Jazz i Dalarna söker kronor för att stödja utvecklingen av Jazzen i länet och fortsätta att lägga fokus på ungdomar. Ansökan gäller för 2010.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jazz i Dalarna söker 80 000 kronor för att stödja utvecklingen av Jazzen i länet och fortsätta att lägga fokus på ungdomar. Ansökan gäller för 2010."

Transkript

1 I 11 ~ landstinget DALARNA KUL TUR- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 072 BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum Jazz i Dalarna - Ung Jazz i Dalarna 2011 Dnr LO 10/03525 Handläggare: Anetfe Stengård Förslag till beslut Kultur- ch bildningsnämnden beslutar a t t från kstnadsställe 92101, föreningsstöd, tilldela Jazz i Dalarna krnr för verksamheten under Jazz i Dalarna söker krnr för att stödja utvecklingen av Jazzen i länet ch frtsätta att lägga fkus på ungdmar. Ansökan gäller för Bilaga (73-80) Bakgrund Jazz i Dalarna är en ideell rganisatin sm samlar länets jazzklubbar. Verksamhet finns i Brlänge, Falun, Orsa, Ludvika ch Avesta. Under 2009 örnmärkte Jazz i Dalarna anslagen till klubbarna för ungdmssatsningar. Samtidigt ställdes krav på redvisning av ungdmssatsningarna. Under 2010 har Jazz i Dalarna arbetat med det egna prjektet Ung Jazz Dalarna. Statens Kulturråd har finansierat prjektet med krnr ch sm reginal insats har landstingets bidrag m krnr använts. Inm prjektet har man knutit kntakter med kmmunala musiksklr, folkhögsklr ch gymnasier. En ny ansökan har lämnats in till Statens Kulturråd för 2011 där man vill skapa ytterligare nätverk mellan Jazzklubbar ch musiklärare i länet ch m medel till ett jämställdhetsprjekt sm ska engagera fler flickr i jazzen. Även denna gång ska landstingets bidrag på krnr fungera sm medfinansiering i ansökan till kulturrådet. Bidrag finns från Statens kulturråd via Svenska jazz riksförbundet. Kmmunala bidrag finns till klubbar i respektive kmmuner. Överväganden Jazz i Dalarna har med prjektet Ung Jazz i Dalarna på krt tid skapat ett intressant nätverk mellan fria kulturutövare, föreningsliv, utbildningar för barn ch unga vuxna ch med ffentlig kulturförvaltning på kmmunal, reginal ch statlig nivå. Jazzen har sm genre under senare år fått ett uppsving bland yngre människr ch prjektet Ung Jazz i Dalarna skapar spelmöjligheter ch musikutveckling för unga.

2 KULTURRÅDET 073 ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG 2011 LANDSTING M.FL. FÖR REGIONAL MUSIKVERKSAMHET SAMT REGIONALA OCH LOKALA INSTITUTIONER SISTAANSÖKNINGSDAG: 22 FEBRUARI 2011 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Denna nlineansökan är ptimerad för webblllsaren Internet Explrer versin 6 eller senare, men fungerar även med FlrefOl( versin 2 eller senare ch med Safari versin 3 eller senare. För sent inkmmen eller fullständig ansökan riskerar att Inte bli behandlad vid denna ansökningsmgång. Infrmatin till sökande finns på Kulturrådets hemsida. Infrmatinen kan kmma att ändras över tid. Maxlmallnlggnlngstld per sessin är 8 timmar. Använd gärna funktinen Spara tillfälligt" sist I blankettsn så att era uppgifter Inte försvinner m ni lggas ut. Obligatriska frågr tir markerade med en asterisk (0). För Kulturrådets hantering är det viktigt alt frågrna besvaras direkt i tillten, även m bilaga bifgas... Uppgifter I gråmarkerade tiilträggs In autmauskt. Om ett gråmarkerat fäll är tmt, ch Inget annat anges, går det bra alt skriva Infrmatin I fällel SÖKANDE Uppgifter m sökande rganisatinlinstitutln hämtas autmatiskt från ert användarknt. Kntrllera alt samtliga uppgifter är krrekta Innan ni börjar fylla I er ansökan. Eventuella ändringar görs alltså i Mina kntaktuppgifter" sm finns på startsidan när ni lggat in - INTE i denna ansökan. ANSÖKAN AVSER Ange namn på den rganisatinlinstitutinlgrupp sm ansökan avser. PROJEKTET Ange bland annat prjektets namn. planerat start- ch slutdatum samt det belpp (I hela krnr) ni söker i bidrag från Kulturrådet. Här stalls ni fritextfrågar m prjektet. Maximalt 1000 tecken. inklusive blanksteg. kan skrivas i respektive falt. Radbrytningar tas brt autmatiskt. EKONOMISK KALKYL Det är bligatriskt alt redvisa de eknmiska uppgifterna i ansökningsblanketten. Det är viktigt alt ansökan har en rimlig budget sm bygger på nera finansiärer. Summa intakter" ch Summa kstnader" ska vara lika stra. Ange samtliga belpp i hela krnr. BIFOGA FILER För att bifga filer digitalt till klickar ni på "Bifga Filer" på sista sidan. Filnamnet kan vara maximalt 20 tecken. I de fall det är längre används autmatiskt de 20 första tecknen sm filnamn. De filer ni bifgar kan maximalt uppgå till ttalt 30 MB. Bilagr kan även skickas via e-pst till: eller via pst till: Statens kulturråd. Bx Stckhlm. Om ni kmpletterar via e-pst eller pst, glöm då Inte att ange det ärendenummer ni får i retur när ni skickat in ansökan. Så skickar ni in ansökningsblanketten På sista sidan finns enruulsta med tre val- "~klcka". "Sp~ratlllfälllgt Ch "Avbryt". För att skicka In eransö\can vaije~ ni Sklcka" ch klickar på OK". Observera att ni kan spara erltyllda an&akan genm alt IslAIlet välj!! "Spara tillfamgt" ch klicka på OK".Sparad an~kan hämtas upp genm att gå tlu"mlna Arenden" p~ startsidan när ni har loggat In. För att avbryta ansökan vaijs "Avbryt" ch sedan OK"... När ni har valt Sklcka" ch klickat på OK" startar steg 1. av ;3. NI måste gå Igenm alla tre stegen för att er ansökan ska skickas In korrekt. I sleg 3 får ni ert ärendenummer. Det Ar viktigt alt ni Inte slanger fönstret förrän ni fålt den bekräftelsen. I steg 3 skickas även ell autmauserat e-pstmeddelande Ull kntaktpersnen för ansökan med ärendenummer ch er ansökan I PDF-frmat. Vid tekniska frågr, kntakta eller tel: Bidragets kntaktpersner på Kulturrådet finns angivna längst ned på sidan 2. A146 1/8

3 KULTURRÅDET 074 ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG 2011 LANDSTING M.FL. FÖR REGIONAL MUSIKVERKSAMHET SAMT REGIONALA OCH LOKALA INSTITUTIONER SISTAANSÖKNINGSDAG: 22 FEBRUARI 2011 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Fält markerade med är bligatriska Sökande rganlsaunjinstltulln enligt registreringsbevis Organisatinsnummer ~~~(li~.t!,~:g~~ ~~l,å,r:ji~ i,ty,\.)f2\;-,';:,rui;; f:.:;'1:n: -j:::';'i::,:,;.;'j;\.: -:~: :_:'.. _' :':;,::,'.,',.'" "~(;.;':; [~:'~:1f~'~~~~~I~,:':'-j2;~;,',',.':";;;_'---L::'i~_: Verksamhetsfrm Aktieblag Ideell förening Kmmanditblag ) Stiftelse Eknmisk förening Handelsblag LandsUng Enskild firma med F-skallsedel Kmmun l Statlig myndighet Pstadress, bx t~!it~!ti\ljjj!'ij!~1im'jj~"y!\~)t~:(i!~mtj~jlf!~l~~]gå,1j!i~g~,!ir:,:i!r}; ildfi0;%j\i ;h3 h\.~,i!st~'filii";]~~fi.:j0swt~fi,:.'wmi::'%!jjw,'mitr:g] Pstnummer Pstr! Telefnnummer (växel) Kmmun I vilken rganlsatlnenljnsututlnen har sitt sate [~a~~!~brf~wiik:fl\'.i1wllli Falun Organlsatinens/lnsUtutlnens e-pstadress (persnneutrel) Webbadress Kntnummer (ej bankknt) Ange m rganlsaunenllnsutuunen har bankglr-/eller piusgirknt - Bankgir PIusgir 1J Ange m rganlsatlnenllnstltutlnen är mmsreglstrerad eller Inte Ja Nej OrganlsallnensRristltutlnens firmatecknare (förnamn ch eftemamn) Flrma,tecknares funktin 1I1!1l1!i'j'~.f;I:I~I'\'.'\\~~.ti.\j\W~'~' ~ ii~r&i!}ig~~i[~ge~~r KONTAKTUPPGIFTER FÖR DENNA ANSÖKAN Ansökan avser följande rganlsaunjinsutuun/grupp Jazz i Dalarna * Ange verksamhetskategri O Muselverksamhet, Teater-, dans- ch/eller muillkverksamhet Kntaktpersn (fömamn ch eftemamn) ~~J~m.1~~j,!mlir;tj~1L~11~2i;itj;&j'±ffTI[~%f;~t,r~0~;~rillYf:-,W;:,;:j Telefnnummer Ull kntaktpersn ~~~,~!'14~ C ;;;:)ig'l1l~;.tw'i\l-n r? * Jag har ratt alt företräda sökande rganlsalinrnstituun E-pstadress till kntaktpersn ~.imff_11i_mll~.b]:.nh;"mfl'slm;::;~~;r;:;tilij MbUtelefnnummer till kntaktpersn ~mii![~'j.~wfiij~~~j0q;0j':m;,,;j:1d:;in\t'm'&l4~:'-,:&illi;1hgrj,:,j~it1{;_;w2w Kntaktpersner på Kulturrådet: Museiverksamhet- Mats Hanssn,tel: , e-pst: Dansverksamhet - Lisa Pska, tel: BO. e-pst: Teaterverksamhet- Jchum Landin, tel: , e pst: Musikverksamhet- Magnus Lemark, tel: OB e-pst: A146 2/8

4 (l(ii.jr.1i"1ui1r RÅDET 075 Sökande rganlsatlnlinslilulin enligt registeringsbevis (Denna uppgift Mm/as autmatiskt från sida 2.) :lands!ing~~ palijfu~, PROJEKTET Fäll markerade med' är bligatriska Prjektets namn (Ange elt prjeklnamn sm syftar på ändamålet ch gör alt prjektet kan Identifieras.) Ung Jazz Dalarna Planerat startdatum (AAMMMDD. Om starldatum Inte är bestämt, ange ett trligt staridatum.) Planerat slutdatum (AAMMMDD. Om slutdatum inte är bestämt, ange eu trligt slutdatum.) Söker bidrag från Kulturrådet, krnr (Om prjektet Ar flerårigt, ange det belpp sm söks för detta år.) Är prjektat ett flerårsprjekt? Ansökan avser år O 1 e 2 3 av ttalt O 2 e 3 år e Ja O Nej Ttala kstnader år Ttala kstnader år Ar prjektet frtsättning på ett tidigare prjekt? eja ONe) Ange syfte ch mil för det planerade prjektet. Bifga gama en prjektplan (se Anvisningar för ansökan). (Max 1000 tecken, fler kan ej sparas) UNG JAZZ Dalarna har under till påbörjat uppbyggnad av UNG JAZZ sektiner i samtliga 5 jazzklubbar i Dalarna. Detta delrnål, från tidigare ansökan, är nu uppfyllt på det lkala planet. Målet nu är att bia stärka rganisatinen ytterligare för Jazz i Dalarna för att skapa förutsättningar för Ung JAZZ Dalarna. Inm ramen för prjektet ska UNG JAZZ Dalarna ge ungdmar förutsättningar för egen försörjning genm eget företagande. Samarbete ska ske med strukturfndsprgramet KKN sm drivs av Regin Dalarna. Under detta år kmmer även nätverksbyggandet att intesifieras.ytterligare kntakter ska knytas mellan Dalarnas kmmuner ch det privata näringslivet. Ungdmarna skall även delgivas kunskap m kulturplitik. Man kmmer även att delta i SJRs prjekt IMPULS sm ska skapa nätverk mellan jazzklubbar ch musiklärare i länet ch i prjektet PERFECT HARMONY vars syfte är att engagera fler flickr inm jazzen. Beskriv krtfattat hur prjektet ska genmföras. (Max 1000 tecken, fler kan ej sparas) Genmföres med en prjektledningsgrupp, 4 persner, anställd av Landstinget Dalarna. Uppsökande verksamhet till varje jazzklubb för att ge rganisatriska råd ch impulser. Sammankmster med kulturplitiker ch andra kmmunala instanser. Kntakt ch sympsier med kmmunala musikskleledare ch dess lärare. Gymnasiesklans estetlinjer ch dess rektrer införlivas i prjektet med rådgivning ch kulturplitisk samverkan; skla - näringsliv. Vid knserter har prjektet ett infrmatinsutrymme, för att stärka ungdmsverksamheten, i huvudsak riktad till knstfrmen jazz. Prjektgruppen sammanträder regelbundet ch avger rapprter till främst Landstinget Dalarna samt till jazzklubbar ch SvenskajazzRiksförbundet. Prjektet bedriver infrmatinsverksamhet genm hemsida : ung.jazzidalarna.se Samling av elevgrupper vid sympsier med syfte att giva viss kulturplitisk infrmatin. A146 3/8

5 l](iuj IL "U"!L.D R RÅ D E T 076 Sökande rganisaunjinstilulin enligt regislerlngsbevis (Denna uppgin hamlas autmatiskt från sida 2.) :Landsting~fDalatna.. PROJEKTET frtsättning Fält markerade med' är bligatriska * Beskriv huvudsaklig målgrupp för prjektet ch tlka typer av effekter sm prjektet förväntas leda till för lika målgrupper. Beskriv på vilket sätt ni I genmförandet beaktar att människr har lika förutsättningar ch möjligheter att ta del av prjektet - med utgångspunkt I till exempel kön, ålder, utbildning, funktinsnedsättning, kulturell ch elnlsk bakgrund. (Max 1000 tecken, fler kan ej sparas) Ungdmar med lika musikbakgrund ges möjligheter att genm knserter få praktik inm sina lika musikknstellatiner. Målgrupper är ungdmar i kmmunala musiksklr, flkhögsklr ch gymnasier. Prjektet når även musikutövande ungdmar vid kmmunala fritidsgårdar. Studieförbundens musikverksamhet ses sm en målgrupp där eventuellt jazzinriktad verksamhet förekmmer. Prjektet står fadder för att ungdmar med funktinsnedsättning kan delta vid knserterna. Jämställdhet mellan flickr ch pjkars utövande ch framträdande belyses i prjektet Perfect Harmny. Etniska kulturfrågr belyses genm bland annat särskilda prjekt drivna i samverkan med Sjöviks flkhögskla. Beskriv möjligheter Ull delaktighet ch eget skapande för målgruppen. (Max 1000 tecken, fler kan ej sparas) Ungdmar skapar sina egna mål med knserter sm grund. Jazzklubbarna ger ungdmar förutsättning till framträdande under prfessinella frmer. Ungdmarna får en inblick i arrangörsskap ch ansvarstagande. Eget skapande innebär kmpnerande av egen musik. Prjektet avser att stödja knsertserier med framträdande i lika kmmuner. Delaktighet är grunden för hela prjektet ch ungdmarnas musikaliska uppfattning redvisas i deras egen musik. Eget skapande är en förutsättning inm jazzmusik med kmpnerandet av egna imprviserade sln inför en levande publik. * Redvisa planerade respektive benntllga samarbetspartners samt beskriv samarbetet Ange särskilt eventuella plansrade respektive befintliga IntemaUnella/lnterkulturella samarbetspartners samt beskriv samarbetel (Max 1000 tecken, fler kan ej sparas) Jazz i Dalarna, Jazzlinjen Musikknservatriet Falun, Dalarnas Ungdms Big Band, Dans ch Musiksklan Falun, Musiksklan Ludvika ch Mra. Ungdmsstrband Brlänge, Sjöviks Flkhögskla, Jazzlinjen i Avesta, Svenska Jazz Riksförbundet, Svenska Musikerförbundet, Landstinget Dalarna Kultur- bildningsnämnden, 5 kmmunala kulturförvaltningar i Dalarna stötar med infrmatin ch kmmunala bidrag. I den privata sektrn finns samarbete med Marianns Saln i Falun sm upplåter knsertscen samt bistår med förtäring. Grundsklr, gymnasier ch flkhögsklr tillhandahåller genm sin undervisning elever till knsertverksamheten. Svenska Jazz Riksförbundet stöder med ungdmsinfrmatin angående kurser. Prjektet stöder Dalarnas Ungdms Big Band DUBB genm att beksta mat ch dryck vid repetitinssammandragningar. Musiksklr får stöd med bidrag till mat dryck vid sammankmster ch knserter. Sjöviks Flkhögskla med internatinellt prgram kmmer att stödjas under kmmande prjekttid. A146 4/8

6 077 IJ(lUJ n.tiul IF1lRÄOET Sökande rganisalinlinstitulin enligt registeringsbevis (Denna uppgift hllmtas autmatiskt ff'l1n sida 2.) LandstiilgetC>alafrla - PROJEKTET frtsättning Fält markerade med är bligatriska Beskriv prjektets Innehåll år två ch/eller år tre m det är ett flerårigt prjekt. (Max 1000 tecken. fler kan ej sparas) Ar 2 Stärka rganisatinen för JAZZ I Dalarna sm en del i Dalarnas musikliv genm att tydliggöra ansvarsfördelningen. Skapa referensgrupper med ungdmar upp till 25 år. Föra knsertstatistik över ungdmsverksamhet. Bedriva kulturplitisk infrmatin. Samverkan skall ske med Dalarnas musiklärare i prjekt IMPULS. Att medverka i genusprjektet Perfect Harmny. Invlvera musiksklrnas körer i prjektet. Söka samarbete med rganisatiner där det finns ungdm med funktinsnedsättning. Prjektet ska under 2012 förankra kntakten med länet kmmuner m med finansiering till UNG JAZZ Dalarna. Ar 3 Prjektet har då arbetat fram en hållbar rganisatin sm ytterligare kan skapa nätverk ch UNG JAZZ Dalarna övergår till en rganisatin med egen budget. Ungdmar med jazzintresse har en övergripande reginal rganisatin. Prjektet vill utveckla nätverket med länets musiksklr ch samarbetsprjekt sm planerades under 2012 genmförs under Beskriv hur ni planerar au Integrera prjektet I den löpande verksamheten. (Max 1000 tecken. fler kan ej sparas) Jazz i Dalarnas ungdmsverksamhet är i dag av den betydelsen att den bör ingå i den nya samverkansmdellen för fördelning av de statliga kulturmedlen till län ch reginer. Dalarna räknar med att gå in i den nya mdellen A

7 IJ{lUl ll1t'lul R RÅDET 078 Sökanda rganisatlnflnstitulin enligt registeringsbevis (Denna uppgifl hämtas autmatiskt från sida 2.) {andsungetdalar~a. - PROJEKTET frtsättning Fält markerade med' är bligatriska Usla ch analysera ptentiella hinder för all ni når prjektets mål, samt villeen beradskap ni har all undanröja dessa hinder. Relatera i er analys till att människr har lika behv, förulsllltningar ch möjligheter. (Max 1000 tecken, fler kan ej sparas) Jazzverksamhet bygger idag på i huvudsak ideell verksamhet sm till sin natur är skör vad gäller lånsiktighet bia för avlönad persnal. Försök att hitta lösningar på persnalfrågan pågår. Jazzklubbarna vill öka kntakten med beslutsfattarna i kmmunerna för att ingå i ett kmmunalt helhetstänkande för för kulturen. Infrmatin ch kulturplitik är A ch O. Jazzmusiken är förhållandevis smal jämfört med andra musikgenrer. Prjektet kan genm sitt nätverksbyggande med sklr ch kmmuner skapa förutsättningar för unga att spela jazz ch därmed stärka jazzen. Beskriv hur prjaktet ska följas upp ch utvärderas samt vilka möjligheter det kmmer att finnas för andra all ta del av prjektets resultat. (Max 1000 tecken, fler kan ej sparas) Prjektgruppen besöker varje jazzklubb ch ger influenser till frtsatt utbyggnad av samverkan med musiksklr i Dalarnas Län. Prjektet står sm värd för ett frtsättningsseminarium i samverkan med Musikskleledarna i Dalarna. Prjektet startar en inventering av UNG JAZZ verksamhet i Dalarna. Svenska Jazz Riksförbundet får kntinuerliga rapprter till sin ungdmsansvarige. Landstinget Dalarna Kulturförvaltning står sm värd,genm UNG JAZZ Dalarna, för en gemensam utvärdering av de fem jazzklubbarna i Dalarnas Län. Verksamhetsprtkll, rapprter är ffentliga genm att de distribueras på prjektets egen hemsida. A146 6/8

8 079 IIUJ..VlUJlFiRÄOET Sökande rganisatin/institutin enligt registeringsbevis (Denna uppgift Mmtas autmatiskt frlm sida 2.).lan~stlriget Dal~l'n~' EKONOMISK KALKYL Fält markerade med' är bligatriska Redvisa belpp från samtliga finansiärer samt den egna insatsen. Summa In!llkter' ch "Summa kstnader" ska vara lika stra. Ange samtliga belpp I hela krnr. INTÄKTER Bidrag från Kulturrådet FlnanslAr/delpst (Denna uppgift Mmtas autmatiskt (mn "SiJker bidrag (rim KultunMet, krnr" på sidan 3.) Status Krnr * Övrigt stauigt bidrag Svenska Musikerförbundet Beviljat * Övrigt staulgt bidrag ÖVrIgt staulgt bidrag * Bidrag från landsting/regin Lt Dalarna Jazz i Dalarna Beviljat Bldreg från kmmun Falu kmmun Beviljat * EU-bldrag ÖVriga bidrag övriga bidrag Övriga Intakter Egen Insats Summa Intakter (Summering sker autmatiskt) 'KOSTNADER Lönekstnader (Inklusive sdala avgifter) Kstnadspst Krnr Mar1<nadsförlngskstnader , Administrativa kstnader Övriga kstnader resr Övriga kstnader seminarier Övriga kstnader utbildningar Summa kstnader (Summering sker autmatiskt) ' A146 7/8

9 080 IltUIL 1!"1!JI1J;! RÅDET Sökande rganlsatin/instilutin enligt registeringsbevis (Denna uppgift hämtas autmatiskt från sida 2.) _~.:.. ~. :~,'.., ÖVRIGT Fält markerade med' är bligatriska Övriga upplysningar (Max 500 tecken, fler kan ej sparas) Handläggare i ärendet är Anette Stengård, kulturstrateg ring eller e psta för eventuell kmplettering. På Kulturrådets hemsida specificeras den Infrmatin Kulturrådet behöver för att bedöma ansökan. Här viii vi att du anger frmen på samtliga bilagr sm bifgas ansökan, avsett vi begärt dem eller Inte. Detta underlättar vår möjlighet att behålla kpplingen mellan ansökan ch bilagma.. * Jag avser att kmplettera ansökan med: - dlgltav-abllagw~r Ja (!) N~j - bllaga/r sm InlAmnas/sklc:kas Ull Kulturrådet OJa (!)NeJ Bilagma sm Inlämnas/skickas Inkmmer på följande medla: D CDIDVD D Papper D Ytterligare medla Skicka/Spara tlllfälllgvavbryt A146 8/8

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM BIDRAG KULTUR FÖR ÄLDRE SISTA ANSÖKNINGSDAG: 7 NOVEMBER 2011 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG LITTERÄRA EVENEMANG I UTLANDET För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG REGIONAL KULTURVERKSAMHET. För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG REGIONAL KULTURVERKSAMHET. För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG REGIONAL KULTURVERKSAMHET För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING UTVECKLINGSBIDRAG REGIONAL KULTURVERKSAMHET För redovisningsdatum se beslut. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Denna blankett är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG UTSTÄLLNINGSARRANGÖRER INOM BILD- OCH FORMOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING PROJEKTBIDRAG NATIONELLT MOBILITETSSTÖD/ ARRANGÖRSSAMVERKAN INOM MUSIKOMRÅDET För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial REDOVISNING SAMVERKAN MED KOMPONISTER För sista redovisningsdag, se Kulturrådets beslut. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid.

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid. ANSÖKAN OM BIDRAG INKÖP AV LITTERATUR TILL FOLK- OCH SKOLBIBLIOTEK För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG FRÄMJANDEORGANISATIONER INOM BILD- OCH FORMOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING DANSNÄT SVERIGES PARTER För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKTTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 9-11. Den fungerar

Läs mer

Endast arbetsmaterial REDOVISNING DANSNÄT SVERIGES PARTER SISTA REDOVISNINGSDAG: 30 APRIL 2014 ANVISNINGAR FÖR REDOVISNINGEN.

Endast arbetsmaterial REDOVISNING DANSNÄT SVERIGES PARTER SISTA REDOVISNINGSDAG: 30 APRIL 2014 ANVISNINGAR FÖR REDOVISNINGEN. REDOVISNING DANSNÄT SVERIGES PARTER SISTA REDOVISNINGSDAG: 30 APRIL 2014 ANVISNINGAR FÖR REDOVISNINGEN Observera Denna onlineblankett är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare,

Läs mer

ANSÖKAN OM BIDRAG LÄSFRÄMJANDE INSATSER

ANSÖKAN OM BIDRAG LÄSFRÄMJANDE INSATSER ANSÖKAN OM BIDRAG LÄSFRÄMJANDE INSATSER SISTA ANSÖKNINGSDAG: 1 OKTOBER 2009 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare,

Läs mer

Endast arbetsmaterial. REVIDERAD BUDGET Produktionsstöd fonogram ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. Observera. Så skickar du in blanketten

Endast arbetsmaterial. REVIDERAD BUDGET Produktionsstöd fonogram ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. Observera. Så skickar du in blanketten REVIDERAD BUDGET Produktionsstöd fonogram ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 9-11. Den fungerar även med Firefox version

Läs mer

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN SCENKONST. För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN SCENKONST. För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN REVIDERAD PLAN SCENKONST För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. EKONOMISK REDOGÖRELSE TRYCK OCH DIGITAL KULTURTIDSKRIFT För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER

ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG PLANERAD UTGIVNING. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG PLANERAD UTGIVNING. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. ANSÖKAN OM BIDRAG PLANERAD UTGIVNING För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM SBIDRAG NATIONELLA MINORITETERS KULTUR För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid.

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid. ANSÖKAN OM BIDRAG SCENKONST För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare,

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING FRI SCENKONST VERKSAMHETSBIDRAG OCH PROJEKTBIDRAG För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG SAMVERKAN MED KOMPONISTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG SAMVERKAN MED KOMPONISTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN. ANSÖKAN OM BIDRAG SAMVERKAN MED KOMPONISTER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid.

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG NATIONELLA MINORITETERS KULTURVERKSAMHET För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG INKÖP AV LITTERATUR TILL FOLK- OCH SKOLBIBLIOTEK. För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG INKÖP AV LITTERATUR TILL FOLK- OCH SKOLBIBLIOTEK. För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM BIDRAG INKÖP AV LITTERATUR TILL FOLK- OCH SKOLBIBLIOTEK För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren

Läs mer

ANSÖKAN OM BIDRAG KULTUR FÖR ÄLDRE

ANSÖKAN OM BIDRAG KULTUR FÖR ÄLDRE ANSÖKAN OM BIDRAG KULTUR FÖR ÄLDRE För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller

Läs mer

ANSÖKAN OM BIDRAG LÄSFRÄMJANDE INSATSER

ANSÖKAN OM BIDRAG LÄSFRÄMJANDE INSATSER ANSÖKAN OM BIDRAG LÄSFRÄMJANDE INSATSER För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6

Läs mer

EKONOMISKT UTFALL Det är obligatoriskt att redovisa de ekonomiska uppgifterna i redovisningsblanketten. Ange samtliga belopp i hela kronor.

EKONOMISKT UTFALL Det är obligatoriskt att redovisa de ekonomiska uppgifterna i redovisningsblanketten. Ange samtliga belopp i hela kronor. REDOVISNING KONSTOMRÅDESÖVERGRIPANDE ARRANGÖRER SISTA REDOVISNINGSDAG: 28 APRIL 2014 ANVISNINGAR FÖR REDOVISNINGEN Observera Denna onlineblankett är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM EFTERHANDSSTÖD TILL LITTERATUR ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. Observera. Så skickar du in blanketten

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM EFTERHANDSSTÖD TILL LITTERATUR ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. Observera. Så skickar du in blanketten ANSÖKAN OM EFTERHANDSSTÖD TILL LITTERATUR ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 8-10. Den fungerar även med Firefox version

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial REDOVISNING ARRANGÖRER INOM MUSIKOMRÅDET För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 9-11. Den fungerar

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG CENTRALA AMATÖRKULTUR- ORGANISATIONER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG CENTRALA AMATÖRKULTUR- ORGANISATIONER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG CENTRALA AMATÖRKULTUR- ORGANISATIONER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School ~'& " ~ JÖNKÖPINGS LÄN 2014-02-14 STÄRKER (J z r;~ " ;~~~~;, l} r; nr &al sidr ~--. e_ ---1-- --1(3)- Underlag för prjektbeslut- WBS Wmen Business Schl l. Förslag till beslut Reginfrbundets arbetsutsktt

Läs mer

ANSÖKAN OM BIDRAG 2011 SKAPANDE SKOLA

ANSÖKAN OM BIDRAG 2011 SKAPANDE SKOLA ANSÖKAN OM BIDRAG 2011 SKAPANDE SKOLA SISTA ANSÖKNINGSDAG: 3 FEBRUARI 2011 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

KULTURRADET. ANSÖKAN OM BIDRAG2}ll LÄSFRÄMJANDE INSATSER SISTAANSÖKNINGSDAG: 4 APRIL, 17 OKTOBER 2O11 ANVISN INGAR FÖR ANSÖKAN

KULTURRADET. ANSÖKAN OM BIDRAG2}ll LÄSFRÄMJANDE INSATSER SISTAANSÖKNINGSDAG: 4 APRIL, 17 OKTOBER 2O11 ANVISN INGAR FÖR ANSÖKAN KULTURRADET ANSÖKAN OM BIDRAG2}ll LÄSFRÄMJANDE INSATSER SISTAANSÖKNINGSDAG: 4 APRIL, 17 OKTOBER 2O11 ANVISN INGAR FÖR ANSÖKAN Denna onlineansökan år optimerad för webblåsaren lnlemet Explorer version 6

Läs mer

ANSÖKAN OM BIDRAG 2012 LÄSFRÄMJANDE INSATSER

ANSÖKAN OM BIDRAG 2012 LÄSFRÄMJANDE INSATSER ANSÖKAN OM BIDRAG 212 LÄSFRÄMJANDE INSATSER SISTA ANSÖKNINGSDAG: 29 MARS, 17 OKTOBER 212 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller

Läs mer

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt Referens Mikael Gustafssn.... ~,.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.blagsverket.se Nyregistrering 816 Aktieblag 1 (7) Fyll i blanketten på din datr eller texta tydligt. Underteckna blanketten ch skicka in den i riginal. Skicka till: Blagsverket

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

ANSÖKAN OM BIDRAG LÄSFRÄMJANDE INSATSER

ANSÖKAN OM BIDRAG LÄSFRÄMJANDE INSATSER ANSÖKAN OM BIDRAG LÄSFRÄMJANDE INSATSER För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6

Läs mer

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör 2014-11-27 1 (7) Riktlinjer ch arbetssätt för Synpunkt Höör Inledning Höörs kmmun arbetar kntinuerligt med att utveckla verksamheterna utifrån medbrgarnas behv ch samhällets förändringar. Ett viktigt underlag

Läs mer

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande:

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande: LINDESBERGS.-.. KOMMUN Kmmunchef Christer Lenke Tfu: 0581-810 34 ch r i ster.lenke@lindesberg.se INFORMATION 2014-06-13 Dnr Till styrgrupp ch prjektgrupp för utredning av samverkan i (KNÖL) Prjektrganisatin

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt Referens Mikael Gustafssn ~'& 9~, JÖNKÖPING$ LÄN Beteckning R26113 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Gröna näringars kluster Etapp l Pr j ektägare: Lantbrukarnas Eknmi AB År ch månad

Läs mer

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud Rutin för dmänvalidering Verifiering av rganisatiner ch mbud Rutin för dmänvalidering - verifiering av rganisatiner ch mbud 1.3 SITHS Plicy Authrity Innehåll Dkumentets syfte... 2 Dkumentets målgrupp...

Läs mer

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB Gemensam upphandling Slutrapprt Hannele Jhanssn Energikntr Sydst AB Sammanfattning I mars 2006 startade prjektet Gemensam upphandling på uppdrag av Reginförbundet i Kalmar län. Syftet med prjektet var

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

ANSÖKAN OM BIDRAG 2011 LÄSFRÄMJANDE INSATSER

ANSÖKAN OM BIDRAG 2011 LÄSFRÄMJANDE INSATSER ANSÖKAN OM BIDRAG 211 LÄSFRÄMJANDE INSATSER SISTA ANSÖKNINGSDAG: 4 APRIL, 17 OKTOBER 211 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Organisatinen har under året bytt namn ch fått ny lgtype samt grafisk prfil. Året har präglats av läsfrämjandefrågan sm lyfts av Kulturrådet ch både hörts ch synts

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår Sida 1/13 Eknmiska rutiner inm Göta studentkår Fastställd: 2012-06-20 Reviderad: exp@gta.gu.se 411 34 Götebrg www.gta.gu.se Sida 2/13 Innehåll Grundläggande infrmatin... 3 Handbkens syfte... 3 Styrdkument...

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

~'& .,~., REGIONFÖRBUNDET nj / ~l Antal sidor JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) Gröna jobb i sociala företag. Tranås kommun 201402 201407 Nytt

~'& .,~., REGIONFÖRBUNDET nj / ~l Antal sidor JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) Gröna jobb i sociala företag. Tranås kommun 201402 201407 Nytt Referens Annelie Svenningssn Rydell ~'&.,~., 20140129 Beteckning R26413 nj / ~l JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) ~ ljnntil pr(j;fhf 1 Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjelitägare: År ch månad för prjektstart:

Läs mer

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Brandskyddsutbildning

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Brandskyddsutbildning Strstckhlms Dnr 111-1044/2013 Mellan Danderyds kmmun, rganisatinsnummer 212000-0126 (Kmmunen) ch Strstckhlms, rganisatinsnummer 212000-0356 Bx 1328,11183 Stckhlm (SSBF) har träffats följande AVTAL avseende

Läs mer

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt Referens Britt Wennerström, 036-102013 0706-384158..... ~, ~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R27613 Antal sidr 1 (3) --~3-?vt/1-- Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: ch månad

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Kvalitetsredvisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Skla: Enskilda Gymnasiet, friskla i Stckhlm Verksamhetsfrm: Grundskla (åk 6-9) ch Gymnasium (NP ch SP) Läsår: 2008/2009 Rektr: Cecilia Sedgwick

Läs mer

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan Auktrisatin ch grupphantering Fas II Prjektplan Innehåll Bakgrund... 3 Kppling till andra prjekt ch verksamheter... 3 Mål... 3 Prjektmål... 3 Effektmål... 3 Organisatin... 4 Budget... 4 Prjektaktiviteter...

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas på prjektet enligt avtalet. Dessa regler förtydligas

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin Sveriges LANDSTINGET DALARNA Kmmune.l-tlf 2011-11- 04 ch Lands 'DNR...&I?!.!../.P... ~.!,[QO.. SKR... l.... KOD.(a.~.O'.:... Avdelningen för vård ch msrg Ing-Marie Wieselgren STYRELSENS BESLUT NR 13 2011-10-21

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Tillgänglighetsguide Lunds kommun... 1. Komma igång... 2. Översikt av Guiden... 1

Tillgänglighetsguide Lunds kommun... 1. Komma igång... 2. Översikt av Guiden... 1 Innehållsförteckning Tillgänglighetsguide Lunds kmmun... 1 Översikt av Guiden... 1 Kmma igång... 2 Sökning ch visning av tillgänglighetsinfrmatin... 2 Resultat av sökning... 3 Rapprtering av nya bjekt

Läs mer

Maingate Manager Användarhandledning

Maingate Manager Användarhandledning Maingate Manager Användarhandledning The cntents f this dcument are subject t revisin withut ntice due t cntinued prgress in methdlgy, design and manufacturing. Wireless Maingate AB shall have n liability

Läs mer

Planeringsförutsättningar - Ansvarförhållanden

Planeringsförutsättningar - Ansvarförhållanden Lars Gerhardssn 2011-08-01 1 (5) Bilaga 3 Planeringsförutsättningar - Ansvarförhållanden Innehåll Ansvarsfördelning 1 Föreningen 1 Stckhlms OF (StOF) 1 Arrangören 2 Ban- ch tävlingskntrllanter 2 Organisatin

Läs mer

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 AVTAL Utförande av Persnlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 Detta avtal har träffats mellan följande parter: Beställare: Entreprenör: Gtlands kmmun/ Scialnämnden Omsrgshuset i Stckhlm AB

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD PROJEKTBESKRIVNING Versin 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenbrg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD Bakgrund I Nrrbtten finns sedan 2000 en samverkansgrupp för myndighetssamverkan kring kvinnr

Läs mer

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0 Krt användarmanual för Test ch quiz i Mnd 2.0 Denna användarmanual är en krtversin av en längre användarmanual ch innehåller de viktigaste delarna för att kmma igång med användningen av Test ch quiz. För

Läs mer

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data Tjänsteutlåtande Oöstei 4 ( Kmmunstyrelsens kntr Till Kmmunstyrelsen Datum 2015-04-27 Dnr KS 2015/0178 Rekmmendatin att publicera datamängder sm öppna data Beslutsförslag Kmmunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer

lnf rmation ch rutiner m ansvar ch roller

lnf rmation ch rutiner m ansvar ch roller lnf rmatin ch rutiner m ansvar ch rller till gd man ch persnal på benden för asylsökande ensamkmmande barn ch ungdmar anvisade till Uppsala kmmun 2012-04-11 (behandlats av resursgruppen för ensamkmmande)

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: Utan schemasystem, manuellt schema i SchlSft Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

13? SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) 2011-10-20

13? SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) 2011-10-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- ch fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Tid: 14:00-17:40 (ajurnering 15:15-16:10 samt 17.20-17:25) Plats: Rydals knferenscenter, Rydal Beslutande M Jannicke Wichne

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

ANSÖKAN OM BIDRAG SKAPANDE SKOLA

ANSÖKAN OM BIDRAG SKAPANDE SKOLA ANSÖKAN OM BIDRAG SKAPANDE SKOLA För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare,

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer