Jazz i Dalarna söker kronor för att stödja utvecklingen av Jazzen i länet och fortsätta att lägga fokus på ungdomar. Ansökan gäller för 2010.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jazz i Dalarna söker 80 000 kronor för att stödja utvecklingen av Jazzen i länet och fortsätta att lägga fokus på ungdomar. Ansökan gäller för 2010."

Transkript

1 I 11 ~ landstinget DALARNA KUL TUR- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 072 BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum Jazz i Dalarna - Ung Jazz i Dalarna 2011 Dnr LO 10/03525 Handläggare: Anetfe Stengård Förslag till beslut Kultur- ch bildningsnämnden beslutar a t t från kstnadsställe 92101, föreningsstöd, tilldela Jazz i Dalarna krnr för verksamheten under Jazz i Dalarna söker krnr för att stödja utvecklingen av Jazzen i länet ch frtsätta att lägga fkus på ungdmar. Ansökan gäller för Bilaga (73-80) Bakgrund Jazz i Dalarna är en ideell rganisatin sm samlar länets jazzklubbar. Verksamhet finns i Brlänge, Falun, Orsa, Ludvika ch Avesta. Under 2009 örnmärkte Jazz i Dalarna anslagen till klubbarna för ungdmssatsningar. Samtidigt ställdes krav på redvisning av ungdmssatsningarna. Under 2010 har Jazz i Dalarna arbetat med det egna prjektet Ung Jazz Dalarna. Statens Kulturråd har finansierat prjektet med krnr ch sm reginal insats har landstingets bidrag m krnr använts. Inm prjektet har man knutit kntakter med kmmunala musiksklr, folkhögsklr ch gymnasier. En ny ansökan har lämnats in till Statens Kulturråd för 2011 där man vill skapa ytterligare nätverk mellan Jazzklubbar ch musiklärare i länet ch m medel till ett jämställdhetsprjekt sm ska engagera fler flickr i jazzen. Även denna gång ska landstingets bidrag på krnr fungera sm medfinansiering i ansökan till kulturrådet. Bidrag finns från Statens kulturråd via Svenska jazz riksförbundet. Kmmunala bidrag finns till klubbar i respektive kmmuner. Överväganden Jazz i Dalarna har med prjektet Ung Jazz i Dalarna på krt tid skapat ett intressant nätverk mellan fria kulturutövare, föreningsliv, utbildningar för barn ch unga vuxna ch med ffentlig kulturförvaltning på kmmunal, reginal ch statlig nivå. Jazzen har sm genre under senare år fått ett uppsving bland yngre människr ch prjektet Ung Jazz i Dalarna skapar spelmöjligheter ch musikutveckling för unga.

2 KULTURRÅDET 073 ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG 2011 LANDSTING M.FL. FÖR REGIONAL MUSIKVERKSAMHET SAMT REGIONALA OCH LOKALA INSTITUTIONER SISTAANSÖKNINGSDAG: 22 FEBRUARI 2011 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Denna nlineansökan är ptimerad för webblllsaren Internet Explrer versin 6 eller senare, men fungerar även med FlrefOl( versin 2 eller senare ch med Safari versin 3 eller senare. För sent inkmmen eller fullständig ansökan riskerar att Inte bli behandlad vid denna ansökningsmgång. Infrmatin till sökande finns på Kulturrådets hemsida. Infrmatinen kan kmma att ändras över tid. Maxlmallnlggnlngstld per sessin är 8 timmar. Använd gärna funktinen Spara tillfälligt" sist I blankettsn så att era uppgifter Inte försvinner m ni lggas ut. Obligatriska frågr tir markerade med en asterisk (0). För Kulturrådets hantering är det viktigt alt frågrna besvaras direkt i tillten, även m bilaga bifgas... Uppgifter I gråmarkerade tiilträggs In autmauskt. Om ett gråmarkerat fäll är tmt, ch Inget annat anges, går det bra alt skriva Infrmatin I fällel SÖKANDE Uppgifter m sökande rganisatinlinstitutln hämtas autmatiskt från ert användarknt. Kntrllera alt samtliga uppgifter är krrekta Innan ni börjar fylla I er ansökan. Eventuella ändringar görs alltså i Mina kntaktuppgifter" sm finns på startsidan när ni lggat in - INTE i denna ansökan. ANSÖKAN AVSER Ange namn på den rganisatinlinstitutinlgrupp sm ansökan avser. PROJEKTET Ange bland annat prjektets namn. planerat start- ch slutdatum samt det belpp (I hela krnr) ni söker i bidrag från Kulturrådet. Här stalls ni fritextfrågar m prjektet. Maximalt 1000 tecken. inklusive blanksteg. kan skrivas i respektive falt. Radbrytningar tas brt autmatiskt. EKONOMISK KALKYL Det är bligatriskt alt redvisa de eknmiska uppgifterna i ansökningsblanketten. Det är viktigt alt ansökan har en rimlig budget sm bygger på nera finansiärer. Summa intakter" ch Summa kstnader" ska vara lika stra. Ange samtliga belpp i hela krnr. BIFOGA FILER För att bifga filer digitalt till klickar ni på "Bifga Filer" på sista sidan. Filnamnet kan vara maximalt 20 tecken. I de fall det är längre används autmatiskt de 20 första tecknen sm filnamn. De filer ni bifgar kan maximalt uppgå till ttalt 30 MB. Bilagr kan även skickas via e-pst till: eller via pst till: Statens kulturråd. Bx Stckhlm. Om ni kmpletterar via e-pst eller pst, glöm då Inte att ange det ärendenummer ni får i retur när ni skickat in ansökan. Så skickar ni in ansökningsblanketten På sista sidan finns enruulsta med tre val- "~klcka". "Sp~ratlllfälllgt Ch "Avbryt". För att skicka In eransö\can vaije~ ni Sklcka" ch klickar på OK". Observera att ni kan spara erltyllda an&akan genm alt IslAIlet välj!! "Spara tillfamgt" ch klicka på OK".Sparad an~kan hämtas upp genm att gå tlu"mlna Arenden" p~ startsidan när ni har loggat In. För att avbryta ansökan vaijs "Avbryt" ch sedan OK"... När ni har valt Sklcka" ch klickat på OK" startar steg 1. av ;3. NI måste gå Igenm alla tre stegen för att er ansökan ska skickas In korrekt. I sleg 3 får ni ert ärendenummer. Det Ar viktigt alt ni Inte slanger fönstret förrän ni fålt den bekräftelsen. I steg 3 skickas även ell autmauserat e-pstmeddelande Ull kntaktpersnen för ansökan med ärendenummer ch er ansökan I PDF-frmat. Vid tekniska frågr, kntakta eller tel: Bidragets kntaktpersner på Kulturrådet finns angivna längst ned på sidan 2. A146 1/8

3 KULTURRÅDET 074 ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG 2011 LANDSTING M.FL. FÖR REGIONAL MUSIKVERKSAMHET SAMT REGIONALA OCH LOKALA INSTITUTIONER SISTAANSÖKNINGSDAG: 22 FEBRUARI 2011 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Fält markerade med är bligatriska Sökande rganlsaunjinstltulln enligt registreringsbevis Organisatinsnummer ~~~(li~.t!,~:g~~ ~~l,å,r:ji~ i,ty,\.)f2\;-,';:,rui;; f:.:;'1:n: -j:::';'i::,:,;.;'j;\.: -:~: :_:'.. _' :':;,::,'.,',.'" "~(;.;':; [~:'~:1f~'~~~~~I~,:':'-j2;~;,',',.':";;;_'---L::'i~_: Verksamhetsfrm Aktieblag Ideell förening Kmmanditblag ) Stiftelse Eknmisk förening Handelsblag LandsUng Enskild firma med F-skallsedel Kmmun l Statlig myndighet Pstadress, bx t~!it~!ti\ljjj!'ij!~1im'jj~"y!\~)t~:(i!~mtj~jlf!~l~~]gå,1j!i~g~,!ir:,:i!r}; ildfi0;%j\i ;h3 h\.~,i!st~'filii";]~~fi.:j0swt~fi,:.'wmi::'%!jjw,'mitr:g] Pstnummer Pstr! Telefnnummer (växel) Kmmun I vilken rganlsatlnenljnsututlnen har sitt sate [~a~~!~brf~wiik:fl\'.i1wllli Falun Organlsatinens/lnsUtutlnens e-pstadress (persnneutrel) Webbadress Kntnummer (ej bankknt) Ange m rganlsaunenllnsutuunen har bankglr-/eller piusgirknt - Bankgir PIusgir 1J Ange m rganlsatlnenllnstltutlnen är mmsreglstrerad eller Inte Ja Nej OrganlsallnensRristltutlnens firmatecknare (förnamn ch eftemamn) Flrma,tecknares funktin 1I1!1l1!i'j'~.f;I:I~I'\'.'\\~~.ti.\j\W~'~' ~ ii~r&i!}ig~~i[~ge~~r KONTAKTUPPGIFTER FÖR DENNA ANSÖKAN Ansökan avser följande rganlsaunjinsutuun/grupp Jazz i Dalarna * Ange verksamhetskategri O Muselverksamhet, Teater-, dans- ch/eller muillkverksamhet Kntaktpersn (fömamn ch eftemamn) ~~J~m.1~~j,!mlir;tj~1L~11~2i;itj;&j'±ffTI[~%f;~t,r~0~;~rillYf:-,W;:,;:j Telefnnummer Ull kntaktpersn ~~~,~!'14~ C ;;;:)ig'l1l~;.tw'i\l-n r? * Jag har ratt alt företräda sökande rganlsalinrnstituun E-pstadress till kntaktpersn ~.imff_11i_mll~.b]:.nh;"mfl'slm;::;~~;r;:;tilij MbUtelefnnummer till kntaktpersn ~mii![~'j.~wfiij~~~j0q;0j':m;,,;j:1d:;in\t'm'&l4~:'-,:&illi;1hgrj,:,j~it1{;_;w2w Kntaktpersner på Kulturrådet: Museiverksamhet- Mats Hanssn,tel: , e-pst: Dansverksamhet - Lisa Pska, tel: BO. e-pst: Teaterverksamhet- Jchum Landin, tel: , e pst: Musikverksamhet- Magnus Lemark, tel: OB e-pst: A146 2/8

4 (l(ii.jr.1i"1ui1r RÅDET 075 Sökande rganlsatlnlinslilulin enligt registeringsbevis (Denna uppgift Mm/as autmatiskt från sida 2.) :lands!ing~~ palijfu~, PROJEKTET Fäll markerade med' är bligatriska Prjektets namn (Ange elt prjeklnamn sm syftar på ändamålet ch gör alt prjektet kan Identifieras.) Ung Jazz Dalarna Planerat startdatum (AAMMMDD. Om starldatum Inte är bestämt, ange ett trligt staridatum.) Planerat slutdatum (AAMMMDD. Om slutdatum inte är bestämt, ange eu trligt slutdatum.) Söker bidrag från Kulturrådet, krnr (Om prjektet Ar flerårigt, ange det belpp sm söks för detta år.) Är prjektat ett flerårsprjekt? Ansökan avser år O 1 e 2 3 av ttalt O 2 e 3 år e Ja O Nej Ttala kstnader år Ttala kstnader år Ar prjektet frtsättning på ett tidigare prjekt? eja ONe) Ange syfte ch mil för det planerade prjektet. Bifga gama en prjektplan (se Anvisningar för ansökan). (Max 1000 tecken, fler kan ej sparas) UNG JAZZ Dalarna har under till påbörjat uppbyggnad av UNG JAZZ sektiner i samtliga 5 jazzklubbar i Dalarna. Detta delrnål, från tidigare ansökan, är nu uppfyllt på det lkala planet. Målet nu är att bia stärka rganisatinen ytterligare för Jazz i Dalarna för att skapa förutsättningar för Ung JAZZ Dalarna. Inm ramen för prjektet ska UNG JAZZ Dalarna ge ungdmar förutsättningar för egen försörjning genm eget företagande. Samarbete ska ske med strukturfndsprgramet KKN sm drivs av Regin Dalarna. Under detta år kmmer även nätverksbyggandet att intesifieras.ytterligare kntakter ska knytas mellan Dalarnas kmmuner ch det privata näringslivet. Ungdmarna skall även delgivas kunskap m kulturplitik. Man kmmer även att delta i SJRs prjekt IMPULS sm ska skapa nätverk mellan jazzklubbar ch musiklärare i länet ch i prjektet PERFECT HARMONY vars syfte är att engagera fler flickr inm jazzen. Beskriv krtfattat hur prjektet ska genmföras. (Max 1000 tecken, fler kan ej sparas) Genmföres med en prjektledningsgrupp, 4 persner, anställd av Landstinget Dalarna. Uppsökande verksamhet till varje jazzklubb för att ge rganisatriska råd ch impulser. Sammankmster med kulturplitiker ch andra kmmunala instanser. Kntakt ch sympsier med kmmunala musikskleledare ch dess lärare. Gymnasiesklans estetlinjer ch dess rektrer införlivas i prjektet med rådgivning ch kulturplitisk samverkan; skla - näringsliv. Vid knserter har prjektet ett infrmatinsutrymme, för att stärka ungdmsverksamheten, i huvudsak riktad till knstfrmen jazz. Prjektgruppen sammanträder regelbundet ch avger rapprter till främst Landstinget Dalarna samt till jazzklubbar ch SvenskajazzRiksförbundet. Prjektet bedriver infrmatinsverksamhet genm hemsida : ung.jazzidalarna.se Samling av elevgrupper vid sympsier med syfte att giva viss kulturplitisk infrmatin. A146 3/8

5 l](iuj IL "U"!L.D R RÅ D E T 076 Sökande rganisaunjinstilulin enligt regislerlngsbevis (Denna uppgin hamlas autmatiskt från sida 2.) :Landsting~fDalatna.. PROJEKTET frtsättning Fält markerade med' är bligatriska * Beskriv huvudsaklig målgrupp för prjektet ch tlka typer av effekter sm prjektet förväntas leda till för lika målgrupper. Beskriv på vilket sätt ni I genmförandet beaktar att människr har lika förutsättningar ch möjligheter att ta del av prjektet - med utgångspunkt I till exempel kön, ålder, utbildning, funktinsnedsättning, kulturell ch elnlsk bakgrund. (Max 1000 tecken, fler kan ej sparas) Ungdmar med lika musikbakgrund ges möjligheter att genm knserter få praktik inm sina lika musikknstellatiner. Målgrupper är ungdmar i kmmunala musiksklr, flkhögsklr ch gymnasier. Prjektet når även musikutövande ungdmar vid kmmunala fritidsgårdar. Studieförbundens musikverksamhet ses sm en målgrupp där eventuellt jazzinriktad verksamhet förekmmer. Prjektet står fadder för att ungdmar med funktinsnedsättning kan delta vid knserterna. Jämställdhet mellan flickr ch pjkars utövande ch framträdande belyses i prjektet Perfect Harmny. Etniska kulturfrågr belyses genm bland annat särskilda prjekt drivna i samverkan med Sjöviks flkhögskla. Beskriv möjligheter Ull delaktighet ch eget skapande för målgruppen. (Max 1000 tecken, fler kan ej sparas) Ungdmar skapar sina egna mål med knserter sm grund. Jazzklubbarna ger ungdmar förutsättning till framträdande under prfessinella frmer. Ungdmarna får en inblick i arrangörsskap ch ansvarstagande. Eget skapande innebär kmpnerande av egen musik. Prjektet avser att stödja knsertserier med framträdande i lika kmmuner. Delaktighet är grunden för hela prjektet ch ungdmarnas musikaliska uppfattning redvisas i deras egen musik. Eget skapande är en förutsättning inm jazzmusik med kmpnerandet av egna imprviserade sln inför en levande publik. * Redvisa planerade respektive benntllga samarbetspartners samt beskriv samarbetet Ange särskilt eventuella plansrade respektive befintliga IntemaUnella/lnterkulturella samarbetspartners samt beskriv samarbetel (Max 1000 tecken, fler kan ej sparas) Jazz i Dalarna, Jazzlinjen Musikknservatriet Falun, Dalarnas Ungdms Big Band, Dans ch Musiksklan Falun, Musiksklan Ludvika ch Mra. Ungdmsstrband Brlänge, Sjöviks Flkhögskla, Jazzlinjen i Avesta, Svenska Jazz Riksförbundet, Svenska Musikerförbundet, Landstinget Dalarna Kultur- bildningsnämnden, 5 kmmunala kulturförvaltningar i Dalarna stötar med infrmatin ch kmmunala bidrag. I den privata sektrn finns samarbete med Marianns Saln i Falun sm upplåter knsertscen samt bistår med förtäring. Grundsklr, gymnasier ch flkhögsklr tillhandahåller genm sin undervisning elever till knsertverksamheten. Svenska Jazz Riksförbundet stöder med ungdmsinfrmatin angående kurser. Prjektet stöder Dalarnas Ungdms Big Band DUBB genm att beksta mat ch dryck vid repetitinssammandragningar. Musiksklr får stöd med bidrag till mat dryck vid sammankmster ch knserter. Sjöviks Flkhögskla med internatinellt prgram kmmer att stödjas under kmmande prjekttid. A146 4/8

6 077 IJ(lUJ n.tiul IF1lRÄOET Sökande rganisalinlinstitulin enligt registeringsbevis (Denna uppgift hllmtas autmatiskt ff'l1n sida 2.) LandstiilgetC>alafrla - PROJEKTET frtsättning Fält markerade med är bligatriska Beskriv prjektets Innehåll år två ch/eller år tre m det är ett flerårigt prjekt. (Max 1000 tecken. fler kan ej sparas) Ar 2 Stärka rganisatinen för JAZZ I Dalarna sm en del i Dalarnas musikliv genm att tydliggöra ansvarsfördelningen. Skapa referensgrupper med ungdmar upp till 25 år. Föra knsertstatistik över ungdmsverksamhet. Bedriva kulturplitisk infrmatin. Samverkan skall ske med Dalarnas musiklärare i prjekt IMPULS. Att medverka i genusprjektet Perfect Harmny. Invlvera musiksklrnas körer i prjektet. Söka samarbete med rganisatiner där det finns ungdm med funktinsnedsättning. Prjektet ska under 2012 förankra kntakten med länet kmmuner m med finansiering till UNG JAZZ Dalarna. Ar 3 Prjektet har då arbetat fram en hållbar rganisatin sm ytterligare kan skapa nätverk ch UNG JAZZ Dalarna övergår till en rganisatin med egen budget. Ungdmar med jazzintresse har en övergripande reginal rganisatin. Prjektet vill utveckla nätverket med länets musiksklr ch samarbetsprjekt sm planerades under 2012 genmförs under Beskriv hur ni planerar au Integrera prjektet I den löpande verksamheten. (Max 1000 tecken. fler kan ej sparas) Jazz i Dalarnas ungdmsverksamhet är i dag av den betydelsen att den bör ingå i den nya samverkansmdellen för fördelning av de statliga kulturmedlen till län ch reginer. Dalarna räknar med att gå in i den nya mdellen A

7 IJ{lUl ll1t'lul R RÅDET 078 Sökanda rganisatlnflnstitulin enligt registeringsbevis (Denna uppgifl hämtas autmatiskt från sida 2.) {andsungetdalar~a. - PROJEKTET frtsättning Fält markerade med' är bligatriska Usla ch analysera ptentiella hinder för all ni når prjektets mål, samt villeen beradskap ni har all undanröja dessa hinder. Relatera i er analys till att människr har lika behv, förulsllltningar ch möjligheter. (Max 1000 tecken, fler kan ej sparas) Jazzverksamhet bygger idag på i huvudsak ideell verksamhet sm till sin natur är skör vad gäller lånsiktighet bia för avlönad persnal. Försök att hitta lösningar på persnalfrågan pågår. Jazzklubbarna vill öka kntakten med beslutsfattarna i kmmunerna för att ingå i ett kmmunalt helhetstänkande för för kulturen. Infrmatin ch kulturplitik är A ch O. Jazzmusiken är förhållandevis smal jämfört med andra musikgenrer. Prjektet kan genm sitt nätverksbyggande med sklr ch kmmuner skapa förutsättningar för unga att spela jazz ch därmed stärka jazzen. Beskriv hur prjaktet ska följas upp ch utvärderas samt vilka möjligheter det kmmer att finnas för andra all ta del av prjektets resultat. (Max 1000 tecken, fler kan ej sparas) Prjektgruppen besöker varje jazzklubb ch ger influenser till frtsatt utbyggnad av samverkan med musiksklr i Dalarnas Län. Prjektet står sm värd för ett frtsättningsseminarium i samverkan med Musikskleledarna i Dalarna. Prjektet startar en inventering av UNG JAZZ verksamhet i Dalarna. Svenska Jazz Riksförbundet får kntinuerliga rapprter till sin ungdmsansvarige. Landstinget Dalarna Kulturförvaltning står sm värd,genm UNG JAZZ Dalarna, för en gemensam utvärdering av de fem jazzklubbarna i Dalarnas Län. Verksamhetsprtkll, rapprter är ffentliga genm att de distribueras på prjektets egen hemsida. A146 6/8

8 079 IIUJ..VlUJlFiRÄOET Sökande rganisatin/institutin enligt registeringsbevis (Denna uppgift Mmtas autmatiskt frlm sida 2.).lan~stlriget Dal~l'n~' EKONOMISK KALKYL Fält markerade med' är bligatriska Redvisa belpp från samtliga finansiärer samt den egna insatsen. Summa In!llkter' ch "Summa kstnader" ska vara lika stra. Ange samtliga belpp I hela krnr. INTÄKTER Bidrag från Kulturrådet FlnanslAr/delpst (Denna uppgift Mmtas autmatiskt (mn "SiJker bidrag (rim KultunMet, krnr" på sidan 3.) Status Krnr * Övrigt stauigt bidrag Svenska Musikerförbundet Beviljat * Övrigt staulgt bidrag ÖVrIgt staulgt bidrag * Bidrag från landsting/regin Lt Dalarna Jazz i Dalarna Beviljat Bldreg från kmmun Falu kmmun Beviljat * EU-bldrag ÖVriga bidrag övriga bidrag Övriga Intakter Egen Insats Summa Intakter (Summering sker autmatiskt) 'KOSTNADER Lönekstnader (Inklusive sdala avgifter) Kstnadspst Krnr Mar1<nadsförlngskstnader , Administrativa kstnader Övriga kstnader resr Övriga kstnader seminarier Övriga kstnader utbildningar Summa kstnader (Summering sker autmatiskt) ' A146 7/8

9 080 IltUIL 1!"1!JI1J;! RÅDET Sökande rganlsatin/instilutin enligt registeringsbevis (Denna uppgift hämtas autmatiskt från sida 2.) _~.:.. ~. :~,'.., ÖVRIGT Fält markerade med' är bligatriska Övriga upplysningar (Max 500 tecken, fler kan ej sparas) Handläggare i ärendet är Anette Stengård, kulturstrateg ring eller e psta för eventuell kmplettering. På Kulturrådets hemsida specificeras den Infrmatin Kulturrådet behöver för att bedöma ansökan. Här viii vi att du anger frmen på samtliga bilagr sm bifgas ansökan, avsett vi begärt dem eller Inte. Detta underlättar vår möjlighet att behålla kpplingen mellan ansökan ch bilagma.. * Jag avser att kmplettera ansökan med: - dlgltav-abllagw~r Ja (!) N~j - bllaga/r sm InlAmnas/sklc:kas Ull Kulturrådet OJa (!)NeJ Bilagma sm Inlämnas/skickas Inkmmer på följande medla: D CDIDVD D Papper D Ytterligare medla Skicka/Spara tlllfälllgvavbryt A146 8/8

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG UTSTÄLLNINGSARRANGÖRER INOM BILD- OCH FORMOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för

Läs mer

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid.

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG NATIONELLA MINORITETERS KULTURVERKSAMHET För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren

Läs mer

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid.

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid. ANSÖKAN OM BIDRAG INKÖP AV LITTERATUR TILL FOLK- OCH SKOLBIBLIOTEK För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG PLANERAD UTGIVNING. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG PLANERAD UTGIVNING. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. ANSÖKAN OM BIDRAG PLANERAD UTGIVNING För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG SAMVERKAN MED KOMPONISTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG SAMVERKAN MED KOMPONISTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN. ANSÖKAN OM BIDRAG SAMVERKAN MED KOMPONISTER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011 10 Tjänsteutlåtande Eva Arvidssn Vik. avd.chef för stöd ch utveckling 08-579 215 35 2012-03-11 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/123 VON.121 Vård- ch msrgsnämnden Redvisning av stimulansbidrag för insatser inm vård

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School ~'& " ~ JÖNKÖPINGS LÄN 2014-02-14 STÄRKER (J z r;~ " ;~~~~;, l} r; nr &al sidr ~--. e_ ---1-- --1(3)- Underlag för prjektbeslut- WBS Wmen Business Schl l. Förslag till beslut Reginfrbundets arbetsutsktt

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM EFTERHANDSSTÖD TILL LITTERATUR ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. Observera. Så skickar du in blanketten

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM EFTERHANDSSTÖD TILL LITTERATUR ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. Observera. Så skickar du in blanketten ANSÖKAN OM EFTERHANDSSTÖD TILL LITTERATUR ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 8-10. Den fungerar även med Firefox version

Läs mer

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt Referens.,~, Mikael Gustafssn ~~ JÖNKÖPING$ LÄN Datum Beteckning R5514 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: P rjektägare: År ch m ånad för prjektstart: År ch månad lör prjektavslut: Status: l Tidigare

Läs mer

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28 E-CAMPUS Webb & Servicecenter Kmmunikatin Organisatin - Implementering MITTUNIVERSITETET MITTUNIVERSITETET Slutrapprt Fas 1 1 2013-10-28 Innehåll Inledning... 3 Prjektplan E-Campus del 2... 5 Prjektgrupp...

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg Scial Innvatin@Stckhlms universitet Förstudierapprt 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB Thmas Arctædius, Ulf Erikssn, David Lundbrg 1 Förrd SU Innvatin AB fick i nvember 2010 finansiering från ESF-rådet

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15 IT-hantering Sammanställning av enkät m användares uppfattning av IT-stödet Kalmar kmmun Göran Perssn Lingman Carline Liljebjörn 2011-08-15 Innehåll Bakgrund ch metd... 3 Sammanfattande resultat... 4 Bilaga

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt Referens Britt Wennerström, 036-102013 0706-384158..... ~, ~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R27613 Antal sidr 1 (3) --~3-?vt/1-- Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: ch månad

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturam a.se

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturam a.se FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR LÄSÅRET 2 0 1 1 / 2 0 1 2 Kulturam a.se VEM ÄR VEM PÅ KULTURAMA... 3 Institutin MUSIK... 3 Institutin SCENKONST... 3 Institutin BILD... 3 Administratin... 4 Service...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Kvalitetsredvisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Skla: Enskilda Gymnasiet, friskla i Stckhlm Verksamhetsfrm: Grundskla (åk 6-9) ch Gymnasium (NP ch SP) Läsår: 2008/2009 Rektr: Cecilia Sedgwick

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer