Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Ordförande anmäler jäv 94 Olof Nilsson(S), vice ordförande Ordförande 94 Henry Lundström (S) Carl-Gunnar Johansson(KD) Anmäler jäv 97 Anders Birgersson (C) Per Mattson (V) 92, 94, 97 Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Magnus Holmberg Muhr, kontorschef, 92, 104 Dan Ola Norberg, enhetschef bygg 92,95, 97, 102 Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö, 92, 100, 101 Kristofer Röjerås, byggnadsinspektör, 93 Lena Karlsson, byggkoordinator, 94 Johan Ekroth, byggnadsinspektör, 96 Gunnar Larsson, miljöinspektör, 98,99 Jenny Lundin, nämndsekreterare, 103 Utses att justera Justeringens plats och tid Henry Lundström Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl Sekreterare Ordförande Justerande Jenny Lundin Mats Jennische Olof Nilsson 94 Henry Lundström Paragrafer ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö- och byggnämnden Datum för anslags uppsättande 18 december 2014 Datum för anslags nedtagande 9 januari 2015 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala-Heby Jenny Lundin

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (23) Mb 92 Enhetsinformation Miljö- och byggnämnden tackar för informationen. Förenkla helt enkelt Information om rekrytering Politikerutbildning 2015

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (23) Mb 93 Dnr HBYGG Ösby 1:27. Olovligt byggande av komplementbyggnad och skärmtak Miljö- och byggnämndens beslut. Miljö- och byggnämnden beslutar, med stöd av övergångsbestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) (2010:900) punkt 3 och med stöd av den äldre plan- och bygglagen (ÄPBL) (1987:10) 10 kap 27 ; o att inte ta ut någon byggnads- eller tilläggsavgift för de olovligt utförda tillbyggnaderna av byggnad 1. Miljö- och byggnämnden beslutar vidare, med stöd av övergångsbestämmelserna i PBL punkt 3 och med stöd av PBL, 11 kap 51, plan- och byggförordningen (PBF) (2011:338) 9 kap 7 och nya plan- och bygglagen, 11 kap 54, o att inte ta ut någon byggnadsavgift, tilläggsavgift eller byggsanktionsavgift för det olovligt uppförda skärmtaket på byggnad 2. Bakgrund och bedömning Det har kommit till miljö- och byggnämndens kännedom att en komplementbyggnad byggts till samt att en annan komplementbyggnad försetts med ett skärmtak på fastigheten Ösby 1:27. I båda fallen saknas bygglov. Den första komplementbyggnaden, byggnad 1, har byggts till i omgångar under åren 2002 till 2004 och uppskattas vara utförda för mer än 10 år sedan. Den andra komplementbyggnaden, byggnad 2, försågs 2005 med ett skärmtak, d.v.s. under den tid den äldre plan- och bygglagen gällde. Enligt PBL (2010:900), 11 kap 5, ska tillsynsmyndigheten, i detta fall Miljö- och byggnämnden, pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa så snart det finns anledning att anta att någon inte följt bestämmelserna i lagen. Enlig 11 kap 51 gäller att om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap, ska tillsynsmyndigheten ta ut en byggsanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen, PBF (2011:338). Enligt övergångsbestämmelserna till PBL, punkt 3, gäller att för överträdelser som har ägt rum före den 2 maj 2011 ska äldre bestämmelser (d.v.s. ÄPBL (1987:10)) tillämpas på prövningen i sak. Den nya lagen ska dock tillämpas om den leder till lindrigare påföljd. För byggnad 1 kan konstateras att tillbyggnaderna uppförts och tagits i anspråk för mer än tio år sedan, under den tid ÄPBL gällde. Den ska därför enligt övergångsbestämmelserna i sak behandlas enligt ÄPBL, men den nya lagen ska tillämpas om den leder till lindrigare påföljd. Forts.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (23) Forts. Mb 93 Enligt ÄPBL 10 kap 27 får dock varken byggnadsavgift eller tilläggsavgift tas ut om frågan om påföljd inte tagits upp inom tio år från det att överträdelsen begicks. För byggnad 1 gäller alltså att varken byggnadsavgift eller tilläggsavgift kan tas ut då detta, i enlighet med övergångsbestämmelserna, torde vara den lindrigaste påföljden. För byggnad 2 kan konstateras att den uppförts under den tid ÄPBL gällde, men inom den senaste tioårsperioden. Den ska därför enligt övergångsbestämmelserna i sak behandlas enligt ÄPBL, men den nya lagen ska tillämpas om den leder till lindrigare påföljd. Enligt ÄPBL, 8 kap 1 krävs det bygglov för att göra en tillbyggnad. Enligt ÄPBL 9 kap 2 är man då också skyldig att göra en bygganmälan minst tre veckor innan byggnadsarbetena påbörjas. Enligt ÄPBL 10 kap 4, ska en byggnadsavgift tas ut om någon utan lov utfört en åtgärd som kräver bygglov. Byggnadsavgiften ska normalt tas ut med ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som skulle tagits ut om bygglov beviljats. Om man enligt övergångsbestämmelserna i PBL jämför detta med vad konsekvenserna skulle bli om överträdelsen behandlas enligt den nya lagen, så kan man konstatera att enligt PBL, 9 kap 2, krävs det bygglov för att göra en tillbyggnad, enligt 10 kap 3 får byggnadsarbetena inte påbörjas innan byggnadsnämnden lämnat startbesked och enligt 10 kap 4 får byggnadsverket inte tas i bruk innan byggnadsnämnden lämnat ett slutbesked. PBF (2011:338) föreskriver att en sanktionsavgift ska tas ut om en lovpliktig tillbyggnad påbörjas utan startbesked samt om tillbyggnaden tas i bruk utan slutbesked. Det finns dock ingen sanktionsavgift för att inte ha sökt bygglov i sig. Då tillbyggnaden gjordes innan den nya lagen trädde i kraft ska det olovliga byggandet nu i sak ska behandlas enligt den gamla lagen, då startbesked och slutbesked inte behövdes, vilket får konsekvensen att ingen byggsanktionsavgift kan tas ut för byggnad 2. Sammantaget innebär alltså en behandling enligt den nya lagen att ingen byggsanktionsavgift alls kan tas ut. Eftersom den nya lagen enligt övergångsbestämmelserna ska tillämpas om den ger lindrigare påföljd blir alltså utfallet detsamma för byggnad 2 som för byggnad 1. Bygglovsansökningar för både byggnad 1 och 2 finns inlämnade och behandlas i två separata ärenden. Information Detta beslut kan överklagas. Se bifogad besvärshänvisning. Handläggares förslag till beslut daterat 5 december Delges: Fastighetsägaren

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (23) Mb 94 Dnr: HBYGG Kroksbo 1:83. Olovligt byggande av garage/förråd Miljö- och byggnämndens beslut. Miljö- och byggnämnden beslutar, med stöd av Plan- och bygglagen 9 kap, 31, att avskriva ärende om olovligt byggande. Jäv: Ordförande meddelar jäv i ärendet och deltar inte i beslutet. Vice ordförande tar över ordförandeskapet och Per Mattsson tjänstgör som ledamot i punkten. Bakgrund och bedömning En anmälan om pågående svartbygge inkom till byggenheten den 6 oktober Anmälan gällde byggnation av ett traktorgarage, garaget ansågs även att ligga för nära grannfastigheten. Fastighetsägaren kontaktades och platsen besöktes den 19 november Vid platsbesöket konstaterades det att fastighetsägaren gjutit en platta på marken för uppställning av traktor i närheten av tomtgränsen men att det inte fanns något påbörjat byggande av en garagebyggnad. Fastighetsägaren informerades om att uppförande av ett garage på platsen kräver att en ansökan om bygglov lämnas in till miljö- och byggnämndens byggenhet. Bedömningen görs att det inte behövs bygglov för att gjuta en platta på marken, varför nämnden föreslås avskriva ärendet om olovligt byggande. Information Detta beslut kan överklagas. Se bifogad besvärshänvisning. Delges: Fastighetsägare Handläggares förslag till beslut, daterat 2 december 2014.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (23) Mb 95 Dnr: HBYGG Låtan 1:1. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med garage Miljö- och byggnämnden beslutar Miljö- och byggnämnden beslutar, med stöd av Plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 5, 6, 10, o att bevilja positivt förhandsbesked för uppförande av enbostadshus på fastigheten. Bakgrund och bedömning Syftet med förhandsbeskedet är att utreda platsens förutsättningar och att tillåta en exploatering, som i utformning och anpassning tar hänsyn till platsen. Ansökan gäller ett förhandsbesked för ett bostadshus med garage norr om Harbo. Platsen ligger inom samanhållen bebyggelse men utanför detaljplanelagt område. Låtan 1:1 är en större jordbruksfastighet med inslag av höjdpartier och träd. Den nya bebyggelsen är tänkt att placeras vid ett av fastighetens norra hörn, i anslutning till en befintlig gård. Egen uppfartsväg planeras att dras tvärs över fastigheten mot söder för att ansluta till en grusväg. Vägföreningen har inte haft någon erinran. Hus och garage placeras på en svag upphöjning, ett stycke stenigare mark som inte brukas. Den befintliga bebyggelsen, både bostadshus och komplementbyggnader, i närheten gör att platsen passar bra ur ett landskapsbildsperspektiv. Enligt PBL 2 kap. ska mark- och vattenområden användas för de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Användningen ska utgöra en god hushållning av marken ur allmän synpunkt. Ansökan anses följa lagkravet. Översiktsplanen för Heby kommun säger att vid nybyggnation på landsbygden ska den tillkommande bebyggelsen anpassa sig till landskapsbild och de natur- och kulturvärden som finns på platsen. Ett hus här bör i första hand vara ett 1½- eller 2-plans med taktäckning av tegel-/betongpannor och en fasad av trä. Enligt översiktsplanen för Heby kommun ska ny bebyggelse på landsbygden placeras så att den utgör ett stöd för befintlig kollektivtrafik och service. Den föreslagna platsen anses följa översiktsplanens riktlinjer då den är nära väg 272 ( Uppsalavägen ) mellan Harbo och Östervåla. Skolskjuts kan ordnas. Upplanda energi har inga ledningar vid aktuell fastighet. Platsen har inga kända naturvärden och är inte utpekat i kulturmiljövårdsprogramet. Forts.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (23) Forts. Mb 95 En känd fornlämning finns ca 130m från platsen (gravfält med 5 runda stensättningar) och några andra fornlämningar på längre avstånd inom området. Sakägare (grannar) har beretts tillfälle att yttra sig, ingen erinran har inkommit. Platsen besöktes 28 november Avgift: kr enligt gällande taxa, debiteras på separat faktura. Information Detta beslut kan överklagas. Se bifogad besvärshänvisning. Detta förhandsbesked gäller om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då beslutet har vunnit laga kraft. Byggnationen får inte påbörjas innan bygglov är beviljat och startbesked lämnats. Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnämnden fattat beslut om bygglov och startbesked. (PBL 10 kap. 3 ) Fornlämningar skyddas enligt Lagen om kulturminnen m.m. (SFS 1988:950) Om fornlämningar påträffas ska detta anmälas till länsstyrelsen. Handläggares förslag till beslut daterat 5 december Delges: Sökande Fastighetsägare

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (23) Mb 96 Dnr: HBYGG Vansjö 1:51. Bygglov för nybyggnad av stall Miljö- och byggnämndens beslut Miljö- och byggnämnden beslutar, med stöd av Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap, 31 o o o att bevilja bygglov för rubricerat ärende. Byggherrens förslag till kontrollansvarig, Sven-Inge Stidelius, godkänns. Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnämnden lämnat ett startbesked. (PBL 10 kap. 3 ) Bakgrund och bedömning Julmyra förvaltning AB har ansökt om bygglov för nybyggnad av ett stall om 580 m² på fastigheten Vansjö 1:51 i Heby kommun. Platsen besöktes 7 november Fastigheten är bebyggd med ett stall på 227,8m². Den planerade byggnaden ligger inte inom strandskyddsområdet utmed Julmyrabäcken. Det kommer att ställas krav på högsta skyddsklass på avloppsanläggningen samt lokalt omhändertagande av dagvattnet. Fastigheten ligger utanför planlagt område och utanför sammanhållen bebyggelse. Ansökan strider mot det tidigare beviljade förhandsbeskedet med Dnr: BYGH 2008/0024 samt mot fördjupad översiktsplan för Julmyra med omnejd som vann laga kraft 11 januari Stallet kommer att uppföras med stående träpanel, kulören blir Faluröd med vita knutar och foder. Stallets dörrar blir svarta. Yttertaksbeklädnaden består av naturfärgad fibercement. Tillgängligheten för personalutrymmen och arbetslokaler anses uppfyllda i lovprövningen. Tekniska lösningar och detaljer kommer att behandlas i ett tekniskt samråd. Ett brev har inkommit från ägarna till fastigheterna Västerlövsta-Nordmyra 2:5 samt Västerlövsta-Nordmyra 2:6. I brevet meddelar Geir Pedersen att man har planer på att bygga studentbostäder med stallplatser på grannfastigheterna 2:5 och 2:6. Under förutsättning att det föreslagna stallet på Vansjö 1:51 inte äventyrar dessa planer har man ingen erinran mot förslaget. Miljöenheten har inget att erinra så länge som styrdokumentet daterat 10 juli Avgift: kr enligt gällande taxa, debiteras på separat faktura. Forts.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (23) Forts. Mb 96 Information Detta beslut kan överklagas. Kontakta handläggaren för mer information. Länsstyrelsen har lagt ett förordnande om prövning av bygglov enligt 12 kap. 4 (ÄPBL) ersatt av 11 kap. 12. Det innebär att Länsstyrelsen har 3 veckor på sig att överpröva lov eller förhandsbesked. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen då beslutet vunnit laga kraft. Byggherren ansvarar för att arbetena utförs enligt gällande lagar och förordningar. Utstakning av byggnadens läge ska utföras innan byggstart. Detta kan utföras av kommunens mätenhet. Skall utstakning ske i annans regi skall kompetensen prövas av Miljö- och byggnämnden. Fornlämningar skyddas enligt Lagen om kulturminnen m.m. (SFS 1988:950) Om fornlämningar påträffas ska detta anmälas till länsstyrelsen. Byggnaden får inte tas i bruk innan bygg- och miljönämnden meddelat ett slutbesked enligt Plan- och bygglagen 10 kap 4. Om byggnaden tas i bruk innan slutbesked meddelats är nämnden enligt 11 kap 51 skyldig att ta ut en sanktionsavgift enligt vad som anges i Plan- och byggförordningen. Handläggares förslag till beslut daterat 24 november Delges: Sökande Kontrollansvarig Länsstyrelsen i Uppsala län

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (23) Mb 97 Dnr: HBYGG Plansamråd för DP 345 Sjukhustomten 1:1 m. fl, Östervåla tätort Miljö- och byggnämndens beslut Miljö- och byggnämnden har ingen erinran mot planändringen. Jäv: Carl-Gunnar Johansson meddelar jäv i ärendet och deltar inte i beslutet Per Mattsson tjänstgör som ledamot i punkten. Bakgrund Planens syfte är att möjliggöra för byggnation av nya bostäder av olika kategorier och att ge befintliga bostäder utökade byggrätter. Syftet med den nya planen är också att ge juridiskt stöd åt den nybyggda lekparken och möjligheter för utveckling av omkringliggande park. Parkmarken får med ny plan en tydligare precisering som bättre motsvarar förutsättningar och föreliggande behov. Planområdets läge med närhet till kommunikationer och service skapar goda förutsättningar för bostäder i en attraktiv och central del av Östervåla. Delges: Mark- och planeringsenheten Samrådshandlingar daterade 4 november 2014, föreligger

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (23) Mb 98 Dnr: AVLO Holm med Nappan 1:18. Ansökan om utdömande av vite enligt miljöbalken gällande utsläpp av orenat avloppsvatten från vattentoalett. Miljö- och byggnämndens beslut Miljö- och byggnämnden beslutar att hos mark- och miljödomstolen ansöka om utdömande av vite om kr (åttiotusen kronor) från fastighetsägaren med personnummer xxxxxx-xxxx med anledning av fortsatt utsläpp av orenat avloppsvatten från vattentoalett från fastigheten Holm med Nappan 1:18. BAKGRUND Miljö- och byggnämnden beslutade den 25 mars 2014, Mb 31, att vid vite om kr (åttiotusen kronor) förbjuda fastigheten till Holm med Nappan 1:18 i Heby kommun att från och med den 1 oktober 2014 släppa ut avloppsvatten från vattentoalett från fastigheten Holm med Nappan 1:18 som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Inspektion av fastigheten Holm med Nappan 1:18 utfördes den 19 november 2014 av miljöinspektrö från miljöenheten. Vid inspektionstillfället kunde konstateras att utsläpp av orenat avloppsvatten från vattentoalett sker. Kommunicering inför beslut om ansökan om utdömande av vite skickades den 26 november 2014 till fastighetsägaren. Inget svar har inkommit. Handläggares förslag till beslut daterat 10 december Delges: Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (23) Mb 99 Dnr: MI Heby 21:1. Yttrande över ansökan om naturgrustäkt, Starforsåsens Grus AB, dnr Miljö- och byggnämndens beslut Miljö- och byggnämnden beslutar med anledning av ansökan från Starforsåsens Grus AB att lämna följande yttrande: 1. Enligt bestämmelserna i 9 kap. 6f Miljöbalken får en naturgrustäkt inte komma till stånd om naturgrusförekomsten är betydelsefull för nuvarande eller framtida dricksvattenförsörjning och täkten kan medföra en försämrad vattenförsörjning. 2. I de förslag till vattenskyddsföreskrifter som Heby kommun inlämnat till länsstyrelsen framgår enligt 13 Nyetablering av materialtäkter är förbjudet. Detta gäller inom såväl primär som sekundär skyddszon. 3. I Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde (2010:5) står det på sid. 63: I föreskrifter för ett vattenskyddsområde bör anges att materialtäkt är förbjuden i primär och sekundär skyddszon för grundvattentäkt. BAKGRUND Remiss från Miljöprövningsdelegationen inkom den 28 oktober 2014 med begäran om yttrande över Starforsåsens Grus ABs ansökan om att öppna en ny naturgrustäkt på Heby 21:1. Sista svarsdag var satt till den 25 november. Efter begäran hos miljöprövningsdelegationen har svarstiden förlängts till den 17 december. Starforsåsen Grus AB avser att bryta ton naturgrus under 10 år. Materialet är tänkt att användas vid AB Färdig Betongs fabrik belägen intill täktområdet. Tidigare täkttillstånd upphörde att gälla den 30 juni Kommunfullmäktige i Heby kommun har den 23 oktober 2012 beslutat att överlämna ansökan till länsstyrelsen för fastställande av vattenskyddsföreskrifter för Heby. Av ansökan om vattenskyddsområde framgår att den planerade grustäkten är belägen inom sekundärt vattenskyddsområde. Enligt nu gällande vattenskyddsföreskrifter ligger det tilltänkta brytområdet inom den yttre skyddszonen, vilket är det samma som sekundär zon. BEDÖMNING Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Allmän vattenförsörjning utgör en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att leva och verka i ett område. Därför bör skyddet av större grundvattenförekomster ges hög prioritet framför andra intressen. Forts.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (23) Delges: Länsstyrelsen i Uppsala län, dnr: Forts. Mb 99 Handläggares förslag till yttrande daterat 28 november 2014.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (23) Mb 100 Dnr: MI Aspnäs 1:43. Yttrande angående upphävande av tillstånd enligt miljöbalken för Quantum Satis Risk 35 AB, dnr Miljö- och byggnämndens beslut Miljö- och byggnämnden beslutar, att lämna följande yttrande gällande upphävande av tillstånd enligt miljöbalken för Quantum Satis Risk 35 med organisationsnummer inom fastigheten Aspnäs 1:43, Heby kommun: 1. Quantum Satis Risk 35 AB inkom den 19 juli 2012 med skriftliga uppgifter om att djurantalet har minskat under 100 djurenheter. Företaget har tidigare under året meddelat uppgiften muntligt. Miljöenheten informerade, den 24 juli 2012, om att företaget måste ansöka hos Länsstyrelsen i Uppsala län att tillståndet för verksamhet ska upphävas. Miljö- och byggnämnden anser att då verksamheten på Aspnäs 1:43 inte längre stämmer överens med den verksamhet företaget sökt tillstånd för eller inte heller har planer på att utöka djurantalet finns ingen anledning för verksamheten att ha tillståndet kvar. Miljö- och byggnämnden har inget mer att yttra sig i ärendet. SAMMANFATTNING Miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen i Uppsala län har begärt yttrande gällande Quantum Satis Risk 35 AB:s upphävande av sitt tillstånd för djurhållning på fastigheten Aspnäs 1:43. BAKGRUND Miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen i Uppsala län har begärt yttrande gällande Quantum Satis Risk 35 AB:s upphävande av sitt tillstånd för djurhållning på fastigheten Aspnäs 1:43. Miljöprövningsdelegationen begär i sin remiss att få svar på om förändringen har anmälts till tillsynsmyndigheten och i så fall datum för när anmälan lämnades in. Verksamheten inkom 2012 skriftligt till bygg- och miljö med uppgifter om upphörande av mjölkkor och övergång till nötdjursproduktion. Forts.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (23) Forts. Mb 100 Bedömning Magnus Karlsson som förestår verksamheten för Quantum Satis Risk 35 AB meddelar muntligt att under våren 2012 kommer djurantalet minskas. Quantum Satis Risk 35 AB inkom den 19 juli 2012 med skriftliga uppgifter om att djurantalet har minskat och kommer då under 100 djurenheter. Den 24 juli 2012 informerar miljöenheten att Quantum Satis Risk 35 AB måste upphäva sitt tillstånd för deras verksamhet hos länsstyrelsen i Uppsala län. En påminnelse skickas den 12 mars Verksamheten på Aspnäs 1:43 stämmer inte överens med den verksamhet företaget sökte tillstånd för. Har verksamheten inte heller planer på att utöka djurantalet finns ingen anledning för verksamheten att ha tillståndet kvar. Delges: Länsstyrelsen i Uppsala län, dnr: Handläggares förslag till yttrande daterat 28 november 2014.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (23) Mb 101 Dnr: ADM Plan för miljöenheten för tillsyn enligt Miljöbalken samt kontrollplan enligt Livsmedelslagen i Sala och Heby kommuner under 2015 Miljö- och byggnämndens beslut Miljö- och byggnämnden beslutar, att fastställa plan för miljöenheten (tillsynsplan) för tillsyn m.m. enligt Miljöbalken under att fastställa kontrollplan för livsmedelskontroll för 2015 Bakgrund Miljöenheten redovisar i bifogad plan för miljöenheten 2015 den tillsyn m.m. enligt Miljöbalken samt den kontrollplan enligt Livsmedelslagen som enheten planerar att utföra i Sala och Heby kommun under Miljöchefens förslag till beslut samt planer daterat 5 december 2014.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (23) Mb 102 Dnr: ADM Plan för byggenhetens arbete 2015 Miljö- och byggnämndens beslut Miljö- och byggnämnden beslutar, att fastställa plan för byggenhetens arbete under 2015 som underlag för det kommande årets arbete och som prioritering av arbetsuppgifterna. Bakgrund Byggenheten redovisar i bifogad Plan för byggenhetens arbete 2015 de arbetsuppgifter som åvilar byggnadsnämnden, samt förutsättningarna för arbetet och en föreslagen prioritering av inkommande ärenden, tillsyn m.m. Byggchefens förslag till beslut samt Plan för byggenhetens arbete 2015 daterat 25 november 2014.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (23) Mb 103 Dnr: ADM Mötesdagar 2015 Miljö- och byggnämndens beslut Miljö- och byggnämnden beslutar, att anta nedanstående sammanträdesdatum för år Sammanträdesschema Stoppdag Tjänstemannaberedning Politikerberedning kl Nämndsammanträde kl jan - jan - jan Tor 8 jan Delegationsordning 23 jan 26 jan 27 jan Tis 3 feb Omvärldsanalys 27 feb 2 mar 3 mar Tis 10 mar 10 apr 13 apr 14 apr Tis 21 apr 8 maj 11 maj 12 maj Tis 19 maj Tertial, ek. ramar och inriktningar 12 jun 15 jun 16 jun Tis 23 jun - Jul - Jul - Jul - Jul 14 aug 17 aug 18 aug Tis 25 aug Intern kontrollplan -sep - sep - sep - sep 25 sep 28 sep 29 sep Tis 6 okt DÅR, budget och effektmål 6 nov 9 nov 10 nov Tis 17 nov 4 dec 7 dec 8 dec Tis 15 dec Detaljbudget, ev. rev. av effektmål

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (23) Mb 104 Månatlig uppföljning av ekonomi och verksamhet oktober. Miljö- och byggnämnden tackar för informationen Delges: Kommunstyrelsen Sammanfattning Kontoret rapporterar om den månatlig uppföljning av ekonomi och verksamhet. Bygg och miljö tror utifrån vad man kan se i oktobers rapport och nu vet att man kan räkna med ett överskott på kr vid årets slut. Månadsrapport driftsbudget oktober 2014.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (23) Mb 105 Redovisning av information och rapporter Miljö- och byggnämndens beslut Miljö- och byggnämnden godkänner redovisning av information och rapporter enligt lista. Kommunfullmäktige 1. Kf 111 Delårsrapport Heby kommun per 31 augusti Kf 112 Utdebitering för 2015 Kommunfullmäktiges revisorer 1. Kf rev. 71 Fördjupad granskning Registerkontroll inom barn och utbildning samt socialtjänstens område. Lantmäterimyndigheten 1. Underrättelse om avslutad förrättning. Avstyckning från Östervåla- Backa 1:11 samt anslutning enligt 42a anläggningslagen. Förrättningen har avslutats den 31 oktober 2014 utan sammanträde. 2. Underrättelse om avslutad förrättning. Fastighetsreglering berörande Ettingbo 3:11 och Stärte 5:11 Förrättningen har avslutats den 6 november 2014 utan sammanträde. 3. Underrättelse om avslutad förrättning. Avstyckning från Nora-Åby 7:1. Förrättningen har avslutats den 11 november 2014 utan sammanträde. 4. Underrättelse om avslutad förrättning. Fastighetsreglering berörande Forsbo 1:66 och 1:111 samt avstyckning från Forsbo 1:66.Fågelsta 11:1, 11:4 och 11:5. Förrättningen har avslutats den 13 november 2014 utan sammanträde. 5. Underrättelse om avslutad förrättning. Fastighetsreglering berörande Östervåla-Åby 2:13 och 5:3 samt del av Östervåla-Åby 7:1. Förrättningen har avslutats den 24 november 2014 utan sammanträde. 6. Underrättelse om avslutad förrättning. Fastighetsreglering berörande Gårdsjö 1:9, 1:10, Vansjö 1:13, 9:1 och Västerlövsta-Nordmyra 2:1. Förrättningen avslutades den 27 november 2014 utan sammanträde. Forts.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (23) Forts. Mb 105 Överklagande 1. Överklagande av miljö-och byggnämndens beslut Mb 84, 11 november 2014, dnr HBYGG , angående beviljat marklov för uppförande av bullervall på fastigheten Västerlövsta Prästgård 1:13.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (23) Mb 106 Redovisning av delegationsärenden Miljö- och byggnämndens beslut Miljö- och byggnämnden godkänner redovisning av delegationsärenden enligt lista. Delegationslistor 4 november december 2014 föreligger.

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (23) Mb 107 Miljö- och byggnämnden upphör Miljö- och byggnämndens beslut Miljö- och byggnämnden beslutar, att i och med att miljö- och byggnämnde upphör den 31 december 2014 övergår ansvaret för miljö- och byggnämndens frågor och ärenden till bygg- och miljönämnden den 1 januari att riktlinjer som är antagna av miljö- och byggnämnden överförs till bygg- och miljönämnden från den 1 januari 2015, att pågående ärenden övergår till bygg- och miljönämnden.

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 15.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), vice ordförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgersson

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Kommunhusets, Heby kommun, 16 september kl. 15.00 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunhusets, Heby kommun, 16 september kl. 15.00 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats ch tid Brandstatinen, Heby kmmun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), rdförande Olf Nilssn(S), vice rdförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgerssn (C) Per Erikssn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-01-08 Plats och tid Sammanträdesrum Gripen i Gislaved, kl 13.00-17.00 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Ej 8 Mias Fjellander (kd) Erik

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 61 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag 6 februari 2013, kl 08.30 12.00 ande Thore Alm(S), ordf ers för Jan Nilsson (S) Maj-Lis Nilsson (S), ers för Ethel Björkman

Läs mer

Sophia Berggren 108-109

Sophia Berggren 108-109 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 10.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist,

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14)

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14) Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 8 juni 2015 kl. 13.30 16.45 Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp)

Läs mer

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64 2014-06-11 1 (20) Plats och tid: Kommunhuset, Ängen 2014-06-11 kl 13.30 17.30 ande: Göran Olsson (c), ordförande Margareta Holm (mp) Sören Hellberg (s) Marie Egerborn (s) Rune Larsson (c) Björn Morell

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-04-16 1(23) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 17.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindqvist (MP) Stina Borjo (V), jäv 25

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20)

Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20) Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 20 januari 2014 kl. 13.30-17.00 Beslutande Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Miljö- och byggnämnden 2014-01-28 1(33) Plats och tid Beslutande Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd Tisdagen den 28 januari 2014, kl. 14.00-17.00 Monica Sporrong (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-06-12 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00-19:45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bertil Persson (M) Carina

Läs mer

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp)

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp) 148-176 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 8.00 14.10 Beslutande Närvarande ersättare Stig Holmberg (m) ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) Ingela

Läs mer