Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl ANSLAG/BEVIS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), vice ordförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgersson (C) Carl-Gunnar Johansson (KD) Ej tjänstgörande ersättare Per Mattsson (V) Tjänstemän Övriga deltagande Magnus Holmberg Muhr, kontorschef, 44, 49 Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö, 48 Dan Ola Norberg, enhetschef bygg, 44, 46, 47 Inga-Britt Pettersson, lantmätare, 45 Jenny Lundin, nämndsekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Margaretha Quistberg Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl Sekreterare Ordförande Justerande Jenny Lundin Mats Jennische Margaretha Quistberg ANSLAG/BEVIS Paragrafer Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö- och byggnämnden Datum för anslags uppsättande 23 april 2014 Datum för anslags nedtagande 15 maj 2014 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala-Heby Jenny Lundin

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (13) Mb 43 Ordningsfråga Lägger till Information som ny punkt 3 på kallelsen.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (13) Mb 44 Enhetsinformation Miljö- och byggnämnden tackar för informationen. Kontorschefen informerar om pågående planering för ett Samrådsmöte, där man bla. ska diskutera årshjulet. Byggchefen informerar om lagförändringar som beslutats i april, det som är mest aktuellt för byggenheten och byggnadsnämnden är att Lagen om byggfelsförsäkring upphävs från och med den 1 juni 2014.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (13) Mb 45 Förslag till Överenskommelse om principsamråd med byggnadsnämnden Miljö- och byggnämnden tackar för informationen. Lantmätaren redogör för hur en överenskommelse om principsamråd med byggnadsnämnden kan se ut och hur det upprättas. Underlag Lantmäteriets överenskommelse om principsamråd med byggnadsnämnden.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (13) Mb 46 Dnr: HBYGG Gåvastbo 3:9. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus. Miljö- och byggnämndens beslut. Miljö- och byggnämnden beslutar, med stöd av Plan- och bygglagen 9 kap, 31, att lämna positivt förhandsbesked i rubricerat ärende. Bakgrund och bedömning Ansökan gäller ett förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus i två våningar på fastigheten Gåvastbo 3:9. En triangelformad avstyckning på ca 5000 kvm är tänkt att göras. Fastigheten ligger utanför planlagt område och utanför sammanhållen bebyggelse, ca 200 m från byn Gåvastbo. Enligt Plan- och bygglagens 2 kap. ska prövningen om förhandsbesked syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges till sådan användning som från allmän synpunkt medför god hushållning. Den tilltänkta byggplatsen är en före detta beteshage som avgränsas mot vägen av åkermark. Den tilltänkta platsen anses inte strida mot Plan- och bygglagens 2 kap. Översiktsplanen för Heby kommun säger att nyetablering av bostadshus ska styras till goda kommunikations- och servicelägen. Gällande markanvändning säger översiktsplanen att så långt det är möjligt ska brukbar jordbruksmark skyddas från exploatering. Då sökandens föreslagna fastighet till stor del består av ett obrukbart impediment och byggplatsens läge skulle utgöra ett stöd för befintlig trafik ses ansökan följa översiktsplanens riktlinjer. Vidare säger översiktsplanen att för nybebyggelse ska hänsyn tas till landskapsbild samt natur- och kulturvärden på platsen. För att följa översiktsplanens riktlinjer angående hänsyn till landskapsbilden ska utformningen av det tillkommande huset utformas med träpanel i falurött och sadeltak klätt med tegelröda pannor. Sökandens förslag om ett hus i två våningar ses vara föredömligt för platsen. Sökanden har tänkt lösa frågan om vatten och avlopp genom egen brunn och eget avlopp, miljöenheten har inget att invända mot den lösningen eller i övrigt men påpekar att det ligger en hästgård ca 150 m från platsen vilket kan innebära störningar i form av allergener, flugor, lukt och liknande. Ordföranden för vägsamfällighetsföreningen hördes via telefon och har inget att invända mot föreslagen byggnation. Forts.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (13) Delges: Sökande samt grannar med erinran Forts. Mb 46 Sakägare (grannar) har beretts tillfälle att yttra sig och en erinran om eventuella klagomål på jordbruksverksamhet har inkommit. En granne som brukar jorden som angränsar till fastigheten påpekar att de använder marken till betesmark och växtodling vilket kan innebära störningar i form av flugor, buller, lukt och liknande. I samtal med grannen förklarades att ett förhandsbesked är till för att göra sökanden uppmärksam på platsens förutsättningar, däribland de han påpekat. Upplands Energi har svarat med en erinran som gäller eventuell framtida flytt av ledningsstolpar. De påpekar att om sökanden i framtiden vill bygga ut till den grad att avståndet till närmaste elledning inte uppfylls så är det sökanden som betalar flytt av ledningsstolpar. Platsen besöktes 21 mars Avgift: 7366 kr enligt gällande taxa, debiteras på separat faktura. Information Detta beslut kan överklagas. Se bifogad besvärshänvisning. Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas. Förhandsbeskedet upphör att gälla om bygglov inte sökts inom två år från dagen då beslutet vunnit laga kraft. Fornlämningar skyddas enligt Kulturmiljölagen (SFS 1988:950). Om fornlämningar påträffas ska detta anmälas till länsstyrelsen. Beslutsunderlag Handläggares förslag till beslut daterat 21 mars 2014.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (13) Mb 47 Dnr: HBYGG Yttrande över förslag till ändring av detaljplan för Näsbo-Ösby 1:27 i Vittinge Miljö- och byggnämndens beslut. Miljö- och byggnämnden beslutar, att anta yttrandet som sitt eget. Yttrande Miljö- och byggnämnden har inga egentliga erinringar mot förslaget till ändring av detaljplanen. Dock kan konstateras att grundkartan inte verkar vara aktuell, då ett uthus på fastigheten Ösby 5:21, helt nära den utökade byggrätten på Ösby 1:27, saknas på kartan. Det olovligen uppförda förrådet på Ösby 1:27, tillsammans med övrig befintlig bebyggelse, påverkar förhållanden på Ösby 5:21, varför fastighetsägarens synpunkter bör övervägas noga innan detaljplan antas. Om planändringen fullföljs och vinner laga kraft kommer miljö- och byggnämnden att kunna bevilja bygglov till det olovligen uppförda förrådet på Ösby 1:27. Beslutsunderlag Förslag till yttrande från enhetschef för byggenheten, daterat 8 april Delges: Mark- och planeringsenheten

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) Mb 48 Dnr: ADM Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Miljö- och byggnämndens beslut. Miljö- och byggnämnden beslutar; att anta miljöenhetens förslag till taxa med tillhörande bilagor, föreslå kommunfullmäktige att besluta att o anta Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808) o att timtaxan (timavgiften) ska vara 860 kronor per timme kontrolltid. Sammanfattning En förändring av förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har medfört att tillsynsmyndigheten nu behöver se över och ändra den klassificering som tillsynsobjekten inom kommunen har. Omklassningen kommer att pågå under första halvåret 2014 och får till konsekvens att den taxa som idag används inte kommer att kunna tillämpas. Taxan som är uppbyggd på klassificeringen av verksamheterna behöver därför revideras. Utgångspunkten för den nu föreslagna revideringen är att de nuvarande taxorna skall bibehållas i den utsträckning det är möjligt. Endast mindre justeringar har gjorts. Förslaget innebär att de totala avgiftsintäkter som taxan ger inte kommer att förändras med det nya förslaget. Förändringen är en ren anpassning till den förändrade lagstiftningen. Timtaxan ligger kvar på 860 kr/timme. Det upprättade förslaget bygger på Sveriges kommuner och landsting (SKL) underlag för taxa enligt miljöbalken. Beslutsunderlag Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, daterat 4 april 2014, med bilagor 1. Taxebilaga 1 2. Taxebilaga 2 3. Beräkning av timtaxa 2014 Delges: Kommunstyrelsen

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (13) Mb 49 Dnr: AVLO Ekonomiska ramar 2015, plan Miljö- och byggnämndens beslut. Miljö- och byggnämnden beslutar att överlämna kontorets förslag om ekonomiska ramar för 2015 till kommunstyrelsen. Delges: Kommunstyrelsen Administrativ chef Förslag Kostnaden för den gemensamma förvaltningsorganisationen kommuniceras mellan kommunernas centrala ekonomikontor. Den stora kostnaden för MB utgörs av den gemensamma förvaltningsorganisationen och uppräkningen kommuniceras mellan ekonomikontoren. Kostnader för den politiska verksamheten behöver uppräknas. Budgeten för bostadsanpassningsbidrag behöver öka med 250 tkr till 2 mkr vilket dock är lägre än bokslutet 2013 men i nivå med boksluten 2011 och Taxeförändringar sker efter särskilda beslut. Justeringar i taxan 2015 är enbart anpassningar efter lagstiftningen och bedöms inte påverka intäkterna. I arbetet med budget för i Sala kommun har samhällsbyggnadskontoret lyft behovet av två ytterligare handläggare. Den ena är på byggenheten för arbete med tillsyn av olovligt byggande, ovårdade tomter, siktskymmande växtlighet, lekplatser, tillgänglighet, ventilation, hissar och andra tekniska anordningar. Den andra är på miljöenheten för arbete med hälsoskydd och avlopp och utgår från den resurskartläggning som ska hållas aktuell. De två tjänsterna arbetar i både Sala och Heby. Om beslut fattas fördelas kostnaden enligt ägaravtalet vilket påverkar kostnaden för den gemensamma förvaltningsorganisationen. Verksamheten är lagstyrd och kostnaderna reglerade i ägaravtal vilket ger små möjligheter att minska verksamheten. Beslutsunderlag Kontorschefens förslag till beslut daterat 7 april 2014.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (13) Mb 50 Månatlig uppföljning av ekonomi och verksamhet mars. Miljö- och byggnämnden tackar för informationen Delges: Kommunstyrelsen Sammanfattning Kontoret rapporterar om den månatlig uppföljning av ekonomi och verksamhet. Beslutsunderlag Månadsrapport mars 2014 daterad 9 april 2014.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (13) Mb 51 Redovisning av information och rapporter Miljö- och byggnämndens beslut Miljö- och byggnämnden godkänner redovisning av information och rapporter enligt lista. Kommunfullmäktige 1. Kf 24 Förslag till beslut om den politiska organisationen Heby kommun Mark och planeringsenheten 1. Remissvar angående ansökan om att sätta upp reklamskylt, på fastigheten Röcklinge 4:1 Lantmäterimyndigheten 1. Underrättelse om avslutad förrättning. Avstyckning från Harbo Järlebo 1:33. Förrättningen har avslutats den 19 mars 2014 utan sammanträde. 2. Underrättelse om avslutad förrättning. Avstyckning från Korbo 6:1 samt fastighetsreglering berörande Korbo 6:1, 5:2 och Östervåla-Hemmingsbo 11:1. Förrättningen har avslutats den 20 mars 2014 utan sammanträde. 3. Underrättelse om avslutad förrättning. Fastighetsreglering berörande Nässelsta 2:3, Söby 1:2, 1:3, 2:4, 3:2, 4:4, 4:9, 4:10 och 4:11, avstyckning från Nässelsta 2:3 samt överenskommelser om andelar i gemensamhetsanläggningar. Förrättningen har avslutats den 13 mars 2014 utan sammanträde. 4. Underrättelse om avslutad förrättning. Fastighetsreglering berörande Huddungeby 3:5 oc Sillbo 1:66. Förrättningen har avslutats den 20 mars 2014 utan sammanträde. Länsstyrelsen i Uppsala län 1. Beslut angående överklagat ärende Mb 65 den1 oktober 2013 med diarienummer HBYGG , angående yttrande till Länsstyrelsen i Uppsala län om nämndens beslut Mb 26 den 16 april 2013 att avskriva anmälan om svartbyggt garage på fastigheten Enåkersby 6:17. Länsstyrelsen avvisar överklagandet. Forts.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (13) Forts. Mb 51 Lantmäterimyndigheten, genomförda samråd fastighetsbildningsärenden Ärende Åtgärd Fastighet/-er 1. C14218 Avstyckning, anläggningsåtgärd Kvarsta 3:4 2. C14189 Avstyckning Enåkers-Lund 1: C14190 Avstyckning Näsbo 1:3

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (13) Mb 52 Redovisning av delegationsärenden Miljö- och byggnämndens beslut Miljö- och byggnämnden godkänner redovisning av delegationsärenden enligt lista. Beslutsunderlag Delegationslistor 13 mars april 2014 föreligger.

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2008-12-03 129 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00-17.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Dick Holmström

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp)

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp) 148-176 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 8.00 14.10 Beslutande Närvarande ersättare Stig Holmberg (m) ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) Ingela

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 2006-04-24 1(66) Plats och tid Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 Beslutande Bo Håkansson (m) ers. för Matts Karlsson (m) ärende 1-53 Anders Åkerberg (s) Cecilia Edman (öp) ers. för Per Mårtensson (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 21 Plats och tid ande Kosta Servicehem måndagen den 8 dec 2014. Kl.13.30-16.20 Anders Johansson (S) Ordf. Bengt Axelsson (S) Jan-Åke Lennartsson (C) v ordf. Ann-Kristin Berg (S) Åke Wenrup (M)

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna kl. 08.30-12.35 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt

Läs mer

Dan Avdic Karlsson med Susanne Henning Aihonen som ersättare Förbundskontoret den 3 mars 2015 kl.15.00 17-27. Maria Bengtsson. Gunilla A.

Dan Avdic Karlsson med Susanne Henning Aihonen som ersättare Förbundskontoret den 3 mars 2015 kl.15.00 17-27. Maria Bengtsson. Gunilla A. Förbundsdirektion 2015-02-25 Plats och tid kl. 14.00 16.10 ande Övriga deltagare Gunilla A.Aurusell (S), ordförande, Kungsör Dan Avdic Karlsson (V), vice ordförande, Arboga Ingolf Bode (S), Arboga Susanne

Läs mer

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 61 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag 6 februari 2013, kl 08.30 12.00 ande Thore Alm(S), ordf ers för Jan Nilsson (S) Maj-Lis Nilsson (S), ers för Ethel Björkman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun Sammanträdesdatum Sida 2006-09-05 158 Plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset, Piteå, tisdag den 5 september 2006-09-05, kl. 09:00 14:00 Beslutande Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-06-07 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 18.30 (Ajournering 18.00 18.15) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Höörsalen Torsdagen den 5 december 2013 kl 10:00

Höörsalen Torsdagen den 5 december 2013 kl 10:00 1 (26) Plats och tid Höörsalen Torsdagen den 5 december 2013 kl 10:00 Beslutande Utses att justera Paragrafer 19-41 Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Karin Björner Anna Palm ANSLAG/BEVIS

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer