Sammanlrädesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanlrädesdatum 2011-12-06"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, Knut Indebetou (M), ordförande 91 Göran Svensson (M) Lars-Erik SondelI (C) Inga-Lill Aidi (S) Bertil Ask (S) Tjanstgörande ersättare Henrik Olofsson (M) Övriga deltagande Tor Asbjörnsen, t.f bygglovschef Lars Lindström, bygglovshandläggare Margaretha Ohlin, ekonomisekreterare 87 Maria Berg, ekonom 87 Lisbeth Göthberg, kommunchef Frida Wilgotson, utredningssekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Göran Svensson (M) Stadshuset Undersknfter - lfoa!.fylgth= ~ Paragrafer O'dfO"Odfi~~;f2~c.7.? J,,,,,,,, ~;;f;:~~.4a"-'... L ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammantradesdatum Oatum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsens kansli l11dy ~ L, m Datum för anslags nedtagande

2 SAMMAN TRÄDES PROTOKOLL Samman!rädesdatum 2 Innehållsförteckning 84 Val av protokolljusterare 85 Dagordning 86 Anmälan omjäv 87 Information 88 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad avenbostadshus på fastigheten Flågebyn 1:2 89 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad avenbostadshus på fastigheten Stekarekärret 1:4 90 Ansökan om bygglov i efterhand för nybyggnad av garage och förråd på fastigheten Stekarekärret 1: 4 91 Ansökan om bygglov för uppsättning av skyltar på fastigheten Åran 2 92 Samråd om ändring av detaljplan för fastigheten Söder 2:28 93 s sammanträdesdagar Delegationsbeslut 95 Anmälningsärenden!/cl Frl-Cl'

3 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 3 Sammanträdesdalum Bn 84 Val av protokolljusterare s beslut beslutar att utse Göran Svensson (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Uldragsbestyrkande

4 tlhjo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdalum 4 Bn 85 Dagordning s beslut beslutar att godkänna dagordningen. JusterandesIgnatur //,I/c/7?G1

5 [f HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 Sammanträdesdalum Bn 86 Anmälan om jäv Kjell-Arne Green (S) anmäler om jäv i ärende" Ansökan om bygglov för uppsättning av skyltar på fastigheten Åran 2".

6 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdalum 6 Bn 87 Information Kjell-Arne Green, ordföranden, informerar om ärenden som behandlats i miljönämnden. Lars Lindström, bygglovshandläggare, informerar om att kommunfullmäktige har beslutat att fastställa ny plan- och bygglovstaxa i enlighet med bygglovsnämndens förslag. Lars informerar vidare om att utredningsekreterare Frida Wilgotson är sekreterare i bygglovsnämnden fram till den I februari 2012 då den nya bygglovsassistenten börjar. Vidare informeras om Högsta Förvaltningsdomstolens beslut angående överklagat bygglov på fastigheten Bossgården 2: l. Tor Asbjörnsen, t.f bygglovschef, informerar om ärendena "Olovligt byggande på fastigheten Stekarekärret 1:4" och" Ansökan om bygglov för uppförande av mur och plank, rivning av del av befintligt plank samt anläggande av parkeringsplatser på fastigheten Söder 3: 19". Margaretha Ohlin, ekonomisekreterare, informerar om ekonomisk uppföljning t.o.m. den 30 november Justerandes signatcir r. /~/ L;l /-) -c;;}. v ;G' Uldragsbestyrkande

7 åhjo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 Sammanträdesdatum Bn Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus på fastigheten Flågebyn 1:2 s beslut beslutar att som förhandsbesked enligt plan- och bygglagens 9 kap. 17 och 18 förklara att den sökta åtgärden kan tillåtas inom rubricerad fastighet vilket innebär att en prövning enligt plan- och bygglagens 2 kap. 5 har skett. Upplysningar Medgivet förhandsbesked upphör att gälla om bygglov inte sökts inom två (2) år från det att förhandsbeskedet vunnit laga kraft. Förhandsbeskedet innebär inte rätt att påbörja de sökta byggnadsåtgärderna. Om Ni inte är nöjd med beslutet kan ni överklaga det skriftligen hos Länsstyrelsen i Västra Götaland. Överklagan ska dock skickas till bygglovsnämnden i Hjo kommun, Hjo. I överklagan ska anges vem som överklagar, vilket beslut som avses samt på vilket sätt Ni anser att beslutet ska ändras. Överklagan ska vara bygglovsnämnden tillhanda senast tre veckor efter att Ni tagit del av beslutet. Avgift 3424 kr (faktura skickas separat). Bakgmnd Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad avenbostadshus på rubricerad fastighet enligt handlingar registrerade För fastigheten gäller utomplansbestämmelser. Berörda sakägare har beretts tillfalle att yttra sig över ansökan. Inga erinringar har framförts. Handling T.f. bygglovscheftor Asbjörnsens skrivelse Delges Sökanden Berörda grannar (enligt PBL 9 kap. 41 b ) Justerandes signat~r /} / / -1.. /71 P-/JC7 f)c>'l /C

8 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 8 Sammanträdesdatum Bn Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad avenbostadshus på fastigheten Stekarekärret 1:4 s beslut beslutar att som rörhandsbesked enligt plan- och bygglagens 9 kap. 17 och 18 förklara att den sökta åtgärden kan tillåtas inom rubricerad fastighet vilket innebär att en prövning enligt plan- och bygglagens 2 kap. 5 har skett. Upplysningar Yttrande från Vattenfall Eldistribution AB dat ska iakttas. Skrivelsen bifogas beslutet. Medgivet rörhandsbesked upphör att gälla om bygglov inte sökts inom två (2) år från det att rörhandsbeskedet vunnit laga kraft. Förhandsbeskedet innebär inte rätt att påbörja de sökta byggnadsåtgärderna. Om Ni inte är nöjd med beslutet kan ni överklaga det skriftligen hos Länsstyrelsen i Västra Götaland. Överklagan ska dock skickas till bygglovsnämnden i Hjo kommun, Hjo. I överklagan ska anges vem som överklagar, vilket beslut om avses samt på vilket sätt Ni anser att beslutet ska ändras. Överklagan ska vara bygglovsnämnden tillhanda senast tre veckor efter att Ni tagit del av beslutet. Avgift 3424 kr (faktura skickas separat). Bakgrund Ansökan avser rörhandsbesked rör nybyggnad avenbostadshus på rubricerad fastighet enligt handlingar registrerade För fastigheten gäller utomplansbestämmelser. Berörda sakägare har beretts tillr<ille att yttra sig över ansökan. Inga erinringar har framförts. Handling T.f bygglovschef Tor Asbjörnsens tjänsteskrivelse Delges Sökanden Berörda grannar (enligt PBL 9 kap. 41 b ) r0!' K-/?d V Justerandes sign.atur

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 Sammantradesdatum Bn Ansökan om bygglov i efterhand för nybyggnad av garage och förråd på fastigheten Stekarekärret 1:4 s beslut beslutar att bevilja bygglov i efterhand med stöd av plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 31. Åtgärden är inte av sådan art att byggfelsförsäkring enligt I i lag om byggfelsförsäkring erfordras. Upplysningar Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. Om Ni inte är nöjd med beslutet kan ni överklaga det skriftligen hos Länsstyrelsen i Västra Götaland. Överklagan ska dock skickas till bygglovsnämnden i Hjo kommun, Hjo. I överklagan ska anges vem som överklagar, vilket beslut om avses samt på vilket sätt Ni anser att beslutet ska ändras. Överklagan ska vara bygglovsnämnden tillhanda senast tre veckor efter att Ni tagit del av beslutet. Avgift 1918 kr (faktura skickas separat). Bakgrund Ansökan avser bygglov i efterhand för olovligt uppförda förråd och garage om 20 m2 BY A på rubricerad fastighet. Allt enligt handlingar registrerade För fastigheten gäller utomplansbestämmelser. Den sökta åtgärden bedöms inte strida mot bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 31. Handling T.f bygglovscheftor Asbjörnsens tjänsteskrivelse, Delges Sökanden Berörda grannar (enligt PBL 9 kap. 41 b )!"/o<- R-/?-cJ, /

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 Sammanträdesdatum Bn Ansökan om bygglov för uppsättning av skyltar på fastigheten Aran 2 s beslut Bygglov beviljas med stöd av plan- och bygg lagen (PBL) 9 kap. 30. Åtgärden är inte av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och fardigställandeskydd enligt l och 12 i lag om byggfelsförsäkring erfordras. Startbesked för att påbörja åtgärden godkännes med stöd av PBL 10 kap. 23. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Med detta startbesked bestämmer bygglovsnämnden att: l. Kontrollplan registrerad fastställs. 2. Åtgärden får påbörjas. 3. Följande handlingar ska lämnas in till bygglovsenheten som underlag för slutbesked: Jäv Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov På grund av jäv deltar inte Kjell-Arne Green (S) i handläggningen i detta ärende. Upplysningar Tekniskt samråd krävs inte detta ärende. Om Ni inte är nöjd med beslutet kan ni överklaga det skriftligen hos Länsstyrelsen i Västra Götaland. Överklagan ska dock skickas till bygglovsnämnden i Hjo kommun, Hjo. I överklagan ska anges vem som överklagar, vilket beslut om avses samt på vilket sätt Ni anser att beslutet ska ändras. Överklagan ska vara bygglovsnämnden tillhanda senast tre veckor efter att Ni tagit del av beslutet. Om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet vinner laga kraft, upphör bygglovet. Avgift 9242 kr (faktura skickas separat).

11 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantradesdatum 11 forts. Bn 91 Bakgrnnd Ansökan avser Bygglov för uppsättning av 9 skyltar om ca 8 m2 var på rubricerad fastighet. Allt enligt handlingar registrerade För fastigheten gäller detaljplan lagakraftvunnen Den sökta åtgärden bedöms inte innebära avvikelse mot detaljplanens bestämmelser. Handling T.f bygglovscheftor Asbjörnsens tjänsteskrivelse, Delges Sökanden Berörda grannar (enligt PBL 9 kap. 41 b )

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 Sammanträdesdatum Bn Samråd angående ändring av detaljplan för fastigheten Söder 2:28 s beslnt beslutar att inte framföra några erinringar mot planförslaget. Bakgrund Till bygglovsnämnden har ett förslag till detaljplan för rubricerad fastighet inkommit. Fastigheten ligger i östra delen av Björkvikenområdet vid Mullsjöns södra strand. Detaljplanens syfte är att ändra gränsen för mark som inte får bebyggas. Därmed kan bostadshuset placeras på ett lämpligare sätt än som annars varit möjligt. Bygglovsenheten föreslår bygglovsnämnden att inte ha några erinringar mot planförslaget. Handling T.f. bygglovscheftor Asbjörnsens tjänsteskrivelse, Delges Plan & Mät I{~/R'-il ej

13 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 13 Sammanträdesdatum Bn s sammanträdesdagar 2012 s beslut beslutar att fastslå sammanträdesdagar för bygglovsnämnden enligt föreliggande förslag. Bakgrund Förvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar 2012 för bygglovsnämnden. Handling Förslag till sammanträdesdagar och -tider Delges Kommunstyrelsens förvaltning (!pi R/l'C;

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 Sammanträdesdatum Bn 94 Delegationsbeslut har överlåtit viss beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till bygglovsnämnden. Redovisningen innebär inte att bygglovsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. s beslut beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

15 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdes datum 17 Bn 95 Anmäl ni ngsärenden - Högsta Förvaltningsdomstolens protokoll angående fråga om prövningstillstånd ( ). - Protokollsutdrag från kommunfullmäktige , Kf 193: Revidering av plan och bygglovstaxan. Justerand7natur /'/" r-l. R /?-&7 (' '"I V I ~

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-04-16 1(23) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 17.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindqvist (MP) Stina Borjo (V), jäv 25

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 15.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), vice ordförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgersson

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14)

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14) Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 8 juni 2015 kl. 13.30 16.45 Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Ola Dahlström (FP) ordförande Johnny Lundgren (M) ersättare för Kari Andersson (M) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S) Bertil Börjesson (Hela Edas Lista)

Ola Dahlström (FP) ordförande Johnny Lundgren (M) ersättare för Kari Andersson (M) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S) Bertil Börjesson (Hela Edas Lista) 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-15.00 Beslutande Ola Dahlström (FP) ordförande Johnny Lundgren (M) ersättare för Kari Andersson (M) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-04-28

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-04-28 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Rådhus Skåne 13,00-18,00 Beslutande Sonny Modig (FP) Ordförande Christina Borglund (KD) Vice ordförande Gösta Rickardsson (FP) Inge Zweiniger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn. Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn. Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande PROTOKOLL 1(15) Tid: kl 09:00-11:00 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Esbjörn Henriksson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (19) 2009 11 18 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum B, Åseda kl 13.30 16.30 Beslutande Ingemar Hugosson (c ) Sven Olof Engstrand (c) Arne Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats 2012-04-10 1 (34) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 10 april kl. 08:30 16:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20)

Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20) Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 20 januari 2014 kl. 13.30-17.00 Beslutande Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(19) Plats och tid Långön, Kristinehamns Conference Centre, kl 15:00-15:45 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Bengt Brunsell (S) Ann-Charlotte Halvarsson (S) Sven Gustavson (S)

Läs mer