Lag (1998:702) om garantipension

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lag (1998:702) om garantipension"

Transkript

1 1 of 7 21/09/ :00 SFS 1998:702 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: Upphävandedatum: Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:1547 Lag (1998:702) om garantipension Författningen har upphävts / ska upphävas genom SFS 2010:111 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Garantipension för personer födda år 1937 eller tidigare utges enligt vad som anges i 2 kap. som kompensation för bortfall av folkpension i form av ålderspension, pensionstillskott och särskilt grundavdrag för folkpensionärer vid inkomsttaxering. Garantipension för personer födda år 1938 eller senare är beroende av försäkringstid och utges till den som saknar inkomstgrundad ålderspension eller vars inkomstgrundade ålderspension inte överstiger ett visst högsta belopp. Lag 1 a I socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser om vem som omfattas av denna lag. Socialförsäkringslagen innehåller också bestämmelser om förmåner vid utlandsvistelse och om anmälan m.m. Lag (2004:840). 2 Garantipension och kostnaderna för administrationen av sådan pension skall finansieras av statsmedel. 3 I denna lag avses med prisbasbelopp det enligt 1 kap. 6 lagen (1962:381) om allmän försäkring fastställda prisbasbeloppet. 4 En pensionsberättigad som stadigvarande sammanbor med någon med vilken han eller hon varit gift eller har eller har haft barn skall vid tillämpning av denna lag likställas med gift pensionsberättigad. En pensionsberättigad som är gift men stadigvarande lever åtskild från sin make skall vid tillämpning av denna lag likställas med ogift pensionsberättigad, om inte särskilda skäl föranleder annat. 2 kap. Uttag och beräkning av garantipension för den som är född år 1937 eller tidigare 1 Bestämmelserna i detta kapitel gäller endast den som är född år 1937 eller tidigare. Lag 2 Garantipension utges till den som är berättigad till folkpension i form av ålderspension vid utgången av år Lag 3 Uttag av garantipension får begränsas till att avse tre fjärdedelar, hälften eller en fjärdedel av hel pension. Om den pensionsberättigade också har rätt till tilläggspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension utges garantipension endast om och till den del han eller hon gör uttag av sådan pension för samma tid. Lag 4 Som underlag för beräkning av den pensionsberättigades årliga garantipension enligt skall ett beräkningsunderlag användas. I underlaget skall det i förekommande fall ingå 1. tilläggspension enligt 6 kap. lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension för samma år efter samordning enligt 12 kap. 10 samma lag, 2. svensk tjänstepension, 3. änkepension enligt lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn eller lagen (2000:462) om införande av nämnda lag, 4. ålders-, efterlevande- och förtidspension enligt utländsk lagstiftning samt utländsk tjänstepension, 5. ett belopp motsvarande den folkpension i form av ålderspension som enligt äldre bestämmelser skulle ha utgetts till den pensionsberättigade, till den del denna pension inte motsvaras av tilläggspension, 6. ett belopp motsvarande det pensionstillskott som skulle ha utgetts till den pensionsberättigade enligt lagen (1969:205) om pensionstillskott och punkten 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (1998:705) om ändring i nämnda lag, allt i bestämmelsernas lydelse före den 1 januari 2003, och 7. andra förmåner som är att anse som folkpension i form av ålderspension. Om den pensionssökande enligt 2 lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna har överfört värdet av rätt till tilläggspension och om någon överföring från gemenskaperna enligt 8 samma lag därefter inte har skett, skall garantipensionen beräknas som om någon överföring till gemenskaperna inte hade skett. Lag (2002:1078). 5 Den tilläggspension som ingår i beräkningsunderlaget enligt 4 skall alltid uppgå till minst vad den pensionsberättigade skulle ha haft rätt till i form av tilläggspension enligt 6 kap. 2 2 lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, om den delen av tilläggspensionen i stället för att följsamhetsindexeras enligt 6 kap. 4 samma lag hade beräknats med tillämpning av det för det aktuella året gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

2 2 of 7 21/09/ :00 Har tilläggspensionen samordnats enligt 12 kap. 10 lagen om inkomstgrundad ålderspension, skall bestämmelserna i första stycket inte tillämpas. Lag 6 Med tjänstepension enligt 4 2 och 4 avses dels pension som betalas ut på grund av sådan tjänstepensionsförsäkring som avses i 58 kap. 7 inkomstskattelagen (1999:1229), dels pension som betalas ut på grund av tidigare tjänst på annat sätt än genom försäkring. Tjänstepension ska i underlaget enligt 4 ingå med det belopp som framgår av taxeringen året före det år garantipensionen avser. I underlaget ska även ingå tjänstepension enligt 5 5 och 7 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta för vilken skattskyldighet enligt den lagen föreligger kalenderåret två år före det år garantipensionen avser. Tillkommer därefter en sådan tjänstepension till efterlevande som avses i första och andra meningarna ska beräkningsunderlagets belopp för tjänstepension justeras med hänsyn till den tillkommande pensionen från och med månaden efter den då Pensionsmyndigheten fick kännedom om den pensionen. Detsamma ska gälla när en sådan tjänstepension tillkommer i samband med att ålderspension enligt denna lag beviljas. Detta belopp ska, om inte tredje stycket ska tillämpas, ingå i beräkningsunderlaget till dess uppgifterna vid taxeringen avser tjänstepensionen för helt år. Upphör eller minskar tjänstepensionen ska beräkningsunderlagets belopp för tjänstepension efter anmälan av den pensionsberättigade justeras från och med den månad då Pensionsmyndigheten fick kännedom om ändringen. Vad som sägs i andra och tredje styckena ska i tillämpliga delar även gälla för ålders-, efterlevande- och förtidspension enligt utländsk lagstiftning enligt 4 4. Lag (2009:998). 7 Beloppet motsvarande folkpension enligt 4 5 skall beräknas enligt 5 och 6 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring, punkterna 2 och 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1998:704) om ändring i nämnda lag samt punkterna 3, 4, 6 och 7 i övergångsbestämmelserna till lagen (1992:1277) om ändring i samma lag, allt i bestämmelsernas lydelse före den 1 januari Till grund för beräkningen skall ligga den bosättningstid samt de år med pensionspoäng och därmed likställda år som skall tillgodoräknas för tid före den 1 januari Lag 8 När det belopp för pensionstillskott som ingår i beräkningsunderlaget enligt 4 6 beräknas, skall sådan avräkning enligt 3 första stycket lagen (1969:205) om pensionstillskott som görs för tilläggspension i form av ålderspension göras för tilläggspension enligt 6 kap. 2 lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. Därvid skall tilläggspensionen först minskas med det belopp som den pensionsberättigade skulle ha haft rätt till i tilläggspension enligt 6 kap. 2 2 sistnämnda lag, om den delen av tilläggspensionen i stället för att följsamhetsindexeras enligt 6 kap. 4 samma lag hade beräknats med tillämpning av det för det aktuella året gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Sådan avräkning som anges i första stycket skall göras för tilläggspension före samordning enligt 12 kap. 10 lagen om inkomstgrundad ålderspension. Lag 9 Har samordning gjorts enligt 12 kap. 10 lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, skall beräkningsunderlaget enligt 4 uppgå minst till vad som enligt äldre bestämmelser skulle ha utgetts i folkpension och pensionstillskott före avräkning för tilläggspension. Vid beräkningen tillämpas de bestämmelser som anges i 4 6 och 7. Lag 10 Garantipension skall beräknas enligt om beräkningsunderlaget enligt 4 överstiger 0,25 gånger prisbasbeloppet men inte överstiger 3,16 gånger prisbasbeloppet för den som är ogift eller 2,8275 gånger prisbasbeloppet för den som är gift. I annat fall skall garantipensionen beräknas enligt 15. Lag (2002:210). 11 Om beräkningsunderlaget enligt 4 överstiger 0,25 gånger prisbasbeloppet men understiger 1,354 gånger prisbasbeloppet, skall beräkningsunderlaget multipliceras med 1,5174 och därefter minskas med 0,1193 gånger prisbasbeloppet. Lag (2002:210). 12 För den som är ogift och vars beräkningsunderlag enligt 4 uppgår till minst 1,354 gånger prisbasbeloppet men understiger 1,529 gånger prisbasbeloppet skall beräkningsunderlaget multipliceras med 1,343 och därefter ökas med 0,1168 gånger prisbasbeloppet. Lag (2002:210). 13 För den som är ogift och vars beräkningsunderlag enligt 4 uppgår till minst 1,529 gånger prisbasbeloppet men inte överstiger 3,16 gånger prisbasbeloppet skall beräkningsunderlaget räknas upp genom att beloppet 2,17 gånger prisbasbeloppet ökas med ett belopp motsvarande den del av beräkningsunderlaget som överstiger 1,51 gånger prisbasbeloppet multiplicerad med 0,60. För den som är gift och vars beräkningsunderlag enligt 4 uppgår till minst 1,354 gånger prisbasbeloppet men inte överstiger 2,8275 gånger prisbasbeloppet skall beräkningsunderlaget räknas upp genom att beloppet 1,935 gånger prisbasbeloppet ökas med ett belopp motsvarande den del av beräkningsunderlaget som överstiger 1,34 gånger prisbasbeloppet multiplicerad med 0,60. Lag (2002:210). 14 Den årliga garantipensionen utgörs av det belopp som återstår sedan beräkningsunderlaget enligt 4 har räknats upp enligt och därefter minskats med sådan tilläggspension, tjänstepension, änkepension, utländsk pension och sådana andra förmåner enligt 4 7 som har ingått i beräkningsunderlaget. Lag 15 För den vars beräkningsunderlag enligt 4 inte överstiger 0,25 gånger prisbasbeloppet utgörs den årliga garantipensionen av beräkningsunderlaget sedan detta multiplicerats med 1,04 och därefter minskats med sådan tilläggspension, tjänstepension,

3 3 of 7 21/09/ :00 änkepension, utländsk pension och sådana andra förmåner enligt 4 7 som har ingått i beräkningsunderlaget. Om beräkningsunderlaget överstiger 3,16 gånger prisbasbeloppet för den som är ogift eller 2,8275 gånger prisbasbeloppet för den som är gift utgörs den årliga garantipensionen av beräkningsunderlaget sedan detta minskats med sådana pensioner och andra förmåner som anges ovan och som har ingått i beräkningsunderlaget. Lag (2002:210). 16 Partiell garantipension skall utgöra en så stor andel av garantipension beräknad enligt 14 eller 15 vid helt uttag som svarar mot den andel med vilken uttag görs. Lag 3 kap. Försäkringstid för den som är född år 1938 eller senare 1 Bestämmelserna i detta kapitel gäller endast den som är född år 1938 eller senare. Lag 1 a Som försäkringstid för garantipension skall tillgodoräknas tid under vilken en person skall anses ha varit bosatt i Sverige enligt 2 kap. socialförsäkringslagen (1999:799) Lag 2 Som försäkringstid för garantipension skall även tillgodoräknas tid under vilken en person före tidpunkten för bosättning enligt 1 a oavbrutet har vistats i Sverige efter att ha ansökt om uppehållstillstånd. Lag (2002:318). 3 Den som har beviljats uppehållstillstånd som flykting enligt 4 kap. 1 eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a utlänningslagen (2005:716) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser eller beviljats statusförklaring enligt 4 kap. 3 c utlänningslagen eller motsvarande förklaring enligt äldre bestämmelser ska som försäkringstid för garantipension även tillgodoräknas tid under vilken han eller hon har varit bosatt i sitt tidigare hemland från och med det kalenderår då den pensionssökande fyllde 25 år till tidpunkten då han eller hon först ankom till Sverige. Därvid ska en så stor andel av tiden i hemlandet tillgodoräknas som svarar mot förhållandet mellan den tid under vilken den pensionssökande har varit bosatt i Sverige, inräknad den tid som avses i 2, från den första ankomsten till landet till och med det kalenderår då han eller hon fyllde 64 år och hela tidsrymden från det att den pensionssökande första gången kom till landet till och med det kalenderår då han eller hon fyllde 64 år. Vid beräkningen ska bortses från tid för vilken personen, vid bosättning i Sverige, har rätt till pension från hemlandet. Med tid i hemlandet ska likställas tid då den pensionssökande före den första ankomsten till Sverige har befunnit sig i ett annat land där han eller hon har beretts en tillfällig fristad. Lag (2009:1547). 4 Vid beräkning av försäkringstid för garantipension för en person som enligt 2 kap. 4 socialförsäkringslagen (1999:799) anses bosatt i Sverige även under vistelse utomlands skall bortses från tid för vilken den utsände, vid bosättning i Sverige, har rätt till sådan pension från det andra landet som inte enligt 4 kap. 3 skall ligga till grund för beräkning av garantipension. Lag 5 Vid beräkning av försäkringstid skall bortses från tid före det kalenderår då den pensionssökande har uppnått 16 års ålder och från tid efter det kalenderår då han eller hon har fyllt 64 år. Tid från och med det kalenderår då den pensionssökande har uppnått 16 års ålder till och med det kalenderår då han eller hon har fyllt 24 år skall tillgodoräknas som försäkringstid endast om det för den pensionssökande för samma tid har fastställts pensionsgrundande inkomst eller pensionsgrundande belopp för förtidspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension som per kalenderår uppgår till lägst ett inkomstbasbelopp enligt 1 kap. 6 nämnda lag. Lag 6 Den som omedelbart före den kalendermånad då han eller hon fyllde 65 år hade rätt till hel sjukersättning i form av garantiersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller hel särskild efterlevandepension enligt lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn skall, om det är förmånligare än en beräkning enligt 1-5, som försäkringstid för garantipension tillgodoräknas den försäkringstid som legat till grund för beräkning av sjukersättningen eller den särskilda efterlevandepensionen. Lag (2007:111). 7 Den sammanlagda försäkringstiden för garantipension skall sättas ned till närmaste hela antal år. Lag 4 kap. Uttag och beräkning av garantipension för den som är född år 1938 eller senare 1 Bestämmelserna i detta kapitel gäller endast den som är född år 1938 eller senare. Lag 1 a Garantipension utges endast till den som kan tillgodoräknas försäkringstid om minst tre år. Garantipension får tas ut tidigast från och med den månad då den pensionsberättigade fyller 65 år. Lag 2 Garantipension till den som har rätt till inkomstpension eller tilläggspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension utges endast om och till den del han eller

4 4 of 7 21/09/ :00 hon gör uttag av sådan pension för samma tid. I annat fall får garantipension inte tas ut i andelar. Lag 3 Till grund för beräkning av garantipension enligt 4-6 skall, om inte annat anges i 7, ligga den inkomstgrundade ålderspension som den pensionssökande har rätt till för samma år. Med inkomstgrundad ålderspension avses ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension före reducering enligt 12 kap. 9 samma lag, och allmän obligatorisk ålderspension enligt utländsk lagstiftning som inte är att likställa med garantipension enligt denna lag. Inkomstpension och premiepension skall därvid beräknas som om den pensionssökande endast hade tillgodoräknats pensionsrätt för inkomstpension och som om denna pensionsrätt, före reducering enligt 4 kap. 6 lagen om inkomstgrundad ålderspension, hade utgjort 18,5 procent av pensionsunderlaget. Vid tillämpning av första stycket skall, då pensionsrätt eller pensionspoäng till följd av bristande eller underlåten avgiftsbetalning inte har tillgodoräknats eller har reducerats för den pensionssökande, hänsyn tas till den inkomstpension eller tilläggspension som skulle ha utgetts om full avgift hade erlagts. Vid beräkning av garantipension enligt 4-6 skall med inkomstgrundad ålderspension likställas änkepension enligt lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn eller lagen (2000:462) om införande av lagen om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn, efterlevandepension enligt utländsk lagstiftning samt sådana förmåner som utges till den pensionsberättigade enligt utländsk lagstiftning och som motsvarar sjukersättning eller aktivitetsersättning eller som utgör pension vid invaliditet. Om den pensionssökande enligt 2 lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna har överfört värdet av pensionsrätt för inkomstpension, pensionsrätt för premiepension och värdet av rätt till tilläggspension och om någon överföring från gemenskaperna enligt 8 samma lag därefter inte har skett, skall garantipensionen beräknas som om någon överföring till gemenskaperna inte hade skett. Lag (2002:209). 4 För den som är ogift och helt saknar inkomstgrundad ålderspension enligt 3 eller vars årliga inkomstgrundade ålderspension inte överstiger 1,26 gånger prisbasbeloppet, skall den årliga garantipensionen motsvara 2,13 gånger prisbasbeloppet (basnivån för ogifta) minskat med ett belopp som motsvarar den inkomstgrundade ålderspensionen enligt 3. För den som är gift och helt saknar inkomstgrundad ålderspension enligt 3 eller vars årliga inkomstgrundade ålderspension inte överstiger 1,14 gånger prisbasbeloppet, skall den årliga garantipensionen motsvara 1,9 gånger prisbasbeloppet (basnivån för gifta) minskat med ett belopp som motsvarar den inkomstgrundade ålderspensionen enligt 3. Lag 5 För den som är ogift och vars årliga inkomstgrundade ålderspension enligt 3 överstiger 1,26 gånger prisbasbeloppet, skall den årliga garantipensionen motsvara skillnaden mellan 0,87 gånger prisbasbeloppet och ett belopp som motsvarar 48 procent av den del av den inkomstgrundade ålderspensionen enligt 3 som överstiger 1,26 gånger prisbasbeloppet. För den som är gift och vars årliga inkomstgrundade ålderspension enligt 3 överstiger 1,14 gånger prisbasbeloppet, skall den årliga garantipensionen motsvara skillnaden mellan 0,76 gånger prisbasbeloppet och ett belopp som motsvarar 48 procent av den del av den inkomstgrundade ålderspensionen enligt 3 som överstiger 1,14 gånger prisbasbeloppet. Lag 6 För den som inte kan tillgodoräknas 40 års försäkringstid för garantipension skall garantipensionens basnivåer avkortas till så stor andel av 2,13 gånger prisbasbeloppet för den som är ogift och 1,9 gånger prisbasbeloppet för den som är gift, som svarar mot förhållandet mellan det antal år för vilka försäkringstid kan tillgodoräknas den pensionsberättigade och talet 40. Nivåerna 1,26 respektive 1,14 gånger prisbasbeloppet samt beloppen 0,87 respektive 0,76 gånger prisbasbeloppet, för beräkning av garantipension enligt 4 och 5, skall avkortas på motsvarande sätt. Lag 7 Har den garantipensionsberättigade rätt till inkomstpension eller tillläggspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension skall garantipensionen alltid beräknas som om inkomstpensionen och tillläggspensionen hade börjat lyftas den kalendermånad då den pensionsberättigade fyller 65 år. Om sådant tillägg utges som avses i 6 kap. 9 lagen om inkomstgrundad ålderspension och om inkomstpension eller tilläggspension har tagits ut före den kalendermånad då den pensionssökande fyllde 65 år skall, vid beräkning av garantipension, detta tillägg ökas på motsvarande sätt som hel årlig tillläggspension har minskats enligt 6 kap. 10 samma lag. Lag 8 Partiell garantipension skall utgöra en så stor andel av garantipension beräknad enligt 4-7 vid helt uttag som svarar mot den andel med vilken uttag görs. Lag 5 kap. Utbetalning av pension m.m. 1 För garantipension gäller i tillämpliga delar följande bestämmelser i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension:- 12 kap. 1 och 2 om ansökan, - 12 kap. 3 första stycket samt andra stycket första och andra meningen om återkallelse och minskning, - 12 kap. 5 första och andra styckena samt 6 och 8 om utbetalning, - 14 kap. 1 första och tredje styckena om återbetalning samt fjärde-sjätte styckena om ränta, och

5 5 of 7 21/09/ :00-14 kap. 7-9 om avdrag på pension. Vid samtidig utbetalning av garantipension och pension enligt lagen om inkomstgrundad ålderspension skall avrundning enligt 12 kap. 5 andra stycket lagen om inkomstgrundad ålderspension ske på garantipensionen. Lag (2007:207). 2 Har upphävts genom lag (1999:804). 3 Garantipension skall minskas enligt 4, om den pensionsberättigade har uppburit livränta som anges där. Sådan minskning skall dock inte göras för den som är född år 1937 eller tidigare, om samordning skall göras enligt 12 kap. 10 lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. Lag 4 För en pensionsberättigad som har rätt till livränta på grund av obligatorisk försäkring enligt lagen (1916:235) om försäkring för olycksfall i arbete, lagen (1929:131) om försäkring för vissa yrkessjukdomar eller lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller som enligt annan lag eller särskild författning eller enligt regeringens förordnande har rätt till annan livränta, som bestäms av eller betalas ut av Försäkringskassan, skall garantipensionen minskas enligt vad som sägs i andra stycket. Motsvarande skall gälla i fall då livränta utges enligt utländsk lagstiftning om yrkesskadeförsäkring. Minskning skall däremot inte ske på grund av livränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring eller annan livränta som bestäms med tillämpning av nämnda lag. Medför en skada för vilken livränta har börjat utges återigen sjukdom som berättigar till sjukpenning, skall det anses som om livränta utgavs under sjukdomstiden. Har livränta eller del därav eller livränta för viss tid bytts ut mot ett engångsbelopp, skall det vid beräkning enligt andra stycket anses som om livränta utges eller som om den livränta som utges har höjts med ett belopp som svarar mot engångsbeloppet enligt de vid utbytet tillämpade försäkringstekniska grunderna. Summan av garantipension, inkomstpension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension och tilläggspension enligt samma lag skall minskas med tre fjärdedelar av varje livränta som överstiger en sjättedel av prisbasbeloppet och som den pensionsberättigade uppbär som skadad. Minskning skall därvid i första hand göras på garantipensionen och därefter på tilläggspensionen. Garantipension skall på motsvarande sätt minskas med den livränta som den pensionsberättigade uppbär som efterlevande. Avdrag på inkomstpension och tilläggspension enligt 6 kap. 2 1 lagen om inkomstgrundad ålderspension får dock göras endast om den pensionsberättigade kunnat tillgodoräkna sig pensionspoäng för minst ett år när skadan inträffade. Hel garantipension skall dock aldrig, på grund av bestämmelserna i denna paragraf, tillsammans med hel pension enligt lagen om inkomstgrundad ålderspension, för månad räknat understiga 13 procent av prisbasbeloppet för den som är ogift och 11,5 procent av prisbasbeloppet för den som är gift. Lag (2004:840). 5 Har upphävts genom lag (2002:303). 6 kap. Övriga bestämmelser 1 För beslut om garantipension gäller i tillämpliga delar följande bestämmelser om beslut om pension i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension:- 13 kap. 4-6 om beslut, - 13 kap. 9 första stycket, 11 första stycket, 12, 13 första och andra styckena samt 15 och 16 om omprövning, och - 13 kap. 17, 17 a och 18, 19 andra och tredje styckena, 20, 21, 22 a samt 23 om överklagande. Lag (2007:1011). 2 Ett beslut om garantipension för en viss tid för den som är född år 1937 eller tidigare ska ändras av Pensionsmyndigheten, om det föranleds av en ändring som gjorts beträffande den pension eller de belopp för samma tid som ingått i beräkningsunderlaget enligt 2 kap. 4. Ett beslut om garantipension för en viss tid för den som är född år 1938 eller senare ska ändras av Pensionsmyndigheten, om det föranleds av en ändring som gjorts beträffande den ålderspension, efterlevandepension eller förtidspension för samma tid som legat till grund för beräkning av garantipensionen. Lag (2009:998). 3 För garantipension gäller i tillämpliga delar följande bestämmelser i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension: 15 kap. 3 första stycket första meningen och andra stycket om underrättelse till en enskild, 15 kap. 11, 13 och 14 om anmälan och om uppgiftsskyldighet, 15 kap. 15 om undantag från sekretess, 15 kap. 16 första stycket andra meningen om förbud mot pantsättning och överlåtelse, och 15 kap. 17 om preskription. Lag (2009:998). 4 Den som uppbär eller har rätt till pension enligt denna lag är skyldig att till Pensionsmyndigheten lämna sådana uppgifter som anges i 5 7. Lag (2009:998). 5 Den som uppbär ålders-, efterlevande- eller förtidspension enligt utländsk lagstiftning eller livränta enligt utländsk lagstiftning om yrkesskadeförsäkring skall lämna uppgift om den ersättningens storlek samt utbetalarens namn och adress. Om sådan ersättning är tidsbegränsad, skall detta anges.

6 6 of 7 21/09/ :00 En uppgift enligt första stycket skall lämnas vid ansökan om garantipension. Den som är född år 1937 eller tidigare och som vid utgången av år 2002 uppbär folkpension i form av ålderspension skall på begäran lämna en sådan uppgift. När det gäller utländsk pension gäller detta endast om den är skattepliktig i Sverige. Upphör, tillkommer eller ändras på annat sätt en pension som avses i första stycket efter det att en uppgift om sådan pension har lämnats, skall en ny uppgift lämnas. Detta skall ske inom fjorton dagar efter det att pensionstagaren fick kännedom om förändringen. Lag (2002:319). 6 Den som är född år 1937 eller tidigare och som uppbär tjänstepension ska på begäran lämna Pensionsmyndigheten uppgift om pensionens storlek, utbetalarens namn och adress samt om pensionen är tidsbegränsad. När det gäller utländsk tjänstepension gäller detta endast om pensionen är skattepliktig i Sverige. Lag (2009:998). 7 Förändras civilståndet eller annat sådant förhållande som anges i 1 kap. 4 för den som är bosatt utomlands, skall han eller hon lämna uppgift om detta inom fjorton dagar efter det att förändringen inträffade. Lag Övergångsregler Övergångsbestämmelser 1998: Denna lag träder i kraft den 1 januari Med försäkringstid för garantipension skall för tid före år 2001 avses bosättningstid enligt 5 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring i kapitlets lydelse före den 1 januari För den som har rätt att enligt 3 kap. 3 som försäkringstid för garantipension tillgodoräknas viss bosättningstid från sitt tidigare hemland och som har beviljats uppehållstillstånd före den 1 januari 2001 skall beräkningen av försäkringstid ske enligt bestämmelserna om bosättningstid i 5 kap. 7 lagen (1962:381) om allmän försäkring i dess lydelse före den 1 januari Lag 4. Bestämmelserna i 3 kap. 6 skall gälla även i fråga om beräkning av försäkringstid för garantipension för en kvinna som är född något av åren och som med stöd av övergångsbestämmelserna till lagen (1988:881) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring haft rätt till folkpension i form av änkepension vid utgången av år 2002 och därefter haft rätt till änkepension eller garantipension till sådan pension enligt lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn. Är änkepensionen eller garantipensionen till sådan pension beräknad i förhållande till det antal år för vilka tillgodoräknats pensionspoäng för tillläggspension, skall försäkringstid för garantipension beräknas med samma kvotdel av 40 års försäkringstid som svarar mot den kvotdel av 30 års tillgodoräknade pensionspoäng som änkepensionen eller garantipensionen till sådan pension beräknats på. Lag (2007:111). 5. Vid tillämpningen av 3 kap. 6 skall för en försäkrad som haft rätt till hel särskild efterlevandepension i förhållande till det antal år för vilka tillgodoräknats pensionspoäng för tilläggspension, försäkringstid för garantipension beräknas med samma kvotdel av 40 års försäkringstid som svarar mot den kvotdel av 30 års tillgodoräknade pensionspoäng som den särskilda efterlevandepensionen beräknats på. Lag (2007:111). 2000: Bestämmelserna i 6 kap. 4-7 träder i kraft den 1 juni Övriga bestämmelser i denna lag träder i kraft den 1 januari Lag (2002:210). 2. Garantipension enligt 2 kap. utges även till den som inte är berättigad till folkpension i form av ålderspension före utgången av år 2002, om han eller hon före den tidpunkten har tillgodoräknats bosättningstid i Sverige och senare uppfyller kravet om minst tio års bosättning här enligt punkten 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (1992:1277) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring i deras lydelse före den 1 januari Vid beräkning av garantipension enligt 2 kap. skall beaktas även bosättningstid för tid efter utgången av år 2002, som den pensionsberättigade skulle ha tillgodoräknats, om bestämmelserna i punkten 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (1992:1277) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring fortfarande hade gällt. 4. Den som vid utgången av år 2002 får ålderspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och som har rätt till garantipension enligt 2 kap. har rätt till utbetalning av sådan pension utan ansökan. 5. En pensionsberättigad som vid utgången av år 2002 får bosättningsbaserad folkpension i form av ålderspension utbetald till utlandet skall utan hinder av bestämmelserna i socialförsäkringslagen (1999:799) ha rätt att få utbetalningen av garantipensionen gjord till utlandet och beräknad på samma sätt som skulle ha gjorts vid bosättning i Sverige. 6. Har upphävts genom lag (2002:319). 7. För år 2003 skall tjänstepension och pension enligt utländsk lagstiftning för den som är född år 1936 ingå i underlaget enligt 2 kap. 4 med ett belopp som motsvarar den årliga pensionen beräknad efter den pension som avser december månad 2001 eller, om någon pension inte utgetts för denna månad, beräknad efter pensionen den första månaden sådan utgetts. För den som är född år 1937 skall motsvarande beräkning göras med utgångspunkt i tjänstepensionen och pensionen enligt utländsk lagstiftning för den månad då den pensionsberättigade fyller 65 år eller, om sådana pensioner inte utgetts för den månaden, den första månad sådana pensioner utgetts. Detta belopp skall även gälla för år Vid

7 7 of 7 21/09/ :00 tillämpning av denna punkt skall även 2 kap. 6 tredje stycket gälla. Lag (2002:320). 2002: Denna lag träder i kraft den 1 januari Äldre föreskrifter gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet. 3. De nya bestämmelserna i 3 kap. 6 gäller även för den som fyller 65 år i januari 2003 och som i december 2002 hade hel förtidspension eller hel särskild efterlevandepension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. 2004: Denna lag träder i kraft den 1 januari Beträffande 6 kap. 1 tredje strecksatsen tillämpas föreskrifterna i punkterna 3 och 4 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2004:784) om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. 2007: Denna lag träder i kraft den 1 juli De nya bestämmelserna tillämpas första gången på sådana återkrav som har beslutats av Försäkringskassan efter ikraftträdandet.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om garantipension; SFS 1998:702 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser

Läs mer

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av 35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till garantiersättning i 2 och 3, - försäkringstiden i 4-17, - ersättningsnivåer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn; SFS 2002:215 Utkom från trycket den 8 maj 2002 utfärdad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2008:861 Utkom från trycket den 18 november 2008 utfärdad den 6 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda i Partille kommun - PBF -

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda i Partille kommun - PBF - Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda i Partille kommun - PBF - Kommunfullmäktiges beslut den 23 februari 2006 att gälla från och med den 1 januari 2007. Ändringar och tillägg

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva augusti 2014 5:5 BESTÄMMELSER OM PENSION OCH AVGÅNGSERSÄTTNING FÖR FÖRTROENDEVALDA Pensionsbestämmelser 1 Giltighetsområde m.m. Dessa pensionsbestämmelser,

Läs mer

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda i Luleå Kommun

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda i Luleå Kommun LULEÅ KOMMUN Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda i Luleå Kommun Läsanvisning: Bestämmelserna har kompletterats för att inkludera förändringar utifrån kommunfullmäktiges beslut.

Läs mer

Lag (1991:1047) om sjuklön

Lag (1991:1047) om sjuklön 1 of 6 21/09/2010 14:55 SFS 1991:1047 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1991-06-13 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2010:421 Lag (1991:1047)

Läs mer

PENSIONSPLAN FÖR ARBETSTAGARE HOS ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA (PAF) (uppdaterad tom den 1 april 1998)

PENSIONSPLAN FÖR ARBETSTAGARE HOS ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA (PAF) (uppdaterad tom den 1 april 1998) STATENS ARBETSGIVARVERK 1991-03-28 1 PENSIONSPLAN FÖR ARBETSTAGARE HOS ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA (PAF) (uppdaterad tom den 1 april 1998) 1 KAP INLEDANDE BESTÄMMELSER... 1 Tillämpningsområde... 1 Anslutningsvillkor...

Läs mer

Efterlevandelivränta och begravningshjälp

Efterlevandelivränta och begravningshjälp Efterlevandelivränta och begravningshjälp Vägledning 2012:1 version 2 Efterlevandelivränta och begravningshjälp Vägledning 2012:1 version 2 Beslutad 2012-10-25 Sjukförmåner Efterlevandelivränta och begravningshjälp

Läs mer

Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03)

Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03) Arbetsgivarverket 2002-02-01 Bilaga 1 till förhandlingsprotokollet 2002-02-01 Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03) 1 kap. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 Avtalet gäller för

Läs mer

AVD. A ÖVERGRIPANDE BESTÄMMELSER

AVD. A ÖVERGRIPANDE BESTÄMMELSER SFS nr: 2010:110 Utfärdad: 2010-03-04 Ändrad: t.o.m. SFS 2013:1100 AVD. A ÖVERGRIPANDE BESTÄMMELSER I Inledande bestämmelser, definitioner och förklaringar 1 kap. Innehåll m.m. 1 Denna balk innehåller

Läs mer

KOMMUNALA PENSIONSREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA

KOMMUNALA PENSIONSREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA 1 KOMMUNALA PENSIONSREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA Antaget av kommunfullmäktige den 18 maj 1995, 82. Giltighetsområde m.m. 1 Mom 1 Detta reglemente gäller - om inte annat följer av mom. 2 nedan - för:

Läs mer

BESTÄMMELSER OM PENSION OCH AVGÅNGSERSÄTT- NING FÖR FÖRTROENDEVALDA I VÄSTERVIKS KOMMUN (PBF-V)

BESTÄMMELSER OM PENSION OCH AVGÅNGSERSÄTT- NING FÖR FÖRTROENDEVALDA I VÄSTERVIKS KOMMUN (PBF-V) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESTÄMMELSER OM PENSION OCH AVGÅNGSERSÄTT- NING FÖR FÖRTROENDEVALDA I VÄSTERVIKS KOMMUN (PBF-V) FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-05-28, 62 ATT GÄLLA FR O M 2002-03-01

Läs mer

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF)

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) Ersättningar 2002-12-02 Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) KS 3615/2002 024 Antagen av kommunfullmäktige 2002-12-02 Ersätter KH 1979:309, pensionsreglemente för heltidssysselsatta

Läs mer

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF)

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) Fastställd av kommunfullmäktige 2002-12-09 Gäller från och med 2003-01-01 1 Giltighetsområde m.m. Dessa pensionsbestämmelser, fortsättningsvis

Läs mer

Centrala avtal 2008:3 2008-06-18

Centrala avtal 2008:3 2008-06-18 PA 03 Pensionsavtal Centrala avtal 2008:3 Centrala avtal 2008:3 2008-06-18 Innehåll Förord 5 1 Inledande bestämmelser 7 Tillämpningsområde 7 Anslutningsvillkor 7 Vissa definitioner 8 Arbetsgivarbeslut

Läs mer

Överenskommelse om KollektivAvtalad Pension för anställda hos arbetsgivare inom trossamfundet Svenska kyrkan KAP-KL Svenska kyrkan

Överenskommelse om KollektivAvtalad Pension för anställda hos arbetsgivare inom trossamfundet Svenska kyrkan KAP-KL Svenska kyrkan Förhandlingsprotokoll KAP-KL 2006-12-19 Svenska kyrkan Överenskommelse om KollektivAvtalad Pension för anställda hos arbetsgivare inom trossamfundet Svenska kyrkan KAP-KL Svenska kyrkan Parter Arbetsgivarsidan

Läs mer

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda 1 Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda Pensionsbestämmelser 1 Giltighetsområde m.m. Dessa pensionsbestämmelser, fortsättningsvis benämnda PBF, gäller för förtroendevald som

Läs mer

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103 Grundavdrag 103 11 Grundavdrag 63 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 670-675 SOU 1997:2, del II s. 496-500 Lag (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa

Läs mer

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda hos Nacka kommun fr.o.m. den 1 januari 2003

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda hos Nacka kommun fr.o.m. den 1 januari 2003 Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda hos Nacka kommun fr.o.m. den 1 januari 2003 Pensionsbestämmelser 1 Giltighetsområde m.m. Dessa pensionsbestämmelser, fortsättningsvis benämnda

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Sidan 1 Kommunal författningssamling 2007 Utgiven av Kommunledningskontoret i Kristianstad Nr 469 Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda hos Kristianstads kommun I lydelse fr.

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Pensionsbestämmelser för förtroendevalda Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Bestämmelser Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2003-02-06, Kf 35/03 Ansvar Personalchef

Läs mer

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET ARBETSGIVARVERKET 1991-03-28

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET ARBETSGIVARVERKET 1991-03-28 FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET PENSIONSPLAN FÖR ARBETSTAGARE HOS ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA (PAF) (UPPDATERAD T O M DEN 1 APRIL 2001) 1 KAP INLEDANDE BESTÄMMELSER...1 Tillämpningsområde...1 Anslutningsvillkor...1

Läs mer

Efterlevandepension och efterlevandestöd

Efterlevandepension och efterlevandestöd Efterlevandepension och efterlevandestöd Vägledning 2010:4 version 6 Vägledningarna innehåller samlad information om vad som gäller inom ett verksamhetsområde. Vägledningarna tas fram av Pensionsmyndigheten.

Läs mer

Överenskommelse om KollektivAvtalad Pension för anställda hos arbetsgivare inom trossamfundet Svenska kyrkan KAP-KL Svenska kyrkan

Överenskommelse om KollektivAvtalad Pension för anställda hos arbetsgivare inom trossamfundet Svenska kyrkan KAP-KL Svenska kyrkan Förhandlingsprotokoll KAP-KL 2006-12-19 Svenska kyrkan Överenskommelse om KollektivAvtalad Pension för anställda hos arbetsgivare inom trossamfundet Svenska kyrkan KAP-KL Svenska kyrkan Parter Arbetsgivarsidan

Läs mer

Pro rata-beräkning av garantiersättning och viss garantipension

Pro rata-beräkning av garantiersättning och viss garantipension Pro rata-beräkning av garantiersättning och viss garantipension Försäkringskassans ställningstagande Vid en pro rata-beräkning av garantipension i form av ålderspension till den som är född 1938 eller

Läs mer

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 1 of 5 08/03/2010 14:01 SFS 1997:835 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1997-11-13 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:1599 Förordning

Läs mer

PA 03 Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl.

PA 03 Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. PA 03 Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. Cirkulär 2003: A 3 2003-11-12 Ersätter Pensionsavtal PA-91 (cirkulär 2000:A 5) och Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR) m.m. (särtryck 1998-05-15) Innehåll

Läs mer

i n SOLLENTUNA KOMMUN Nl \ Kommunledningskontoret

i n SOLLENTUNA KOMMUN Nl \ Kommunledningskontoret i n SOLLENTUNA KOMMUN Nl \ Kommunledningskontoret Ingegärd Bornelind Kommunjurist +46 8 579 216 03 Tjänsteutlåtande 2014-03-28 Sidan 1 av 2 Dnr 2014/0208 KS-1 Diariekod: 143 Kommunstyrelsen Tolkning av

Läs mer