Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen"

Transkript

1 Laxå januari 2013 Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen

2 Icke-teknisk sammanfattning När en plan upprättas, där genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ska en miljöbedömning genomföras enligt miljöbalken (1998:808) samt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:6). Miljöbedömningens syfte är att integrera miljöaspekter i planen för att främja en hållbar utveckling. I miljöbedömningen ska man beskriva och bedöma den miljöpåverkan som planens genomförande kan medföra. Syftet med Laxås avfallsplan är att styra avfallshanteringen mot ett hållbart och resurseffektivt samhälle genom att ange mål för att minska på mängden avfall samt öka återvinningen av det avfall som uppstår. Kommunens avfallsplan ska fungera som en kunskapsbank. Avfallsarbetet är långsiktigt och ska kontinuerligt uppdateras och förbättras. Arbetet med avfallsfrågorna är uppdelat i tre inriktningar: 1. Kunskap hos kommunen och hushållen 2. Avfallets miljöpåverkan 3. Resurshushållning I formuleringen av avfallsplanens mål och strategier har de nationella miljömålen varit vägledande. Ambitionsnivån för de mätbara målen i avfallsplanen ska motsvara lika hög eller i vissa specifika mål, högre ambitionsnivå än i de nationella Miljökvalitetsmålen. Med miljöaspekt menas i detta dokument de delar av planen som kan påverka miljön. Nollalternativet, det vill säga ingen förändring från dagsläget innebär att avfallshanteringen i Askersunds kommun skulle hålla en låg ambitionsnivå och inte skulle inte kunna leda till en mer hållbar avfallshantering. Följande miljöaspekter har identifierats ha en betydande miljöpåverkan: Återföring av växtnäring och tillverkning av förnyelsebart bränsle genom röta matavfallet Miljöaspekten har en positiv miljöpåverkan. Man beräknar kunna producera biogas motsvaramnde ca 40 bilars årsförbrukning av bensin. Mindre farligt avfall i hushållssoporna då servicenivån höjs genom fastighetsnära insamling (FNI) av det farliga avfallet. Risken för felsortering av farligt avfall underlättar för hushållen att sortera rätt. Miljöaspekten har en positiv miljöpåverkan då det antas att färre människor, mark och vattendrag riskeras att skadas genom diffus spridning av farliga ämnen. Effekten av att mindre farligt avfall hamnar i hushållssoporna bedöms oavsett mängd ha en positiv miljöpåverkan. Ökad resurshushållning, återanvändning, källsortering och därmed högre materialåtervinning på grund av ökad information Enligt Sveriges nationella avfallsplan behöver hushållen löpande information om hur vad och varför de ska sortera. Miljöaspekten har en positiv miljöpåverkan då det minskar behovet av nytillverkning och råvaruuttag. Det är däremot svårt att göra en uppskattning i vilken utsträckning det har påverkan. 1

3 Innehållsförteckning Inledning och syfte 3 Avfallsplanens innehåll 3 Syfte 3 Vision 3 Delmål 3 Metod 6 Analys av betydande miljöpåverkan 7 Nollalternativet 7 Förändringar som skulle kunna antas medföra betydande miljöpåverkan 7 Miljöaspekter 8 Behovsbedömning 8 Miljöpåverkan av betydande aspekter 9 Återföring av växtnäring och tillverkning av förnyelsebart bränsle genom att röta matavfallet 9 Miljöpåverkan 9 Omfattning 10 Förslag på åtgärder och uppföljning 11 Mindre farligt avfall i hushållssoporna då servicenivån höjs genom FNI för det farliga avfallet. 11 Miljöpåverkan 11 Omfattning 12 Förslag på åtgärder och uppföljning 12 Ökad resurshushållning, återanvändning, källsortering och därmed högre materialåtervinning på grund av ökad information 13 Miljöpåverkan 13 Omfattning 13 Förslag på åtgärder och uppföljning 13 Miljöpåverkan av mindre betydande aspekter 14 Förslag på åtgärder och uppföljning 14 2

4 Inledning och syfte När en plan upprättas, där genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ska en miljöbedömning genomföras enligt miljöbalken (1998:808) samt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:6). Miljöbedömningens syfte är att integrera miljöaspekter i planen för att främja en hållbar utveckling. I miljöbedömningen ska man beskriva och bedöma den miljöpåverkan som planens genomförande kan medföra. Avfallsplanens genomförande uppfyller de grundläggande kriterierna för genomförande av en miljökonsekvensbeskrivning som är följande: 1. Planen ska upprättas eller ändras av en myndighet eller kommun 2. Planen eller programmet ska krävas i lag eller annan författning 3. Genomförandet av planen ska kunna antas medföra betydande miljöpåverkan Avfallsplanens innehåll Syfte Syftet med Laxås avfallsplan är att styra avfallshanteringen mot ett hållbart och resurseffektivt samhälle genom att ange mål för att minska mängden avfall samt öka återvinningen av det avfall som uppstår. Kommunens avfallsplan ska fungera som en kunskapsbank. Avfallsarbetet är långsiktigt och ska kontinuerligt uppdateras och förbättras. Vision Laxå kommuns avfallshantering ska genomföras med bästa tänkbara resurshushållning och därmed vara en viktig del i att uppnå ett hållbart samhälle både ur ett miljö- och samhällsekonomiskt perspektiv. Laxå kommun ska vara ett föredöme i den egna avfallshanteringen och ska underlätta för hushållen att uppnå en god och miljöriktig resurshushållning. Alla hushåll och verksamheter agerar aktivt för att minska mängden avfall och dess farlighet; både genom mindre konsumtion samt ökad källsortering av det avfall som uppstår. Delmål I formuleringen av avfallsplanens mål och strategier har de nationella miljömålen varit vägledande. Ambitionsnivån för de mätbara målen i avfallsplanen ska motsvara lika hög eller i vissa specifika mål, högre ambitionsnivå än i de nationella Miljökvalitetsmålen. Arbetet med avfallsfrågorna är uppdelat i tre inriktningar: 1. Kunskap hos kommunen och hushållen 2. Avfallets miljöpåverkan 3. Resurshushållning 3

5 Delmål inriktning 1: Kunskap hos kommunen och hushållen 1.1 Senast 2016 vet minst 85 % av tillfrågade hushåll hur man skiljer på olika typer av avfallsfraktioner och vet hur och var de kan lämnas in till återvinning. 1.2 Senast 2016 är minst 80 % av hushållen generellt nöjda med avfallshanteringen i kommunen. 1.3 Mellan 2014 och 2016 har andelen hushåll som uppger att de medvetet agerar för att ge upphov till mindre avfall ökat. 1.4 Senast 2016 har alla verksamheter inom kommunen som har tillsyn lämnat in uppgifter på deras avfallsflöden till Sydnärkes Miljöförvaltning. 1.5 Senast 2014 ska alla hushåll som hemkomposterar annat avfall än trädgårdsavfall anmält det till Sydnärkes Miljöförvaltning. 1.6 Senast 2014 ska avfallstaxan vara miljöstyrd 1.7 Laxå kommun ska föregå med gott exempel och ha rutiner för källsortering av förpacknings- och tidningsmaterial, farligt avfall samt el- och elektronikavfall senast Handlingsplan Inriktning 1 Aktivitet Kopplat År/Tid för Kostnad Ansvar till mål genomförande 1.a Kundenkät 1,1 2013, 2016 Medel LV b Utökat avsnitt angående avfall i Låg SM tillsynsverksamheten 1.c Informationsinsats inför Hög LV matavfallsinsamling 1.d Förändring av renhållningsföreskrifter/avfallstaxan Låg LV 1. e Införande av källsortering i kommunens verksamheter enligt miljödiplomeringens mål 1.f Uppföljning på minskad mängd brännbart avfall i kommunens egna verksamheter 1.g Förbättra informationen: på hemsida samt andra kanaler om källsortering och hur man kan minska på avfallet, delta i nationella kampanjer Låg SM Låg SM , Hög LV 4

6 Delmål inriktning 2: Avfallets miljöpåverkan ska det i jämförelse med 2014 vara mindre farligt avfall, inklusive eloch elektronikavfall i hushållssoporna ska det i jämförelse med 2012 vara mindre farligt avfall, inklusive eloch elektronikavfall i hushållssoporna. 2.3 Senast 2016 ska de identifierade kommunala deponier i Laxå kommun vara risklassade enligt MIFO modellen för förorenade områden. Handlingsplan Inriktning 2 Aktivitet Kopplat till År/Tid för Kostnad Ansvar mål genomförande 2.a Plockanalys av hushållssoporna , 2016 Medel LV b Genomförande av SAKAB Medel LV AllFA Kampanjen c Införande av ett förbättrat Hög LV insamlingssystem för farligt avfall d Delta i det regionala projektet för att klassificera deponierna enligt MIFO- modellen för förorenade områden. Mer information i bilaga ? LV/SM Delmål inriktning 3: Resurshushållning 3.1 Senast 2014 ska det finnas ett system för att separera ut och samla in matavfall hos alla hushållen i Laxå kommun 3.2 Senast år 2014 ska minst 50 procent av hushållsavfallet återvinnas genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling. 3.3 Senast 2016 ska minst 70 % av matavfallet från hushållen i Laxå kommun sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring och energi tas tillvara. 3.4 I den utsorterade matavfallsfraktionen ska det senast 2016 vara av mycket god kvalitet och endast innehålla 100 % matavfall. 3.5 Den totala mängden hushållsavfall per invånare i Laxå kommun är mindre 2014 jämfört med Den totala mängden hushållsavfall per invånare i Laxå kommun är mindre 2016 jämfört med Mängden matavfall inom storkök i kommunens egna verksamheter ska minska med 20 % år 2016 i jämförelse med år

7 3.8 Senast 2016 ska det finnas högst 20 % förpacknings- och tidningsmaterial i hushållssoporna 3.9 Mängden förpacknings- och tidningsmaterial i hushållssoporna ska vara mindre 2014 i jämförelse med Handlingsplan Inriktning 3 Aktivitet Kopplat År/Tid för Kostnad Ansvar till mål genomförande 3.a Införa system för att separera ut och Hög LV samla in matavfall hos hushållen 3.b Plockanalys av Medel LV matavfallsfraktionen 3. c Kampanj riktad till storköken Låg LV 3. d Samverkan och samråd med andra aktörer i samhället FTI, El-kretsen, frivilligorganisationer 3.5, 3.6, 3.8, Låg LV Metod Miljöbedömningen har tagit hänsyn till: Den nationella avfallsplanen De nationella miljökvalitetsmålen Utvärdering av tidigare avfallsplan Nulägets avfallshantering, den sk. Nollvisionen Framtagna förslag till mål och handlingsplan Samråd (muntlig) med Länsstyrelsen i Örebro län. Med miljöaspekt menas i detta dokument de delar av planen som kan påverka miljön. För att värdera om miljöaspekterna har betydande miljöpåverkan utgår beräkningen från sannolikheten att de uppstår och med vilken omfattning de har en miljöpåverkan i förhållande till nuläget. Nuläget beskrivs mera ingående i avsnittet Nollalternativet. Miljöaspekterna förs sedan in i en riskanalysmodell där sannolikheten och omfattningen bedöms genom att multipliceras för att få fram en totalsumma. Om totalsumman överstiger 10 antas den ha en betydande miljöpåverkan. För att uppskatta dess miljöpåverkan har en riskanalysmodell valts enligt följande: Aspekt Sannolikhet Omfattning Total 1. X Y Z Sannolikhet och omfattning värderas utifrån: 1. Obetydlig/Minimal miljöpåverkan 2. Lite miljöpåverkan 3. Måttlig miljöpåverkan 4. Omfattande/Stor miljöpåverkan 5. Mycket stor miljöpåverkan 6

8 Miljöbalkens 12 6 kap beskriver vad en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla och nämner bland annat att den ska beskriva vad planen har för miljöpåverkan med avseende till relevanta faktorer. De förhållanden som avfallsplanen anses kan ha miljöpåverkan på är följande: Människors hälsa Materiella tillgångar och resurshushållning Luft och klimatfaktorer Mark och vatten Buller Bebyggelse Analys av betydande miljöpåverkan Nollalternativet Nollalternativet innebär en situation som skulle uppstå om avfallsplanen inte genomförs, därmed ingen förändring från dagsläget och att tidigare avfallsplan skulle fortsätta gälla. Laxå kommuns föregående avfallsplan antogs av Kommunfullmäktige och innehöll följande mål: Utsorteringen av farligt avfall från hushållen ska förbättras mellan åren De åtgärder som var kopplade till målen är redan genomföra och målen har inte uppnåtts. Åtgärderna handlade om att förbättra insamlingssystemet, delta i en nationell kampanj samt att genomföra plockanalyser för uppföljning. Metoden för att samla in farligt avfall är att ta emot det farliga avfall som hushållen själva transporterar till ÅVC Mosjön, vilket innebär individuella transporter. Idag sorterar inte hushållen ut matavfallet utan det går i en blandad avfallsfraktion till förbränning. Nollalternativet innebär att avfallshanteringen i Laxå kommun skulle hålla en låg ambitionsnivå och inte innebära några förändringar som skulle kunna leda till en mer hållbar avfallshantering. Förändringar som skulle kunna antas medföra betydande miljöpåverkan Avfallsplanen föreslår följande större förändringar i den nuvarande avfallshanteringen: 1. Insamling av matavfall 2. Utökad insamling av farligt avfall med en fastighetsnära insamling (FNI) 3. Fastighetnära insamling (FNI) av grovavfall 4. Högre ambitions- och servicenivå på avfallshanteringen i kommunen 7

9 Miljöaspekter Följande miljöaspekter har identifierats: Återföring av växtnäring och tillverkning av förnyelsebart bränsle genom att röta matavfallet. Ökad transport vid insamling av matavfallet. Mindre farligt avfall i hushållssoporna då servicenivån höjs genom fastighetsnära insamling (FNI) av det farliga avfallet. Ökad transport vid FNI av farligt avfall och grovavfall Ökad resurshushållning, återanvändning, källsortering och därmed högre materialåtervinning på grund av ökad information Behovsbedömning Avfallsplanens genomförande bedöms att medföra främst positiva miljökonsekvenser, bland annat genom att Miljökvalitetsmålen påverkas i positiv riktning. Resultatet från miljöaspekternas bedömning ses i tabellen nedan. Det är tre av de fem aspekterna som anses ha en betydande miljöpåverkan (se fetmarkerad total i tabellen) och kommer att beskrivas vidare. De två aspekterna som anses ha en mindre betydande miljöpåverkan bedöms kunna innebära en negativ miljöpåverkan, därför kommer de att beskrivas översiktligt med åtgärder för att minimera dess miljöpåverkan. Aspekt Sannolikhet Omfattning Total Återföring av växtnäring och tillverkning av förnyelsebart bränsle genom att röta matavfallet Ökad transport vid insamling av matavfallet Mindre farligt avfall i hushållssoporna då servicenivån höjs genom fastighetsnära insamling av det farliga avfallet. Ökad transport vid FNI av farligt avfall och grovavfall Ökad resurshushållning och källsortering och därmed högre materialåtervinning pga ökad information

10 Miljöpåverkan av betydande aspekter Återföring av växtnäring och tillverkning av förnyelsebart bränsle genom att röta matavfallet Miljöaspekten antas främst kunna ha påverkan på faktorerna materiella tillgångar och resurshushållning samt luft och klimatfaktorer. Dessutom kan miljöaspekten påverka det nationella Miljökvalitetsmålen God Bebyggd Miljö då det finns ett etappmål för ökad resurshushållning i livsmedelskedjan: Insatser ska vidtas så att senast år 2018 sorteras minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, och minst 40 procent av matavfallet behandlas så att även energi tas tillvara. 1 Miljöpåverkan Genom att röta matavfallet utnyttjar man det resurseffektivt genom att producera ett jordförbättringsmedel som bidrar till ett hållbart kretslopp vid produktion av livsmedel samt biogas som kan ersätta fossila bränslen. Det innebär att utsläpp av klimatpåverkande koldioxid och andra miljö- och hälsofarliga ämnen till luften kan minskas. Biogas produceras vid nedbrytning av organiskt material under anaeroba (syrefri) förhållanden och består till största del av metan och koldioxid. Gasen består även av små mängder svavelväte, ammoniak och kvävgas. Ska biogasen användas som fordonsbränsle höjs gasens energiinnehåll till minst 95 % metan genom att koldioxid och andra ämnen avskiljs. 2 Varje bensin- eller dieselfordon som ersätts av ett biogasdrivet fordon innebär att klimatpåverkan minskar med cirka 90 % samtidigt som biogasbilens utsläpp av hälsofarliga partiklar är nästintill obefintlig. 3 Genom att använda biogas som bränsle kan man minska uttaget av råolja, vilket innebär att man även hushåller med de materiella tillgångarna och befintliga resurserna. Fossila bränslen, såsom bensin och diesel är den största källan till utsläpp av klimatpåverkande gaser. År 2008 släppte snittbilen ut ca 1, 9 kg koldioxid per mil, i genomsnitt 2,85 ton koldioxid per år. 4 Biogas är ett förnyelsebart bränsle och räknas inte att bidra till växthuseffekten eftersom den ingår i ett naturligt kretslopp. Detta påverkar luft och klimatfaktorer positivt Svenskt Gastekniskt Center - Basdata om biogas Avfall Sverige, Avfall blir energi fakta om biogas 4 Gasbilen.se- Hur mycket koldioxid har sparats med fordonsgas 2010? 9

11 Förutom biogas får man vid rötning en rötrest som innehåller fosfor och näringsämnen från matavfallet. En uthållig produktion av livsmedel kräver att odlingsmarken kompenseras för de näringsämnen och mullämnen som lämnar den med skörden och därmed skapas ett kretslopp. I jämförelse med fossila drivmedel är klimatnyttan av biogas som tillverkas av matavfallet 103 % då även näringsämnena återförs till jordbruket med rötresten. 5 Fördelarna med biogödsel är flera. Rötresten innehåller alla näringsämnen som fanns från början, kväveläckage till omgivande vatten minskar då växterna har lätt att ta upp näringsämnena i biogödslet. Dessutom innehåller biogödsel mindre kadmium än i konstgödsel. Biogödseln luktar även mindre vilket kan innebära att gödsling kan ske närmare bebyggelse. Nästan all biogödsel som produceras i Sverige används inom jordbruket. 6 Omfattning Enligt branschorganisationen Avfall Sverige ger ett ton rötat matavfall 972 kwh biogas, vilket motsvarar cirka 1L bensin per 10 kg matavfall genomfördes en plockanalys av hushållssopornas sammansättning som visade att 44,4 % av hushållssoporna består av biologiskt behandlingsbart avfall. De uppskattas uppstå cirka 677 ton matavfall per år i Laxå kommun som idag går till förbränning i en blandad fraktion. Vid införande av ett system för att separera ut och samla in matavfallen hos alla hushållen i Laxås kommun bör man inte räkna med att 100 % av matavfallet som uppstår kommer att sorteras ut av hushållen. Enligt Avfall Sverige sorteras genomsnittligt % av matavfallet ut i kommuner med fullt utbyggda insamlingssystem. I Laxå kommuns avfallsplan , som del av Inriktning 3: Resurshushållning anges delmål 3.3 att: Senast 2016 ska minst 70 % av matavfallet från hushållen i Laxå kommun sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring och energi tas tillvara. Beräknat på mängden matavfall som uppstår årligen i Laxå kommun enligt plockanalysen 2011 innebär målets uppfyllelse att minst 474 ton matavfall skulle samlas in för biologisk behandling. Det skulle kunna ersätta L bensin årligen, 5 Svenskt Gastekniskt Center, Basdata om biogas Avfall Sverige, Biogödsel 7 Avfall Sverige,Avfall blir energi fakta om biogas, Svenskt Gastekniskt Center - Basdata om biogas 2011 Energiinnehåll i : 1L bensin 9, 06kWh 1Nm1 Nm3 biogas (97 % metan)- 9,67 kwh 10

12 motsvarande mil, alltså nästan 40 bilars årsförbrukning. 8 Genom att ersätta 40 bilars årsförbrukning minskar man också utsläppet med cirka 114 ton koldioxid. 9 Förslag på åtgärder och uppföljning Åtgärder för att förstärka aspektens positiva miljöpåverkan är kopplade med aktiviteterna i avfallsplanens handlingsplan. Dessa är främst kopplade till Handlingsplan 1, där flera informationsinsatser föreslås. Med tillräcklig information vill man påverka kommunens hushåll i en positiv riktning för att förstå syftet med att sortera ut matavfallet och dess miljönytta. Uppföljning av mängd tillverkad biogas och växtnäring kommer att beräknas årligen tillsammans med den årliga uppföljningen av avfallsplanens mål. Mängden kommer att beräknas på mängd separat insamlad matavfall och jämföras med mängden som fortfarande slängs i den blandade avfallsfraktionen. Mindre farligt avfall i hushållssoporna då servicenivån höjs genom FNI för det farliga avfallet. Miljöaspekten antas främst kunna ha påverkan på faktorerna människors hälsa samt mark och vatten. Miljöaspekten påverkar även det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö positivt genom en miljöriktig avfallshantering. Målet anger att miljön ska vara fri från ämnen som har skapats i eller utvunnits i samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. En kommunal avfallsplan ska enligt 7 NFS 2006: 06 innehålla mål för hur avfallets mängd och farlighet kan minskas. Miljöpåverkan Genom att införa FNI av det farliga avfallet minskar man risken för felsortering av farligt avfall och underlättar för hushållen att sortera rätt. Genom information och höjd servicenivå på insamlingen av farligt avfall påverkar man kunskapen om farligt avfall hos kommunens invånare. Därmed antas mängden farligt avfall som hamnar i hushållssoporna minska. En felaktig hantering av farligt avfall kan orsaka skada på människa och miljö. De farliga ämnena ska inte spridas i naturen eller återinföras i samhällets kretslopp. Farligt avfall utmärks av att det innehåller eller består av ämnen som har farliga egenskaper, såsom giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, ekotoxiskt, smittförande eller brandfarligt. Exempel på sådana farliga ämnen är tungmetaller såsom kvicksilver, bly och kadmium och stabila organiska föreningar såsom PCB och dioxiner. 8 Avfall Sverige, En genomsnittlig bil drar ca 0,8 l/mil och har en årsförbrukning på 1500 mil 9 Gasbilen.se, Snittbilen släpper ut ca 190g koldioxid per km 11

13 Det är först när det farliga avfallet sorteras ut som det kan det kan behandlas korrekt på bästa möjliga sätt ur miljö- och hälsosynpunkt. Behandlingsmetoderna innefattar bland annat materialåtervinning och förbränning i specialanpassade ugnar vid mycket höga temperaturer med efterföljande rening. 10 Miljöpåverkan på människors hälsa påverkas i positiv riktning då det antas att färre människor riskeras att skadas genom diffus spridning av farliga ämnen. Miljöpåverkan på mark och vatten påverkas i positiv riktning genom att risken för spridning av föroreningar till omgivande mark, yt- och grundvatten antas minskas. Omfattning I Laxå kommuns avfallsplan , som del av Inriktning 2: Avfallets miljöpåverkan anger delmål 2.1 att: 2016 ska det i jämförelse med 2014 vara mindre farligt avfall, inklusive eloch elektronikavfall i hushållssoporna 2011 genomfördes en plockanalys av hushållssopornas sammansättning som visade att 0,67 % av hushållssoporna bestod av farligt avfall, inklusive el- och elektronikavfall. Det uppskattas motsvara 13,82 ton farligt avfall per år i Laxå kommun som sorteras fel och hamnar i hushållssoporna, motsvarande 4,9 kg per hushåll. I jämförelse lämnades det in 10,8 ton farligt avfall (exkl. el- och elektronikavfall) på ÅVC Mosjön i Laxå Den exakta effekten av målets uppfyllelse är svår att beräkna, då man inte har kännedom om hur mycket farligt avfall, inklusive el- och elektronik det kommer att finnas i hushållssoporna Men effekten av att mindre farligt avfall hamnar i hushållssoporna bedöms oavsett mängd ha en positiv miljöpåverkan. Sannolikheten att insatserna med fastighetsnära insamling av det farliga avfallet minskar på mängden farligt avfall i hushållssoporna bedöms vara mycket stor. Förslag på åtgärder och uppföljning Åtgärder för att förstärka aspektens positiva miljöpåverkan är kopplade med aktiviteterna i avfallsplanens handlingsplan. Dessa är främst kopplade till Handlingsplan 1, där flera informationsinsatser föreslås. Med tillräcklig information vill man påverka kommunens hushåll i en positiv riktning för att förstå miljö- och hälsonyttan med att se till att det farliga avfallet hamnar rätt. Uppföljning av mängd minskat farligt avfall i hushållssoporna kommer att beräknas årligen tillsammans med den årliga uppföljningen av avfallsplanens mål. Mängd farligt avfall i hushållssoporna kommer att beräknas utefter mängd farligt avfall representerat i den senast tillgängliga plockanalysen. 10 Sakab om farligt avfall 12

14 Ökad resurshushållning, återanvändning, källsortering och därmed högre materialåtervinning på grund av ökad information Miljöaspekten antas främst kunna påverkan faktorn materiella tillgångar och resurshushållning Enligt Sveriges nationella avfallsplan bör kommunerna utveckla arbetet med information och kommunikation till hushållen, då de behöver löpande information om hur vad och varför de ska sortera. Genom att kommunerna ska sträva efter att följa avfallshierarkin, bör minimering av avfall, återanvändning samt materialåtervinning prioriteras före energiutvinning. 11 Miljöpåverkan Genom att arbeta för att mängden avfall som uppstår totalt ska minska och öka materialåtervinningen minskar behovet av nytillverkning och råvaruuttag. Det leder till färre transporter och mindre energiförbrukning vid produktion av nya varor så att både resurser och energi besparas. Avfallsplanens mål och handlingsplan bedöms att ha positiv miljöpåverkan på materiella tillgångar och resurshushållning. Det är däremot svårt att göra en uppskattning i vilken utsträckning det har påverkan. Omfattning I Laxå kommuns avfallsplan , som del av Inriktning 1: Kunskap hos kommunen och hushållen finns delmål att: 1.1 Senast 2016 vet minst 85 % av tillfrågade hushåll hur man skiljer på olika typer av avfallsfraktioner och vet hur och var de kan lämnas in till återvinning. 1.3 Mellan 2014 och 2016 har andelen hushåll som uppger att de medvetet agerar för att ge upphov till mindre avfall ökat. Som del av Inriktning 3: Resurshushållning fick även delmålen att: 3.6 Den totala mängden hushållsavfall per invånare i Laxå kommun är mindre 2016 än Det är svårt att göra en uppskattning i vilken utsträckning det har påverkan. Med utgångsläge i nollvisionen uppskattar man att mängden avfall per invånare ska minska stadigt årligen mellan 2013 och Sannolikheten att detta sker är stor, men är kopplat till att kraftiga informationsinsatser genomförs. Förslag på åtgärder och uppföljning Aktiviteter i handlingsplanen som är kopplat till dessa mål är att genomföra kundenkäter för att utvärdera hushållens kunskap om avfallshantering samt att 11 Naturvårdsverket, Rapport 6502 Från avfallshantering till resurshushållning, Sveriges Avfallsplan

15 förbättra informationen och kommunikationen till kommunens hushåll via flera kanaler såsom utskick, hemsida, avfallsalmanacka m.m. Syftet är att påverka invånarnas konsumtions- och livsstilsvanor med information om hur och varför de ska källsortera och konsumera resurseffektivt för att minska på avfallsmängderna. Uppföljningen kommer att beräknas årligen tillsammans med den årliga uppföljningen av avfallsplanens mål. Det innebär att man genom plockanalyser, beräkning av årlig mängd avfall som både kommunen ansvarar för samt avfall som omfattas av producentansvaret kommer att kunna uppskatta hur mycket avfallet minskar i per invånare i kommunen Miljöpåverkan av mindre betydande aspekter De miljöaspekter som antas kunna ha en negativ miljöpåverkan antas inte ha en stor miljöpåverkan. Aspekterna är följande: Ökad transport vid insamling av matavfallet. Ökad transport vid FNI av farligt avfall och grovavfall Båda miljöaspekterna behandlar risken att ökad transport uppstår till följd av genomförandet av avfallsplanens mål och handlingsplaner. Vägtrafikens utsläpp utgör idag en större del av de totala utsläppen av klimatpåverkande gaser samt luftpartiklar. Avfallshanteringen idag är mycket beroende av transporter, speciellt transporter med tyngre fordon för insamling och borttransport till behandlingsanläggningar. Men också av personbilstransporter då hushållen lämnar avfall vid återvinningscentraler och återvinningsstationer. Då lagen om offentlig upphandling styr vilken behandlingsanläggningar som ska ta emot kommunens avfall är det inte alltid den närmaste anläggningen som avfallet behandlas på. Tidnings- och förpackningsavfall transporteras till olika anläggningar på spridda orter i landet och transporteras i vissa fall även utomlands. De identifierade miljöaspekterna bedöms att ha en mindre miljöpåverkan då det jämförs med nollalternativet. Idag får kommunens invånare själva transportera sitt farliga avfall samt grovavfall till ÅVC Mosjön utanför Laxå tätort med personbilstransport. Att införa en högre servicenivå och underlätta för hushållen genom att lämna det farliga avfallet samt grovavfallet via exempelvis en årlig fastighetsnära insamling bedöms inte medföra betydligt ökad transport i jämförelse med den personbilstransport som idag sker. Förslag på åtgärder och uppföljning För att minimera att miljöpåverkan av dessa miljöaspekter sker kommer man i samband med den årliga uppföljningen på avfallsplanen också göra en bedömning av vad den utökade servicenivån har för årlig påverkan på transporterna. Bedöms det vid dessa uppföljningar att transporterna har ökad väsentligt mer än uppskattad kommer detta att beaktas och utredas närmare. 14

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål Laxå november 2012 Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lagstiftning ---------------------------------------------------------------------------------------2 EU -----------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Bilaga 4 Delmålens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan

Bilaga 4 Delmålens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan Bilaga 4 ens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan Planperiod 2013-2016 2 (7) Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 2. SAMSTÄMMIGHET MED NATIONELLA AVFALLSPLANEN... 3 2.1. Hantering av avfall

Läs mer

Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till regional avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad,

Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till regional avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till regional avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby kommun och

Läs mer

Plockanalys hushållsavfall

Plockanalys hushållsavfall Plockanalys hushållsavfall Genomförande av plockanalys Analysen genomfördes av JTI under 2010 på uppdrag av Uppsala Vatten. Analysen genomfördes vid Hovgårdens avfallsanläggning. 2 2010-10-14 Analyserade

Läs mer

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan Bilaga 11 1(8) Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan När en plan eller ett program upprättas, vars genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ska enligt miljöbalken (1998:808)

Läs mer

för kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro, Töreboda och Skara

för kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro, Töreboda och Skara för kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro, Töreboda och Skara Avfallsplanen En avfallsplanen kan i korthet beskrivas som ett dokument med mål och visioner med avfall samt för hanteringen

Läs mer

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen 2 (20) 3 (20) Innehåll 1. SÖRAB-REGIONEN... 5 1.1. Administrativa uppgifter... 5 1.2. SÖRAB-regionens befolkning och struktur... 5 1.3. Avfall som SÖRAB-regionen

Läs mer

AVFALLSPLAN

AVFALLSPLAN Laxå januari 2013 LAXÅ KOMMUN AVFALLSPLAN 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13, 7 Dnr KS 2012294-450 FÖRORD Denna plan utgör Laxå kommuns avfallsplan i enlighet med 11 15 kap miljöbalken och

Läs mer

Sortera ännu mera? Förslaget utgår från EUs avfallshierarki avfallstrappan

Sortera ännu mera? Förslaget utgår från EUs avfallshierarki avfallstrappan Sortera ännu mera? Förslag till nya delmål för den gemensamma avfallsplanen för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och

Läs mer

Gemensam handlingsplan 2013

Gemensam handlingsplan 2013 handlingsplan 2013 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Organisation och ansvarsområden... 6 3.1. Kontaktmannagruppen...

Läs mer

SÅ HÄR SKA VI HANTERA DITT AVFALL

SÅ HÄR SKA VI HANTERA DITT AVFALL SÅ HÄR SKA VI HANTERA DITT AVFALL SAMMANFATTNING Avfallsplan för Mjölby, Tranås och Boxholms kommuner 2012-2017. TILLSAMMANS FÖR EN BÄTTRE AVFALLSHANTERING Mjölby, Tranås och Boxholms kommuner har en gemensam

Läs mer

Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala

Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala Sid 1 Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala 1. Inledning 1.1 Studerade scenarier I Uppsala finns en avfallsplan för hur den framtida avfallshanteringen ska se ut

Läs mer

AVFALLSPLAN. Härjedalens kommun 2014-2017

AVFALLSPLAN. Härjedalens kommun 2014-2017 AVFALLSPLAN Härjedalens kommun 2014-2017 Vision Härjedalens kommun skall vara ett föredöme och ligga i framkant när det gäller avfallshantering generellt och våra gäster skall märka detta och vilja vara

Läs mer

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020 AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA Lunds kommun 2016-2020 FÖRORD... 3 AVFALLSPLANERING ÄR ETT GEMENSAMT ARBETE... 4 AVFALLSPLANENS FOKUSOMRÅDEN OCH MÅL TILL ÅR 2020... 5 FOKUSOMRÅDE 1 HÅLLBAR KONSUMTION FÖR MINSKADE

Läs mer

Askersunds kommuns avfallsplan ASKERSUNDS KOMMUNS AVFALLSPLAN E-post: Askersund

Askersunds kommuns avfallsplan ASKERSUNDS KOMMUNS AVFALLSPLAN E-post: Askersund s avfallsplan 2013-2016 ASKERSUNDS KOMMUNS AVFALLSPLAN 2013-2016 s avfallsplan 2013-2016 FÖRORD Denna plan utgör s avfallsplan i enlighet med 11 15 kap miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning Laxå januari 2013 Bilaga 1 Nulägesbeskrivning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fakta om Laxå kommun -----------------------------------------------------------------2 1.1. Invånarantal 2 1.2. Ålderfördelning 2

Läs mer

Bilaga 6. Samrådsredogörelse-omfattar hela renhållningsordningen

Bilaga 6. Samrådsredogörelse-omfattar hela renhållningsordningen Bilaga 6 Samrådsredogörelse-omfattar hela renhållningsordningen Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 Omfattning av samrådet Denna samrådsredogörelse omfattar hela Renhållningsordningen, dvs

Läs mer

REMISSYTTRANDE FÖRSLAG TILL NYA ETAPPMÅL. 1. Förslag till etappmål för ökad förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall

REMISSYTTRANDE FÖRSLAG TILL NYA ETAPPMÅL. 1. Förslag till etappmål för ökad förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall 2014-06-25 1 (9) Till: Miljödepartementet 103 33 Stockholm Ansvarig tjänsteman: Magnus Ulaner Miljö- och hållbarhetschef HSB Riksförbund 010-442 03 51 magnus.ulaner@hsb.se REMISSYTTRANDE FÖRSLAG TILL NYA

Läs mer

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun 1 Beskrivning av kommunen Knivsta kommun tillhör Uppsala län. Kommunen bildades 2003 efter att tidigare varit en del av Uppsala kommun.

Läs mer

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Det lilla barnets fundering är något som angår oss alla. Hur vi tar hand om vårt avfall är en avgörande fråga när det gäller vår miljö. Upplands-Bro kommun

Läs mer

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall HAPARANDA STAD DECEMBER 2010 2 Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Sofia Larsson Klimatstrateg Kommunledningsförvaltningen december

Läs mer

Avfallsplan för Uppsala kommun 2014-2022

Avfallsplan för Uppsala kommun 2014-2022 Avfallsplan för Uppsala kommun 2014-2022 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Om Uppsala... 3 1.2 Avfallshantering i Uppsala idag... 4 1.3 Avfallshantering i Uppsala i framtiden... 4 2 Övergripande målbild...

Läs mer

Renhållningsordning. Uppsala kommun

Renhållningsordning. Uppsala kommun Renhållningsordning Uppsala kommun 1 Avfallsplan för Uppsala kommun 2014-2022 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Om Uppsala... 3 1.2 Avfallshantering i Uppsala idag... 4 1.3 Avfallshantering i Uppsala

Läs mer

AVFALLSPLAN Beslutad av kommunfullmäktige 2007-06-18 KF 53 2007

AVFALLSPLAN Beslutad av kommunfullmäktige 2007-06-18 KF 53 2007 AVFALLSPLAN Beslutad av kommunfullmäktige 2007-06-18 KF 53 2007 Förord Avfallshanteringen i Sverige har under senare år genomgått kraftiga förändringar inom en rad områden. På initiativ av samarbetsorganet

Läs mer

Kommunal Avfallsplan 2016-2020. Strategier och mål. Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2015-04-27

Kommunal Avfallsplan 2016-2020. Strategier och mål. Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2015-04-27 Kommunal Avfallsplan 2016-2020 Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora och mål 2015-04-27 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Sammanställning av plockanalyser i Skåne. Jämförelse av insamlingssystem och informationsspridning. Johanna Norup.

Sammanställning av plockanalyser i Skåne. Jämförelse av insamlingssystem och informationsspridning. Johanna Norup. Sammanställning av plockanalyser i Skåne Jämförelse av insamlingssystem och informationsspridning Johanna Norup Sanita Vukicevic Innehållsförteckning Sammanställning av plockanalyser i Skåne... 1 Jämförelse

Läs mer

Arbetsdokument 2013-03-01. Bilaga 1 Uppföljning av delmål 2009-2012

Arbetsdokument 2013-03-01. Bilaga 1 Uppföljning av delmål 2009-2012 Arbetsdokument 2013-03-01 Bilaga 1 Uppföljning av delmål 2009-2012 2(32) Innehåll 1. SAMMANFATTNING 3 2. MÅL 2020 3 3. DELMÅL 2009-2012.. 4 3.1. Gemensam uppföljning, SÖRAB och kommunerna 4 3.2. Danderyds

Läs mer

Matavfallsinsamling i Borgholms kommun startar i januari 2015

Matavfallsinsamling i Borgholms kommun startar i januari 2015 Matavfallsinsamling i Borgholms kommun startar i januari 2015 BORGHOLM ENERGI Nu inför vi gröna påsen i Borgholms kommun! Matavfall innehåller näring och energi som vi vill ta tillvara. Mer än hälften

Läs mer

Miljöaspektlista 2009-05-13 (Poäng > 14, Betydande miljöaspekt - värderingsmodell)

Miljöaspektlista 2009-05-13 (Poäng > 14, Betydande miljöaspekt - värderingsmodell) 1(7) Miljöaspektlista 2009-05-13 (Poäng > 14, miljöaspekt - värderingsmodell) Utsläpp Utsläpp till luft - pelletspanna - oljepannor - lokala transporter - förbränning trädgårdsavfall - köldmedia Utsläpp

Läs mer

En hållbar utveckling

En hållbar utveckling FINNES: SÖKES: En hållbar utveckling Material om Stockholms miljöprogram kan beställas på www. eller från Miljöförvaltningen i Stockholm, Box 380 24, 100 64 Stockholm Tel 08-508 28 800, Fax 08-508 28 808

Läs mer

Förslag till. Bollebygds kommuns avfallsplan 2015-2020. Styrdokument: Kommunal avfallsplan. Fastställd: Kommunfullmäktige år-månad-dag x

Förslag till. Bollebygds kommuns avfallsplan 2015-2020. Styrdokument: Kommunal avfallsplan. Fastställd: Kommunfullmäktige år-månad-dag x Styrdokument: Kommunal avfallsplan Fastställd: Kommunfullmäktige år-månad-dag x Gäller för: samtliga nämnder Dokumentansvarig: Teknisk chef Reviderad:- Dnr : SBN2015/312 Förslag till Bollebygds kommuns

Läs mer

Förstudie för insamling och behandling av matavfall, förpackningar och tidningar

Förstudie för insamling och behandling av matavfall, förpackningar och tidningar TRANÅS KOMMUN, MJÖLBY KOMMUN OCH AB BOXHOLMSTEKNIK Förstudie för insamling och behandling av matavfall, förpackningar och tidningar UPPDRAGSNUMMER 1311751000 GÖTEBORG SWECO ENVIRONMENT AB GÖTEBORG MILJÖTEKNIK

Läs mer

Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner

Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner Vårt datum 2008-05-14 Vår referens Boden, Charlotta Lindberg Plockanalys Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner Grontmij AB Besöksadress Norrbottensvägen 2 E-post charlotta.lindberg@grontmij.se Norrbottensvägen

Läs mer

RAPPORT B2009:01. Insamlade mängder matavfall i olika insamlingssystem i svenska kommuner Nyckeltal och förutsättningar för insamlade mängder

RAPPORT B2009:01. Insamlade mängder matavfall i olika insamlingssystem i svenska kommuner Nyckeltal och förutsättningar för insamlade mängder RAPPORT B2009:01 Insamlade mängder matavfall i olika insamlingssystem i svenska kommuner Nyckeltal och förutsättningar för insamlade mängder ISSN 1103-4092 Förord Denna rapport har utförts inom utvecklingssatsningen

Läs mer

Förslag till. Avfallsplan

Förslag till. Avfallsplan Förslag till Avfallsplan Avfallsplan Knivsta kommun 1 Inledning Avfall är kopplat till vad och hur mycket som konsumeras. Med en ökad konsumtion i samhället kan man förvänta sig att även mängden avfall

Läs mer

Biogasanläggningen i Boden

Biogasanläggningen i Boden Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Bilaga 1 1(6) till Avfallsplan 2010-2017. Boendeform 2008 Flerbostadshus 6466 Småhus 6056 Fritidshus 1658 Figur 1. Boendeformer och antal fritidshus

Bilaga 1 1(6) till Avfallsplan 2010-2017. Boendeform 2008 Flerbostadshus 6466 Småhus 6056 Fritidshus 1658 Figur 1. Boendeformer och antal fritidshus Bilaga 1 1(6) till Avfallsplan 2010-2017 Nuläges beskrivning Kommunens struktur. Kristinehamns kommun ligger vid nordöstra delen av Vänern, med en flera mil lång strandlinje, och omfattar även skärgårdsområden.

Läs mer

AVFALLSPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

AVFALLSPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: AVFALLSPLAN 1. Inledning...3 2. Sammanfattning...4 3. Bakgrund och förutsättningar...5 3.1 Internationella mål... 5 3.2 Nationella och regionala mål... 5 3.3 Lagar och förordningar...

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

REMISSUTGÅVA. Nulägesbeskrivning A2020. Avfallsplan. för Göteborgsregionen

REMISSUTGÅVA. Nulägesbeskrivning A2020. Avfallsplan. för Göteborgsregionen REMISSUTGÅVA Nulägesbeskrivning A2020 Avfallsplan för Göteborgsregionen Göteborgsregionens kommunalförbund januari 2010 Innehåll HUSHÅLLSAVFALL 3 Sammanfattning hushållsavfall 3 Göteborgsregionen 4 Renova

Läs mer

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall i Norrtälje kommun

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall i Norrtälje kommun 1(10) TJÄNSTEMANNAUTLÅTANDE 2016-04-15 Handläggare: Mattias Andersson Telefon: 0176-713 55 E-post: mattias.andersson@norrtalje.se Dnr: KLML 15-359 Till: Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott Insamlingssystem

Läs mer

Bilaga 3. Nulägesbeskrivning REMISS 100928

Bilaga 3. Nulägesbeskrivning REMISS 100928 Bilaga 3 Nulägesbeskrivning REMISS 100928 Avfallsplan 2011-2015 för Staffantorps kommun 2010- Innehållsförteckning 1 Geografiskt läge, befolkningsutveckling och näringsliv... 3 2 Avfallsmängder, insamling

Läs mer

AVFALLSPLAN ALINGSÅS KOMMUN. Beslutad av KF 2009 02 25 52

AVFALLSPLAN ALINGSÅS KOMMUN. Beslutad av KF 2009 02 25 52 AVFALLSPLAN 2008 2013 ALINGSÅS KOMMUN Beslutad av KF 2009 02 25 52 1 INLEDNING... 3 1.1 RENHÅLLNINGSORDNING... 3 1.2 AVFALLSPLAN... 3 1.3 ALINGSÅS KOMMUN... 4 1.3.1 Beskrivning av kommunen... 4 1.3.2 Kommunal

Läs mer

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning Bilaga 7 Underlag till Länsstyrelsens sammanställning 1(5) 1 Administrativa uppgifter Kommuner: Nyköping och Oxelösund År: 2010 Datum när planen antogs: 2012-XX-XX (Nyköping) och 2012-XX-XX (Oxelösund)

Läs mer

Förslag till REMISSUTGÅVA. Avfallsplan 2006-2010 för Stockholms kommun

Förslag till REMISSUTGÅVA. Avfallsplan 2006-2010 för Stockholms kommun Förslag till REMISSUTGÅVA Avfallsplan 2006-2010 för Stockholms kommun LÄSANVISNING Föreliggande avfallsplan har delats in i fem kapitel: Kapitel A är ett inledande kapitel som redogör för bakgrund, syfte

Läs mer

2009-12-17 AVFALLSPLAN 2010-2017 FÖR KRISTINEHAMNS KOMMUN. Beslutad vid kommunfullmäktige sammanträde 2009-12-17, 106

2009-12-17 AVFALLSPLAN 2010-2017 FÖR KRISTINEHAMNS KOMMUN. Beslutad vid kommunfullmäktige sammanträde 2009-12-17, 106 2009-12-17 AVFALLSPLAN 2010-2017 FÖR KRISTINEHAMNS KOMMUN Beslutad vid kommunfullmäktige sammanträde 2009-12-17, 106 2009-12-17 2 (14) Inledning Alla kommuner i Sverige är skyldiga att ha en renhållningsordning.

Läs mer

Klimatstrategi. för minskad klimatpåverkan. Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 2016-04-19 - 1 -

Klimatstrategi. för minskad klimatpåverkan. Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 2016-04-19 - 1 - Klimatstrategi för minskad klimatpåverkan Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 216-4-19-1 - INLEDNING Kristianstads kommun arbetar aktivt med att minska utsläppen av växthusgaser samt med

Läs mer

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020 [Klicka här och skriv datum] Samhällsbyggnad Innehåll 1 Inledning 5 2 Nuvarande avfallshantering 6 2.1 Kommunen...6 2.2 System för kommunens avfallshantering...6 2.2.1 Renova...6 2.2.2 Insamlingsentreprenörer...7

Läs mer

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

Sysavdagen 2016. Aktuellt från Sysav. Peter Engström. 16 maj 2016 1

Sysavdagen 2016. Aktuellt från Sysav. Peter Engström. 16 maj 2016 1 Sysavdagen 2016 Aktuellt från Sysav Peter Engström 16 maj 2016 1 Sysav och Sysav Industri hanterade 854 700 ton avfall Hushållsavfall Grovavfall Industriavfall Bygg- och rivningsavfall Kliniskt avfall

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Föreskrifter om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Sid 1(10) Innehåll 1-8 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 3 Definitioner 3 Kommunens ansvar för renhållning, information

Läs mer

15 kommuners avfallshantering

15 kommuners avfallshantering En rapport från fastighetsägarna MittNord 15 kommuners avfallshantering Rapporten är producerad av Ronny Bergens, Enskede 2015, på uppdrag av Fastighetsägarna MittNord. Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

Regional kretsloppsplan

Regional kretsloppsplan Regional kretsloppsplan FÖRORD 4 INLEDNING 5 Varför en regional kretsloppsplan? 5 Vad tycker regionen är viktigt? 6 Regional enkätundersökning 6 Kommunala workshopar 8 Sysavs strategiska agenda 9 Barnperspektivet

Läs mer

Helsingborg - unika förutsättningar

Helsingborg - unika förutsättningar Biogas en framgångsfaktor i Sveriges bästa miljökommun Bästa miljökommun Miljöaktuellt 2009 Lars Thunberg Ordförande Miljönämnden och i Sveriges Ekokommuner Biogasutbildning i Kalmar län 21 januari 2010

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 2012-06-20, 83

Antagen av kommunfullmäktige den 2012-06-20, 83 RENHÅLLNINGS- ORDNING Avfallshämtning på Nygatan i Vänersborg (bild från kommunens hemsida) Antagen av kommunfullmäktige den 2012-06-20, 83 Sammanfattning Avfallsplanen Föregående avfallsplan togs fram

Läs mer

Upplands Väsby kommun Teknik & Fastighet 194 80 Upplands Väsby tfn 08-590 970 00 www.upplandsvasby.se

Upplands Väsby kommun Teknik & Fastighet 194 80 Upplands Väsby tfn 08-590 970 00 www.upplandsvasby.se Upplands Väsby kommun, Teknik & Fastighet, december 2009. Första upplagan 3 000 exemplar. Tryck: Nässjö Tryckeri AB Upplands Väsby kommun Teknik & Fastighet 194 80 Upplands Väsby tfn 08-590 970 00 www.upplandsvasby.se

Läs mer

Biogasanläggningen i Linköping

Biogasanläggningen i Linköping Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. Avfallsplan. Södertälje kommun 2015 2020. Samrådshandling 2013-11-28

Samhällsbyggnadskontoret. Avfallsplan. Södertälje kommun 2015 2020. Samrådshandling 2013-11-28 Samhällsbyggnadskontoret Avfallsplan Södertälje kommun 2015 2020 Samrådshandling 2013-11-28 INNEHÅLL Inledning... 3 Avfallstrappan... 4 Förutsättningar för Södertälje kommun... 4 Avfallshantering i Södertälje

Läs mer

AVFALLSPLAN 2010-2015. 10 september 2014

AVFALLSPLAN 2010-2015. 10 september 2014 10 september 2014 Sammanfattning Avfallsplan 2010 2015 Arbetet med Örnsköldsviks kommuns renhållningsordning där avfallsplanen är en del har ett brett angreppssätt. Syftet är att främja en resurshushållning

Läs mer

Regionplane- och trafiknämnden

Regionplane- och trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Regionplane- och trafikkontoret Michael Viehhauser Regionplane- och trafiknämnden Yttrande över Gemensam avfallsplan för kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg,

Läs mer

Tillsyn av återvinningsstationer i Eslövs kommun 2006

Tillsyn av återvinningsstationer i Eslövs kommun 2006 Tillsyn av återvinningsstationer i Eslövs kommun 2006 MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD Enheten för miljö- och hälsoskydd Anna Karlsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör Augusti 2006 MH 2006:2 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNAD

Läs mer

Optisk sortering av hushållsavfall. Lägesrapport

Optisk sortering av hushållsavfall. Lägesrapport Dnr Sida 1 (7) 2013-07-01 Handläggare Maria Arveström 08-508 465 62 Till Trafik- och renhållningsnämnden 2013-08-29 Förslag till beslut 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner lägesrapporten. Fredrik

Läs mer

Utvärdering av matavfallsinsamlingen på Gotland

Utvärdering av matavfallsinsamlingen på Gotland Utvärdering av matavfallsinsamlingen på Gotland Slutrapport REGION GOTLAND 27 juni 2012 M I L J Ö - O C H A V F A L L S B Y R Å N I M Ä L A R D A L E N A B K O P P A R B E R G S V Ä G E N 8 7 2 2 1 3 V

Läs mer

Hur står sig Sverige i jämförelse med Danmark, Holland Schweiz och Österrike?

Hur står sig Sverige i jämförelse med Danmark, Holland Schweiz och Österrike? Hur står sig Sverige i jämförelse med Danmark, Holland Schweiz och Österrike? En jämförande studie av avfallshanteringen i några europeiska länder Jörgen Leander, Miljö- och projekteringsbyrån AB 1 Miljö-

Läs mer

Varför går det avfall från Norge till Sverige för behandling i svenska energiåtervinningsanläggningar?

Varför går det avfall från Norge till Sverige för behandling i svenska energiåtervinningsanläggningar? 2016-01-12 Varför går det avfall från Norge till Sverige för behandling i svenska energiåtervinningsanläggningar? Korta svaret: behandlingspriset Men varför är det så mycket billigare att behandla restavfallet

Läs mer

Utvärdering av rötning och hemkompostering av matavfall i Västra Götaland ur ett systemperspektiv 2015-11-18

Utvärdering av rötning och hemkompostering av matavfall i Västra Götaland ur ett systemperspektiv 2015-11-18 Utvärdering av rötning och hemkompostering av matavfall i Västra Götaland ur ett systemperspektiv 2015-11-18 Sammanfattning Hemkompostering och central kompostering var de metoder som de flesta kommuner

Läs mer

Biogaskunskaper på stan

Biogaskunskaper på stan Biogaskunskaper på stan - En studie om vad gemene man känner till om biogas Pontus Björkdahl, Mari Rosenkvist och Julia Borgudd 9 Sammanfattning Under 9 har Biogas Öst genomfört en undersökning där personer

Läs mer

Renhållningsordning för Västerviks kommun

Renhållningsordning för Västerviks kommun Renhållningsordning för Västerviks kommun Avfallsplan och Lokala föreskrifter om avfallshantering 2015-2020 REMISSVERSION20150316 Sammanfattning Avfallsplan och Lokala föreskrifter för avfallshantering

Läs mer

VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS

VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS Issue #4 Stockholm S k a v s t a f l y g p l a t s miljöarbete Skavsta får en ny väg årets miljöinsatser Nya miljömål miljöspelet Ledare Att

Läs mer

Datum Ärende 2014-04-28 VA-2014-211. Avfallsplan 2013. 85 reviderad avfallsplan 2013-2016. Diarienummer: KS 2014/0180

Datum Ärende 2014-04-28 VA-2014-211. Avfallsplan 2013. 85 reviderad avfallsplan 2013-2016. Diarienummer: KS 2014/0180 Datum Ärende 2014-04-28 VA-2014-211 Avfallsplan 2013 85 reviderad avfallsplan 2013-2016 Diarienummer: KS 2014/0180 2 Avfallsplanen består av följande delar: Plandel Mål, strategier & åtgärder Bilagor till

Läs mer

STOCKHOLMS STADS MILJÖPROGRAM

STOCKHOLMS STADS MILJÖPROGRAM STOCKHOLMS STADS MILJÖPROGRAM 2012 2015 Beslutat i kommunfullmäktige den 30 januari 2012 VISION 2030 Kommunfullmäktige har genom stadens vision, Vision 2030, beslutat om våra långsiktiga ambitioner och

Läs mer

för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011

för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011 Renhållningsordning för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011 Antagen av kommunfullmäktige i Sunne, 2010-12-20, 19 Antagen av kommunfullmäktige i Torsby, 2010-12-21, 157 Antagen

Läs mer

MILJÖBEDÖMNING. Bilaga till den nationella avfallsplanen 2012-05-16

MILJÖBEDÖMNING. Bilaga till den nationella avfallsplanen 2012-05-16 MILJÖBEDÖMNING Bilaga till den nationella avfallsplanen 2012-05-16 SAMMANFATTNING Denna miljökonsekvensbeskrivning tillhör Från avfallshantering till resurshushållning som är Sveriges avfallsplan 2012-2017.

Läs mer

Avfallsplan Kävlinge kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-11-14

Avfallsplan Kävlinge kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-11-14 Avfallsplan Kävlinge kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-11-14 Denna Avfallsplan bildar tillsammans med dokumentet Föreskrifter om avfallshantering renhållningsordning för Kävlinge kommun. En renhållningsordning

Läs mer

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013 Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 47-4133 Henrik.johansson@vaxjo.se Energi och koldioxid i Växjö Inledning Varje år sedan 1993 genomförs en inventering av kommunens energianvändning och koldioxidutsläpp.

Läs mer

Hur mår miljön i Västerbottens län?

Hur mår miljön i Västerbottens län? Hur mår miljön i Västerbottens län? Når vi miljömålen? Uppnås miljötillståndet? Hur arbetar vi för att uppnå en hållbar utveckling med miljömålen som verktyg? Det övergripande målet för miljöpolitiken

Läs mer

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun Antagen: 2015-XX-XX Avfallsföreskrifter för Innehåll Samråd vid framtagandet av avfallsplanen... 2 Inledande bestämmelser... 2 Tillämpliga föreskrifter... 2 Definitioner... 2 Ansvar för renhållning, information

Läs mer

Generationsmål RIKSDAGSBESLUT OM MILJÖMÅLEN FOTO: ELLIOT ELLIOT/JOHNÉR

Generationsmål RIKSDAGSBESLUT OM MILJÖMÅLEN FOTO: ELLIOT ELLIOT/JOHNÉR Generationsmål Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför

Läs mer

BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller

BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller Ver.rev 01.01 1 (9) BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller Godkänd av Janina Gröhn, miljöansvarig Återrapportering

Läs mer

RAPPORT U2011:15. Avfallshantering i några europeiska länder. En jämförande studie ISSN 1103-4092

RAPPORT U2011:15. Avfallshantering i några europeiska länder. En jämförande studie ISSN 1103-4092 RAPPORT U2011:15 Avfallshantering i några europeiska länder. En jämförande studie ISSN 1103-4092 Förord I denna rapport presenteras resultatet av en jämförande studie av avfallshanteringen i några europeiska

Läs mer

Avfallstaxan 2016. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande priser för sophantering. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun

Avfallstaxan 2016. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande priser för sophantering. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Avfallstaxan 2016 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Priserna varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa eller lägenhet

Läs mer

Avfallsplan Trelleborgs kommun

Avfallsplan Trelleborgs kommun Tekniska förvaltningen, Trelleborgs kommun. Avfallsplan Trelleborgs kommun Avfallsplan 2011-2015 för Trelleborgs kommun Denna Avfallsplan bildar tillsammans med dokumentet Föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

Plockanalys grovavfall 2011. Grontmij AB Vatten & Ledningsteknik

Plockanalys grovavfall 2011. Grontmij AB Vatten & Ledningsteknik Plockanalys grovavfall 2011 Grontmij AB Vatten & Ledningsteknik Vår referens Vatten & Ledningsteknik, Amanda Carlberg Rapport Datum Namnteckning Granskad av Godkänd av Innehållsförteckning 1 Bakgrund...

Läs mer

Uppföljningsrapport 2010

Uppföljningsrapport 2010 Uppföljningsrapport 2010 av Renhållningsordning för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2011-06-14 Gästrike Återvinnare ansvarar för den kommunala avfallshanteringen i Gävle, Hofors,

Läs mer

INFORMATION OM EGENKONTROLL

INFORMATION OM EGENKONTROLL INFORMATION OM EGENKONTROLL Väl fungerande rutiner i verksamheten gör att fel på utrustning och felaktig hantering kan upptäckas innan allvarlig skada inträffar. Egenkontrollen är ett verktyg för att skapa

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av åtaganden. Avfallsplan 2013 Eskilstuna Kommun. Remisshandling 2012-08-24

BILAGA 1. Sammanställning av åtaganden. Avfallsplan 2013 Eskilstuna Kommun. Remisshandling 2012-08-24 BILAGA 1 Sammanställning av åtaganden Avfallsplan 2013 Eskilstuna Kommun Remisshandling 2012-08-24 Förslag till avfallsplan för Eskilstuna kommun 2013. Remisshandling 2012-08-24 1 Bilaga 1 Sammanställning

Läs mer

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Huvuddokument. Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-17

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Huvuddokument. Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-17 Avfallsplan för Piteå Kommun 2010 2020 Huvuddokument Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-17 Läsanvisning Avfallsplanen består av ett huvuddokument som utgörs av föreliggande dokument. Detta dokument beskriver

Läs mer

MILJÖFÖRDELAR MED ÅTERVUNNET MATERIAL SOM RÅVARA

MILJÖFÖRDELAR MED ÅTERVUNNET MATERIAL SOM RÅVARA MILJÖFÖRDELAR MED ÅTERVUNNET MATERIAL SOM RÅVARA Producerad hösten 2002 för Återvinningsindustrierna av Håkan Nordin Miljökompassen AB 1 FÖRORD Återvinningsbranschen är en viktig och växande råvaruindustri.

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

2016-03-01. Upphandling av tjänsten fastighetsnära hämtning av förpackningar och tidningar. KS/2015:97

2016-03-01. Upphandling av tjänsten fastighetsnära hämtning av förpackningar och tidningar. KS/2015:97 Ärende 16 TJÄNSTESKRIVELSE 2016-03-01 Kommunstyrelsen Johan Dahlberg Avfallsansvarig Samhällsbyggnadsavdelningen 08-555 020 95 johan.dahlberg@nykvarn.se Upphandling av tjänsten fastighetsnära hämtning

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi AB 2012

Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 2 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljömålen som bolaget satte upp för 2011 baserades på de nationella miljömålen. Skara Energi AB har arbetat med 6 st av de

Läs mer

Avfallsplan 2009-2012 Kils kommun

Avfallsplan 2009-2012 Kils kommun Avfallsplan Kils kommun sid. 1(30) Kils kommun ÅTERVINNINGSCENTRAL Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-18 Avfallsplan Kils kommun Förord sid. 2(30) Avfallsplan för Kils kommun har upprättats under år

Läs mer

Avfalls- och återvinningsstatistik från STAR

Avfalls- och återvinningsstatistik från STAR 2010 2009 Avfalls- och återvinningsstatistik från STAR Sammanställd juni 2011 av: STAR (Stockholmsregionens Avfallsråd) 2 Innehållsförteckning Avfalls- och återvinningsstatistik från Stockholms läns kommuner

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Biogasanläggningen i Göteborg

Biogasanläggningen i Göteborg Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Åtgärdsprogram Avesta Kommun Antagen i kommunfullmäktige 2013-05-27

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

MATAVFALLSINSAMLING I FLERBOSTADSHUS Information till fastighetsägaren/styrelsen

MATAVFALLSINSAMLING I FLERBOSTADSHUS Information till fastighetsägaren/styrelsen MATAVFALLSINSAMLING I FLERBOSTADSHUS Information till fastighetsägaren/styrelsen Varför samlar vi in matavfall? I maj 2012 antog regeringen ett nytt nationellt mål som innebär att 50 procent av matavfallet

Läs mer

Här börjar förvandlingen Sysavs avfallsanläggningar för sortering, återvinning och deponering

Här börjar förvandlingen Sysavs avfallsanläggningar för sortering, återvinning och deponering SYSAV Box 50344, 202 13 Malmö Telefon 040-635 18 00 Telefax 040-635 18 10 www.sysav.se epost@sysav.se Juni 2010 Här börjar förvandlingen Sysavs avfallsanläggningar för sortering, återvinning och deponering

Läs mer

Vatten och avlopp i Uppsala. Av: Adrian, Johan och Lukas

Vatten och avlopp i Uppsala. Av: Adrian, Johan och Lukas Vatten och avlopp i Uppsala Av: Adrian, Johan och Lukas Hela världens kretslopp Alla jordens hav, sjöar eller vattendrag är ett slags vatten förråd som förvarar vattnet om det inte är i någon annan form.

Läs mer