Jämförelse mellan prognoser lämnade i kvartalsuppföljningen den 2 maj respektive den 1 augusti 2005 för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämförelse mellan prognoser lämnade i kvartalsuppföljningen den 2 maj respektive den 1 augusti 2005 för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde"

Transkript

1 Jämförelse mellan prognoser lämnade i kvartalsuppföljningen den 2 maj respektive den 1 augusti 2005 för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde

2 Innehåll Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 13:1 Tandvårdsförmåner m.m :8 Sjukvård i internationella förhållanden :7 Bilstöd till handikappade :8 Kostnader för statlig assistansersättning...7 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 19:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m :2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m :3 Handikappersättningar :4 Arbetsskadeersättningar m.m :5 Ersättning för kroppsskador...16 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 20:1 Garantipension till ålderspension :2 Efterlevandepensioner till vuxna :3 Bostadstillägg till pensionärer :4 Äldreförsörjningsstöd...20 Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten...20 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 21:1 Allmänna barnbidrag :2 Föräldraförsäkring :3 Underhållsstöd :4 Bidrag till kostnader för internationella adoptioner :5 Barnpension och efterlevandestöd för barn :6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn :7 Pensionsrätt för barnår...28 Inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande 21:1 Bostadsbidrag

3 Inledning Bakgrund Socialdepartementet har under hand till Försäkringskassan framfört önskemål om att budgetunderlag och kvartalsuppföljningar löpande skall kompletteras med avvikelseanalyser som för varje anslag visar hur den senast redovisade prognosen skiljer sig från den föregående. I detta dokument, som är ett komplement till Försäkringskassans rapport den 1 augusti 2005 med rubriken Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde , svarar Försäkringskassan upp på Socialdepartementets önskemål. I tabellform redovisas för varje anslagspost en stegvis framräkning av skillnaderna mellan prognoserna i anslagsuppföljningen den 1 augusti respektive den 2 maj Nedan beskrivs arbetsgången vid beräkning av avvikelserna. Beskrivning för avvikelseanalysen Överföring till/från andra anslagsposter Överensstämmer med den gamla prognosen för dessa uppgifter. Beräknas från föregående prognos innan nya volymer har beräknats. Om ändrade makroekonomiska antaganden leder till ändrade volymer (t.ex. för bostadsbidrag) betraktas detta som en makroekonomisk effekt. Med volymförändringar menas ändrat antal förmånstagare, för dagersättningar däremot ändrat antal dagar. Med strukturförändring menas framför allt real ändring av medelbeloppet, det vill säga förändring av medelbeloppet som inte orsakas av ändrade makroekonomiska förutsättningar. I många prognoser finns en variabel för retroaktiva utbetalningar. Om denna variabel förändras beror det på en kombination av volym- och strukturförändringar. beräknas efter att hänsyn tagits till makroekonomiska förändringar. Regeländringar som ej beaktats tidigare Första gången hänsyn tas till en regeländring redovisas effekten i avvikelsetabellen. Om det vid nästa prognostillfälle görs en annan bedömning av hur volymen förändras till följd av denna regeländring redovisas denna förändring på raden volym- och strukturförändringar. 3

4 Övrigt Tillfälligheter eller extraordinära åtgärder från regeringen kan leda till utgiftsändringar som inte passar in under någon av de övriga raderna. Här kan också redovisas förändringar till följd av ny eller ändrad prognosmodell. Ny utgiftsprognos för anslagsposten Den nya utgiftsprognosen kan räknas fram genom summering av raderna ovanför. 4

5 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 13:1 Tandvårdsförmåner m.m. 13:1.5 Tandvårdsersättning Föregående prognos Övrigt (genomströmningstid) Ny prognos Under perioden januari till maj 2005 har balansen på utbetalningarna till Landstingen varit stor. Drygt 140 miljoner kronor skulle ha utbetalats om man inte haft denna balans. Sedan maj 2005 arbetar Försäkringskontoret i Lund med att få bort balansen på utbetalningssidan och senast november 2005 beräknas den vara helt avarbetad. De åtgärder som har vidtagits för att uppnå detta mål har föranlett en höjning av prognosen med 140 miljoner kronor. Utgiften för bastandvård avseende år 2006 beräknas bli något högre än i föregående prognos. Övrigt I denna prognos antas genomströmningstiden vara längre än vad som antogs i föregående anslagsuppföljning. Detta har en höjande effekt på utgiftsprognosen

6 13:8 Sjukvård i internationella förhållanden 13:8.1 Sjukvård i internationella förhållanden Föregående prognos Ny prognos I prognosen används: Valutakurser från Riksbanken Inflationsprognos, ECB survey of professional forecasters, SPF Utrikespolitiska institutets uppgifter om BNP Res- och kommunikationsvaneundersökningen RES från Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) Turist- och resedatabasens (TDB) uppgifter om totalt antal utlandsresor Fastställda och beräknade schablonbelopp från EU:s Revisionskommitté avseende pensionärsvård Redovisas i huvuddokumentet. 16:7 Bilstöd till handikappade Föregående prognos Ny prognos

7 Prognoserna har ändrats på grund av att kostnaden för anpassningsbidrag beräknas öka mer än vad som antogs i förra anslagsuppföljningen. 16:8 Kostnader för statlig assistansersättning Föregående prognos Övrigt (timbelopp) Ny prognos Prognoserna för åren 2005 och 2006 har justerats på grund av att nyttjandegraden bedöms ha ökat och att andelen brukare med förhöjd ersättning beräknas bli större i jämförelse med vad som antogs i föregående anslagsuppföljning. Eftersom antalet individer med assistansersättning och antalet beviljade timmar beräknas bli något färre än vad som antogs i föregående anslagsuppföljning blir effekten av ovanstående förändringar inte så kraftig. Övrigt (timbelopp) Regeringen har fastställt timbeloppet för år 2006 till 219 kronor, vilket är en höjning från år 2005 med 7 kronor. Höjningen är en krona per timme lägre än vad som antogs i föregående anslagsuppföljning. 7

8 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 19:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 19:1.21 Sjukpenning Föregående prognos Ny prognos I denna anslagsuppföljning prognostiseras en ökning av utgiften år 2005 i jämförelse med den senaste anslagsuppföljningen i maj. Ökningen uppgår till 1,5 procent. För år 2006 prognostiseras en minskning med 2 procent i jämförelse med anslagsuppföljningen i maj. Förändringarna beror främst på att antalet nettodagar justerats upp för år 2005 och justerats ned för år :1.18 Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning 2006 Föregående prognos för anslagsposten Överföring till/från andra anslagsposter för året för prognosåret Regeländringar som ej beaktats tidigare Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare Övrigt Ny utgiftsprognos för anslagsposten Sänkningen som är gjord under anslagspost 19:1.21 Sjukpenning påverkar även den statliga ålderspenionsavgiften. 8

9 Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare Regleringsbeloppet för 2006 avseende 2003 är reviderat sedan föregående anslagsuppföljning och prognosen för 2006 är nu av den anledningen 36 miljoner kronor högre. 19:1.19 Rehabiliteringspenning Föregående prognos Ny prognos Prognosen för rehabiliteringspenning har justerats ned sedan anslagsuppföljningen i maj. Nedjusteringen uppgår till drygt 300 miljoner kronor för år 2005 och till ca 800 miljoner kr för år Prognoserna för prognosperioden är ändrade främst med anledning av att relationen mellan rehabiliteringspenning och sjukpenning inte längre bedöms förskjutas mot en större andel rehabiliteringspenning. 19:1.17 Statlig ålderspensionsavgift för rehabiliteringspenning 2006 Föregående prognos för anslagsposten Överföring till/från andra anslagsposter för året för prognosåret Regeländringar som ej beaktats tidigare Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare Övrigt Ny utgiftsprognos för anslagsposten Sänkningen som är gjord under anslagspost 19:1.19 Rehabiliteringspenning påverkar även den statliga ålderspensionsavgiften. 9

10 Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare Regleringsbeloppet för 2006 avseende 2003 är reviderat sedan föregående anslagsuppföljning och prognosen för 2006 är nu av den anledningen 1,9 miljoner kronor lägre. 19:1.15 Närståendepenning Föregående prognos Övrigt Ny prognos Övrigt Ny modell och ytterligare utfall har justerat prognosen marginellt. 19:1.16 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning 2006 Föregående prognos för anslagsposten Överföring till/från andra anslagsposter för året för prognosåret Regeländringar som ej beaktats tidigare Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare Övrigt +184 Ny utgiftsprognos för anslagsposten Övrigt Ny modell och ytterligare utfall har justerat prognosen marginellt. 10

11 19:1.20 Köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster m.m. Föregående prognos Ny prognos Prognoserna är oförändrade sedan föregående anslagsuppföljning. 19:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 19:2.5 Aktivitets- och sjukersättningar Föregående prognos Ny prognos Prisbasbeloppet är höjt med 100 kr år Antal: Medelantalet personer med aktivitetsersättning har justerats ned något för hela perioden. De personer som bedöms uppbära sjukersättning har justerats ned innevarande år för att sedan justeras upp för kommande år. Medelersättning: Den genomsnittliga ersättningen uttryckt i prisbasbelopp har höjts något för hela prognosperioden avseende aktivitetsersättning. För sjukersättningen kvarstår värdet på samma nivå som i föregående prognos för innevarande och nästkommande år. Prisbasbelopp: I KI senaste prognos höjdes prisbasbeloppet för år 2006 men sänktes för åren jämfört med föregående prognos. Därmed höjs medelersättningen i kronor ytterligare. 11

12 19:2.8 Statlig ålderspensionsavgift för aktivitets- och sjukersättningar 2006 Föregående prognos för anslagsposten Överföring till/från andra anslagsposter för året för prognosåret Regeländringar som ej beaktats tidigare Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare Övrigt Ny utgiftsprognos för anslagsposten Prisbasbeloppet är höjt med 100 kr. Den statliga ålderspensionsavgiften beräknas fram med hjälp av de prognostiserade inkomstrelaterade ersättningarna. I denna prognosomgång bedöms den inkomstrelaterade ersättningen minska vilket i sin tur leder till justerade statliga ålderspensionsavgifter. 19:2.7 Kostnader för sysselsättning av vissa personer med aktivitets- och sjukersättning Föregående prognos Ny prognos Prognoserna för åren har höjts då hänsyn tagits till uppgifter som erhållits från länsorganisationerna. 12

13 19:2.6 Bostadstillägg till personer med aktivitets- eller sjukersättning Föregående prognos Retroaktiva utbetalningar Ny prognos Bostadskostnad och prisbasbelopp är de två makroekonomiska variabler som används i modellen. Bostadskostnadsökningen bedöms bli lägre för Prisbasbeloppet för 2006 har höjts. Behandlas i huvuddokumentet. Retroaktiva utbetalningar Retroaktivfaktorn bedöms bli högre, retroaktivfaktorn för anslag 20:3 Bostadstillägg till pensionärer bedöms istället bli lägre. 19:3 Handikappersättningar Föregående prognos Ny prognos Prisbasbeloppet för år 2006 antas nu bli kronor vilket är 100 kronor mer än i föregående prognos. 13

14 Antalet handikappersättningar antas bli något lägre än i föregående prognos. Det är främst antalet med den högsta nivån som antas bli lägre i december :4 Arbetsskadeersättningar m.m. 19:4.5 Arbetsskadelivränta Föregående prognos Ny prognos Arbetsskadelivräntorna räknas om varje år med ett tal som påverkas av såväl inkomstindex som prisbasbeloppet. Yrkesskadelivräntorna påverkas av prisbasbeloppet medan en del mindre ersättningar påverkas av antagen timlöneutveckling. Nybeviljade livräntor påverkas av löneutvecklingen. Antalet livräntor i genomsnitt under år 2005 beräknas bli något lägre än enligt föregående anslagsuppföljning. Medelbeloppet för egenlivräntor både 2005 och 2006 beräknas bli något lägre jämfört med föregående anslagsuppföljning. Faktorn för retroaktiva utbetalningar med mera har höjts något. Se för övrigt anslagsuppföljningen och bilaga 1 till denna. 14

15 19:4.4 Statlig ålderspensionsavgift för arbetsskadelivränta 2006 Föregående prognos för anslagsposten Överföring till/från andra anslagsposter för året 500 för prognosåret Regeländringar som ej beaktats tidigare Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare Övrigt Ny utgiftsprognos för anslagsposten Den statliga ålderspensionsavgiften påverkas av inkomstindex, prisbasbeloppet, räntan på 6 månaders statsskuldsväxlar och i liten utsträckning av antagen timlöneutveckling. Den statliga ålderspensionsavgiften påverkas av volym- och strukturförändring för främst arbetsskadelivräntor, se anslagsuppföljningen och bilaga 1 till denna. Den avgift som tillämpas är höjd från 9,8 till 9,9 procent för år Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare Regleringsbeloppet för 2006 avseende 2003 är reviderat sedan föregående anslagsuppföljning och prognosen för 2006 är nu av den anledningen 4 miljoner kronor högre. 19:4.6 Vissa övriga ålderspensionsavgifter 2006 Föregående prognos för anslagsposten Överföring till/från andra anslagsposter för året 0 för prognosåret +60 Regeländringar som ej beaktats tidigare Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare +35 Övrigt Ny utgiftsprognos för anslagsposten Underlaget för denna anslagspost påverkas av inkomstindex och prisbasbeloppet samt räntan av 6 månaders statsskuldsväxlar. 15

16 Den avgift som tillämpas är höjd från 9,8 till 9,9 procent för år I övrigt har bara små förändringar gjorts. Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare Regleringsbeloppet för 2006 avseende 2003 är reviderat sedan föregående anslagsuppföljning och prognosen för 2006 är nu av den anledningen kronor högre. 19:5 Ersättning för kroppsskador 19:5.3 Ersättning för kroppsskador Föregående prognos Ny prognos Utgifterna påverkas av prisbasbeloppet, inkomstindex och timlöneutvcklingen. Antalet militärlivräntor beräknas bli färre än enligt föregående anslagsuppföljning. Å andra sidan beräknas antalet LSP-livräntor bli något fler. 16

17 19:5.4 Statlig ålderspensionsavgift för ersättning för kroppsskador 2006 Föregående prognos för anslagsposten 963 Överföring till/från andra anslagsposter för året 3 för prognosåret +13 Regeländringar som ej beaktats tidigare Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare +14 Övrigt Ny utgiftsprognos för anslagsposten 987 Anslagsbelastningen påverkas av prisbasbeloppet, inkomstindex, timlöneutvecklingen och räntan på 6 månaders statsskuldsväxlar. Antalet LSP-livräntor beräknas bli något fler jämfört med föregående anslagsuppföljning. Den avgift som tillämpas är höjd från 9,8 till 9,9 procent för år Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare Regleringsbeloppet för 2006 avseende 2003 är reviderat sedan föregående anslagsuppföljning och prognosen för 2006 är nu av den anledningen kronor högre. 17

18 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 20:1 Garantipension till ålderspension Föregående prognos Ny prognos Utgifterna för garantipension påverkas främst av prisbasbeloppet. Utgifterna påverkas indirekt även av inkomstindex. Utgiftsminskningen 2005 jämfört med föregående anslagsuppföljning beror främst på att genomsnittligt antal garantipensioner för dem som är födda 1937 eller tidigare beräknas bli lägre. Se även huvuddokumentet och bilaga 1 till detta. 20:2 Efterlevandepensioner till vuxna Föregående prognos Ny prognos De inkomstgrundade efterlevandepensionerna påverkas främst av inkomstindex. Garantipensionerna påverkas främst av prisbasbeloppet men indirekt även av inkomstindex. 18

19 Minskningen 2005 beror främst på att faktorn för retroaktiva utbetalningar m.m. för änkepension har sänkts något. Höjningen 2006 beror främst på att medelbeloppet för änkepension har höjts något. Se för övrigt huvuddokumentet och bilaga 1 till detta. 20:3 Bostadstillägg till pensionärer Föregående prognos Retroaktiva utbetalningar Ny prognos Bostadskostnad och inkomstindex är de makroekonomiska variabler som påverkar utgiften. AMF pension har höjt tjänstepensionerna och det räknas även in under denna post. Retroaktiva utbetalningar Retroaktivfaktorn bedöms bli lägre, retroaktivfaktorn för anslagsposten 19:2:6 Bostadstillägg till personer med aktivitets- eller sjukersättning bedöms istället bli högre. 19

20 20:4 Äldreförsörjningsstöd Föregående prognos Retroaktiva utbetalningar Ny prognos Bostadskostnad och prisbasbelopp är de makroekonomiska variabler som påverkar utgiften. Antal ÄFS-tagare med pension beräknas bli något högre Retroaktiva utbetalningar De retroaktiva betalningarna beräknas bli högre. Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten Föregående prognos Övrigt avseende försäkringsutgifter Förändring av administrationskostnader Ny prognos De inkomstgrundade pensionerna påverkas främst av inkomstindex men i viss utsträckning också av prisbasbeloppet. Antalet ålderspensionärer med inkomstpension och tilläggspension beräknas bli något fler än enligt föregående anslagsuppföljning. Se vidare huvuddokumentet och bilaga 1 till detta. 20

21 Förändring av administrationskostnader AP-fondernas administrationskostnader bedöms bli något lägre jämfört med föregående anslagsuppföljning. Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 21:1 Allmänna barnbidrag Föregående prognos Ny prognos Prognoserna har justerats ned med anledning av en ny befolkningsprognos från SCB. 21:2 Föräldraförsäkring 21:2.9 Föräldrapenning Föregående prognos Ny prognos KI:s antagande om timlöneutvecklingen har sänkts med två tiondels procentenheter för år Detta minskar prognosen med 28,6 miljoner kronor. För samma år har antagandet om prisbasbeloppet höjts. Detta ökar 21

22 prognosen med 10,8 miljoner kronor. Påverkan av de ändrade makroekonomiska antagandena blir därmed 17,8 miljoner kronor. I SCB:s nya befolkningsprognos antas antalet födda bli färre. Medelantalet utbetalda föräldrapenningdagar per barn har avtagit och männens andel av de utbetalda dagarna har ökat mindre än förväntat. Se vidare i huvuddokumentet. 21:2.4 Statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning 2006 Föregående prognos för anslagsposten Överföring till/från andra anslagsposter för året för prognosåret Regeländringar som ej beaktats tidigare Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare Övrigt Ny utgiftsprognos för anslagsposten Den statliga ålderspensionsavgiften för föräldrapenning påverkas av timlöneutveckling, prisbasbelopp och räntan på 6 månaders statsskuldväxlar. Antalet dagar med föräldrapenning beräknas bli lägre än i föregående prognos först och främst på grund av SCB:s nya befolkningsprognos. Se vidare i huvudrapporten. Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare Regleringsbeloppet för år 2006 har reviderats sedan föregående anslagsuppföljning. 22

23 21:2.11 Tillfällig föräldrapenning Föregående prognos Ny prognos KI:s timlöneantagande sänkt för år Ny befolkningsprognos från SCB (med färre antal födda) och ett lägre antagande om andelen som utnyttjar förmånen pappadagar vid barns födelse. 21:2.8 Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig föräldrapenning 2006 Föregående prognos för anslagsposten Överföring till/från andra anslagsposter för året 797 för prognosåret 817 Regeländringar som ej beaktats tidigare Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare Övrigt Ny utgiftsprognos för anslagsposten Prognosen för utgiften för tillfällig föräldrapenning har ändrats med ändrade timlöneantagenden. Detta belopp består av ändrade volymer i utgiftsprognosen ( 4 900) och ändrad avgift som används för transfereringar (+4 200). 23

24 Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare Försäkringskassan gjorde i mars 2005 en avstämning av statliga ålderspensionsavgifter för En revidering av protokollet gjordes den sista veckan i april. Revideringen beaktades inte i föregående anslagsuppföljning. Enligt det reviderade protokollet är regleringsbeloppet ändrat från till :2.12 Havandeskapspenning Föregående prognos Ny prognos KI:s timlöneantagande är sänkt Ny befolkningsprognos från SCB (med färre antal födda) samt ett sänkt antagande om andelen gravida med havandeskapspenning. Se vidare i huvudrapporten. 21:2.10 Statlig ålderspensionsavgift för havandeskapspenning 2006 Föregående prognos för anslagsposten Överföring till/från andra anslagsposter för året 86 för prognosåret Regeländringar som ej beaktats tidigare Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare +342 Övrigt Ny utgiftsprognos för anslagsposten Prognosen för utgiften för Havandeskapspenning har ändrats med ändrade timlöneantaganden. 24

25 Detta belopp består av ändrade volymer i utgiftsprognosen ( 2 000) och ändrad avgift som används för transfereringar (+450). Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare Försäkringskassan gjorde i mars 2005 en avstämning av statliga ålderspensionsavgifter för En revidering av protokollet gjordes den sista veckan i april. Revideringen beaktades inte i föregående anslagsuppföljning. Enligt det reviderade protokollet är regleringsbeloppet ändrat från till :3 Underhållsstöd Föregående prognos Övrigt Ny prognos Ny befolkningsprognos från SCB och nya antaganden om timlöneökningen från KI. Ny befolkningsprognos från SCB. Övrigt Högre inbetalningsgrad än vad som tidigare bedömts. 25

26 21:4 Bidrag till kostnader för internationella adoptioner Föregående prognos Regeländringar som ej beaktats tidigare Ny prognos Regeländringar som ej beaktats tidigare Prognoserna har justerats upp med anledning av en ny bedömning av effekten av ändring i lagen om bidrag vid adoption av utländska barn som träde i kraft den 1 januari :5 Barnpension och efterlevandestöd för barn Föregående prognos Ny prognos Antal barnpensioner beräknas minska, bland annat på grund av uppgifter i SCB:s nya befolkningsprognos. 26

27 21:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 21:6.4 Vårdbidrag för funktionshindrade barn Föregående prognos Ny prognos Prisbasbeloppet för år 2006 antas nu bli kronor vilket är 100 kronor mer än i föregående prognos. Antalet vårdbidrag antas nu bli något lägre än i föregående prognos. Bakom denna bedömning ligger dels utvecklingen hittills under året, del den nya befolkningsprognosen från SCB. 21:6.3 Statlig ålderspensionsavgift för vårdbidrag för funktionshindrade barn 2006 Föregående prognos för anslagsposten Överföring till/från andra anslagsposter för året +600 för prognosåret Regeländringar som ej beaktats tidigare Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare Övrigt Ny utgiftsprognos för anslagsposten Prisbasbeloppet för år 2006 antas nu bli kronor vilket är 100 kronor mer än i föregående prognos. 27

28 Antalet vårdbidrag antas nu bli något lägre än i föregående prognos. Bakom denna bedömning ligger dels utvecklingen hittills under året, dels SCB:s nya befolkningsprognos. Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare Revidering av regleringen av statlig ålderspensionsavgift för år 2003 enligt protokoll Övrigt På grund av ovanstående revidering har avgiftssatsen för den statliga ålderspensionsavgiften för år 2006 i beräkningarna höjts från 9,8 till 9,9 procent av skattepliktigt belopp. 21:7 Pensionsrätt för barnår 2006 Föregående prognos för anslagsposten Överföring till/från andra anslagsposter för året för prognosåret Regeländringar som ej beaktats tidigare Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare Övrigt Ny utgiftsprognos för anslagsposten Inkomstbasbeloppet antas nu bli kronor för år 2006, en minskning med 100 kronor sedan majprognosen. Den årliga timlöneutvecklingen antas bli 4,2 procent, en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med majprognosen. 28

29 Inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande 21:1 Bostadsbidrag Föregående prognos Övrigt Ny prognos Statistiken för andra kvartalet indikerar ett något lägre preliminärt bostadsbidrag jämfört med vad som tidigare förväntades. Övrigt Återbetalningen förväntas minska något 2005 och öka något 2006 jämfört med senaste anslagsuppföljning. 29

AVVIKELSEANALYS. Enheten för analys 2005-05-02 64647-2005

AVVIKELSEANALYS. Enheten för analys 2005-05-02 64647-2005 Jämförelse mellan prognoser för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2005 och 2006 lämnade i budgetunderlaget den 17 februari 2005 och i kvartalsuppföljningen den 2 maj 2005. 1 Innehåll

Läs mer

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Innehåll Inledning... 2 1:6.27 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning... 7 1:1.16 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning...

Läs mer

I denna bilaga redovisas en jämförelse med de prognoser som lämnades till regeringen den 18 januari 2010.

I denna bilaga redovisas en jämförelse med de prognoser som lämnades till regeringen den 18 januari 2010. Bilaga 4 2010-02-24 Dnr/ref. VER 2010-29 I denna bilaga redovisas en jämförelse med de prognoser som lämnades till regeringen den 18 januari 2010. Det underlag från Konjunkturinstitutet som användes till

Läs mer

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Innehåll Inledning... 2 :6.27 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning... 7 :.6 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning... 8 :.7

Läs mer

Utgifter inom socialförsäkringen m.m. 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Utgifter inom socialförsäkringen m.m. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Antagandebild Lönesummeökning (inkl. reformer) 3,0 5,5 4,7 4,5 4,8 4,4 Timlöneökning 0,3 3,7 4,0 3,3 3,5 3,6 Sysselsatta, timmar 1) (procentuell förändring) 2,7 1,7 0,6 1,2 1,3 0,7 Sysselsatta, personer

Läs mer

Utgifter inom socialförsäkringen m.m.

Utgifter inom socialförsäkringen m.m. Utgifter inom socialförsäkringen m.m. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Antagandebild Lönesummeökning (inkl. reformer) 2,7 4,1 4,1 4,4 4,6 4,3 Timlöneökning 2,2 3,1 2,3 3,1 3,2 3,3 Sysselsatta, timmar 1) (procentuell

Läs mer

Lönesummeökning (inkl. reformer) 5,6 4,2 3,3 4,1 4,3 4,1 Timlöneökning 3,0 4,3 3,2 3,0 3,1 3,2

Lönesummeökning (inkl. reformer) 5,6 4,2 3,3 4,1 4,3 4,1 Timlöneökning 3,0 4,3 3,2 3,0 3,1 3,2 Antagandebild Lönesummeökning (inkl. reformer) 5,6 4,2 3,3 4,1 4,3 4,1 Timlöneökning 3,0 4,3 3,2 3,0 3,1 3,2 Sysselsatta, timmar 1) (procentuell förändring) 2,6-0,1 0,2 1,1 1,1 0,9 Sysselsatta, personer

Läs mer

Lönesummeökning (inkl. reformer) 3,9 2,9 3,6 4,4 4,4 4,4 Timlöneökning 3,8 2,7 3,2 2,9 3,0 3,2

Lönesummeökning (inkl. reformer) 3,9 2,9 3,6 4,4 4,4 4,4 Timlöneökning 3,8 2,7 3,2 2,9 3,0 3,2 Antagandebild Lönesummeökning (inkl. reformer) 3,9 2,9 3,6 4,4 4,4 4,4 Timlöneökning 3,8 2,7 3,2 2,9 3,0 3,2 Sysselsatta, timmar 1) (procentuell förändring) 0,0 0,2 0,4 1,5 1,4 1,2 Sysselsatta, personer

Läs mer

Lönesummeökning (inkl. reformer) 5,6 3,8 3,6 4,2 4,3 4,3 Timlöneökning 2,6 4,4 3,1 3,1 3,3 3,5

Lönesummeökning (inkl. reformer) 5,6 3,8 3,6 4,2 4,3 4,3 Timlöneökning 2,6 4,4 3,1 3,1 3,3 3,5 Antagandebild Lönesummeökning (inkl. reformer) 5,6 3,8 3,6 4,2 4,3 4,3 Timlöneökning 2,6 4,4 3,1 3,1 3,3 3,5 Sysselsatta, timmar 1) (procentuell förändring) 3,0-0,6 0,4 1,1 1,0 0,7 Sysselsatta, personer

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2010-10-27 1(5) Analys och prognos Dnr 017108-2010 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för arbetsgivaravgifter,

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2014 2019

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2014 2019 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2014 2019 Innehåll Inledning... 3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg... 14 1:4 Tandvårdsförmåner

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2008 2012 Innehåll Inledning...3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 13:1 Tandvårdsförmåner m.m.

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2008-02-25 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 7859/2008 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för arbetsgivaravgifter,

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2008 2011

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2008 2011 sbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2008 2011 Innehåll Inledning...3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 13:1 Tandvårdsförmåner m.m. spost

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG () Socialdepartementet 03 33 STOCKHOLM sbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2005 2009 Enligt regleringsbrev för budgetåret 2005 ska

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren sbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2007 2010 Innehåll Inledning...3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 13:1 Tandvårdsförmåner m.m. spost

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2007 2011

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2007 2011 sbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2007 2011 Innehåll Inledning...3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 13:1 Tandvårdsförmåner m.m. spost

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-10-29 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2013 2017 Innehåll Inledning... 3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 1:4 Tandvårdsförmåner m.m.

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-05-06 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren

Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren Rapport 2017-01-18 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2016 2021 Dnr 308-2017 Innehåll Sammanfattning...4 Inledning...5 Utgiftsområde 9 Hälsovård,

Läs mer

Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren

Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren Rapport 2016-01-20 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2015 2020 Dnr 1375-2016 Innehåll Inledning... 4 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social

Läs mer

Budgetunderlag 2008 2010. Del 2. Försäkringsförmåner 2007-02-20 FK 40215 070215

Budgetunderlag 2008 2010. Del 2. Försäkringsförmåner 2007-02-20 FK 40215 070215 Budgetunderlag 2008 2010 Del 2 FK 40215 070215 Försäkringsförmåner 2007-02-20 Försäkringsförmånerna budgetförslag och långtidsbedömning Inledning 3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2013 2018

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2013 2018 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2013 2018 Innehåll Inledning... 3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 1:4 Tandvårdsförmåner m.m.

Läs mer

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Innehåll Inledning... 2 1:6.27 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning... 7 1:1.16 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning...

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2007 2011

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2007 2011 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2007 20 Innehåll Inledning...3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 3: Tandvårdsförmåner m.m.

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2013 2018

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2013 2018 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2013 2018 Innehåll Inledning... 3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 1:4 Tandvårdsförmåner m.m.

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2018

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2018 Rapport 2014-01-16 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2018 1 Innehåll Sammanfattning och inledning... 3 Prognoser för inkomstindex och balanstal...

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2014 2019

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2014 2019 Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2014 2019 Innehåll Sammanfattning och inledning... 3 Prognoser för inkomstindex och balanstal... 8 Utgiftsområde

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018

Budgetunderlag 2016 2018 Budgetunderlag 2016 2018 Del 2 Försäkringsförmåner Försäkringsförmånerna budgetförslag och långtidsbedömning Inledning 3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 17 1:4 Tandvårdsförmåner Anslagspost

Läs mer

ANALYSERAR Socialförsäkringens omfattning och fi nansiering 2003 2006

ANALYSERAR Socialförsäkringens omfattning och fi nansiering 2003 2006 ANALYSERAR 2005:8 Socialförsäkringens omfattning och fi nansiering 2003 2006 Utgivare Upplysningar Beställning Försäkringsdivisionen Enheten för analys Jon Dutrieux 08-786 98 28 jon.dutrieux@forsakringskassan.se

Läs mer

Ålderspensions- systemet vid sidan av statsbudgeten

Ålderspensions- systemet vid sidan av statsbudgeten Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten PROP. 1998/99:1 ÅLDERSPENSIONSSYSTEMET VID SIDAN AV STATSBUDGETEN Förslag till statsbudget för 1999 Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2012 2016

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2012 2016 Rapport 2012-05-03 Dok.bet. Version Dnr/ref. VER 2012-2 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2012 2016 Innehåll Sammanfattning och inledning... 3

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2017

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2017 Rapport 2013-05-02 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2017 Innehåll Sammanfattning och inledning... 3 Prognoser för inkomstindex och balanstal...

Läs mer

Budgetunderlag 2007 2009

Budgetunderlag 2007 2009 Budgetunderlag 2007 2009 Del 2 Försäkringsförmåner 2006-02-15 Försäkringsförmånerna budgetförslag och långtidsbedömning Inledning 3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 13 13:1 Tandvårdsförmåner

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2018

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2018 Rapport 2013-10-25 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2018 Innehåll Sammanfattning och inledning... 3 Prognoser för inkomstindex och balanstal...

Läs mer

Budgetunderlag 2014 2016

Budgetunderlag 2014 2016 Årsplan 2007 maj juni juli augusti september oktober november december v.27 v.36 v.45 v.40 1 l v.14 2 o 3 t 3 s 4 m v.23 4 o 5 t 5 s 6 m v.32 6 t 7 f 7 s 8 m v.41 8 t 9 f 4 f 5 t 6 7 8 5 l 6 7 v.37 v.46

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2013 2019 Innehåll Inledning... 3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 1:4 Tandvårdsförmåner m.m....

Läs mer

Ålderspensions- systemet vid sidan av statsbudgeten

Ålderspensions- systemet vid sidan av statsbudgeten Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten Förslag till statsbudget för 2003 Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten Innehållsförteckning 1 Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten...7

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2014

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2014 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2014 Innehåll Inledning...3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 1:4 Tandvårdsförmåner m.m.

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren Rapport 2017-01-18 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2016 2021 Innehåll Sammanfattning och inledning... 3 Prognoser för inkomstindex och balanstal...

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren Rapport 2011-10-28 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2011 2016 Innehåll Sammanfattning och inledning... 3 Prognoser för inkomstindex och balanstal...

Läs mer

Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren

Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren Rapport 2016-05-03 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2016 2020 Dnr 1375-2016 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Utgiftsområde 9 Hälsovård,

Läs mer

ANALYSERAR Socialförsäkringens omfattning och fi nansiering

ANALYSERAR Socialförsäkringens omfattning och fi nansiering ANALYSERAR 2006:8 Socialförsäkringens omfattning och fi nansiering 2004 2007 Utgivare Upplysningar Beställning Försäkringsdivisionen Utvärderingsavdelningen Jon Dutrieux 08-786 98 28 jon.dutrieux@forsakringskassan.se

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2015 (avsnittet om sjukförsäkringen)

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2015 (avsnittet om sjukförsäkringen) Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2015 (avsnittet om sjukförsäkringen) 1 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp Vid årsskiftet

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2017 Innehåll Sammanfattning och inledning... 3 Prognoser för inkomstindex och balanstal... 8 Utgiftsområde

Läs mer

Anslagsuppföljning Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren

Anslagsuppföljning Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren Rapport 2015-10-23 Anslagsuppföljning Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2015 2019 Dnr 811-2015 Innehåll Inledning... 4 Utgiftsområde 9 Hälsovård,

Läs mer

Budgetunderlag 2015 2017

Budgetunderlag 2015 2017 Årsplan 2007 maj juni juli augusti september oktober november december v.27 v.36 v.45 v.40 1 l v.14 2 o 3 t 3 s 4 m v.23 4 o 5 t 5 s 6 m v.32 6 t 7 f 7 s 8 m v.41 8 t 9 f 4 f 5 t 6 7 8 5 l 6 7 v.37 v.46

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 1 Rapport 2012-07-26 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2012 2016 2 Innehåll Sammanfattning och inledning... 3 Prognoser för inkomstindex och balanstal...

Läs mer

Så här tjänar du in till din pension

Så här tjänar du in till din pension Så här tjänar du in till din pension för dig som är född 1938 eller senare Varje år som du arbetar tjänar du in pengar till din framtida pension. Men pensionssystemet tar också hänsyn till att livet består

Läs mer

Budgetunderlag. Del 2. Försäkringsförmåner 2008-02-21. Årsplan 2007

Budgetunderlag. Del 2. Försäkringsförmåner 2008-02-21. Årsplan 2007 Budgetunderlag 2009 2011 Del 2 Försäkringsförmåner 2008-02-21 Årsplan 2007 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december 1 m v.1 1 t 1 t 1 s 1 t 1 f 1 s 1 o 1 l

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2010:1277 Utkom från trycket den 30 november 2010 utfärdad den 18 november 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Budgetunderlag. Del 2. Försäkringsförmåner januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december. v.

Budgetunderlag. Del 2. Försäkringsförmåner januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december. v. Budgetunderlag 2009 2011 Del 2 Försäkringsförmåner 2008-02-21 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december 1 m v.1 1 t 1 t 1 s 1 t 1 f 1 s 1 o 1 l 1 m v.40 1 t

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2016 2020 Innehåll Sammanfattning och inledning... 3 Prognoser för inkomstindex och balanstal... 9 Utgiftsområde

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2009 2012 Innehåll Inledning...3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 1:4 Tandvårdsförmåner m.m.

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2015 2019 Innehåll Sammanfattning och inledning... 3 Prognoser för inkomstindex och balanstal... 8 Utgiftsområde

Läs mer

Socialförsäkringen. i siffror

Socialförsäkringen. i siffror 8927654183469876543228476529893876451749126543 98437652947978489276541834698765432284765298 817126543789984376529479784892765418346938764 491265437876529479789843765294797848927654183 9876543228476529893876451629925437899843765294

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension; SFS 2001:492 Utkom från trycket den 19 juni 2001 utfärdad den 7 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2011 2016 Innehåll Inledning... 3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 1:4 Tandvårdsförmåner m.m.

Läs mer

Budgetunderlag 2010 2012

Budgetunderlag 2010 2012 Budgetunderlag 2010 2012 Årsplan 2007 maj juni juli augusti september oktober november december v.27 v.36 v.45 v.40 1 l v.14 2 o 3 t 3 s 4 m v.23 4 o 5 t 5 s 6 m v.32 6 t 7 f 7 s 8 m v.41 8 t 9 f 4 f 5

Läs mer

Om Försäkringskassan Juni 2010 Sida 1

Om Försäkringskassan Juni 2010 Sida 1 Om Försäkringskassan Juni 2010 Sida 1 Välkommen till Försäkringskassan Försäkringskassan informerar om och hanterar Sveriges viktigaste trygghetspaket socialförsäkringen. Den innehåller totalt närmare

Läs mer

Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren

Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren Rapport 2016-08-01 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2016 2020 Dnr 1375-2016 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Utgiftsområde 9 Hälsovård,

Läs mer

ANALYSERAR 2004:3. Socialförsäkringens omfattning och finansiering

ANALYSERAR 2004:3. Socialförsäkringens omfattning och finansiering ANALYSERAR 2004:3 Socialförsäkringens omfattning och finansiering 2002 2005 I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

I denna kommenterade statistik beskriver vi individernas allmänna pensioner och pensionsrelaterade bidrag brutto. Vi beaktar inte skatten på

I denna kommenterade statistik beskriver vi individernas allmänna pensioner och pensionsrelaterade bidrag brutto. Vi beaktar inte skatten på I denna kommenterade statistik beskriver vi individernas allmänna pensioner och pensionsrelaterade bidrag brutto. Vi beaktar inte skatten på pensionen. Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd beräknas

Läs mer

En händelsebaserad analysdatabas

En händelsebaserad analysdatabas 1 (7) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM En händelsebaserad analysdatabas Försäkringskassan har i regeringens regleringsbrev 2008 fått i uppdrag att i samråd med Socialdepartementet utreda förutsättningarna

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2012 2017 Innehåll Sammanfattning och inledning... 3 Prognoser för inkomstindex och balanstal... 8 Utgiftsområde

Läs mer

Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren

Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren Rapport 2017-07-31 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2017 2021 Dnr 308-2017 Förord Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2017 ska Försäkringskassan

Läs mer

Medelpensioneringsålder och utträdesålder 2013

Medelpensioneringsålder och utträdesålder 2013 Medelpensioneringsålder och utträdesålder 2013 Medelpensioneringsålder och utträdesålder Analysavdelningen 2014-05-05 Hans Karlsson VER 2014-2 Medelpensioneringsålder och utträdesålder Enligt regleringsbrevet

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2009 2013

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2009 2013 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2009 2013 Innehåll Inledning...3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 1:4 Tandvårdsförmåner m.m.

Läs mer

Information om utbetalning i Onlinetjänsten

Information om utbetalning i Onlinetjänsten Information om utbetalning i Onlinetjänsten Förmåner utbetalningsfamiljer ABB = Allmänt barnbidrag BOB = Bostadsbidrag DAG = Dagersättning PLV = Pension/SA/Livräntor /Vårdbidrag HE = Handikappersättning

Läs mer

Budgetunderlag

Budgetunderlag Årsplan 2007 maj juni juli augusti september oktober november december v.27 v.36 v.45 v.40 1 l v.14 2 o 3 t 3 s 4 m v.23 4 o 5 t 5 s 6 m v.32 6 t 7 f 7 s 8 m v.41 8 t 9 f 4 f 5 t 6 7 8 5 l 6 7 v.37 v.46

Läs mer

Effekt av balansering 2011 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg

Effekt av balansering 2011 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg Pensionsutveckling, statistik & utvärdering Stefan Granbom, 1-454 2423 21-11-11 Effekt av balansering 211 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg Balanseringen inom pensionssystemet påverkar

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2014 2018 Innehåll Sammanfattning och inledning... 3 Prognoser för inkomstindex och balanstal... 8 Utgiftsområde

Läs mer

Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren

Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren Rapport 2017-02-17 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2017 2021 Dnr 308-2017 Förord Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2017 ska Försäkringskassan

Läs mer

Garantipensionen påverkas av prisbasbeloppet som minskar med 0,2 procent från 2013 till 2014 för dem som enbart har garantipension.

Garantipensionen påverkas av prisbasbeloppet som minskar med 0,2 procent från 2013 till 2014 för dem som enbart har garantipension. Förändring av inkomstpension 2014 Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2014: Real inkomstutveckling, medel... +1,7 Prisförändring... 0,1 Korrigering av tidigare prognoser

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2015

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2015 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2015 Innehåll Inledning...3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 1:4 Tandvårdsförmåner m.m.

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2011 2015

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2011 2015 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2011 2015 Innehåll Inledning... 3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 1:4 Tandvårdsförmåner m.m.

Läs mer

2005:3. Bostadstillägg till pensionärer m.fl ISSN

2005:3. Bostadstillägg till pensionärer m.fl ISSN 2005:3 Bostadstillägg till pensionärer m.fl. 1995 2004 ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Bostadstillägg till pensionärer m.fl. 1995 2004 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan

Läs mer

L.S.Sec Law (1999-799) on social security

L.S.Sec Law (1999-799) on social security SFST L.S.Sec Law (1999-799) on social security Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2015 2020

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2015 2020 Rapport 2015-10-26 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2015 2020 Innehåll Sammanfattning och inledning... 3 Prognoser för inkomstindex och balanstal...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2011:1513 Utkom från trycket den 23 december 2011 utfärdad den 15 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

Socialförsäkringen. i siffror

Socialförsäkringen. i siffror 8927654183469876543228476529893876451749126543 98437652947978489276541834698765432284765298 817126543789984376529479784892765418346938764 491265437876529479789843765294797848927654183 9876543228476529893876451629925437899843765294

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2014 2018 Innehåll Sammanfattning och inledning... 3 Prognoser för inkomstindex och balanstal... 8 Utgiftsområde

Läs mer

Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren

Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren Rapport 2017-05-03 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2017 2021 Dnr 308-2017 Förord Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2017 ska Försäkringskassan

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2011 2016 Innehåll Inledning... 3 1:4 Tandvårdsförmåner m.m. Anslagspost 1 Statligt tandvårdsstöd... 21 1:6.27

Läs mer

Bilaga. Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering

Bilaga. Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering Bilaga Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering Bilaga Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område

Läs mer

Socialförsäkringslag (1999:799)

Socialförsäkringslag (1999:799) SFS 1999:799 Källa: Rixlex Utfärdad: 1999-11-04 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:1013 Socialförsäkringslag (1999:799) [Fakta & Historik] 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om vem

Läs mer

Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren

Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren Rapport 2016-10-26 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2016 2020 Dnr 1375-2016 Innehåll Sammanfattning...4 Inledning...5 Utgiftsområde 9 Hälsovård,

Läs mer

Försäkringskassans kontrollutredningar uppföljning av första kvartalet 2011

Försäkringskassans kontrollutredningar uppföljning av första kvartalet 2011 RESULTATUPPFÖLJNING 1 (9) Försäkringskassans kontrollutredningar uppföljning av första kvartalet 2011 Inledning Välfärdssystemen finansieras solidariskt med skattemedel. För att upprätthålla legitimiteten

Läs mer

Sid 1 Augusti 2017 Om Försäkringskassan. Försäkringskassan

Sid 1 Augusti 2017 Om Försäkringskassan. Försäkringskassan Sid 1 Augusti 2017 Om Försäkringskassan Försäkringskassan Vårt uppdrag Vårt uppdrag är att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen Att samordna resurser för att hjälpa

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension får prognos Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin arbetsgivare.

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

Äldreförsörjningsstöd

Äldreförsörjningsstöd Försäkringskassan informerar Äldreförsörjningsstöd Grafisk utformning: RÅDIS AB, Per Jonebrink Innehåll Äldreförsörjningsstöd 3 Vem kan få äldreförsörjningsstöd? 4 Bosättningsbaserad förmån 4 Åldersgränsen

Läs mer

Datum Dok.bet. PID Version 0.1 Dnr/Ref. PM59100 PM

Datum Dok.bet. PID Version 0.1 Dnr/Ref. PM59100 PM PM59100 PM59009 2.1 1.0 2 (12) Sammanfattning De allmänna pensionsfonderna (utom den Sjunde AP-fonden) är tillsammans en buffertfond i ett så kallat fördelningssystem. Tidigare ingick de i ATP-systemet,

Läs mer

Lag (1998:702) om garantipension

Lag (1998:702) om garantipension 1 of 7 21/09/2010 14:00 SFS 1998:702 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1998-06-11 Upphävandedatum: 2011-01-01 Uppdaterad: t.o.m.

Läs mer

Lättläst. Socialförsäkringen

Lättläst. Socialförsäkringen Lättläst Socialförsäkringen Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2009 2014 Innehåll Inledning...3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 1:4 Tandvårdsförmåner m.m.

Läs mer

Socialförsäkringen. i siffror

Socialförsäkringen. i siffror 48927654183469876543228476529893876451749126543 998437652947978489276541834698765432284765298 3817126543789984376529479784892765418346938764 7491265437876529479789843765294797848927654183 69876543228476529893876451629925437899843765294

Läs mer

2005:3. Bostadstillägg till pensionärer m.fl ISSN

2005:3. Bostadstillägg till pensionärer m.fl ISSN 2005:3 Bostadstillägg till pensionärer m.fl. 1995 2004 ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Bostadstillägg till pensionärer m.fl. 1995 2004 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan

Läs mer