Torsdagen den 8 maj 2014 kl i Gruesalen, Bjuv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv"

Transkript

1 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson (S) Olle Lundgren (S) Stig Lundblad (M) Niels Madsen (M) Bo Wihlborg (SD) Ingela Strömpers (-) Sven-Ingvar Blixt (FP) Kenneth Bolinder (S) Kjell Bakken (S) Nils-Erik Sandberg (S) Göran Palmkvist (M) Roger Strömpers (-) Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer Stig Lundblad (M) Måndagen den 12 maj kl på Byggnadsförvaltningen Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande

2 2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. ande organ Sammaträdesdatum Datum när anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Underskrift Byggnadsförvaltningen Datum när anslaget tas ned

3 3 Ärendelista vid s sammanträde den 8 maj Närvaro, justerare 54. Fastställande av dagordning 55. Rättelse av närvaro föregående sammanträde 56. Skrivelser, information 57. Delegationsbeslut Information till nämnden ang ärenden från Lantmäteriet 59. Ekonomisk uppföljning Budget Förslag om byggnadsavgift avseende olovligt tält, Höjars Emballage AB, fastigheten Bjuvstorp 5:20, Boställsgatan 3, Bjuv 62. Ansökan om bygglov för uterum på fastigheten Billesholms Gård 9:96, Ivarsgatan 6, Billesholm 63. Ansökan om bygglov för uterum på fastigheten Sirius 11, Irisgatan 13, Bjuv 64. Rekrytering av byggnadsinspektör 65. Överklagande av fastighetsreglering 66. Övriga anmälda frågor

4 4 53 Närvaro, justerare beslutar - att utse Stig Lundblad (M) till justerare.

5 5 54 Fastställande av dagordning beslutar - att fastställa föreslagen dagordning med tilläggen Rekrytering av byggnadsinspektör som ärende nr 64, Överklagande av Lantmäteriet i Malmö läns beslut , angående fastighetsreglering och anläggningsåtgärd berörande Risekatslösa 14:3 m fl fastigheter i Bjuvs kommun som ärende nr 65 och Övriga anmälda frågor som ärende nr 66.

6 6 55 Rättelse av närvaro föregående sammanträde På grund av förbiseende vid sammanträdet den 10 april blev redovisning av tjänstgörande ersättare felaktig. beslutar - att rättelse görs så att Kenneth Bolinder (S) noteras som tjänstgörande ersättare på sammanträdet den 10 april.

7 7 56 Skrivelser, information från Länsstyrelsen Skåne angående överklagande av länsstyrelsens beslut avseende bygglov och byggsanktionsavgift; nu fråga om avvisning. beslutar - att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

8 8 57 Delegationsbeslut beslutar - att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

9 9 58 Information till ang ärenden från Lantmäteriet beslutar - att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

10 10 59 Ekonomisk redovisning Dnr s ekonomiska uppföljning visar sig ha stor följsamhet enligt budget. beslutar - att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

11 11 60 Budget 2015 Dnr Föreligger förslag till budget för 2015, med plan för perioden sunderlag Budgetskrivelse 2015, Verksamhetsförändringar och deras ekonomiska konsekvenser beslutar - att med godkännande överlämna redovisningen till Kommunstyrelsen. et expedieras till Diariet Kommunstyrelsen Anders Kronfeldt (e-post)

12 12 61 Förslag om byggnadsavgift avseende olovligt tält, Höjars Emballage AB, fastigheten Bjuvstorp 5:20, Boställsgatan 3, Bjuv Dnr Ärendebeskrivning Byggnadsförvaltningen har konstaterat att på ovanstående fastighet som Höjars Emballage AB, Box 50342, Malmö är lagfaren ägare till, finns ett lagertält uppställt utan bygglov. Till denna åtgärd finns det inget beviljat bygglov enligt plan- och bygglagen (SFS 1987:10) 8 kap. 1 1 varför det bedöms som olovligt verksamhet. Se bilagd tjänsteskrivelse. sunderlag Brev Brev Brev Brev Förklaring Adresskarta beslutar - att av Höjars Emballage AB, Box 50342, Malmö taga ut en byggnadsavgift som bestämmes till fyra gånger den taxa som skulle ha betalats om bygglov meddelats. I detta fall x 4 = :- - att enligt plan- och bygglgen (PBL) 10 kap 28 sända en kopia av beslutet om byggnadsavgift till Länsstyrelsen i Skåne län - att förelägga Höjars Emballage AB, Box 50342, Malmö vid ett vite på tiotusen (10 000) kronor att inom en månad efter erhållet beslut ha återställd fastigheten i ursprungsskick dvs. tagit bort förrådstältet

13 13 - samt att enligt plan- och bygglagen (PBL) 10 kap 22 anmäla beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsboken. et expedieras till Lagfaren ägare Länsstyrelsen Inskrivningsmyndigheten

14 14 62 Ansökan om bygglov för uterum på fastigheten XX, Billesholm Dnr Ansökan har inkommit till avseende tillbyggnad med uterum. Sökande vill bygga ett uterum på ca 44 m 2. Fastigheten är 1015 m 2. Fastigheten är till dags dato bebyggt med 206 m 2. Fastigheten får bebyggas med 1/5, vilket innebär 203 m 2. Med tillbyggt uterum innebär det att man bebygger med 19 % mer än vad detaljplan tillåter. Se bilagd tjänsteskrivelse. sunderlag Ansökan Situationsplan Planlösning, fasader Adresskarta beslutar - att med stöd av 9 kap. 31 b bevilja bygglov med mindre avvikelse från detaljplan. Lägeskontroll skall begäras hos Pauline Pertoft per telefon , när byggnadsarbetena är färdigställda. Lägeskontroll kostar kronor + moms och debiteras separat. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum. et expedieras till Sökande

15 15 63 Ansökan om bygglov för uterum på fastigheten XX, Bjuv Dnr Ansökan har inkommit till avseende tillbyggnad med uterum. Sökande vill bygga ett uterum på ca 31 m 2. Fastigheten är 840 m 2. Fastigheten är till dags dato bebyggt med 292 m 2. Fastigheten får bebyggas med 1/4, vilket innebär 210 m 2. Uthus eller andra gårdsbyggnader får icke upptaga större sammanlagt area än 70 m 2. Med tillbyggt uterum innebär det att man bebygger med 46 % mer än vad detaljplan tillåter. Gårdsbyggnader upptar idag ca 92 m 2 med uterum blir det 123 m 2, vilket innebär 53 m 2 mer än vad detaljplan medger. Se bilagd tjänsteskrivelse. sunderlag Ansökan Situationsplan Fasader Adresskarta Skrivelse beslutar - att lämna avslag på bygglovsansökan med stöd av Plan- och bygglagen 9 kap. 31 b. et expedieras till Sökande 64

16 16 Rekrytering av byggnadsinspektör Rekrytering av byggnadsinspektör. beslutar - att rekrytera en byggnadsinspektör från halvårsskiftet et expedieras till Personalkontoret

17 17 65 Överklagande av Lantmäteriet i Malmö läns beslut , angående fastighetsreglering och anläggningsåtgärd berörande Risekatslösa 14:3 m fl fastigheter i Bjuvs kommun Dnr Föreläggande från Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, har inkommit angående fastighetsreglering och anläggningsåtgärd berörande Risekatslösa 14:3 m fl fastigheter. beslutar - att meddela Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, att vidhåller sitt tidigare ställningstagande i beslut från och et expedieras till Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen

18 18 66 Övriga anmälda frågor Sven-Ingvar Blixt fråga om bygglov för skyltar angående Skromberga/Ekebys kulturmiljö. Olle Lundgren namngivning av gator och torg. Stig Lundblad namngivning av Trapptorget. Information om utflykt med den 12 juni till Landskrona. Det har kommit in tre förslag till vinnare av Arkitekturpriset beslutar - att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(19) Plats och tid Långön, Kristinehamns Conference Centre, kl 15:00-15:45 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Bengt Brunsell (S) Ann-Charlotte Halvarsson (S) Sven Gustavson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Olof Röstin (M), tjg ers för Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Karin Jansson (S) Maria Lund (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Olof Röstin (M), tjg ers för Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Karin Jansson (S) Maria Lund (C) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), tjg ers för Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M),

Läs mer

Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30

Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30 1(18) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Anders Månsson (S) Christer

Läs mer

2014-11-20. Patrik Ströbeck (M) Nils-Börje Jönsson (C)

2014-11-20. Patrik Ströbeck (M) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 24) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen kl 15.00 17.30 Beslutande Hans Stifors (PF) ordförande Anders Westerlund (S) vice ordförande Patrik Ströbeck (M) ledamot Nils-Börje Jönsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 2015-03-26 kl.9.00

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 2015-03-26 kl.9.00 1(53) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 10.00 14.15 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn PROTOKOLL 1(36) Tid: kl 09:00-16:00 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande, jäv 91 Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande, ordf 91 Ulf Lundberg, v Esbjörn

Läs mer

Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Inger Ingstedt (C) Från 12

Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Inger Ingstedt (C) Från 12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Stora konferensrummet, Heby kommun 09.00 10.30 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn. Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn. Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande PROTOKOLL 1(15) Tid: kl 09:00-11:00 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Esbjörn Henriksson,

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 14.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Ordförande anmäler jäv 94 Olof Nilsson(S), vice ordförande Ordförande 94 Henry Lundström

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Innehållsförteckning Samhällsbyggnadsnämnden den 9 december 2010

Innehållsförteckning Samhällsbyggnadsnämnden den 9 december 2010 Samhällsbyggnadsnämnden 2010-12-09 1 (23) Tid och plats: ande: Övriga närvarande: 10.00-16.00, Värdshus Hovs Hallar. Kerstin Gustafsson (M), ordförande James Johnson (BP) Ingemar Jönsson (BP), jäv 171

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-04-28

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-04-28 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Rådhus Skåne 13,00-18,00 Beslutande Sonny Modig (FP) Ordförande Christina Borglund (KD) Vice ordförande Gösta Rickardsson (FP) Inge Zweiniger

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 15.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), vice ordförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-05-21 1 (51) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses

Läs mer