BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014"

Transkript

1 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B Årets avskrivningar på immateriella B1 anläggningstillgångar 11 Byggnader och mark 1110 Byggnader B Ackumulerade avskrivningar på B2 byggnader 1130 Mark B Markanläggningar B Ackumulerade avskrivningar på B2 markanläggningar 1180 Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark B3 12 Maskiner och inventarier 1220 Maskiner och inventarier 1221 Årets nyanskaffning av maskiner och inventarier 1222 Årets ersättning för maskiner och inventarier 1229 Årets avskrivningar på maskiner och inventarier 1230 Byggnads- och markinventarier 1231 Årets nyanskaffning av byggnadsoch markinventarier 1232 Årets ersättning för byggnads- och markinventarier 1239 Årets avskrivningar på byggnadsoch markinventarier 1240 Bilar och andra transportmedel 1241 Årets nyanskaffning av bilar och andra transportmedel 1242 Årets ersättning för bilar och andra transportmedel 1249 Årets avskrivningar på bilar och andra transportmedel 13 Övriga anläggningstillgångar 1300 Andelar B5 14 Lager

2 2/ Lager B6 15 Kundfordringar 1500 Kundfordringar B7 16 Övriga fordringar 1600 Övriga fordringar B Momsfordran B8 17 Förskott till leverantörer 1700 Förskott till leverantörer B8 19 Kassa och bank 1910 Kassa B PlusGiro B Företagskonto/checkkonto/affärsk B9 onto 1940 Övriga bankkonton B Särskilda bankkonton B9 2 EGET KAPITAL OCH SKULDER 20 Eget kapital 2010 Eget kapital, delägare 1 B Egna varuuttag B Avräkning för skatter och avgifter B10 (skattekonto) 2013 Övriga egna uttag B Uttag förmåner B Egna insättningar B Årets resultat, delägare 1 B Eget kapital, delägare 2 B10 Se delägre Eget kapital, delägare 3 B10 Se delägre Eget kapital, delägare 4 B10 Se delägre Avsättning till expansionsfond U Ersättningsfond U Insatsemissioner, U4 avbetalningsplan på skog, skogskonto, upphovsmannakonto 2080 Periodiseringsfonder U Periodiseringsfond vid 2010 års U1

3 3/ Utjämningskonto upplysningar Periodiseringsfond vid 2011 års U Periodiseringsfond vid 2012 års U Periodiseringsfond vid 2013 års U Periodiseringsfond 2013 U Periodiseringsfond 2014 U Periodiseringsfond 2015 U Periodiseringsfond vid 2008 års U Periodiseringsfond vid 2009 års U1 23 Låneskulder 2330 Checkräkningskredit B Skulder till kreditinstitut B Övriga låneskulder B13 24 Skulder till leverantörer 2440 Leverantörsskulder B15 26 Moms och särskilda punktskatter 2610 Utgående moms, 25 B Utgående moms på försäljning inom B14 Sverige, Utgående moms på egna uttag, 25 B Utgående moms för uthyrning, 25 B Beräknad utgående moms på B14 tjänsteförvärv från utlandet, Beräknad utgående moms på B14 varuförvärv från annat EU-land, Utgående moms omvänd B14 skattskyldighet varor och tjänster i Sverige, Vilande utgående moms, 25 B Utgående moms, 12 B Utgående moms på försäljning inom B14 Sverige, Utgående moms på egna uttag, 12 B Utgående moms för uthyrning, 12 B14

4 4/ Beräknad utgående moms på B14 tjänsteförvärv från utlandet, Beräknad utgående moms på B14 varuförvärv från utlandet, Utgående moms omvänd B14 skattskyldighet varor och tjänster i Sverige, Vilande utgående moms, 12 B Utgående moms, 6 B Utgående moms på försäljning inom B14 Sverige, Utgående moms på egna uttag, 6 B Utgående moms för uthyrning, 6 B Beräknad utgående moms på B14 tjänsteförvärv från utlandet, Beräknad utgående moms på B14 varuförvärv från utlandet, Utgående moms omvänd B14 skattskyldighet varor och tjänster i Sverige, Vilande utgående moms, 6 B Ingående moms B Debiterad ingående moms B Debiterad ingående moms i B14 anslutning till frivillig 2645 Beräknad ingående moms på B14 förvärv från utlandet 2646 Ingående moms på uthyrning B Vilande ingående moms B Ingående moms, blandad B14 verksamhet 2650 Redovisningskonto för moms B14 B Särskilda punktskatter B14 B14 27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 2710 Personalskatt B Lagstadgade/avtalade sociala B14 avgifter och särskild löneskatt 29 Övriga skulder 2900 Övriga skulder B16 3 RÖRELSENS INKOMSTER/INTÄKTER Huvudintäkter 3000 Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga intäkter R1

5 5/ Momsfria intäkter R Bil- och bostadsförmån m.m. R3 35 Fakturerade kostnader 3500 Fakturerade kostnader R1 37 Intäktskorrigeringar 3700 Lämnade rabatter, bonus etc. R1/R2 39 Övriga rörelseintäkter 3900 Övriga rörelseintäkter R1/R Vinst vid avyttring av immateriella R2 och materiella 3980 Erhållna bidrag R2 4 UTGIFTER/KOSTNADER FÖR VAROR, MATERIAL OCH VISSA KÖPTA TJÄNSTER Inköp av varor och material 4000 Varor R5 46 Legoarbeten, underentreprenader 4600 Legoarbeten och underentreprenader R5 47 Reduktion av inköpspriser 4700 Erhållna rabatter, bonus etc. R6 49 Förändring av lager 4900 Förändring av lager R5 5-6 ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADER 50 Lokalkostnader 5000 Lokalkostnader R6

6 6/9 51 Fastighetskostnader 5100 Fastighetskostnader R6 52 Hyra av anläggningstillgångar 5200 Hyra av anläggningstillgångar R6 54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 5400 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial R6 55 Reparation och underhåll 5500 Reparation och underhåll R6 56 Kostnader för transportmedel 5600 Kostnader för transportmedel R Personbilskostnader R Drivmedel för personbilar R Försäkring och skatt för personbilar R Reparation och underhåll av R6 personbilar 5615 Leasing av personbilar R Schablonmässig milkostnad privat R6 personbil 5619 Övriga personbilskostnader R Lastbilskostnader R6 57 Frakter och transporter 5700 Frakter och transporter R6 58 Resekostnader 5800 Resekostnader R6 59 Reklam och PR 5900 Reklam och PR R6 60 Övriga försäljningskostnader

7 7/ Övriga försäljningskostnader R6 R6 R Representation R6 R Representation, avdragsgill 6072 Representation, ej avdragsgill R6+ NE sid Kontorsmateriel och trycksaker 6100 Kontorsmateriel och trycksaker R6 62 Tele och post 6200 Tele och post R6 63 Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader 6300 Företagsförsäkringar och övriga R6 riskkostnader 6310 Företagsförsäkringar R6 65 Övriga externa tjänster 6500 Övriga externa tjänster R6 68 Inhyrd personal 6800 Inhyrd personal R6 69 Övriga kostnader 6900 Övriga kostnader R Föreningsavgifter R6 7 UTGIFTER/KOSTNADER FÖR PERSONAL, AVSKRIVNINGAR M.M. 70 Löner till anställda 7000 Löner till anställda R7 73 Kostnadsersättningar och förmåner

8 8/ Kostnadsersättningar och förmåner R7 74 Pensionskostnader 7400 Pensionskostnader R7 75 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal 7500 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal R7 76 Övriga personalkostnader 7600 Övriga personalkostnader R Personalrepresentation, avdragsgill R Personalrepresentation, ej avdragsgill R7+ NE sid Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar 7700 Nedskrivningar R9 alt. R10 78 Avskrivningar 7810 Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 7820 Avskrivningar på byggnader och markanläggningar 7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier R10 R9 R10 79 Övriga rörelsekostnader 7970 Förlust vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar R Ersättningsfonder R9/1 0

9 9/9 8 FINANSIELLA OCH ANDRA INKOMSTER/INTÄKTER OCH UTGIFTER/ KOSTNADER 83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8310 Ränteintäkter och utdelningar R Skattefria ränteintäkter R4+ NE sid Valutakursdifferenser på fordringar och placeringar R4 84 Räntekostnader och liknande resultatposter 8410 Räntekostnader för skulder R Valutakursdifferenser på skulder R8 88 Bokslutsdispositioner 89 Årets resultat 8990 Resultat R11 R Årets resultat R11

Kontoplan BAS 2013 1 (39)

Kontoplan BAS 2013 1 (39) Kontoplan BAS 2013 1 (39) = Ändring eller tillägg jämfört med 2012. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2114 och 2115 är = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta

Läs mer

Kontoplan BAS 2015 1 (38)

Kontoplan BAS 2015 1 (38) Kontoplan BAS 2015 1 (38) = Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna). = Kontot ingår i det urval av konton

Läs mer

1219 Ackumulerade. 1182 Pågående om- och. BAS-konton SRU Underkonton SRU. tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska. anläggningar 1218 Ackumulerade

1219 Ackumulerade. 1182 Pågående om- och. BAS-konton SRU Underkonton SRU. tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska. anläggningar 1218 Ackumulerade Kontotabell med SRU-koder till FastBAS 2005 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Balanserade utgifter för 234 forskning och utveckling 1012 Balanserade

Läs mer

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor 1112 Kapell 1113 Kyrka och församlingslokaler gemensam byggn 1118 Ack nedskrivningar på kyrkor och kapell 1119 Ack avskrivningar på kyrkor och kapell

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01 www.visita.se/kontoplan kontoplan@visita.se Sidan 0 av 208 Förord Visita har uppdaterat branschkontoplanen för hotell- och restaurangverksamhet till

Läs mer

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Kontonr Namn 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för utveckling 1012 Balanserade utgifter för programvaror 1018

Läs mer

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 1. Om boken 2. BAS-verksamheten 3. Förkortningar 4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 5. Kontoplan och SRU-kopplingar 6. Konteringsinstruktioner 7. Fördjupning 8. Bokföringsexempel 9. Bilagor 10. Sökordsregister

Läs mer

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 1110 Byggnader 237 1119 Ackumulerad avskrivning byggnader 237 1130 Mark 235 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar 236 1219 Ack avskr mask/andra

Läs mer

Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-04

Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-04 Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 1030 Patent 1038 Ack nedskrivn

Läs mer

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 1110 Byggnader 1111 Klubbhus 1112 Shop 1113 Maskinhall 1114 Övriga byggnader 1119 Ack avskrivning byggnader 1130 Mark, markanläggning, bana och bevattning 1131

Läs mer

LRF AB EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

LRF AB EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 LRF AB EU BAS 97 Sida: 1 1000 Immateriella anläggningstillgångar 234 1040 Produktionsrätter 234 1041 Mjölkkvot 234 1042 Bidragsrätt tackor 234 1043 Bidragsrätt di-/amkor 234 1049 Produktionsrätter, avskrivning

Läs mer

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Bal utgifter forsk/utveckl 234 1012 Bal utgifter dataprogram 234 1019 Ack avskrivn bal utgifter 234 1020 Koncessioner 234 1029 Ack avskrivn koncessioner

Läs mer

Kontosystem o bokföring

Kontosystem o bokföring Kontosystem o bokföring Balanskontot och dubbel bokföring Kontobegrepp konto, kontoklasser, debet/kredit, saldo, avslutning, avläsning, utjämning etc Utgifter och inkomster i BR Bokslut kontomässig avslutning

Läs mer

Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF

Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF PRFBAS 2003 Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF Innehåll Förord... 2 Kontoplanens användning... 3 Kontoplan Kontotabell... 7 Instruktioner till kontoklasser Kontoklass 1: Tillgångar...

Läs mer

Bygg EU BAS 99 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Bygg EU BAS 99 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Bygg EU BAS 99 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Balanserade utgifter FOU 234 1012 Balanserade utg dataprogram 234 1019 Ack avskr balanserade utgifter 234 1020 Koncessioner 234 1029 Ack avskrivningar

Läs mer

REDOVISNINGSHANDBOKEN OMARBETAD FÖR ATT PASSA ANVÄNDAREN BOKFÖRINGSBOKEN2015 STÖD VID LÖPANDE KLASSIFICERING OCH BOKFÖRING AV AFFÄRSHÄNDELSER

REDOVISNINGSHANDBOKEN OMARBETAD FÖR ATT PASSA ANVÄNDAREN BOKFÖRINGSBOKEN2015 STÖD VID LÖPANDE KLASSIFICERING OCH BOKFÖRING AV AFFÄRSHÄNDELSER EN PRAKTISK HANDBOK I REDOVISNING MED UTFÖRLIGA ANVISNINGAR, TIPS OCH RÅD. HANDBOKEN INNEHÅLLER DEN SVENSKA KONTO- PLANEN MED UTFÖRLIGA INSTRUKTIONER, EXEMPEL PÅ BOKFÖRING AV OLIKA TRANSAKTIONER M.M. SVENSK

Läs mer

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den

Läs mer

Årsredovisning och kontoplan

Årsredovisning och kontoplan Årsredovisning och kontoplan Författare Kristina Andersson, Irén Frändå och Lena Härelind Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Sveriges Frikyrkosamråd INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Exempel på årsredovisning för

Läs mer

LRF Total EU BAS 99 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-24

LRF Total EU BAS 99 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-24 LRF Total EU BAS 99 Sida: 1 1040 Produktionsrätter 234 1041 Mjölkkvot 234 1042 Bidragsrätter tackor 234 1043 Bidragsrätter di-/amkor 234 1047 Årets inköp prodrätter 234 1048 Årets försälning prodrätter

Läs mer

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Thomas Svensson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

Idrottens BASkontoplan V 3.0

Idrottens BASkontoplan V 3.0 1230 Idrottens BASkontoplan V 3.0 1259 1510 1681 1910 2449 2899 3010 3740 4010 6550 8990 Innehållsförteckning Inledning... 1 KONTOPLANEN... 2 Kontoplanens struktur... 2 Förändringar i kontotabellen mellan

Läs mer

Bilaga 5; Kontobeskrivningar

Bilaga 5; Kontobeskrivningar 1 Bilaga 5; Kontobeskrivningar 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar I kontogruppen redovisas immateriella anläggningstillgångar och rättigheter som förvärvats av föreningen. Detta kan vara

Läs mer

KONTOPLAN (Bostadsrättsföreningar)

KONTOPLAN (Bostadsrättsföreningar) KONTOPLAN (Bostadsrättsföreningar) TILLGÅNGAR Byggnader och Mark Konto Hyresrätter 1060 Värdeminskning hyresrätter 1069 Byggnader 1111 Byggnader nedskrivning 1112 Värdeminskning byggnader 1119 Mark 1131

Läs mer

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar 5 Övriga externa kostnader 50 Lokalkostnader, förhyrda lokaler 5010 Lokalhyra 5011 Arrende (parkeringsplats mm) 5020 Elektricitet 5060 Städning och renhållning 5070 Reparation och underhåll av lokaler

Läs mer

Deklaration enskild firma Thomas Svensson

Deklaration enskild firma Thomas Svensson Deklaration enskild firma Thomas Svensson Thomas Svensson har en enskild firma och är frilansande musiker och kompositör. Thomas Svensson har sammanställt sin bokföring i en balans och resultaträkning.

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer