Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Ordförande anmäler jäv 94 Olof Nilsson(S), vice ordförande Ordförande 94 Henry Lundström (S) Carl-Gunnar Johansson(KD) Anmäler jäv 97 Anders Birgersson (C) Per Mattson (V) 92, 94, 97 Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Magnus Holmberg Muhr, kontorschef, 92, 104 Dan Ola Norberg, enhetschef bygg 92,95, 97, 102 Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö, 92, 100, 101 Kristofer Röjerås, byggnadsinspektör, 93 Lena Karlsson, byggkoordinator, 94 Johan Ekroth, byggnadsinspektör, 96 Gunnar Larsson, miljöinspektör, 98,99 Jenny Lundin, nämndsekreterare, 103 Utses att justera Justeringens plats och tid Henry Lundström Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl Sekreterare Ordförande Justerande Jenny Lundin Mats Jennische Olof Nilsson 94 Henry Lundström Paragrafer ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö- och byggnämnden Datum för anslags uppsättande 18 december 2014 Datum för anslags nedtagande 9 januari 2015 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala-Heby Jenny Lundin

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (23) Mb 92 Enhetsinformation Miljö- och byggnämnden tackar för informationen. Förenkla helt enkelt Information om rekrytering Politikerutbildning 2015

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (23) Mb 93 Dnr HBYGG Ösby 1:27. Olovligt byggande av komplementbyggnad och skärmtak Miljö- och byggnämndens beslut. Miljö- och byggnämnden beslutar, med stöd av övergångsbestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) (2010:900) punkt 3 och med stöd av den äldre plan- och bygglagen (ÄPBL) (1987:10) 10 kap 27 ; o att inte ta ut någon byggnads- eller tilläggsavgift för de olovligt utförda tillbyggnaderna av byggnad 1. Miljö- och byggnämnden beslutar vidare, med stöd av övergångsbestämmelserna i PBL punkt 3 och med stöd av PBL, 11 kap 51, plan- och byggförordningen (PBF) (2011:338) 9 kap 7 och nya plan- och bygglagen, 11 kap 54, o att inte ta ut någon byggnadsavgift, tilläggsavgift eller byggsanktionsavgift för det olovligt uppförda skärmtaket på byggnad 2. Bakgrund och bedömning Det har kommit till miljö- och byggnämndens kännedom att en komplementbyggnad byggts till samt att en annan komplementbyggnad försetts med ett skärmtak på fastigheten Ösby 1:27. I båda fallen saknas bygglov. Den första komplementbyggnaden, byggnad 1, har byggts till i omgångar under åren 2002 till 2004 och uppskattas vara utförda för mer än 10 år sedan. Den andra komplementbyggnaden, byggnad 2, försågs 2005 med ett skärmtak, d.v.s. under den tid den äldre plan- och bygglagen gällde. Enligt PBL (2010:900), 11 kap 5, ska tillsynsmyndigheten, i detta fall Miljö- och byggnämnden, pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa så snart det finns anledning att anta att någon inte följt bestämmelserna i lagen. Enlig 11 kap 51 gäller att om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap, ska tillsynsmyndigheten ta ut en byggsanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen, PBF (2011:338). Enligt övergångsbestämmelserna till PBL, punkt 3, gäller att för överträdelser som har ägt rum före den 2 maj 2011 ska äldre bestämmelser (d.v.s. ÄPBL (1987:10)) tillämpas på prövningen i sak. Den nya lagen ska dock tillämpas om den leder till lindrigare påföljd. För byggnad 1 kan konstateras att tillbyggnaderna uppförts och tagits i anspråk för mer än tio år sedan, under den tid ÄPBL gällde. Den ska därför enligt övergångsbestämmelserna i sak behandlas enligt ÄPBL, men den nya lagen ska tillämpas om den leder till lindrigare påföljd. Forts.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (23) Forts. Mb 93 Enligt ÄPBL 10 kap 27 får dock varken byggnadsavgift eller tilläggsavgift tas ut om frågan om påföljd inte tagits upp inom tio år från det att överträdelsen begicks. För byggnad 1 gäller alltså att varken byggnadsavgift eller tilläggsavgift kan tas ut då detta, i enlighet med övergångsbestämmelserna, torde vara den lindrigaste påföljden. För byggnad 2 kan konstateras att den uppförts under den tid ÄPBL gällde, men inom den senaste tioårsperioden. Den ska därför enligt övergångsbestämmelserna i sak behandlas enligt ÄPBL, men den nya lagen ska tillämpas om den leder till lindrigare påföljd. Enligt ÄPBL, 8 kap 1 krävs det bygglov för att göra en tillbyggnad. Enligt ÄPBL 9 kap 2 är man då också skyldig att göra en bygganmälan minst tre veckor innan byggnadsarbetena påbörjas. Enligt ÄPBL 10 kap 4, ska en byggnadsavgift tas ut om någon utan lov utfört en åtgärd som kräver bygglov. Byggnadsavgiften ska normalt tas ut med ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som skulle tagits ut om bygglov beviljats. Om man enligt övergångsbestämmelserna i PBL jämför detta med vad konsekvenserna skulle bli om överträdelsen behandlas enligt den nya lagen, så kan man konstatera att enligt PBL, 9 kap 2, krävs det bygglov för att göra en tillbyggnad, enligt 10 kap 3 får byggnadsarbetena inte påbörjas innan byggnadsnämnden lämnat startbesked och enligt 10 kap 4 får byggnadsverket inte tas i bruk innan byggnadsnämnden lämnat ett slutbesked. PBF (2011:338) föreskriver att en sanktionsavgift ska tas ut om en lovpliktig tillbyggnad påbörjas utan startbesked samt om tillbyggnaden tas i bruk utan slutbesked. Det finns dock ingen sanktionsavgift för att inte ha sökt bygglov i sig. Då tillbyggnaden gjordes innan den nya lagen trädde i kraft ska det olovliga byggandet nu i sak ska behandlas enligt den gamla lagen, då startbesked och slutbesked inte behövdes, vilket får konsekvensen att ingen byggsanktionsavgift kan tas ut för byggnad 2. Sammantaget innebär alltså en behandling enligt den nya lagen att ingen byggsanktionsavgift alls kan tas ut. Eftersom den nya lagen enligt övergångsbestämmelserna ska tillämpas om den ger lindrigare påföljd blir alltså utfallet detsamma för byggnad 2 som för byggnad 1. Bygglovsansökningar för både byggnad 1 och 2 finns inlämnade och behandlas i två separata ärenden. Information Detta beslut kan överklagas. Se bifogad besvärshänvisning. Handläggares förslag till beslut daterat 5 december Delges: Fastighetsägaren

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (23) Mb 94 Dnr: HBYGG Kroksbo 1:83. Olovligt byggande av garage/förråd Miljö- och byggnämndens beslut. Miljö- och byggnämnden beslutar, med stöd av Plan- och bygglagen 9 kap, 31, att avskriva ärende om olovligt byggande. Jäv: Ordförande meddelar jäv i ärendet och deltar inte i beslutet. Vice ordförande tar över ordförandeskapet och Per Mattsson tjänstgör som ledamot i punkten. Bakgrund och bedömning En anmälan om pågående svartbygge inkom till byggenheten den 6 oktober Anmälan gällde byggnation av ett traktorgarage, garaget ansågs även att ligga för nära grannfastigheten. Fastighetsägaren kontaktades och platsen besöktes den 19 november Vid platsbesöket konstaterades det att fastighetsägaren gjutit en platta på marken för uppställning av traktor i närheten av tomtgränsen men att det inte fanns något påbörjat byggande av en garagebyggnad. Fastighetsägaren informerades om att uppförande av ett garage på platsen kräver att en ansökan om bygglov lämnas in till miljö- och byggnämndens byggenhet. Bedömningen görs att det inte behövs bygglov för att gjuta en platta på marken, varför nämnden föreslås avskriva ärendet om olovligt byggande. Information Detta beslut kan överklagas. Se bifogad besvärshänvisning. Delges: Fastighetsägare Handläggares förslag till beslut, daterat 2 december 2014.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (23) Mb 95 Dnr: HBYGG Låtan 1:1. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med garage Miljö- och byggnämnden beslutar Miljö- och byggnämnden beslutar, med stöd av Plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 5, 6, 10, o att bevilja positivt förhandsbesked för uppförande av enbostadshus på fastigheten. Bakgrund och bedömning Syftet med förhandsbeskedet är att utreda platsens förutsättningar och att tillåta en exploatering, som i utformning och anpassning tar hänsyn till platsen. Ansökan gäller ett förhandsbesked för ett bostadshus med garage norr om Harbo. Platsen ligger inom samanhållen bebyggelse men utanför detaljplanelagt område. Låtan 1:1 är en större jordbruksfastighet med inslag av höjdpartier och träd. Den nya bebyggelsen är tänkt att placeras vid ett av fastighetens norra hörn, i anslutning till en befintlig gård. Egen uppfartsväg planeras att dras tvärs över fastigheten mot söder för att ansluta till en grusväg. Vägföreningen har inte haft någon erinran. Hus och garage placeras på en svag upphöjning, ett stycke stenigare mark som inte brukas. Den befintliga bebyggelsen, både bostadshus och komplementbyggnader, i närheten gör att platsen passar bra ur ett landskapsbildsperspektiv. Enligt PBL 2 kap. ska mark- och vattenområden användas för de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Användningen ska utgöra en god hushållning av marken ur allmän synpunkt. Ansökan anses följa lagkravet. Översiktsplanen för Heby kommun säger att vid nybyggnation på landsbygden ska den tillkommande bebyggelsen anpassa sig till landskapsbild och de natur- och kulturvärden som finns på platsen. Ett hus här bör i första hand vara ett 1½- eller 2-plans med taktäckning av tegel-/betongpannor och en fasad av trä. Enligt översiktsplanen för Heby kommun ska ny bebyggelse på landsbygden placeras så att den utgör ett stöd för befintlig kollektivtrafik och service. Den föreslagna platsen anses följa översiktsplanens riktlinjer då den är nära väg 272 ( Uppsalavägen ) mellan Harbo och Östervåla. Skolskjuts kan ordnas. Upplanda energi har inga ledningar vid aktuell fastighet. Platsen har inga kända naturvärden och är inte utpekat i kulturmiljövårdsprogramet. Forts.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (23) Forts. Mb 95 En känd fornlämning finns ca 130m från platsen (gravfält med 5 runda stensättningar) och några andra fornlämningar på längre avstånd inom området. Sakägare (grannar) har beretts tillfälle att yttra sig, ingen erinran har inkommit. Platsen besöktes 28 november Avgift: kr enligt gällande taxa, debiteras på separat faktura. Information Detta beslut kan överklagas. Se bifogad besvärshänvisning. Detta förhandsbesked gäller om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då beslutet har vunnit laga kraft. Byggnationen får inte påbörjas innan bygglov är beviljat och startbesked lämnats. Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnämnden fattat beslut om bygglov och startbesked. (PBL 10 kap. 3 ) Fornlämningar skyddas enligt Lagen om kulturminnen m.m. (SFS 1988:950) Om fornlämningar påträffas ska detta anmälas till länsstyrelsen. Handläggares förslag till beslut daterat 5 december Delges: Sökande Fastighetsägare

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (23) Mb 96 Dnr: HBYGG Vansjö 1:51. Bygglov för nybyggnad av stall Miljö- och byggnämndens beslut Miljö- och byggnämnden beslutar, med stöd av Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap, 31 o o o att bevilja bygglov för rubricerat ärende. Byggherrens förslag till kontrollansvarig, Sven-Inge Stidelius, godkänns. Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnämnden lämnat ett startbesked. (PBL 10 kap. 3 ) Bakgrund och bedömning Julmyra förvaltning AB har ansökt om bygglov för nybyggnad av ett stall om 580 m² på fastigheten Vansjö 1:51 i Heby kommun. Platsen besöktes 7 november Fastigheten är bebyggd med ett stall på 227,8m². Den planerade byggnaden ligger inte inom strandskyddsområdet utmed Julmyrabäcken. Det kommer att ställas krav på högsta skyddsklass på avloppsanläggningen samt lokalt omhändertagande av dagvattnet. Fastigheten ligger utanför planlagt område och utanför sammanhållen bebyggelse. Ansökan strider mot det tidigare beviljade förhandsbeskedet med Dnr: BYGH 2008/0024 samt mot fördjupad översiktsplan för Julmyra med omnejd som vann laga kraft 11 januari Stallet kommer att uppföras med stående träpanel, kulören blir Faluröd med vita knutar och foder. Stallets dörrar blir svarta. Yttertaksbeklädnaden består av naturfärgad fibercement. Tillgängligheten för personalutrymmen och arbetslokaler anses uppfyllda i lovprövningen. Tekniska lösningar och detaljer kommer att behandlas i ett tekniskt samråd. Ett brev har inkommit från ägarna till fastigheterna Västerlövsta-Nordmyra 2:5 samt Västerlövsta-Nordmyra 2:6. I brevet meddelar Geir Pedersen att man har planer på att bygga studentbostäder med stallplatser på grannfastigheterna 2:5 och 2:6. Under förutsättning att det föreslagna stallet på Vansjö 1:51 inte äventyrar dessa planer har man ingen erinran mot förslaget. Miljöenheten har inget att erinra så länge som styrdokumentet daterat 10 juli Avgift: kr enligt gällande taxa, debiteras på separat faktura. Forts.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (23) Forts. Mb 96 Information Detta beslut kan överklagas. Kontakta handläggaren för mer information. Länsstyrelsen har lagt ett förordnande om prövning av bygglov enligt 12 kap. 4 (ÄPBL) ersatt av 11 kap. 12. Det innebär att Länsstyrelsen har 3 veckor på sig att överpröva lov eller förhandsbesked. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen då beslutet vunnit laga kraft. Byggherren ansvarar för att arbetena utförs enligt gällande lagar och förordningar. Utstakning av byggnadens läge ska utföras innan byggstart. Detta kan utföras av kommunens mätenhet. Skall utstakning ske i annans regi skall kompetensen prövas av Miljö- och byggnämnden. Fornlämningar skyddas enligt Lagen om kulturminnen m.m. (SFS 1988:950) Om fornlämningar påträffas ska detta anmälas till länsstyrelsen. Byggnaden får inte tas i bruk innan bygg- och miljönämnden meddelat ett slutbesked enligt Plan- och bygglagen 10 kap 4. Om byggnaden tas i bruk innan slutbesked meddelats är nämnden enligt 11 kap 51 skyldig att ta ut en sanktionsavgift enligt vad som anges i Plan- och byggförordningen. Handläggares förslag till beslut daterat 24 november Delges: Sökande Kontrollansvarig Länsstyrelsen i Uppsala län

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (23) Mb 97 Dnr: HBYGG Plansamråd för DP 345 Sjukhustomten 1:1 m. fl, Östervåla tätort Miljö- och byggnämndens beslut Miljö- och byggnämnden har ingen erinran mot planändringen. Jäv: Carl-Gunnar Johansson meddelar jäv i ärendet och deltar inte i beslutet Per Mattsson tjänstgör som ledamot i punkten. Bakgrund Planens syfte är att möjliggöra för byggnation av nya bostäder av olika kategorier och att ge befintliga bostäder utökade byggrätter. Syftet med den nya planen är också att ge juridiskt stöd åt den nybyggda lekparken och möjligheter för utveckling av omkringliggande park. Parkmarken får med ny plan en tydligare precisering som bättre motsvarar förutsättningar och föreliggande behov. Planområdets läge med närhet till kommunikationer och service skapar goda förutsättningar för bostäder i en attraktiv och central del av Östervåla. Delges: Mark- och planeringsenheten Samrådshandlingar daterade 4 november 2014, föreligger

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (23) Mb 98 Dnr: AVLO Holm med Nappan 1:18. Ansökan om utdömande av vite enligt miljöbalken gällande utsläpp av orenat avloppsvatten från vattentoalett. Miljö- och byggnämndens beslut Miljö- och byggnämnden beslutar att hos mark- och miljödomstolen ansöka om utdömande av vite om kr (åttiotusen kronor) från fastighetsägaren med personnummer xxxxxx-xxxx med anledning av fortsatt utsläpp av orenat avloppsvatten från vattentoalett från fastigheten Holm med Nappan 1:18. BAKGRUND Miljö- och byggnämnden beslutade den 25 mars 2014, Mb 31, att vid vite om kr (åttiotusen kronor) förbjuda fastigheten till Holm med Nappan 1:18 i Heby kommun att från och med den 1 oktober 2014 släppa ut avloppsvatten från vattentoalett från fastigheten Holm med Nappan 1:18 som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Inspektion av fastigheten Holm med Nappan 1:18 utfördes den 19 november 2014 av miljöinspektrö från miljöenheten. Vid inspektionstillfället kunde konstateras att utsläpp av orenat avloppsvatten från vattentoalett sker. Kommunicering inför beslut om ansökan om utdömande av vite skickades den 26 november 2014 till fastighetsägaren. Inget svar har inkommit. Handläggares förslag till beslut daterat 10 december Delges: Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (23) Mb 99 Dnr: MI Heby 21:1. Yttrande över ansökan om naturgrustäkt, Starforsåsens Grus AB, dnr Miljö- och byggnämndens beslut Miljö- och byggnämnden beslutar med anledning av ansökan från Starforsåsens Grus AB att lämna följande yttrande: 1. Enligt bestämmelserna i 9 kap. 6f Miljöbalken får en naturgrustäkt inte komma till stånd om naturgrusförekomsten är betydelsefull för nuvarande eller framtida dricksvattenförsörjning och täkten kan medföra en försämrad vattenförsörjning. 2. I de förslag till vattenskyddsföreskrifter som Heby kommun inlämnat till länsstyrelsen framgår enligt 13 Nyetablering av materialtäkter är förbjudet. Detta gäller inom såväl primär som sekundär skyddszon. 3. I Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde (2010:5) står det på sid. 63: I föreskrifter för ett vattenskyddsområde bör anges att materialtäkt är förbjuden i primär och sekundär skyddszon för grundvattentäkt. BAKGRUND Remiss från Miljöprövningsdelegationen inkom den 28 oktober 2014 med begäran om yttrande över Starforsåsens Grus ABs ansökan om att öppna en ny naturgrustäkt på Heby 21:1. Sista svarsdag var satt till den 25 november. Efter begäran hos miljöprövningsdelegationen har svarstiden förlängts till den 17 december. Starforsåsen Grus AB avser att bryta ton naturgrus under 10 år. Materialet är tänkt att användas vid AB Färdig Betongs fabrik belägen intill täktområdet. Tidigare täkttillstånd upphörde att gälla den 30 juni Kommunfullmäktige i Heby kommun har den 23 oktober 2012 beslutat att överlämna ansökan till länsstyrelsen för fastställande av vattenskyddsföreskrifter för Heby. Av ansökan om vattenskyddsområde framgår att den planerade grustäkten är belägen inom sekundärt vattenskyddsområde. Enligt nu gällande vattenskyddsföreskrifter ligger det tilltänkta brytområdet inom den yttre skyddszonen, vilket är det samma som sekundär zon. BEDÖMNING Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Allmän vattenförsörjning utgör en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att leva och verka i ett område. Därför bör skyddet av större grundvattenförekomster ges hög prioritet framför andra intressen. Forts.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (23) Delges: Länsstyrelsen i Uppsala län, dnr: Forts. Mb 99 Handläggares förslag till yttrande daterat 28 november 2014.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (23) Mb 100 Dnr: MI Aspnäs 1:43. Yttrande angående upphävande av tillstånd enligt miljöbalken för Quantum Satis Risk 35 AB, dnr Miljö- och byggnämndens beslut Miljö- och byggnämnden beslutar, att lämna följande yttrande gällande upphävande av tillstånd enligt miljöbalken för Quantum Satis Risk 35 med organisationsnummer inom fastigheten Aspnäs 1:43, Heby kommun: 1. Quantum Satis Risk 35 AB inkom den 19 juli 2012 med skriftliga uppgifter om att djurantalet har minskat under 100 djurenheter. Företaget har tidigare under året meddelat uppgiften muntligt. Miljöenheten informerade, den 24 juli 2012, om att företaget måste ansöka hos Länsstyrelsen i Uppsala län att tillståndet för verksamhet ska upphävas. Miljö- och byggnämnden anser att då verksamheten på Aspnäs 1:43 inte längre stämmer överens med den verksamhet företaget sökt tillstånd för eller inte heller har planer på att utöka djurantalet finns ingen anledning för verksamheten att ha tillståndet kvar. Miljö- och byggnämnden har inget mer att yttra sig i ärendet. SAMMANFATTNING Miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen i Uppsala län har begärt yttrande gällande Quantum Satis Risk 35 AB:s upphävande av sitt tillstånd för djurhållning på fastigheten Aspnäs 1:43. BAKGRUND Miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen i Uppsala län har begärt yttrande gällande Quantum Satis Risk 35 AB:s upphävande av sitt tillstånd för djurhållning på fastigheten Aspnäs 1:43. Miljöprövningsdelegationen begär i sin remiss att få svar på om förändringen har anmälts till tillsynsmyndigheten och i så fall datum för när anmälan lämnades in. Verksamheten inkom 2012 skriftligt till bygg- och miljö med uppgifter om upphörande av mjölkkor och övergång till nötdjursproduktion. Forts.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (23) Forts. Mb 100 Bedömning Magnus Karlsson som förestår verksamheten för Quantum Satis Risk 35 AB meddelar muntligt att under våren 2012 kommer djurantalet minskas. Quantum Satis Risk 35 AB inkom den 19 juli 2012 med skriftliga uppgifter om att djurantalet har minskat och kommer då under 100 djurenheter. Den 24 juli 2012 informerar miljöenheten att Quantum Satis Risk 35 AB måste upphäva sitt tillstånd för deras verksamhet hos länsstyrelsen i Uppsala län. En påminnelse skickas den 12 mars Verksamheten på Aspnäs 1:43 stämmer inte överens med den verksamhet företaget sökte tillstånd för. Har verksamheten inte heller planer på att utöka djurantalet finns ingen anledning för verksamheten att ha tillståndet kvar. Delges: Länsstyrelsen i Uppsala län, dnr: Handläggares förslag till yttrande daterat 28 november 2014.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (23) Mb 101 Dnr: ADM Plan för miljöenheten för tillsyn enligt Miljöbalken samt kontrollplan enligt Livsmedelslagen i Sala och Heby kommuner under 2015 Miljö- och byggnämndens beslut Miljö- och byggnämnden beslutar, att fastställa plan för miljöenheten (tillsynsplan) för tillsyn m.m. enligt Miljöbalken under att fastställa kontrollplan för livsmedelskontroll för 2015 Bakgrund Miljöenheten redovisar i bifogad plan för miljöenheten 2015 den tillsyn m.m. enligt Miljöbalken samt den kontrollplan enligt Livsmedelslagen som enheten planerar att utföra i Sala och Heby kommun under Miljöchefens förslag till beslut samt planer daterat 5 december 2014.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (23) Mb 102 Dnr: ADM Plan för byggenhetens arbete 2015 Miljö- och byggnämndens beslut Miljö- och byggnämnden beslutar, att fastställa plan för byggenhetens arbete under 2015 som underlag för det kommande årets arbete och som prioritering av arbetsuppgifterna. Bakgrund Byggenheten redovisar i bifogad Plan för byggenhetens arbete 2015 de arbetsuppgifter som åvilar byggnadsnämnden, samt förutsättningarna för arbetet och en föreslagen prioritering av inkommande ärenden, tillsyn m.m. Byggchefens förslag till beslut samt Plan för byggenhetens arbete 2015 daterat 25 november 2014.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (23) Mb 103 Dnr: ADM Mötesdagar 2015 Miljö- och byggnämndens beslut Miljö- och byggnämnden beslutar, att anta nedanstående sammanträdesdatum för år Sammanträdesschema Stoppdag Tjänstemannaberedning Politikerberedning kl Nämndsammanträde kl jan - jan - jan Tor 8 jan Delegationsordning 23 jan 26 jan 27 jan Tis 3 feb Omvärldsanalys 27 feb 2 mar 3 mar Tis 10 mar 10 apr 13 apr 14 apr Tis 21 apr 8 maj 11 maj 12 maj Tis 19 maj Tertial, ek. ramar och inriktningar 12 jun 15 jun 16 jun Tis 23 jun - Jul - Jul - Jul - Jul 14 aug 17 aug 18 aug Tis 25 aug Intern kontrollplan -sep - sep - sep - sep 25 sep 28 sep 29 sep Tis 6 okt DÅR, budget och effektmål 6 nov 9 nov 10 nov Tis 17 nov 4 dec 7 dec 8 dec Tis 15 dec Detaljbudget, ev. rev. av effektmål

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (23) Mb 104 Månatlig uppföljning av ekonomi och verksamhet oktober. Miljö- och byggnämnden tackar för informationen Delges: Kommunstyrelsen Sammanfattning Kontoret rapporterar om den månatlig uppföljning av ekonomi och verksamhet. Bygg och miljö tror utifrån vad man kan se i oktobers rapport och nu vet att man kan räkna med ett överskott på kr vid årets slut. Månadsrapport driftsbudget oktober 2014.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (23) Mb 105 Redovisning av information och rapporter Miljö- och byggnämndens beslut Miljö- och byggnämnden godkänner redovisning av information och rapporter enligt lista. Kommunfullmäktige 1. Kf 111 Delårsrapport Heby kommun per 31 augusti Kf 112 Utdebitering för 2015 Kommunfullmäktiges revisorer 1. Kf rev. 71 Fördjupad granskning Registerkontroll inom barn och utbildning samt socialtjänstens område. Lantmäterimyndigheten 1. Underrättelse om avslutad förrättning. Avstyckning från Östervåla- Backa 1:11 samt anslutning enligt 42a anläggningslagen. Förrättningen har avslutats den 31 oktober 2014 utan sammanträde. 2. Underrättelse om avslutad förrättning. Fastighetsreglering berörande Ettingbo 3:11 och Stärte 5:11 Förrättningen har avslutats den 6 november 2014 utan sammanträde. 3. Underrättelse om avslutad förrättning. Avstyckning från Nora-Åby 7:1. Förrättningen har avslutats den 11 november 2014 utan sammanträde. 4. Underrättelse om avslutad förrättning. Fastighetsreglering berörande Forsbo 1:66 och 1:111 samt avstyckning från Forsbo 1:66.Fågelsta 11:1, 11:4 och 11:5. Förrättningen har avslutats den 13 november 2014 utan sammanträde. 5. Underrättelse om avslutad förrättning. Fastighetsreglering berörande Östervåla-Åby 2:13 och 5:3 samt del av Östervåla-Åby 7:1. Förrättningen har avslutats den 24 november 2014 utan sammanträde. 6. Underrättelse om avslutad förrättning. Fastighetsreglering berörande Gårdsjö 1:9, 1:10, Vansjö 1:13, 9:1 och Västerlövsta-Nordmyra 2:1. Förrättningen avslutades den 27 november 2014 utan sammanträde. Forts.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (23) Forts. Mb 105 Överklagande 1. Överklagande av miljö-och byggnämndens beslut Mb 84, 11 november 2014, dnr HBYGG , angående beviljat marklov för uppförande av bullervall på fastigheten Västerlövsta Prästgård 1:13.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (23) Mb 106 Redovisning av delegationsärenden Miljö- och byggnämndens beslut Miljö- och byggnämnden godkänner redovisning av delegationsärenden enligt lista. Delegationslistor 4 november december 2014 föreligger.

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (23) Mb 107 Miljö- och byggnämnden upphör Miljö- och byggnämndens beslut Miljö- och byggnämnden beslutar, att i och med att miljö- och byggnämnde upphör den 31 december 2014 övergår ansvaret för miljö- och byggnämndens frågor och ärenden till bygg- och miljönämnden den 1 januari att riktlinjer som är antagna av miljö- och byggnämnden överförs till bygg- och miljönämnden från den 1 januari 2015, att pågående ärenden övergår till bygg- och miljönämnden.

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum MILJÖ OCH BYGG NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kroksbo, Heby kommun 13.00 14.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), v ice ordförande Margaretha Quistberg(S) Per

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 15.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), vice ordförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgersson

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum MILJÖ OCH BYGG NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Ebbasalen, samhällsbyggnadskontoret, Sala kommun 13.00 14.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Inger Ingstedt (C) Från 12

Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Inger Ingstedt (C) Från 12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Stora konferensrummet, Heby kommun 09.00 10.30 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 28 mars kl. 08.00 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 28 mars kl. 08.00 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (40) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), vice ordförande Margaretha Quistberg (S) Per Eriksson (C) Henry Lundström

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Jävsnämnden 2014-12-16

Jävsnämnden 2014-12-16 Jävsnämnden 2014-12-16 Jn 23 Kalendarium 2015... 2 Jn 24 Information... 3 Jn 25 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 26 Eken 3, Säter Uppsättning av skylt lov i efterhand... 5 Jn 27 Övriga ärenden...

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 12 februari kl. 13.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 12 februari kl. 13.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), vice ordförande Margaretha Quistberg (S) Robert Larsson (M) 14 Lars

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum MILJÖ OCH BYGG NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Ebbasalen, samhällsbyggnadskontoret, Sala kommun 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), v ice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 11 november, kl. 15.15 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 11 november, kl. 15.15 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 13.00 14.45 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), vice ordförande Margaretha Quistberg (S) Per Eriksson (C) Anders

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Bygglov i efterhand för altan samt marklov i efterhand för utfyllnad av mark

Bygglov i efterhand för altan samt marklov i efterhand för utfyllnad av mark TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-01-07 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (5) Dnr: 2012BNS0133 Byggnadsnämnden Bygglov i efterhand för altan samt marklov i efterhand för utfyllnad av mark Förslag till

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Kenneth Axelsson, (m), vice ordförande, 90 ordförande. Arne Holmgren, (s) Johan Merving, (m) Anna Thuresson, (c)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Kenneth Axelsson, (m), vice ordförande, 90 ordförande. Arne Holmgren, (s) Johan Merving, (m) Anna Thuresson, (c) Bygg och räddningsnämnden 2013-08-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, kl. 13.30 15.00 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, ej 90. Kenneth Axelsson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-02-02 1(10) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00-17.00, Nämndhuset plan E, sal Smedjan Franz Maretta (s) ordförande Bertil Persson (c) Gisela Lindh (s) Kent Gustavsson (s) Alf Carlsson (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-12-15 Jn 19 Skedvi Kyrkby 34:1, Stora Skedvi Om- och tillbyggnad av skola etapp 2 och 3... 2 Jn 20 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 21 Övriga ärenden... 5 Jävsnämnden 2016-12-15

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnämnden (7) Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Birgitta Bengtsson (S)

Miljö- och byggnämnden (7) Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Birgitta Bengtsson (S) Miljö- och byggnämnden 2014-03-17 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 17 mars 2014 kl. 13.30-16.00 Beslutande Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Birgitta

Läs mer

Silversalen, Sala kommun, 9 februari kl. 11.30 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Silversalen, Sala kommun, 9 februari kl. 11.30 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Plats och tid Silversalen, Sala kommun 09.00 11.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Bengt Gårdenborg (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 17 december kl ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 17 december kl ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 13.00 15.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), vice ordförande Anne Öman (KD) Per Mattsson(V) Margaretha Quistberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress Planenligt bygglov och startbesked 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten 1:1, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05 Planenligt bygglov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S)

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sida (27) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (27) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-05-15 1 (27) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2125-2138

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 1 (9) Paragrafer 90-96 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 15.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, klockan 15:50-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2009-10-27 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Tierp, kl 14.00-15.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Bertil Ahlin (C), ordförande Gert Berlin (S) Karl-Bertil Wallin (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.20 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (Sl Dan Eriksson (C) Elise Radanova (FP), ersättare

Läs mer

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-05-21 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Lasse Bergqvist (FP) Anita Haglund (S) ersättare Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund

Läs mer

Gunilla Alkebratt Utdragsbestyrkande

Gunilla Alkebratt Utdragsbestyrkande Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-07-01 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 9.00-10.20 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Magnus Sjöberg (C) Övriga

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-09-28 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Karl- ommun- Sekreterare Ordförande

Läs mer

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att:

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att: Datum Dnr BYGG.2016.1211 Torbjörn Bengtsson torbjorn.bengtsson@varmdo.se 08-570 476 51 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse TJUSTVIK 1:10: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - förråd Förslag till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Protokoll 2012-10-23 1 (12) Plats: Kommunkontoret, Forshaga Tid: Klockan 09.00 10.30 Avser : 69-76 Beslutande: Maria Norell (S), ordförande Pia Falk (S) 1:e vice ordförande Willy Eriksson (C), 2: e vice

Läs mer