Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2013 2018"

Transkript

1 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren

2 Innehåll Inledning... 3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 1:4 Tandvårdsförmåner m.m. Anslagspost 1 Statligt tandvårdsstöd :6.27 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning :7 Sjukvård i internationella förhållanden :3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning :4 Kostnader för statlig assistansersättning Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m :2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m :3 Handikappersättningar :4 Arbetsskadeersättningar m.m :5 Ersättning för kroppsskador :6 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård :7 Bidrag för sjukskrivningsprocessen :1 Försäkringskassan Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 1:1 Allmänna barnbidrag :2 Föräldraförsäkring :3 Underhållsstöd :4 Bidrag till kostnader för internationella adoptioner :6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn :8 Bostadsbidrag Bilaga 1 Sammanfattande tabell över anslagsuppföljningen Bilaga 2 Utgifter inom socialförsäkringen m.m. Bilaga 3 Månadsfördelade prognoser för 2013 Bilaga 4 Statliga ålderspensionsavgifter Bilaga 5 Förteckning över kontaktpersoner

3 Inledning Prognoserna i denna rapport överensstämmer väl med de prognoser som lämnades i juli. Sammantaget för förmånerna inom Försäkringskassans ansvarsområde är förändringarna endast marginella. Enligt regleringsbrev för budgetåret 2013 ska Försäkringskassan senast den 25 oktober 2013 redovisa utgiftsprognoser för för samtliga anslag och anslagsposter. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Denna rapport är svar på regeringsuppdraget och lämnas genom inrapportering i regeringskansliets och myndigheternas gemensamma statsbudgetsystem Hermes. Sammanfattning Rapporten omfattar dels prognoser för förmånerna inom Försäkringskassans ansvarsområde, dels prognoser för Försäkringskassans förvaltningsanslag. Samtliga belopp i rapporten är angivna i löpande priser. Jämfört med i juli har prognoserna sammantaget endast höjts marginellt. Utgifter för de förmåner som finns inom Försäkringskassans ansvarsområde, prognos från och med år

4 De totala utgifterna beräknas till 189 miljarder kronor år 2013 för att därefter successivt öka till 207 miljarder kronor år Utgifterna för utgiftsområde 10, Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning beräknas öka något under prognosperioden, från 87 miljarder år 2012 till 90 miljarder år För utgiftsområde 9, Hälsovård, sjukvård och social omsorg, beräknas utgifterna öka från 27 miljarder år 2012 till 34 miljarder år Likaså beräknas utgifterna öka inom utgiftsområde 12, Ekonomisk trygghet för familjer och barn, från 68 miljarder år 2012 till 84 miljarder år Sammanställning av prognoserna för förmånerna inom Försäkringskassans ansvarsområde, belopp i miljarder kronor Ingående överföringsbelopp 3,6 3,0 Anslagna medel 190,9 192,5 Tilldelade medel 187,3 189,6 Prognos 188,8 192,6 195,4 199,8 203,5 207,5 Avvikelse från anslag 2,1 0,1 Avvikelse från tilldelade medel 1,5 3,1 Överskridande av anslagskredit 0,4 Totalt anslagna medel inom Försäkringskassans ansvarsområde (exklusive förvaltningsanslag) för år 2013 är 190,9 miljarder kronor. Sammanlagt utnyttjade anslagskrediter under år 2012 var 3,6 miljarder kronor. Tilldelade medel (summan av ingående överföringsbelopp och anslagna medel) för 2013 är 187,3 miljarder kronor. De sammanlagda utgifterna för sakanslagen beräknas till 188,8 miljarder kronor. Detta är 2,1 miljarder kronor lägre än anslagna medel, men 1,5 miljarder kronor högre än tilldelade medel. In budgetpropositionen för 2014 föreslås anslagna medel inom Försäkringskassans ansvarsområde (exklusive förvaltningsanslag) för år 2014 till 192,5 miljarder kronor. De sammanslagna utgifterna för sakanslagen beräknas till 192,6 miljarder kronor. Detta är 0,1 miljarder kronor högre än förslaget till anslag. Behov av ytterligare anslagsmedel för 2013 Av prognoserna framgår om tilldelade medel under 2013 beräknas ge ett anslagssparande, eller om beviljad anslagskredit behöver tas i anspråk under året. I tabellen Sammanfattande tabell över anslagsuppföljningen inom Försäkringskassans ansvarsområde 2013 som återfinns i bilaga 1 anges för varje anslag (utom för anslaget 2:1 Försäkringskassan) och anslagspost bland annat detta. Utnyttjade krediter påverkar tilldelade medel för

5 Sammanfattande tabell över anslag/anslagsposter som beräknas överskrida anslagskrediten 2013, 1000-tal kronor Anslag/anslagspost Ingående överföringsbelopp från 2012 Anslag år 2013 Prognos 2013 Avvikelse från tilldelade medel Överskridande av anslagskredit 10 1:1.15 Närståendepenning :2.1 Jämställdhetsbonus :2.11 Tillfällig föräldrapenning :2.12 Graviditetspenning Av beräkningarna i denna rapport framgår att anslagsposterna i tabellen ovan beräknas överskrida tillgängliga medel (summan av ingående överföringsbelopp, anslagna medel och högsta anslagskredit). Försäkringskassan avser att i samband med denna anslagsuppföljning hemställa om utökad anslagskredit för dessa anslagsposter. Utvecklingen inom olika försäkringsområden För alla tre utgiftsområdena redovisas för varje anslag hur utgifterna förväntas utvecklas under prognosperioden. En del anslag är av storleksordningen flera miljarder medan andra bara omfattar några miljoner. Det medför att de små anslagen inte syns tydligt i de redovisade diagrammen. Försäkringskassan har trots det valt att redovisa varje utgiftsområde i ett diagram eftersom det ger en bra översikt. 5

6 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Utgifterna för tandvårdsstödet förväntas successivt öka under hela prognosperioden. Under 2013 beräknas utgifterna uppgå till 5,1 miljarder kronor för att öka till 6,4 miljarder år Statens utgifter för assistansersättning beräknas fortsätta att öka under hela prognosperioden. Antalet personer med assistansersättning beräknas vara cirka under hela prognosperioden. Genomsnittligt antal ersatta timmar per brukare och månad beräknas däremot fortsätta att öka under prognosperioden, med cirka 10 timmar per år. Schablonbeloppet (ersättning per timme) antas öka med 5 kronor per år. 6

7 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Sammantaget beräknas anslagsbelastningen för de större anslagen inom sjukförsäkringen öka något under prognosperioden, från 75,2 miljarder kronor år 2013 till 75,7 miljarder år 2014 och sedan, med en något varierad utvecklingstakt, bli 76,9 miljarder år 2018, uttryckt i löpande priser. Justerat för inflationsutvecklingen är trenden fortfarande sjunkande. Jämfört med prognosen i juli har prognoserna justerats upp för hela perioden. Utgifterna för anslaget sjuk- och rehabiliteringspenning beräknas öka från 28 miljarder kronor år 2013 till 35 miljarder år Försäkringskassan bedömer att sjukpenningförsäkringen under prognosperioden kommer uppvisa en mindre dramatisk utveckling än under de senaste två decennierna. Antalet pågående sjukfall beräknas öka under prognosperioden, i ett historiskt sammanhang får dock uppgången betecknas som begränsad, framför allt med avseende på de längre fallängdskategorierna. De kortare sjukfallen, upp till 180 dagar, karaktäriseras av en tydlig säsongsvariation med färre sjukfall under sommaren och fler sjukfall under vintern. Den höga tillväxttakten rörande nyinflöde sju procent årligen som påvisats under 2012 och inledningsvis 2013 antas fortgå fram till och med år Längre fram i prognosperioden baseras beräkningarna på ett nyinflöde i nivå med 2014, men med en årlig uppräkningstakt i linje med den beräknade befolkningsökningen. Dock har nyinflödet historiskt uppvisat en stor variation, med långa perioder av kraftiga ökningar respektive minskningar. Osäkerheten får därmed betecknas som stor, framför allt på längre prognoshorisonter. 7

8 Antalet personer med aktivitets- och sjukersättning har minskat sedan 2007 då det var över personer i beståndet. I oktober 2013 har antalet minskat till personer. De närmaste åren beräknas antalet fortsätta att minska och i december 2018 beräknas personer ha aktivitetseller sjukersättning. Antalet personer med sjukersättning tills vidare beräknas minska, dels då många kommer att få ålderspension, dels eftersom det nya regelverket ställer högre krav på stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan. Jämfört med föregående prognos beräknas nu utgifterna bli högre. Inflödet till sjukersättning tills vidare av personer som tidigare haft tidsbegränsad sjukersättning medför en ökning av utgifterna för hela prognosperioden. Minskat utflöde i jämförelse med föregående prognos och ökat inflöde, jämfört med samma period föregående år, till aktivitetsersättningen bidrar till ökningen av utgifterna. Utgifterna för arbetsskadeersättningar beräknas fortsätta att minska. Det beror till stor del på att antalet tillkommande ärenden är, och förväntas bli, färre än antalet som upphör. Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Utgifterna för barnbidrag väntas öka under prognosperioden. Ökningen beror på att antalet barn beräknas bli fler. Antalet utbetalda föräldrapenningdagar och därmed utgiften för föräldrapenning förväntas öka under hela prognosperioden. Utgiften beräknas öka från 27,2 miljarder år 2013 till 33,6 miljarder för Ökningen beror dels på att antalet barn i åldrarna 0 8 år antas öka, dels på ökande timlöner. Den 1 januari 2013 höjdes ersättningen för grundnivådagar från 180 till 225 8

9 kronor per dag, vilket också har en höjande effekt på utgifterna. De regeländringar för åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen som föreslås träda i kraft 1 januari 2014 bedöms öka utgifterna marginellt från och med Även utgifterna för tillfällig föräldrapenning beräknas öka under hela prognosperioden till följd av fler barn i åldrarna 0 12 år samt ökande timlöner. Utgiften beräknas öka från 5,9 miljarder år 2013 till 6,8 miljarder år Under det första halvåret 2013 har 3,5 miljoner nettodagar för vård av barn använts, vilket motsvarar en ökning med 20 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Det höga utfallet under första halvåret 2013 förklaras främst av den omfattande influensan men kan även bero på lanseringen av den nya VAB-applikationen samt slopandet av intygskravet, vilket förenklat ansökan om tillfällig föräldrapenning. Prognosen har höjts marginellt med anledning av den regeländring som träder i kraft 1 januari Antalet vårdbidrag antas öka under hela prognosperioden. En orsak är bedömningen att det blir allt vanligare med vårdbidrag för barn i åldrarna år. Utgiften för hela anslaget antas bli 3,1 miljarder kronor år 2013 och öka till 3,9 miljarder Utgiften för bostadsbidrag beräknas för 2013 bli 4,6 miljarder kronor och öka till 5,1 år Denna ökning är en följd av förslaget att höja det särskilda bidraget från och med år År 2018 beräknas utgifterna därefter ha minskat till 4,9 miljarder kronor. Den minskande trenden bedöms främst bero på att de bidragsgrundande taknivåerna inte är inflationsjusterade, vilket leder till att allt färre hushåll blir berättigade till bidraget. Jämförelse med föregående prognos De väsentligaste skillnaderna jämfört med prognosen som lämnades i juli 2013 redovisas nedan. I sammanställningen ingår inte Försäkringskassans förvaltningsanslag. 9

10 Jämförelse med föregående prognos. Belopp i miljoner kronor Föregående prognos Överföring till/från andra anslagsposter Ändrade makroekonomiska antagande Volym- och strukturförändringar Nya regeländringar Ändrat regleringsbelopp för statlig ålderspensionsavgift Övrigt Differens mot förslag i budgetpropositionen +83 Ny prognos Differens i miljoner kronor Differens i procent +0,0 +0,1 +0,1 +0,1 0,0 Sammantaget har prognoserna höjts för samtliga år jämfört med de prognoser som lämnades i juli. Höjningarna är mycket måttliga. Ändrade makroekonomiska antaganden liksom justeringar av volym och struktur har höjt prognoserna. Regeländringar har höjt prognoserna för 2014 och 2015 men haft en sänkande inverkan 2016 och Under rubriken övrigt återfinns förändringar till följd av förslagen i budgetpropositionen avseende anslaget bidrag för sjukskrivningsprocessen. För det statliga tandvårdsstödet har prognosen sänkts. Det är utgiften för det särskilda tandvårdsbidraget som nu antas bli lägre än i tidigare beräkningar. Prognoserna för assistansersättning har sänkts till följd av att schablonbeloppet för 2014 fastställts till ett lägre belopp än det som antogs i föregående prognos. Störst är höjningen av prognoserna för anslaget aktivitets- och sjukersättning. Bakom höjningen ligger det ökade inflödet av personer som tidigare haft tidsbegränsad sjukersättning. Även minskat utflöde i jämförelse med föregående prognos och ökat inflöde, jämfört med samma period föregående år, till aktivitetsersättning bidrar till ökningen. Ändrade regler för barnhushåll har höjt prognoserna för bostadsbidrag från och med år

11 Prognosdifferenser i tusental kronor för de olika anslagen, prognosen i oktober 2013 jämfört med prognosen i juli 2013 Uppdrag Enligt regleringsbrev för budgetåret 2013 ska Försäkringskassan redovisa utgiftsprognoser för Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten samt lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Följande ska redovisas: Belastning på samtliga anslag och anslagsposter redovisat totalt samt fördelat per månad Redovisningen avseende Sjukpenning och rehabilitering m.m. ap. 20 arbetshjälpmedel m.m. ska vara uppdelad på fördjupade medicinska utredningar, arbetshjälpmedel, resor och utgifter för läkarutlåtanden Prognostiserat utfall för 2013 för samtliga anslag och anslagsposter redovisat totalt samt fördelat per månad Förklaring till och analys av utfall i samband med förändringar i prognoser Beskrivningar av eventuella förändringar av prognosmodeller I denna rapport redovisas prognoser för åren för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde inom utgiftsområdena 9, 10 och 12. I respektive avsnitt redovisas även en jämförelse med närmast föregående prognos. 11

12 En sammanfattande tabell över anslagsuppföljningen inkluderande jämförelse med statsbudgeten redovisas i bilaga 1. Utvecklingen av antal förmånstagare, antal utbetalningar och av olika medelbelopp m.m. redovisas i bilaga 2. Månadsfördelade prognoser för år 2013 redovisas i bilaga 3. Redovisning av de anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter lämnas i bilaga 4. I inledningen till denna beskrivs de statliga ålderspensionsavgifterna samt hur de beräknas och redovisas. En förteckning över kontaktpersoner för respektive anslag finns i bilaga 5. Prognosunderlag Försäkringskassan strävar efter att i alla prognossammanhang använda det mest aktuella dataunderlaget med godtagbar kvalitet som finns tillgängligt. Eftersom en viss eftersläpning finns i statistiken innebär det för denna rapport att material för september 2013 i största möjliga utsträckning har använts. Det ekonomiska månadsutfallet till och med minst september 2013 har beaktats för samtliga anslag. Hänsyn har tagits till föreslagna regeländringar i lagda propositioner med lagförslag. Däremot har hänsyn inte tagits till av regeringen aviserade regeländringar för vilka lagförslag saknas eftersom detaljerat underlag för beräkningar inte finns. Till beräkningarna har Statistiska Centralbyråns (SCB) befolkningsprognos från 17 april 2013 använts. Från Konjunkturinstitutets prognos i augusti 2013 har hämtats uppgifter om löneutveckling, prisbasbelopp med mera som lagts till grund för eller fungerat som antaganden vid prognosberäkningarna (se bilaga 2). Förändringarna i de övergripande antaganden som beräkningarna grundas på påverkar prognoserna på flera sätt. De mer väsentliga förändringar som skett jämfört med beräkningarna till prognosen i juli 2013 beskrivs nedan. Prisbasbeloppet beräknas nu bli något högre för åren jämfört med beräkningarna till prognosen i juli. Det har höjt prognoserna för till exempel sjuk- och aktivitetsersättning, föräldrapenning samt vårdbidrag men haft motsatt inverkan på prognosen för bostadstillägg till personer med aktivitets- eller sjukersättning. Konjunkturinstitutets nya bedömning är att timlöneökningen blir något lägre år 2013 men högre år Detta har haft effekt på prognoserna för sjukpenning och inom föräldraförsäkringen. 12

13 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 1:4 Tandvårdsförmåner m.m. Anslagspost 1 Statligt tandvårdsstöd Prognos anslag. Beloppen anges i 1000-tal kronor Ingående överföringsbelopp 0 0 Anslag ¹ Tilldelade medel Prognos Avvikelse från anslag Avvikelse från tilldelade medel Högsta anslagskredit Tillgängliga medel Överskridande av anslagskredit 0 ¹ Enligt förslag i budgetpropositionen Anslagsbelastningen för 2013 beräknas bli miljoner kronor vilket är miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2014 beräknas bli miljoner kronor vilket är 293 miljoner kronor lägre än i budgetpropositionen föreslaget anslagsbelopp och beräknade tilldelade medel. Analys Utgiften för Statligt tandvårdsstöd under januari-september 2013 blev miljoner kronor, vilket är cirka 4 procent högre än motsvarande period året innan. En orsak till utgiftsökningen är att antalet besök ökat mellan dessa perioder, vilket i sin tur delvis kan bero på att befolkningen i de åldrar som är aktuella för det statliga tandvårdsstödet ökat. En annan förklaring till utgiftsökningen är de referensprisförändringar som gjorts under 2012 och Införandet av särskilt tandvårdsbidrag i januari 2013 har också bidragit till utgiftsökningen, om än marginellt. Under januari-september 2013 konsumerades tandvård för miljoner kronor, vilket är 3 procent högre än samma period året innan. Kostnaden har framför allt ökat för dem som är 65 år och äldre, vilka också är de patienter som utnyttjat högkostnadsskyddet mest. Under januari-september 2013 har endast drygt 11 miljoner kronor betalats ut för särskilt tandvårdsbidrag. Utgiften för 2013 prognostiserades till 140 miljoner kronor i föregående prognos. Med anledning av det låga utfallet hittills i år har skattningen reviderats ner till 20 miljoner kronor. På 13

14 grund av att det särskilda tandvårdsbidraget endast betalats ut i knappt tio månader är det osäkert hur utgiften för bidraget kommer att utvecklas framöver. I avvaktan på utfall för en längre period, har en skattad ökningstakt på 10 miljoner kronor per år används för hela prognosperioden. För innevarande år beräknas utgiften för Statligt tandvårdsstöd uppgå till miljoner kronor. Utgiften förväntas öka under hela prognosperioden, men i avtagande takt, från 5 procent mellan 2013 och 2014 till 4 procent mellan 2017 och Ökningen antas bero på såväl prishöjningar som en ökning i antalet besök. Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i juli Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor Föregående prognosbelopp Överföring till/från andra anslagsposter Ändrade makroekonomiska antaganden Volym- och strukturförändringar Ny regel Övrigt Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent -3,1-5,2-4,6-3,8-3,1 Volym- och strukturförändringar Föreliggande prognos har sänkts med 3 5 procent för jämfört med den som lämnades till regeringen i juli Den främsta orsaken till sänkningen är att det skattade beloppet för särskilt tandvårdsbidrag sänkts med 120 miljoner kronor för 2013 och med miljoner kronor för Marginella prognosjusteringar har även gjorts utifrån det tredje kvartalets faktiska utfall. 14

15 1:6.27 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning Prognos anslag. Beloppen anges i 1000-tal kronor Anslag (=tillgängliga medel = anslagsbelastning) 302¹ 520² Preliminär avgift 545¹ 541¹ Reglering, avser förhållanden tre år tidigare -243¹ -21² Prognostiserad avgift för respektive år ¹ Fastställd av riksdag eller regering. ² Enligt förslag i budgetpropositionen. Anslagsbelastningen för 2013 blir kronor och föreslås i budgetpropositionen till kronor för år Analys Anslagsposten smittbärarpenning disponeras av Socialstyrelsen. Försäkringskassan beräknar endast den statliga ålderspensionsavgiften för Socialstyrelsens utgiftprognos för smittbärarpenning. Socialstyrelsens bedömning är att utgifterna för smittbärarpenningen kommer att öka något under 2013 jämfört med föregående år till följd av ökningen av sjukdomsfall som resulterar i utbetalningar av smittbärarpenning. Kostnaderna har legat kring 5 miljoner kronor årligen de senaste åren för smittbärarpenningen, och den nuvarande prognosen är 5,4 miljoner kronor årligen. 15

16 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i juli Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor Föregående prognosbelopp Överföring till/från andra anslagsposter Ändrade makroekonomiska antaganden Volym- och strukturförändringar Ny regel Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare Övrigt Differens mot förslag i budgetpropositionen Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent 0,0-1,9-3,7 +0,2 Volym- och strukturförändringar Prognosen har sänkts marginellt jämfört med föregående prognos då smittläget har stadigt förbättras under året. Prognosen för smittbärarpenning har sänkts från 5,5 miljoner kronor till 5,4 miljoner kronor jämfört med föregående prognosomgång. 1:7 Sjukvård i internationella förhållanden Prognos anslag. Beloppen anges i 1000-tal kronor Ingående överföringsbelopp Anslag ¹ Tilldelade medel Prognos Avvikelse från anslag Avvikelse från tilldelade medel Högsta anslagskredit Tillgängliga medel Överskridande av anslagskredit 0 ¹ Enligt förslag i budgetpropositionen 16

17 Anslagsbelastningen för 2013 beräknas bli 871 miljoner kronor vilket är 4 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och 64 miljoner kronor högre än tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit. Anslagsbelastningen för 2014 beräknas bli 761 miljoner kronor vilket är 103 miljoner kronor högre än i budgetpropositionen föreslaget anslagsbelopp och 167 miljoner kronor högre än beräknade tilldelade medel. Analys Nuvarande regelverk Utgiften för sjukvård i internationella förhållanden påverkas bland annat av i vilken utsträckning personer som har rätt till vård i Sverige enligt hälsooch sjukvårdslagen (1982:763) söker vård i andra EU/EES-länder och Schweiz. Utgiften påverkas även av antalet personer som är försäkrade inom Norden eller andra konventionsländer och som vid tillfällig vistelse söker vård i Sverige. Även vårdkostnader för pensionärer som är försäkrade i Sverige och som bosätter sig i ett annat EU/EES-land eller Schweiz har en inverkan på utgiften. Förordningarna (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009, som började tillämpas den 1 maj 2010, påverkar utgiften på ett antal olika sätt. Införandet av förordningarna har bland annat medfört att de gällande återbetalningsreglerna skärpts, dels genom förkortade återbetalningstider och dels genom införandet av ränta på sena betalningar. Ny lagsstiftning I juni 2013 beslutade riksdagen att bifalla Proposition 2012/13:150 Patientrörlighet i EU. Den syftar till att införliva Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, i svensk rätt. I propositionen föreslås bland annat en ny lag om hur kostnadsansvaret för den gränsöverskridande vården ska fördelas mellan stat, landsting och kommuner. Den nya lagen trädde i kraft den 1 oktober 2013, men tillämpas inte för vårdkostnader som har uppkommit före lagens ikraftträdande. Enligt den nya ersättningslagen ska landstingens kostnadsansvar avse ersättningar för viss hälso- och sjukvård och tandvård samt för vissa produkter, som exempelvis läkemedel, som patienter får vid vård i ett annat EES-land. Till landstingets kostnadsansvar hör de personer som vid tiden för den vård ersättningen avser, var bosatta inom landstinget eller kvarskrivna i landstinget enligt 16 folkbokföringslagen. Samma kostnadsansvar gäller även läkemedel som införskaffats i ett annat EES-land, vid en annan tidpunkt än vårdtillfället. Landstingens kostnadsansvar avser såväl ersättning för vård som söks med stöd av den nya ersättningslagen som den som söks med stöd av förordning (EG) nr 883/ Proposition 2012/13:150 Patientrörlighet i EU ny lagstiftning. 17

18 Enligt den nya lagen ska staten även fortsättningsvis ansvara för kostnaderna för gränsöverskridande vård till personer som ingår i personkretsen men inte är folkbokförda eller kvarskrivna i Sverige. Till denna grupp hör bland annat utlandsboende pensionärer som får sin huvudsakliga pension från Sverige. Staten kommer även att ha kostnadsansvaret för tandvård som hade berättigat till stöd om den utförts i Sverige enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd. De bilaterala överenskommelser och konventioner rörande hälso- och sjukvård som Sverige har med andra länder ska också bekostas av staten. 2 Analys av För att inte överskrida anslagskrediten för år 2012, stoppades utbetalningarna till andra länder avseende turistvård och pensionärsvård i slutet av september Utbetalningarna som skulle gjorts under resten av året har i stället skjutits över till år Utgiften för Sjukvård i internationella förhållanden beräknas öka från 698 miljoner kronor till 871 miljoner kronor (25 procent) mellan 2012 och En förklaring till ökningen är förskjutningen av utgifter för turistvård på 28 miljoner från 2012 till En annan orsak till ökningen är att utgiften för sjuk- och tandvårdstjänster har ökat. Utbetalningar för de flesta av pensionärsvårdskraven hann göras innan utbetalningarna till andra länder stoppades i slutet av september Utgifterna för pensionärsvård antas ändå vara fortsatt höga 2013 med anledning av de skärpta återbetalningsreglerna och övergången från krav på fasta till faktiska belopp. Mellan 2013 och 2014 beräknas den totala utgiften minska med 110 miljoner kronor (13 procent). Detta är en effekt av den nya lagen som trädde i kraft 1 oktober 2013, om fördelningen av utgifter för gränsöverskridande vård mellan staten och landstingen. Den nya fördelningen medför att trenden för perioden , som tidigare varit ökande, nu blir avtagande. Det beror på eftersläpningar i utbetalningar som i sin tur leder till att den nya lagen förväntas få full effekt först efter Den prognostiserade utvecklingen av utgiften för gränsöverskridande vård illustreras i diagrammet nedan. 2 Proposition 2012/13:150 Patientrörlighet i EU ny lagstiftning. 18

19 Prognos över statens utgifter för Sjukvård i internationella förhållanden respektive statens och landstingens totala utgifter för gränsöverskridande vård i miljoner kronor Nedan ges en sammanställning av utfall och prognoser för de olika ersättningsområdena inom anslaget Sjukvård i internationella förhållanden. Utfall för och prognoser för i miljoner kronor uppdelat på ersättningsområden * Konventionsvård Turistvård Pensionärsvård Sjuk- och tandvårdstjänster Summa * Den nya lagen, som innebär att delar av den totala utgiften belastar landstingen i stället för staten, får effekt. Anm. På grund av avrundningar summerar inte alla kolumner till det totala värdet. Konventionsvård Utgifterna för konventionsvård förväntas följa de senaste årens trend och endast förändras marginellt mellan åren under prognosperioden. Turistvård Utgifterna för turistvård beräknas bli 195 miljoner kronor Under 2014 förväntas en ökning på grund av överskjutande belopp från Även en nivåhöjning om 30 miljoner kronor för statens och landstingens totala utgifter för 2014 har gjorts. Nivåhöjningen beror på införandet av den nya ersättningslagen. Lagen innebär att privat nödvändig vård given efter 1 oktober 2013 kommer att kunna ersättas i efterhand. Dessutom har en justering gjorts för hela prognosperioden baserad på de senaste årens genomsnittliga förändringar. Utgiften för turistvård har varierat mycket från 19

20 år till år, vissa år med kraftiga ökningar och andra med stora minskningar (se tabell ovan). Utgifterna för den del som staten ansvarar för förväntas minska i takt med att den nya lagen om fördelningen av utgifterna mellan staten och landstingen får allt större effekt. Det finns en betydande osäkerhet i prognosen för turistvård. De främsta orsakerna är svårigheterna att förutse hur resandet kommer att se ut och hur betalningsmönstret påverkas av de skärpta återbetalningsreglerna. Dessutom är det osäkert hur lång tid det tar innan den nya ersättningslagen fått full effekt och därmed hur fördelningen av utgifter mellan staten och landstingen kommer att utvecklas. Pensionärsvård Utgifterna för pensionärsvård beräknas bli 280 miljoner kronor 2013 för att sedan öka med 69 miljoner kronor (25 procent) mellan 2013 och En del av ökningen beror på eftersläpningar av inkomna fakturor, som i stället för att belasta 2013, belastar Därefter antas eftersläpningen vara mindre omfattande och leda till en minskning på 22 miljoner kronor (6 procent) mellan 2014 och Resten av prognosperioden antas utgifterna för pensionärsvård öka med i genomsnitt 15 miljoner kronor (4 procent) per år. Ökningstakten baseras på de senaste årens trend över belopp på inkomna krav. Sjuk- och tandvårdstjänster Utgifterna för sjuk- och tandvårdstjänster förväntas bli 200 miljoner kronor år De senaste månaderna har utgifterna ökat oförutsett mycket (se diagram nedan). Hittills har den planerade vården, som ingår i sjuk- och tandvårdstjänster, ersatts enligt vårdlandets utgiftsnivåer. Införandet av den nya lagen, som innebär att vården ersätts upp till den kostnadsnivå som Sverige skulle ha ersatt, förväntas medföra en minskning på 30 miljoner kronor för respektive år, Under denna period beräknas prognosen även sänkas på grund av att delar av utgiftsansvaret flyttats över till landstingen. Trots en nedjustering av utgiftsnivån antas den ökande trenden kvarstå. Ökningen prognostiseras till i genomsnitt 3 miljoner kronor (23 procent) per år mellan 2014 och

21 Utgifter för Sjuk- och tandvårdstjänster, kronor Prognos för utgiftsfördelningen mellan staten och landstingen i miljoner kronor 2013 Stat/landsting 2014 Stat/landsting 2015 Stat/landsting 2016 Stat/landsting Konventionsvård 196/0 193/0 194/0 195/ Stat/landsting 196/ Stat/landsting 197/0 Turistvård 195/0 208/35 153/112 94/195 50/264 30/313 Pensionärsvård 280/0 350/0 328/0 342/0 357/0 373/0 Sjuk- och tandvårdstjänster 200/0 10/159 13/209 17/259 20/310 23/360 Summa per del 871/0 761/ / / / /673 Summa totalt Anm. På grund av avrundningar summerar inte alla kolumner till det totala värdet och av samma anledning överensstämmer inte årstotalen för alla år med motsvarande prognos.osäkerhetsanalys Prognosen innehåller ett antal osäkerhetsfaktorer. De mest påtagliga av dessa har sitt ursprung i administrativa moment. Exempelvis fastställs de fasta beloppen för pensionärsvård med flera års eftersläpning och i varierande takt mellan länderna. Det är även osäkert i vilken takt de länder som kräver Sverige på fasta kostnader kommer att övergå till att skicka krav på faktiska belopp. För såväl turistvården som pensionärsvården finns det en osäkerhet kring hur utbetalningarna kommer att påverkas av de nya återbetalningsreglerna. Reglerna förväntas dock på sikt medföra en ökad förutsägbarhet. Även införandet av den nya ersättningslagen är en källa till osäkerhet för prognosen. 21

22 Valutakursutvecklingen är en stor källa till osäkerhet. I prognosen för pensionärsvård har Riksbankens genomsnittliga mittkurser för perioden april 2012 mars 2013 använts. Utvecklingen under andra och tredje kvartalet 2013 föranleder ingen justering av valutakurserna. Utgiftsfördelningen mellan staten och landstingen bygger bland annat på skattningar om hur stor andel av vårdutgifterna som rör personer som inte är folkbokförda eller kvarskrivna i Sverige. Även betalningstakten är skattad. Utgiftsfördelningen är därmed behäftad med osäkerhet. Om exempelvis betalningstakten blir snabbare än väntat kommer landstingens utgiftsandel att öka i ett snabbare tempo än vad tabellen ovan visar. Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i juli Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor * 2015* 2016* 2017* Föregående prognosbelopp Överföring till/från andra anslagsposter Ändrade makroekonomiska antaganden Volym- och strukturförändringar Ny regel Övrigt Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent +7,9 +1,3-12,5-21,3-27,6 * Föregående prognos inkluderar både statens och landstingens utgifter. Den nya prognosen avser, i enlighet med den nya ersättningslagen, endast statens utgift från Ändrade makroekonomiska antaganden Sänkta genomsnittliga kostnader för pensionärsvården innebär en sänkning av prognosen med i genomsnitt 12 miljoner kronor per år för perioden Volym- och strukturförändringar Höjningen av prognosen för 2013 beror främst på att utgiften för sjuk- och tandvårdstjänster ökat oväntat mycket under det tredje kvartalet Den motverkas dock av en sänkning till följd av att debiteringstakten för pensionärsvården inte varit lika hög som tidigare antagits. De främsta förklaringarna till höjningen av prognosen 2014 är överskjutande belopp avseende turistvård från 2013 och att det kommer att vara möjligt att få ersättning i efterhand för privat nödvändig vård. 22

23 Ny regel Den nya lagen om utgiftsfördelningen mellan staten och landstingen föranleder en sänkning av prognosen Det beror på att delar av utgiftsansvaret flyttats över till landstingen. Orsaken till att sänkningen blir större och större är att effekten av lagen antas tillta under prognosperioden. 4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning Prognos anslag. Beloppen anges i 1000-tal kronor Ingående överföringsbelopp Anslag ¹ Tilldelade medel Prognos Avvikelse från anslag Avvikelse från tilldelade medel Högsta anslagskredit Tillgängliga medel Överskridande av anslagskredit 0 ¹ Enligt förslag i budgetpropositionen Anslagsbelastningen för 2013 beräknas bli 373 miljoner kronor vilket är 7 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet men 18 miljoner kronor högre än tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit. Anslagsbehovet för 2014 beräknas bli 360 miljoner kronor vilket är 13 miljoner kronor högre än i budgetpropositionen föreslaget anslagsbelopp och 31 miljoner kronor högre än beräknade tilldelade medel. Analys Utgiftsutvecklingen för Bilstöd till personer med funktionsnedsättning är beroende av antalet grundbidragsärenden, antal anpassningsbidrag och anskaffningsbidrag. Stor inverkan har även storleken på medelbeloppet 3 för utbetalningar av anpassningsbidrag. Utbetalningarna av bilstöd stoppades i mitten av december 2012 när de tillgängliga medlen var förbrukade. Detta fick till följd att utbetalningar om uppskattningsvis 22 miljoner kronor försköts till januari Tillgängliga medel att disponera för 2013 är 385 miljoner kronor inklusive anslagskredit och i budgetpropositionen föreslaget tilläggsanslag. Bedömningen är att dessa medel är tillräckliga för årets utbetalningar. 3 Beräknat per år som totalt utbetalt anpassningsbidrag per person som fått utbetalning. 23

24 Antal personer med utbetalning av grundbidrag respektive anpassningsbidrag, prognos från och med år 2013 Obs! Utbetalningar som förskjutits från 2011 till 2012 redovisas i diagrammet som utbetalningar under Till och med år 2006 var antalet personer som fick grundbidrag fler än antalet som fick anpassningsbidrag. Från 2007 är förhållandet det omvända, fler personer får anpassningsbidrag. Denna relation antas fortsätta att gälla under hela prognosperioden. År beräknas antal personer med grundbidrag respektive anpassningsbidrag tillfälligt bli lägre. Detta är en följd av att antalet beslutade bilstöd år 2007 och 2008 var lägre jämfört med åren innan. Eftersom nytt grundbidrag i normalfallet kan beviljas först efter nio år, beräknas antalet återbeviljade bilstöd bli lägre år

25 Medelbelopp för grundbidrag, anpassningsbidrag och anskaffningsbidrag, prognos från och med år 2013, kronor Medelbeloppen för grundbidrag och anskaffningsbidrag har inte förändrats märkbart under de senaste åren och antas inte heller förändras under prognosperioden. För anpassningsbidrag har medelbeloppen ökat, särskilt under de senaste åren. I genomsnitt har ökningen de senaste tio åren varit 8 procent, dock något lägre de senare åren. Ökningen mellan 2012 och 2013 beräknas vara 6,8 procent, i prognosen antas att denna ökningstakt består långsiktigt. Utbetalningarna av anpassningsbidrag uppgick under 2012 till 254 miljoner kronor. Av dessa betalades en tredjedel ut till personer med funktionsnedsättning under 65 år som behöver ett fordon för att kunna försörja sig, genomgå arbetslivsinriktad utbildning eller rehabilitering (bidragsgrupp 1). Knappt en tredjedel betalades ut till föräldrar till barn med funktionsnedsättning som sammanbor med barnet och som har för avsikt att köra fordonet själv (handikappgrupp 5). Känslighetsanalys Storleken på medelbeloppet för utbetalningar av anpassningsbidrag har stor inverkan på den sammanlagda prognosen för bilstöd. I tabellen nedan illustreras hur prognosen skulle påverkas om medelbeloppet årligen ökar med 10 respektive 5 procent i stället för den i prognosen antagna ökningen med 6,8 procent. 25

26 Differens mot den lämnade prognosen om medelbeloppet för anpassningsbidrag ökar med 5 respektive 10 procent, belopp i miljoner kronor År +5 procent +10 procent Pågående utredningar Under 2013 genomförs flera utredningar som kommer att ge ökade kunskaper om bilstödet. Förutom den interdepartementala utredningen om bilstöd, handikappersättning och vårdbidrag pågår inom Inspektionen för socialförsäkring en granskning av bilstödet. Försäkringskassan har påbörjat ett arbete för att förbättra statistiken. Vidare har Försäkringskassans internrevision genomfört en granskning av bilstödet. I skrivelsen Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet (Ds 2013:46) föreslås ett antal regeländringar som främst avser anpassningsbidraget: Försäkringskassan ska vid bedömningen av anpassningsbidragets storlek ha tillgång till kostnadsförslag från flera utförare. Ökad konkurrens bedöms minska kostnaderna. Den möjlighet som redan finns att neka anpassningsbidrag vid ett uppenbart olämpligt val av fordon bör förtydligas. Slutligen föreslås att tidsgränsen för när nytt grundbidrag eller anskaffningsbidrag kan beviljas enligt huvudregeln ändras från nio till tio år. Om bilen som köpts eller anpassats med hjälp av bilstödet är välfungerande ska dock nytt grundbidrag eller anskaffningsbidrag inte beviljas även om tidsgränsen passerats. Ändringarna föreslås, med vissa undantag, träda i kraft den 1 januari Försäkringskassan är positiv till grundtankarna i utredningens förslag men ser behov av undantag. Försäkringskassan har också påpekat att man bör invänta rapporterna från övriga utredningar och menar att ett genomförande den 1 januari 2014 är för tidigt. I denna prognos har hänsyn inte tagits till de föreslagna regeländringarna. Det är i dagsläget oklart om dessa kommer att införas så tidigt som i januari

27 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i juli Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor Föregående prognosbelopp Överföring till/från andra anslagsposter Ändrade makroekonomiska antaganden Volym- och strukturförändringar Ny regel Övrigt Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent -0,2-2,8-3,7-2,3 0,0 Volym- och strukturförändringar Prognosen har sänkts för åren Orsaken till detta är att ökningstakten för medelbeloppet för anpassningsbidrag nu antas vara något lägre än i föregående prognos. Främst baseras detta på den dämpade ökningstakten under 2012 och Samtidigt bedöms antalet utbetalningar av anpassningsbidrag åren nu bli något fler jämfört med föregående prognos, vilket har en höjande effekt på prognosen. 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning Prognos anslag. Beloppen anges i 1000-tal kronor Ingående överföringsbelopp Anslag ¹ Tilldelade medel Prognos Avvikelse från anslag Avvikelse från tilldelade medel Högsta anslagskredit Tillgängliga medel Överskridande av anslagskredit 0 ¹ Enligt förslag i budgetpropositionen Anslagsbelastningen för 2013 beräknas bli miljoner kronor vilket är 157 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 242 miljoner kronor högre än tilldelade medel men ryms inom angiven anslagskredit. 27

28 Anslagsbelastningen för 2014 beräknas bli miljoner kronor vilket är 179 miljoner kronor lägre än i budgetpropositionen föreslaget anslagsbelopp och 63 miljoner kronor högre än beräknade tilldelade medel. Analys Storleken på utgifterna styrs av antalet personer som har rätt till assistansersättning, assistanstimmar per månad och beviljad ersättning per timme. Kostnaden för den statliga assistansersättningen har ökat sedan ersättningen infördes Kostnaderna har ökat även för kommunerna men i något lägre takt. Utgifterna för assistansersättningen beräknas öka under prognosperioden med 3,7 procent per år. Vilket motsvarar knappt 1 miljard kronor per år i genomsnitt fram till 2018 då utgifterna beräknas vara miljoner. Kommunens utgifter beräknas till miljoner Under prognosperioden väntas kommunens utgifter öka till miljoner år Förmånens utgifter beräknas totalt till miljoner år Utfall och prognos av utgifterna för statlig assistansersättning i miljoner kronor, prognos från och med Antalet assistanstimmar per brukare och månad har ökat med mellan 10 och 11 timmar sedan Under prognosperioden beräknas antalet timmar öka med 10 timmar per månad i årstakt. Ökningen av antalet assistansberättigade har mattats av sedan Antalet förväntas vara relativt konstant under prognosperioden. Bidragande orsaker till detta kan vara tydligare riktlinjer, rättsfall vid bedömning av grundläggande behov och fler 2-årsomprövningar. 28

29 Schablonbeloppet fastställdes till 280 kronor för 2014 i stället för prognostiserade 282 kronor, vilket är en ökning med 5 kronor motsvarande 1,82 procent mot Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i juli Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor Föregående prognosbelopp Överföring till/från andra anslagsposter Ändrade makroekonomiska antaganden Volym- och strukturförändringar Ny regel Övrigt Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent -0,9-1,5-2,1-2,8-3,4 Volym- och strukturförändringar Prognosen har reviderats ner för hela prognosperioden till följd av det lägre schablonbeloppet. Vi antar samma ökningstak med 5 kronor per år under hela prognosperioden, effekten blir därför gradvis större för varje år. För prognosperioden förklaras större delen av revideringen av förändringen i schablonbeloppet. För 2013 har prognosen justerats på grund av något lägre utfall de senaste 3 månaderna. 29

30 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Under 2013 beräknas inflödet av sjukfall öka i jämförelse med Totalt startade det under år 2012 ungefär sjukfall som blev minst 30 dagar. För 2013 beräknas inflödet uppgå till drygt , varav cirka är nya sjukfall. Återflödet 4 förväntas uppvisa en stabil utveckling framöver, omkring för 2013 vilket är högre än år 2012, men klart lägre än år 2011 då återflödet uppgick till drygt sjukfall. Antalet sjukfall som passerar ett år i fallängd beräknas öka under prognosperioden: Under 2012 passerade cirka sjukfall ett år, för 2013 beräknas dessa fall uppgå till ungefär för att sedan öka till drygt under Antalet individer som får sjukersättning beräknas vara i slutet av 2013 jämfört med i slutet av I slutet av 2014 beräknas antalet sjukersättningsmottagare vara ungefär personer. Antalet som uppbär aktivitetsersättning beräknas vara i slutet av 2013 mot i slutet av I slutet av 2014 beräknas antalet mottagare av aktivitetsersättning vara ungefär Från årsskiftet 2009/2010 fram till och med april 2013 har knappt personer lämnat sjukförsäkringen sedan de uppnått de tidsgränser som införts. Under 2013 och 2014 beräknas cirka respektive personer lämna sjukförsäkringen på grund av att ersättningstiden löper ut. Beräknad anslagsbelastning inklusive statlig ålderspensionsavgift. Miljarder kronor, löpande priser Sjuk- och aktivitetsersättning 47,8 45,4 43,9 43,5 42,9 42,4 Sjukpenning 26,1 29,0 30,3 31,5 32,1 32,9 Rehabiliteringspenning 1,2 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 Summa 75,2 75,7 75,6 76,6 76,5 76,9 Bedömning i föregående prognos 74,8 75,2 74,7 75,5 75,4 - Differens 0,4 0,5 0,9 1,1 1,2 - I löpande priser beräknas utgifterna öka under perioden, justerat för inflationsutvecklingen är trenden fortfarande sjunkande. Skillnaden mellan de beräknade utgifterna i den nu aktuella prognosen och juliprognosen beror 4 Med återflöde menas personer som, efter uppnådd maxtid, återvänder till sjukförsäkringen inom 15 månader. 30

31 i huvudsak på en förändrad bedömning av volymerna för sjuk- och aktivitetsersättning. 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m Hela anslaget Därav 1:1.1 Företagshälsovård och rehabiliteringsgaranti :1.15 Närståendepenning :1.16 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning :1.17 Statlig ålderspensionsavgift för rehabiliteringspenning :1.18 Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning :1.19 Rehabiliteringspenning :1.20 Arbetshjälpmedel m.m :1.21 Sjukpenning :1.5 Boendetillägg :1.7 Högkostnadsskydd för arbetsgivare :1.8 Sjukpenning och rehabiliteringspenning i särskilda fall Detaljerade uppgifter om den statliga ålderspensionsavgiften återfinns i bilaga 4. Där finns förutom anslagsbelastning även uppgifter om preliminär avgift, reglering avseende förhållandena tre år tidigare, prognostiserad avgift för respektive år samt en jämförelse med prognosen som lämnades till regeringen i juli

Budgetunderlag 2016 2018

Budgetunderlag 2016 2018 Budgetunderlag 2016 2018 Del 2 Försäkringsförmåner Försäkringsförmånerna budgetförslag och långtidsbedömning Inledning 3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 17 1:4 Tandvårdsförmåner Anslagspost

Läs mer

Budgetunderlag 2014 2016

Budgetunderlag 2014 2016 Årsplan 2007 maj juni juli augusti september oktober november december v.27 v.36 v.45 v.40 1 l v.14 2 o 3 t 3 s 4 m v.23 4 o 5 t 5 s 6 m v.32 6 t 7 f 7 s 8 m v.41 8 t 9 f 4 f 5 t 6 7 8 5 l 6 7 v.37 v.46

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2015 (avsnittet om sjukförsäkringen)

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2015 (avsnittet om sjukförsäkringen) Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2015 (avsnittet om sjukförsäkringen) 1 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp Vid årsskiftet

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2011 2015

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2011 2015 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2011 2015 Innehåll Inledning... 3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 1:4 Tandvårdsförmåner m.m.

Läs mer

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Innehåll Inledning... 2 1:6.27 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning... 7 1:1.16 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning...

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2013 2018

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2013 2018 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2013 2018 Innehåll Inledning... 3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 1:4 Tandvårdsförmåner m.m.

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2015

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2015 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2015 Innehåll Inledning...3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 1:4 Tandvårdsförmåner m.m.

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2012 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2015 2020

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2015 2020 Rapport 2015-10-26 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2015 2020 Innehåll Sammanfattning och inledning... 3 Prognoser för inkomstindex och balanstal...

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2014 2019

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2014 2019 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2014 2019 Innehåll Inledning... 3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg... 14 1:4 Tandvårdsförmåner

Läs mer

S2013/9137/SF. Socialdepartementet. Regelförenklingar inom pensionsförmåner

S2013/9137/SF. Socialdepartementet. Regelförenklingar inom pensionsförmåner S2013/9137/SF Socialdepartementet Regelförenklingar inom pensionsförmåner 1 Förord Denna promemoria har tagits fram av en arbetsgrupp som har inrättats inom Socialdepartementet. Arbetsgruppen har tillsatts

Läs mer

Budgetunderlag 2015 2017

Budgetunderlag 2015 2017 Årsplan 2007 maj juni juli augusti september oktober november december v.27 v.36 v.45 v.40 1 l v.14 2 o 3 t 3 s 4 m v.23 4 o 5 t 5 s 6 m v.32 6 t 7 f 7 s 8 m v.41 8 t 9 f 4 f 5 t 6 7 8 5 l 6 7 v.37 v.46

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2013 2017 Innehåll Inledning... 3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 1:4 Tandvårdsförmåner m.m.

Läs mer

Avgiften till. Europeiska unionen

Avgiften till. Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2013 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2013 2019 Innehåll Inledning... 3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 1:4 Tandvårdsförmåner m.m....

Läs mer

Dekomponering av prognosen för det finansiella sparandet

Dekomponering av prognosen för det finansiella sparandet 2011-05-06 1/8 Dekomponering av prognosen för det finansiella sparandet Inledning Såväl Ekonomistyrningsverket (ESV) som Finansdepartementet gör prognoser för statens budget och det finansiella sparandet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Pensionsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Pensionsmyndigheten Regeringsbeslut I:3 2016-04-07 S2016/01578/SF Socialdepartementet Pensionsmyndigheten Box 38190 100 64 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Pensionsmyndigheten Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Innehåll Inledning... 2 1:6.27 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning... 7 1:1.16 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning...

Läs mer

5 Kostnader och nytta för bilstöd och färdtjänst

5 Kostnader och nytta för bilstöd och färdtjänst 5 Kostnader och nytta för bilstöd och färdtjänst Sammanfattning Människor med funktionshinder ska vara fullt delaktiga i samhället. Det är ett av huvudmålen i den nationella handlingsplanen för handikappolitiken.

Läs mer

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Innehåll Inledning... 2 :6.27 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning... 7 :.6 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning... 8 :.7

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten Regeringsbeslut 1:2 2016-02-11 U2016/00585/S Utbildningsdepartementet Specialpedagogiska skolmyndigheten Box 1100 871 29 Härnösand Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Pensionsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Pensionsmyndigheten Regeringsbeslut I:3 2015-06-25 S2015/04530/RS (delvis) Socialdepartementet Pensionsmyndigheten Box 38190 100 64 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Pensionsmyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

VERKSAMHET Myndighetens uppgifter framgår av förordningen(2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan.

VERKSAMHET Myndighetens uppgifter framgår av förordningen(2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan. Regeringsbeslut II:1 2014-11-13 U2014/6739/GV Utbildningsdepartementet Myndigheten för yrkeshögskolan Box 145 72105 Västerås Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Myndigheten för yrkeshögskolan Riksdagen

Läs mer

Utgifter inom socialförsäkringen m.m. 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Utgifter inom socialförsäkringen m.m. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Antagandebild Lönesummeökning (inkl. reformer) 3,0 5,5 4,7 4,5 4,8 4,4 Timlöneökning 0,3 3,7 4,0 3,3 3,5 3,6 Sysselsatta, timmar 1) (procentuell förändring) 2,7 1,7 0,6 1,2 1,3 0,7 Sysselsatta, personer

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Arbetsförmedlingen

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Arbetsförmedlingen Regeringsbeslut 4 2016-02-25 A2016/00425/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsförmedlingen Hälsingegatan 38 11399 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Arbetsförmedlingen Riksdagen har beslutat

Läs mer

Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2011

Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2011 1 (44) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2011 2 (44) Sammanfattning I juli 2008 ändrades reglerna inom sjukförsäkringen.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Läkemedelsverket

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Läkemedelsverket Regeringsbeslut I:10 2012-12-18 S2012/8855/SAM (delvis) Socialdepartementet Läkemedelsverket Box26 75103 UPPSALA Regleringsbrev för budgetåret avseende Läkemedelsverket Riksdagen har beslutat om Läkemedelsverkets

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

2009-12-21 Fi2008/3614, Fi2009/1655, Fi2009/2747, m.fl. Sebilaga1. Skatteverket Solna strandväg 10 17194SOLNA

2009-12-21 Fi2008/3614, Fi2009/1655, Fi2009/2747, m.fl. Sebilaga1. Skatteverket Solna strandväg 10 17194SOLNA Regeringsbeslut I 15 Finansdepartementet 2009-12-21 Fi2008/3614, Fi2009/1655, Fi2009/2747, m.fl. Sebilaga1 Skatteverket Solna strandväg 10 17194SOLNA Regleringsbrev för budgetåret avseende Skatteverket

Läs mer

Bilaga. Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering

Bilaga. Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering Bilaga Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering Bilaga Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende E-hälsomyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende E-hälsomyndigheten Regeringsbeslut III:23 2014-12-18 S2014/8929/SAM (delvis) Socialdepartementet E-hälsomyndigheten Ringvägen 100 118 60 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende E-hälsomyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Anslagsuppföljning Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren

Anslagsuppföljning Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren Rapport 2015-10-23 Anslagsuppföljning Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2015 2019 Dnr 811-2015 Innehåll Inledning... 4 Utgiftsområde 9 Hälsovård,

Läs mer

Utökat särskilt högriskskydd i lagen (1991:1047) om sjuklön, m.m.

Utökat särskilt högriskskydd i lagen (1991:1047) om sjuklön, m.m. Lagrådsremiss Utökat särskilt högriskskydd i lagen (1991:1047) om sjuklön, m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 23 april Cristina Husmark Pehrsson Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Läs mer

8 Konsekvenser av utredningens förslag

8 Konsekvenser av utredningens förslag 8 Konsekvenser av utredningens förslag 8.1 Konsekvenser för individen En av utredningens principiella utgångspunkter är att det är individens behov som ska styra insatsernas och lönestödens utformning.

Läs mer

ANALYSERAR Försäkringskassans arbete med misstänkta brott 2005

ANALYSERAR Försäkringskassans arbete med misstänkta brott 2005 ANALYSERAR 2006:12 Försäkringskassans arbete med misstänkta brott 2005 Utgivare Upplysningar Beställning Försäkringsdivisionen Enheten för gemensamma försäkringsfrågor Ylva Rånge 08-786 98 60 ylva.range@forsakringskassan.se

Läs mer

Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren

Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren Rapport 2016-01-20 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2015 2020 Dnr 1375-2016 Innehåll Inledning... 4 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social

Läs mer

Jämförelse mellan prognoser lämnade i kvartalsuppföljningen den 2 maj respektive den 1 augusti 2005 för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde

Jämförelse mellan prognoser lämnade i kvartalsuppföljningen den 2 maj respektive den 1 augusti 2005 för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde Jämförelse mellan prognoser lämnade i kvartalsuppföljningen den 2 maj respektive den 1 augusti 2005 för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde Innehåll Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social

Läs mer

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014 STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2015-03-17 / 3 Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uka.se Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre

Läs mer

2015-12-17 A2015/03283/SV A2015/03257/SV/delvis) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box 513 751 20 Uppsala

2015-12-17 A2015/03283/SV A2015/03257/SV/delvis) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box 513 751 20 Uppsala Regeringsbeslut 20 Arbetsmarknadsdepartementet 2015-12-17 A2015/03283/SV A2015/03257/SV/delvis) Institutet för arbetsmarknads- och Box 513 751 20 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Institutet

Läs mer

Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren

Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren Rapport 2017-01-18 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2016 2021 Dnr 308-2017 Innehåll Sammanfattning...4 Inledning...5 Utgiftsområde 9 Hälsovård,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Moderna museet

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Moderna museet Regeringsbeslut 14 Kulturdepartementet -05-27 Ku/379/KV (delvis) Moderna museet Box 16382 103 27 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Moderna museet Riksdagen har beslutat om nya nationella

Läs mer

AVVIKELSEANALYS. Enheten för analys 2005-05-02 64647-2005

AVVIKELSEANALYS. Enheten för analys 2005-05-02 64647-2005 Jämförelse mellan prognoser för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2005 och 2006 lämnade i budgetunderlaget den 17 februari 2005 och i kvartalsuppföljningen den 2 maj 2005. 1 Innehåll

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2007 2011

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2007 2011 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2007 20 Innehåll Inledning...3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 3: Tandvårdsförmåner m.m.

Läs mer

Bilaga 3. Förslag på regelförenklingar lämnade av Försäkringskassan

Bilaga 3. Förslag på regelförenklingar lämnade av Försäkringskassan Bilaga 3. Förslag på regelförenklingar lämnade av Försäkringskassan RiR 2016:11 Felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen RIKSREVISIONEN 1 BILAGA 3. FÖRSLAG PÅ REGELFÖRENKLINGAR LÄMNADE AV FÖRSÄKRINGSKASSAN

Läs mer

Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren

Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren Rapport 2016-05-03 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2016 2020 Dnr 1375-2016 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Utgiftsområde 9 Hälsovård,

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2007 2011

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2007 2011 sbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2007 2011 Innehåll Inledning...3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 13:1 Tandvårdsförmåner m.m. spost

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Transportstyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Transportstyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer Regeringsbeslut II 4 Näringsdepartementet -04-21 N/02962/SUBT N/02416/SUBT Transportstyrelsen 60173 Norrköping Regleringsbrev för budgetåret avseende Transportstyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Läs mer

Statsskuldsräntor. 26 m.m.

Statsskuldsräntor. 26 m.m. Statsskuldsräntor 26 m.m. Förslag till statens budget för 2015 Statsskuldsräntor m.m. Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 7 2 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.... 9 3 Räntor på

Läs mer

Assistansersättning. Bakgrund. Aktuellt

Assistansersättning. Bakgrund. Aktuellt Assistansersättning Bakgrund Assistansersättning är en ersättning för att bekosta personlig assistans för den som, på grund av stort och varaktigt funktionshinder, behöver hjälp med de grundläggande behoven

Läs mer

PROP. 2014/15:1. Innehållsförteckning

PROP. 2014/15:1. Innehållsförteckning PROP. 2014/15:1 Innehållsförteckning 8 9 10 Utgifter... 409 8.1 Utgifterna på statens budget och takbegränsade utgifter... 409 8.1.1 Utgiftsramar för 2015... 410 8.1.2 Utgifter 2014 2018... 412 8.1.3 Utvecklingen

Läs mer

Avgifter och skatter 2015

Avgifter och skatter 2015 2014-11-13 Avgifter och skatter 2015 I detta Arbetsgivarverket informerar redovisas de genomsnittliga avgifter och skatter som statliga myndigheter och andra arbetsgivare, som omfattas av Arbetsgivarverkets

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling 2016

Sjukfrånvarons utveckling 2016 Social Insurance Report Sjukfrånvarons utveckling 2016 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Sofia Bill 010-116 27 02 Sofia.bill@forsakringskassan.se www.forsakringskassan.se

Läs mer

Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren

Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren Rapport 2016-08-01 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2016 2020 Dnr 1375-2016 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Utgiftsområde 9 Hälsovård,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 20 Finansdepartementet 2011-12-15 Fi2011/1615, Fi2011/5146 Kronofogdemyndigheten Box 1050 17221 SUNDBYBERG Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2025

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2025 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 213-4-3 Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 225 - Översyn år 213 197 1975 198 1985 199 KAPITELTITEL ENDAST EN RAD ARIAL REGULAR 2 Planeringsförutsättningar Planeringsfolkmängden

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Överklagandenämnden för studiestöd

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Överklagandenämnden för studiestöd Regeringsbeslut II:3 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U/2016/05525/SF (delvis) U/2016/05625/SF Överklagandenämnden för studiestöd Box 110 871 23 Härnösand Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende

Läs mer

Lagrådsremiss. Ändringar i lagen (1991:1047) om sjuklön. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Ändringar i lagen (1991:1047) om sjuklön. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Ändringar i lagen (1991:1047) om sjuklön Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 augusti 2008 Cristina Husmark Pehrsson Kjell Rempler (Socialdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Månadsuppgifter snabbt och enkelt (SOU 2011:40)

Månadsuppgifter snabbt och enkelt (SOU 2011:40) REMISSYTTRANDE 1(8) Datum Diarienummer 2011-11-03 2011-115 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Månadsuppgifter snabbt och enkelt (SOU 2011:40) (diarienummer Fi2011/2588/S3) Sammanfattning Inspektionen

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen PROP. 2015/16:1 UTGIFTSOMR ÅDE 27 Förslag till statens budget för 2016 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde

Läs mer

Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren

Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren Rapport 2017-07-31 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2017 2021 Dnr 308-2017 Förord Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2017 ska Försäkringskassan

Läs mer

Perspektiv på den låga inflationen

Perspektiv på den låga inflationen Perspektiv på den låga inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT FEBRUARI 7 Inflationen blev under fjolåret oväntat låg. Priserna i de flesta undergrupper i KPI ökade långsammare än normalt och inflationen blev

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2004:781 Utkom från trycket den 9 november 2004 utfärdad den 28 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Nr 15 Juni 2008. En reformerad sjukskrivningsprocess Rehabiliteringskedja och ny ledighetslag

Nr 15 Juni 2008. En reformerad sjukskrivningsprocess Rehabiliteringskedja och ny ledighetslag Arbetsgivarfrågor Nr 15 Juni 2008 En reformerad sjukskrivningsprocess Rehabiliteringskedja och ny ledighetslag Riksdagen har fattat beslut om en rad åtgärder i syfte att effektivisera sjukskrivningsprocessen

Läs mer

Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren

Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren Rapport 2017-05-03 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2017 2021 Dnr 308-2017 Förord Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2017 ska Försäkringskassan

Läs mer

Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren

Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren Rapport 2017-02-17 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2017 2021 Dnr 308-2017 Förord Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2017 ska Försäkringskassan

Läs mer

Statsskuldsräntor m.m.

Statsskuldsräntor m.m. Statsskuldsräntor m.m. 26 Förslag till statsbudget för 2002 Statsskuldsräntor m.m. Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...7 2 Inledning...9 3 Räntor på statsskulden...11 3.1 Prognos för

Läs mer

Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering

Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering Bilaga Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering 1 . 2 Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt

Läs mer

2004-04-01. Kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet (Arbetslöshetskassan Alfa)

2004-04-01. Kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet (Arbetslöshetskassan Alfa) 2004-04-01 Kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet (Arbetslöshetskassan Alfa) Kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet

Läs mer

Sveriges folkmängd 10 miljoner år 2017. Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se

Sveriges folkmängd 10 miljoner år 2017. Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se BE 18 SM 1401 Sveriges framtida befolkning 2014 2060 The future population of Sweden 2014 2060 I korta drag Sveriges folkmängd 10 miljoner år 2017 Sveriges befolkning beräknas öka varje år under prognosperioden

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se BEFOLKNINGSPROGNOS 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Strategy beräknat en befolkningsprognos för perioden 2015-2024.

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren

Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren Rapport 2016-10-26 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2016 2020 Dnr 1375-2016 Innehåll Sammanfattning...4 Inledning...5 Utgiftsområde 9 Hälsovård,

Läs mer

Hur jämföra makroprognoser mellan Konjunkturinstitutet, regeringen och ESV?

Hur jämföra makroprognoser mellan Konjunkturinstitutet, regeringen och ESV? Konjunkturläget december 2011 39 FÖRDJUPNING Hur jämföra makroprognoser mellan Konjunkturinstitutet, regeringen och ESV? Konjunkturinstitutets makroekonomiska prognos baseras på den enligt Konjunkturinstitutet

Läs mer

Det statliga tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet Det statliga tandvårdsstödet 15 oktober 2014 Sofia Wallström Generaldirektör Översikt Läget före 2008 års reform Utformning av det nuvarande statliga tandvårdsstödet Hur har det blivit? Diskussion Läget

Läs mer

Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen

Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen Ds 2016:5 Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hem för vård eller boende

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hem för vård eller boende Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Skattekontot och intäktsräntan

Skattekontot och intäktsräntan PM 1(23) Mats Andersson 010-574 80 84 Patrik Andreasson 010-573 51 14 Skattekontot och intäktsräntan 1 Bakgrund Skatteverket har under senare tid sett flera tecken på att skattekontot har börjat användas

Läs mer

9 Konsekvenser av förslagen

9 Konsekvenser av förslagen 9 Konsekvenser av förslagen 9.1 Inledning Bestämmelser om hur man ska redovisa konsekvenser av förslag i ett betänkande finns i kommittéförordningen (1998:1474) och förordningen om konsekvensutredning

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2008 2011

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2008 2011 sbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2008 2011 Innehåll Inledning...3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 13:1 Tandvårdsförmåner m.m. spost

Läs mer

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling 2007-03-28 Dnr 07/1164 1 (10) Avd för Vård och Omsorg Bertil Koch Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Uppföljning

Läs mer

3 Den offentliga sektorns storlek

3 Den offentliga sektorns storlek Offentlig ekonomi 2009 Den offentliga sektorns storlek 3 Den offentliga sektorns storlek I detta kapitel presenterar vi de vanligaste sätten att mäta storleken på den offentliga sektorn. Dessutom redovisas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn; SFS 2000:461 Utkom från trycket den 19 juni 2000 utfärdad den 8 juni 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om en pilotverksamhet med aktivitetsförmågeutredningar för 2014

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om en pilotverksamhet med aktivitetsförmågeutredningar för 2014 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om en pilotverksamhet med aktivitetsförmågeutredningar för 2014 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Aktivitetsförmågeutredningar 3 Ersättning

Läs mer

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSON UPPGIFTER... 9

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSON UPPGIFTER... 9 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJUKPENSION OCH PREMIEBEFRIELSE- FÖRSÄKRING ITP 1 SAMT EFTERLEVANDEPENSION VID UTLANDS TJÄNSTGÖRING (Bilaga 4 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman

Läs mer

Prognos över sysselsatta inom hälso- och sjukvården samt tandvården

Prognos över sysselsatta inom hälso- och sjukvården samt tandvården Prognos över sysselsatta inom hälso- och sjukvården samt tandvården Åren 2008 2023 Barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, tandhygienister och tandläkare Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:1 Avgiften till Europeiska unionen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:1 Avgiften till Europeiska unionen Regeringsbeslut I 2 2014-12-19 Fi2014/4531(delvis) Finansdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 10315 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:1 Avgiften till Europeiska unionen Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för internationella adoptionsfrågor Regeringsbeslut II:10 2014-12-18 S2014/8929/SAM (delvis) Socialdepartementet Myndigheten för internationella adoptionsfrågor Box 308 10126 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(8) Avdelning Analysavdelningen 2014-11-24 51-442-14 Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fem blad,

Läs mer

1 Budgetunderlag för budgetåren 2017 2019 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

1 Budgetunderlag för budgetåren 2017 2019 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 1 (14) Kopia till: Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr

Läs mer

Försäkringsförmånerna budgetförslag och långtidsbedömning

Försäkringsförmånerna budgetförslag och långtidsbedömning Budgetunderlag 2010-02-24 Dnr/ref. VER 2010-29 Försäkringsförmånerna budgetförslag och långtidsbedömning Inledning Enligt regleringsbrev för budgetåret 2010 ska Pensionsmyndigheten redovisa utgiftsprognoser

Läs mer

Regeringen godkänner överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om pilotverksamhet för aktivitetsförmågeutredningar

Regeringen godkänner överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om pilotverksamhet för aktivitetsförmågeutredningar Protokoll I:12 vid regeringssammanträde 2015-12-17 S2015/08165/SF Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om pilotverksamhet för aktivitetsförmågeutredningar 2016 1 bilaga Regeringens beslut

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren

Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren Regeringsbeslut 47 2006-12-21 S2006/10212/SK(delvis) Socialdepartementet Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap Box 2220 103 15 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Forskningsrådet

Läs mer

Levnadsförhållanden i Skaraborg

Levnadsförhållanden i Skaraborg Levnadsförhållanden i Skaraborg Rapport 2013 Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, Mariestad inkl Folkhälsoenheten Innehållsförteckning Inledning... 1 Folkhälsan i Sverige 2012... 2 Folkhälsans utveckling...

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Innehåll 1. Det som berör försäkringstagaren 1.1 Försäkringsavtal 1.2 Uppsägning av försäkringsavtalet 1.3 Försäkringstagare försäkrad 1.4

Läs mer

2012:6 Nyföretagande i Eskilstuna

2012:6 Nyföretagande i Eskilstuna 2012-09-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:6 Nyföretagande i Eskilstuna Enligt Tillväxtanalys,

Läs mer

Massmedieseminarium: Regeländringar i sjukförsäkringen juni 2008 Sida 1. Välkomna!

Massmedieseminarium: Regeländringar i sjukförsäkringen juni 2008 Sida 1. Välkomna! Massmedieseminarium: Regeländringar i sjukförsäkringen juni 2008 Sida 1 Välkomna! Regeringen vill effektivisera sjukskrivningsprocessen och öka möjligheterna för sjukskrivna att återgå i arbete. Proposition

Läs mer

Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23.

Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23. Dnr HSS 2013-0264 Dnr CK 2015-0346 2015-11-24 Regler för sjukresor Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23. Landstinget i Uppsala län

Läs mer

Befolkningsprognos 2014 Lunds kommun

Befolkningsprognos 2014 Lunds kommun Kommunkontoret Strategiska utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos 214 214-5-22 1(14) Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos 214 Lunds kommun Postadress Besöksadress Telefon växel

Läs mer

Bilstöd 2003. A. Allmänna uppgifter SF0109

Bilstöd 2003. A. Allmänna uppgifter SF0109 Bilstöd 2003 SF0109 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialförsäkring A.2 Statistikområde Stöd till barnfamiljer A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4 Ansvarig Myndighet/organisation:

Läs mer