Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012"

Transkript

1 Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 Fråga 1: I 58 anges att tiden för utdömande av byggsanktionsavgiften är högst 5 år, vilket är lika lång tid som ett bygglov gäller. I de fall där byggherren har fått ett bygglov, men inte följt det, kommer nämnden troligtvis inte att kunna ta ut byggsanktionsavgift. Hur ser ni på det problemet? Har ni några tips hur man kan hantera det? Svar: Den tid som anges i 11 kap st. PBL utgår ifrån den tidpunkt då åtgärden utfördes INTE från när bygglov gavs, dvs. bygglovets giltighetstid (5 år) behöver inte ha med saken att göra. Har man inte byggt i enlighet med bygglovet är det detsamma som att bygglov saknas. Tiden spelar då ingen roll. Fråga 2: Vad menas med begreppet "avseende en byggnad" som används i paragraferna om startbesked och slutbesked. Betyder detta att om en pliktig mur uppförs på en tomt där det inte finns någon byggnad så kan ingen sanktionsavgift för påbörjat utan startbesked tas ut? 20 Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en åtgärd innan byggnadsnämnden har gett ettstartbesked är 1. 0,5 prisbasbelopp för åtgärd avseende en byggnad med en bruttoarea om högst 150 kvadratmeter Svar: Se definition PBL 1 kap 4 - byggnad: en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den. Sanktionsavgift går alltså inte tas ut där beräkningen av sanktionsavgiften ska beräknas på byggnadens bruttoarea, om det inte finns någon

2 bruttoarea att beräkna på. Muren är att anses som en annan anläggning än byggnader vilket anges i PBF 6 kap 1. Fråga 3: Byggnadsnämndens tillsynsansvar fanns tidigare reglerat i 11 kap 1 p.5 (ÄPBL). I nya PBL återfinns motsvarande krav i 11 kap 2 och 3. Vad som skiljer nya och gamla PBL åt är att det tvingande kravet på ingripande enligt 10 kap 1 ÄPBL inte längre finns kvar. Enligt 11 kap 5 ska tillsynsmyndigheten pröva förutsättningarna för och behovet av ett ingripande. Vidare får byggnadsnämnden enligt 11 kap 20 förelägga om rättelse inom en viss tid. Verktygen för att ingripa mot en överträdelse och att förelägga om rättelse finns således, men är inte längre ett krav. När det gäller att ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt 11 kap 51 finns däremot ingen valmöjlighet! Är detta lagstiftarens mening? På sidan 331 i prop. 2009/10:170 står visserligen att tillsynsansvaret innebär en skyldighet inte bara en rättighet att ingripa när fattade beslut frångås, regler överträds och krav eftersätts. Men detta återfinns inte, såvitt vi kan se i lagen. Blir sanktionsavgiften tillräckligt hög kanske någon byggnadsnämnd väljer att inte förelägga om rättelse. Sanktionen är ett tillräckligt straff. Svar: Statliga myndigheters och byggnadsnämndens ansvar för tillsyn över PBL framgår av PBF 8 kap 1. Att byggnadsnämnden bl.a. har en skyldighet att se till att byggherren fullgör sina skyldigheter enligt lagen och föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen framgå av 8 kap 2 1. byggherren fullgör sina skyldigheter enligt Plan- och bygglagen och enligt föreskrifter i anslutning till lagen, och 2. bestämmelserna i 8 kap och samt 9 och 10 kap. plan- och bygglagen och i anslutande föreskrifter följs i övrigt. 8 kap 8 PBF ska tillsynsmyndigheten ska regelbundet följa upp och utvärdera tillsynsarbetet. PBL 11 kap 5 är en precisering av tillsynsmyndigheternas skyldigheter och innebär att de måste ta upp frågan om påföljd eller ingripande enligt detta kapitel när det uppkommer misstanke om att en överträdelse skett. Fråga 4: PBL 11 kap. 55. Hur ska denna bestämmelse tillämpas i praktiken? Det tar lång tid - kanske år - innan ett vite har dömts ut. Får byggnadsavgift under denna tid inte beslutas - eller beslutas men inte inkasseras? Eller ska den återbetalas om den inbetalats och ett vite så småningom döms ut? Svar: Den praktiska tillämpligheten blir att om ansökan om vite lämnats in men inte dömts ut kan byggsanktionsavgift tas ut så länge vitet inte är utdömt. Har byggsanktionsavgift dömts ut kan vitet inte dömas ut. Fråga 5: PBF 9 kap. 2. Vad är avsikten med denna helt nya bestämmelse? Att vitesföreläggande om rättelse inte ska behövas, utan är 2

3 inbyggt i byggsanktionsavgiften, som därmed inte behöver komma i konflikt med bestämmelsen ovan? Svar: Avsikten är att byggsanktionen ska bli mer kännbar om man inte följer ett föreläggande, så att man inte lika enkelt ska kunna betala sig ur det man olovligt byggt. Genom denna kan kommunen när ett utdömande av vite inte är aktuellt trots allt få möjlighet till ett ytterligare påtryckningsmedel när den som utfört det olagliga trots byggsanktionsavgiften inte vidtagit rättelse. Fråga 6: Hur ska sanktionsavgifter för andra anläggningar tas ut i den delen som avser startbeskedet alltså 9 kap 20 PBF? Svar: Eftersom sanktionsavgiften för startbesked utgår med en beräkning av byggnadens bruttoarea, kan någon sanktionsavgift inte dömas ut på andra anläggningar (än byggnader) och byggnadsverk om dessa inte har någon beräkningsbar bruttoarea. Fråga 7: I 9 kap 21 PBF ska sanktionsavgift utgå om man tar ett byggnadsverk i bruk innan man fåt slutbesked, hur tar man en mur eller ett plank i bruk? Svar: Tex. en mur, plank tas inte i bruk och någon sanktionsavgift kan heller inte dömas ut enligt 9 kap 21 PBF om det inte finns en beräkningsbar bruttoarea. Fråga 8: Hur regleras sanktionsavgifterna för skyltar? Svar: Åtgärder som kräver anmälan eller bygglovsansökan kräver startbesked och slutbesked. Kapitel 10 gäller även skyltar och ljusanordningar och i PBL 10 kap 3 står kravet på startbesked. För att inte söka bygglov för en skylt utgår sanktionsavgift enligt 9 kap 13. Vidar utgår sanktionsavgift för att ha satt upp skylten utan startbesked enligt 9 kap 20 endast om skylten sitter på en byggnad där det är möjligt att beräkna bruttoarean. Sanktionsavgiften beräknas då på hela byggnadens bruttoarea. Sitter skylten på en stolpe eller annan konstruktion som inte har en beräkningsbar bruttoarea utgår ingen sanktionsavgift enligt 9 kap 20. Fråga 9: Utgår sanktionsavgift för rivningslov för att man river eller för att man inte ansökt om rivningslov? Svar: Sanktionsavgiften för rivningslov behandlas i 9 kap 14-17, sanktionsavgiften tas ut när rivning påbörjas utan rivningslov. Till skillnad från övriga sanktionsavgifter som tas ut när ansökan om lov inte är inlämnad. Sanktionsavgift utgår även för att man startat rivningen utan att ha fått startbesked i enlighet med 9 kap 20 PBF. Beräknas på den nu rivna byggnaden...? 3

4 -Vad avser slutbesked utgår för rivning inte någon sanktionsavgift då det inte finns någon byggnad som kan tas i bruk och inte heller någon beräkningsbar bruttoarea... 4 Fråga 10: Om man inte sökt bygglov, byggt och avslutat en bygglovspliktig åtgärd, ska alla sanktionsavgifter läggas på varandra när beslut tas i nämnden. Olovligt + utan starbesked + utan slutbesked? Svar: Byggsanktionsavgifterna läggs på varandra så att den som gjort en olovlig åtgärd där man inte sökt lov, startat utan startbesked samt tagit i bruk utan slutbesked drabbas av byggsanktionsavgifterna för alla tre olovliga åtgärder, sanktionsavgifterna plussas alltså ihop. Fråga 11: 11 kap. 55 i PBL är oklar och kan vara ett moment 22, eftersom man i normala fall dömer ut en byggsanktionsavgift före eller samtidigt med ett föreläggande med vite. Innebär en utdömd sanktionsavgift att man inte man förelägga om rättelse med stöd av vite? Finns det någon vägledning i hur man ska hantera ärenden där kommunen samtidigt eller efteråt begär rättelse? Svar: Prop.: 2009/2010:170 s. 341 ff. Denna har sin följd av att Europakonventionen sedan den 1 januari 1995 gäller som svensk lag och är direkt tillämplig i Sverige. Förbudet mot att dubbla sanktioner i lag så att det omöjliggörs att bli lagförd två gånger för samma sak finns i artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet till Europakonventionen. Har man förelagt om ett löpande vite och byggnadsherren har överträtt vitesföreläggandet har detta ingen betydelse för om byggsanktionsavgift får beslutas. Det är först när vitet har dömts ut som man inte kan besluta om byggsanktionsavgift. Det är möjligt för kommunen att här göra en bedömning om de på grund av något formellt fel som har begåtts i samband med att föreläggandet meddelats, inte kommer att ha framgång med en ansökan om utdömande av vite. I det omvända förhållandet - Då en byggsanktionsavgift redan har dömts ut kan vite i ett senare skede i samma ärende inte dömas ut. Fråga 12: Om en byggherre sökt bygglov för en pliktig åtgärd men påbörjar denne innan lov beviljats eller efter han fått avslag, är det då en korrekt tolkning att byggnadsnämnden inte kan använda sig av BPF 9 kap 6 13 eftersom bygglov sökts? byggsanktionsavgiften för att inte söka bygglov för en nybyggnad trots att det krävs lov enligt

5 5 Svar: Det iakttagelse stämmer sanktionsavgiften utgår då för att man påbörjat utan startbesked, ingen sanktionsavgift utgår för ansökan om bygglov, vilken sökanden gjort. Fråga 13: Hur gör man med byggnader som saknar bruttoarea (t.ex. carport) då förordningen bara använder bruttoarea vid bestämmande av byggsanktionsavgifterna. för åtgärd avseende en byggnad med en bruttoarea om högst Med sanktionsarea avses i denna förordning den area som i fråga om 1. en bygg- eller rivningsåtgärd motsvarar bruttoarean minskad med 15 kvadratmeter. Svar: För byggnader som inte har någon bruttoarea/sanktionsarea utgår ingen sanktionsavgift där denna area krävs. En carports area är öppenarea vilken inte regleras i förordningen, någon avgift kan då inte dömas ut. Fråga 14: Komplettering till fråga om en byggherre sökt bygglov för en pliktig åtgärd men påbörjar denne innan lov beviljats eller efter han fått avslag, är det då en korrekt tolkning att byggnadsnämnden inte kan använda sig av BPF 9 kap 6 13 eftersom bygglov sökts? byggsanktionsavgiften för att inte söka bygglov för en nybyggnad trots att det krävs lov enligt Innebär detta att man inte kan ta ut byggsanktionsavgift för olovliga åtgärder, om man hinner lämna in ansökan innan BN tar upp frågan om ingripanden och påföljder enligt 11 kap PBL? Detta kan i princip innebära att man teoretisk aldrig kan döma ut en byggsanktionsavgift över huvudtaget, oavsett när överträdelsen har skett!!! Svar: Har man ansökt om bygglov men startat utan startbesked tas avgift ut för den överträdelse sökanden gjort dvs påbörjat utan startbesked. Vad avser avgiften för startbesked etc. ska man åstadkomma rättelse innan frågan tas upp av BN om ingripande. Rättelse behandlas i PBL 11 kap Rättelsen för att inte ha ansökt om lov är att ansöka om lov. 2. Rättelse för att ha startat utan startbesked är i normalfallet att det som har åstadkommits genom den olovliga åtgärden tas bort. Till exempel en nybyggnad eller en tillbyggnad. När det gäller ändrad användning får rättelsebegreppet användas på ett liknande sätt, den ändrade användningen ska upphöra och eventuella åtgärder som är gjorda ska tas bort eller återställas.

6 Rättelsen ska ske innan frågan om påföljd eller ingripande tas upp till överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. Frågan skall alltså behandlas i sak, tas ärendet upp på ett nämndsammanträde men detta enbart leder till att ärendet (utan någon överläggning i sakfrågan) bordläggs, medför detta inte att möjligheten till avgiftsbefrielse faller bort. Fråga 15: Ex: Om någon börjar bygga till sitt hus innan bygglovet är beslutat, ska man då ta ut en sanktionsavgift för tillbyggnad utan lov + en avgift för att de startat utan startbesked? Eller blir det bara en byggsanktionsavgift för att de byggt utan lov? Dvs frågan är om man plussar på olika avgifter eller bara tar ut en avgift? Svar: Om någon påbörjar sitt bygge innan lovet är beslutat har man uppfyllt lagens krav på att ansöka om lov sanktionsavgift utgår då endast för att man påbörjat utan statbesked. Fråga 16: Länsstyrelsen i Västmanlands län har en fråga angående tolkningen av tillämplig sanktion vid påbörjande av byggnadsåtgärd utan startbesked vid en anmälningspliktig åtgärd. Från en av våra kommuner har nedan angiven fråga inkommit, där kommunen vill ha vägledning angående tolkningen av regelsystemet. Det gäller en anmälningspliktig åtgärd (installation av eldstad i bostadshus) där fastighetsägaren/byggherren anmält åtgärden på korrekt sätt med utfört åtgärden utan att invänta startbesked. Av 9 kap. 20 PBL-förordningen följer ju då att sanktionsavgiften är 0,5 eller ett prisbasbelopp (beroende på byggnadens yta). Om fastighetsägaren ISTÄLLET hade utfört åtgärden utan att ens anmäla den hade sanktionen enbart varit 0,25 prisbasbelopp enligt 9 kap. 19 förordningen. Kommunens fråga är om detta verkligen är en riktig tolkning och om det i så fall inte blir orimligt/oskäligt? Fastighetsägaren skulle ju ha påförts en mildare sanktionsavgift om han inte anmält alls. Eller; skulle i så fall sanktionsavgift ha påförts enligt båda bestämmelserna, dvs.. för både underlåtenheten att anmäla som att påbörja åtgärden utan startbesked (vilket ju naturligen blir fallet om åtgärden inte ens anmälts i första ledet)? Vad är eran tolkning av detta och ligger detta möjligtvis inom de frågor som nu ses över? Det skulle vara väldigt bra med en snabb återkoppling angående detta, eftersom kommunen önskar skyndsam vägledning angående. tolkningen av 9:19 kontra 9:20 och avsaknad av anmälan/startbesked. Så vitt jag kan se det så är kommunens tolkning av lagtexten korrekt och då blir det ju en fråga om rimligheten av regleringen? Svar: 2 situationer belyses i frågan. 6

7 1. Fastighetsägaren ansöker inte om lov och påbörjar utan startbesked. I denna situation utgår sanktionsavgift för att inte ha sökt lov SAMT för att ha påbörjat utan startbesked. 2. Fastighetsägaren ansöker om lov men påbörjar utan startbesked. I denna situation utgår sanktionsavgift endast för att man påbörjat utan att ha fått startbesked. 7

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Exempel på tillsynsplan

Exempel på tillsynsplan Exempel på tillsynsplan Ett samarbetsprojekt mellan Jönköping, Sävsjö, Vetlanda och Värnamo kommuner Conny Eskilsson, Eva-Lott Karlsson, Bengt Ramde, Maria Thulin och Emilia Svenningsson 2014-05-01 TILLSYNSPLAN

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Nya åtgärder som kan genomföras utan krav

Läs mer

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Lagstiftning Plan- och bygglagen (1987:10), PBL Plan- och byggförordningen (1987:383), PBF Lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk,

Läs mer

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov Rapport 2014:20 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov överväga ytterligare åtgärder författningsändringar med anledning av dom i mål P 3537-12

Läs mer

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Information om bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) och strandskyddsdispens norrtalje.se Bygg- och miljökontoret

Läs mer

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Lagstiftning Plan- och bygglagen (1987:10), PBL Plan- och byggförordningen (1987:383), PBF Lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk,

Läs mer

2014-11-20. Patrik Ströbeck (M) Nils-Börje Jönsson (C)

2014-11-20. Patrik Ströbeck (M) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 24) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen kl 15.00 17.30 Beslutande Hans Stifors (PF) ordförande Anders Westerlund (S) vice ordförande Patrik Ströbeck (M) ledamot Nils-Börje Jönsson

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)...

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 2 Ärendet... 11 3 Straffavgift vid bristande kreditprövning...

Läs mer

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Broschyren kan beställas från: Boverket, Publikationsservice Box 534 371 23 Karlskrona Telefon: 0455-35 30 50 Fax: 0455-819 27 E-post: publikationsservice@boverket.se

Läs mer

Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014

Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014 Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014 VERSION 3, JANUARI 2015 Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014, Version 3, januari 2015 1 Förord En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunerna

Läs mer

Vad varje fastighetsägare behöver veta om

Vad varje fastighetsägare behöver veta om BygglovFriggebodar och attefallshus Vad varje fastighetsägare behöver veta om 1 Juli 2014 Inledning Innehåll Utformning 3 Bygglovsprocessen 4 Ordlista 6 Bygglov 8 Friggebodar och attefallshus 9 Förhandsbesked

Läs mer

Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift

Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift Handbok med allmänna råd Handbok 2001:1 utgåva 3 mars 2004 MILJÖBALKEN Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift Handbok med allmänna råd NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Inspektion av Byggnadsnämnden i Katrineholms kommun den 7 9 oktober 2014

Inspektion av Byggnadsnämnden i Katrineholms kommun den 7 9 oktober 2014 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lars Lindström Dnr 5379-2014 Sid 1 (12) Inspektion av Byggnadsnämnden i Katrineholms kommun den 7 9 oktober 2014 Närvarande från Riksdagens ombudsmän: byråchefen Charlotte

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling Taxa för bygglov m m KFS 084 revision 00 TAXA ANTAGEN: 2011-05-30 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2011-05-30 ERSÄTTER: - Antagen av kommunfullmäktige i Sala 2011-05-30 Antagen

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa RONNEBY KOMMUN Plan- och bygglovtaxa 2011 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-06-16, 159 REVIDERAD GENOM BESLUT I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-03-29, 82 1 Innehåll Allmänna regler om kommunala avgifter... 4 Kommunallagen...

Läs mer

Effektivisering av bygglovsprocessen

Effektivisering av bygglovsprocessen Effektivisering av bygglovsprocessen En kundundersökning i Göteborg ERIK ANDREASSON NICODEMUS STILLER EXAMENSARBETE Högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Institutionen för arkitektur CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

Effektiv och rättssäker PBL-överprövning

Effektiv och rättssäker PBL-överprövning Effektiv och rättssäker PBL-överprövning Betänkande av PBL-överklagandeutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:14 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Våren 6, Tyresö kommun.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Våren 6, Tyresö kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen Januari 2014 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2013 KSM 0989 SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Våren 6, Tyresö kommun. Tyresö

Läs mer

BYGGSERVICE. Känsla och kunskap ger gott resultat.

BYGGSERVICE. Känsla och kunskap ger gott resultat. Känsla och kunskap ger gott resultat. Byggserviceavdelningen på Rydlers Bygg består av erfarna snickare som utför arbeten med allt från små fönsterbyten, till mer komplicerade renoveringar. Om ni är i

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Plan- och bygglovtaxa 309:1 Plan- och bygglovtaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2013-06-19 Gäller fr o m 2013-07-01 Allmänna regler om kommunala avgifter Kommunallagen Kommunernas rätt att ta ut avgifter

Läs mer

Så söker du bygglov BYGGLOV

Så söker du bygglov BYGGLOV Så söker du bygglov BYGGLOV BYGGLOV Så söker du bygglov 1 NÄR BEHÖVS BYGGLOV? 2 NÄR BEHÖVS INTE BYGGLOV? 3 FÖRHANDSBESKED 4 VILKA HANDLINGAR BEHÖVS TILL ANSÖKAN OM BYGGLOV? 5 ÖVRIGA HANDLINGAR 6 KONTROLLANSVARIG

Läs mer

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Dnr: BN 2011/42 1 (9) Antagen av byggnadsnämnden 2011-05-10 62 Reviderad 2014-09-24 160 Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Författning

Läs mer