SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)"

Transkript

1 Bygg och räddningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice ordförande Arne Holmgren, (s) Johan Merving, (m) Christopher Svensson, (s) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Närvarorätt Övriga närvarande Roy Wasniowski, (v) Bertil Jonsson, (sd) Sören Sandborg, bygglovschef, Johan Johansson, bygglovsinspektör Anne-Louise Aspanius, (kp) Lillies Rydberg,( fp) Maria Andersson, sekreterare Justering Utses att justera Justeringens plats och tid Johan Merving Justerande paragrafer Roothvillan, bygglovskontoret Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Maria Andersson Peder Griph Johan Merving Organ Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bygg och Räddningsnämnden Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Datum Plats Bygglovskontoret, Gamla Torget 1A, Åtvidaberg Datum då anslaget tas ned Datum Underskrift Maria Andersson

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(10) Förteckning över nämndens ärenden Ärende Sidnummer 98 Ekonomisk redovisning o bostadsanpassningsbidrag 3 99 Delegationsbeslut Meddelanden Övrig information XXXXX, nyb. Garage Bostadsanpassning XXXXXX, tak över cykelförråd o entré XXXXXXX, nyb. av vårdplatser 10 Ordförandes

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(10) 98 Ekonomisk redovisning och bostadsanpassningsbidrag, information Ta redovisningen till protokollet. Ekonomisk redovisning t o m och kostnader för bostadsanpassningsbidrag t o m redovisas för nämnden enligt bilaga Ordförandes

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(10) 99 Delegationsbeslut Ta delegationsbesluten till protokollet. Redovisning av delegationsbeslut inom Byggkontoret, bilaga 3-4. Beslutande: Göran Thorell, Stf Räddningschef Yttrande Ansökan om tillstånd för fotboll och mässevent , Stora Torget. Brandskydd och säkerhetssynpunkt Ordförandes

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(10) 100 Meddelanden Ta meddelandena till protokollet. Lantmäteriförrättningar Underrättelse om avslutad förrättning Xxxxxxxxxxxxx, avstyckning Xxxxxxxxxx, anslutning enligt 43 anläggningslagen. Bekräftelse av ansökan Xxxxxxx och xxxxx fastighetsreglering Ordförandes

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(10) 101 Övrig information Planerat bygge på Kopparsvanen, Riksbyggen bygger. Detaljplanen Bysjö Strand, utställning Ordförandes

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(10) 102 Dnr 2013-BRN0104 Xxxxxxxxxxxxxxxxx, nybyggad av garage Bevilja bygglov för nybyggnad av garage 55 kvm på fastigheten Xxxxxxx, samt att se placeringen med minst 1,2meter från tomtgräns som en mindre avvikelse. Ansökan avser nybyggad av garage 55 kvm på fastigheten Xxxxxxxxx. Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område daterat och förslaget strider mot gällande detaljplan p g a att placeringen av garaget sker 1,2 meter från tomtgräns. Förslaget har tillsänts berörda grannar för yttrande om ärendet. Xxxxxx förtydligar att avståndet till fastighetsgräns ska vara minst 1,2m. Övriga grannar har inga erinringar Skäl för beslutet I 9 kap plan och bygglagen (PBL) anges de förutsättningar som gäller för att bygglov skall beviljas. Det inlämnade förslaget uppfyller dessa förutsättningar. Kontrollansvarig I ansökan har byggherren anmält Xxxxxxx Xxxxxxxxx, som kontrollansvarig. Lovbeslutet har inte tagit ställning till om personen kan godtas som kontrollansvarig. Byggstart Lovet innebär inte rätt att påbörja den sökta åtgärden innan Byggnämnden har gett STARTBESKED enligt plan- och bygglagen kap 10. Om byggnadsarbeten påbörjas innan Startbesked lämnats, skall byggsanktionsavgift utgå enligt PBF 9 kap, 1. Upplysningar Bygglov upphör att gälla om åtgärden ej påbörjas inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. Innan lovet vunnit laga kraft sker påbörjande på egen risk. För installation av avlopp krävs godkännande av Åtvidabergs Vatten AB. Åtgärden kan komma kräva tillstånd av annan myndighet. Ärendet vinner laga kraft 4 veckor efter det publicerats i post & inrikes tidningar. Avgift Avgiften för ert ärende kommer att debiteras via faktura som skickas ut separat. Kommunens normala rutiner tillämpas vid bevakning av denna fordran. Bygglovsavgift: Besvärshänvisning enligt bilaga. Expediering: Sökanden, berörda grannar, Post och inrikes tidningar. Ordförandes

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(10) 103 Bostadsanpassningsärende Sekretess enligt 21 kap 1 Offentlighet- och Sekretesslagen Ordförandes

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(10) 104 Dnr BRN0145 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtak över cykelförråd o entré. Bygg o räddningsnämnden beslutar att taket till cykelförråd och entré får uppföras på prickad mark och se det som en mindre avvikelse från detaljplanen samt delegera till byggnadsinspektören att ta beslut om att bevilja bygglov om inga erinringar inkommer från grannar. Sökanden har inkommit med en ansökan som avser ett tak till cykelförråd o entré, 4,5 kvm på fastigheten xxxxxxxxx. Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område daterat Förslaget strider mot gällande detaljplan då en liten del (2 kvm) av taket till cykelförrådet och entré kommer att uppföras på prickad mark så ses det som en mindre avvikelse. Förslaget har tillsänts berörda grannar för yttrande om ärendet, ev. erinringar skall vara byggkontoret tillhanda den Expediering: Sökanden Ordförandes

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(10) 105 Dnr BRN0148 Solbacken 8, Ingatorpsvägen, Nybyggnad av vårdplatser Bevilja bygglov för nybyggnad av vårdplatser kvm på fastigheten Solbacken 8. Sökanden har inkommit med en ansökan som avser nybyggnad av 40 st vårdplatser med tillhörande utrymmen (1 920 kvm) på fastigheten Solbacken 8. Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område daterat Förslaget strider ej mot gällande detaljplan. Skäl för beslutet I 9 kap plan och bygglagen (PBL) anges de förutsättningar som gäller för att bygglov skall beviljas. Det inlämnade förslaget uppfyller dessa förutsättningar. Kontrollansvarig I ansökan har byggherren anmält Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, som kontrollansvarig. Lovbeslutet har inte tagit ställning till om personen kan godtas som kontrollansvarig. Byggstart Lovet innebär inte rätt att påbörja den sökta åtgärden innan Byggnämnden har gett STARTBESKED enligt plan- och bygglagen kap 10. Om byggnadsarbeten påbörjas innan Starbesked lämnats, skall byggsanktionsavgift utgå enligt PBF 9 kap, 1. Upplysningar Bygglov upphör att gälla om åtgärden ej påbörjas inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. Innan lovet vunnit laga kraft sker påbörjande på egen risk. Byggnadsverket får inte tas i bruk innan nämnden har gett slutbesked. Åtgärden kan komma kräva tillstånd av annan myndighet. Ärendet vinner laga kraft 4 veckor efter det publicerats i post & inrikes tidningar. Avgift Avgiften för ert ärende kommer att debiteras via faktura som skickas ut separat. Kommunens normala rutiner tillämpas vid bevakning av denna fordran. Bygglovsavgift: Besvärshänvisning enligt bilaga. Expediering: Sökanden, Berörda grannar, Post o inrikes tidningar, Räddn.tjänsten. Ordförandes