Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Inger Ingstedt (C) Från 12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Inger Ingstedt (C) Från 12"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Stora konferensrummet, Heby kommun Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Inger Ingstedt (C) Från 12 Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Magnus Holmberg Muhr Lena Karlsson, tf. enhetschef bygg Dan Ola Norberg, stadsarkitekt i Sala Johan Lönneborg, byggnadsinspektör, Christoffer Danielsson, bygglovshandläggare, Jenny Lundin, nämndsekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Christer Johansson Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 9 februari, kl Sekreterare Ordförande Justerande Jenny Lundin Mats Jennische Christer Johansson Paragrafer 8-20 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Bygg- och miljönämnden Datum för anslags uppsättande 10 februari Datum för anslags nedtagande 4 mars Förvaringsplats för protokollet Underskrift Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala-Heby Jenny Lundin

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (16) Bmn 8 Ordningsfråga Lägger till Planeringsförutsättningar som ny punkt 11 på kallelsen.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (16) Bmn 9 Enhetsinformation Bygg- och miljönämnden tackar för informationen Från och med den 1 februari är Lena Karlsson tillförordnad enhetschef på byggenheten. Det är hon fram till 30 september Dan Ola Norberg kommer att arbeta kvar som timmanställd stadsarkitekt i Sala, fram till 31 juli Man har rekryterat ett par nya bygglovshandläggare, men rekryteringsprocessen fortsätter och man hoppas vara fulltaliga när bygglovssäsongen sätter fart igen. Man kommer även att rekrytera en ny enhetschef på byggenheten, men den rekryteringen avvaktar man lite med. Byggenheten planerar att genomföra två informationskvällar under mars månad, för de som vill veta mer om hur man söker bygglov. En träff i Sala och en i Heby kommun, troligen i Tärnsjö.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (16) Bmn 10 Dnr: HBYGG Västerlövsta-Nordsjö 1:78. Bygglov för nybyggnad av mast och tre teknikbodar. Bygg- och miljönämndens beslut. Miljö- och byggnämnden beslutar, med stöd av Plan- och bygglagen 9 kap, 31 o o o att bevilja bygglov för rubricerat ärende. att med stöd av PBL 10 kap. 22 meddela startbesked för nämnd åtgärd, att med stöd av PBL 10 kap. 24 fastslå inlämnat förslag som kontrollplan för åtgärden, med en tilläggspunkt om hinderljus. Startbeskedet gäller med förbehållet att åtgärden inte påbörjas innan hindersprövningen enligt 12 kap. 6 i miljöbalken (1998:808) är klar. Byggherrens förslag till kontrollansvarig, Staffan Henriksson med Behörighetsnummer: SC , godtas. I detta ärende krävs inte något tekniskt samråd. Utsättning krävs. Byggnadsarbetena får påbörjas. Bakgrund och bedömning Ansökan avser nybyggnad av en 72 m hög stagad mast samt tre tillhörande teknikbodar, två stycken identiska om 6,6 m² byggnadsarea samt en om 1,67 m². Fastigheten ligger utanför planlagt område och utanför sammanhållen bebyggelse. Området för etableringen ligger strax norr om Nordsjö fritidshusområde och ca 330 m från närmaste bostadshus. Mastens position blir vid koordinaterna X= Y= (RT90 GON väst). Platsen besöktes 31 oktober Vid besök på platsen föreligger inte några uppenbara hinder att uppföra masten samt teknikbodarna enligt inskickat förslag, viktigt är dock att inte förankringen till stagen hamnar närmare vägen än 5 m enligt trafikverkets föreskrifter om byggande nära väg. Teknikbodarna kommer att uppföras i plåt med grå kulör (NCS nr: S2500-N) Sakägare (grannar) har beretts tillfälle att yttra sig, ingen erinran inkom. Forts.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (16) Forts. Bmn 10 Följande handlingar ska redovisas i samband med färdigställandet Uppfylld kontrollplan, med beslutad tillägg om hinderljus. Redovisning av stagens placering med måttsättning till väg. Ev. relationshandlingar Efter slutredovisning fattas ett beslut om slutbesked varefter berörd byggnadsdel får tas i bruk. Avgift: kr enligt gällande taxa, debiteras på separat faktura. Information Detta beslut kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen då beslutet vunnit laga kraft. Byggherren ansvarar för att arbetena utförs enligt gällande lagar och förordningar. Utstakning av byggnadens läge ska utföras innan byggstart. För information om kommunens avtal med mätföretag kontakta Markoch planeringsenheten på Heby kommun. Skall utstakning ske i annans regi skall kompetensen prövas av Bygg- och miljönämnden. Byggnadsverkens lägen ska kontrolleras och redovisas med mått på en situationsplan. Mät byggnadsverken och dess avstånd till tomtgräns eller vägkant och skriv in de måtten på en situationsplan. Byggnadsverket får tas i bruk innan Bygg- och miljönämnde har gett ett slutbesked. Anmälan om färdigställande ska lämnas in inom lovets giltighetstid för att ett slutbesked ska kunna utfärdas och sanktionsavgifter undvikas. Fornlämningar skyddas enligt Lagen om kulturminnen m.m. (SFS 1988:950) Om fornlämningar påträffas ska detta anmälas till länsstyrelsen. Handläggares förslag till beslut, med bilagor, daterat 19 januari Delges: Sökande och fastighetsägaren

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (16) Bmn 11 Dnr: HBYGG Hov 43:2. Tidsbegränsat bygglov för uppställning av restaurangvagn. Miljö- och byggnämndens beslut Miljö- och byggnämnden beslutar, med stöd av plan- och bygglagen 9 kap, 33 o att bevilja ansökan om tillfälligt bygglov under perioden 31 januari 2015 till 31 januari 2017 för uppställning utav restaurangvagn på fastigheten Hov 43:2 o att med stöd av PBL 10 kap. 22 meddela startbesked för nämnd åtgärd, o att med stöd av PBL 10 kap. 24 fastslå nedan nämnda punkter som kontrollplan för åtgärden. Ifall önskemål finns om fortsatt verksamhet på platsen efter 31 januari 2018 måste initiativ till ändring av detaljplanen tas i god tid innan, och bygglov sökas för en byggnad med en utformning som är lämplig för platsen. Bakgrund och bedömning Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för uppställning utav restaurangvagn i tre år för försäljning av asiatisk mat på Torget i Östervåla. Restaurangvagnen har tidigare haft tidsbegränsat bygglov från 15 december 2012 fram till 31 januari Aktuell ansökan avser ytterligare tre år från 31 januari 2015 till 31 januari Restaurangvagnen mäter 2,5 x 4 m, totalt 10 m² och har vit kulör med röda och gröna inslag på. Fastigheten ligger inom detaljplanerat område, detaljplan nummer DP 261. ( ). Detaljplanen medger Salutorg på fastigheten, det vill säga torghandel. Tidsbegränsat bygglov kan ges på rubricerad fastighet. Kontrollpunkter enligt plan- och bygglagen (2010:900) Skriftligt intyg om att byggnadens placering och utformning inte ändrats från givet bygglov. Avgift: 2799 kr enligt gällande taxa, debiteras på separat faktura. Forts.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (16) Forts. Bmn 11 Information Detta beslut kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning. Avtal angående ersättning för upplåtelse av torgplats upprättas med medborgarkontoret i Heby. Delges: Sökande och fastighetsägaren Handläggares förslag till beslut, med bilagor, daterat 21 januari 2015.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (16) Bmn 12 Delegera handläggning av yttrande angående anmälan om vattenverksamhet, borttagande av två små mossar på fastigheten Holvasteby 1:81. Bygg- och miljönämndens beslut. Bygg- och miljönämnden beslutar att delegera handläggningen av detta yttrande till Salas kommunekolog Kjell Eklund. Remiss från Länsstyrelsen i Uppsala län daterad 20 januari 2015.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (16) Bmn 13 Omvärldsanalys Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnde tackar för informationen. Omvärldsanalys 2015 För Plan- och Bygglagen (PBL) har förändringar gjorts under 2014 avseende bygglov och detaljplanering. En del förändringar trädde i kraft under 2014 och andra 1 och 2 januari Några ytterligare förändringar väntas inte under En översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag är på gång som bl a kan förändra delar om fastighetsägarmedgivande mm. Miljöbalken kan komma att ses över för att ett nytt etappmål inom Sveriges miljömål införts. Det nya etappmålet innebär att betydelsen av biologisk mångfald och värdet av s.k. ekosystemtjänster ska vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där det är relevant och skäligt senast år För kommunens del betyder detta att arbetet med att integrera ekosystemtjänster i relevanta planer och strategier bör påbörjas snarast möjligt. Bullerreglerna har samordnats i Miljöbalken och PBL och innehåller bl.a. nya riktvärden för trafik- och industribuller. Omvärldsanalys 2015 för Heby kommun Delges: Kommunstyrelsen

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (16) Bmn 14 Bokslut 2014 Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar att anta underlag till bokslut 2014 samt redovisning av måluppfyllan under Underlag till bokslut 2014, bilaga 1 och 2 samt måluppfyllelse. Delges: Kommunstyrelsen

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (16) Bmn 15 Detaljbudget 2015 Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar att anta detaljbudget 2015 för bygg- och miljönämnden. Detaljbudget 2015 bygg-och miljönämnden Delges: Kommunstyrelsen

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (16) Bmn 16 Planeringsförutsättningar 2016 Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar att anta planeringsförutsättningarna för samt att ställa sig bakom de budgetbehov som finns för Bygg och Miljö Sala-Heby. Sammanfattning Heby kommun köper tjänsterna på bygg- och miljöområdena av Sala kommun. I ägaravtalet framgår att Heby kommun skall lämna årligt bidrag i form av ett fast pris för kostnaderna för den gemensamma organisationens verksamhet. Ersättningen utgår från budgeterad kostnad för år 2014 vilket baseras på invånarantalet (ca 38 % för Heby). Till detta skall årligen adderas Sala kommuns allmänna uppräkning och/eller kostnadsökningar i relation till för området aktuella index. Vid väsentliga verksamhetsförändringar utöver ovanstående skall även detta regleras i ersättningsnivån, t.ex. nya tjänster, nya verksamhetsområden etc. Den typen av verksamhetsförändringar skall kommuniceras och överenskommas i ägarsamråd mellan kommunledningarna. Planeringsförutsättningar samt budgetbehov Heby , Bygg och Miljö Sala-Heby. Delges: Kommunstyrelsen

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (16) Bmn 17 Inriktningar 2016 Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta om följande inriktningar för o o o Kommunen ska vara serviceinriktad och rättssäker i sin myndighetsutövning med snabb handläggning och gott bemötande. Myndighetsnämndernas beslut ska ha en sådan kvalitet att de står sig i besvärsinstanserna. Heby kommun ska skapa förutsättningar för en positiv utveckling av företagsklimatet. Delges: Kommunstyrelsen Sammanfattning Bygg- och miljönämnden har fått i uppdrag att se över och föreslå inriktningar för 2016 som har bäring på nämndens verksamhet. Förslag till inriktningar för 2016, daterat 26 januari 2015.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (16) Bmn 18 Beslut om delegationsordning Bygg- och miljönämndens beslut. Bygg- och miljönämnden beslutar, att anta delegationsordningen. Förslag till delegationsordning. Delges: Kommunstyrelsen

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (16) Bmn 19 Redovisning av information och rapporter Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden godkänner redovisning av information och rapporter enligt lista. Kommunstyrelsen 1. Ks 4 Riktlinjer till styr-, budget och uppföljningsprocess av styrelser, nämnder och bolag och dess förvaltningar under åt Bilaga: Riktlinjer till styr-, budget och uppföljningsprocess av styrelser, nämnder och bolag och dess förvaltningar under åt Ks 5 Planringsförutsättningar för år 2016 Kommunfullmäktige 1. Budget 2015, plan Lantmäteriet 1. Underrättelse om avslutad förrättning angående fastighetsreglering berörande Harbo-Järlebo 1:40 och Solberg 1:2. Förrättningen har avslutats den 30 oktober 2014 utan sammanträde. 2. Underrättelse om avslutad förrättning angående avstyckning från Östervåla-Buckarby 1:5 samt fastighetsreglering berörande Östervåla-Buckarby 1:4 och 1:5. Förrättningen har avslutats den 19 december 2014 utan sammanträde. 3. Underrättelse om avslutad förrättning angående avstyckning från Torstuna Häradsallmänning s:2. Förrättningen har avslutats den 29 december 2014 utan sammantärde. 4. Underrättelse om avslutad förrättning angående avstyckning från Sör Hårsbäck 1:12 samt fastighetsreglering berörande Sör Hårsbäck 1:22 och styckningslotten. Förrättningen har avslutats den 22 december 2014 utan sammanträde. Länsstyrelsen Uppsala län 1. Beslut för Tillstånd till täkt av berg inom fastigheten Harbo-Eklunda 1:11 i Heby kommun. Tillståndet gäller till och med 31 december 2039.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (16) Bmn 20 Redovisning av delegationsärenden Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden godkänner redovisning av delegationsärenden enligt lista. Delegationslistor 23 december januari 2015, föreligger.

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 14.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Ordförande anmäler jäv 94 Olof Nilsson(S), vice ordförande Ordförande 94 Henry Lundström

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 15.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), vice ordförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgersson

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Kommunhusets, Heby kommun, 16 september kl. 15.00 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunhusets, Heby kommun, 16 september kl. 15.00 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats ch tid Brandstatinen, Heby kmmun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), rdförande Olf Nilssn(S), vice rdförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgerssn (C) Per Erikssn

Läs mer

Fågelsjörummet 2013-11-21 08:30:00

Fågelsjörummet 2013-11-21 08:30:00 PROTOKOLL 1 Plats och tid Fågelsjörummet 2013-11-21 08:30:00 Beslutande Rolf Paulsson (SRD), ordförande Klas Eliasson (M), vice ordförande Björn Mårtensson (S) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Övriga deltagande

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-12 Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1... 198 107 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264... 200 108 Förhandsbesked

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14)

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14) Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 8 juni 2015 kl. 13.30 16.45 Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp)

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64 2014-06-11 1 (20) Plats och tid: Kommunhuset, Ängen 2014-06-11 kl 13.30 17.30 ande: Göran Olsson (c), ordförande Margareta Holm (mp) Sören Hellberg (s) Marie Egerborn (s) Rune Larsson (c) Björn Morell

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-05-21 1 (51) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-04-28

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-04-28 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Rådhus Skåne 13,00-18,00 Beslutande Sonny Modig (FP) Ordförande Christina Borglund (KD) Vice ordförande Gösta Rickardsson (FP) Inge Zweiniger

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-06 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Arvidsjaur klockan 10.00 16.15 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg (s) Iren Ögren (s) tjg. ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-04-16 1(23) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 17.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindqvist (MP) Stina Borjo (V), jäv 25

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36) Plats och tid Dialogen, Storuman 2013-04-24, kl. 09:00-15:30 Ajournering för lunch 12:00-13:00 ande Ledamöter Olle Wärnick (m), ordförande 24-44, 46-50 Runar Frohm (s),

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-01-08 Plats och tid Sammanträdesrum Gripen i Gislaved, kl 13.00-17.00 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Ej 8 Mias Fjellander (kd) Erik

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Sjukhemmet, Fränsta, onsdagen den 26 november 2003. Samling 09.00 vid f.d dagcenter, Industrigatan, Fränsta Gruppmöten Föredragande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05 Miljö och byggnadsnämnden 2007-02-27 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp Tid Tisdagen den 27 februari 2007, kl. 18.30-20.00 Beslutande se nästa sida Sammanträdesdatum s. 1 (33) Övriga deltagande

Läs mer

84 Miljö- och byggnadsnämndens underlag till budget och kommunplan 2014 samt ekonomisk plan 2015-2016

84 Miljö- och byggnadsnämndens underlag till budget och kommunplan 2014 samt ekonomisk plan 2015-2016 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2013-08-21 Ärendelista 84 Miljö- och byggnadsnämndens underlag till budget och kommunplan 2014 samt ekonomisk plan 2015-2016 85 Yttrande över rapport Effektivare

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer