Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015"

Transkript

1 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik

2 Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Vision Alla barn och elever på Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik känner sig trygga, upplever arbetsglädje och studiero samt bemöts med respekt.

3 Vad säger lagar och styrdokument? Diskrimineringslagen och Skollagen säger att skolan skall arbeta aktivt med att alla barn och elever får lika rättigheter och möjligheter. I nationella styrdokument och i den kommunala skolplanen betonas också att barn och elever ges möjlighet att påverka och bli delaktiga i skolans arbete mot kränkningar och trakasserier. Piratenskolan ingår också i ett projekt som kallas Rättighetsbaserad skola (RBS), som drivs av UNICEF. RBS är en arbetsmodell som tar sin utgångspunkt i FN:s barnkonvention. Syftet är att aktivt stärka respekten, skyddet och främjandet av barns rättigheter inom hela skolans verksamhet. Vad betyder begreppen? Diskriminering innebär att någon missgynnas i samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Dessa är: Kön Könsöverskridande identitet och uttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionshinder Sexuell läggning Ålder Trakasserier är kränkande behandling som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Både skolpersonal och elever kan göra sig skyldig till trakasserier. Det är trakasserier även när en elev kränks på grund av en förälders eller syskons sexuella läggning, funktionshinder m.m. Kränkande behandling är handlingar som kränker barns eller elevers värdighet. Kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Kränkningar är uttryck för makt och förtryck. En kränkning kan ske vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande.

4 Trakasserier och kränkande behandling kan vara Fysiska, t.ex. att bli utsatt för slag, sparkar och knuffar. Verbala, t.ex. att bli förlöjligad, utsatt för nedsättande tilltal, fula ord eller bli hotad. Psykosociala, t.ex. suckar, miner, utfrysning och ryktesspridning. Texter och bilder, t.ex. klotter, brev, lappar, e-post, sms, mms och fotografier. Mobbning är en form av kränkande behandling. Den som mobbas utsätts för kränkande behandling eller trakasserier vid upprepade tillfällen under en tid. Dessutom råder det en obalans i makt mellan den som mobbar och den som utsätts för mobbning. Den som uppger sig ha blivit kränkt, måste alltid tas på allvar. Både skolpersonal och elever kan göra sig skyldig till kränkande behandling. Tecken som kan bero på att ett barn blir utsatt för kränkande behandling eller trakasserier Ont i magen. Ovilja att gå till skolan eller fritidshemmet. Huvudvärk. Vill inte berätta hemma hur det är i sin verksamhet. Kommer hem med smutsiga eller trasiga kläder. Har blåmärken. Är ledsen eller nedstämd.

5 Det dagliga arbetet för att alla barn ska känna sig trygga Personalen på Piratenskolan F-6 och fritidshemmet arbetar kontinuerligt med att främja lika-behandling och förebygga trakasserier och kränkande behandling. När personal fått kännedom om att en elev upplever sig kränkt, har skolan en skyldighet att agera genom att anmäla, utreda och åtgärda den inträffade handlingen. En skriftlig utredning inleds och samtal förs med alla inblandade. Ett ärende avslutas inte förrän kränkningen upphört. Ingen elev som har anmält eller medverkat i en utredning mot någon ansvarig person, får utsättas för hämndaktioner eller straffas. Personalen arbetar även tillsammans med skolans Rättighetsråd/elevråd för trivsel, goda relationer och bra lärmiljöer för alla. Det finns cirka två representanter från varje klass i skolans Rättighetsråd. All personal inom förskola/skola har en lagstadgad skyldighet att genast anmäla till kommunens sociala myndigheter om de i sin profession får kännedom om något som kan innebära att ett barn/ungdom far illa. Ansvar i verksamheten Samtlig personal på Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik skall arbeta för att främja, förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkningar. Eleverna ska vara delaktiga i arbetet för att förhindra kränkningar och trakasserier i verksamheten. Rektor har ett särskilt ansvar i arbetet, bl.a. för det övergripande skolutvecklingsarbetet. All personal, skolkurator och skolsköterska har ett ansvar i detta arbete. Rättighetsrådet på skolan arbetar främjande med trivsel på skolan. Eleverna är delaktiga i att Planen mot diskriminering och kränkande behandling följs och utvärderas.

6 Hur arbetar vi? För att tidigt upptäcka kränkningar och trakasserier arbetar vi förebyggande och i dialog med barn och elever på vår skola och på vårt fritidshem. Raka, öppna och kontinuerliga samtal om dessa frågor främjar att barn och elever känner sig trygga och kan vända sig till en vuxen när man själva blir utsatt eller när någon kamrat drabbas. Konkret arbetar vi genom: Eleverna är delaktiga i Planen mot diskriminering och kränkande behandling. Föräldrar informeras om Planen mot diskriminering och kränkande behandling på föräldramöten. Olika typer av kartläggningar samt utvärderingar och analyser tillsammans med eleverna. Trivselenkäter och arbetsmiljöenkäter bland elever. Kartläggningar av trygga och otrygga platser i de olika verksamheterna. Regelbundna möten i skolans elevhälsoteam där rektor är ordförande. Elever och personal på skolan gör ordningsregler. Rastvakt/bussvakt, observationer och tillsyn. Aktivt värdegrunds- och jämställdhetsarbete i verksamheterna. Elevvård är en stående punkt vid personalens arbetslagsträffar. Samtal med elever vid olika tillfällen, som information, undervisning och konflikthantering. Utvecklingssamtal en gång per termin. Gemensamma aktiviteter för hela skolan. Upprättande av Planen mot diskriminering och kränkande behandling varje år. Vart ska man vända sig? Om man anser att ens barn eller att man själv som elev har blivit utsatt för någon form av diskriminering, trakassering eller kränkande behandling kan man valfritt vända sig till: Klasslärare/mentor Kurator Marie Lundin och skolsköterska Anna Bernhoff Rektor Christina Bergkvist genom skolans expedition Kontaktuppgifter finns på skolans hemsida som nås via eller kontakta skolans expedition tfn

7 FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Man är barn tills man fyllt 18 år. De olika reglerna i konventionen om barnets rättigheter kallas för artiklar. Det finns 54 olika artiklar. Fyra artiklar är särskilt viktiga. De fyra är: Förbud mot diskriminering (artikel 2) Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, mobbade eller sämre behandlade. Barnets bästa i främsta rummet (artikel 3) innebärande att när beslut skall fattas om något som berör barn, skall barnets bästa vara i fokus. Rätten till liv och utveckling (artikel 6) innebärande att barn har rätt till en bra och trygg barndom, mat, sjukvård, ett hem, möjlighet att leka och att gå i skolan. Rätten att få komma till tals (artikel 12) innebärande att vuxna skall lyssna på barn innan vuxna bestämmer något. Hela planen går att läsa på ar/skolenhet_nord_f-6/kiviks_skola/

8

9 Senast revideras

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Trygghetsplan 13/14 för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 GEMENSAM GRUNDSYN... 3 NY LAGSTIFTNING... 4 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?... 5 VAD ÄR DISKRIMINERING?...

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING Innehåll Utvärdering från läsåret 2012/2013 Uppdaterad plan inför 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...3 Mål och vision...3 Utvärdering av Planen mot

Läs mer

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 ! Sparsörskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015!1 1. Verksamhetens vision Borås stads vision för skolan lyfter fram elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Framtagen oktober 2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskola: Regnbågen Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning Bild: Grimms. På vår förskola ska alla känna sig trygga

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Solna Stad Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Vision s.3 Så säger lagen s.3 Likabehandling s.3 Definitioner och begrepp s.4 Diskrimineringsgrunderna s.4

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Org.nr Lindesbergs Kommun Dalkarlshyttan 0581-810 00 vxl masugnen@lindesberg.se 212000-2015 711 31 Lindesberg

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Alla får vara med kamratskap och relationer genom normer och värden och demokratiska processer

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBNING OCH ALL FORM AV KRÄNKNING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBNING OCH ALL FORM AV KRÄNKNING HANDLINGSPLAN MOT MOBBNING OCH ALL FORM AV KRÄNKNING För Vindelns fritidsgård och övrig kommunal ungdomsverksamhet Fastställd av utbildnings- och fritidsnämnden 2008-12-12, 87. Reviderad av Ungdomsverksamheten

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(10) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hemgårdens förskola 20150101-20160131 2(10) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4 5 Kartläggning...5

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Förskolor: Focken, Jollen, Isjakten, Ekan och Båten Skolor och fritidshem: Långtorpsskolan, Bråviksskolan och Lindöskolan Likabehandlingsplan för förskolor och

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15 Trygghetsplan 14-15 Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg Planen gäller under perioden HT14-VT15 Datum för utvärdering av planen Juni 2015 Inledning Utbildningen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING.här är ingen man eller kvinna, hetero eller homo, svensk eller invandrare. Här är vi alla människor, insnärjda i och skapade av normer. (Eva Reimers, Skola

Läs mer

Plan mot 7-9. Vår vision 2014-10-31. finns på. förskola 7-9. behöver må. eleverna

Plan mot 7-9. Vår vision 2014-10-31. finns på. förskola 7-9. behöver må. eleverna Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Granbergsskolan 7-9 Verksamhetsformer som omfattas av planen 7-9 a för planen och kuratorr Vår vision Granbergsskolan är en F-9-skola beläget i utkanten

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Reviderad 2015-01-07 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedingeskolan A - Läsåret 14/15 1 (14) Innehållsförteckning Inledning/vision sid 3 Lagar sid 3 Förklaring av begreppen kränkande behandling,

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer