AVVIKELSEANALYS. Enheten för analys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVVIKELSEANALYS. Enheten för analys 2005-05-02 64647-2005"

Transkript

1 Jämförelse mellan prognoser för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2005 och 2006 lämnade i budgetunderlaget den 17 februari 2005 och i kvartalsuppföljningen den 2 maj

2 Innehåll Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 13:1 Tandvårdsförmåner m.m :8 Sjukvård i internationella förhållanden :7 Bilstöd till handikappade :8 Kostnader för statlig assistansersättning...6 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 19:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m :2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m :3 Handikappersättningar :4 Arbetsskadeersättningar m.m :5 Ersättning för kroppsskador...17 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 20:1 Garantipension till ålderspension :2 Efterlevandepensioner till vuxna :3 Bostadstillägg till pensionärer :4 Äldreförsörjningsstöd...20 Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten...20 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 21:1 Allmänna barnbidrag :2 Föräldraförsäkring :3 Underhållsstöd :4 Bidrag till kostnader för internationella adoptioner :5 Barnpension och efterlevandestöd för barn :6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn :7 Pensionsrätt för barnår...28 Inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande 21:1 Bostadsbidrag

3 Inledning Bakgrund Socialdepartementet har framfört önskemål om att budgetunderlag och kvartalsuppföljningar skall kompletteras med avvikelseanalyser som visar hur de senast gjorda prognoserna skiljer sig från de föregående. I detta dokument som är ett svar på Socialdepartementets önskemål, redovisas för varje anslagspost i en tabell en stegvis framräkning av den nya prognosen med utgångspunkt i den föregående. Nedan beskrivs beräkningarna. Beskrivning för avvikelseanalysen Överföring till/från andra anslagsposter Överensstämmer med den gamla prognosen för dessa uppgifter. Beräknas från föregående prognos innan nya volymer har beräknats. Om ändrade makroekonomiska antaganden leder till ändrade volymer (t.ex. för bostadsbidrag) betraktas detta som en makroekonomisk effekt. Med volymförändringar menas ändrat antal förmånstagare, för dagersättningar däremot ändrat antal dagar. Med strukturförändring menas framför allt real ändring av medelbeloppet, det vill säga förändring av medelbeloppet som inte orsakas av ändrade makroekonomiska förutsättningar. I många prognoser finns en variabel för retroaktiva utbetalningar. Om denna variabel förändras beror det på en kombination av volym- och strukturförändringar. beräknas efter att hänsyn tagits till makroekonomiska förändringar. Första gången hänsyn tas till en regeländring redovisas effekten i avvikelsetabellen. Om det vid nästa prognostillfälle görs en annan bedömning av hur volymen förändras till följd av denna regeländring redovisas denna förändring på raden volym- och strukturförändringar. 3

4 Övrigt Tillfälligheter eller extraordinära åtgärder från regeringen kan leda till utgiftsändringar som inte passar in under någon av de övriga raderna. Här kan också redovisas förändringar till följd av ny eller ändrad prognosmodell. Ny utgiftsprognos för anslagsposten Den nya utgiftsprognosen kan räknas fram genom summering av raderna ovanför. Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 13:1 Tandvårdsförmåner m.m. 13:1.5 Tandvårdsersättning Prognos i budgetunderlaget Överföring till/från andra anslagsposter Övrigt Ny prognos Prognosen har ändrats med anledning av nya förutsättningar för konsumentprisindex från Konjunkturinstitutet Övrigt Övrigt avser i huvudsak genomströmningstiden på Försäkringskontoret i Lund gällande protetik för personer som är 65 år eller äldre. Genomströmningstiden i budgetunderlaget var 3 månader. Den aktuella genomströmningstiden är 4,5 månader. Enligt känslighetsanalys ger en differens på 1 månads genomströmningstid +/ 141 miljoner kronor i genomsnitt. I Övrigt ingår nytt utfall i AGRESSO som är fortsatt lågt. 4

5 13:8 Sjukvård i internationella förhållanden Prognos i budgetunderlaget Övrigt Ny prognos I prognosen används: Valutakurser från Riksbanken Inflationsprognos, ECB survey of professional forecasters, SPF Utrikespolitiska institutets uppgifter om BNP Res- och kommunikationsvaneundersökningen RES från Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) Turist- och resedatabasens (TDB) uppgifter om totalt antal utlandsresor Se Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Riksförsäkringsverkets ansvarsområde budgetåren från den 3 maj 2005, diarienummer 64647/05. 16:7 Bilstöd till handikappade Prognos i budgetunderlaget Överföring till/från andra anslagsposter Övrigt 0 0 Ny prognos Prognoserna har justerats med anledning av antalet nybeviljade bilstöd minskat, för år 2005 blir förändringen något mindre då kostnaden för 5

6 anpassningsbidrag beräknas bli något högre än vad som antogs i budgetunderlaget. 16:8 Kostnader för statlig assistansersättning Prognos i budgetunderlaget Överföring till/från andra anslagsposter Övrigt 0 0 Ny prognos Antalet personer med assistansersättning beräknas bli något fler än vad som antogs i budgetunderlaget. Effekten på utgifterna blir dock relativt moderat då antalet timmar med assistans beräknas bli något färre än vad som antogs i budgetunderlaget. Ändring i lagen 1 juli 2005, vilken innebär förändring i retroaktivitetstiden, togs med i beräkningarna redan i BU. Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 19:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 19:1.21 Sjukpenning Prognos i budgetunderlaget Överföring till/från andra anslagsposter Övrigt Ny prognos

7 I denna anslagsuppföljning prognostiseras ett minskat antal nettodagar såväl 2005 som 2006 jämfört med budgetunderlaget, prognosen är därför med anledning av detta sänkt med drygt 2,7 miljarder kronor för båda åren. Medelersättningen är sänkt i förhållande till budgetunderlaget, prognosen är därför med anledning av detta sänkt med knappt 290 miljoner kronor 2005 och drygt 320 miljoner kronor Den prognostiserade utgiften för samverkansmedel är också nedjusterad med ungefär 125 miljoner kronor 2005 och 160 miljoner kronor :1.18 Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning 2006 Föregående prognos för anslagsposten Överföring till/från andra anslagsposter 0 för året 0 för prognosåret Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare 0 Övrigt 0 Ny utgiftsprognos för anslagsposten Sänkningen som är gjord under anslagspost Sjukpenning påverkar även den statliga ålderspensionsavgiften. Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare Försäkringskassan gjorde i mars 2005 en avstämning av statliga ålderspensionsavgifter för En revidering av protokollet gjordes den sista veckan i april. Revideringen har inte kunnat beaktas i denna kvartalsuppföljning. Det regleringsbelopp som redovisas för 2003 och som påverkar anslaget 2006 är såldes det som beräknades vid den första avstämningen. Enligt Försäkringskassans första avstämning för 2003 skulle regleringsbeloppet bli ungefär 167 miljoner kronor. Underskottet beräknas nu bli lägre än prognosen i budgetunderlaget. 7

8 19:1.19 Rehabiliteringspenning Prognos i budgetunderlaget Överföring till/från andra anslagsposter Övrigt Ny prognos Prognoserna för åren har sänkts med anledning av dels att prognosen för sjukpenning är sänkt, dels att utvecklingen av antalet nettodagar för rehabiliteringspenning sedan hösten 2004 visat en neråtgående trend. 19:1.17 Statlig ålderspensionsavgift för rehabiliteringspenning 2006 Föregående prognos för anslagsposten Överföring till/från andra anslagsposter 0 för året 0 för prognosåret Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare 0 Övrigt 0 Ny utgiftsprognos för anslagsposten Sänkningen som är gjord under anslagspost Rehabilitering påverkar även den statliga ålderspensionsavgiften. Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare Försäkringskassan gjorde i mars 2005 en avstämning av statliga ålderspensionsavgifter för En revidering av protokollet gjordes den sista veckan i april. Revideringen har inte kunnat beaktas i denna kvartalsuppföljning. Det regleringsbelopp som redovisas för 2003 och som påverkar anslaget 2006 är såldes det som beräknades vid den första avstämningen. 8

9 Enligt Försäkringskassans första avstämning för 2003 skulle regleringsbeloppet bli ungefär 4,5 miljoner kronor, vilket är högre än prognosen i budgetunderlaget. 19:1.15 Närståendepenning Prognos i budgetunderlaget Överföring till/från andra anslagsposter Övrigt Ny prognos Konjunkturinstitutet har sänkt sin prognos för timlöneökningen marginellt. Eftersom en ny modell används kan ingen effekt av denna justering mätas utan all förändring förklaras nedan under övrigt. Övrigt Prognosen har höjts något beroende på att en ny förbättrad tidsseriemodell används. 19:1.16 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning 2006 Föregående prognos för anslagsposten Överföring till/från andra anslagsposter 0 för året 0 för prognosåret 0 0 Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare 0 Övrigt 124 Ny utgiftsprognos för anslagsposten Konjunkturinstitutet har sänkt sin prognos för timlöneökningen marginellt. Eftersom en ny modell används kan ingen effekt av denna justering mätas utan all förändring förklaras nedan under övrigt. 9

10 Övrigt Prognosen har höjts något beroende på att en ny förbättrad tidsseriemodell används. Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare Försäkringskassan gjorde i mars 2005 en avstämning av statliga ålderspensionsavgifter för En revidering av protokollet gjordes den sista veckan i april. Revideringen har inte kunnat beaktas i denna kvartalsuppföljning. Det regleringsbelopp som redovisas för 2003 och som påverkar anslaget 2006 är såldes det som beräknades vid den första avstämningen. Enligt Försäkringskassans första avstämning för 2003 skulle regleringsbeloppet bli ungefär 0,5 miljoner kronor. Underskottet beräknas nu bli något lägre än i prognosen i budgetunderlaget. 19:1.20 Köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster m.m. Prognos i budgetunderlaget Överföring till/från andra anslagsposter Övrigt Ny prognos Prognoserna är oförändrade sedan budgetunderlaget. 19:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 19:2.5 Aktivitets- och sjukersättningar Prognos i budgetunderlaget Överföring till/från andra anslagsposter Övrigt 0 0 Ny prognos

11 Prisbasbeloppet för 2006 har sänkts. Medelantalet personer har justerats upp svagt för 2005: Denna uppjustering uppvägs dock av att medelersättningsnivån justerats ned. För nästkommande år har både medelantalet personer och ersättningsnivån justerats ned något. De retroaktiva utbetalningarna som är en procentuell andel av den prognostiserade anslagsbelastningen sjunker också i och med att bestånd och medelersättningen bedöms minska för :2.8 Statlig ålderspensionsavgift för aktivitets- och sjukersättningar 2006 Föregående prognos för anslagsposten Överföring till/från andra anslagsposter 0 för året för prognosåret Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare Övrigt 0 Ny utgiftsprognos för anslagsposten Prisbasbeloppet för 2006 har sänkts. Detta har lett till att prognosunderlaget för den statliga ålderspensionsavgiften sänkts. Justeringar som är gjorda under anslagspost 19:2.5 Aktivitets- och sjukersättningar påverkar även den statliga ålderspensionsavgiften. Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare Den statliga ålderspensionsavgiften för 2003 är nu avstämd. Differensen justeras i denna prognosomgång. 11

12 19:2.7 Kostnader för sysselsättning av vissa personer med aktivitets- och sjukersättning Prognos i budgetunderlaget Överföring till/från andra anslagsposter Övrigt Ny prognos Anslagsbelastningen bedöms bli högre än vad som tidigare prognostiserats. 19:2.6 Bostadstillägg till personer med aktivitets- eller sjukersättning Prognos i budgetunderlaget Överföring till/från andra anslagsposter Retroaktivfaktor Ny prognos Bostadskostnadsökningen bedöms bli lägre för Prisbasbeloppet för 2006 har sänkts. Prognosen för antal i aktivitets- eller sjukersättning har höjts för 2005 och sänkts för åren Retroaktivfaktor Retroaktivfaktorn bedöms bli högre, retroaktivfaktorn för anslag 20:3 Bostadstillägg till pensionärer bedöms istället bli lägre. 12

13 19:2.6 Bostadstillägg till personer med aktivitets- eller sjukersättning Prognos i budgetunderlaget Överföring till/från andra anslagsposter Retroaktivfaktor Ny prognos Bostadskostnadsökningen bedöms bli lägre för Prisbasbeloppet för 2006 har sänkts. Prognosen för antal i aktivitets- eller sjukersättning har höjts för 2005 och sänkts för åren Detta påverkar även antal personer med bostadstillägg och aktivitets- eller sjukersättning. Retroaktivfaktor Retroaktivfaktorn bedöms bli högre, retroaktivfaktorn för anslag 20:3 Bostadstillägg till pensionärer bedöms istället bli lägre. 19:3 Handikappersättningar Prognos i budgetunderlaget Övrigt Ny prognos Prisbasbeloppet antages nu bli för I föregående prognos antogs det bli

14 Antalet handikappersättningar antas bli något fler, samtidigt som faktorn för retroaktiva utbetalningar antas bli lägre. Se analys i prognosrapporten. 19:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 19:4.5 Arbetsskadelivränta Prognos i budgetunderlaget Övrigt Ny prognos Arbetsskadelivräntorna räknas om varje år med ett särskilt tal som påverkas av såväl inkomstindex som prisbasbeloppet. Yrkesskadelivräntorna påverkas av prisbasbeloppet medan en del mindre ersättningar påverkas av antagen timlöneutveckling. Även nybeviljade livräntor påverkas av löneutvecklingen. Medelbeloppet för egenlivräntor bedöms bli något lägre jämfört med beräkningen till budgetunderlaget. Se för övrigt anslagsuppföljningen och bilaga 1 till denna. I regeringens proposition 2004/05:108 föreslås bland annat ändrade regler när livränteunderlag fastställs retroaktivt. 14

15 19:4.4 Statlig ålderspensionsavgift för arbetsskadelivränta 2006 Föregående prognos för anslagsposten Överföring till/från andra anslagsposter för året för prognosåret Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare Övrigt Ny utgiftsprognos för anslagsposten Den statliga ålderspensionsavgiften påverkas av inkomstindex, prisbasbeloppet, räntan på 6 månaders statsskuldsväxlar och i liten utsträckning av antagen timlöneförändring. Den statliga ålderspensionsavgiften påverkas av volym- och strukturförändringar för främst arbetsskadelivräntor, se vidare anslagsuppföljningen och bilaga 1 till denna. Den avgift som tillämpas för transfereringar är höjd från 9,75 till 9,8 procent vilket betraktas som en strukturförändring. I regeringens proposition 2004/05:108 föreslås bland annat ändrade regler när livränteunderlag fastställs retroaktivt. Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare Försäkringskassan gjorde i mars 2005 en avstämning av statliga ålderspensionsavgifter för En revidering av protokollet gjordes den sista veckan i april. Revideringen har inte kunnat beaktas i denna anslagsuppföljning. Det regleringsbelopp som redovisas för 2003 och som påverkar anslaget 2006 är således det som beräknades vid den första avstämningen. Enligt Försäkringskassans första avstämning för 2003 skulle regleringsbeloppet bli ungefär 78,8 miljoner kronor vilket är betydligt lägre än prognosen i budgetunderlaget. Orsaken till det låga regleringsbeloppet är bland annat att det inte fastställdes någon ålderspensionsavgift för retroaktiva arbetsskadelivräntor som är bortsamordnade mot förtidspension. Övrigt Till skillnad mot beräkningen i budgetunderlaget antas att det inte kommer att beräknas någon ålderspensionsavgift för retroaktiva arbetsskadelivräntor som är bortsamordnade mot förtidspension. 15

16 19:4.6 Vissa övriga ålderspensionsavgifter 2006 Föregående prognos för anslagsposten Överföring till/från andra anslagsposter för året 20 för prognosåret +20 Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare 555 Övrigt Ny utgiftsprognos för anslagsposten Underlaget för denna anslagspost påverkas av inkomstindex och prisbasbeloppet samt räntan på 6 månaders statsskuldsväxlar. Endast marginella förändringar har gjorts jämfört med budgetunderlaget. Den avgift som tillämpas för transfereringar är höjd från 9,75 till 9,8 procent vilket betraktas som en strukturförändring. Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare Försäkringskassan gjorde i mars 2005 en avstämning av statliga ålderspensionsavgifter för En revidering av protokollet gjordes den sista veckan i april. Revideringen har inte kunnat beaktas i denna anslagsuppföljning. Det regleringsbelopp som redovisas för 2003 och som påverkar anslaget 2006 är således det som beräknades vid den första avstämningen. Enligt Försäkringskassans första avstämning för 2003 skulle regleringsbeloppet bli ungefär kronor vilket är lägre än prognosen i budgetunderlaget. 16

17 19:5 Ersättning för kroppsskador 19:5.3 Ersättning för kroppsskador Prognos i budgetunderlaget Övrigt Ny prognos Utgifterna påverkas av prisbasbeloppet, inkomstindex och timlöneutvecklingen. Antalet militärlivräntor enligt äldre regler beräknas bli något färre än enligt beräkningen i budgetunderlaget, se för övrigt anslagsuppföljningen. I regeringens proposition 2004/05:108 föreslås bland annat ändrade regler när livränteunderlag fastställs retroaktivt. 19:5.4 Statlig ålderspensionsavgift för ersättning för kroppsskador 2006 Föregående prognos för anslagsposten Överföring till/från andra anslagsposter för året 10 för prognosåret Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare 137 Övrigt Ny utgiftsprognos för anslagsposten 963 Anslagsbelastningen påverkas av prisbasbeloppet, inkomstindex, timlöneutvecklingen och räntan på 6 månaders statsskuldsväxlar. 17

18 För LSP är det endast små förändringar jämfört med prognosen i budgetunderlaget. Militärlivräntor enligt äldre regler är inte pensionsgrundande. Den avgift som tillämpas för transfereringar är höjd från 9,75 till 9,8 procent vilket betraktas som en strukturförändring. I regeringens proposition 2004/05:108 föreslås bland annat ändrade regler när livränteunderlag fastställs retroaktivt. Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare Försäkringskassan gjorde i mars 2005 en avstämning av statliga ålderspensionsavgifter för En revidering av protokollet gjordes den sista veckan i april. Revideringen har inte kunnat beaktas i denna anslagsuppföljning. Det regleringsbelopp som redovisas för 2003 och som påverkar anslaget 2006 är således det som beräknades vid den första avstämningen. Enligt Försäkringskassans första avstämning för 2003 skulle regleringsbeloppet bli ungefär kronor vilket är lägre än prognosen i budgetunderlaget. Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 20:1 Garantipension till ålderspension Prognos i budgetunderlaget Övrigt Ny prognos Utgifterna för garantipension påverkas främst av prisbasbeloppet. Utgifterna påverkas dessutom indirekt av inkomstindex. Antalet garantipensioner beräknas bli något färre än enligt budgetunderlaget. Antalet garantipensioner påverkas även av makroekonomiska antaganden med detta redovisas inte som volymförändring. Se vidare anslagsuppföljningen och bilaga 1 till denna. 18

19 20:2 Efterlevandepensioner till vuxna Prognos i budgetunderlaget Övrigt Ny prognos De inkomstgrundade efterlevandepensionerna påverkas främst av inkomstindex. Garantipensionerna påverkas främst av prisbasbeloppet men indirekt även av inkomstindex. Faktorn för retroaktiva utbetalningar av omställningspension bedöms bli högre 2005 och 2006 jämfört med beräkningen till budgetunderlaget. Se för övrigt anslagsuppföljningen och bilaga 1 till denna. 20:3 Bostadstillägg till pensionärer Prognos i budgetunderlaget Överföring till/från andra anslagsposter Retroaktivfaktor Ny prognos Bostadskostnadsökningen bedöms bli lägre för 2005, men något högre för Inkomstindex har sänkts för 2006 vilket höjer utgiften. Minskningstakten bedöms vara lägre än vad som tidigare antagits. 19

20 Retroaktivfaktor Retroaktivfaktorn bedöms bli lägre, retroaktivfaktorn för anslagsposten 19:2:6 Bostadstillägg till personer med aktivitets- eller sjukersättning bedöms istället bli högre. 20:4 Äldreförsörjningsstöd Prognos i budgetunderlaget Överföring till/från andra anslagsposter Övrigt Ny prognos Bostadskostnadsökningen bedöms bli lägre. Prisbasbeloppet har sänkts för Medelbeloppet har sänkts, fler med låga belopp har tillkommit och fler med höga belopp har försvunnit från beståndet. Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten Prognos i budgetunderlaget Övrigt avseende försäkringsutgifter Förändring av administrationskostnader Ny prognos De inkomstgrundade pensionerna påverkas främst av inkomstindex men i viss utsträckning också av prisbasbeloppet. AP-fondernas administrations- 20

21 kostnader påverkas också av makroekonomiska antaganden men detta redovisas inte på denna rad i tabellen. Antalet premiepensioner och överföringar till de europeiska gemenskaperna beräknas bli lägre jämfört med beräkningarna i budgetunderlaget. Se vidare anslagsuppföljningen och bilaga 1 till denna. Förändring av administrationskostnader AP-fondernas administrationskostnader och kostnadsersättningar beräknas bli lägre jämfört med beräkningarna i budgetunderlaget. Detta beror främst på ändrade antaganden för timlön och inflation. Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 21:1 Allmänna barnbidrag Prognos i budgetunderlaget Övrigt Ny prognos Inget att notera. 21:2 Föräldraförsäkring 21:2.9 Föräldrapenning Prognos i budgetunderlaget Övrigt Ny prognos

22 Konjunkturinstitutets antagande om timlöneutvecklingen har sänkts med en tiondels procentenhet för år 2005 och två tiondels procentenheter för år Antagandet om prisbasbeloppet har sänkts för år Antalet nettodagar liksom medelersättningar beräknas bli lägre än i föregående prognos. Se analys i prognosrapporten. 21:2.4 Statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning 2006 Föregående prognos för anslagsposten Överföring till/från andra anslagsposter för året för prognosåret Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare Övrigt Ny utgiftsprognos för anslagsposten Den statliga ålderspensionsavgiften för föräldrapenning påverkas av timlöneutveckling, prisbasbelopp och räntan på 6 månaders statsskuldsväxlar. Antalet dagar med föräldrapenning beräknas bli lägre än i föregående prognos. Se analys i prognosrapporten. Den avgift som tillämpas för transfereringar är höjd från 9,75 till 9,80 procent. Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare Försäkringskassan gjorde i mars 2005 en avstämning av statliga ålderspensionsavgifter för En revidering av protokollet gjordes den sista veckan i april Revideringen har inte kunnat beaktas i denna anslagsuppföljning. Det regleringsbelopp som redovisades för 2003 och som påverkar anslaget 2006 är således det som beräknades vid den första avstämningen. Enligt Försäkringskassans första avstämning för 2003 blir regleringsbeloppet lägre än prognosen i budgetunderlaget. 22

23 21:2.11 Tillfällig föräldrapenning Prognos i budgetunderlaget Övrigt Ny prognos KI:s antagande om timlöneutveckling har sänkts för åren 2005 och För delförmånen kontaktdagar har antagandet om antalet uttagna dagar höjts. För delförmånen vård av barn har antagandet om antal uttagna dagar per barn förändrats. 21:2.8 Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig föräldrapenning 2006 Föregående prognos för anslagsposten Överföring till/från andra anslagsposter för året för prognosåret Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare Övrigt Ny utgiftsprognos för anslagsposten KI:s antagande om stadsskuldväxlar och timlöneökning. Ny utgiftsprognos för tillfällig föräldrapenning. Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare Försäkringskassan gjorde i mars 2005 en avstämning av statliga ålderspensionsavgifter för En revidering av protokollet gjordes den sista veckan i april Revideringen har inte kunnat beaktas i denna anslagsupp- 23

24 följning. Det regleringsbelopp som redovisades för 2003 och som påverkar anslaget 2006 är således det som beräknades vid den första avstämningen. 21:2.12 Havandeskapspenning Prognos i budgetunderlaget Övrigt Ny prognos KI:s antagande om timlöneutveckling har sänkts för åren 2005 och :2.10 Statlig ålderspensionsavgift för havandeskapspenning 2006 Föregående prognos för anslagsposten Överföring till/från andra anslagsposter för året 200 för prognosåret 200 Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare 300 Övrigt Ny utgiftsprognos för anslagsposten Ändrad ränta på stadsskuldväxlar. Prognosen på havandeskapspenning beror på KI:s antagande om timlöneutveckling. Den avgift som tillämpas för transfereringar är höjd från 9,75 till 9,8 procent vilket betraktas som en strukturförändring. Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare Försäkringskassan gjorde i mars 2005 en avstämning av statliga ålderspensionsavgifter för En revidering av protokollet gjordes den sista veckan i april Revideringen har inte kunnat beaktas i denna anslagsuppfölj- 24

25 ning. Det regleringsbelopp som redovisades för 2003 och som påverkar anslaget 2006 är således det som beräknades vid den första avstämningen. 21:3 Underhållsstöd Prognos i budgetunderlaget Övrigt Ny prognos Anslagsbelastningen påverkas av timlöneutvecklingen. Antal barn för vilka det betalas fullt underhållsstöd beräknas bli högre än vad som beräknades i Budgetunderlaget. Inbetalningsgraden från bidragsskyldiga påverkar utgiftsprognoserna. Denna bedöms bli något lägre 2005 och 2006 jämfört med beräkningen till budgetunderlaget. I regeringens proposition 2004/05:116 föreslås ändrade regler i lagen (1996:1030) om underhållsstöd vilket föranleder en kraftig ökning av prognoserna för åren 2006 och framåt. De föreslagna regeländringarna beräknas föranleda en ökning av prognosen med 442 miljoner kronor för år Ökningen av prognosen beror i stora delar på de förväntade lagändringarna rörande dels höjt grundavdrag dels det höjda underhållsstödsbeloppet. 25

26 21:4 Bidrag till kostnader för internationella adoptioner Prognos i budgetunderlaget Övrigt Ny prognos I likhet med beräkningen i budgetunderlaget antas att det kommer en periodisering av kostnaderna för år Periodiseringen antas dock bli högre än vad som antogs i budgetunderlaget. 21:5 Barnpension och efterlevandestöd för barn Prognos i budgetunderlaget Övrigt Ny prognos Utgifterna för barnpension påverkas av inkomstindex. Utgifterna för efterlevandestöd till barn påverkas främst av prisbasbeloppet men även av inkomstindex i de fall efterlevandestödet är samordnat med barnpension. Antalet barnpensioner och efterlevandestöd beräknas bli fler jämfört med beräkningen i budgetunderlaget men medelbeloppet något lägre även om man bortser från indexering. Faktorn för retroaktiva utbetalningar har höjts för Se vidare anslagsuppföljningen och bilaga 1 till denna. 26

27 21:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 21:6.4 Vårdbidrag för funktionshindrade barn Prognos i budgetunderlaget Övrigt Ny prognos Prisbasbeloppet antas nu bli för I föregående prognos antogs det bli Antalet nettobidrag liksom de retroaktiva utbetalningarna bedöms nu bli lägre än i föregående prognos, se analys i prognosrapporten. 21:6.3 Statlig ålderspensionsavgift för vårdbidrag för funktionshindrade barn 2006 Föregående prognos för anslagsposten Överföring till/från andra anslagsposter för året för prognosåret 400 Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare Övrigt Ny utgiftsprognos för anslagsposten Prisbasbeloppet antas nu bli för I föregående prognos antogs det bli

28 Antalet nettobidrag liksom de retroaktiva utbetalningarna bedöms nu bli lägre än i föregående prognos, se analys i prognosrapporten. Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare Försäkringskassan gjorde i mars en avstämning av statliga ålderspensionsavgifter för En revidering av protokollet gjordes den sista veckan i april. Revideringen har inte kunnat beaktas i denna anslagsuppföljning. Det regleringsbelopp som redovisas för 2003 och som påverkar anslaget 2006 är således det som beräknades vid den första avstämningen. Enligt Försäkringskassans första avstämning för 2003 skulle regleringsbeloppet bli ungefär kronor vilket är lägre än prognosen i budgetunderlaget. 21:7 Pensionsrätt för barnår 2006 Föregående prognos för anslagsposten Överföring till/från andra anslagsposter för året för prognosåret Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare 983 Övrigt Ny utgiftsprognos för anslagsposten Inkomstbasbeloppet antas nu bli för I föregående prognos antogs det bli Timlöneutvecklingen under år 2006 antas nu bli 4,4 % mot 4,6 % i förra prognosen. Antalet berörda familjer bedöms nu bli ca lägre än i föregående prognos. Anledningen är att utfallet för 2003 blivit tillgängligt och befanns vara lägre än tidigare bedömningar. Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare Regleringsbeloppet för 2003 beräknas nu fastställas till ett något högre belopp än vad som antogs i föregående prognos. 28

29 Ändrade fördelningar på beräkningsalternativ för barnårsrätt. På grund av att andelen pensionsrätt beräknad enligt alternativ 1 dvs. en utfyllnad till den enskildes pensionsrätt året före barnets födelse ökade år 2003 jämfört med andelen år 2002 och att den tidigare bedömningen förutsett en minskning, ökar utgifterna enligt beräkningarna nu med ca 56 miljoner kronor år I den senaste bedömningen antas en högre andel för alternativ 2, som innebär en utfyllnad till 75 procent av den genomsnittliga pensionsgrundande inkomsten för alla försäkrade under 65 år. Detta alternativ har högst medelbelopp. Medelbeloppen är nu också kända för år 2003 vilket höjt prognosen något år Inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande 21:1 Bostadsbidrag Prognos i budgetunderlaget Överföring till/från andra anslagsposter Övrigt Ny prognos Antalet preliminära bidragstagare har ökat något sedan prognosen i budgetunderlaget. Även genomsnittligt utbetalt preliminärt bostadsbidrag har ökat något. De föreslagna regeländringarna avseende hemmavarande barn och umgängesbarn beräknas öka utgifterna med 794 respektive 82 miljoner kronor Förslaget om en enhetlig ersättningsnivå om 50 procent för bostadskostnader beräknas minska utgifterna med 630 miljoner kronor Sammantaget beräknas utgifterna öka med 246 miljoner kronor Övrigt Återbetalningstakten har minskat något sedan prognosen i budgetunderlaget. 29

Jämförelse mellan prognoser lämnade i kvartalsuppföljningen den 2 maj respektive den 1 augusti 2005 för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde

Jämförelse mellan prognoser lämnade i kvartalsuppföljningen den 2 maj respektive den 1 augusti 2005 för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde Jämförelse mellan prognoser lämnade i kvartalsuppföljningen den 2 maj respektive den 1 augusti 2005 för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde Innehåll Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social

Läs mer

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Innehåll Inledning... 2 1:6.27 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning... 7 1:1.16 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning...

Läs mer

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Innehåll Inledning... 2 :6.27 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning... 7 :.6 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning... 8 :.7

Läs mer

I denna bilaga redovisas en jämförelse med de prognoser som lämnades till regeringen den 18 januari 2010.

I denna bilaga redovisas en jämförelse med de prognoser som lämnades till regeringen den 18 januari 2010. Bilaga 4 2010-02-24 Dnr/ref. VER 2010-29 I denna bilaga redovisas en jämförelse med de prognoser som lämnades till regeringen den 18 januari 2010. Det underlag från Konjunkturinstitutet som användes till

Läs mer

Utgifter inom socialförsäkringen m.m. 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Utgifter inom socialförsäkringen m.m. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Antagandebild Lönesummeökning (inkl. reformer) 3,0 5,5 4,7 4,5 4,8 4,4 Timlöneökning 0,3 3,7 4,0 3,3 3,5 3,6 Sysselsatta, timmar 1) (procentuell förändring) 2,7 1,7 0,6 1,2 1,3 0,7 Sysselsatta, personer

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2014 2019

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2014 2019 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2014 2019 Innehåll Inledning... 3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg... 14 1:4 Tandvårdsförmåner

Läs mer

Lönesummeökning (inkl. reformer) 5,6 3,8 3,6 4,2 4,3 4,3 Timlöneökning 2,6 4,4 3,1 3,1 3,3 3,5

Lönesummeökning (inkl. reformer) 5,6 3,8 3,6 4,2 4,3 4,3 Timlöneökning 2,6 4,4 3,1 3,1 3,3 3,5 Antagandebild Lönesummeökning (inkl. reformer) 5,6 3,8 3,6 4,2 4,3 4,3 Timlöneökning 2,6 4,4 3,1 3,1 3,3 3,5 Sysselsatta, timmar 1) (procentuell förändring) 3,0-0,6 0,4 1,1 1,0 0,7 Sysselsatta, personer

Läs mer

Lönesummeökning (inkl. reformer) 5,6 4,2 3,3 4,1 4,3 4,1 Timlöneökning 3,0 4,3 3,2 3,0 3,1 3,2

Lönesummeökning (inkl. reformer) 5,6 4,2 3,3 4,1 4,3 4,1 Timlöneökning 3,0 4,3 3,2 3,0 3,1 3,2 Antagandebild Lönesummeökning (inkl. reformer) 5,6 4,2 3,3 4,1 4,3 4,1 Timlöneökning 3,0 4,3 3,2 3,0 3,1 3,2 Sysselsatta, timmar 1) (procentuell förändring) 2,6-0,1 0,2 1,1 1,1 0,9 Sysselsatta, personer

Läs mer

Lönesummeökning (inkl. reformer) 3,9 2,9 3,6 4,4 4,4 4,4 Timlöneökning 3,8 2,7 3,2 2,9 3,0 3,2

Lönesummeökning (inkl. reformer) 3,9 2,9 3,6 4,4 4,4 4,4 Timlöneökning 3,8 2,7 3,2 2,9 3,0 3,2 Antagandebild Lönesummeökning (inkl. reformer) 3,9 2,9 3,6 4,4 4,4 4,4 Timlöneökning 3,8 2,7 3,2 2,9 3,0 3,2 Sysselsatta, timmar 1) (procentuell förändring) 0,0 0,2 0,4 1,5 1,4 1,2 Sysselsatta, personer

Läs mer

Utgifter inom socialförsäkringen m.m.

Utgifter inom socialförsäkringen m.m. Utgifter inom socialförsäkringen m.m. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Antagandebild Lönesummeökning (inkl. reformer) 2,7 4,1 4,1 4,4 4,6 4,3 Timlöneökning 2,2 3,1 2,3 3,1 3,2 3,3 Sysselsatta, timmar 1) (procentuell

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2008 2011

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2008 2011 sbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2008 2011 Innehåll Inledning...3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 13:1 Tandvårdsförmåner m.m. spost

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2010-10-27 1(5) Analys och prognos Dnr 017108-2010 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för arbetsgivaravgifter,

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2008-02-25 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 7859/2008 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för arbetsgivaravgifter,

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-10-29 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2018

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2018 Rapport 2014-01-16 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2018 1 Innehåll Sammanfattning och inledning... 3 Prognoser för inkomstindex och balanstal...

Läs mer

Budgetunderlag 2008 2010. Del 2. Försäkringsförmåner 2007-02-20 FK 40215 070215

Budgetunderlag 2008 2010. Del 2. Försäkringsförmåner 2007-02-20 FK 40215 070215 Budgetunderlag 2008 2010 Del 2 FK 40215 070215 Försäkringsförmåner 2007-02-20 Försäkringsförmånerna budgetförslag och långtidsbedömning Inledning 3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-05-06 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2007 2011

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2007 2011 sbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2007 2011 Innehåll Inledning...3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 13:1 Tandvårdsförmåner m.m. spost

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2008 2012 Innehåll Inledning...3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 13:1 Tandvårdsförmåner m.m.

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren sbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2007 2010 Innehåll Inledning...3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 13:1 Tandvårdsförmåner m.m. spost

Läs mer

Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren

Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren Rapport 2017-01-18 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2016 2021 Dnr 308-2017 Innehåll Sammanfattning...4 Inledning...5 Utgiftsområde 9 Hälsovård,

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2018

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2018 Rapport 2013-10-25 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2018 Innehåll Sammanfattning och inledning... 3 Prognoser för inkomstindex och balanstal...

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2013 2018

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2013 2018 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2013 2018 Innehåll Inledning... 3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 1:4 Tandvårdsförmåner m.m.

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2013 2017 Innehåll Inledning... 3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 1:4 Tandvårdsförmåner m.m.

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2013 2018

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2013 2018 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2013 2018 Innehåll Inledning... 3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 1:4 Tandvårdsförmåner m.m.

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2014 2019

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2014 2019 Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2014 2019 Innehåll Sammanfattning och inledning... 3 Prognoser för inkomstindex och balanstal... 8 Utgiftsområde

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2017

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2017 Rapport 2013-05-02 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2017 Innehåll Sammanfattning och inledning... 3 Prognoser för inkomstindex och balanstal...

Läs mer

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Innehåll Inledning... 2 1:6.27 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning... 7 1:1.16 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning...

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2007 2011

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2007 2011 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2007 20 Innehåll Inledning...3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 3: Tandvårdsförmåner m.m.

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG () Socialdepartementet 03 33 STOCKHOLM sbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2005 2009 Enligt regleringsbrev för budgetåret 2005 ska

Läs mer

Ålderspensions- systemet vid sidan av statsbudgeten

Ålderspensions- systemet vid sidan av statsbudgeten Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten PROP. 1998/99:1 ÅLDERSPENSIONSSYSTEMET VID SIDAN AV STATSBUDGETEN Förslag till statsbudget för 1999 Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2015 (avsnittet om sjukförsäkringen)

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2015 (avsnittet om sjukförsäkringen) Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2015 (avsnittet om sjukförsäkringen) 1 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp Vid årsskiftet

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2012 2016

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2012 2016 Rapport 2012-05-03 Dok.bet. Version Dnr/ref. VER 2012-2 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2012 2016 Innehåll Sammanfattning och inledning... 3

Läs mer

Budgetunderlag 2007 2009

Budgetunderlag 2007 2009 Budgetunderlag 2007 2009 Del 2 Försäkringsförmåner 2006-02-15 Försäkringsförmånerna budgetförslag och långtidsbedömning Inledning 3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 13 13:1 Tandvårdsförmåner

Läs mer

ANALYSERAR Socialförsäkringens omfattning och fi nansiering 2003 2006

ANALYSERAR Socialförsäkringens omfattning och fi nansiering 2003 2006 ANALYSERAR 2005:8 Socialförsäkringens omfattning och fi nansiering 2003 2006 Utgivare Upplysningar Beställning Försäkringsdivisionen Enheten för analys Jon Dutrieux 08-786 98 28 jon.dutrieux@forsakringskassan.se

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018

Budgetunderlag 2016 2018 Budgetunderlag 2016 2018 Del 2 Försäkringsförmåner Försäkringsförmånerna budgetförslag och långtidsbedömning Inledning 3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 17 1:4 Tandvårdsförmåner Anslagspost

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2015 2020

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2015 2020 Rapport 2015-10-26 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2015 2020 Innehåll Sammanfattning och inledning... 3 Prognoser för inkomstindex och balanstal...

Läs mer

Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren

Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren Rapport 2016-01-20 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2015 2020 Dnr 1375-2016 Innehåll Inledning... 4 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2014

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2014 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2014 Innehåll Inledning...3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 1:4 Tandvårdsförmåner m.m.

Läs mer

Ålderspensions- systemet vid sidan av statsbudgeten

Ålderspensions- systemet vid sidan av statsbudgeten Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten Förslag till statsbudget för 2003 Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten Innehållsförteckning 1 Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten...7

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren Rapport 2011-10-28 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2011 2016 Innehåll Sammanfattning och inledning... 3 Prognoser för inkomstindex och balanstal...

Läs mer

Socialförsäkringen. i siffror

Socialförsäkringen. i siffror 8927654183469876543228476529893876451749126543 98437652947978489276541834698765432284765298 817126543789984376529479784892765418346938764 491265437876529479789843765294797848927654183 9876543228476529893876451629925437899843765294

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2015

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2015 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2015 Innehåll Inledning...3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 1:4 Tandvårdsförmåner m.m.

Läs mer

Budgetunderlag. Del 2. Försäkringsförmåner 2008-02-21. Årsplan 2007

Budgetunderlag. Del 2. Försäkringsförmåner 2008-02-21. Årsplan 2007 Budgetunderlag 2009 2011 Del 2 Försäkringsförmåner 2008-02-21 Årsplan 2007 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december 1 m v.1 1 t 1 t 1 s 1 t 1 f 1 s 1 o 1 l

Läs mer

Budgetunderlag 2010 2012

Budgetunderlag 2010 2012 Budgetunderlag 2010 2012 Årsplan 2007 maj juni juli augusti september oktober november december v.27 v.36 v.45 v.40 1 l v.14 2 o 3 t 3 s 4 m v.23 4 o 5 t 5 s 6 m v.32 6 t 7 f 7 s 8 m v.41 8 t 9 f 4 f 5

Läs mer

Budgetunderlag 2015 2017

Budgetunderlag 2015 2017 Årsplan 2007 maj juni juli augusti september oktober november december v.27 v.36 v.45 v.40 1 l v.14 2 o 3 t 3 s 4 m v.23 4 o 5 t 5 s 6 m v.32 6 t 7 f 7 s 8 m v.41 8 t 9 f 4 f 5 t 6 7 8 5 l 6 7 v.37 v.46

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren Rapport 2017-01-18 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2016 2021 Innehåll Sammanfattning och inledning... 3 Prognoser för inkomstindex och balanstal...

Läs mer

Bilaga. Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering

Bilaga. Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering Bilaga Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering Bilaga Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område

Läs mer

Budgetunderlag 2014 2016

Budgetunderlag 2014 2016 Årsplan 2007 maj juni juli augusti september oktober november december v.27 v.36 v.45 v.40 1 l v.14 2 o 3 t 3 s 4 m v.23 4 o 5 t 5 s 6 m v.32 6 t 7 f 7 s 8 m v.41 8 t 9 f 4 f 5 t 6 7 8 5 l 6 7 v.37 v.46

Läs mer

Budgetunderlag

Budgetunderlag Årsplan 2007 maj juni juli augusti september oktober november december v.27 v.36 v.45 v.40 1 l v.14 2 o 3 t 3 s 4 m v.23 4 o 5 t 5 s 6 m v.32 6 t 7 f 7 s 8 m v.41 8 t 9 f 4 f 5 t 6 7 8 5 l 6 7 v.37 v.46

Läs mer

Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering

Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering Bilaga Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering 1 . 2 Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt

Läs mer

Budgetunderlag. Del 2. Försäkringsförmåner januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december. v.

Budgetunderlag. Del 2. Försäkringsförmåner januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december. v. Budgetunderlag 2009 2011 Del 2 Försäkringsförmåner 2008-02-21 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december 1 m v.1 1 t 1 t 1 s 1 t 1 f 1 s 1 o 1 l 1 m v.40 1 t

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2016 2020 Innehåll Sammanfattning och inledning... 3 Prognoser för inkomstindex och balanstal... 9 Utgiftsområde

Läs mer

Socialförsäkringens finansiella omfattning 97 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 104. Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 118

Socialförsäkringens finansiella omfattning 97 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 104. Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 118 Socialförsäkringens finansiella omfattning 97 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 104 Föräldrapenning med anledning av ett barns födelse 104 Tillfällig föräldrapenning 106 Pappadagar 108 Havandeskapspenning

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2009 2013

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2009 2013 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2009 2013 Innehåll Inledning...3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 1:4 Tandvårdsförmåner m.m.

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2011 2015

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2011 2015 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2011 2015 Innehåll Inledning... 3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 1:4 Tandvårdsförmåner m.m.

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2017 Innehåll Sammanfattning och inledning... 3 Prognoser för inkomstindex och balanstal... 8 Utgiftsområde

Läs mer

Socialförsäkringen i siffror

Socialförsäkringen i siffror Socialförsäkringen i siffror Socialförsäkringen i siffror Socialförsäkringens finansiella omfattning 79 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 88 Föräldrapenning vid barns födelse 88 Tillfällig föräldrapenning

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2013 2019 Innehåll Inledning... 3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 1:4 Tandvårdsförmåner m.m....

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2010:1277 Utkom från trycket den 30 november 2010 utfärdad den 18 november 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Sid 1 Augusti 2017 Om Försäkringskassan. Försäkringskassan

Sid 1 Augusti 2017 Om Försäkringskassan. Försäkringskassan Sid 1 Augusti 2017 Om Försäkringskassan Försäkringskassan Vårt uppdrag Vårt uppdrag är att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen Att samordna resurser för att hjälpa

Läs mer

Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren

Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren Rapport 2016-05-03 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2016 2020 Dnr 1375-2016 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Utgiftsområde 9 Hälsovård,

Läs mer

Socialförsäkringen. i siffror

Socialförsäkringen. i siffror 8927654183469876543228476529893876451749126543 98437652947978489276541834698765432284765298 817126543789984376529479784892765418346938764 491265437876529479789843765294797848927654183 9876543228476529893876451629925437899843765294

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2010 2014

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2010 2014 Rapport 2010-05-05 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2010 2014 Innehåll Sammanfattning och inledning... 3 Den ekonomiska utvecklingen... 7 Utgiftsområde

Läs mer

Information om utbetalning i Onlinetjänsten

Information om utbetalning i Onlinetjänsten Information om utbetalning i Onlinetjänsten Förmåner utbetalningsfamiljer ABB = Allmänt barnbidrag BOB = Bostadsbidrag DAG = Dagersättning PLV = Pension/SA/Livräntor /Vårdbidrag HE = Handikappersättning

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2015 2019 Innehåll Sammanfattning och inledning... 3 Prognoser för inkomstindex och balanstal... 8 Utgiftsområde

Läs mer

ANALYSERAR 2004:3. Socialförsäkringens omfattning och finansiering

ANALYSERAR 2004:3. Socialförsäkringens omfattning och finansiering ANALYSERAR 2004:3 Socialförsäkringens omfattning och finansiering 2002 2005 I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2011 2016 Innehåll Inledning... 3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 1:4 Tandvårdsförmåner m.m.

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 1 Rapport 2012-07-26 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2012 2016 2 Innehåll Sammanfattning och inledning... 3 Prognoser för inkomstindex och balanstal...

Läs mer

Om Försäkringskassan Juni 2010 Sida 1

Om Försäkringskassan Juni 2010 Sida 1 Om Försäkringskassan Juni 2010 Sida 1 Välkommen till Försäkringskassan Försäkringskassan informerar om och hanterar Sveriges viktigaste trygghetspaket socialförsäkringen. Den innehåller totalt närmare

Läs mer

ANALYSERAR Socialförsäkringens omfattning och fi nansiering

ANALYSERAR Socialförsäkringens omfattning och fi nansiering ANALYSERAR 2006:8 Socialförsäkringens omfattning och fi nansiering 2004 2007 Utgivare Upplysningar Beställning Försäkringsdivisionen Utvärderingsavdelningen Jon Dutrieux 08-786 98 28 jon.dutrieux@forsakringskassan.se

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2011 2016 Innehåll Inledning... 3 1:4 Tandvårdsförmåner m.m. Anslagspost 1 Statligt tandvårdsstöd... 21 1:6.27

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2012 2017 Innehåll Sammanfattning och inledning... 3 Prognoser för inkomstindex och balanstal... 8 Utgiftsområde

Läs mer

Socialförsäkringens finansiella omfattning 93 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 102. Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 116

Socialförsäkringens finansiella omfattning 93 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 102. Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 116 Socialförsäkringens finansiella omfattning 93 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 12 Föräldrapenning vid barns födelse 12 Tillfällig föräldrapenning 14 Pappadagar 16 Havandeskapspenning 17 Barnbidrag

Läs mer

Garantipensionen påverkas av prisbasbeloppet som minskar med 0,2 procent från 2013 till 2014 för dem som enbart har garantipension.

Garantipensionen påverkas av prisbasbeloppet som minskar med 0,2 procent från 2013 till 2014 för dem som enbart har garantipension. Förändring av inkomstpension 2014 Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2014: Real inkomstutveckling, medel... +1,7 Prisförändring... 0,1 Korrigering av tidigare prognoser

Läs mer

En händelsebaserad analysdatabas

En händelsebaserad analysdatabas 1 (7) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM En händelsebaserad analysdatabas Försäkringskassan har i regeringens regleringsbrev 2008 fått i uppdrag att i samråd med Socialdepartementet utreda förutsättningarna

Läs mer

Socialförsäkringssektorn vid sidan av statsbudgeten

Socialförsäkringssektorn vid sidan av statsbudgeten Socialförsäkringssektorn vid sidan av statsbudgeten PROP. 1996/97:1 Socialförsäkringssektorn vid sidan av statsbudgeten 2 PROP. 1996/97:1 Socialförsäkringssektorn vid sidan av statsbudgeten Socialförsäkringssektorn

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension; SFS 2001:492 Utkom från trycket den 19 juni 2001 utfärdad den 7 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Så här tjänar du in till din pension

Så här tjänar du in till din pension Så här tjänar du in till din pension för dig som är född 1938 eller senare Varje år som du arbetar tjänar du in pengar till din framtida pension. Men pensionssystemet tar också hänsyn till att livet består

Läs mer

Utgifter inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde

Utgifter inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde Utgifter inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde Antagandebild 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lönesummeökning (inkl. reformer) 0,1 3,1 5,0 4,2 4,4 4,8 4,8 Timlöneökning 3,3 0,5 3,3 3,8 3,7 3,9 3,9

Läs mer

Anslagsuppföljning Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren

Anslagsuppföljning Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren Rapport 2015-10-23 Anslagsuppföljning Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2015 2019 Dnr 811-2015 Innehåll Inledning... 4 Utgiftsområde 9 Hälsovård,

Läs mer

Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren

Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren Rapport 2017-07-31 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2017 2021 Dnr 308-2017 Förord Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2017 ska Försäkringskassan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2011:1513 Utkom från trycket den 23 december 2011 utfärdad den 15 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2014 2018 Innehåll Sammanfattning och inledning... 3 Prognoser för inkomstindex och balanstal... 8 Utgiftsområde

Läs mer

Datum Dok.bet. PID Version 0.1 Dnr/Ref. PM59100 PM

Datum Dok.bet. PID Version 0.1 Dnr/Ref. PM59100 PM PM59100 PM59009 2.1 1.0 2 (12) Sammanfattning De allmänna pensionsfonderna (utom den Sjunde AP-fonden) är tillsammans en buffertfond i ett så kallat fördelningssystem. Tidigare ingick de i ATP-systemet,

Läs mer

Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren

Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren Rapport 2016-08-01 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2016 2020 Dnr 1375-2016 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Utgiftsområde 9 Hälsovård,

Läs mer

Försäkringsförmånerna budgetförslag och långtidsbedömning

Försäkringsförmånerna budgetförslag och långtidsbedömning Budgetunderlag 2010-02-24 Dnr/ref. VER 2010-29 Försäkringsförmånerna budgetförslag och långtidsbedömning Inledning Enligt regleringsbrev för budgetåret 2010 ska Pensionsmyndigheten redovisa utgiftsprognoser

Läs mer

Utgifter inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde

Utgifter inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde Utgifter inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde Antagandebild 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lönesummeökning (inkl. reformer) 5,8 0,1 0,8 2,6 4,7 6,1 6,1 Timlöneökning 3,8 3,2 2,0 2,2 3,0 3,8 4,0

Läs mer

Effekt av balansering 2011 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg

Effekt av balansering 2011 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg Pensionsutveckling, statistik & utvärdering Stefan Granbom, 1-454 2423 21-11-11 Effekt av balansering 211 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg Balanseringen inom pensionssystemet påverkar

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2009 2012 Innehåll Inledning...3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 1:4 Tandvårdsförmåner m.m.

Läs mer

Socialförsäkringen. i siffror

Socialförsäkringen. i siffror 48927654183469876543228476529893876451749126543 998437652947978489276541834698765432284765298 3817126543789984376529479784892765418346938764 7491265437876529479789843765294797848927654183 69876543228476529893876451629925437899843765294

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Socialförsäkringen. i siffror

Socialförsäkringen. i siffror 8927654183469876543228476529893876451749126543 98437652947978489276541834698765432284765298 817126543789984376529479784892765418346938764 491265437876529479789843765294797848927654183 9876543228476529893876451629925437899843765294

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren

Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren Rapport 2016-10-26 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2016 2020 Dnr 1375-2016 Innehåll Sammanfattning...4 Inledning...5 Utgiftsområde 9 Hälsovård,

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2014 2018 Innehåll Sammanfattning och inledning... 3 Prognoser för inkomstindex och balanstal... 8 Utgiftsområde

Läs mer

Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren

Rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren Rapport 2017-02-17 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2017 2021 Dnr 308-2017 Förord Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2017 ska Försäkringskassan

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:96

Regeringens proposition 2004/05:96 Regeringens proposition 2004/05:96 Vissa pensionsfrågor, m.m. Prop. 2004/05:96 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 10 mars 2005 Göran Persson Berit Andnor (Socialdepartementet)

Läs mer

Budgetunderlag

Budgetunderlag Årsplan 2007 maj juni juli augusti september oktober november december v.27 v.36 v.45 v.40 1 l v.14 2 o 3 t 3 s 4 m v.23 4 o 5 t 5 s 6 m v.32 6 t 7 f 7 s 8 m v.41 8 t 9 f 4 f 5 t 6 7 8 5 l 6 7 v.37 v.46

Läs mer