Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Emelie Jangholt, miljöinspektör, 57 Johan Lönneborg, byggnadsinspektör, 58 Jenny Lundin, nämndsekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Emelie Jangholt, miljöinspektör, 57 Johan Lönneborg, byggnadsinspektör, 58 Jenny Lundin, nämndsekreterare"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Ebbasalen, samhällsbyggnadskontoret, Sala kommun Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), vice ordförande Henry Lundström (S) Anne Öman (KD) Lars Henriksson (FP) Ej tjänstgörande ersättare Per Mattsson(V) Tjänstemän Övriga deltagande Magnus Holmberg Muhr, kontorschef Nils Erik Andersson, Dan Ola Norberg, enhetschef bygg personlig assistent Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Emelie Jangholt, miljöinspektör, 57 Johan Lönneborg, byggnadsinspektör, 58 Jenny Lundin, nämndsekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Lars Henriksson Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 3 september 2013 kl Sekreterare Ordförande Justerande Jenny Lundin Mats Jennische Lars Henriksson Paragrafer ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö och byggnämnden Datum för anslags uppsättande 3 september2013 Datum för anslags nedtagande 25 september 2013 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby Jenny Lundin

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (14) Mb 55 Ordningsfråga Ärende 6 på kallelsen stryks då handläggare som ska föredra ärendet är förhindrad att komma.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (14) Mb 56 Enhetsinformation Miljö och byggnämnden tackar för information Kontorschef informerar om pågående rekryteringar på miljöoch byggenheten.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (14) Mb 57 Dnr: MI Föreläggande om städning av tomt. Miljö och byggnämndens beslut. Miljö och byggnämnden beslutar att förelägga fastighetsägaren att snarast, dock senast den 30 november 2013, lämna allt det avfalls som förvaras utomhus på fastigheten till en godkänd avfallsanläggning. Följande avfall omfattas av beslutet; a) brännbart avfall som varken kan eller bör återvinnas, b) avfall med producentansvar så som förpackningar och tidningar, c) grovavfall så som metallskrot och trä, d) farligt avfall som riskerar att förorena mark eller grundvatten på grund av att de innehåller eller är förorenade av olja eller andra kemikalier. Detta beslut är fattat med stöd av 26 kap. 19 samt 15 kap. 30 miljöbalken (1998:808). Sammanfattning Klagomål om nedskräpning inkom till bygg och miljö Sala Heby, dåvarande bygg och miljöförvaltningen Sala Heby, den 14 juni Klagomålet inkom i form av en skrivelse, undertecknad av flertalet grannar. Vid inspektion på fastigheten den 28 juni 2011 uppmanades fastighetsägaren till städning. Fastighetsägaren uppgav att fastigheten inte var särskilt nedskräpad, men han gav oss inte tillträde att undersöka saken. Vid uppföljande inspektion kunde konstateras att omfattande städning genomförts, men att städningen ej var slutförd. Överenskommelse gjordes om ny inspektion skulle genomföras i december månad 2011 för att följa upp att städningen slutförts. Vid uppföljande inspektion i december 2011 kunde konstateras att städningen ej slutförts. Den 23 april 2012 genomfördes rundvandring på fastigheten. Efter denna rundvandring fattades beslut om att fastigheten skulle städas från miljöfarligt avfall samt där efter från resterande avfall. På grund av fastighetsägarens sjukhusvistelse förlängdes åtgärdstiden. Efter att den förlängda åtgärdstiden förfallit gjordes ny omfattande inspektion på platsen den 24 april Även då kunde konstateras att fastigheten ej städats. Efter denna inspektion kommunicerades fastighetsägaren att beslut förenat med vite kan komma att bli aktuellt. Forts.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (14) Forts Mb 57. Respons från fastighetsägaren uteblev. Försök gjordes att nå honom via telefon samt på plats den 31 maj samt den 28 juni Den 13 augusti 2013 uppgav fastighetsägaren vid telefonkontakt med bygg och miljö att ett ej namngivet företag från Uppsala ska komma och hämta mer skrot. Dock oklart när de ska komma samt om fastighetsägaren städat något mer sedan senaste inspektionen. Enligt fastighetsägaren kostar varje hämtning 4000kr. Avfallet på fastighet är vitt utspritt i skog och mark. Avfallet består av uttjänta jordbruksmaskiner, däck, dunkar, bilbatterier, motorsågar, taggtråd, oljefat, presenningar, eu pallar mm. Enligt 15 kap. 30 miljöbalken (1998:808) får ingen skräpa ner utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. Enligt 26 kap. 9 får tillsynsmyndigheten i det enskilda fallet besluta om förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Enligt 14 får beslut om föreläggande förenas med vite. Avfallet som övergivits på fastigheten bedöms utgöra nedskräpning. Detta då avfallet lämnats övergivet och merparten av avfallet är uttjänt. Dumpningen har även skett där allmänheten har tillträde och/eller insyn. Med ovanstående som grund beslutar miljö och byggnämnden att förelägga fastighetsägaren att snarast, dock senast den 30 november 2013, lämna allt det avfalls som förvaras utomhus på fastigheten till en godkänd avfallsanläggning. Information Detta beslut kan överklagas. Se bifogad besvärshänvisning. Avgift: 2582 kr enligt gällande taxa. Delges: Fastighetsägare berörda grannar Beslutsunderlag Handläggares förslag till beslut daterat 13 augusti 2013.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (14) Mb 58 Dnr: HBYGG Harbo Järlebo 1:33. Förhandsbesked nybyggnad av ett enbostadshus eller en hästgård per nybildad tomt. Miljö och byggnämndens beslut. Miljö- och byggnämnden beslutar, med stöd av Plan- och bygglagen 9 kap, 17 att lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus eller en hästgård per nybildad fastighet som avses avstyckas från fastigheten Harbo-Järlebo 1:33 (Solberg 125) samt att de synpunkter som nämns nedan ska beaktas i bygglovsprövningen Sammanfattning 13 juli 2012 inkom en ansökan gällande förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus, hästgård eller bildande utav tomter. Förslaget innebar två avstyckningar i samma ärende. En avstyckning av en åkerholme ungefär m nordöst om fastigheten Harbo Järlebo 1:41 samt en avstyckning om m² i södra läget. Efter att remissvar inkommit reviderades ansökan och avser nu förhandsbesked för två fastigheter om totalt ca 50000m² med ett enbostadshus alternativt en hästgård per fastighet. Fastigheterna ligger strax öster om väg 272. Frågan om avstyckning prövas av Lantmäterimyndigheten. Den aktuella fastigheten ligger vare sig inom område med detaljplan/områdesbestämmelser eller räknas som sammanhållen bebyggelse. Inte heller ingår den till någon del i Heby kommuns kulturminnesvårdsprogram eller har på annat sätt påvisade, särskilda natur eller kulturvärden. Fornlämningar finns registrerade i närheten, men Länsstyrelsen i Uppsala län har fastslagit i sitt remissvar att platsen varken berör fast fornlämning eller fornlämningsområde för fast fornlämning. Av Heby kommuns översiktsplan framgår att etablering av ny bebyggelse på landsbygden bör ske i strategiskt lämpliga lägen, det vill säga inom två kilometers avstånd från väg med goda förbindelser med större orter eller områden som redan har flera hushåll permanent bosatta. Fastigheterna ligger väster om riksväg 272. Forts.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (14) Forts Mb 58. Ärendet har skickats på remiss till berörda sakägare och grannar. Fyra utlåtanden har lämnats: L änsstyrelsen i Uppsala län framförde endast att området omfattas av strandskydd som kan påverka den planerade byggnationen. L antmäteriet framförde att tillstånd för utfart till allmän väg behövs samt att dispens från strandskyddet kan behövas. T rafikverket framförde att en förutsättning är att befintlig anslutning används, dock måste en ändring utav den göras och ansökan till trafikverket skickas in separat. M iljöenheten hänvisade till en bullerutredning för området utförd 12 april I övrigt inkom ingen erinran mot förslaget. I en eventuell bygglovsprövning bör hänsyn tas till områdets karaktär där bl.a. sadeltak med lertegel, alternativt betongtegel eller plåttak finns representerat i närområdet. Fasader bör eftersträva traditionell kulör och utformning med matta ytor för att undvika speglingar. Enligt översiktsplanen ska ny bebyggelse på landsbygden placeras i närheten av befintlig bebyggelse och i närhet av befintliga vägar. Vidare är det också viktigt att undvika jordbruksmark och placera byggnader i gränsområdet mellan skog och öppen mark. Bullerutrednigen för grannfastigheten styrker att bullernivåer kan uppfyllas på aktuella fastigheter. Ett skyddsavstånd enligt en trafikbullerutredning resulterade i att bostadshus bör placeras minst 25 m från väg 272 annars ska bullerdämpande skärm uppföras. Strandskydd kommer att finnas på planerade fastigheter som sträcker sig 25m från vattendraget, dessa ska beaktas alternativt dispens sökas. Övriga upplysningar F örhandsbeskedet upphör att gälla om bygglov inte har sökts inom två år från det att beslutet vunnit laga kraft. Byggnationen får inte påbörjas innan bygglov är beslutat och startbesked utfärdats. G odkänd avloppslösning ska redovisas. Tillstånd för enskild avloppsanläggning söks hos bygg och miljöförvaltningens

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (14) miljöenhet. Kontakta miljöenheten för att få mer information, tfn: V attenflödesprotokoll bör inlämnas innan beslut om bygglov som redovisar erforderlig tillgång på vatten. Forts. Forts Mb 58. A vstyckning görs av Lantmäteriet, tfn: Information Detta beslut kan överklagas. Se bifogad besvärshänvisning. Avgift: 7383 kr enligt gällande taxa. Delges: Sökande Beslutsunderlag Handläggares förslag till beslut daterat 22 juli 2013.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (14) Mb 59 Månatlig uppföljning av ekonomi och verksamhet juli månad Miljö och byggnämnden tackar för informationen Sammanfattning Kontoret rapporterar om den månatlig uppföljning av ekonomi och verksamhet. Beslutsunderlag Månadsrapport driftsbudget juli månad Delges: Kommunstyrelsen

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (14) Mb 60 Effektmål Miljö och byggnämndens beslut. Miljö och byggnämnden beslutar att anta nedanstående effektmål för år Inriktningsmål (IM) och effektmål (EM) för miljö och byggnämnden för 2014 IM: Myndighetsnämndernas beslut ska ha en sådan kvalitet att de står sig i besvärsinstanserna. EM: Beslutsunderlagen ska ha sådan kvalité att fattat beslut sker efter aktuell rättstillämpning. Indikatorer: Vid överprövning i samband med överklaganden ska minst 80 % av nämndens beslut visa sig vara rätt. Aktiviteter: Handläggarna ska delta i utbildningar och konferenser och följa rättstillämpningen så att de är uppdaterade i hur aktuella lagar ska tolkas, och förser politikerna med bra och rättssäkra beslutsunderlag. EM: Nämndens ledamöter ska ha nödvändig kunskap om lagstiftning inom sitt verksamhetsområde. Indikatorer: Mer än hälften av nämndens politiker ska ha deltagit i utbildning gällande aktuell lagstiftning.(100 % erbjudits) Aktiviteter: Under varje mandatperiod ska samhällsbyggnadskontoret ordna en utbildningsdag om den aktuella lagstiftningen för politikerna. Vid nämndens sammanträden ges information om gällande regler inom olika delar av verksamheten vid lämpliga tillfällen. IM: Heby kommun ska skapa förutsättningar för en positiv utveckling av företagsklimatet. EM: Samhällsbyggnadskontoret samverkar med Heby kommuns näringslivsfunktion för att skapa goda kontakter mellan kommunen och näringslivet. Indikatorer: Personal från samhällsbyggnadskontoret ska delta vid minst 80 % av de möten där näringslivsfunktionen ber om medverkan. Aktiviteter: Samhällsbyggnadskontoret ska medverka vid möten och företagsträffar vid de tillfällen som näringslivsfunktionen önskar det. Forts.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (14) Forts Mb 60. IM: Kommunen ska vara serviceinriktad och rättssäker i sin myndighetsutövning med snabb handläggning och gott bemötande. EM: En första kontakt upprättas inom en vecka efter ansökan inkommit till handläggaren. Indikatorer: I minst 90 % av de ärenden som initieras av allmänhet eller företagare ska en första kontakt ha tagits inom en vecka. Aktiviteter: När en ansökan eller anmälan inkommer som har längre handläggningstid än 3 v ska kontoret skyndsamt skicka ut ett brev som bekräftar att ärendet mottagits och anger kontaktuppgifter till den handläggare som har hand om ärendet. EM: Aktuella rutiner ska finnas som säkerställa kvalitéten i handläggningen för olika delar av verksamheten. Indikatorer: För minst 80 % av de ärenden som under ett år behandlas av nämnden ska det finnas rutiner uppdaterade under den senaste treårsperioden. Aktiviteter: Skriftliga rutiner för alla vanligt förekommande delar av verksamheten ska finnas upprättade och hålls aktuella. EM: Verksamheter som betalar fast årlig tillsynsavgift skall få den tillsyn de betalar för. Indikatorer: Minst 80 % av kontroll och tillsynsplanernas planerade tillsyn ska utföras för det aktuella året. Ev resterande tillsyn överförs till nästkommande år. EM: Tjänstedeklarationer ska finnas som ger medborgare och företag en tydlig beskrivning av innehåll och kvalitet i de tjänster som erbjuds i kontakt med miljö och byggnämnden och samhällsbyggnadskontoret. Indikatorer: De servicenivåer som anges i kommunens tjänstedeklaration ska uppfyllas till minst 90 %. Aktiviteter: Samhällsbyggnadskontoret ska tillämpa den tjänstedeklaration som finns upprättad i Heby gällande näringslivet, för alla medborgare. EM: Samhällsbyggnadskontorets personal ska bemöta medborgare och företagare på ett professionellt och trevligt sätt. Indikatorer: Vid mätningar av kundnöjdhet (NKI undersökning via SBA) ska negativa synpunkter på bemötande vara sällsynta. Aktiviteter: Bemötande är en högt prioriterad fråga som alltid ska hållas aktuell och fortlöpande diskuteras på enheterna. Forts.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (14) Forts Mb 60. Beslutsunderlag Förslag till effektmål för miljö och byggnämnden 2014, daterat 19 augusti Delges: Kommunstyrelsen

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (14) Mb 61 Redovisning av information och rapporter Miljö och byggnämndens beslut Miljö och byggnämnden godkänner redovisning av information och rapporter enligt lista. Lantmäterimyndigheten, genomförda samråd fastighetsbildningsärenden 1. C13366 Avstyckning Östanås 1:4 2. C13452 Sammanläggning, klyvning Fasenbo 1:5, 2:5 3. C13473 Avstyckning Arnebo 1:25 Överklagande 1. Överklagande av Miljö och byggnämndens beslut Mb 45, 11 juni 2013 gällande avslaget bygglov för nybyggnad av fritidshus och gäststuga på fastigheten Västerlövsta Nordsjö 8:4. Överklagan inkom 28 juni Sammanfattning Information och rapporter 20 augusti 2013 föreligger.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (14) Mb 62 Redovisning av delegationsärenden Miljö och byggnämndens beslut Miljö och byggnämnden godkänner redovisning av delegationsärenden enligt lista. Sammanfattning Delegationslistor 15 juli augusti 2013 föreligger.

Kommunhusets, Heby kommun, 16 september kl. 15.00 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunhusets, Heby kommun, 16 september kl. 15.00 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats ch tid Brandstatinen, Heby kmmun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), rdförande Olf Nilssn(S), vice rdförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgerssn (C) Per Erikssn

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 15.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), vice ordförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgersson

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 14.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Ordförande anmäler jäv 94 Olof Nilsson(S), vice ordförande Ordförande 94 Henry Lundström

Läs mer

Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Inger Ingstedt (C) Från 12

Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Inger Ingstedt (C) Från 12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Stora konferensrummet, Heby kommun 09.00 10.30 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64 2014-06-11 1 (20) Plats och tid: Kommunhuset, Ängen 2014-06-11 kl 13.30 17.30 ande: Göran Olsson (c), ordförande Margareta Holm (mp) Sören Hellberg (s) Marie Egerborn (s) Rune Larsson (c) Björn Morell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-25 1 (27) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 25 januari, kl. 13.00-15.30. ande Ledamöter Ylva Ivarsson (S), ordförande Uno Andersson (M) Tord Berbres (KD) Tjänstgörande

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Anders Karlsson 229-232 Margaretha Hultgren, FP

Anders Karlsson 229-232 Margaretha Hultgren, FP Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9.00-11.40 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Håkan Carlsson, M Lars-Inge

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-05-21 1 (51) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-12 Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1... 198 107 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264... 200 108 Förhandsbesked

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-06 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Arvidsjaur klockan 10.00 16.15 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg (s) Iren Ögren (s) tjg. ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Västmanland-Dalarna miljö- och byggandsnämnd 2013-01-22. Plats och tid Månsbo kl 13.30 15.10. Beslutande

Sammanträdesprotokoll Västmanland-Dalarna miljö- och byggandsnämnd 2013-01-22. Plats och tid Månsbo kl 13.30 15.10. Beslutande Plats och tid Månsbo kl 13.30 15.10 Beslutande Ann-Christine Andersson (V), ordförande, Fagersta Anita Tärneborg (S), Avesta Göran Edström (S), Avesta Peter Green (M), Avesta Birgitt Broström (C), Avesta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn PROTOKOLL 1(36) Tid: kl 09:00-16:00 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande, jäv 91 Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande, ordf 91 Ulf Lundberg, v Esbjörn

Läs mer

Catarina Bernau, miljöchef Sören Linder, bygglovchef Johan Åkerman, sekreterare Hans Flack, byggnadsinspektör. Johan Åkerman.

Catarina Bernau, miljöchef Sören Linder, bygglovchef Johan Åkerman, sekreterare Hans Flack, byggnadsinspektör. Johan Åkerman. Sammanträdesprotokoll 1 (31) Plats och tid stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 09.00 11.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, Ordförande (S) Gerd Karlsson,

Läs mer

Fågelsjörummet 2013-11-21 08:30:00

Fågelsjörummet 2013-11-21 08:30:00 PROTOKOLL 1 Plats och tid Fågelsjörummet 2013-11-21 08:30:00 Beslutande Rolf Paulsson (SRD), ordförande Klas Eliasson (M), vice ordförande Björn Mårtensson (S) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Övriga deltagande

Läs mer

Sophia Berggren 108-109

Sophia Berggren 108-109 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 10.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist,

Läs mer

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2009-02-11. 2009-02-11 kl. 14.00-16.30

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2009-02-11. 2009-02-11 kl. 14.00-16.30 Plats och tid Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning i Lindesberg 2009-02-11 kl. 14.00-16.30 ande Bo Bäckman/C/ Lindesberg ordförande Gunnar Nilsson/M/ Lindesberg / Göran Karlsson/S/ Lindesberg Agneta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-06-12 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00-19:45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bertil Persson (M) Carina

Läs mer

PROTOKOLL. 1(73) Sammanträdesdatum 2011-11-10. Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande 181-190, 192-220 Tyrone Hansson, s, ordförande 191

PROTOKOLL. 1(73) Sammanträdesdatum 2011-11-10. Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande 181-190, 192-220 Tyrone Hansson, s, ordförande 191 PROTOKOLL 1(73) Sammanträdesdatum Plats och tid: Alerummet Kommunhuset kl 09:00 15:30 Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande 181-190, 192-220 Tyrone Hansson, s, ordförande 191 Fredrik Johansson, m

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Yvonne Eklund, miljöchef Maria Hedenberg, nämndsekreterare

Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Yvonne Eklund, miljöchef Maria Hedenberg, nämndsekreterare Plats och tid Månsbo kl 13.30 14.15 Beslutande Ann-Christine Andersson (V), ordförande, Fagersta Anita Tärneborg, (S), Avesta Göran Edström, (S), Avesta Peter Green (M), Avesta 59-60, 63-71 Birgitt Broström

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-01-08 Plats och tid Sammanträdesrum Gripen i Gislaved, kl 13.00-17.00 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Ej 8 Mias Fjellander (kd) Erik

Läs mer

Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S)

Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet kl. 09:00-09:30 Beslutande Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M)

Läs mer

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN * Tid och plats Beslutande Torsdag 29 januari kl. 9.00 12.45 Kommunkontoret Torsby Anna Nyström, ordförande (S) Kari Lewin (S) 1 14, 18 19 Marianne Ohlsson (S) Peo Brodén

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20)

Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20) Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 20 januari 2014 kl. 13.30-17.00 Beslutande Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande

Läs mer