SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S), tjänstgörande ersättare Marie-Louise Strandborg (C), tjänstgörande ersättare Lennart Eriksson (C), tjänstgörande ersättare Gunilla Delwall (M) Ylva Lundh (MP) Ingemar Adén (BOA), tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Charlotte Köhler, bygg- och miljöchef Johan Nilsson, miljöchef Kjell Sanfer, plan- och byggchef Agneta Andersson, nämndsekreterare Mikael Holmkvist (M), ej tjänstgörande ersättare Seppo Saarinen (M), ej tjänstgörande ersättare Nina Brunåker, miljö- och hälsoskyddsinspektör, deltagit under information Utses att justera Gunilla Delwall Justeringens Bygg- och miljöförvaltningen i Östhammar, måndagen den 25 maj 2015, kl 14:30 plats och tid Underskrifter Sekreterare.. Paragrafer Agneta Andersson Ordförande Justerande.. Tomas Bendiksen.. Gunilla Delwall ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Bygg- och miljönämnden Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Bygg- och miljöförvaltningen Underskrift.. Agneta Andersson

2 (14) Information från förvaltningen och genomgång av delegationslistan Nina Brunåker informerade om hälsoskyddstillsynen under 2015.

3 (14) 60 Dnr SBN Dpl 313 Ändring av detaljplan, SFR i Forsmark, gällande fastigheterna Forsmark 6:8, 6:5 och 3:32, Östhammars kommun, Uppsala län _ Samrådsredogörelse föreligger. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden ansluter sig till de förslag som framläggs i samrådsredogörelsen, samt att för granskning under tre veckor utställa rubricerat planförslag.

4 (14) Johan Börjesson Barkö Östhammar 61 Dnr SBN Börstil 1:18, bygglov för nybyggnad av bostadshus med garage Bygg- och miljönämndens beslut Bygglov för nybyggnad av bostadshus med garage beviljas med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (PBL). Åtgärden får inte påbörjas innan skriftligt startbesked meddelats av Bygg- och miljönämnden enligt 10 kap. 3 PBL Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: Namn Per Hanson Adress Kungsgatan 5, Östhammar Avgift Avgiften för ärendet är kronor, i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. Upplysningar Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga. Innan byggnaden får tas i bruk i de delar som omfattas av startbesked måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 PBL. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 PBL. I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och lägeskontroll debiteras separat om de utförs av bygg- och miljöförvaltningen. Fastställda lovhandlingar ska hållas tillgängliga på arbetsplatsen. Om arbetena påbörjas innan lovet vinner laga kraft sker detta på egen risk.

5 (14) Forts på 61 Byggherren ska lämna in o Bevis färdigställandeskydd o Energiberäkning Handlingar enligt punkten ovan ska vara nämnden tillhanda minst en vecka innan det tekniska samrådet genomförs. Som byggherre ansvarar du för att arbetena utförs enligt bestämmelserna i PBL och enligt gällande föreskrifter eller beslut samt att kontroll och provning utförs i tillräcklig omfattning enligt 10 kap 5 PBL. Bakgrund Ansökan avser Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus med garage Fastighet Börstil 1:18 Sökande Johan Börjesson Fastighetsägare Johan Börjesson Handlingar Handlingar som legat till grund för beslutet är ankomststämplade , samt Planförutsättningar Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Vattenskyddsområde Fastigheten ligger inom vattenskyddsområde. Borrning för bergvärme är inte tillåtet. Förhandsbesked Förhandsbesked för uppförande av bostadshus meddelades (Dnr 2010BN710). Giltighetstiden har gått ut. Kommunicering Ärendet har remitterats till Vattenfall Eldistribution AB och VA-verket. Yttrande från Vattenfall Eldistribution AB har inkommit. Ingen erinran framförs.

6 (14) Forts på 61 Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 plan- och bygglagen. Ägare av följande fastigheter har bedömts vara berörda: Börstil 2:6, 3:8, 5:5, 12:1 samt S:3. Inga negativa synpunkter har inkommit. Motivering till beslutet Bygg- och miljönämnden bedömer att den föreslagna åtgärden uppfyller kraven i 2 och 8 kap. PBL. Åtgärden förutsätter inte att området planläggs enligt 4 kap 2 eller 3 PBL. Nybyggnaden anses vara lämplig sett utifrån lokaliseringsprinciperna i PBL då inga motstående intressen har identifierats. Bilaga: Besvärshänvisning Beslutet delges: Kontrollansvarig Underrättelse om beslut per brev till: Börstil 2:6, 3:8, 5:5, 12:1 samt S:3

7 (14) Michiel Smulders Verkarna Östhammar 62 Dnr BMN Börstils-Söderby 12:155, bygglov för nybyggnad av garage/förråd Bygg- och miljönämndens beslut Bygglov för nybyggnad av garage/förråd beviljas med stöd av 9 kap. 31a plan- och bygglagen (PBL). Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas med stöd av 10 kap. 23 PBL. Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: Namn Per Hanson Adress Kungsgatan 5, Östhammar Med startbeskedet bestämmer Bygg- och miljönämnden följande: 1. Kontrollplanen fastställs 2. Följande handlingar ska lämnas in till nämnden som underlag för slutbesked: a. b. Intyg att kontrollplanen har följts och att utförandet överensstämmer med beviljat bygglov Avgift Avgiften för ärendet är kronor, i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. Upplysningar Slutbesked krävs för åtgärden enligt 10 kap 4 PBL. Byggnaden får tas i bruk innan slutbesked meddelats enligt 10 kap 4 PBL. Handlingar som underlag för slutbesked enligt punkten 2 ovan, ska dock skickas in till Bygg- och miljönämnden. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 PBL.

8 (14) Forts på 62 Fastställda lovhandlingar ska hållas tillgängliga på arbetsplatsen. Om arbetena påbörjas innan lovet vinner laga kraft sker detta på egen risk. Som byggherre ansvarar du för att arbetena utförs enligt bestämmelserna i PBL och enligt gällande föreskrifter eller beslut samt att kontroll och provning utförs i tillräcklig omfattning enligt 10 kap 5 PBL. Bakgrund Ansökan avser Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/förråd Fastighet Börstils-Söderby 12:155 Sökande Michiel Smulders Fastighetsägare Michiel och Juliette Smulders Handlingar Handlingar som legat till grund för beslutet är ankomststämplade , samt Planförutsättningar Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Motivering till beslutet Bygg- och miljönämnden bedömer att den föreslagna åtgärden uppfyller kraven i 2 och 8 kap. PBL. Nybyggnaden anses vara lämplig sett utifrån lokaliseringsprinciperna i PBL då inga motstående intressen har identifierats saamt att åtgärden utgör en komplettering i en befintlig bebyggelsegrupp. Bilaga: Besvärshänvisning Beslutet delges: Kontrollansvarig Underrättelse om beslut per brev till: Börstils-Söderby 12:152, 13:24 samt 13:29

9 (14) Peter Enström Hällbygatan Uppsala 63 Dnr BMN Öregrund 37:2, rivningslov för rivning av missionshus Bygg- och miljönämndens beslut Rivningslov för rivning av missionshus beviljas med stöd av 9 kap. 34 plan- och bygglagen (PBL). Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas med stöd av 10 kap. 23 PBL. Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: Namn Leif Sjölin Adress Tullgatan 5, Enköping Med startbeskedet bestämmer Bygg- och miljönämnden följande: 1. Kontrollplanen fastställs 2. Följande handlingar ska lämnas in till nämnden som underlag för slutbesked: a. Intyg att kontrollplanen har följts och att rivningsåtgärden överensstämmer med beviljat rivningslov b. Intyg om hur rivningsmaterial hanterats Avgift Avgiften för ärendet är kronor, i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. Upplysningar Slutbesked krävs för åtgärden enligt 10 kap 4 PBL. Området som rivningslovet avser får inte tas i bruk för något annat ändamål innan slutbesked meddelats. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller rivningslovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 PBL. Rivningsvirke får inte användas eller bortforslas från tomt med mindre än att besiktning vad avser skadeinsikter och svampangrepp skett.

10 (14) Forts på 63 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och Östhammars kommuns hanteringsanvisningar om rivning av asbestmaterial och annat farligt avfall ska följas. Fastställda lovhandlingar ska hållas tillgängliga på arbetsplatsen. Om arbetena påbörjas innan lovet vinner laga kraft sker detta på egen risk. Som byggherre ansvarar du för att arbetena utförs enligt bestämmelserna i PBL och enligt gällande föreskrifter eller beslut samt att kontroll och provning utförs i tillräcklig omfattning enligt 10 kap 5 PBL. Bakgrund Ansökan avser Ansökan om rivningslov för rivning av missionshus Fastighet Öregrund 37:2 Sökande Peter Enström Fastighetsägare Peter och Eva-Lena Enström Handlingar Handlingar som legat till grund för beslutet är ankomststämplade samt Planförutsättningar Fastigheten omfattas av detaljplan Kulturmiljövärden Byggnaden har ett stort kulturhistoriskt värde. Kommunicering Ärendet har remitterats till Upplandsmuseet. I remissvar från Upplandsmuseet framgår att museet inte motsätter sig en rivning. Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 plan- och bygglagen. Ägare av följande fastigheter har bedömts vara berörda: Öregrund 8:1, 34:1, 34:8, 35:3, 36:9, 37:1, 38:1, 38:2, 38:4, 40:1 och 40:2. Yttrande har inkommit från Björn Nilsson samt ägarna till Öregrund 35:3 och 37:1. Inkomna synpunkter föranleder inte nämnden att ändra sitt beslut.

11 (14) Forts på 63 Motivering till beslutet Enligt 9 kap. 34 PBL ska rivningslov ges om åtgärden överensstämmer med detaljplanen och byggnaden inte bör bevaras pga. byggnadens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden. Bygg- och miljönämnden bedömer att byggnaden är i så dåligt skick att en renovering skulle innebära att det kulturhistoriska värdet ändå går förlorat. Den föreslagna åtgärden uppfyller därmed kraven i 9 kap 34 PBL och rivningslov kan ges. Bilaga: Besvärshänvisning Beslutet delges med rek: Öregrund 35:3, 37:1 och Björn Nilsson Underrättelse om beslut per brev till: 8:1, 34:1, 34:8, 36:9, 38:1, 38:2, 38:4, 40:1 och 40:2

12 (14) Gimo IF Idrottsgården Gimo 64 Dnr BMN Gimo 8:89, anläggande av spontanidrottsplats (konstgräsplan med sarg) Bygg- och miljönämndens beslut Bygglov för anläggande av spontanidrottsplats (konstgräsplan med sarg) beviljas med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (PBL). Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas med stöd av 10 kap. 23 PBL. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Med startbeskedet bestämmer Bygg- och miljönämnden följande: 1. Kontrollplanen fastställs (bifogas) 2. Följande handlingar ska lämnas in till nämnden som underlag för slutbesked: a. Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att utförandet överensstämmer med beviljat bygglov Avgift Avgiften för ärendet är kronor, i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. Upplysningar Slutbesked krävs för åtgärden enligt 10 kap 4 PBL. Anläggningen får tas i bruk innan slutbesked meddelats enligt 10 kap 4 PBL. Handlingar som underlag för slutbesked enligt punkten 2 ovan, ska dock skickas in till Bygg- och miljönämnden. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 PBL. Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. Fastställda lovhandlingar ska hållas tillgängliga på arbetsplatsen. Om arbetena påbörjas innan lovet vinner laga kraft sker detta på egen risk.

13 (14) Forts på 64 Som byggherre ansvarar du för att arbetena utförs enligt bestämmelserna i PBL och enligt gällande föreskrifter eller beslut samt att kontroll och provning utförs i tillräcklig omfattning enligt 10 kap 5 PBL. Inlämnad ansökan om avgiftsbefrielse överlämnas till kommunstyrelsen. Bakgrund Ansökan avser Ansökan om bygglov för anläggande av spontanidrottsplats (konstgräsplan med sarg) Fastighet Gimo 8:89 Sökande Gimo IF (Ulf Waltersson) Fastighetsägare Östhammars kommun Handlingar Handlingar som legat till grund för beslutet är ankomststämplade Planförutsättningar Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Kommunicering Ärendet har remitterats till Östhammars kommun, Tekniska förvaltningen som enligt yttrande är positivt inställd till åtgärden. Motivering till beslutet Bygg- och miljönämnden bedömer att den föreslagna åtgärden uppfyller kraven i 2 och 8 kap. PBL. Anläggningen anses vara lämplig sett utifrån lokaliseringsprinciperna i PBL då åtgärden utgör en komplettering i ett befintligt idrottsområde.

14 (14) 65 Delegationsbeslut Bilaga 1 Delegationsbeslut anmäls enligt bifogad förteckning. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden lägger redovisade delegationsbeslut till handlingarna.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 21 Plats och tid ande Kosta Servicehem måndagen den 8 dec 2014. Kl.13.30-16.20 Anders Johansson (S) Ordf. Bengt Axelsson (S) Jan-Åke Lennartsson (C) v ordf. Ann-Kristin Berg (S) Åke Wenrup (M)

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Sjukhemmet, Fränsta, onsdagen den 26 november 2003. Samling 09.00 vid f.d dagcenter, Industrigatan, Fränsta Gruppmöten Föredragande

Läs mer

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Dnr: BN 2011/42 1 (9) Antagen av byggnadsnämnden 2011-05-10 62 Reviderad 2014-09-24 160 Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Författning

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2007-06-20 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 17.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Gunnar Ferm, s Margareta Yngveson, s, 147-171; 173-181 Eivor Hansson, s Ulrik

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 10 mars 2014, klockan 14.00 15.50 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen (S) Markku Ollila (S)

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

Exempel på tillsynsplan

Exempel på tillsynsplan Exempel på tillsynsplan Ett samarbetsprojekt mellan Jönköping, Sävsjö, Vetlanda och Värnamo kommuner Conny Eskilsson, Eva-Lott Karlsson, Bengt Ramde, Maria Thulin och Emilia Svenningsson 2014-05-01 TILLSYNSPLAN

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-30. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-30. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00 Tobias Nordlander (S) ordförande Kennet Hedlund (S) Patrik Boström (S) Christina Waster Jansson (S) Erkki Visti (C)

Läs mer

Ann-Sophie Nygren Jan Widegren, 41-47 Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson. Daniel Johansson Anna-Maija Alajoki

Ann-Sophie Nygren Jan Widegren, 41-47 Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson. Daniel Johansson Anna-Maija Alajoki 1(14) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-14.10 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Ann-Sophie Nygren (S) Jan Widegren, 41-47 (M) Birgitta Luoto (S) Calinge Lindberg (S)

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare C Catarina Johansson FP Johan Lepp MP Thomas Larsson. Närvarande

Ej tjänstgörande ersättare C Catarina Johansson FP Johan Lepp MP Thomas Larsson. Närvarande Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt Ekholm S Eva Lundin S Samir Yazid, tjänstgör för Eivor Hellman Max (V) Närvarande Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

Hemmet den XX april 20XX. Besvärsinlaga

Hemmet den XX april 20XX. Besvärsinlaga Till Länsstyrelsen i Östergötlands län Hemmet den XX april 20XX Besvärsinlaga Klagande NN, postadress Motpart Sv UMTS-nät AB/Aktelo AB, Box 365, 791 28 Falun Överklagat beslut Bygglov meddelat av Byggnads-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 09 16 1 (13) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 10.00 16.15 Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-10:35. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (FP) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Nya åtgärder som kan genomföras utan krav

Läs mer

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917)

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Inledande bestämmelser 1 Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer