUND Miljö- och byggnämnden beslutade den 25 mars 2014, Mb 31, att vid vite om kr (åttiotusen kronor) förbjuda fastigheten till Holm med Nappan 1:18 i Heby kommun att från och med den 1 oktober 2014 släppa ut avloppsvatten från vattentoalett från fastigheten Holm med Nappan 1:18 som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Inspektion av fastigheten Holm med Nappan 1:18 utfördes den 19 november 2014 av miljöinspektrö från miljöenheten. Vid inspektionstillfället kunde konstateras att utsläpp av orenat avloppsvatten från vattentoalett sker. Kommunicering inför beslut om ansökan om utdömande av vite skickades den 26 november 2014 till fastighetsägaren. Inget svar har inkommit. Handläggares förslag till beslut daterat 10 december Delges: Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (23) Mb 99 Dnr: MI Heby 21:1. Yttrande över ansökan om naturgrustäkt, Starforsåsens Grus AB, dnr Miljö- och byggnämndens beslut Miljö- och byggnämnden beslutar med anledning av ansökan från Starforsåsens Grus AB att lämna följande yttrande: 1. Enligt bestämmelserna i 9 kap. 6f Miljöbalken får en naturgrustäkt inte komma till stånd om naturgrusförekomsten är betydelsefull för nuvarande eller framtida dricksvattenförsörjning och täkten kan medföra en försämrad vattenförsörjning. 2. I de förslag till vattenskyddsföreskrifter som Heby kommun inlämnat till länsstyrelsen framgår enligt 13 Nyetablering av materialtäkter är förbjudet. Detta gäller inom såväl primär som sekundär skyddszon. 3. I Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde (2010:5) står det på sid. 63: I föreskrifter för ett vattenskyddsområde bör anges att materialtäkt är förbjuden i primär och sekundär skyddszon för grundvattentäkt. BAKGRUND Remiss från Miljöprövningsdelegationen inkom den 28 oktober 2014 med begäran om yttrande över Starforsåsens Grus ABs ansökan om att öppna en ny naturgrustäkt på Heby 21:1. Sista svarsdag var satt till den 25 november. Efter begäran hos miljöprövningsdelegationen har svarstiden förlängts till den 17 december. Starforsåsen Grus AB avser att bryta ton naturgrus under 10 år. Materialet är tänkt att användas vid AB Färdig Betongs fabrik belägen intill täktområdet. Tidigare täkttillstånd upphörde att gälla den 30 juni Kommunfullmäktige i Heby kommun har den 23 oktober 2012 beslutat att överlämna ansökan till länsstyrelsen för fastställande av vattenskyddsföreskrifter för Heby. Av ansökan om vattenskyddsområde framgår att den planerade grustäkten är belägen inom sekundärt vattenskyddsområde. Enligt nu gällande vattenskyddsföreskrifter ligger det tilltänkta brytområdet inom den yttre skyddszonen, vilket är det samma som sekundär zon. BEDÖMNING Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Allmän vattenförsörjning utgör en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att leva och verka i ett område. Därför bör skyddet av större grundvattenförekomster ges hög prioritet framför andra intressen. Forts.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (23) Delges: Länsstyrelsen i Uppsala län, dnr: Forts. Mb 99 Handläggares förslag till yttrande daterat 28 november 2014.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (23) Mb 100 Dnr: MI Aspnäs 1:43. Yttrande angående upphävande av tillstånd enligt miljöbalken för Quantum Satis Risk 35 AB, dnr Miljö- och byggnämndens beslut Miljö- och byggnämnden beslutar, att lämna följande yttrande gällande upphävande av tillstånd enligt miljöbalken för Quantum Satis Risk 35 med organisationsnummer inom fastigheten Aspnäs 1:43, Heby kommun: 1. Quantum Satis Risk 35 AB inkom den 19 juli 2012 med skriftliga uppgifter om att djurantalet har minskat under 100 djurenheter. Företaget har tidigare under året meddelat uppgiften muntligt. Miljöenheten informerade, den 24 juli 2012, om att företaget måste ansöka hos Länsstyrelsen i Uppsala län att tillståndet för verksamhet ska upphävas. Miljö- och byggnämnden anser att då verksamheten på Aspnäs 1:43 inte längre stämmer överens med den verksamhet företaget sökt tillstånd för eller inte heller har planer på att utöka djurantalet finns ingen anledning för verksamheten att ha tillståndet kvar. Miljö- och byggnämnden har inget mer att yttra sig i ärendet. SAMMANFATTNING Miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen i Uppsala län har begärt yttrande gällande Quantum Satis Risk 35 AB:s upphävande av sitt tillstånd för djurhållning på fastigheten Aspnäs 1:43. BAKGRUND Miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen i Uppsala län har begärt yttrande gällande Quantum Satis Risk 35 AB:s upphävande av sitt tillstånd för djurhållning på fastigheten Aspnäs 1:43. Miljöprövningsdelegationen begär i sin remiss att få svar på om förändringen har anmälts till tillsynsmyndigheten och i så fall datum för när anmälan lämnades in. Verksamheten inkom 2012 skriftligt till bygg- och miljö med uppgifter om upphörande av mjölkkor och övergång till nötdjursproduktion. Forts.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (23) Forts. Mb 100 Bedömning Magnus Karlsson som förestår verksamheten för Quantum Satis Risk 35 AB meddelar muntligt att under våren 2012 kommer djurantalet minskas. Quantum Satis Risk 35 AB inkom den 19 juli 2012 med skriftliga uppgifter om att djurantalet har minskat och kommer då under 100 djurenheter. Den 24 juli 2012 informerar miljöenheten att Quantum Satis Risk 35 AB måste upphäva sitt tillstånd för deras verksamhet hos länsstyrelsen i Uppsala län. En påminnelse skickas den 12 mars Verksamheten på Aspnäs 1:43 stämmer inte överens med den verksamhet företaget sökte tillstånd för. Har verksamheten inte heller planer på att utöka djurantalet finns ingen anledning för verksamheten att ha tillståndet kvar. Delges: Länsstyrelsen i Uppsala län, dnr: Handläggares förslag till yttrande daterat 28 november 2014.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (23) Mb 101 Dnr: ADM Plan för miljöenheten för tillsyn enligt Miljöbalken samt kontrollplan enligt Livsmedelslagen i Sala och Heby kommuner under 2015 Miljö- och byggnämndens beslut Miljö- och byggnämnden beslutar, att fastställa plan för miljöenheten (tillsynsplan) för tillsyn m.m. enligt Miljöbalken under att fastställa kontrollplan för livsmedelskontroll för 2015 Bakgrund Miljöenheten redovisar i bifogad plan för miljöenheten 2015 den tillsyn m.m. enligt Miljöbalken samt den kontrollplan enligt Livsmedelslagen som enheten planerar att utföra i Sala och Heby kommun under Miljöchefens förslag till beslut samt planer daterat 5 december 2014.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (23) Mb 102 Dnr: ADM Plan för byggenhetens arbete 2015 Miljö- och byggnämndens beslut Miljö- och byggnämnden beslutar, att fastställa plan för byggenhetens arbete under 2015 som underlag för det kommande årets arbete och som prioritering av arbetsuppgifterna. Bakgrund Byggenheten redovisar i bifogad Plan för byggenhetens arbete 2015 de arbetsuppgifter som åvilar byggnadsnämnden, samt förutsättningarna för arbetet och en föreslagen prioritering av inkommande ärenden, tillsyn m.m. Byggchefens förslag till beslut samt Plan för byggenhetens arbete 2015 daterat 25 november 2014.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (23) Mb 103 Dnr: ADM Mötesdagar 2015 Miljö- och byggnämndens beslut Miljö- och byggnämnden beslutar, att anta nedanstående sammanträdesdatum för år Sammanträdesschema Stoppdag Tjänstemannaberedning Politikerberedning kl Nämndsammanträde kl jan - jan - jan Tor 8 jan Delegationsordning 23 jan 26 jan 27 jan Tis 3 feb Omvärldsanalys 27 feb 2 mar 3 mar Tis 10 mar 10 apr 13 apr 14 apr Tis 21 apr 8 maj 11 maj 12 maj Tis 19 maj Tertial, ek. ramar och inriktningar 12 jun 15 jun 16 jun Tis 23 jun - Jul - Jul - Jul - Jul 14 aug 17 aug 18 aug Tis 25 aug Intern kontrollplan -sep - sep - sep - sep 25 sep 28 sep 29 sep Tis 6 okt DÅR, budget och effektmål 6 nov 9 nov 10 nov Tis 17 nov 4 dec 7 dec 8 dec Tis 15 dec Detaljbudget, ev. rev. av effektmål

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (23) Mb 104 Månatlig uppföljning av ekonomi och verksamhet oktober. Miljö- och byggnämnden tackar för informationen Delges: Kommunstyrelsen Sammanfattning Kontoret rapporterar om den månatlig uppföljning av ekonomi och verksamhet. Bygg och miljö tror utifrån vad man kan se i oktobers rapport och nu vet att man kan räkna med ett överskott på kr vid årets slut. Månadsrapport driftsbudget oktober 2014.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (23) Mb 105 Redovisning av information och rapporter Miljö- och byggnämndens beslut Miljö- och byggnämnden godkänner redovisning av information och rapporter enligt lista. Kommunfullmäktige 1. Kf 111 Delårsrapport Heby kommun per 31 augusti Kf 112 Utdebitering för 2015 Kommunfullmäktiges revisorer 1. Kf rev. 71 Fördjupad granskning Registerkontroll inom barn och utbildning samt socialtjänstens område. Lantmäterimyndigheten 1. Underrättelse om avslutad förrättning. Avstyckning från Östervåla- Backa 1:11 samt anslutning enligt 42a anläggningslagen. Förrättningen har avslutats den 31 oktober 2014 utan sammanträde. 2. Underrättelse om avslutad förrättning. Fastighetsreglering berörande Ettingbo 3:11 och Stärte 5:11 Förrättningen har avslutats den 6 november 2014 utan sammanträde. 3. Underrättelse om avslutad förrättning. Avstyckning från Nora-Åby 7:1. Förrättningen har avslutats den 11 november 2014 utan sammanträde. 4. Underrättelse om avslutad förrättning. Fastighetsreglering berörande Forsbo 1:66 och 1:111 samt avstyckning från Forsbo 1:66.Fågelsta 11:1, 11:4 och 11:5. Förrättningen har avslutats den 13 november 2014 utan sammanträde. 5. Underrättelse om avslutad förrättning. Fastighetsreglering berörande Östervåla-Åby 2:13 och 5:3 samt del av Östervåla-Åby 7:1. Förrättningen har avslutats den 24 november 2014 utan sammanträde. 6. Underrättelse om avslutad förrättning. Fastighetsreglering berörande Gårdsjö 1:9, 1:10, Vansjö 1:13, 9:1 och Västerlövsta-Nordmyra 2:1. Förrättningen avslutades den 27 november 2014 utan sammanträde. Forts.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (23) Forts. Mb 105 Överklagande 1. Överklagande av miljö-och byggnämndens beslut Mb 84, 11 november 2014, dnr HBYGG , angående beviljat marklov för uppförande av bullervall på fastigheten Västerlövsta Prästgård 1:13.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (23) Mb 106 Redovisning av delegationsärenden Miljö- och byggnämndens beslut Miljö- och byggnämnden godkänner redovisning av delegationsärenden enligt lista. Delegationslistor 4 november december 2014 föreligger.

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (23) Mb 107 Miljö- och byggnämnden upphör Miljö- och byggnämndens beslut Miljö- och byggnämnden beslutar, att i och med att miljö- och byggnämnde upphör den 31 december 2014 övergår ansvaret för miljö- och byggnämndens frågor och ärenden till bygg- och miljönämnden den 1 januari att riktlinjer som är antagna av miljö- och byggnämnden överförs till bygg- och miljönämnden från den 1 januari 2015, att pågående ärenden övergår till bygg- och miljönämnden.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 15.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), vice ordförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgersson

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 11 november, kl. 15.15 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 11 november, kl. 15.15 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 13.00 14.45 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), vice ordförande Margaretha Quistberg (S) Per Eriksson (C) Anders

Läs mer

Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Inger Ingstedt (C) Från 12

Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Inger Ingstedt (C) Från 12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Stora konferensrummet, Heby kommun 09.00 10.30 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Kommunhusets, Heby kommun, 16 september kl. 15.00 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunhusets, Heby kommun, 16 september kl. 15.00 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats ch tid Brandstatinen, Heby kmmun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), rdförande Olf Nilssn(S), vice rdförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgerssn (C) Per Erikssn

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Emelie Jangholt, miljöinspektör, 57 Johan Lönneborg, byggnadsinspektör, 58 Jenny Lundin, nämndsekreterare

Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Emelie Jangholt, miljöinspektör, 57 Johan Lönneborg, byggnadsinspektör, 58 Jenny Lundin, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Ebbasalen, samhällsbyggnadskontoret, Sala kommun 13.00 15.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), vice ordförande Henry Lundström (S) Anne

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Fågelsjö 2015-03-26 08:30

Fågelsjö 2015-03-26 08:30 PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-03-26 08:30 ande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund (Plan- och

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 2012-03-28 Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 Fråga 1: I 58 anges att tiden för utdömande av byggsanktionsavgiften

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-07 Innehållsförteckning Ärende 23 Antagande av hastighetsplan för Habo kommun... 40 24 Godkännande av detaljplan, del av länsväg 1828... 41 25 Bygglov för fasadändring, Kråkeryd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum 2014-05-28 Plats och tid Bergööhuset "Valvet" kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (s) Krister Eklund (s) Christina Johansson (s) Kari Räihä

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-12-17 124 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Storegården, Vissefjärda tisdagen den 17 december 2013, kl 13.00 16.15. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Kristina

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2011-06-20 82 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 20 juni 2011, kl 13.00. Bo Eddie Rossbol,

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(19) Plats och tid Långön, Kristinehamns Conference Centre, kl 15:00-15:45 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Bengt Brunsell (S) Ann-Charlotte Halvarsson (S) Sven Gustavson (S)

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer 68-77 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1 kl 13.00 15.00. ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Jävsnämnden 2014-11-19

Jävsnämnden 2014-11-19 Jävsnämnden 2014-11-19 Jn 10 Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 11 Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till 2022-12-31...

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, kl. 17.00 19.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Carl-Olof Landgren

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-03-06 1(13) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt 1(21) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 13.00-15.00, kl 15.00-17.15 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Gunnar Henriksson

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-10-19 Sida 1(8) Plats och tid Kommunalhuset Utsikten 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-25. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-25. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 25 april 2013, kl 08.30 9.50. Lars-Erik Carlsson (V), ordförande Hans Lindqvist (C) Leif Persson (S) Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19 1(7) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort, kl 8.15-8.25 Beslutande Bo Persson (FP), ordförande, tjänstgör för Daniel Adborn (FP) Daniel Adborn (FP), deltar inte i handläggningen på grund av jäv 82-84

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, kl. 13:00 16:15 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S) Eva-Lena Gotthardsson, (S)

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 oktober 2014, kl 9.00 10.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig...

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Från den 2 maj gäller nya regler för byggande: Bygglovsansökan ska innehålla nya uppgifter Vissa arbeten kräver att det görs

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-05-12 34 (39) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 12 maj 2014, kl. 08.00-09.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-11-18 113 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 18 november 2013, kl 13:00 16:00. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande

Läs mer