AVFALLSPLAN FÖR KRISTINEHAMNS KOMMUN. Beslutad vid kommunfullmäktige sammanträde , 106

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2009-12-17 AVFALLSPLAN 2010-2017 FÖR KRISTINEHAMNS KOMMUN. Beslutad vid kommunfullmäktige sammanträde 2009-12-17, 106"

Transkript

1 AVFALLSPLAN FÖR KRISTINEHAMNS KOMMUN Beslutad vid kommunfullmäktige sammanträde , 106

2 (14) Inledning Alla kommuner i Sverige är skyldiga att ha en renhållningsordning. Renhållningsordningen består av avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen i kommunen. Detta dokument är avfallsplanen för Kristinehamns kommun och beskriver hur kommunen ska arbeta med avfallshanteringen för att nå uppställda mål 2017 och visionen För att göra arbetet mer strukturerat har de övergripande målen brutits ner till delmål som behandlar tidsperioden 2010 till Under 2013 ska en utvärdering av planen genomföras och nya delmål tas fram. För att inte fastna i arbetet med detaljerade mål på bekostnad av att få en avfallsplan som styrdokument för det framtida arbetet kommer vi under 2010 att arbeta igenom de lokala målen för att göra dessa mer mätbara. Arbetet med planen har till stora delar skett i samverkan med kommunerna i östra Värmland; Karlskoga, Storfors, Filipstad, Degerfors, Gullspång och Mariestad i en arbetsgrupp. Gruppen har träffats regelbundet och gemensamt strukturerat upp arbetet, tagit fram en symbol för avfallshanteringen i östra Värmland och genomfört enkäter och samråd enligt en gemensam mall. Vid en inledande konferens där både politiker och tjänstemän från de nämnda kommunerna medverkade tog vi fram visionen och de gemensamma övergripande målen. Nuvarande situation inom avfallshanteringen i Kristinehamns kommun framgår av bilagorna 1. Nulägesbeskrivning, 2 Förpackningar och tidningar, 3. Anläggningar för återvinning och bortskaffande samt 4 Nedlagda deponier. I bilaga 5 finns den sammanställning som enligt förordningen ska lämnas till Länsstyrelsen.

3 (14) Vision och gemensamma mål för avfallshanteringen i östra Värmland Vision 2027: 100 % kretslopp 0 % rest Eftersom avfallshanteringen är en viktig del i att nå en hållbar utveckling grundar sig visionen på den hållbara utvecklingens tre dimensioner: den sociala, den ekonomiska och den ekologiska. Den sociala - Människan står i centrum för avfallshanteringen i östra Värmland! Utan medverkan av samtliga avfallsproducenter når vi inte visionen. Genom information och kommunikation har vi höjt kunskapsnivån och medvetenheten så att alla vill göra rätt. Genom att utforma enkla insamlingssystem kan alla göra rätt. Den ekonomiska - Hela avfallshanteringen är en effektiv process där nya råvaror skapas! I östra Värmland hamnar allt avfall i kretslopp. Sorterings- och retursystemen är väl utvecklade för att underlätta människors vardag och samtidigt miljöanpassade och lättarbetade. Det insamlade avfallet transporteras till moderna och energieffektiva behandlingsanläggningar där bästa möjliga teknik alltid eftersträvas. Varje avfallsfraktion hanteras utifrån sina egenskaper och målet är att i varje behandlingssteg förlora så lite energi som möjligt. Den ekologiska - Vår största bedrift är att vi har lyckats med att avgifta kretsloppet! Genom att satsa på kunskapsspridning och enkla insamlingssystem hamnar allt farligt avfall i ett separat kretslopp. Dessutom har mängden farligt avfall som uppkommer minskat kraftigt.

4 (14) Mål och åtgärder t o m 2013 Samarbete i regionen som främjar visionen Samarbetet mellan kommunerna i östra Värmland har pågått sedan början av 1990-talet och är mycket givande. Det finns mycket att vinna både ekonomiskt och kompetensmässigt på att behålla och utveckla detta samarbete. Samverkan mellan kommuner nu och i framtiden är en förutsättning för att nå visionen. Lokalt mål: Vi ska utveckla samarbetet för att få gemensamma lösningar som ger ömsesidig nytta. Åtgärd: Vi ska fortsätta med våra träffar och utveckla samarbetet till arbetsområden som kan ge samordningsvinster. Uppföljning Årlig sammanställning av inom vilka områden samverkan skett och vilka effekter det fått. Gemensam informations- och kommunikationsstrategi (gemensam rådgivare) Information och kommunikation är viktiga styrmedel för att uppnå kommunens mål med avfallsplanen. Det finns stora vinster med att ta fram ett gemensamt program i östra Värmland. Dels blir kostnaden per kommun lägre per använd informationskanal dels når vi ut bredare om vi gör samlade informationsinsatser. I detta sammanhang är det viktigt att tänka igenom vilka målgrupper vi har och att informationen för att nå ut ska anpassas efter målgruppen både till innehåll och kanal. Olika informationskanaler som kan användas är: broschyr, almanacka, annonser, möten, artiklar i lokalpressen, öppet hus och knacka dörr. Lokala mål: Informationen ska samordnas för att öka kunskapen hos hushåll och verksamheter. År 2013 ska minst 90 % av hushållen ha kunskap om vad som är farligt avfall och var det ska lämnas. År 2013 ska minst 80 % av hushållen ha kunskap om varför avfall ska sorteras och vilken nytta det gör. Åtgärder: Gemensamt ska vi ta fram en plan inom östra Värmland för hur information och rådgivning till hushåll och verksamheter ska bedrivas. Tillräckliga resurser måste avsättas till information. Hänsyn ska tas till detta när taxan konstrueras. Varje år ska minst en gemensam informationsinsats genomföras i östra Värmland. Ett alternativ är att en gemensam insats görs inom Avfall Värmland. Informationen på våra hemsidor ska utvecklas, samordnas och hållas uppdaterade. Uppföljning: Enkät till hushållen och plockanalyser av hushållsavfallet genomförs under andra delen av

5 (14) Årlig sammanställning och utvärdering av genomförda informationssatsningar. Slam från reningsverk ska ha sådan kvalité att det kan spridas på åkermark Inom VA-verksamheten har arbetet med att få ett avloppsslam som uppfyller kriterierna för ett certifierat slam inletts. I detta arbete ingår ett uppströmsarbete som innebär att det som tillförs reningsverket ska hålla en sådan kvalité att det inte äventyrar slammets kvalité. En del i detta kvalitetsarbete är att se till att även den externslamfraktion som samlas in inom renhållningens ansvarsområde håller tillräcklig kvalité. För detta kommer informationsinsatser och viss kontroll att behöva genomföras. Lokala mål: Slammet från kommunens reningsverk ska senast 2013 ha sådan kvalité att det kan spridas på åkermark. Åtgärder: Slammet från kommunens avloppsreningsverk ska certifieras för att säkerställa att det kan avsättas för användning inom jordbruket. Information ska ges till alla som har egen avloppsanläggning där slammet levereras till kommunens avloppsreningsverk. Verksamheter som bidrar med avloppsvatten som äventyrar slammets kvalité ska genom information och tillsyn förmås att ändra avloppets sammansättning alternativt att själva rena sitt avlopp. Deltagande i länets slamgrupp för att få och upprätthålla kontakter med lämpliga mottagare av slam till jordbruk. Uppföljning: Årlig jämförelse av analyserna av slammet mot kriterierna. Bedömning av lämpliga åtgärder i det fall kriterierna inte uppnås. Kommunal verksamhet ska vara föredöme En stor del av kommunens invånare kommer dagligen i kontakt med kommunens verksamheter. Dessutom är kommunen en stor arbetsgivare, avfallslämnare och inköpare. Därför är det viktigt att kommunens egna verksamheter är föredömen som visar hur avfallshanteringen kan och ska skötas för att vi ska nå visionen om ett samhälle med 100 % kretslopp. Genom att vara föredömen kan vi påverka andra att bli bättre på att sortera och förhindra att avfall uppkommer. Lokala mål: Allt avfall som uppkommer i kommunens verksamheter ska sorteras rätt senast (stegvis anslutning) För att minska mängden avfall som uppstår ska det ingå som en viktig parameter i kommunens upphandling fr o m System för återbruk av material inom kommunala verksamheter ska utvecklas och

6 (14) uppmuntras. Åtgärder: Information och utbildning till samtliga anställda om hur man ska sortera och vilken miljönytta det ger. En storsatsning görs 2010 och sedan inarbetas detta i introduktionsprogrammet för nyanställda. Efter valet 2010 informeras även samtliga förtroendevalda. Även detta ska bli en rutin som upprepas efter varje nytt val till kommunfullmäktige. På intranätet införs en flik för enkla och fungerande lösningar för sortering och tips på återbruk. Detta ska vara i drift på hösten Ett system för återbruk byggs ut. När nya varor ska köpas in ska först möjligheten till återbruk övervägas, t ex för möbler. Detta system ska tas i drift hösten Nyckeltal för uppföljning förvaltningsvis tas fram efter utbildningen 2010 och används fr o m Uppföljning: Nyckeltalen följs upp årligen som en del i kommunens miljöredovisning med början för Avfallsfrågorna ska vara en viktig del i tillsynen Tillsynen av miljöfarliga verksamheter är ett av de viktigaste redskapen för att kunna påverka andra verksamheter än de kommunala till att arbeta med avfallsfrågorna i enlighet med avfallsplanens mål. Lokala mål: Senast 2013 ska samtliga anmälningspliktiga verksamheter ha fått ett tillsynsbesök med inriktning på avfallshanteringen. Åtgärder: Avfallsfrågorna ska arbetas in som en viktig del i verksamhetsplanerna för tillsynsmyndigheten. Verka för att en gemensam tillsynskampanj planeras och genomförs i östra Värmland senast Uppföljning: Årlig redovisning av vilka verksamheter som besökts. Sammanställningar över avfallsflödena och hur de utvecklas. Arbetsmiljö ska vara en viktig aspekt i all avfallshantering Det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsmiljön är bra för både avfallslämnare och avfallshämtare (när det handlar om arbetsplatser). Fastighetsägaren har dock ansvar för att åtgärda dåliga hämtställen. God arbetsmiljö kan ibland komma i konflikt med hög servicenivå. Det är i detta sammanhang viktigt att föra en dialog så att alla parter förstår skälen för olika ståndpunkter. I de lokal renhållningsföreskrifterna kan kommunen ställa krav på bl a utformningen av hämtställen så att de uppfyller arbetsmiljöverkets regler. Även utformningen av taxan kan

7 (14) bidra till en bättre arbetsmiljö för insamlingspersonalen. Lokala mål: Avfallsfrågorna ska ingå som en självklar del i kommunens planarbete, både i översiktplan och detaljplaner. Åtgärder: En checklista för avfallsfrågor som ska ingå i planarbetet tas fram senast Utbildning av de tjänstemän och politiker som hanterar planfrågor. Arbetsmiljöaspekten tas med i utformningen av taxan. Uppföljning: Årlig utvärdering av hur avfallsfrågorna behandlats i aktuella planer. Sammanställning årligen av vilka arbetsmiljöförbättrande åtgärder som vidtagits. Taxan ska stimulera till långsiktigt hållbara lösningar Renhållningsverksamheten är taxefinansierad. I Kristinehamns kommun innebär detta att verksamheten är självfinansierad, inga skattemedel skjuts till. Det är inte tillåtet att ta ut högre taxa för att finansiera annan verksamhet i kommunen. Däremot behöver inte varje enskild del inom verksamheten bära sina egna kostnader utan taxan kan användas för att stimulera ett önskat beteende. Lokala mål: Konstruera en taxa som stimulerar till långsiktigt hållbara och flexibla lösningar. Åtgärder: I samarbete med östra Värmland ta fram en gemensam grundkonstruktion för taxan och ha en ny taxa klar till 2010 Uppföljning: Sammanställa och utvärdera hur taxan påverkat kundernas val av tjänster. Det ska vara enkelt att sortera Av den enkät som genomfördes som en del i samverkan kring avfallsplanen framgick det tydligt att våra kunder vill att det ska vara enkelt, smidigt och tydligt varför och hur man ska sortera. Lokala mål: Den fastighetsnära insamling ska utökas. Insamlingen av farligt avfall ska utvecklas genom att fler mottagningspunkter ordnas på platser där allmänheten rör sig dagligen. Tillgängligheten för att lämna sorterat avfall ska vara hög. Åtgärder: Fortsatt arbete för att Förpacknings- och TidningsInsamlingen ska vidareutveckla sina ersättningsformer så att de passar även för fastighetsnära insamling i andra former än för flerbostadshus.

8 (14) Införa system för insamling av vissa fraktioner farligt avfall i anslutning till affärernas returstationer eller andra lämpliga platser. Antalet insamlingspunkter för glödlampor, lågenergilampor och lysrör utökas under Öppettiderna på ÅVC ska ses över för att öka tillgängligheten. System för budad hämtning eller hämtning av grovavfall och farligt avfall efter särskild turlista ska utredas. En mindre ÅVC byggs i de södra kommundelarna senast under 2010 och ersätter då de grovsopstationer som finns där. Se över och utveckla informationen i anslutning till återvinningsstationer och fastighetsnära insamling. Uppföljning: Årlig sammanställning och utvärdering av de åtgärder som vidtagits.

9 (14) Inverkan på miljön Enligt 6 kap miljöbalken ska en miljöbedömning göras av avfallsplanen. Avfallsplanens mål innebär förändringar jämfört med dagens system. Vi har bedömt att avfallsplanen inte kommer att medföra en sådan betydande miljöpåverkan att en särskild miljökonsekvensbeskrivning behövs. Den bedömningen grundar sig på att målen och åtgärderna i planen är framtagna med syfte att sluta kretsloppen och minska miljöpåverkan. Detta gäller även de anmälningspliktiga anläggningar, enligt miljöbalken, som kan bli aktuella. Visionen och målen i avfallsplanen har tagits fram för att styra mot den avfallshieraki som återfinns i EU:s ramdirektiv för avfall (2008/98/EG artikel 4): Förebyggande av att avfall uppstår Förberedelser för återanvändning Materialåtervinning Annan återvinning (t ex energi) Bortskaffande En viktig miljöaspekt som kommer att påverkas av avfallsplanen är transporter. Det är svårt att överblicka om antalet transporter p g a planen kommer att öka eller ej men i de fall de ökar kommer det i stället att innebära att den totala energiåtgången minskar eftersom det kommer att leda till återvinning som kräver mindre energi än nyproduktion. Strävan att avfallet ska åka kollektivt är också en viktig del för att minska den totala energiåtgången. De transporter som måste ske kommer att ske med fordon som använder miljövänliga bränslen. De övergripande målens bedömda miljöpåverkan redovisas nedan: Samarbete i regionen som främjar visionen Gemensamma lösningar minskar transportbehovet och ökar möjligheterna till längre gående behandling i närområdet. Gemensam informations- och kommunikationsstrategi (gemensam rådgivare) Med en gemensam strategi når vi ut till en bredare krets och ökar därmed kunskap och förståelse för sortering och återvinning. Slam från reningsverk ska ha sådan kvalité att det kan spridas på åkermark När vi återanvänder näringsämnena på åkermark minskar behovet av nyproducerad handelsgödsel. Rimligen medför det även minskade transporter. Kommunal verksamhet ska vara föredöme Genom att stimulera våra medarbetare att göra rätt blir vi det goda exemplet för andra att finna bra lösningar för sortering och återbruk. Avfallsfrågorna ska vara en viktig del i tillsynen Med våra egna erfarenheter kan vi visa på goda exempel som kan föras vidare till andra verksamheter genom tillsynen. Genom att ta upp frågan vid tillsynen visar vi på dess betydelse för att nå ett långsiktigt hållbart samhälle. Arbetsmiljö ska vara en viktig aspekt i all avfallshantering Bra arbetsmiljö är bra för dem som arbetar inom renhållningen. Många gånger medför bra arbetsmiljö även andra miljövinster.

10 (14) Taxan ska stimulera till långsiktigt hållbara lösningar Med en bra konstruktion på taxan blir den ett incitament för den som annars har svårt att motivera sig för att göra rätt. Det ska vara enkelt att sortera Genom att göra det enkelt att göra rätt kommer fler att göra det. I bilaga 11 finns en fördjupad miljöbedömning. Sammanfattningsvis bedöms avfallsplanen ge en betydande positiv miljöpåverkan om den genomförs och målen uppfylls.

11 (14) Information och kommunikation vid framtagande av avfallsplanen Undersökning av kommuninvånarnas åsikter om avfallshantering Omfattning på undersökningen Kommunerna i östra Värmland har gjort en undersökning av kommuninvånarnas vanor när det gäller avfallshantering och hur de kan motiveras till att öka sin källsortering. Undersökningen gjordes genom telefonintervjuer under hösten 2008 med invånare i kommunerna Degerfors, Filipstad, Gullspång, Karlskoga, Kristinehamn, Mariestad och Storfors. I Mariestad, Kristinehamn och Karlskoga intervjuades 500 personer per kommun. I Filipstad och Degerfors intervjuades 300 personer per kommun och i Gullspång och Storfors intervjuades ca 200 personer per kommun. Undersökningen visar att miljöengagemanget hos invånarna i regionen är stort. Något som ur miljösynpunkt upplevs som viktigt är att vi i framtiden minskar avfallsmängden. Att sälja eller skänka bort begagnade varor är relativt vanligt. Det är dock fler som säljer/skänker bort varor än de som köper sådana varor. Det som skulle få invånarna att sortera ännu mer avfall är: - för att vara en förebild för barnen - insamlingssystem som är lätta att förstå - vetskapen om att sorteringen gör nytta för miljön och att man kan lita på att materialet återvinns Olika förutsättningar för fastighetsnära insamling Det varierar mycket mellan lägenhetsinnehavarna hur många fraktioner som de kan sortera fastighetsnära. Över 70 % av lägenhetsinnehavarna kan sortera fraktionerna tidningar/ returpapper, pappersförpackningar, färgade och ofärgade glasförpackningar fastighetsnära. Cirka 60 % kan även sortera ut metallförpackningar och plastförpackningar. Glödlampor och lysrör, el-avfall och farligt avfall är fraktioner som inte sorteras ut fastighetsnära i någon större omfattning. Enbart var femte lägenhetsinnehavare kan lämna grovavfall fastighetsnära. Inte allt farligt avfall samlas in Fyra av fem villaägare lämnar sitt farliga avfall till en återvinningscentral medan enbart tre av fem lägenhetsinnehavare lämnar sitt farliga avfall på samma plats. Anmärkningsvärt är att nästan var tionde lägenhetsinnehavare inte har någon uppfattning om var de lämnar sitt farliga avfall. Var femte vill ha närmare till insamlingsplats för farligt avfall. Hämtning som sker fastighetsnära är 20 % intresserade av. Möjligheten att lämna farligt avfall i lokalt centrum är 10 % intresserad av. Däremot var det enbart 3 % som var intresserad av mobil insamling. Nästan 20 % uppger att de skulle sortera ut mer farligt avfall om de skulle få bättre kunskap om vad farligt avfall är och hur det ska hanteras. Tre av tio anser att kommunen har tillräckligt bra insamlingssystem för farligt avfall, eftersom de uppger att de redan sorterar ut allt farligt avfall.

12 (14) Källsortering av matavfall 65 % av invånarna uppger att de är villiga att börja sortera ut matavfall om kommunen erbjuder ett system för detta. Bland villaägarna kan 60 % tänka sig börja sortera ut matavfall om kommunen erbjuder ett system för hämtning. 16 % sorterar ut matavfallet redan idag. Bland lägenhetsinnehavarna kan över 70 % tänka sig att börja sortera ut matavfall. I dagsläget är det enbart 3 % som uppger att de sorterar ut matavfall. Yngre är mer intresserade av att sortera ut matavfall än genomsnittet. Högt förtroende för kommunens avfallshantering Nära 80 % har ganska eller mycket bra förtroende för att det utsorterade avfallet hanteras på ett bra sätt. Yngre har något högre förtroende än genomsnittet. Kostnad för hämtning för villaägare 40 % vet inte hur mycket de betalar för avfallshanteringen per år. Vid en uppskattning av hur mycket de betalar i sophämtningsavgift gissar ca 20 % någorlunda rätt. Fyra av tio vill betala högst 1000 kr för avfallshanteringen. Av dem som inte vet vad det kostar vill 63 % inte betala mer än 1000 kr. Samråd innan framtagandet av mål och åtgärder i avfallsplanen Innan målen och åtgärderna i avfallsplanen togs fram hölls både kommuninterna och externa samrådsmöten. Vid dessa möten presenterades visionen och de övergripande målområdena. Deltagarna på mötena fick berätta hur avfallshanteringen fungerar vid deras verksamheter och vilka problem och möjligheter som de såg med visionen och de övergripande målen. Kommuninterna samrådsmöten Till det kommuninterna samrådsmötet inbjöds samtliga kommunala förvaltningar. Alla hade inte möjlighet att delta. Bland dem som deltog fanns en vilja att göra rätt och de efterfrågade hjälp för att finna bra lösningar för sortering och återbruk. Externa samrådsmöten Till de externa samrådsmötena bjöd vi in olika verksamheter som industrier, livsmedelsföretag, bostadsbolag, villaägarföreningar, åkerier, och byggföretag. Mötena var givande och gav en bra inblick i hur avfallshanteringen fungerar vid olika verksamheter och vilka problem som kan finnas. Sammanfattningsvis kom följande synpunkter fram vid mötena: - Visionen 100 % kretslopp - 0 % restprodukt är helt rätt! Det är den vision som man måste ha. Det var i stort sett alla som deltog vid mötena överens om. - Det ska vara enkelt, nära och motiverat att sortera. Men det räcker inte med detta, det är också jätteviktigt att allmänheten och företagen har förtroende för systemen. Det måste finnas en bra miljönytta, om det till exempel är bättre att ett material återvinns så ska det göra det och inte brännas. Information är a och o, det ska vara tydligt och klart att den tid och kostnad som man lägger på sortering kommer till nytta genom att materialen används på ett bra sätt.

13 (14) - Mer information om vad som är farligt avfall behövs både till verksamheter och till privatpersoner. - För att kunna minska avfallsmängden är det viktigt att styra upp inköpen. Det man köper in kommer ju att bli ett avfall förr eller senare. - Detaljer så som bra skyltning på containrar är viktigt. Det ska vara tydligt och enkelt. Man ska inte behöva gissa sig till vad som ska ligga i en behållare. Det måste vara enkelt att sortera rätt! - Om man vänjer folk att sortera rent och bra på jobbet, så kanske de även börjar göra det hemma. - Viktigt med tillsyn eftersom dessa frågor annars inte är något som man budgeterar för i verksamheten. Det måste ibland komma krav utifrån! Bra tillsyn är ett stöd för den som sliter som miljöansvarig i verksamheter. - Det får inte kosta för mycket med avfallshantering. Information till kommuninvånarna Under arbetets gång har information om visionen och målen lagts ut på kommunens hemsida, där kommuninvånarna och företag har kunnat ta del av dem, och lämna synpunkter. Information har även spridits genom de lokala tidningarna, som bjudits in till presskonferens och som skrivit informativa artiklar om arbetet med avfallsplanen. Formellt samråd och utställning av förslag på avfallsplan och renhållningsföreskrifter Se bilaga 12 Sammanställning av samrådsyttranden med bemötande av inkomna synpunkter. I bilaga 14 finns en sammanställning av utställningsyttrandena med bemötande av inkomna synpunkter. Uppföljning För att följa utvecklingen av de mål och åtgärder som föreslås i denna plan bör uppföljningen ske kontinuerligt. Huvudansvaret för uppföljningen av planen ligger hos kommunstyrelsen. Målen berör i någon form samtliga nämnders ansvarsområden. Se bilaga 10 Revision. Under kapitlet mål och åtgärder finns angivet vilka åtgärder som krävs och hur uppföljningen av målen ska ske. Tekniska förvaltningen och renhållningsverksamheten har det operativa ansvaret för uppföljningen av avfallsplanens mål och åtgärder och ska årligen redovisa till Tekniska nämnden, som är renhållningsansvarig nämnd i Kristinehamns kommun, hur arbetet fortskrider.

14 (14) Bilagor 1. Nulägesbeskrivning 2. Förpackningar och tidningar 3. Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall 4. Nedlagda deponier 5. Sammanställning till Länsstyrelsen 6. Uppföljning av samtliga mål i tidigare plan 7. Styrmedel 8. Samhällets mål och krav 9. Prognoser för framtida avfallsmängder 10. Revision, årlig uppdatering av uppgifter med kommentar av uppnådda mål m m 11. Miljöbedömning 12. Sammanställning av samrådsyttranden 13. Kostnadsuppskattning av planens genomförande 14. Sammanställning av utställningsyttranden

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan Bilaga 11 1(8) Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan När en plan eller ett program upprättas, vars genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ska enligt miljöbalken (1998:808)

Läs mer

Gemensam handlingsplan 2013

Gemensam handlingsplan 2013 handlingsplan 2013 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Organisation och ansvarsområden... 6 3.1. Kontaktmannagruppen...

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen 2 (20) 3 (20) Innehåll 1. SÖRAB-REGIONEN... 5 1.1. Administrativa uppgifter... 5 1.2. SÖRAB-regionens befolkning och struktur... 5 1.3. Avfall som SÖRAB-regionen

Läs mer

AVFALLSPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

AVFALLSPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: AVFALLSPLAN 1. Inledning...3 2. Sammanfattning...4 3. Bakgrund och förutsättningar...5 3.1 Internationella mål... 5 3.2 Nationella och regionala mål... 5 3.3 Lagar och förordningar...

Läs mer

Avfallsplan för Filipstads kommun. Vår gemensamma vision

Avfallsplan för Filipstads kommun. Vår gemensamma vision Avfallsplan för Filipstads kommun 2010 2027 Regionalt avfallssamarbete i östra Värmland mellan Filipstads kommun, Karlskoga Kommun, Kristinehamns Kommun, Mariestads kommun, Degerfors Kommun, Storfors Kommun

Läs mer

SÅ HÄR SKA VI HANTERA DITT AVFALL

SÅ HÄR SKA VI HANTERA DITT AVFALL SÅ HÄR SKA VI HANTERA DITT AVFALL SAMMANFATTNING Avfallsplan för Mjölby, Tranås och Boxholms kommuner 2012-2017. TILLSAMMANS FÖR EN BÄTTRE AVFALLSHANTERING Mjölby, Tranås och Boxholms kommuner har en gemensam

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av åtaganden. Avfallsplan 2013 Eskilstuna Kommun. Remisshandling 2012-08-24

BILAGA 1. Sammanställning av åtaganden. Avfallsplan 2013 Eskilstuna Kommun. Remisshandling 2012-08-24 BILAGA 1 Sammanställning av åtaganden Avfallsplan 2013 Eskilstuna Kommun Remisshandling 2012-08-24 Förslag till avfallsplan för Eskilstuna kommun 2013. Remisshandling 2012-08-24 1 Bilaga 1 Sammanställning

Läs mer

Kommunal Avfallsplan 2016-2020. Strategier och mål. Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2015-04-27

Kommunal Avfallsplan 2016-2020. Strategier och mål. Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2015-04-27 Kommunal Avfallsplan 2016-2020 Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora och mål 2015-04-27 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Bilaga 1 1(6) till Avfallsplan 2010-2017. Boendeform 2008 Flerbostadshus 6466 Småhus 6056 Fritidshus 1658 Figur 1. Boendeformer och antal fritidshus

Bilaga 1 1(6) till Avfallsplan 2010-2017. Boendeform 2008 Flerbostadshus 6466 Småhus 6056 Fritidshus 1658 Figur 1. Boendeformer och antal fritidshus Bilaga 1 1(6) till Avfallsplan 2010-2017 Nuläges beskrivning Kommunens struktur. Kristinehamns kommun ligger vid nordöstra delen av Vänern, med en flera mil lång strandlinje, och omfattar även skärgårdsområden.

Läs mer

Avfallsplan för Filipstads kommun Samrådshandling. Vår gemensamma vision

Avfallsplan för Filipstads kommun Samrådshandling. Vår gemensamma vision Avfallsplan för Filipstads kommun Samrådshandling Regionallt avfallssamarbete i östra Värmland mellan Filipstads kommun, Karlskoga Kommun, Kristinehamns Kommun, Mariestads kommun, Degerfors Kommun, Storfors

Läs mer

Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun

Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-10-16 Ersätter: 2005-02-17 Gäller fr o m: 2014-11-01 Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun Renhållningsföreskrifterna

Läs mer

Sortera ännu mera? Förslaget utgår från EUs avfallshierarki avfallstrappan

Sortera ännu mera? Förslaget utgår från EUs avfallshierarki avfallstrappan Sortera ännu mera? Förslag till nya delmål för den gemensamma avfallsplanen för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Åtgärdsprogram Avesta Kommun Antagen i kommunfullmäktige 2013-05-27

Läs mer

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål Laxå november 2012 Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lagstiftning ---------------------------------------------------------------------------------------2 EU -----------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning Kommunal Avfallsplan LUDVIKA KOMMUN Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Åtgärdsprogram UTSTÄLLNINGS- OCH REMISSVERSION

Läs mer

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkäten utförs som en del av arbetet med att ta fram en avfallsplan för kommunerna Degerfors, Filipstad, Gullspång, Karlskoga,

Läs mer

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020 [Klicka här och skriv datum] Samhällsbyggnad Innehåll 1 Inledning 5 2 Nuvarande avfallshantering 6 2.1 Kommunen...6 2.2 System för kommunens avfallshantering...6 2.2.1 Renova...6 2.2.2 Insamlingsentreprenörer...7

Läs mer

Förslag till REMISSUTGÅVA. Avfallsplan 2006-2010 för Stockholms kommun

Förslag till REMISSUTGÅVA. Avfallsplan 2006-2010 för Stockholms kommun Förslag till REMISSUTGÅVA Avfallsplan 2006-2010 för Stockholms kommun LÄSANVISNING Föreliggande avfallsplan har delats in i fem kapitel: Kapitel A är ett inledande kapitel som redogör för bakgrund, syfte

Läs mer

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020 AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA Lunds kommun 2016-2020 FÖRORD... 3 AVFALLSPLANERING ÄR ETT GEMENSAMT ARBETE... 4 AVFALLSPLANENS FOKUSOMRÅDEN OCH MÅL TILL ÅR 2020... 5 FOKUSOMRÅDE 1 HÅLLBAR KONSUMTION FÖR MINSKADE

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Åtgärdsprogram Vansbro Kommun FÖRORD För varje kommun ska det

Läs mer

Arbetsdokument 2013-03-01. Bilaga 1 Uppföljning av delmål 2009-2012

Arbetsdokument 2013-03-01. Bilaga 1 Uppföljning av delmål 2009-2012 Arbetsdokument 2013-03-01 Bilaga 1 Uppföljning av delmål 2009-2012 2(32) Innehåll 1. SAMMANFATTNING 3 2. MÅL 2020 3 3. DELMÅL 2009-2012.. 4 3.1. Gemensam uppföljning, SÖRAB och kommunerna 4 3.2. Danderyds

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning 2013-10-24 Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Åtgärdsprogram Ludvika kommun Antagen i kommunfullmäktige

Läs mer

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Det lilla barnets fundering är något som angår oss alla. Hur vi tar hand om vårt avfall är en avgörande fråga när det gäller vår miljö. Upplands-Bro kommun

Läs mer

AVFALLSPLAN. Härjedalens kommun 2014-2017

AVFALLSPLAN. Härjedalens kommun 2014-2017 AVFALLSPLAN Härjedalens kommun 2014-2017 Vision Härjedalens kommun skall vara ett föredöme och ligga i framkant när det gäller avfallshantering generellt och våra gäster skall märka detta och vilja vara

Läs mer

AVFALLSPLAN 2010-2015. 10 september 2014

AVFALLSPLAN 2010-2015. 10 september 2014 10 september 2014 Sammanfattning Avfallsplan 2010 2015 Arbetet med Örnsköldsviks kommuns renhållningsordning där avfallsplanen är en del har ett brett angreppssätt. Syftet är att främja en resurshushållning

Läs mer

Kommunal Avfallsplan 2016-2020. Åtgärdsprogram. Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2015-04-27

Kommunal Avfallsplan 2016-2020. Åtgärdsprogram. Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2015-04-27 Kommunal Avfallsplan Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora Åtgärdsprogram 2015-04-27 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Föreskrifter om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Sid 1(10) Innehåll 1-8 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 3 Definitioner 3 Kommunens ansvar för renhållning, information

Läs mer

Måldokument för Ulricehamns kommuns avfallsstrategi

Måldokument för Ulricehamns kommuns avfallsstrategi Måldokument för Ulricehamns kommuns avfallsstrategi Illustration gjord av Eva Jonsson Kommunfullmäktiges beredning för samhällsutveckling Innehåll Inledning... 3 Framtidsscenario... 4 Ulricehamn 2019...

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning Kommunal Avfallsplan SMEDJEBACKENS Kommun Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Åtgärdsprogram 2013-2017 FÖRORD För varje

Läs mer

Bilaga 4 Delmålens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan

Bilaga 4 Delmålens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan Bilaga 4 ens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan Planperiod 2013-2016 2 (7) Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 2. SAMSTÄMMIGHET MED NATIONELLA AVFALLSPLANEN... 3 2.1. Hantering av avfall

Läs mer

2016-03-01. Upphandling av tjänsten fastighetsnära hämtning av förpackningar och tidningar. KS/2015:97

2016-03-01. Upphandling av tjänsten fastighetsnära hämtning av förpackningar och tidningar. KS/2015:97 Ärende 16 TJÄNSTESKRIVELSE 2016-03-01 Kommunstyrelsen Johan Dahlberg Avfallsansvarig Samhällsbyggnadsavdelningen 08-555 020 95 johan.dahlberg@nykvarn.se Upphandling av tjänsten fastighetsnära hämtning

Läs mer

REMISSYTTRANDE FÖRSLAG TILL NYA ETAPPMÅL. 1. Förslag till etappmål för ökad förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall

REMISSYTTRANDE FÖRSLAG TILL NYA ETAPPMÅL. 1. Förslag till etappmål för ökad förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall 2014-06-25 1 (9) Till: Miljödepartementet 103 33 Stockholm Ansvarig tjänsteman: Magnus Ulaner Miljö- och hållbarhetschef HSB Riksförbund 010-442 03 51 magnus.ulaner@hsb.se REMISSYTTRANDE FÖRSLAG TILL NYA

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Renhållningsföreskrifter Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga 1 9 Bilaga 2 11 INLEDNING

Läs mer

för kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro, Töreboda och Skara

för kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro, Töreboda och Skara för kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro, Töreboda och Skara Avfallsplanen En avfallsplanen kan i korthet beskrivas som ett dokument med mål och visioner med avfall samt för hanteringen

Läs mer

Avfallsplan för Stockholm 2013 2016

Avfallsplan för Stockholm 2013 2016 renhållningsordning för Stockholms kommun Avfallsplan för Stockholm 2013 2016 på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/avfallsplan Antagen den 18 februari 2013 2 förord Stockholm växer som

Läs mer

Förslag till. Avfallsplan

Förslag till. Avfallsplan Förslag till Avfallsplan Avfallsplan Knivsta kommun 1 Inledning Avfall är kopplat till vad och hur mycket som konsumeras. Med en ökad konsumtion i samhället kan man förvänta sig att även mängden avfall

Läs mer

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Styrdokument, föreskrifter 2015-06-08 Dnr KS72015:106 Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige den 14 september 2015 134 Reviderad:

Läs mer

Renhållningstaxan 2015

Renhållningstaxan 2015 Renhållningstaxan 2015 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Priserna varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa eller lägenhet

Läs mer

Regional avfallsplan A2020

Regional avfallsplan A2020 Regional avfallsplan A2020 Inom ramen för Göteborgsregionens kommunförbund, GR, har en regional avfallsplan blivit utarbetad. Planen blev hösten 2010 antagen av GR:s förbundsstyrelse. Före beslut om ett

Läs mer

Uppföljningsrapport 2010

Uppföljningsrapport 2010 Uppföljningsrapport 2010 av Renhållningsordning för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2011-06-14 Gästrike Återvinnare ansvarar för den kommunala avfallshanteringen i Gävle, Hofors,

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen Laxå januari 2013 Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen Icke-teknisk sammanfattning När en plan upprättas, där genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ska en miljöbedömning genomföras

Läs mer

AVFALLSPLAN Beslutad av kommunfullmäktige 2007-06-18 KF 53 2007

AVFALLSPLAN Beslutad av kommunfullmäktige 2007-06-18 KF 53 2007 AVFALLSPLAN Beslutad av kommunfullmäktige 2007-06-18 KF 53 2007 Förord Avfallshanteringen i Sverige har under senare år genomgått kraftiga förändringar inom en rad områden. På initiativ av samarbetsorganet

Läs mer

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun 1 Beskrivning av kommunen Knivsta kommun tillhör Uppsala län. Kommunen bildades 2003 efter att tidigare varit en del av Uppsala kommun.

Läs mer

Bilaga 6 Uppföljning av avfallsplan 2003-2010

Bilaga 6 Uppföljning av avfallsplan 2003-2010 Bilaga 6 Uppföljning av avfallsplan 2003-2010 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Måluppföljning... 4 4 Uppföljning av åtgärdsprogrammet... 10 4.1 Uppföljning av åtgärder som Gästrike Återvinnare

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-21 Dokumentansvarig Fastställd Version 0 Dokumentnamn RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 (10) Innehåll Inledande

Läs mer

AVFALLSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2025

AVFALLSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2025 YDRE KOMMUN AVFALLSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2025 KORTVERSION BESLUTAD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-06-22 Alla varor som köps och används blir så småningom avfall. Ju mer varor vi konsumerar, desto mer avfall

Läs mer

Enkät om framtidens avfallshantering. för dig som bor i. villa, småhus eller radhus

Enkät om framtidens avfallshantering. för dig som bor i. villa, småhus eller radhus Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i villa, småhus eller radhus Enkäten utförs som en del av arbetet med att ta fram en avfallsplan för kommunerna Degerfors, Filipstad, Gullspång, Karlskoga,

Läs mer

AVFALLSPLAN ALINGSÅS KOMMUN. Beslutad av KF 2009 02 25 52

AVFALLSPLAN ALINGSÅS KOMMUN. Beslutad av KF 2009 02 25 52 AVFALLSPLAN 2008 2013 ALINGSÅS KOMMUN Beslutad av KF 2009 02 25 52 1 INLEDNING... 3 1.1 RENHÅLLNINGSORDNING... 3 1.2 AVFALLSPLAN... 3 1.3 ALINGSÅS KOMMUN... 4 1.3.1 Beskrivning av kommunen... 4 1.3.2 Kommunal

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING Kommunfullmäktige 2015-xx-xx, x/2015 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Renhållningstaxa för Norrköpings kommun

Renhållningstaxa för Norrköpings kommun 2 Renhållningstaxa för Norrköpings kommun 2 Innehåll Inledande bestämmelser och definitioner Principer för renhållningstaxans konstruktion 3 5 Taxa A. Fasta avgifter 6 B. Rörliga avgifter för hämtning

Läs mer

Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till regional avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad,

Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till regional avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till regional avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby kommun och

Läs mer

Sammanställning av samråd och utställning Renhållningsordning för Vimmerby kommun

Sammanställning av samråd och utställning Renhållningsordning för Vimmerby kommun 1 (10) Sammanställning av samråd och utställning Renhållningsordning för Vimmerby kommun Allmänt Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB) och Vimmerby kommun har under 2012-2014 tagit fram förslag till ny renhållningsordning.

Läs mer

Taxa renhållning 2017

Taxa renhållning 2017 Taxa renhållning 2017 Antaget av kommunfullmäktige 2016-04-06 47 Postadress: 447 80 VÅRGÅRDA Besöksadress: Kungsgatan 45 Telefon, växel: 0322-600 600 Telefax: 0322-600 960 E-post: kommunen@vargarda.se

Läs mer

Renhållningstaxa för Lysekils kommun

Renhållningstaxa för Lysekils kommun Renhållningstaxa för Lysekils kommun För hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagna av kommunfullmäktige 2015-10-29, 96. Renhållningstaxan gäller från den 1 januari 2016.

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG granskning av faktureringsrutinerna vid tekniska avdelningen, se bifogad rapport. Vi önskar

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-13 Gäller fr o m 2009-01-01 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken

Läs mer

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall i Norrtälje kommun

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall i Norrtälje kommun 1(10) TJÄNSTEMANNAUTLÅTANDE 2016-04-15 Handläggare: Mattias Andersson Telefon: 0176-713 55 E-post: mattias.andersson@norrtalje.se Dnr: KLML 15-359 Till: Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott Insamlingssystem

Läs mer

n o r r t a l j e. s e r e n h å l l n i n g s a v d e l n i n g e n

n o r r t a l j e. s e r e n h å l l n i n g s a v d e l n i n g e n Norrtälje kommun Avfallsplan 2012 2015 norrtalje.se renhållningsavdelningen Förord Arbetet med att ta fram avfallsplanen inleddes under hösten 2010. Mål och strategier har tagits fram en arbetsgrupp bestående

Läs mer

för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011

för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011 Renhållningsordning för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011 Antagen av kommunfullmäktige i Sunne, 2010-12-20, 19 Antagen av kommunfullmäktige i Torsby, 2010-12-21, 157 Antagen

Läs mer

Återvinning, materialåtervinning, energiutvinning och deponering av avfall ska prioriteras i angiven ordning

Återvinning, materialåtervinning, energiutvinning och deponering av avfall ska prioriteras i angiven ordning Avfallsplan för Årjängs kommun 2007-2011 Sammanfattning Avfallsplanen beskriver hur den framtida avfallshanteringen inom kommunen planeras. Kommunen har under åren 2007 till 2011 fem övergripande mål som

Läs mer

Plockanalys grovavfall 2011. Grontmij AB Vatten & Ledningsteknik

Plockanalys grovavfall 2011. Grontmij AB Vatten & Ledningsteknik Plockanalys grovavfall 2011 Grontmij AB Vatten & Ledningsteknik Vår referens Vatten & Ledningsteknik, Amanda Carlberg Rapport Datum Namnteckning Granskad av Godkänd av Innehållsförteckning 1 Bakgrund...

Läs mer

Vägledning för upphandling av plockanalys av hushållens kärl- och säckavfall

Vägledning för upphandling av plockanalys av hushållens kärl- och säckavfall Vägledning för upphandling av plockanalys av hushållens kärl- och säckavfall I denna vägledning lämnas rekommendationer avseende innehåll i följande delar av ett förfrågningsunderlag för upphandling av

Läs mer

Västervik kommun / vasterviks.kommun@vastervik.se

Västervik kommun / vasterviks.kommun@vastervik.se Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Västervik kommun / vasterviks.kommun@vastervik.se Påbörjade undersökningar: 2015-12-10

Läs mer

Datum Ärende 2014-04-28 VA-2014-211. Avfallsplan 2013. 85 reviderad avfallsplan 2013-2016. Diarienummer: KS 2014/0180

Datum Ärende 2014-04-28 VA-2014-211. Avfallsplan 2013. 85 reviderad avfallsplan 2013-2016. Diarienummer: KS 2014/0180 Datum Ärende 2014-04-28 VA-2014-211 Avfallsplan 2013 85 reviderad avfallsplan 2013-2016 Diarienummer: KS 2014/0180 2 Avfallsplanen består av följande delar: Plandel Mål, strategier & åtgärder Bilagor till

Läs mer

Till: Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Till: Miljödepartementet 103 33 Stockholm Till: Miljödepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Naturvårdsverkets rapport om framtida producentansvar för förpackningar och tidningar yttrande till Miljödepartementet SABO har beretts tillfälle

Läs mer

Avfallstaxan 2016. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande priser för sophantering. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun

Avfallstaxan 2016. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande priser för sophantering. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Avfallstaxan 2016 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Priserna varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa eller lägenhet

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Södertälje kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Södertälje kommun 1 (12) Föreskrifter om avfallshantering för Södertälje kommun Samrådsredogörelse 2015-04-07 Beslut Tekniska nämnden, är den nämnd som ansvarar för kommunens uppgifter rörande avfall enligt miljöbalken,

Läs mer

Avfallsplan. för Karlskoga kommun. Fastställd av: KF Diarienummer: KS

Avfallsplan. för Karlskoga kommun. Fastställd av: KF Diarienummer: KS Avfallsplan för Fastställd av: KF 96 2016-05-17 Diarienummer: KS. 2016.0099 Framtagen av: 29 2016-04-12 Diarienummer:. 2014.0080 Innehåll Innehåll... 1 Varför en avfallsplan?... 2 Utmaningar inom avfallsområdet...

Läs mer

Renhållningsordning för Trollhättans kommun. antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15

Renhållningsordning för Trollhättans kommun. antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15 för Trollhättans kommun antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15 Omslagsbild: Strandgatan i Trollhättan. Foto: Sören Lindqvist Dokumentbeteckning 3(14) Syfte Enligt miljöbalkens 15 kapitel om avfall och

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering 1 RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering för Sollefteå kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016

Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016 Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-09, 45 Renhållningstaxa Alingsås kommun år 2016 1 1 Renhållningstaxa för Alingsås... 3 1.1 Avfallsföreskrifter i Alingsås

Läs mer

RAPPORT B2009:01. Insamlade mängder matavfall i olika insamlingssystem i svenska kommuner Nyckeltal och förutsättningar för insamlade mängder

RAPPORT B2009:01. Insamlade mängder matavfall i olika insamlingssystem i svenska kommuner Nyckeltal och förutsättningar för insamlade mängder RAPPORT B2009:01 Insamlade mängder matavfall i olika insamlingssystem i svenska kommuner Nyckeltal och förutsättningar för insamlade mängder ISSN 1103-4092 Förord Denna rapport har utförts inom utvecklingssatsningen

Läs mer

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Målområdena följer avfallstrappan och avfallets flödesprocess. Då avfallshanteringen

Läs mer

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Målområdena följer avfallstrappan och avfallets flödesprocess. Då avfallshanteringen till stor del styrs

Läs mer

Avfallsplan för Uppsala kommun 2014-2022

Avfallsplan för Uppsala kommun 2014-2022 Avfallsplan för Uppsala kommun 2014-2022 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Om Uppsala... 3 1.2 Avfallshantering i Uppsala idag... 4 1.3 Avfallshantering i Uppsala i framtiden... 4 2 Övergripande målbild...

Läs mer

Renhållningsordning. Uppsala kommun

Renhållningsordning. Uppsala kommun Renhållningsordning Uppsala kommun 1 Avfallsplan för Uppsala kommun 2014-2022 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Om Uppsala... 3 1.2 Avfallshantering i Uppsala idag... 4 1.3 Avfallshantering i Uppsala

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER Fastställd av kommunfullmäktige den 20 mars 2006, 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreskrifter om avfallshantering för Osby kommun 1 Inledande bestämmelser sid. 3 2 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

Avfallsplan för Essunga kommun år 2006-2010

Avfallsplan för Essunga kommun år 2006-2010 Avfallsplan för Essunga kommun år 2006-2010 Sammanfattning Avfallsplanen för Essunga kommun har reviderats. Planen sträcker sig från år 2006-2010. Enligt miljöbalken 15 kap 11 ska det i varje kommun finnas

Läs mer

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Huvuddokument. Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-17

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Huvuddokument. Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-17 Avfallsplan för Piteå Kommun 2010 2020 Huvuddokument Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-17 Läsanvisning Avfallsplanen består av ett huvuddokument som utgörs av föreliggande dokument. Detta dokument beskriver

Läs mer

Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN

Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen Augusti 2015 FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15

Läs mer

Författningssamling. Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26 43 Reviderad: 2012-06-14 100 Reviderad: 2013-11-28 154.

Författningssamling. Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26 43 Reviderad: 2012-06-14 100 Reviderad: 2013-11-28 154. Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26 43 Reviderad: 2012-06-14 100 Reviderad: 2013-11-28 154 Renhållningstaxa 2 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 IKRAFTTRÄDANDE...

Läs mer

Renhållningsordning för Västerviks kommun

Renhållningsordning för Västerviks kommun Renhållningsordning för Västerviks kommun Avfallsplan och Lokala föreskrifter om avfallshantering 2015-2020 REMISSVERSION20150316 Sammanfattning Avfallsplan och Lokala föreskrifter för avfallshantering

Läs mer

Varför en avfallsplan?

Varför en avfallsplan? Varför en avfallsplan? Enligt miljöbalken är varje kommun skyldig att ha en avfallsplan. Planen ska omfatta allt slags avfall men fokuserar på det avfall som kommunen ansvarar för. Planen beskriver kommunernas

Läs mer

HUTs nätverksträff för förebyggande. Åsa Lindskog, Avfall Sverige

HUTs nätverksträff för förebyggande. Åsa Lindskog, Avfall Sverige HUTs nätverksträff för förebyggande Åsa Lindskog, Avfall Sverige Avfall Sveriges nätverksträff 25/9, 2014 Avfall Sveriges arbete med förebyggande EMA Kampanjen Extra satsning (resursförstärkning, samarbete

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN Föreskrifterna beslutades av kommunfullmäktige 2008-03-04 ( 14) att gälla från och med 2008-04-01. 1 INNEHÅLL A INLEDANDE BESTÄMMELSER 3 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall. avloppsanläggningar

Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall. avloppsanläggningar Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall från i Uppsala enskilda kommun avloppsanläggningar Uppsala kommuns taxa för hämtning av hushållsavfall Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. Avfallsplan. Södertälje kommun 2015 2020. Samrådshandling 2013-11-28

Samhällsbyggnadskontoret. Avfallsplan. Södertälje kommun 2015 2020. Samrådshandling 2013-11-28 Samhällsbyggnadskontoret Avfallsplan Södertälje kommun 2015 2020 Samrådshandling 2013-11-28 INNEHÅLL Inledning... 3 Avfallstrappan... 4 Förutsättningar för Södertälje kommun... 4 Avfallshantering i Södertälje

Läs mer

Renhållningsordning. Föreskrifter om avfallshantering. Innehåll

Renhållningsordning. Föreskrifter om avfallshantering. Innehåll Renhållningsordning Gäller från: 2006-07-01 Antagen: 2006-06-26 79 Gäller från: 2007-07-01 Antagen: 2007-05-28 (ändring 26) Gäller från: 2010-04-01 Antagen: 2010-02-22 3 Dessa Föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 15 december, 2008 150. Reviderad av kommunfullmäktige 21 december, 2009. Gäller fr.o.m. 1 januari 2010.

Läs mer

MILJÖPOLICY. Fastställd av styrelsen den 6 december 2013

MILJÖPOLICY. Fastställd av styrelsen den 6 december 2013 MILJÖPOLICY Fastställd av styrelsen den 6 december 2013 Inledning I Förbos affärsplan anges bolagets affärsidé, mål och strategier för att nå visionen om att Förbo ska uppfattas som en av Sveriges bästa

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering inom Olofströms kommun

Föreskrifter om avfallshantering inom Olofströms kommun Dessa Föreskrifter om avfallshantering bildar tillsammans med dokumentet Avfallsplan renhållningsordning för Olofströms kommun. En renhållningsordning är ett lagstadgat verktyg för att styra, utveckla

Läs mer

från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18

från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18 1 Avfallstaxa från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18 2 Innehåll... 1 1 Allmänt... 3 1.1 Principer... 3 1.2 Ansvar... 3 1.3 Avgiftsskyldighet... 3 1.4 Betalning och fakturering...

Läs mer

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 14 renhållning

Behovsanalys för verksamhetsområde 14 renhållning Behovsanalys för verksamhetsområde 14 renhållning Styrprocessen 2017 2016-03-17 Tyresö kommun / 2016-01-27 2 (9) Innehållsförteckning 1 Behovsanalys för verksamhetsområde renhållning... 3 1.1 Slutsatser

Läs mer

Optisk sortering av hushållsavfall. Lägesrapport

Optisk sortering av hushållsavfall. Lägesrapport Dnr Sida 1 (7) 2013-07-01 Handläggare Maria Arveström 08-508 465 62 Till Trafik- och renhållningsnämnden 2013-08-29 Förslag till beslut 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner lägesrapporten. Fredrik

Läs mer

Bilaga till redovisning av uppdrag att stärka tillsynen över förpacknings- och tidningsinsamlingen

Bilaga till redovisning av uppdrag att stärka tillsynen över förpacknings- och tidningsinsamlingen Avdelning: Plan & miljö Handläggare: Sven Bomark Telefon: 08-508 28 905 Fax: 08-508 28 808 E-post: sven.bomark@miljo.stockholm.se PM 2006-03-20 Bilaga till redovisning av uppdrag att stärka tillsynen över

Läs mer