Sammanträdesdatum Tjänstgörande ersättare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 2012-02-21. Tjänstgörande ersättare"

Transkript

1 S1da Platsochtid StadShUSet, Sammanträdesrummet Öringen, kl. 15 :00-17:00 (ajournering kl. 16:35-16:55) Beslutande Ledamöter Björn Bröne, ordförande (Fp) Knut Indebetou (M) Göran Svensson (M) Kjell-Arne Green (S) Bertil Ask (S) Tjänstgörande ersättare Carl-Erik Lindblad (Kd) Övriga deltagande Tor Asbjörnsen, tfbygglovschef Lars Lindström, bygglovshandläggare Lisbeth Göthberg, kommunchef Margareta Ohlin, ekonomisekreterare 17 Maria Berg, ekonom 17 Frida Wilgotson, utredningssekreterare Jessica Holst, bygglovsassistent Utses att justera Justeringens plats och tid Knut Indebetou (M) stadshuset Underskrifter Paragrafer sekreterare Ordförande Justerare B( n Bröne.~.?.~ Knut Indebetou ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift ~unstyrelsens kc Datum fö r anslags nedtagande..~a~. (J....llA}a ~ F;d;%l gotso ~.~~

2 f) HJO lnnehållsförteckni ng 15 Val av protokolljusterare 16 Dagordning 17 Information SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 18 Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor/verkstad till bostäder på fastigheten Kaplanen Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Grevbäck-Spakås l :8. 20 Ansökan om bygglov för upprättande av mur och plank, rivning av del av befintligt plank samt anläggande av parkeringsplatser på fastigheten Söder 3: Remiss från Länsstyrelsen angående förslag till utvidgningar av strandskyddsområden i Hjo kommun. 22 Delegationsbeslut 23 Anmälningsärenden Justerandes signatur ~~ v(j~

3 3 Bn 15 Val av protokolljusterare s beslut beslutar att utse Knut Indebetou (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justerandes signatur

4 4 Bn 16 Dagordning beslut beslutar att: ärendet Remiss från Länsstyrelsen angående förslag till utvidgningar av strandskyddsområden i Hjo kommun ( dnr BN ) tillkommer, samt i övrigt godkänna föreliggande förslag till dagordning.

5 5 Bn 17 Information Björn Bröne, ordförande, ger aktuell information från Miljönämnden Östra Skaraborg. Lars Lindström, bygglovhandläggare, informerar om: Rekryteringen av nya tjänster till plan- och bygglovkontoret Lilla Solberga l :5, återtagen ansökan. Förvaltningsrättens dom angående överklagan i ärendet bygglov för vindkraftverk på fastigheten Fågelås-Torp 4: l. Lisbeth Göthberg, kommunchef, och Lars Lindström, bygglovhandläggare, informerar om utvärdering av förtroendemannautbildningarna, måluppföljning 2011 och uppstart av målarbete inför Tor Asbjörnsen, t.f bygglovschef, informerar om det pågående arbetet med revidering av vindkraftplanen för Hjo kommun. Margareta Ohlin, ekonomisekreterare, och Maria Berg, ekonom, informerar om verksamhetsberättelsen för år 2011.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 Bn Ansökan om bygglov för ändrad användning av kontor/verkstad till bostäder på fastigheten Kaplanen 2 s beslut beslutar att bevilja bygglov med stöd av Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 30. Avsteg från bestämmelserna om tillgänglighet medges (PBL 8 kap. 4 p 8). Upplysningar Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Sökande meddelar lämplig tidpunkt för samrådet. Som kvalitetsansvarig godkänns John Johansson, Asklyckevägen, Hjo. Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (l O kap. 3 PBL). startbesked kan lämnas tidigast i samband med det tekniska samrådet. Om Ni inte är nöjd med beslutet kan Ni överklaga detta skriftligen hos Länsstyrelsen i Västra Götaland. Överklagan ska dock skickas till byggnadsnämnden i Hjo kommun, Hjo. I överklagan ska anges vem som överklagar, vilket beslut som avses samt på vilket sätt Ni anser att beslutet ska ändras. Överklagan ska vara byggnadsnämnden tillhanda senast tre veckor efter att Ni tagit del av beslutet. Om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet vinner laga kraft, upphör bygglovet Avgift kr (faktura skickas separat) Bakgrund Ansökan avser bygglov för ändrad användning från kontor/verkstad till bostäder om 215 m 2 på rubricerad fastighet till 3 st bostadslägenheter. Allt enligt handlingar registrerade F ör fastigheten gäller detalj plan lagakraftvunnen Den sökta åtgärdern överensstämmer med plankraven. Gatubyggnaden är i kommunens byggnadsinventering angiven som klass C, det vill säga kulturhistoriskt värdefull byggnad vars exteriör genomgått Justerandes signatur ~ :K/,

7 7 forts. Bn 18 genomgripande förändringar (inklädd med missklädsamma eternitplattor). Numera är den reveterade fasaden återställd. Detta innebär att byggnaden bör medges undantag från kravet på tillgänglighet (bottenvåningen) då det med hänsyn till ändringens omfattning och byggnadens kulturhistoriska värde är uppenbart oskäligt att uppfylla kraven. Handling T.f. bygglovschef Tor Asbjörnsens tjänsteskrivelse Delges Sökanden Berörda grannar (enligt PBL 9 kap. 41 b ) Justerandes signatur <$~ 7(7 ~

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 Bn Strandskyddsdispens avseende nybyggnad av enbostadshus vid Vättern på fastigheten Grevbäck-Spakås 1 :8 s beslut beslutar att meddela dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnadavenbostadshus på fastigheten Grevbäck-Spakås l :8 med stöd av 7 kap 18c Miljöbalken. Som tomtplatsavgränsning medgives etablerad tomt, markerad med rött på bifogad karta. Upplysningar Detta beslut vinner laga kraft först när Länsstyrelsen beslutat att inte överpröva beslutet. Tiden för överprövning - tre veckor- räknas från den dag då kommunens dispensbeslut inkommer till Länsstyrelsen. Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat bygglov och startbesked enligt Plan- och bygglagen (PBL). Sökanden erinras om att berörda sakägare har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från beslutets delfående. Om Ni inte är nöjd med beslutet kan ni överklaga detta skriftligen hos Länsstyrelsen i Västra Götaland. Överklagan ska dock skickas till bygglovsnämnden i Hjo kommun, Hjo. I överklagan ska anges vem som överklagar, vilket beslut som avses samt på vilket sätt Ni anser att beslutet ska ändras. Överklagan ska vara bygglovsnämnden tillhanda senast tre veckor efter att Ni tagit del av beslutet. Om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet vinner laga kraft, upphör beslutet att gälla. Särskilda skäl Som särskilda skäl vid prövningen hänvisas till att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Den föreslagna tomtplatsen ligger i direkt anslutning till gårdsbildningen på åkermark. Avgift kr (faktura skickas separat)

9 Sammanträdesdatu m 9 forts. Bn 19 Beskrivning av ärendet Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av en bostadshus om l 00 m 2 BYA på rubricerad fastighet enligt handlingar registrerade Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område för strandskydd på 300meter avseende Vättern (7 kap 15 :MB). Åtgärden bedöms vara förenlig med 3 och 4 kap :MB samt med kommunens översiktsplan. Platsen för den planerade byggnaden ligger vid Vätterns strand ca 180 meter från stranden. För området gäller utökat strandskydd som sträcker sig 300 meter från medelvattennivån. Den nya byggnaden ligger strax intill ett befintligt enbostadshus tillhörande lantbruksverksamheten på platsen och ska möjliggöra en generationsväxling på jordbruksfastigheten. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens fri luftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtriket. Området kring det befintliga bostadshuset är öppen brukad åkermark och kan därför anses vara ianspråktagen på ett sätt som saknar betydelse för strandskyddets syften. En hemfridszon på ca meter runt det befintliga bostadshuset bör dessutom kunna hävdas. Det nya bostadshuset ligger ca 50 meter från det befintliga. Åtgärden bedöms inte allvarligt inskränka på allmänhetens möjligheter att röra sig fritt i området, eller innebära att livsvillkoren för djur- och växtliv påverkas. Handling Tor Asbjörnsens tjänsteskrivelse Delges Sökanden Markägaren Länsstyrelsen Naturvårdsverket (för kännedom) Trafikverket (för kännedom) Lantmäterimyndigheten (för kännedom)

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 Bn Ansökan om bygglov för uppförande av mur och plank, rivning av del av befintligt plank samt anläggande av parkeringsplatser på fastigheten Söder 3:19 s beslut Bygglovsnämnden beslutar att bevilja bygglov med stöd av Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 30. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL l O kap. 23. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Med detta startbesked bestämmer bygglovsnämnden att: 1. Kontrollplan registrerad fastställs. 2. Åtgärden får påbörjas. 3. Följande handlingar ska lämnas in till bygglovskontoret som underlag för slutbesked: Intyg från byggherren all kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov Med stöd av PBL l O kap. 4 beslutas att byggnadsverket får tas i bruk unnan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. Upplysningar Beslut om bygglov vinner i normalfallet laga kraft cirka fyra veckor efter det att beslutet skickats till berörda. Om byggnadsarbeten påbörjas tidigare, sker detta på eget bevåg Vid markarbeten ska kabelanvisning begäras hos lokala ledningsägare. Om Ni inte är nöjd med beslutet kan ni överklaga detta skriftligen hos Länsstyrelsen i Västra Götaland. Överklagan ska dock skickas till bygglovsnämnden i Hjo kommun, Hjo. I överklagan ska anges vem som överklagar, vilket beslut om avses samt på vilket sätt Ni anser att beslutet ska ändras. Överklagan ska vara byggnadsnämnden tillhanda senast tre veckor efter att Ni tagit del av beslutet. Om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet vinner laga kraft, upphör bygglovet och startbeskedet att gälla. Utdra gsbestyrkande

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 Sammantrådesdatum forts. Bn 20 Avgift kr (faktura skickas separat) Bakgrund Ansökan avser Bygglov för uppförande av mur och plank, rivning av del av befintligt plank samt anläggande av parkeringsplatser om ca 80 m 2 på rubricerad fastighet. Allt enligt handlingar registrerade och För fastigheten gäller detaljplan lagakraftvunnen Enligt gällande detaljplan anvisas plats för parkering på ett annat ställe än redovisat i ansökan. Området som i planen redovisats som begravningsändamål (M). Inom denna bestämmelse ska all mark som behövs för alla former av begravning finnas, även de byggnader och anläggningar som behövs. Mellan berörda grannfastigheter och begravningsområdet finns sedan länge ett ca 2 meter högt plank. Ansökan avser bland annat att flytta p-platserna (idag 3 st) ca 15 meter längre norrut längs planket och fördubbla antalet p-platser. Samtidigt kan man stänga anläggningsområdet, vilket innebär att p-platserna kan utnyttjas dygnet om för besökare. Berörda sakägare har beretts tillfålle att yttra sig över ansökan. Erinringar har framförts av företaget Gamla Rådhuset AB, Stockholm som till större delen handlar om p-platsernas placering. Företaget anser parkeringen vara för stor, förfulande för fastigheten och innebära en värdeminskning för densamma. Svenska kyrkan (sökand) har i svar på erinringarna från Gamla Rådhuset AB påpekat att parkeringsbehovet bedömer kyrkan bäst själva och när det gäller den påstådda förfulningen så delas tomtgränsen av ett insynsskyddande plank. Den sökta åtgärden utgör avvikelse mot detaljplanens bestämmelser men får anses vara förenlig med planens syfte. Handling Tor Asbjörnsens tjänsteskrivelse Delges Sökanden Berörda grannar (enligt PBL 9 kap. 41 b ) Berörda sakägare

12 t) HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 Bn Remiss från Länsstyrelsen ang. förslag till utvidgningar av strandskyddsområden i Hjo kommun s beslut beslutar att: avstyrka förslaget avseende utvidgat strandskydd för Mullsjön till 200 meter i det fallet där gränsen går över och söder om länsväg 2879, samt istället föreslå att länsvägen blir en södra gräns för strandsskyddet söder om Mullsj ön. avstyrka förslaget avseende utvidgat strandskydd för Vättern till 300 meter. Nämnden anser att 200 meters strandskydd är tillräckligt för att skydda tillgängligheten till strandområdena och värna växt- och djurlivet. Bakgrund Ansökan avser Remiss från länsstyrelsen angående förslag till utvidgningar av strandskyddsområden i Hjo kommun. Allt enligt handlingar registrerade Av handlingarna framgår att Länsstyrelsen överväger att förordna att Mullsjön och Vättern ska omfattas av utvidgat strandskydd i enlighet med bifogade kartor. För Mullsjön skriver man bland annat att man bedömer att ett utvidgat strandskydd till i princip 200 meter inåt och utåt strandlinjen i de delar som fortfarande omfattas av strandskydd är nödvändigt för att säkerställa möjligheterna för tätortsnära friluftsliv kring sjön samt för att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet på längre sikt. För Vättern skriver man bland annat att det är av stor vikt att skydda Vätterkustens upplevelsevärden från påverkan från närliggande bebyggelse. Man bedömer att ett utvidgat strandskydd till i princip300meter inåt och utåt strandlinjen är nödvändigt för att på lång sikt säkra Vätterkustens stora rekreationsvärden och sjöns värden för växt och djurlivet. För Mullsjön med det stora exploateringstryck som finns och de få grönytor som är kvar, kan ett utvidgat strandskydd på 200 meter vara motiverat. Att man i södra delen av Mullsjön låtit detta utvidgade strandskyddet gå över länsväg 2879 och "täcka" ett område söder om länsvägen ser vi däremot som mycket olämpligt. I särskilda skäl för strandskyddsdispenser i regeringens proposition 2008/09: 11 9 "Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden" säger man bland annat att område som tydligt hindrar allmänheten från att röra sig från den aktuella platsen till stranden ska vara ett skäl för dispens från strandskyddet. Vid utvidgning av det allmänna strandskyddet bör länsstyrelsen ta hänsyn till detta. Utifrån detta upplevs det onödigt, ja rent av olämpligt att låta ett utvidgat strandskydd råda på södra Justerandes signatur <:fpe- XI.. ~..

13 13 forts. Bn 21 sidan av länsvägen. Det vore lämpligare att ha gränsen för strandskyddet i länsvägen som i sig skulle innebära ett strandskydd på mellan l 00 och 200 meter. För Vättern finns inte samma exploateringstryck och i Hjo kommun är friytorna längs sjön stora med relativt beskedlig bebyggelse. Områdena längs Vättern är dessutom i många fall skyddade som riksintressen för naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård samt som bevarandeområden för odlingslandskapet i kommunens översiktsplan. Det finns därför tillräkligt med skyddsåtgärder för Vättern i Hjo kommun! Handling Tor Asbjörnsens tjänsteskrivelse. Delges Länsstyrelsen

14 f} HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 Bn 22 Delegationsbeslut har överlåtit viss beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till byggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att byggnadsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. s beslut beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut Delegationsbeslut bygglovhandläggare Lars Lindström Dnr Slingan 11, Slutbesked för tillbyggnad av garage Per-Åke Sondell, Bågvägen 62, Hjo Beslut , D BSI Dnr Fågelås-Spakås l :4, Beslut bygganmälan avseende installation av eldstad med rökgång Annika Karlberg, Röda Stallet Fågelås Spakås 4, Hjo Beslut , D A Dnr Rigel 11, Beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. Malin Norlander, Hammarsvägen 6, Hjo Beslut , D BL Dnr Båtsmanfallen 2:9, Beslut bygganmälan avseende installation av eldstad med rökgång Johan Bjärkvall, Villagatan 27, Hjo Beslut , D A Dnr Bleckstorp l :23, Beslut bygganmälan avseende installation av eldstad med rökgång Magnus Wollin, Centralvägen 17, Hjo Beslut , D BSI

15 15 forts. Bn 22 D nr Hjo-Bengtstorp l :20, Beslut om bygglov för nybyggnad av carport. Heinrich Schäfers, Altenbeken Tyskland AM Fullenhof Beslut , D BL Dnr Björsjön l :7, Beslut om bygglov för nybyggnad av transformatorstation Vattenfall, Peter Ezelius, Trollhättan Beslut , D BL Delegationsbeslut t. f. bygglovschef Tor As björnsen Dnr Långan 11, Beslut om bygglov för uppsättning av skylt med ljusanordning Adam Kochava, Långgatan 5, Hjo Beslut , DBL Justeran <f; }(_7

16 Sammantradesdatum 16 Bn 23 Anmälningsärenden Förvaltningsrättens dom angående överklagan i ärendet bygglov för vindkraftverk på fastigheten Fågelås-Torp 4:1 Underrättelse om avslutad förrättning, avstyckning från Stenbolet l :4. Utdragsbestyrl<ande

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-23 Paragraf Ärendelista 64 Budgetuppföljning 1 år 2012 65 Remiss av motion om grönområdesutredning i Mellbystrand och Skummeslövsstrand 66 Putsered

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14)

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14) Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 8 juni 2015 kl. 13.30 16.45 Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats 2012-04-10 1 (34) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 10 april kl. 08:30 16:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64 2014-06-11 1 (20) Plats och tid: Kommunhuset, Ängen 2014-06-11 kl 13.30 17.30 ande: Göran Olsson (c), ordförande Margareta Holm (mp) Sören Hellberg (s) Marie Egerborn (s) Rune Larsson (c) Björn Morell

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-04-16 1(23) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 17.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindqvist (MP) Stina Borjo (V), jäv 25

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05 Miljö och byggnadsnämnden 2007-02-27 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp Tid Tisdagen den 27 februari 2007, kl. 18.30-20.00 Beslutande se nästa sida Sammanträdesdatum s. 1 (33) Övriga deltagande

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer