Återvinning, materialåtervinning, energiutvinning och deponering av avfall ska prioriteras i angiven ordning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Återvinning, materialåtervinning, energiutvinning och deponering av avfall ska prioriteras i angiven ordning"

Transkript

1 Avfallsplan för Årjängs kommun

2 Sammanfattning Avfallsplanen beskriver hur den framtida avfallshanteringen inom kommunen planeras. Kommunen har under åren 2007 till 2011 fem övergripande mål som prioriterats att arbeta inom: Återvinning, materialåtervinning, energiutvinning och deponering av avfall ska prioriteras i angiven ordning Förutsättningar skall skapas för återvinning av allt farligt avfall i kommunen. Kommunens avfallsanläggningar skall hålla en hög och enhetlig standard. Kommunen skall verka för att organiskt avfall återvinns genom biologisk behandling Kontinuerlig information till kommuninvånarna ska motivera till ett fortsatt stort engagemang i avfallsfrågorna. Under avfallsplaneperioden kommer deponering på avfallsupplaget i Furskog att upphöra. Detta innebär att för deponiavfall kommer ett samarbete behövas med närliggande kommuner. Deponin kommer därefter att avslutas på ett miljösäkert sätt. Återvinningscentralen i anslutning till deponin i Furskog kommer att finnas kvar även efter deponins avslutande. På Prästnäset i Töcksfors, där i dag en av kommunens återvinningscentralerna ligger, planeras bostadsbebyggelse. Därav kommer nuvarande återvinningscentral att avslutas och en ny återvinningscentral byggas i Töcksfors. Omhändertagande av avvattnat avloppsslam från de kommunala reningsverken kommer att samkomposteras med hästgödsel. Produkten kommer till en början användas till sluttäckning av deponin, men senare bör andra användningsområden för kompostprodukten utredas.

3 Innehållsförteckning 1 Inledning Allmänt om bakgrunden Faktorer som påverkar avfallets mängd och sammansättning Uppföljning av de mål som sattes i senaste avfallsplanen Avfall inom det kommunala ansvaret Mängder avfall Insamlingssystem Avfall som inte faller inom det kommunala ansvaret Anläggningar för återvinning och bortskaffande Nedlagda deponier Mål Mål för hantering av avfall inom det kommunala ansvaret Mål för hantering av avfall som faller under andras ansvar Åtgärder Uppföljning och revidering av aktuella miljömål Samråd Miljökonsekvensbeskrivning Sammanställning till länsstyrelsen Förpackningar och returpapper Tillsynsplan...16

4 1 Inledning 1.1 Allmänt om bakgrunden Årjäng är en till ytan en relativt stor kommun, 1420 km 2, med ett genomsnittligt invånarantal på 6,9 personer/ km 2. Detta innebär att avfallshanteringen blir en balansgång mellan god service på ett rimligt avstånd från de boende i kommunen samt att hålla servicen på en rimlig kostnadsnivå. Enligt lag skall varje kommun ha en avfallsplan. Syftet är att ha tydliga mål och riktlinjer för avfallsarbetet samt att konkret kunna följa upp arbetet som görs. Avfallsplanen skall även dokumentera det som sker inom avfallshantering i kommunen och vara sammanfattande gällande avfallsmängder, typ av avfall mm som faller inom kommunens geografiska område. 1.2 Faktorer som påverkar avfallets mängd och sammansättning Befolkningsunderlag och boende I kommunen bor 9800 personer, varav 1813 personer är under 15 år och 2054 personer är över 65. Det finns ca 6300 hushåll varav ca 3900 i tätorterna Årjäng, Töcksfors och Lennartsfors samt ca 1750 på landsbygden. Därtill kommer ca 650 fritidshus (som i dagsläget har service med sophämtning) Näringsliv I kommunen finns 1125 företag. De flesta är små eller medelstora. Endast 3 av företagen har mer än 50 anställda. Det största företaget är Elektromekan AB som har 223 anställda och tillverkar och säljer elektroniska komponenter samt har mekanisk bearbetning. 4 (16)

5 Tabell 2 Antalet anställda inom de 20 vanligaste branscherna (2005) Totala antalet som arbetar i kommunen är 4117 och då inräknas även de som pendlar in till kommunen. Bransch Antal anställda > <5 Jordbruk, jakt & skogsbruk 150 Tillverkning/utvinning 982 Energi, vatten, avfall 24 Byggindustri 252 Handel, kommunikation 867 Finansiell verksamhet 181 Utbildning, forskning 444 Vård omsorg 699 Personliga, kulturella tjänster 260 Offentlig förvaltning 161 Ej spec. verksamhet 97 Källa: SCB, Offentliga arbetsplatser Kommunen är den största arbetsgivaren med 900 anställda. Polisen och andra statliga verk har ca 10 anställda i kommunen Tabell 3 Antalet anställda inom kommunal verksamhet (2005) Skola Vård/Omsorg Teknisk förvaltning Kultur fritid Kommun* * Beräknat utifrån heltidstjänster och Övriga förhållanden som påverkar avfallsmängderna i kommunen Kommunen är framförallt under sommarhalvåret en attraktiv kommun för turism och fritidsboende. Detta gör att avfallsmängderna ökar under sommarhalvåret. 5 (16)

6 1.3 Uppföljning av de mål som sattes i senaste avfallsplanen Den tidigare avfallsplanen hade följande mål: Förbättra insamlingssystemet så att inga obevakade containers och obevakade tippar finns inom kommunen. Utfört. I dagsläget är så gott som alla obevakade containers borttagna. För permanent och fritidsboende på landsbygden hämtas avfallet med sopbil vid fastigheten, dvs fastighetsnära hämtning. Bostadsbolagen i kommunen har efterhand byggt ut den fastighetsnära hämtningen och ersatt containers med soprum där insamling av olika fraktioner sker. Avloppsslam skall utan risk kunna spridas på åkermark och liknande. Har inte kunnat infriats. Ett samarbete med jordbrukare inleddes i regionen under slutet av 1990-talet. Men efter att jordbrukare sagt nej till slam på åkermark på grund av för stora osäkerheter gällande slammets innehåll kunde inte samarbetet fortsätta. Frågan är i högsta grad aktuell och vidare utredning och målsättningar angående detta är önskvärt. Fram till nu har avloppsslammet lagts på deponi men i och med deponiförbudet söks nu andra lösningar. I ett första skede kommer avloppsslammet att komposteras och användas till sluttäckning av deponi, men efter detta krävs en mer långsiktig lösning. Alla skall betala för kommunens kostnader för att ta hand om avfall. I dagsläget är renhållningen i kommunen helt taxefinansierad och betalas som avgift av abonnenterna (hushållen). Taxan skall sättas så att kommunen får kostnadstäckning för avfallshanteringen. Taxan skall sättas så att återvinning och återanvändning främjas. Taxan är i dag kostnadstäckande. Den är även differentierad för att främja återvinning och återanvändning. Detta är ett kontinuerligt pågående arbete som även fortsättningsvis bör läggas tyngd på. Minska deponeringsvolymen till en nivå som ur naturvårdssynpunkt är nödvändig genom källsortering av avfallet dels för materialåtervinning av papper, glas, metallskrot och ev plast och dels genom lokal kompostering. Deponeringsvolymen har minskat betydligt. Målet uppfylls idag också genom det lagstadgade producentansvaret, som innebär att förpacknings- och tidningsproducenterna började samla in sina material (papper, plast, glas och metall). Kommunen har emellertid ansvar för det avfall som faller inom producentansvaret, men som av olika skäl inte samlas in av producenterna, utan istället hamnar i de vanliga hushållssoporna. Avfall som är biologiskt nedbrytbart läggs inte längre på deponin utan skickas till förbränning eller hemkomposteras. Även detta har minskat mängderna till deponi. Källsortering i torr brännbar fraktion och en deponifraktion genomförs där så är lämpligt. Källsortering skall omfatta hushållsavfall, industriavfall och eventuellt rivningsavfall. Källsorteringen kan vara frivillig med differentierad taxa. Sorterat avfall låg taxa. Osorterat avfall hög taxa. Detta har införts men i och med ändrade lagkrav har åter sorteringssystemet ändrats. Uppdelningen är fortfarande i en brännbar fraktion och en restavfallsfraktion (deponirest) men vad som sorteras till de olika fraktionerna har förändrats. I dagsläget sorteras allt organiskt avfall som brännbart avfall, i de fall inte abonnenten har hemkompostering. 6 (16)

7 Utsortering av miljöfarligt avfall för destruktion förbättras Ett mål som är svårt att mäta och utvärdera då tidigare plockanalyser ej har genomförts samt att mängd farligt avfall troligen har ökat i samhället. 2 Avfall inom det kommunala ansvaret 2.1 Mängder avfall Under 2005 genererades det 5028 ton avfall, som faller inom det kommunala ansvaret. Huvuddelen av detta avfall 1950 ton har nyttiggjorts som bränsle (inklusive flis ur träavfall), 642 ton har deponerats och 790 ton har gått till materialåtervinning. Utöver detta har 2727 ton verksamhetsavfall genererats. Tabell 4 Mängden avfall omhändertaget inom det kommunala ansvaret Avfallsslag Materialåtervinninutvinning Energi- Deponering Annat Ton Ton Ton Ton Hushållsavfall och därmed likvärdigt Hushållens grovavfall Icke branschspecifikt verksamhetsavfall från mindre företag Avloppsslam från kommunal rening 1600 Farligt avfall 46 Källa: Kommunens egna uppgifter Farligt avfall tas om hand på olika sätt. En del förbehandlas innan energiutvinning sker och förbränns i särskilda anläggningar. Annat farligt avfall materialåtervinns tex en del metaller. Eftersom behandling av farligt avfall är komplicerad anges bara den total mängden farligt avfall inom kommunen. Avloppsslammet från kommunala reningsverk lades under 2005 på deponin i Furskog, men från och med 2006 komposteras slammet tillsammans med hästgödsel. 2.2 Insamlingssystem För småhushåll är den fastighetsnära insamlingen uppdelat i två fraktioner, brännbart avfall och restavfall. Brännbart hushållsavfall och därmed jämförligt avfall samlas in varannan vecka medan restavfall samlas in 4 gånger om året. Insamling av återvinningsmaterial sker vid nio återvinningsstationer dit hushållet kan lämna tex glas, tidningar, plastförpackningar, pappersförpackningar och metallförpackningar. För flerfamiljshus erbjuds fastighetsnära insamling där brännbart avfall hämtas 1 gång i veckan och restavfall hämtas 1 gång i månaden. I soprummen erbjuds även hämtning av återvinningsmaterial och visst farligt avfall (tex. batterier, lysrör och glödlampor). Vid flerfamiljsfastigheter med soprum erbjuds även hämtning av grovavfall. 7 (16)

8 Grovavfall lämnas av fastighetsägarna vid återvinningscentralerna i Töcksfors och Årjäng. Vid återvinningscentralerna samlas även farligt avfall och producentansvarsmaterial mm in. De större handels- och tjänsteföretagens avfall samlas normalt in av entreprenörer. De mindre företagens avfall kan vanligen jämställas med hushållsavfall och samlas in tillsammans med detta. Avfall från de kommunala verksamheterna, t.ex skola, barn- och äldreomsorg samt kommunens kontor samlas in genom kommunen. En målsättning är att utöka och förbättra källsortering av tex kontorspapper. Hämtning av insamlat papper sker genom den fastighetsnära insamlingen. Avloppsslam som uppkommer vid reningsverken i kommunen tas omhand genom kompostering från och med Slutmaterialet skall användas och blandas i växtskiktet vid sluttäckning av deponin. 3 Avfall som inte faller inom det kommunala ansvaret Tabell 5 Mängden avfall omhändertaget utanför det kommunala ansvaret Avfallsslag Materialåtervinninutvinning Energi- Deponering Annat Ton Ton Ton Ton Förpackningar inom 407 producentansvaret* Tidningar inom 58 producentansvaret* Bildäck** 78 Elektronikskrot*** 66 Icke branschspecifikt Industriavfall Avloppsslam från industriell 33 avloppsrening * siffrorna baseras på statistik från Tidnings- och förpackningsinsamlingen och är en uppskattning av kommunens andel av en större mängd. ** Siffran är en uppskattning baserad på Svensk Däckåtervinnings statistik *** Kommunens egna uppgifter om insamlad och levererat el-skrot Avfall utanför det kommunala ansvaret samlas in av entreprenörer. Beroende på typ av avfall återvinns, förbränns eller deponeras avfallet. 4 Anläggningar för återvinning och bortskaffande I kommunen finns en större anläggning för bortskaffande av avfall, deponeringsanläggningen vid Furskog. Deponering vid anläggningen kommer inom de närmaste åren att avslutas och avfallet kommer att fraktas till och deponeras vid närliggande deponi i någon av grannkommunerna. Vid Furskog startades kompostering av slam från avloppsreningsverk tillsamman med hästgödsel under Kompostprodukten planeras i ett första skede att användas vid avslutning av deponin. 8 (16)

9 Kommunens återvinningscentraler finns i Töcksfors samt vid deponin i Furskog. På dessa båda anläggningar finns utrymme för lagring och flisning av träavfall, lagring av WEEE (avfall från elektriska och elektroniska produkter), farligt avfall samt sådant hushållsavfall som sänds till Karlstad för förbränning. På återvinningscentralen i Töcksfors omlastas i dag restavfall och transporteras till deponering i Furskog. Vidare har på återvinningscentralerna anordnats plats för producenterna att mellanlagra glas, tidningar, förpackningar, vitvaror (kyl och frys), spisar, däck, elektronik mm. Vid återvinningscentralerna kan även grovavfall från allmänheten lämnas. Små och medelstora företag kan även lämna visst avfall mot avgift. Hushållen lämnar avfall gratis men vid större mängder till deponi och förbränning tas avgift ut. I kommunen finns 2 anläggningar för bildemontering, där främst personbilar demonteras. Vissa delar säljs begagnade (återanvänds), men huvuddelen av de inkomna och demonterade fordonen pressas och sänds till fragmentering och återvinning. Farligt avfall, främst bensin, oljor och bilbatterier omhändertas i särskild ordning. Tabell 6 Anläggningar för återvinning eller bortskaffande av avfall som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anläggning Metod Typer av avfall Mängd avfall Ton Avfallsanläggningen Porslin, asbest mm 3873 vid Furskog Radio, TV mm 66 Deponering Mellanlagring WEEE Mellanlagring producentavfall av Papper, plast, däck, glas mm 1300 Kapacitet Ton/år 7000 Se även bilaga 1 Årjängs Plåt & Bildemontering Blomskogs bildemontering & Maskinservice HB Vid Blomskog Bildemontering Plåt Olja/glykol/be nsin/spolarväts ka mm Batterier Bildemontering Plåt Olja/glykol/be nsin/spolarväts ka mm Batterier ,014 9 (16)

10 5 Nedlagda deponier Kommunen har 16 gamla avfallsupplag där verksamheten är avslutad. Tio av dessa ligger långt från bostäder och att områdena skulle komma att exploateras i framtiden anses ej troligt. Inga större vattendrag finns heller i närheten av dessa deponier. För detaljuppgifter om dessa avfallsupplag hänvisas till Länsstyrelsens kartering av gamla avfallsupplag De sex kvarvarande deponierna redovisas i tabell 7. Tabell 7 Nedlagda deponier och deras riskklassificering 1984 Deponi Drifttid Beräknad volym Riskklass Furskogs avfallsupplag <2000 ton/år 2 Är i drift. Rening av lakvatten med luftning samt infiltration har installerats sen klassningen. Trantjärnstippen Fram till 1976 <2000 ton/år 1 (åtgärdsprogram skall utformas och genomföras) Lagd vid mindre tjärn, avvattnas till Järnsjön Smolmark Fram till 1976 <300 ton/år 4 Delvis exploaterad av vägbebyggelse Sandaholms avfallsupplag Töcksfors avfallsupplag Fram till 1976 <100 ton/år 3 Nära bad och campingplats Fram till 1976 <800 ton/år 3 70 m från Prästviken vid Töck Noranetippen Fram till 1976 <100 ton/år 3 Lagts på mosse som avvattnas till Abborrtjärn och vidare till Stora Bör Av dessa är Furskog fortfarande i drift. Deponering där kommer att ske som längst till 31 december 2008 och sedan kommer avslutning och sluttäckning att ske. I den kartering av gamla avfallsupplag som gjordes av Länsstyrelsen 1984 klassades en äldre och avslutad tipp högre än de övriga och ansågs i behov av ytterligare undersökningar och eventuella åtgärder. Provtagning har skett från 1979 till 1996, men sedan avslutats. Några åtgärder har ej skett på platsen. Förutom dessa finns fyra nedlagda barktippar Econova, Töcksfors Före detta Töcksfors träindustri AB Mindre fiberbankar finns i viken i Lennartsfors som ett minne från ett numera nedlagt träsliperi Årjängs såg, Årjäng 10 (16)

11 6 Mål 6.1 Mål för hantering av avfall inom det kommunala ansvaret Nedan sker kortfattad beskrivning av kommunens övergripande mål med avfallsplanen: 1. Återanvändning, materialåtervinning, energiutvinning och deponering av avfall ska prioriteras i angiven ordning. Målet är att använda den resurs avfallet utgör så effektivt som möjligt, minska förbrukning av energiråvaror och begränsa klimatpåverkan. Kommunen skall vara öppen för samarbete och informationsfrämjande insatser gällande företag och organisationer som arbetar med återanvändningsverksamhet i kommunen. Samarbete med materialbolagen och andra avfallsaktörer utvecklas och förbättras för att uppnå ett säkert omhändertagande och en god service. Möjlighet till ökad källsortering inom kommunens egen verksamhet skall arbetas fram och information skall spridas till alla anställda. Även möjlighet till ökad källsortering på gator och torg i Årjängs kommun skall utredas. För att försöka stävja nedskräpning i kommunen skall alternativ med betalsäckar utredas, t.ex. att istället för att ha kärl vid fastigheten kunna köpa in säckar för hushållsavfallet som sen kan lämnas gratis på återvinningscentralen. Mängden deponerat avfall ska enligt det regionala och nationella målet ha minskat med minst 50% till 2005 räknat från 1994 års nivå samtidigt som den totala mängden genererat avfall minskar. Målet anses vara uppnått i avseende till deponeringsmängderna men fortsatt minskning av deponerat avfall prioriteras genom uppmaning till mer återanvändning och återvinning. 2. Förutsättningar ska skapas för återvinning av allt farligt avfall i kommunen. Målet är att vi skall leva i en giftfri miljö och att inte övergöda och försura. Förutsättning för att uppnå detta mål är att förbättra insamlingssystemet och tillgänglighet för att avlämna farligt avfall. Resurser skall även läggas på informationsspridning och kontinuerlig folkbildning för att öka engagemanget gällande avfall. Utredning skall ske angående ökat samarbete för insamling av farligt avfall t ex med bensinstationerna i kommunen eller genom mobil insamling av farligt avfall. 3. Kommunens avfallsanläggningar ska hålla en hög och enhetlig standard. Målet skall leda till att ha en god bebyggd miljö, begränsa klimatpåverkan, ha en giftfri miljö och begränsa nyttjandet av ändliga resurser. Deponin i Furskog skall avslutas på ett miljöriktigt och säkert sätt. För de gamla tippar som kan innebära olägenhet och skada för miljö och människor skall kontrollprogram och åtgärdsplan upprättas. Kompostanläggningen i Furskog skall utföras och bedrivas så att olägenhet och skada för människor och miljö inte uppstår. Återvinningscentralen på Prästnäset i Töcksfors skall avslutas på ett miljöriktigt och säkert sätt. Riktlinjer skall tas fram för vilka krav som skall ställas på entreprenörerna gällande hur säkerhets- och miljöfrämjande arbete skall bedrivas. I samarbete med entreprenörer på respektive anläggning skall rutiner för personal och regler för arbete på anläggningarna uppdateras och eventuella ändringar implementeras. Kommunen ska verka för att mängden avfall för deponering ska fortsätta minska samtidigt som den totala mängden avfall inte ökar. 4. Kommunen ska verka för att organiskt avfall återvinns genom biologisk behandling. Målet är att undvika övergödning av naturen och begränsa klimatpåverkan. Avloppsslam från reningsverken i kommunen skall genomgå biologisk behandling i form av samkompostering med hästgödsel. Upprättande av kvalitetsplan och möjlighet att på 11 (16)

12 sikt tillverka och sälja jord skall utredas. Vid eventuell flytt av reningsverket i Töcksfors eller utökande av reningsverket i Årjäng skall utredning göras om eventuell rötkammare. Kommunen skall vidare undersöka möjligheterna och vara öppen för regionala samarbeten gällande kompostering av matavfall, främst matavfall från restauranger, affärer och storkök. Fortsatt uppmuntran av hemkompostering för privatpersoner skall ske. 5. Kontinuerlig information till kommuninvånarna ska motivera till ett fortsatt stort engagemang i avfallsfrågorna. Informationsinsatser skall göras kontinuerligt och minst en gång per år i form av utskick till abonnenterna i kommunen. Dels ska där tydligt framgå hur avfallshanteringen fungerar i kommunen och vilka rutiner enskilda personer skall följa gällande avfallshantering. Informationen skall även syfta till att öka engagemanget gällande avfallshanteringen och ge information om vad som händer med avfallet efter insamlingen. Arbete med information skall bedrivas genom olika informationskanaler och vara lätt tillgängligt, tydligt och intressant. Arbete skall också bedrivas med att informera på fler sätt och språk än vad som sker i dag. Efter förfrågan skall invånare kunna få information på minst engelska om sopsorteringen i kommunen. Mätning av information och hur väl invånare upplever att de får information om sopsortering skall mätas genom enkätstudier minst vart 5:e år. 6.2 Mål för hantering av avfall som faller under andras ansvar För att fasa ut farliga ämnen skall samarbete ske med näringslivet och med försäljningsställen om möjligheten att använda alternativa produkter. Här skall kommunen informera och inspirera näringsidkare till val av mindre miljöfarliga produkter i försäljning och tillverkning. Kommunen ska även fortsättningsvis ta mot verksamhetsavfall i mindre omfattning på kommunens återvinningscentraler, mot avgift. 7 Åtgärder De konkreta målen är uppställda utifrån att se till att de lagändringar och de regler som finns kring avfallshantering blir uppfyllda. De är dessutom uppställda utifrån att förbättra och utveckla det avfallssystem som kommunen redan i dagsläget bedriver. Följande aspekter skall ses över varje år: Information och kunskapshöjande arbete gällande avfallshanteringen ut till allmänheten. Det skall leda till kontinuerligt ökad motivation gällande avfallshanteringen. Flera olika kanaler skall användas för att nå så stor del av befolkningen som möjligt. Informationen skall ha lite olika fokus varje år men alltid innehålla bra och tydlig information om hur allmänheten ska gå tillväga gällande avfallshanteringen. Exempel på teman är: farligt avfall, förpackningsavfall, vad händer med mina sopor, vad betalar jag för i mitt sopabonnemang, hemkompostering mm. Information skall även tas fram på minst ett annat språk förslagsvis engelska. Minst vartannat år skall representanter för politiker i kommunen erbjudas att delta i avfallsaktivitet för kunskapsutbyte. Detta kan ske genom av renhållningsingenjören anordnad aktivitet eller deltagande på lämplig renhållningsträff. 12 (16)

13 Kommunen skall titta på möjligheterna och ställa sig positiva till att tillsammans med andra kommuner och i ett större sammanhang bedriva storkompostering. Eventuell insamling av matavfall till storkompostering skall främst ske från restauranger, skolmatsalar, mataffärer, fastighetsnära insamling mm För enskilda hushåll skall även fortsättningsvis hemkompostering alternativt förbränning vara den erbjudna behandlingsmetoden för matavfall. Genom samråd och god kontakt med materialbolagen skall kommunen varje år verka för att samarbetet utvecklas och förbättras. Samarbetsformerna skall kontinuerligt ses över och utvärderas utifrån ett såväl serviceinriktat som ekonomiskt perspektiv. Vid eventuell flytt av reningsverket i Töcksfors skall utredning göras gällande byggande av eventuell rötkammare. (När detta skall göras beror på om och när detta kan bli aktuellt.) Resterande åtgärder är uppdelade på vad som skall göras respektive år. Om inte annat anges skall kostnaden täckas inom driftbudgeten, dvs av taxan. År 2007 Riktlinjer för miljöfrämjande och säkerhetsfrämjande arbete på kommunens anläggningar skall tas fram. Utredning och utvärdering av komposteringen av slam och hästgödsel ska göras. Om det har fungerat bra skall ansökas om fortsatt kompostering göras för att bygga en permanent anläggning. Upphandling av drift av återvinningscentral med start År 2008 Avsluta deponering vid Furskog och fortsätta med sluttäckningsarbete. Kostnaden skall ej täckas av driftbudgeten. I och med att deponering i Furskog upphör kommer det att innebära att renhållningen får en intäktsminskning. På ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt lösa frågan om var vi fortsättningsvis skall göra av restavfallet som uppkommer i kommunen. Kommunens kostnader för omhändertagande och transport av restavfallet ökar då det måste transporteras till deponi utanför kommunen. Avsluta återvinningscentralen i Töcksfors (Prästnäset) på ett miljösäkert sätt. Återvinningscentralen skall avslutas då bostadsbebyggelse planeras i området. Riktlinjer för avslutandet och program för eventuell provtagning skall tas fram. För avslutning och de eventuella åtgärder som behöver göras krävs godkännande av Bygg & miljönämnden. I dagsläget går ej att bedöma kostnader för detta och därav heller hur avslutningen bör finansieras. Anlägga ny återvinningscentral i Töcksfors. Den nya återvinningscentralen skall ersätta nuvarande återvinningscentral på Prästnäset. Införa en service med betalsäckar. Servicen skall innebära att en speciell plastsäck kan köpas hos kommunen, eventuellt på bensinstationer mm. I avgiften ingår gratis avlämnande av hushållsavfall på återvinningscentral. Denna service kan vara ett lämpligt alternativ till fritidsboende som ej nyttjar fastigheten mer än någon vecka per år. Grundavgift skall utöver denna service betalas som vanligt för varje fastighet och servicen påverkar inte avlämnande av grovavfall på återvinningscentral. År 2009 Se över och förbättra insamling av farligt avfall (FA). T.ex. se över och uppmuntra till skåp för fastighetsnära insamling av farligt avfall i soprummen. Titta på andra samarbetsparters för insamling av FA, ex bensinstationer, lanthandlare mm. Undersöka om det finns möjlighet för insamling av FA vid köpcentrat i Töcksfors. 13 (16)

14 Källsortering på samtliga arbetsplatser inom kommunens egna verksamhet skall senast vara införd under året. Undersökning och eventuellt införande av ökad källsortering på gator och torg inom Årjängs kommun. År 2010 Motivera handlare och företag att välja så miljövänliga produkter som möjligt samt att motivera till minskat användande av våra resurser. Detta görs bland annat genom informationsutskick och ordnade studiebesök på någon av kommunens återvinningscentraler. Information till allmänheten om att inhandla miljövänliga varor samt att undvika att handla varor med mycket förpackningar. År 2011 Utreda möjligheterna att tillverka jord utifrån kompostmaterialet från kompostering av slam och hästgödsel. Exempel på frågor som bör ställas är: Finns det några kvalitetshinder? Går det att få avsättning för den här jorden? Utforma och genomföra åtgärdsprogram för Trantjärnstippen. I dagsläget går kostnaden ej att bedöma. 8 Uppföljning och revidering av aktuella miljömål I början av varje nytt år skall en uppföljning göras av uppsatta mål för det gångna året och redovisas till kommunfullmäktige. Planering och genomgång på åtgärder och eventuella revideringar av kommande års arbete skall samtidigt redovisas till kommunfullmäktige. För utvärdering av hur sortering mm fungerar i kommunen bör plockanalyser göras minst vart tredje år. Målen i avfallsplanen från 1991 och uppföljning av dem görs i kapitel 1.3. För att inte dokumentet ska bli statiskt kan kommunstyrelsen under året besluta om att revidera kapitel 7, Åtgärder. Beslut skickas som information till Länsstyrelsen. Ansvarig för uppföljning och sammanställning är renhållningsingenjören. 9 Samråd Samråd har skett genom inbjudan till ett urval av berörda förvaltningar inom kommunen samt näringslivsrådet där diskussion och inhämtande av åsikter skett. Vissa revideringar av planen gjordes efter detta. Till fastighetsinnehavare och kommuninnevånare har samråd skett genom utställning av planen i kommunen under fyra veckor och utställningen har kungjorts i NWT och VF. Planen har även skickats till Länsstyrelsen för samråd i samband med utställningen. 10 Miljökonsekvensbeskrivning Syftet med en avfallsplan är att ha en tydlig plan för hantering av avfallsfrågor samt att skapa ett hållbart samhälle med så liten miljöpåverkan som möjligt. Vid miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken har samtliga uppsatta mål gåtts igenom och miljökonsekvenserna av dem 14 (16)

15 utvärderats. Utvärderingens resultat är att följande plan för avfallshantering bedöms innebära en betydande miljöpåverkan på grund av den provkomposteringsanläggning som finns på fastigheten Furskog 1:75. Det arbete som medför att skriva en miljökonsekvensbeskrivning (förkortat MKB) är omfattande och har tyvärr inte utförts i samband med planarbetet. En MKB för avfallsplanen kommer dock att tas fram under i samband med ny tillståndsansökan för fortsatt kompostering. Avfallsplanen kommer då att revideras och på nytt att ställas ut för samråd. De åtgärder som planeras i avfallsplanen skall minska miljöpåverkan som finns idag från avfallshanteringen. 11 Sammanställning till länsstyrelsen Administrativa uppgifter Kommun: Årjängs kommun År: 2006 Datum när planen antogs: Ansvarig nämnd: Kommunfullmäktige Övriga medverkande nämnder: Planen har varit på remiss hos Kommunstyrelsen, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Byggnadsnämnden, Räddningsnämnden, Fritidsnämnden, Kulturnämnden, Socialnämnden, Barn & utbildningsnämnden samt Gymnasienämnden. Kommunens befolkning och struktur Befolkning totalt: 9800 personer Datum: Antal hushåll i småhus: 4545 st Antal hushåll i flerbostadshus: 1100 st Antal hushåll i fritidshus: 647 st (som har sophämtning) Avfall som kommunen ansvarar för Totalt insamlad mängd avfall: 5028 ton, inklusive avloppsslam (2005) Insamlad mängd matavfall till biologisk behandling: 0 ton Insamlad mängd farligt avfall: 46 ton (2005) Avfall som omfattas av producentansvar Insamlad mängder avfall: 2727 ton (2005) Anläggning för återvinning och bortskaffande av avfall Anläggningens namn: Furskogs avfallsupplag SNI-kod: Metoder som används för återvinning och bortskaffande: Deponering Typ av avfall som tas emot: Deponiavfall (hushållsavfall och verksamhetsavfall) Totalt mottagen avfallsmängd: 3477 ton (2005) Anläggningens kapacitet: Tillstånd att deponera till 31 december 2008, skall sedan avslutas. Tillåten avfallsmängd enligt tillstånd: 7000 ton/år Anläggningens namn: Komposteringsanläggning inom fastigheten Furskog 1:75 SNI-kod: (16)

16 Metoder som används för återvinning och bortskaffande: Kompostering Typ av avfall som tas emot: Avloppsslam, hästgödsel, fett, flis och sand. Anläggningens kapacitet:: Tillstånd att provkompostera som längst fram till sommaren 2008 Tillåten mängd för behandling enligt tillstånd: ton/år Lokala mål som utgår från nationella miljökvalitetsmål och regionala mål Lokala mål för avfall som kommunen ansvarar för: Vidareutveckla och följa upp de förändringar inom avfallshanteringen som skett de senaste åren till stor del pådrivet av lagförändringar. Kommunen skall arbeta för att avfallsanläggningarna i kommunen håller en hög och enhetlig standard och att deponin avslutas på ett miljömässigt och säkert sätt. Stor vikt kommer att läggas på information för att motivera invånarna till att fortsätta att medverka till god sortering av avfall inom kommunen. Försök till att skapa förutsättningar för återvinning av allt farligt avfall i kommunen kommer att göras. Mängden deponerat avfall ska enligt det regionala och nationella målet ha minskat med minst 50% till 2005 räknat från 1994 års nivå samtidigt som den totala mängden genererat avfall minskar. Målet anses vara uppnått i avseende till deponeringsmängderna men fortsatt minskning av deponerat avfall prioriteras genom uppmaning till mer återanvändning och återvinning. Lokala mål för avfall som kommunen inte ansvarar för: Kommunen skall inspirera och informera näringslivet till val av mindre miljöfarliga produkter i försäljning och tillverkning. 12 Förpackningar och returpapper Förpackningar och tidningar samlas i dagsläget in på 9 platser i kommunen, för mer detaljerad information går det att vända sig till kommunen. Dessutom sker utbyggnad av fastighetsnära insamling i kommunen, där förpackningar och returpapper även samlas in vid flerfamiljshus. Den utökade servicen med fastighetsnära insamling av förpackningar skall leda till att större andel material återvinns. Arbete kommer även att ske med att utveckla och ständigt förbättra samarbetet med materialbolagen för att kommuninnevånare skall känna att de kan vända sig till en aktör oavsett vilken avfallsfråga det gäller. Genom informationsfrämjande insatser skall kommunen verka för att uppkomsten av förpackningsavfall minskar. 13 Tillsynsplan Tillsynen av kommunens hantering av avfall och anläggningar sker kontinuerligt genom egenkontroller, fastställda provtagningsprogram och genom kommunikation och samarbete med myndigheter såsom Länsstyrelsen i Värmlands län samt Bygg- och Miljönämnden i Årjängs kommun. Tillsyn av producenterna av förpackningar och returpapper, d.v.s. ansvariga materialbolag sker genom att ständigt utvärdera och utveckla samarbetet. 16 (16)

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020 [Klicka här och skriv datum] Samhällsbyggnad Innehåll 1 Inledning 5 2 Nuvarande avfallshantering 6 2.1 Kommunen...6 2.2 System för kommunens avfallshantering...6 2.2.1 Renova...6 2.2.2 Insamlingsentreprenörer...7

Läs mer

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen 2 (20) 3 (20) Innehåll 1. SÖRAB-REGIONEN... 5 1.1. Administrativa uppgifter... 5 1.2. SÖRAB-regionens befolkning och struktur... 5 1.3. Avfall som SÖRAB-regionen

Läs mer

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun 1 Beskrivning av kommunen Knivsta kommun tillhör Uppsala län. Kommunen bildades 2003 efter att tidigare varit en del av Uppsala kommun.

Läs mer

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål Laxå november 2012 Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lagstiftning ---------------------------------------------------------------------------------------2 EU -----------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

AVFALLSPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

AVFALLSPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: AVFALLSPLAN 1. Inledning...3 2. Sammanfattning...4 3. Bakgrund och förutsättningar...5 3.1 Internationella mål... 5 3.2 Nationella och regionala mål... 5 3.3 Lagar och förordningar...

Läs mer

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsplan. Bilaga 4 Nulägesbeskrivning av kommunen och avfallsflödena. Karlskoga kommun

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsplan. Bilaga 4 Nulägesbeskrivning av kommunen och avfallsflödena. Karlskoga kommun Antagen: 2015-XX-XX Avfallsplan Bilaga 4 Nulägesbeskrivning av kommunen och avfallsflödena Karlskoga kommun Bilaga 5 Nulägesbeskrivning av kommunen och avfallsflödena Folkmängd och boendeform i Karlskoga

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31

RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31 1(6) RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31 1 TILLÄMPNING Kommunstyrelsen har verksamhetsansvar för hanteringen av hushållsavfall i kommunen,

Läs mer

AVFALLSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2025

AVFALLSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2025 YDRE KOMMUN AVFALLSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2025 KORTVERSION BESLUTAD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-06-22 Alla varor som köps och används blir så småningom avfall. Ju mer varor vi konsumerar, desto mer avfall

Läs mer

Avfallsplan för Essunga kommun år 2006-2010

Avfallsplan för Essunga kommun år 2006-2010 Avfallsplan för Essunga kommun år 2006-2010 Sammanfattning Avfallsplanen för Essunga kommun har reviderats. Planen sträcker sig från år 2006-2010. Enligt miljöbalken 15 kap 11 ska det i varje kommun finnas

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Renhållningsföreskrifter Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga 1 9 Bilaga 2 11 INLEDNING

Läs mer

Renhållningsplan 2013 2020 för Finströms kommun

Renhållningsplan 2013 2020 för Finströms kommun Renhållningsplan 2013 2020 för Finströms kommun Antagits av kommunfullmäktige 15.11.2012 Fastställt av Ålands landskapsregering DDMMÅÅÅÅ Renhållningsplanen träder ikraft den 1 januari 2013 1 Renhållningsplan

Läs mer

Uppföljningsrapport 2010

Uppföljningsrapport 2010 Uppföljningsrapport 2010 av Renhållningsordning för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2011-06-14 Gästrike Återvinnare ansvarar för den kommunala avfallshanteringen i Gävle, Hofors,

Läs mer

från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18

från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18 1 Avfallstaxa från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18 2 Innehåll... 1 1 Allmänt... 3 1.1 Principer... 3 1.2 Ansvar... 3 1.3 Avgiftsskyldighet... 3 1.4 Betalning och fakturering...

Läs mer

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan Bilaga 11 1(8) Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan När en plan eller ett program upprättas, vars genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ska enligt miljöbalken (1998:808)

Läs mer

Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall. avloppsanläggningar

Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall. avloppsanläggningar Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall från i Uppsala enskilda kommun avloppsanläggningar Uppsala kommuns taxa för hämtning av hushållsavfall Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Det lilla barnets fundering är något som angår oss alla. Hur vi tar hand om vårt avfall är en avgörande fråga när det gäller vår miljö. Upplands-Bro kommun

Läs mer

KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD VFALLSHANTERING. hos verksamheter

KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD VFALLSHANTERING. hos verksamheter KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD AVF VFALLSHANTERING hos verksamheter INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANERA RÄTT FRÅN BÖRJAN...SID 1 LAGSTIFTNING...SID 2 SORTERING AV AVFALL...SID 3 HUSHÅLLSAVFALL...SID 4 FARLIGT AVFALL...SID

Läs mer

Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av hushållsavfall Denna taxa antogs av kommunfullmäktige den 5 oktober 2015 och gäller tills vidare från

Läs mer

Organiskt avfall hämtas enligt abonnemang. Organiskt avfall kan också komposteras i godkänd varmkompost efter anmälan till Miljökontoret.

Organiskt avfall hämtas enligt abonnemang. Organiskt avfall kan också komposteras i godkänd varmkompost efter anmälan till Miljökontoret. BILAGA 1: SORTERINGSBILAGA TILL RENHÅLLNINGSORDNING. Lagstiftningsändringar, myndighetsbeslut eller administrativa ändringar (t ex ändrade telefon nr, adressuppgifter mm) införs i denna sorteringsbilaga

Läs mer

Bilaga 6 Uppföljning av avfallsplan 2003-2010

Bilaga 6 Uppföljning av avfallsplan 2003-2010 Bilaga 6 Uppföljning av avfallsplan 2003-2010 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Måluppföljning... 4 4 Uppföljning av åtgärdsprogrammet... 10 4.1 Uppföljning av åtgärder som Gästrike Återvinnare

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR PERIODEN 2014-2025

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR PERIODEN 2014-2025 YDRE KOMMUN YDRE KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR PERIODEN 2014-2025 A. AVFALLSPLAN UTKAST INFÖR SAMRÅD (BESLUTAD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-06-22) Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND...

Läs mer

Renhållningstaxan 2015

Renhållningstaxan 2015 Renhållningstaxan 2015 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Priserna varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa eller lägenhet

Läs mer

Sortera ännu mera? Förslaget utgår från EUs avfallshierarki avfallstrappan

Sortera ännu mera? Förslaget utgår från EUs avfallshierarki avfallstrappan Sortera ännu mera? Förslag till nya delmål för den gemensamma avfallsplanen för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och

Läs mer

AVFALLSPLAN ALINGSÅS KOMMUN. Beslutad av KF 2009 02 25 52

AVFALLSPLAN ALINGSÅS KOMMUN. Beslutad av KF 2009 02 25 52 AVFALLSPLAN 2008 2013 ALINGSÅS KOMMUN Beslutad av KF 2009 02 25 52 1 INLEDNING... 3 1.1 RENHÅLLNINGSORDNING... 3 1.2 AVFALLSPLAN... 3 1.3 ALINGSÅS KOMMUN... 4 1.3.1 Beskrivning av kommunen... 4 1.3.2 Kommunal

Läs mer

AVFALLSPLAN. Härjedalens kommun 2014-2017

AVFALLSPLAN. Härjedalens kommun 2014-2017 AVFALLSPLAN Härjedalens kommun 2014-2017 Vision Härjedalens kommun skall vara ett föredöme och ligga i framkant när det gäller avfallshantering generellt och våra gäster skall märka detta och vilja vara

Läs mer

Bilaga 1 1(6) till Avfallsplan 2010-2017. Boendeform 2008 Flerbostadshus 6466 Småhus 6056 Fritidshus 1658 Figur 1. Boendeformer och antal fritidshus

Bilaga 1 1(6) till Avfallsplan 2010-2017. Boendeform 2008 Flerbostadshus 6466 Småhus 6056 Fritidshus 1658 Figur 1. Boendeformer och antal fritidshus Bilaga 1 1(6) till Avfallsplan 2010-2017 Nuläges beskrivning Kommunens struktur. Kristinehamns kommun ligger vid nordöstra delen av Vänern, med en flera mil lång strandlinje, och omfattar även skärgårdsområden.

Läs mer

AVFALLSPLAN Beslutad av kommunfullmäktige 2007-06-18 KF 53 2007

AVFALLSPLAN Beslutad av kommunfullmäktige 2007-06-18 KF 53 2007 AVFALLSPLAN Beslutad av kommunfullmäktige 2007-06-18 KF 53 2007 Förord Avfallshanteringen i Sverige har under senare år genomgått kraftiga förändringar inom en rad områden. På initiativ av samarbetsorganet

Läs mer

Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner

Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner Vårt datum 2008-05-14 Vår referens Boden, Charlotta Lindberg Plockanalys Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner Grontmij AB Besöksadress Norrbottensvägen 2 E-post charlotta.lindberg@grontmij.se Norrbottensvägen

Läs mer

Avfall i verksamheter

Avfall i verksamheter Avfall i verksamheter Reglerna på avfallsområdet är många och inte alltid lätta att tyda. Trots det har du som verksamhetsutövare en skyldighet att känna till hur ditt avfall ska hanteras. Det finns flera

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER Fastställd av kommunfullmäktige den 20 mars 2006, 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreskrifter om avfallshantering för Osby kommun 1 Inledande bestämmelser sid. 3 2 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016

Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016 Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-09, 45 Renhållningstaxa Alingsås kommun år 2016 1 1 Renhållningstaxa för Alingsås... 3 1.1 Avfallsföreskrifter i Alingsås

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 2.13

Laholms kommuns författningssamling 2.13 Laholms kommuns författningssamling 2.13 Renhållningstaxa; antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2014, 184 i. Kommunfullmäktige beslutar följande med stöd av 27 kap. 4 miljöbalken. 1. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Avfallstaxan 2016. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande priser för sophantering. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun

Avfallstaxan 2016. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande priser för sophantering. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Avfallstaxan 2016 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Priserna varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa eller lägenhet

Läs mer

Renhållningstaxa 2013

Renhållningstaxa 2013 Renhållningstaxa 2013 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Beslutad av kommunalförbundet Gästrike Återvinnares förbundsfullmäktige 2012-11-22 Denna taxa träder i kraft 2013-01-01

Läs mer

Renhållningsordning för Trollhättans kommun. antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15

Renhållningsordning för Trollhättans kommun. antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15 för Trollhättans kommun antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15 Omslagsbild: Strandgatan i Trollhättan. Foto: Sören Lindqvist Dokumentbeteckning 3(14) Syfte Enligt miljöbalkens 15 kapitel om avfall och

Läs mer

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning Laxå januari 2013 Bilaga 1 Nulägesbeskrivning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fakta om Laxå kommun -----------------------------------------------------------------2 1.1. Invånarantal 2 1.2. Ålderfördelning 2

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Föreskrifter om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Sid 1(10) Innehåll 1-8 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 3 Definitioner 3 Kommunens ansvar för renhållning, information

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11 Renhållningsordning Innehållsförteckning Inledande bestämmelser 3 Ansvar för renhållningen 3 Skyldighet att lämna avfall 4 Grovavfall och kasserade kylskåp och frysar 4 Hushållens farliga avfall och avfall

Läs mer

RAPPORT B2009:01. Insamlade mängder matavfall i olika insamlingssystem i svenska kommuner Nyckeltal och förutsättningar för insamlade mängder

RAPPORT B2009:01. Insamlade mängder matavfall i olika insamlingssystem i svenska kommuner Nyckeltal och förutsättningar för insamlade mängder RAPPORT B2009:01 Insamlade mängder matavfall i olika insamlingssystem i svenska kommuner Nyckeltal och förutsättningar för insamlade mängder ISSN 1103-4092 Förord Denna rapport har utförts inom utvecklingssatsningen

Läs mer

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Styrdokument, föreskrifter 2015-06-08 Dnr KS72015:106 Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige den 14 september 2015 134 Reviderad:

Läs mer

RENHÅLLNINGSAVGIFTER STORUMANS KOMMUN

RENHÅLLNINGSAVGIFTER STORUMANS KOMMUN RENHÅLLNINGSAVGIFTER 2015 STORUMANS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR STORUMANS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25, 116 att gälla fr. o m. 2015-01-01. 1. GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

Bilaga 3. Nulägesbeskrivning REMISS 100928

Bilaga 3. Nulägesbeskrivning REMISS 100928 Bilaga 3 Nulägesbeskrivning REMISS 100928 Avfallsplan 2011-2015 för Staffantorps kommun 2010- Innehållsförteckning 1 Geografiskt läge, befolkningsutveckling och näringsliv... 3 2 Avfallsmängder, insamling

Läs mer

2009-12-17 AVFALLSPLAN 2010-2017 FÖR KRISTINEHAMNS KOMMUN. Beslutad vid kommunfullmäktige sammanträde 2009-12-17, 106

2009-12-17 AVFALLSPLAN 2010-2017 FÖR KRISTINEHAMNS KOMMUN. Beslutad vid kommunfullmäktige sammanträde 2009-12-17, 106 2009-12-17 AVFALLSPLAN 2010-2017 FÖR KRISTINEHAMNS KOMMUN Beslutad vid kommunfullmäktige sammanträde 2009-12-17, 106 2009-12-17 2 (14) Inledning Alla kommuner i Sverige är skyldiga att ha en renhållningsordning.

Läs mer

Avfallsanläggningar och avslutade deponier

Avfallsanläggningar och avslutade deponier Bilaga 4 Avfallsanläggningar och avslutade deponier Avfallsplan 2011-2015 för 2010-12-01 SYSAV:s ar (Avfallsanläggningar i hela SYSAV-regionen) Hedeskoga Hedeskoga 3:10 Ystads kommun 90.300 Brännbart industri-

Läs mer

Naturvårdsverkets rapport Kvalitet hos avfall som förs till förbränning

Naturvårdsverkets rapport Kvalitet hos avfall som förs till förbränning Bilaga 17:6 till kommunstyrelsens protokoll den 5 oktober 2005, 10 PM 2005 RVIII (Dnr 303-1967/2005) Formaterat: Centrerad Formaterat: Teckensnitt:Times New Roman, Fet Naturvårdsverkets rapport Kvalitet

Läs mer

Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till regional avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad,

Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till regional avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till regional avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby kommun och

Läs mer

AVFALLSPLAN 2010-2015. 10 september 2014

AVFALLSPLAN 2010-2015. 10 september 2014 10 september 2014 Sammanfattning Avfallsplan 2010 2015 Arbetet med Örnsköldsviks kommuns renhållningsordning där avfallsplanen är en del har ett brett angreppssätt. Syftet är att främja en resurshushållning

Läs mer

Förslag till REMISSUTGÅVA. Avfallsplan 2006-2010 för Stockholms kommun

Förslag till REMISSUTGÅVA. Avfallsplan 2006-2010 för Stockholms kommun Förslag till REMISSUTGÅVA Avfallsplan 2006-2010 för Stockholms kommun LÄSANVISNING Föreliggande avfallsplan har delats in i fem kapitel: Kapitel A är ett inledande kapitel som redogör för bakgrund, syfte

Läs mer

Förslag till. Avfallsplan

Förslag till. Avfallsplan Förslag till Avfallsplan Avfallsplan Knivsta kommun 1 Inledning Avfall är kopplat till vad och hur mycket som konsumeras. Med en ökad konsumtion i samhället kan man förvänta sig att även mängden avfall

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-13 Gäller fr o m 2009-01-01 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING. Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90

RENHÅLLNINGSORDNING. Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90 Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90 Renhållningsordningen för Nykvarns Kommun Renhållningsordningen innehåller kommunens föreskrifter om avfallshantering. Till renhållningsordningen hör även

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA HEBY KOMMUN. V A & A v f a l l s e n h e t e n

RENHÅLLNINGSTAXA HEBY KOMMUN. V A & A v f a l l s e n h e t e n RENHÅLLNINGSTAXA HEBY KOMMUN 2014 V A & A v f a l l s e n h e t e n RENHÅLLNINGSTAXA FÖR HEBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2013, 157. ALLMÄNT Denna taxa träder i kraft 2014-01-01.

Läs mer

Renhållningsföreskrifter

Renhållningsföreskrifter Renhållningsföreskrifter för Säffle och Åmåls kommuner Antagen av Säffle kommuns Kommunfullmäktige 2015-01-26 12 och rev. 2015-05-25 78 Antagen av Åmåls kommuns Kommunfullmäktige 2015-06-17 1 Innehållsförteckning

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av åtaganden. Avfallsplan 2013 Eskilstuna Kommun. Remisshandling 2012-08-24

BILAGA 1. Sammanställning av åtaganden. Avfallsplan 2013 Eskilstuna Kommun. Remisshandling 2012-08-24 BILAGA 1 Sammanställning av åtaganden Avfallsplan 2013 Eskilstuna Kommun Remisshandling 2012-08-24 Förslag till avfallsplan för Eskilstuna kommun 2013. Remisshandling 2012-08-24 1 Bilaga 1 Sammanställning

Läs mer

ASSAD ALLSHANTERING. hos verksamheter

ASSAD ALLSHANTERING. hos verksamheter KRETSLOPPSANP OPPSANPASSAD ASSAD AVFALLSHANTERING ALLSHANTERING hos verksamheter INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANERA RÄTT FRÅN BÖRJAN... SID 1 HITTA TRANSPORTÖR OCH MOTTAGARE... SID 1 LAGSTIFTNING... SID 2 SORTERING

Läs mer

Måldokument för Ulricehamns kommuns avfallsstrategi

Måldokument för Ulricehamns kommuns avfallsstrategi Måldokument för Ulricehamns kommuns avfallsstrategi Illustration gjord av Eva Jonsson Kommunfullmäktiges beredning för samhällsutveckling Innehåll Inledning... 3 Framtidsscenario... 4 Ulricehamn 2019...

Läs mer

Renhållningstaxa för Lysekils kommun

Renhållningstaxa för Lysekils kommun Renhållningstaxa för Lysekils kommun För hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagna av kommunfullmäktige 2015-10-29, 96. Renhållningstaxan gäller från den 1 januari 2016.

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun

Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun 1 Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller: Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063),

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering 1 RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering för Sollefteå kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

Gemensam handlingsplan 2013

Gemensam handlingsplan 2013 handlingsplan 2013 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Organisation och ansvarsområden... 6 3.1. Kontaktmannagruppen...

Läs mer

Avfallstaxa 2016. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby. Tillsammans för en värld som räcker längre.

Avfallstaxa 2016. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby. Tillsammans för en värld som räcker längre. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby Tillsammans för en värld som räcker längre. Ockelbo kommun Sandvikens kommun Gävle kommun Hofors kommun Älvkarleby kommun 2 Tillsammans skapar vi vardagens

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL. Avesta kommun 2015-07-01--

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL. Avesta kommun 2015-07-01-- FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Avesta kommun 2015-07-01-- FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som

Läs mer

Renhållningstaxa för Norrköpings kommun

Renhållningstaxa för Norrköpings kommun 2 Renhållningstaxa för Norrköpings kommun 2 Innehåll Inledande bestämmelser och definitioner Principer för renhållningstaxans konstruktion 3 5 Taxa A. Fasta avgifter 6 B. Rörliga avgifter för hämtning

Läs mer

Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun

Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-10-16 Ersätter: 2005-02-17 Gäller fr o m: 2014-11-01 Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun Renhållningsföreskrifterna

Läs mer

Renhållningstaxa 2016

Renhållningstaxa 2016 Taxa Renhållningstaxa 2016 Revidering antagen av kommunfullmäktige 125/2015 att gälla från den 1 januari 2016, att nuvarande taxa, fastställd av kommunfullmäktige 102/2014 upphör att gälla från samma datum.

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-21 Dokumentansvarig Fastställd Version 0 Dokumentnamn RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 (10) Innehåll Inledande

Läs mer

Renhållningsordning. för Arjeplogs kommun. inklusive Renhållningsföreskrifter och Avfallsplan. Fastställd kommunfullmäktige 2008-04-21, 66.

Renhållningsordning. för Arjeplogs kommun. inklusive Renhållningsföreskrifter och Avfallsplan. Fastställd kommunfullmäktige 2008-04-21, 66. Renhållningsordning för Arjeplogs kommun inklusive Renhållningsföreskrifter och Avfallsplan 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning... 4 3. Bakgrund och förutsättningar... 5 3.1 Internationella mål... 5 3.2

Läs mer

Avfallsplan 2012-2016 för Aneby kommun

Avfallsplan 2012-2016 för Aneby kommun Avfallsplan 2012-2016 för Aneby kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Aneby kommun 2012-12-17, KF 80 Sammanfattning Syftet med denna avfallsplan är att ge en samlad bild av Aneby kommuns nuvarande avfallshantering

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING KROKOMS KOMMUN 2008. Krokoms Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen VA & Renhållningen

RENHÅLLNINGSORDNING KROKOMS KOMMUN 2008. Krokoms Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen VA & Renhållningen Samhällsbyggnadsförvaltningen en RENHÅLLNINGSORDNING KROKOMS KOMMUN 2008 Renhållningsordning antagen av Kf 2007-11 - 07 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING... 2 INLEDANDE BESTÄMMELSER...

Läs mer

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 15 december, 2008 150. Reviderad av kommunfullmäktige 21 december, 2009. Gäller fr.o.m. 1 januari 2010.

Läs mer

Sammanställning av plockanalyser i Skåne. Jämförelse av insamlingssystem och informationsspridning. Johanna Norup.

Sammanställning av plockanalyser i Skåne. Jämförelse av insamlingssystem och informationsspridning. Johanna Norup. Sammanställning av plockanalyser i Skåne Jämförelse av insamlingssystem och informationsspridning Johanna Norup Sanita Vukicevic Innehållsförteckning Sammanställning av plockanalyser i Skåne... 1 Jämförelse

Läs mer

AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN. Gällande från den 1 januari 2016

AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN. Gällande från den 1 januari 2016 AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN Gällande från den 1 januari 2016 AVFALLSTAXA Avfallshanteringen regleras av miljöbalken och avfallsförordningen samt ytterligare bestämmelser i föreskrifter om avfall. Kommunen

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG!

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! Till dig kan vi köra med fyrfacksbilen ofärgad glasförpackning matavfall plastförpackning tidning pappers förpackning ofärgad glasförpackning metallförpackning

Läs mer

RAPPORT U2011:15. Avfallshantering i några europeiska länder. En jämförande studie ISSN 1103-4092

RAPPORT U2011:15. Avfallshantering i några europeiska länder. En jämförande studie ISSN 1103-4092 RAPPORT U2011:15 Avfallshantering i några europeiska länder. En jämförande studie ISSN 1103-4092 Förord I denna rapport presenteras resultatet av en jämförande studie av avfallshanteringen i några europeiska

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88

RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88 Sidan 1 (11) RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88 1 Inledande bestämmelser För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna

Läs mer

Kommunal Avfallsplan 2016-2020. Strategier och mål. Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2015-04-27

Kommunal Avfallsplan 2016-2020. Strategier och mål. Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2015-04-27 Kommunal Avfallsplan 2016-2020 Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora och mål 2015-04-27 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Renhållningstaxa 2015

Renhållningstaxa 2015 Renhållningstaxa 2015 Gäller fr o m 2014-01-01 Antagen av Kf 2013-10-23, 53 RAGUNDA KOMMUNS RENHÅLLNINGSTAXA 2015 Samtliga taxor gäller från och med 2014-01-01 och tills vidare. Taxan är antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun Antagen: 2015-XX-XX Avfallsföreskrifter för Innehåll Samråd vid framtagandet av avfallsplanen... 2 Inledande bestämmelser... 2 Tillämpliga föreskrifter... 2 Definitioner... 2 Ansvar för renhållning, information

Läs mer

AVFALLSPLAN FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN

AVFALLSPLAN FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN AVFALLSPLAN FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN VERSION: 2004-03-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Bakgrund... 3 2. SÖDERTÄLJE KOMMUN... 4 2.1 Kommunen och dess befolkning... 4 2.2 Näringsliv...4

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063) föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

SÅ HÄR SKA VI HANTERA DITT AVFALL

SÅ HÄR SKA VI HANTERA DITT AVFALL SÅ HÄR SKA VI HANTERA DITT AVFALL SAMMANFATTNING Avfallsplan för Mjölby, Tranås och Boxholms kommuner 2012-2017. TILLSAMMANS FÖR EN BÄTTRE AVFALLSHANTERING Mjölby, Tranås och Boxholms kommuner har en gemensam

Läs mer

Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen Laxå januari 2013 Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen Icke-teknisk sammanfattning När en plan upprättas, där genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ska en miljöbedömning genomföras

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun AVESTA KOMMUN - KOMMUNHANDBOK KOMMUNFULLMÄKTIGE Rev 2003-02 3.7.3 Renhållningsordningens Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2000-12-14, 116. Reviderad Inledande

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN Föreskrifterna beslutades av kommunfullmäktige 2008-03-04 ( 14) att gälla från och med 2008-04-01. 1 INNEHÅLL A INLEDANDE BESTÄMMELSER 3 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

A. Fastighetsrenhållning Gäller från och med 2009-01-01

A. Fastighetsrenhållning Gäller från och med 2009-01-01 A. Fastighetsrenhållning Gäller från och med 2009-01-01 För hämtning av hushållssopor tillämpas följande taxor: Alla priser gäller inkl. avfallsskatt för närvarande 435 kr/ton och moms för närvarande 25

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 450.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 450.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 450.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1994-11-28 116 1995-01-01 1994/419-450 Kf 2008-11-24 153 2008-11-25 2008/784-452 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR BROMÖLLA

Läs mer

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020 AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA Lunds kommun 2016-2020 FÖRORD... 3 AVFALLSPLANERING ÄR ETT GEMENSAMT ARBETE... 4 AVFALLSPLANENS FOKUSOMRÅDEN OCH MÅL TILL ÅR 2020... 5 FOKUSOMRÅDE 1 HÅLLBAR KONSUMTION FÖR MINSKADE

Läs mer

Renhållningstaxa i Kumla kommun

Renhållningstaxa i Kumla kommun Renhållningstaxa i Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige den 14 mars 2011, 32 Reviderad KF 56 2012-06-18. Inledande bestämmelser Avfallstaxan ska vara miljöstyrande, öka återvinning/återanvändning

Läs mer

Renhållningstaxa för Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun 2016

Renhållningstaxa för Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun 2016 DNR. 1 (8) Renhållningstaxa för Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun 2016 Taxan grundar sig på avgiftsprinciperna i Miljöbalken (SFS 1998:808). Antagen av kommunfullmäktige i Köpings kommun2015-11-30

Läs mer

Brändö kommun. Renhållningsplan 2015-2022

Brändö kommun. Renhållningsplan 2015-2022 Brändö kommun Renhållningsplan 2015-2022 Omfattad av Kommunstyrelsen 12.05.2015 Antagen av Kommunfullmäktige 24.06.2015 Fastställd av Ålands landskapsregering 2015 1 1.Inledning Denna renhållningsplan

Läs mer

Till: Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Till: Miljödepartementet 103 33 Stockholm Till: Miljödepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Naturvårdsverkets rapport om framtida producentansvar för förpackningar och tidningar yttrande till Miljödepartementet SABO har beretts tillfälle

Läs mer

REMISSUTGÅVA. Nulägesbeskrivning A2020. Avfallsplan. för Göteborgsregionen

REMISSUTGÅVA. Nulägesbeskrivning A2020. Avfallsplan. för Göteborgsregionen REMISSUTGÅVA Nulägesbeskrivning A2020 Avfallsplan för Göteborgsregionen Göteborgsregionens kommunalförbund januari 2010 Innehåll HUSHÅLLSAVFALL 3 Sammanfattning hushållsavfall 3 Göteborgsregionen 4 Renova

Läs mer

Uppgifter till Länsstyrelsen

Uppgifter till Länsstyrelsen Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 5 1 Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Administrativa uppgifter Kommun Orust kommun År 2017-2021 Datum när planen antogs Ansvarig

Läs mer

T A X A FR.O.M 1 JANUARI 2016 FÖR RENHÅLLNINGSAVGIFTER INOM TROLLHÄTTANS KOMMUN

T A X A FR.O.M 1 JANUARI 2016 FÖR RENHÅLLNINGSAVGIFTER INOM TROLLHÄTTANS KOMMUN T A X A FR.O.M 1 JANUARI 2016 FÖR RENHÅLLNINGSAVGIFTER INOM TROLLHÄTTANS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 2015-xx-xx, xx, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 4, att gälla fr.o.m.. För

Läs mer

för kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro, Töreboda och Skara

för kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro, Töreboda och Skara för kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro, Töreboda och Skara Avfallsplanen En avfallsplanen kan i korthet beskrivas som ett dokument med mål och visioner med avfall samt för hanteringen

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks

Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks kommun (del av Renhållningsordning för Örnsköldsviks kommun) Antagna av kommunfullmäktige 2010-04-26, 64 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter

Läs mer

Avfallsplan 2009-2013. för Härnösands kommun med lokala föreskrifter för avfallshantering

Avfallsplan 2009-2013. för Härnösands kommun med lokala föreskrifter för avfallshantering Avfallsplan 2009-2013 för Härnösands kommun med lokala föreskrifter för avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige den 28 september 2009 Avfallsplan Härnösand 2009-09-28 Innehållsförteckning 1. INLEDNING

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 Gäller från och med 1 januari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 Antagen av: KF 223 2015-10-26 KS 181 2015-08-31 SBU 57 2015-06-09 1. INLEDNING...

Läs mer

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall i Norrtälje kommun

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall i Norrtälje kommun 1(10) TJÄNSTEMANNAUTLÅTANDE 2016-04-15 Handläggare: Mattias Andersson Telefon: 0176-713 55 E-post: mattias.andersson@norrtalje.se Dnr: KLML 15-359 Till: Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott Insamlingssystem

Läs mer