Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m."

Transkript

1 (5) Analys och prognos Dnr Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för arbetsgivaravgifter, % ,7 +0,4 +3,2 +3,9 +4,2 +4,8 +5,3 +5,0 Beräknade avgiftsunderlag som avser respektive år, miljarder kronor: Arbetsgivare 1247,9 1287,7 1337,9 1394,1 1461,1 1538,5 1615,5 Egenföretagare 37,6 39,0 40,9 43,0 44,9 47,1 49,4 Summa 1285,5 1326,7 1378,8 1437,1 1506,0 1585,6 1664,9 Tillkommer för ålderspension 13,7 16,5 19,0 20,8 21,9 23,0 24,1 Allmän pensionsavgift 1 237,1 1282, , , , , ,3 Följande avgiftsuttag har tillämpats (procent av avgiftsunderlaget): Arbetsgivaravgifter Egenavgifter Sjukförsäkring 6,71 5,95 5,02 6,93 6,04 1) 5,11 Efterlevandepension 1,70 1,70 1,17 1,70 1,70 1,17 Ålderspension 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 Föräldraförsäkring 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 Arbetsskadeförsäkring 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 Arbetsmarknad 2,43 4,65 2,91 0,50 2,11 0,37 Allmän löneavgift 7,49 6,03 9,23 7,49 6,03 9,23 Summa 31,42 31,42 31,42 29,71 28,97 2) 28,97 1) Från den 1 januari 2010 till och med den 30 juni 2010 uppgick sjukförsäkringsavgiften i egenavgifterna till 6,78 procent 2) Från den 1 januari 2010 till och med den 30 juni 2010 uppgick egenavgiften totalt till 29,71 procent. Avgifter med särskilda regler Allmän pensionsavgift 7,0 Statliga ålderspensionsavgifter Transfereringar 10,21 Övriga pensionsgrundande belopp 18,50 Använda index Prisbasbelopp Förhöjt prisbasbelopp Inkomstbasbelopp Inkomstindex 139,26 139,74 142,34 147,39 152,22 157,76 163,27 Balansindex 137,31 133,56 138,79 145,87 150,85 156,45

2 Allmänt om uppgifterna 2 I prognosen antas att lönesummeökningen för 2008 är 5,7 procent istället för 5,8 procent som är enligt Konjunkturinstitutets förutsättningar. År 2009 antas avgiftsunderlaget för arbetsgivaravgifter öka med 0,4 procent. I Konjunkturinstitutets förutsättningar anges 0,2 procent. Om de olika avgiftsunderlag som redovisas på första sidan kan nämnas: Med "arbetsgivare" menas främst underlag för avgift 56 enligt Skatteverkets redovisning. Även några mindre underlag som bara gäller för vissa avgifter har tagits med, avseende 58, 66 och delar av 70. De avgiftsunderlag som redovisas i tabellen är underlag för de avgifter som avser respektive år. Arbetsgivaravgifter flyter normalt in med en månads fördröjning. Avgifter som avser december ett visst år redovisas således i januari året efter. Redovisningen avser debiterade avgifter. Det görs således inget avdrag för obetalda avgifter. Däremot antas att det görs uppbördsförluster vid överföring av avgifter till AP-fonden. För ålderspension tillkommer underlag för avgift 60. Ålderspensionsavgift betalas även för arbetstagare över 65 år för dem som är födda 1938 eller senare. Avgiftsunderlaget för egenföretagare skiljer sig något åt för de olika avgifterna. I tabellen på första sidan anges en ungefärlig nivå på avgiftsunderlaget. Ålderspensionsavgiften från egna företagare tillförs AP-fonden m.m. varje månad enligt en särskild rutin. Övriga avgifter från egna företagare fördelas i februari två år i efterskott. Då görs också en reglering för ålderspensionsavgiften. Underlaget för den allmänna pensionsavgiften inkluderar sjukpenning, föräldrapenning och arbetslöshetsersättning med mera. Å andra sidan betalas inga avgifter över avgiftstaket som är 8,07 inkomstbasbelopp. Företag i bland annat Norrlands inland inom vissa branscher får göra avdrag på 10 procent av löneunderlaget. Nedsättningen är maximerad till kronor per år. Detta avdrag berör i första hand den allmänna löneavgiften och arbetsmarknadsavgiften. En nedsättning av socialavgifter för ungdomar år infördes den 1 juli Nedsättningen innebar att den allmänna löneavgiften och alla socialavgifter utom ålderspensionsavgiften halverades. Från och med 2009 omfattar avdraget ungdomar under 26 år. Den nedre åldersgränsen har samtidigt tagits bort. Avdraget har höjts från hälften till tre fjärdedelar av avgiften. I tabellbilagan redovisas avdrag och nedsättningar summerade på en särskild rad för de olika arbetsgivaravgifterna. Egenavgifterna redovisas däremot netto, efter dessa avdrag. En nedsättning av egenavgifter för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag i åldern år infördes den 1 juli Nedsättningen kommer att tillämpas på inkomster från och med 1 januari Nedsättningen bedöms kunna uppgå till 5 procentenheter, dock högst kr

3 per år. En förutsättning för nedsättningen är att överskottet i näringsverksamheten överstiger kronor. Denna nedsättning av egenavgifterna har beaktats i prognosen. 3 Sjukförsäkringsavgiften i egenavgifterna sänktes med 0,74 procentenheter från och med den 1 juli 2010 till följd av förlängd karenstid för enskilda näringsidkare. Lagen tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 30 juni Egenavgifterna uppgår därmed under andra halvåret 2010 till maximalt 28,97 procent. Underlaget för statliga ålderspensionsavgifter utgörs dels av utbetalda pensionsgrundande transfereringar, dels av övriga så kallade pensionsgrundande belopp. Exempel på transfereringar är sjukpenning, föräldrapenning och arbetslöshetsersättning. Pensionsgrundande belopp är till exempel pensionsrätt för barnår och pensionsrätt för studier. För pensionsgrundande belopp är avgiften 18,5 procent av underlaget och för transfereringar normalt 10,21 procent. Statliga ålderspensionsavgifter för sjuk- och aktivitetsersättning ingår i sin helhet bland de pensionsgrundande beloppen i tabellbilagan till denna PM eftersom avgiften för dessa ersättningar är 18,5 procent. Vid beräkningen har en lägre avgift än 10,21 procent tillämpats för transfereringar eftersom dessa inte alltid ger pensionsrätt. Om en persons sammanlagda inkomster överstiger avgiftstaket är det i första hand transfereringarna som räknas bort när pensionsrätten fastställs. Statliga ålderspensionsavgifter betalas från flera anslag i statsbudgeten. En del av dessa ligger utanför Försäkringskassans ansvarsområde. Framskrivningen av statliga ålderspensionsavgifter för dessa har gjorts schablonmässigt. Avgifternas ändamål Nedan redogörs för vilka förmåner de olika avgifterna ska finansiera enligt lag. Sjukförsäkringsavgiften Sjukförsäkringsavgiften finansierar sjukpenning, rehabiliteringsersättningar, närståendepenning och havandeskapspenning samt inkomstgrundad sjuk- och aktivitetsersättning. Avgiften finansierar också förvaltningsutgifter för dessa förmåner samt statliga ålderspensionsavgifter för dagersättningarna och en del av de ålderspensionsavgifter som är att hänföra till sjuk- och aktivitetsersättning. Det finns ingen regel om att sjukförsäkringsavgiften ska finansiera dessa förmåner i sin helhet. Om avgifterna inte räcker får statsbidrag lämnas för viss del av kostnaderna. Efterlevandepensionsavgiften Från efterlevandepensionsavgiften finansieras barnpension samt inkomstgrundad änkepension och omställningspension med mera. Dessutom ska förvaltningskostnader för dessa förmåner finansieras från avgiften. Garantipension till änkepension och omställningspension samt efterlevandestöd till barn är inte avgiftsfinansierade.

4 Ålderspensionsavgiften Ålderspensionsavgiften förs till största delen till AP-fonden. Den andel av avgiften som anses motsvara löner över avgiftstaket förs i stället till statsbudgeten. År 2009 var denna andel 11,0 procent och år 2010 är den 10,4 procent. År 2011 antas den vara 10,6 procent. Dessutom förs en viss andel av ålderspensionsavgiften till Riksgäldskontoret för att sedan föras vidare till premiepensionssystemet. År 2009 var denna andel 19,5 procent och år 2010 är den 19,8 procent. År 2011 antas den vara 19,9 procent. Från AP-fonden finansieras inkomstpension och tilläggspension. Garantipension till ålderspension finansieras däremot från statsbudgeten. Försäkringskassan, Skatteverket och några andra myndigheter får ersättning från AP-fonden för arbetet med de förmåner fonden finansierar. Föräldraförsäkringsavgiften Föräldraförsäkringsavgiften finansierar föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning samt statliga ålderspensionsavgifter och förvaltningsutgifter för dessa förmåner. Arbetsskadeavgiften Arbetsskadeavgiften finansierar ersättningar enligt lagen om arbetsskadeförsäkring och motsvarande äldre lagar samt förvaltningsutgifter för dessa förmåner. Dessutom finansieras statliga ålderspensionsavgifter för arbetsskadelivräntor med mera över avgiften. Arbetsmarknadsavgiften Arbetsmarknadsavgiften finansierar arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd under vissa förutsättningar, kostnader enligt lönegarantilagen och kostnader för tillsyn av arbetslöshetskassornas utbetalning. Avgiften finansierar även statliga ålderspensionsavgifter för motsvarande förmåner. Den allmänna löneavgiften Den allmänna löneavgiften förs till statsbudgeten och har i lagen inget angivet ändamål. Allmän pensionsavgift Den allmänna pensionsavgiften förs till AP-fonden och finansierar därmed samma förmåner som den del av ålderspensionsavgiften som förs dit. Statliga ålderspensionsavgifter De statliga ålderspensionsavgifterna förs till största delen till AP-fonden. En viss andel förs till premiepensionssystemet. År 2009 var denna andel 14,0 procent och år 2010 är den 14,1 procent. År 2011 antas den vara 14,0 procent. 4

5 5 Allmänna pensionsfonden Till AP-fonden förs den allmänna pensionsavgiften samt större delen av ålderspensionsavgiften och de statliga ålderspensionsavgifterna. Från AP-fonden utbetalas tilläggspension och inkomstpension. Beräknad utveckling av antalet pensionstagare och medelbelopp för dessa förmåner redovisas i en tabellbilaga till Försäkringskassans anslagsuppföljning. Från AP-fonden och premiepensionssystemet överförs varje år vissa belopp till EG:s tjänstepensionssystem för tjänstemän inom EU. År 2009 blev överföringarna ungefär 20 miljoner kronor, varav knappt en miljon kronor avser premiepension. De avgifter som preliminärt förs till premiepensionssystemet regleras två år senare. En reglering görs också så att den del av ålderspensionsavgiften som förs till staten motsvarar andelen över inkomsttaket. I punkt 10 i tabellbilagan till denna PM redovisas regleringarna mellan statsbudgeten, AP-fonden och premiepensionssystemet. Uppgifterna inkluderar regleringar för statliga ålderspensionsavgifter mellan premiepensionssystemet och AP-fonden. Sammanställningen om AP-fonden i tabellbilagan till denna PM avser första till och med sjätte AP-fonden. Dessutom ingår den avvecklingsfond som förvaltas av fjärde AP-fonden. Den sjunde AP-fonden tillhör premiepensionssystemet och ingår därför inte i sammanställningen. De pensionsutbetalningar som redovisas omfattar inkomstpension och tilläggspension. Överföringarna till EG redovisas på en särskild rad. Ersättningar till staten avser AP-fondernas kostnadsersättningar till Försäkringskassan, Skatteverket m.fl. Med övriga administrationsutgifter avses personalkostnader och andra administrationskostnader som AP-fonderna redovisar på resultaträkningarnas kostnadssida. Provisionskostnader redovisar AP-fonderna som negativa intäkter. I tabellbilagan redovisas de på inkomstsidan.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-10-29 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-05-06 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2008-02-25 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 7859/2008 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för arbetsgivaravgifter,

Läs mer

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Innehåll Inledning... 2 :6.27 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning... 7 :.6 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning... 8 :.7

Läs mer

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Innehåll Inledning... 2 1:6.27 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning... 7 1:1.16 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter; SFS 1998:679 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Innehåll Inledning... 2 :6.27 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning... 7 :.6 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning... 8 :.7

Läs mer

Så här tjänar du in till din pension

Så här tjänar du in till din pension Så här tjänar du in till din pension för dig som är född 1938 eller senare Varje år som du arbetar tjänar du in pengar till din framtida pension. Men pensionssystemet tar också hänsyn till att livet består

Läs mer

Datum Dok.bet. PID Version 0.1 Dnr/Ref. PM59100 PM

Datum Dok.bet. PID Version 0.1 Dnr/Ref. PM59100 PM PM59100 PM59009 2.1 1.0 2 (12) Sammanfattning De allmänna pensionsfonderna (utom den Sjunde AP-fonden) är tillsammans en buffertfond i ett så kallat fördelningssystem. Tidigare ingick de i ATP-systemet,

Läs mer

Bilaga. Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering

Bilaga. Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering Bilaga Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering Bilaga Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område

Läs mer

Bilaga Dnr/ref. VER I denna bilaga redovisas en jämförelse med de prognoser som lämnades till regeringen den 18 januari 2012.

Bilaga Dnr/ref. VER I denna bilaga redovisas en jämförelse med de prognoser som lämnades till regeringen den 18 januari 2012. Bilaga 4 2012-02-22 Dnr/ref. VER 2012-1 Jämförelsetabeller I denna bilaga redovisas en jämförelse med de prognoser som lämnades till regeringen den 18 januari 2012. Det underlag från Konjunkturinstitutet

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

Ålderspensions- systemet vid sidan av statsbudgeten

Ålderspensions- systemet vid sidan av statsbudgeten Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten PROP. 1998/99:1 ÅLDERSPENSIONSSYSTEMET VID SIDAN AV STATSBUDGETEN Förslag till statsbudget för 1999 Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten

Läs mer

I denna bilaga redovisas en jämförelse med de prognoser som lämnades till regeringen den 18 januari 2010.

I denna bilaga redovisas en jämförelse med de prognoser som lämnades till regeringen den 18 januari 2010. Bilaga 4 2010-02-24 Dnr/ref. VER 2010-29 I denna bilaga redovisas en jämförelse med de prognoser som lämnades till regeringen den 18 januari 2010. Det underlag från Konjunkturinstitutet som användes till

Läs mer

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter?

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? 421 26 Egenavgifter Sammanfattning Egenavgifter är en del av de socialavgifter som ska betalas enligt socialavgiftslagen (SAL). Socialavgifter enligt SAL utgörs av arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. eller

Läs mer

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Innehåll Inledning... 2 1:6.27 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning... 7 1:1.16 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning...

Läs mer

Se till att du får pension Information till företagare

Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401 Egenavgifter 401 26 Egenavgifter Sammanfattning Egenavgifter är en del av de socialavgifter som ska betalas enligt socialavgiftslagen (SAL). Socialavgifter enligt SAL utgörs av arbetsgivaravgifter enligt

Läs mer

Utgifter inom socialförsäkringen m.m.

Utgifter inom socialförsäkringen m.m. Utgifter inom socialförsäkringen m.m. Antagandebild 2004 2005 2006 2007 2008 Lönesummeökning (inkl. reformer) 2,7 4,2 5,1 5,3 4,8 Timlöneökning 2,0 3,5 4,4 5,0 4,9 Sysselsatta, timmar 1) (procentuell förändring)

Läs mer

Skatteavdrag/månad. Inkomstbrutto/ Typfall Ålder Inkomstbrutto/år. Skatt i % månad. 1. Ta ut pension och sluta arbeta

Skatteavdrag/månad. Inkomstbrutto/ Typfall Ålder Inkomstbrutto/år. Skatt i % månad. 1. Ta ut pension och sluta arbeta Att fortsätta att arbeta istället för att ta ut pension innebär att den enskilde betalar totalt lägre skatt än om pension skulle betalas ut. Anledningen är att förvärvsarbete generellt ger lägre skatt

Läs mer

Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering

Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering Bilaga Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering 1 . 2 Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt

Läs mer

AVVIKELSEANALYS. Enheten för analys 2005-05-02 64647-2005

AVVIKELSEANALYS. Enheten för analys 2005-05-02 64647-2005 Jämförelse mellan prognoser för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2005 och 2006 lämnade i budgetunderlaget den 17 februari 2005 och i kvartalsuppföljningen den 2 maj 2005. 1 Innehåll

Läs mer

Utgifter inom socialförsäkringen m.m.

Utgifter inom socialförsäkringen m.m. Utgifter inom socialförsäkringen m.m. Antagandebild 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Lönesummeökning (inkl. reformer) 2,7 3,8 5,1 4,9 4,9 4,7 Timlöneökning 2,0 3,2 4,2 4,4 4,5 4,6 Sysselsatta, timmar 1) (procentuell

Läs mer

Ålderspensions- systemet vid sidan av statsbudgeten

Ålderspensions- systemet vid sidan av statsbudgeten Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten Förslag till statsbudget för 2003 Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten Innehållsförteckning 1 Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten...7

Läs mer

Indirekta personalkostnader år 2017

Indirekta personalkostnader år 2017 RÖTT CIRKULÄR nr 1-2017 Arbetsgivarfrågor - administration Indirekta personalkostnader år 2017 (2 bilagor) Sveriges Byggindustrier gör inte längre någon genomsnittsberäkning av de indirekta personalkostnaderna

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension får prognos Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin arbetsgivare.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Socialavgiftslag; utfärdad den 23 november 2000. SFS 2000:980 Utkom från trycket den 5 december 2000 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Innehåll och definitioner

Läs mer

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige 2008-xx-xx Lunds kommun Innehållsförteckning ALLMÄNT...3 BESLUTSORDNING...3 FÖRTROENDEVALDA PÅ HEL- OCH DELTID...3 ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA...3

Läs mer

Pension och skatt Skatteavdrag för pension och lön vid olika åldrar

Pension och skatt Skatteavdrag för pension och lön vid olika åldrar Pension och skatt 2019 Skatteavdrag för pension och lön vid olika åldrar Innehåll Sammanfattning... i Typexempel 1: Ta ut pension och samtidigt sluta arbeta... ii Typexempel 2: Fortsätta arbeta istället

Läs mer

Jämförelse mellan prognoser lämnade i kvartalsuppföljningen den 2 maj respektive den 1 augusti 2005 för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde

Jämförelse mellan prognoser lämnade i kvartalsuppföljningen den 2 maj respektive den 1 augusti 2005 för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde Jämförelse mellan prognoser lämnade i kvartalsuppföljningen den 2 maj respektive den 1 augusti 2005 för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde Innehåll Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social

Läs mer

Hela livet räknas. När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas. När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension; SFS 2001:492 Utkom från trycket den 19 juni 2001 utfärdad den 7 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension 60+ (65 år) får prognos Inkomst över taket Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare

Läs mer

Beredning av förslag till procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2019

Beredning av förslag till procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2019 Wimi FK90010_009_G 1 (1) Sändlista: Regelrådet Näringslivets regelnämnd Svenskt Näringsliv ISF Skatteverket Småföretagarnas Riksförbund Beredning av förslag till procentsatser för beräkning av egenavgift

Läs mer

Regeringens proposition 2000/01:8

Regeringens proposition 2000/01:8 Regeringens proposition 2000/01:8 Ny socialavgiftslag Prop. 2000/01:8 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 september 2000 Lena Hjelm-Wallén Bosse Ringholm (Finansdepartementet)

Läs mer

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension 1 (6) PM 215-3-27 Analysavdelningen Hans Karlsson Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension I denna promemoria visas några diagram med totala belopp för inkomstgrundad

Läs mer

Datum: 2009-02-19 Dnr: 53-638/2008 ESV-nr: 2009:8 Copyright: ESV Rapportansvarig: Kristina Lundqvist

Datum: 2009-02-19 Dnr: 53-638/2008 ESV-nr: 2009:8 Copyright: ESV Rapportansvarig: Kristina Lundqvist Rapport Inkomstliggaren 2009 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:50

Regeringens proposition 2014/15:50 Regeringens proposition 2014/15:50 Förändrad nedsättning av socialavgifterna för unga Prop. 2014/15:50 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 januari 2015 Stefan Löfven

Läs mer

Din pension och andra ersättningar har räknats om vid årsskiftet. De nya beloppen framgår nedan. Avdrag för preliminär skatt

Din pension och andra ersättningar har räknats om vid årsskiftet. De nya beloppen framgår nedan. Avdrag för preliminär skatt Tagit ut enbart PP Pensionsmyndigheten -01-05 451224-1234 Dina belopp för Din pension och andra ersättningar har räknats om vid årsskiftet. De nya beloppen framgår nedan. Belopp per månad från och med

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin arbetsgivare. Det

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2014. 1. Avgifter enligt lag och avtalsförsäkringar 2014

Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2014. 1. Avgifter enligt lag och avtalsförsäkringar 2014 Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2014 Nyheter för 2014 1. Avgifter enligt lag och avtalsförsäkringar 2014 Nedan redovisas aktuella belopp för 2014 för arbetsgivaravgifter och avgifter till pension och

Läs mer

Kapitel i SFB. 7 kap. Föräldrapenningsförmåner se Föräldrapenning nedan. Tillfällig föräldrapenning. nedan. allmänt förlängt flerbarnstillägg

Kapitel i SFB. 7 kap. Föräldrapenningsförmåner se Föräldrapenning nedan. Tillfällig föräldrapenning. nedan. allmänt förlängt flerbarnstillägg 1 FÖRSÄKRING OCH GÄLLANDE SKYDD Allmänna bestämmelser Bosättningsbaserade förmåner Arbetsbaserade förmåner Övriga förmåner FAMILJEFÖRMÅNER Graviditetspenning vid nedsatt arbetsförmåga vid förbud mot arbete

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension Yngre än 28 år utan prognos Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension

Läs mer

Din pension och andra ersättningar har räknats om vid årsskiftet. De nya beloppen framgår nedan. Premiepension Avdrag för preliminär skatt

Din pension och andra ersättningar har räknats om vid årsskiftet. De nya beloppen framgår nedan. Premiepension Avdrag för preliminär skatt Partiellt uttag av IP (PP-sparare) Pensionsmyndigheten -01-05 451224-1234 Dina belopp för Din pension och andra ersättningar har räknats om vid årsskiftet. De nya beloppen framgår nedan. Belopp per månad

Läs mer

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension 1 (6) PM 213-12-9 Pensionsutvecklingsavdelningen Hans Karlsson Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension I denna promemoria visas några diagram med totala belopp

Läs mer

Uppdaterat juli Kapitel i SFB. 7 kap. Föräldrapenningsförmåner se Föräldrapenning nedan. Tillfällig föräldrapenning. nedan

Uppdaterat juli Kapitel i SFB. 7 kap. Föräldrapenningsförmåner se Föräldrapenning nedan. Tillfällig föräldrapenning. nedan Uppdaterat juli 2018 1 FÖRSÄKRING OCH GÄLLANDE SKYDD Allmänna bestämmelser Bosättningsbaserade förmåner Arbetsbaserade förmåner Övriga förmåner FAMILJEFÖRMÅNER Graviditetspenning vid nedsatt arbetsförmåga

Läs mer

Tabell 1: Offentligfinansiella effekter av reducerad allmän löneavgift, mdkr

Tabell 1: Offentligfinansiella effekter av reducerad allmän löneavgift, mdkr 2017-09-08 Dnr 2017:1309 Rapport från utredningstjänsten AVDRAG FÖR DEN ALLMÄNNA LÖNEAVGIFTEN Vad blir den offentligfinansiella effekten 2018-2021 av att varje företag får göra ett avdrag för den allmänna

Läs mer

Socialförsäkringssektorn vid sidan av statsbudgeten

Socialförsäkringssektorn vid sidan av statsbudgeten Socialförsäkringssektorn vid sidan av statsbudgeten PROP. 1996/97:1 Socialförsäkringssektorn vid sidan av statsbudgeten 2 PROP. 1996/97:1 Socialförsäkringssektorn vid sidan av statsbudgeten Socialförsäkringssektorn

Läs mer

Löneguide nr 9 för dig som är eller ska bli löneadministratör. Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter. Senast uppdaterad:

Löneguide nr 9 för dig som är eller ska bli löneadministratör. Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter. Senast uppdaterad: Löneguide nr 9 för dig som är eller ska bli löneadministratör Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter Senast uppdaterad: 2019-02-01 Den här guiden hjälper dig att beräkna rätt arbetsgivaravgift samt göra

Läs mer

Socialförsäkringen. i siffror

Socialförsäkringen. i siffror 8927654183469876543228476529893876451749126543 98437652947978489276541834698765432284765298 817126543789984376529479784892765418346938764 491265437876529479789843765294797848927654183 9876543228476529893876451629925437899843765294

Läs mer

Uppdaterat juli Kapitel i SFB. 7 kap. Föräldrapenningsförmåner se Föräldrapenning nedan. Tillfällig föräldrapenning. nedan

Uppdaterat juli Kapitel i SFB. 7 kap. Föräldrapenningsförmåner se Föräldrapenning nedan. Tillfällig föräldrapenning. nedan Uppdaterat juli 2018 1 FÖRSÄKRING OCH GÄLLANDE SKYDD Allmänna bestämmelser Bosättningsbaserade förmåner Arbetsbaserade förmåner Övriga förmåner FAMILJEFÖRMÅNER Graviditetspenning vid nedsatt arbetsförmåga

Läs mer

Utgifter inom socialförsäkringen m.m. 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Utgifter inom socialförsäkringen m.m. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Antagandebild Lönesummeökning (inkl. reformer) 3,0 5,5 4,7 4,5 4,8 4,4 Timlöneökning 0,3 3,7 4,0 3,3 3,5 3,6 Sysselsatta, timmar 1) (procentuell förändring) 2,7 1,7 0,6 1,2 1,3 0,7 Sysselsatta, personer

Läs mer

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Din pension och framtida ekonomi pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Innehåll Välkommen till KPA Pension 3 Tjänstepension och allmän pension 3 Din allmänna

Läs mer

Författningar om socialavgifter m.m. 2012

Författningar om socialavgifter m.m. 2012 Författningar om socialavgifter m.m. 2012 ISBN 978-91-86525-68-2 SKV 406 utgåva 14 Elanders Sverige 2012 3 Förord Denna författningssamling om socialavgifter m.m. har sammanställts av Skatteverket och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2011:1434 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 18 kap.

Läs mer

Ramar för utgiftsområdena 8 och m.m.

Ramar för utgiftsområdena 8 och m.m. Socialförsäkringsutskottets yttrande 2008/09:SfU1y Ramar för utgiftsområdena 8 och 10 12 m.m. Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda socialförsäkringsutskottet tillfälle att avge

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension 60 + Försäkringskassan och smyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin

Läs mer

Datum: 2008-02-22 Dnr: 52-1390/2007 ESV-nr: 2008:5 Copyright: ESV Rapportansvarig: Sofia Nilsson

Datum: 2008-02-22 Dnr: 52-1390/2007 ESV-nr: 2008:5 Copyright: ESV Rapportansvarig: Sofia Nilsson Rapport Inkomstliggaren 2008 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF

Läs mer

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

Stickprovsundersökning vecka 9 2014

Stickprovsundersökning vecka 9 2014 2014-10-14 Stickprovsundersökning vecka 9 2014 A-kassorna har ett elektroniskt informationsutbyte med Försäkringskassan, CSN och Pensionsmyndigheten för att motverka att dubbla ersättningar betalas ut

Läs mer

Hela livet räknas. När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas. När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

PM Dok.bet. PID

PM Dok.bet. PID 1 (13) PM Analysavdelningen Hans Karlsson Inger Johannisson 010-454 23 54 Sveriges pensioner 2005 2014 Inkomstgrundad allmän ålderspension, tjänstepension och avdragsgill privat pension Sammanfattning

Läs mer

Hela livet räknas. När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas. När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

Lag (1998:702) om garantipension

Lag (1998:702) om garantipension 1 of 7 21/09/2010 14:00 SFS 1998:702 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1998-06-11 Upphävandedatum: 2011-01-01 Uppdaterad: t.o.m.

Läs mer

Nedsättning av socialavgifter för personer mellan 19 och 24 år

Nedsättning av socialavgifter för personer mellan 19 och 24 år Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Nedsättning av socialavgifter för personer mellan 19 och 24 år December 2006 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Lagtext...4 1.1 Förslag till lag

Läs mer

Försäkringskassans personregister

Försäkringskassans personregister Försäkringskassans personregister Din rätt till information Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som

Läs mer

Bilaga till pensionspolicy

Bilaga till pensionspolicy Bilaga till pensionspolicy 2012 Innehållsförteckning 1 BESKRIVNING AV DET SVENSKA PENSIONSSYSTEMET... 3 1.2 ALLMÄN PENSION... 3 1.3 TJÄNSTEPENSION... 3 1.4 PRIVAT PENSIONSSPARANDE... 3 2 BESKRIVNING AV

Läs mer

2013-09-19 2013-09-19. Eventuell privat pension. Tjänstepension. Allmän pension

2013-09-19 2013-09-19. Eventuell privat pension. Tjänstepension. Allmän pension 1 2 Eventuell privat pension Tjänstepension Allmän pension 3 1 Den allmänna pensionen Tilläggspension Inkomstpension Premiepension Garantipension 4 Vad ger rätt till allmän pension Maximal månadslön 2013:

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:45

Regeringens proposition 2008/09:45 Regeringens proposition 2008/09:45 Sänkta socialavgifter Prop. 2008/09:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 oktober 2008 Maud Olofsson Mats Odell (Finansdepartementet)

Läs mer

Skatt före och från och med 66-årsåret. 1 Kort sammanfattning med typexempel

Skatt före och från och med 66-årsåret. 1 Kort sammanfattning med typexempel 1 (15) PM 2016-12-19 Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Ann-Sofie Kraft Nilsson Skatt före och från och med 66-årsåret Det är bra att ha rätt kunskap om de ekonomiska konsekvenserna när man

Läs mer

I. FÖRKLARINGAR SOM AVSES I ARTIKEL 1 L I FÖRORDNING (EG) NR 883/2004 OCH DEN TIDPUNKT FRÅN OCH MED VILKEN FÖRORDNINGEN KOMMER ATT TILLÄMPAS

I. FÖRKLARINGAR SOM AVSES I ARTIKEL 1 L I FÖRORDNING (EG) NR 883/2004 OCH DEN TIDPUNKT FRÅN OCH MED VILKEN FÖRORDNINGEN KOMMER ATT TILLÄMPAS Förklaring från Konungariket Sverige i enlighet med artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen I. FÖRKLARINGAR

Läs mer

Bilaga till pensionspolicy

Bilaga till pensionspolicy Bilaga till pensionspolicy 2007 Eksjö kommun I samarbete med Innehållsförteckning BESKRIVNING AV DET SVENSKA PENSIONSSYSTEMET... 3 ALLMÄN PENSION... 3 TJÄNSTEPENSION... 3 PRIVAT PENSIONSSPARANDE... 3 BESKRIVNING

Läs mer

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01 25-07-27 Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom tjänst. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom kollektivavtals-, socialförsäkrings- och skattesystemetet förändras. ITP1

Läs mer

Stickprovsundersökning vecka 48, 2018

Stickprovsundersökning vecka 48, 2018 Stickprovsundersökning vecka 48, 2018 Sida: 2 [7] Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Så genomförs undersökningen... 3 3. Informationsutbyte i realtid... 3 4. Resultat... 4 4.1 Informationsutbytet mellan

Läs mer

v.27 10 t 10 s 11 m 12 t 13 f 13 o 14 l 14 t 15 s 16 m 15 f 16 l 17 t 17 s 18 m 19 t 20 f 20 o 21 l 21 t 22 s 23 m 22 f 23 l 24 t 24 s 26 t 27 f 27 o

v.27 10 t 10 s 11 m 12 t 13 f 13 o 14 l 14 t 15 s 16 m 15 f 16 l 17 t 17 s 18 m 19 t 20 f 20 o 21 l 21 t 22 s 23 m 22 f 23 l 24 t 24 s 26 t 27 f 27 o Årsredovisning 2007 ber r augusti juli 1o 1s april mars 1t ri februa januari 1s 1t t v.1 1 3l 17 l 18 s 20 t 20 l 21 o 21 o 21 s 22 m 23 f 23 t 24 l 24 o 25 s 25 t 26 m 26 f 27 t 27 l 28 s 29 m 30 t 31

Läs mer

PM Dok.bet. PID

PM Dok.bet. PID 1 (14) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Ann-Sofie Kraft Nilsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta

Läs mer

Sysselsättning och pensionssystemet

Sysselsättning och pensionssystemet 1 (5) PM -06-13 Pensionsutvecklingsavdelningen Tommy Lowen 010-454 20 50 Sysselsättning och pensionssystemet Hur påverkas inkomstpensionssystemet av att sysselsättningsgraden ökar? Sysselsättningsgraden

Läs mer

Socialförsäkringen. i siffror

Socialförsäkringen. i siffror 8927654183469876543228476529893876451749126543 98437652947978489276541834698765432284765298 817126543789984376529479784892765418346938764 491265437876529479789843765294797848927654183 9876543228476529893876451629925437899843765294

Läs mer

Indexering av pensionerna

Indexering av pensionerna Indexering av pensionerna Vid varje årsskifte räknas alla pensionärers ålderspensioner om. Omräkningen innebär att pensionen justeras beroende på hur inkomster och priser förändras i samhället. Omräkningen

Läs mer

Indexering av pensionerna

Indexering av pensionerna Indexering av pensionerna Vid varje årsskifte räknas alla pensionärers ålderspensioner om. Omräkningen innebär att pensionen justeras beroende på hur inkomster och priser förändras i samhället. Omräkningen

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19 1 (13) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Lönesummeökning (inkl. reformer) 5,6 4,2 3,3 4,1 4,3 4,1 Timlöneökning 3,0 4,3 3,2 3,0 3,1 3,2

Lönesummeökning (inkl. reformer) 5,6 4,2 3,3 4,1 4,3 4,1 Timlöneökning 3,0 4,3 3,2 3,0 3,1 3,2 Antagandebild Lönesummeökning (inkl. reformer) 5,6 4,2 3,3 4,1 4,3 4,1 Timlöneökning 3,0 4,3 3,2 3,0 3,1 3,2 Sysselsatta, timmar 1) (procentuell förändring) 2,6-0,1 0,2 1,1 1,1 0,9 Sysselsatta, personer

Läs mer

Avgifter och skatter 2014

Avgifter och skatter 2014 2013-11-25 Avgifter och skatter 2014 I detta Arbetsgivarverket informerar redovisas de genomsnittliga avgifter och skatter som statliga myndigheter ska betala år 2014 samt de avgifter och skatter som betalades

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Lönesummeökning (inkl. reformer) 3,9 2,9 3,6 4,4 4,4 4,4 Timlöneökning 3,8 2,7 3,2 2,9 3,0 3,2

Lönesummeökning (inkl. reformer) 3,9 2,9 3,6 4,4 4,4 4,4 Timlöneökning 3,8 2,7 3,2 2,9 3,0 3,2 Antagandebild Lönesummeökning (inkl. reformer) 3,9 2,9 3,6 4,4 4,4 4,4 Timlöneökning 3,8 2,7 3,2 2,9 3,0 3,2 Sysselsatta, timmar 1) (procentuell förändring) 0,0 0,2 0,4 1,5 1,4 1,2 Sysselsatta, personer

Läs mer

Försäkringskassans. personregister

Försäkringskassans. personregister Försäkringskassans personregister Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Socialförsäkringen. i siffror

Socialförsäkringen. i siffror 48927654183469876543228476529893876451749126543 998437652947978489276541834698765432284765298 3817126543789984376529479784892765418346938764 7491265437876529479789843765294797848927654183 69876543228476529893876451629925437899843765294

Läs mer

2007:4. Ålderspension. Pensionsunderlag och pensionsbehållning ISSN 1652-9863

2007:4. Ålderspension. Pensionsunderlag och pensionsbehållning ISSN 1652-9863 2007:4 Ålderspension Pensionsunderlag och pensionsbehållning ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Ålderspension Pensionsunderlag och pensionsbehållning Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2010:1277 Utkom från trycket den 30 november 2010 utfärdad den 18 november 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA 1 (11) Antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2009, 189 Dnr: 1033/09-903 Nr: BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA Sammanfattning Beslutsordning Kommunfullmäktige är pensionsmyndighet för förtroendevalda.

Läs mer

ANALYSERAR Socialförsäkringens omfattning och fi nansiering 2003 2006

ANALYSERAR Socialförsäkringens omfattning och fi nansiering 2003 2006 ANALYSERAR 2005:8 Socialförsäkringens omfattning och fi nansiering 2003 2006 Utgivare Upplysningar Beställning Försäkringsdivisionen Enheten för analys Jon Dutrieux 08-786 98 28 jon.dutrieux@forsakringskassan.se

Läs mer

Finansdepartementet. Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

Finansdepartementet. Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2019/00639/S1 Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga Februari 2019 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 2.1 Förslag till lag

Läs mer

Bilaga till Pensionsriktlinjer

Bilaga till Pensionsriktlinjer Bilaga till Pensionsriktlinjer Innehållsförteckning BESKRIVNING AV DET SVENSKA PENSIONSSYSTEMET... 3 SJUK- OCH AKTIVITETSERSÄTTNING OCH ALLMÄN PENSION... 4 TJÄNSTEPENSION KAP-KL... 7 BESKRIVNING AV PBF

Läs mer

Utgifter inom socialförsäkringen m.m

Utgifter inom socialförsäkringen m.m Utgifter inom socialförsäkringen m.m. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Antagandebild Lönesummeökning (inkl. reformer) 2,4 4,0 3,8 4,1 4,4 4,2 3,6 Timlöneökning 1,9 2,1 2,0 2,2 2,9 3,0 3,2 Sysselsatta,

Läs mer

Lönesummeökning (inkl. reformer) 5,6 3,8 3,6 4,2 4,3 4,3 Timlöneökning 2,6 4,4 3,1 3,1 3,3 3,5

Lönesummeökning (inkl. reformer) 5,6 3,8 3,6 4,2 4,3 4,3 Timlöneökning 2,6 4,4 3,1 3,1 3,3 3,5 Antagandebild Lönesummeökning (inkl. reformer) 5,6 3,8 3,6 4,2 4,3 4,3 Timlöneökning 2,6 4,4 3,1 3,1 3,3 3,5 Sysselsatta, timmar 1) (procentuell förändring) 3,0-0,6 0,4 1,1 1,0 0,7 Sysselsatta, personer

Läs mer

Socialförsäkringen. i siffror

Socialförsäkringen. i siffror 8927654183469876543228476529893876451749126543 98437652947978489276541834698765432284765298 817126543789984376529479784892765418346938764 491265437876529479789843765294797848927654183 9876543228476529893876451629925437899843765294

Läs mer

Rapporten visar utvecklingen av pensionsbeloppen för förvaltat kapital, premier och utbetalningar för inkomstgrundad allmän ålderspension (inkomst-,

Rapporten visar utvecklingen av pensionsbeloppen för förvaltat kapital, premier och utbetalningar för inkomstgrundad allmän ålderspension (inkomst-, Rapporten visar utvecklingen av pensionsbeloppen för förvaltat kapital, premier och utbetalningar för inkomstgrundad allmän ålderspension (inkomst-, tilläggs- och premiepension), tjänstepension och avdragsgill

Läs mer

Garantipensionen påverkas av prisbasbeloppet som minskar med 0,2 procent från 2013 till 2014 för dem som enbart har garantipension.

Garantipensionen påverkas av prisbasbeloppet som minskar med 0,2 procent från 2013 till 2014 för dem som enbart har garantipension. Förändring av inkomstpension 2014 Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2014: Real inkomstutveckling, medel... +1,7 Prisförändring... 0,1 Korrigering av tidigare prognoser

Läs mer

Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år

Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år Lagrådsremiss Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 22 februari 2007 Anders Borg Per Classon (Finansdepartementet)

Läs mer